Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PLANIFICACION 
PREOPERATORIA DE CADERA 
Dr. Adolfo Zapién Soto R4 ORTOPEDIA 
Hospital General Dr. Rubén Leñero
PPLLAANNIIFFIICCAACCIIOONN PPRREEOOPPEERRAATTOORRIIAA 
 CCoonnssiissttee eenn rreeccoonnoocceerr ccoonn aannttiicciippaac...
CCoonnssttiittuuyyeenntteess ddee llaa ppllaanniiffiiccaacciióónn 
 PPllaanniiffiiccaacciióónn mmeeddiiccaa 
 PPllaannii...
PPllaanniiffiiccaacciióónn mmeeddiiccaa 
TToommaa eenn ccoonnssiiddeerraacciióónn ttooddooss llooss ffaaccttoorreess qquue...
PPllaanniiffiiccaacciióónn mmeeddiiccaa 
 EEddaadd ddeell ppaacciieennttee 
 HHoommbbrreess >>6655 aaññooss == cceemmeen...
CCeemmeennttaaddaa oo nnoo cceemmeennttaaddaa 
 DDeennssiittoommeettrrííaa óósseeaa 
 MMaass ddee 22..55 ddeessvviiaacci...
PPllaanniiffiiccaacciióónn ggeeoommééttrriiccaa 
 EEll oobbjjeettiivvoo eess llooggrraarr llaa mmaayyoorr lloonnggeevviid...
PPllaanniiffiiccaacciióónn ggeeoommééttrriiccaa 
AAttrriibbuuttooss aannaattóómmiiccooss 
 AAPP 
 PPoossiicciióónn eessp...
PPllaanniiffiiccaacciióónn ggeeoommééttrriiccaa 
AAttrriibbuuttooss ggeeoommééttrriiccooss 
 FFoorrmmaa ggeeoommééttrriic...
PPllaanniiffiiccaacciióónn ggeeoommééttrriiccaa 
 CCoonncciilliiaa llooss aattrriibbuuttooss ggeeoommééttrriiccooss yy aa...
BBaallaannzzaa ddee ppaauuwweellss 
 EEss eell eeqquuiilliibbrriioo eennttrree eell cceennttrroo ddee ggrraavveeddaadd dd...
DDiissttaanncciiaa ddee VVoossss 
 EEss eell ddeessppllaazzaammiieennttoo ddiissttaall oo 
pprrooxxiimmaall ddeell fféémm...
EESSTTAABBIILLIILLDDAADD AACCEETTAABBUULLAARR 
 LLaa iinncclliinnaacciióónn aacceettaabbuullaarr eessttaabblleeccee llaa ...
EESSTTAABBIILLIILLDDAADD AACCEETTAABBUULLAARR 
 SSoobbrree eell aacceettáábbuulloo ssee eejjeerrcceenn 44 
ffuueerrzzaass...
EESSTTAABBIILLIIDDAADD AACCEETTAABBUULLAARR 
 LLaa ppoossiicciióónn qquuee eeqquuiilliibbrraa mmeejjoorr aannaattoommííaa...
RRAADDIIOOGGRRAAFFIIAASS 
 AAPP ddee ppeellvviiss ccoonn ccaaddeerraass ccoonn rroottaacciióónn 
iinntteerrnnaa 155°° 
 ...
ppllaannttiillllaass 
 LLaa ccoonncciilliiaacciióónn ddee llaa ppllaannttiillllaa ccoonn eell hhuueessoo 
ddeebbee ddee t...
AAcceettáábbuulloo:: TTaammaaññoo ee iinncclliinnaacciióónn 
AAPP DDEE PPEELLVVIISS 
 BBoorrddee aacceettaabbuullaarr ssu...
d Centro dee rroottaacciióónn ccaabbeezzaa ffeemmoorraall 
MMeeddiiaannttee 
 CCíírrccuullooss ccoonnccéénnttrriiccooss m...
AAcceettáábbuulloo:: TTaammaaññoo ee iinncclliinnaacciióónn 
 SSee ccoollooccaa llaa ppllaannttiillllaa ddee uunn 
aaccee...
TTAAMMAAÑÑOO DDEE LLAA PPRROOTTEESSIISS 
 LLooccaalliizzaarr cceennttrroo ddee 
rroottaacciióónn ddee llaa ccaabbeezzaa 
...
ZZoonnaass ddee GGrruueenn 
 SSiirrvveenn ppaarraa vvaalloorraarr llooss ppuunnttooss ddee aappooyyoo ddee llaa pprróótte...
PPuunnttooss ddee rreeffeerreenncciiaa 
SSiirrvveenn 
 llooccaalliizzaarr eell nniivveell ddee 
oosstteeoottoommííaa 
 L...
PPllaannoo llaatteerraall 
SSiirrvvee ppaarraa vvaalloorraarr 
 IInnccuurrvvaacciioonn vveennttrraall ffeemmoorraall 
EEv...
Planificación de llaa ttééccnniiccaa qquuiirrúúrrggiiccaa 
 CCoonnoocciimmiieennttoo ddee llaa ttééccnniiccaa,, iinnssttr...
Planificación de llaa ttééccnniiccaa qquuiirrúúrrggiiccaa 
 EEssttrraatteeggiiaass ppaarraa ddeecciiddiirr 
 AAbboorrdda...
PPllaanniiffiiccaacciióónn tteeccnnoollóóggiiccaa 
RReeccuurrssooss tteeccnnoollóóggiiccooss ccoonn qquuee ssee ccuueenntt...
GGRRAACCIIAASS
Planificacion preoperatoria de cadera
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Planificacion preoperatoria de cadera

 • Be the first to comment

Planificacion preoperatoria de cadera

 1. 1. PLANIFICACION PREOPERATORIA DE CADERA Dr. Adolfo Zapién Soto R4 ORTOPEDIA Hospital General Dr. Rubén Leñero
 2. 2. PPLLAANNIIFFIICCAACCIIOONN PPRREEOOPPEERRAATTOORRIIAA  CCoonnssiissttee eenn rreeccoonnoocceerr ccoonn aannttiicciippaacciióónn llaass ccoonnttiinnggeenncciiaass qquuee ppuueeddeenn pprreesseennttaarrssee dduurraannttee eell pprroocceeddiimmiieennttoo qquuiirrúúrrggiiccoo,, ccoonn eell oobbjjeettoo ddee pprreevveenniirrllaass yy eevviittaarrllaass..
 3. 3. CCoonnssttiittuuyyeenntteess ddee llaa ppllaanniiffiiccaacciióónn  PPllaanniiffiiccaacciióónn mmeeddiiccaa  PPllaanniiffiiccaacciióónn ggeeoommééttrriiccaa  PPllaanniiffiiccaacciióónn ddee llaa ttééccnniiccaa qquuiirrúúrrggiiccaa  PPllaanniiffiiccaacciióónn tteeccnnoollóóggiiccaa
 4. 4. PPllaanniiffiiccaacciióónn mmeeddiiccaa TToommaa eenn ccoonnssiiddeerraacciióónn ttooddooss llooss ffaaccttoorreess qquuee aaffeeccttaann eell eessttaaddoo ddeell ppaacciieennttee  RRiieessggoo qquuiirrúúrrggiiccoo  HHaabbiilliiddaadd ddeell cciirruujjaannoo  CCaalliiddaadd ddee llaass iinnssttaallaacciioonneess yy rreeccuurrssooss ddiissppoonniibblleess
 5. 5. PPllaanniiffiiccaacciióónn mmeeddiiccaa  EEddaadd ddeell ppaacciieennttee  HHoommbbrreess >>6655 aaññooss == cceemmeennttaaddaa  MMuujjeerreess >>5500 aaññooss == cceemmeennttaaddaa  ÍÍnnddiiccee ddee ssiinngghh  44 oo mmaass == nnoo cceemmeennttaaddaa  33 oo mmeennooss == cceemmeennttaaddaa  ÍÍnnddiiccee ccoorrttiiccooddiiaaffiissaarriioo  MMaayyoorr ddee 00..4400 == nnoo cceemmeennttaaddaa  MMeennoorr ddee 00..3399== cceemmeennttaaddaa
 6. 6. CCeemmeennttaaddaa oo nnoo cceemmeennttaaddaa  DDeennssiittoommeettrrííaa óósseeaa  MMaass ddee 22..55 ddeessvviiaacciioonneess eessttáánnddaarr == cceemmeennttaaddaa  ZZoonnaass ddee GGrruueenn  55 oo mmeennooss ppuunnttooss == cceemmeennttaaddaa  EEnnffeerrmmeeddaaddeess ccoonnccoommiittaanntteess oo uussoo ddee ffáárrmmaaccooss
 7. 7. PPllaanniiffiiccaacciióónn ggeeoommééttrriiccaa  EEll oobbjjeettiivvoo eess llooggrraarr llaa mmaayyoorr lloonnggeevviiddaadd ppoossiibbllee ddee llaa pprróótteessiiss  EEssttaabbiilliiddaadd pprriimmaarriiaa  CCoorrrreeccttaa ccoonncciilliiaacciióónn eennttrree pprróótteessiiss yy hhuueessoo  EEssttaabbiilliiddaadd sseeccuunnddaarriiaa  AAttrriibbuuttooss aannaattóómmiiccooss  AAttrriibbuuttooss ggeeoommééttrriiccooss
 8. 8. PPllaanniiffiiccaacciióónn ggeeoommééttrriiccaa AAttrriibbuuttooss aannaattóómmiiccooss  AAPP  PPoossiicciióónn eessppaacciiaall ddeell cceennttrroo ddee rroottaacciióónn ddee ccaaddeerraa  PPoossiicciióónn ddeell cceennttrroo ddee llaa ccaabbeezzaa ccoonn rreessppeeccttoo aa llaa ppuunnttaa ddeell ttrrooccáánntteerr mmaayyoorr ((VVoossss))  BBrraazzoo ddee ppaallaannccaa llaarrggoo ddee llaa bbaallaannzzaa ddee PPaauuwweellss  BBrraazzoo ddee ppaallaannccaa ccoorrttoo ddee llaa bbaallaannzzaa ddee PPaauuwweellss  GGrraaddoo ddee iinncclliinnaacciióónn ddeell ccuueelllloo ffeemmoorraall  LLoonnggiittuudd ddee eexxttrreemmiiddaaddeess  LLaatteerraall  AAnntteevveerrssiioonn ddeell ccuueelllloo ffeemmoorraall  NNiivveell ddeell ááppeexx ddee llaa ccuurrvvaattuurraa eennddoossttiiccaa vveennttrraall  AAmmpplliittuudd ddeell ccaannaall mmeedduullaarr
 9. 9. PPllaanniiffiiccaacciióónn ggeeoommééttrriiccaa AAttrriibbuuttooss ggeeoommééttrriiccooss  FFoorrmmaa ggeeoommééttrriiccaa bbáássiiccaa  CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell rraaddiioo ddee ccuurrvvaattuurraa mmeettaaffiissaarriiaa mmeeddiiaall  PPoossiicciióónn ddee ssuuss cceennttrrooss ddee rroottaacciióónn  DDiissttaanncciiaa eennttrree eell cceennttrroo ddee rroottaacciióónn yy eell eejjee lloonnggiittuuddiinnaall ddeell iimmppllaannttee ((ooffffsseett))  LLoonnggiittuudd ddee llaa pprróótteessiiss
 10. 10. PPllaanniiffiiccaacciióónn ggeeoommééttrriiccaa  CCoonncciilliiaa llooss aattrriibbuuttooss ggeeoommééttrriiccooss yy aannaattóómmiiccooss  SSeelleecccciióónn ggeeoommééttrriiccaa ddee llooss iimmppllaanntteess  RReeccoonnoocciimmiieennttoo ddee llaa ffoorrmmaa bbáássiiccaa ddeell fféémmuurr  PPrreevveenncciióónn ddee ddiissccrreeppaanncciiaa ddee eexxttrreemmiiddaaddeess  IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee ffoorrmmaa yy ppoossiicciióónn ddeell aacceettáábbuulloo  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  AAnngguulloo cceerrvviiccooddiiaaffiissaarriioo  OOffffsseett  RRaaddiioo ddee ccuurrvvaattuurraa mmeeddiiaall  FFoorrmmaa ggeeoommééttrriiccaa qquuee ccooiinncciiddaa mmaass ccoonn eell fféémmuurr
 11. 11. BBaallaannzzaa ddee ppaauuwweellss  EEss eell eeqquuiilliibbrriioo eennttrree eell cceennttrroo ddee ggrraavveeddaadd ddeell ccuueerrppoo eenn aappooyyoo mmoonnooppooddaalliiccoo yy llaa ffuueerrzzaa ddee llooss mmúússccuullooss aabbdduuccttoorreess ddee llaa ccaaddeerraa  AA mmaayyoorr áánngguulloo mmeennoorr ffuueerrzzaa rreessuullttaannttee yy vviicceevveerrssaa
 12. 12. DDiissttaanncciiaa ddee VVoossss  EEss eell ddeessppllaazzaammiieennttoo ddiissttaall oo pprrooxxiimmaall ddeell fféémmuurr  AAuummeennttaa oo ddiissmmiinnuuyyee llaa pprreessiióónn aarrttiiccuullaarr
 13. 13. EESSTTAABBIILLIILLDDAADD AACCEETTAABBUULLAARR  LLaa iinncclliinnaacciióónn aacceettaabbuullaarr eessttaabblleeccee llaa ccoonntteenncciióónn oo eexxppuullssiióónn ddee llaa ccaabbeezzaa ffeemmoorraall  AA nniivveell ddeell aacceettáábbuulloo ssee eejjeerrcceenn vvaarriiaass ffuueerrzzaass vveeccttoorriiaalleess qquuee ssee ddiirriiggeenn aall cceennttrroo ddee llaa ccaabbeezzaa ffeemmoorraall  FFuueerrzzaa oobblliiccuuaa  FFuueerrzzaa vveerrttiiccaall  FFuueerrzzaa hhoorriizzoonnttaall
 14. 14. EESSTTAABBIILLIILLDDAADD AACCEETTAABBUULLAARR  SSoobbrree eell aacceettáábbuulloo ssee eejjeerrcceenn 44 ffuueerrzzaass pprriinncciippaalleess  FFuueerrzzaa ccooaappttaannttee  FFuueerrzzaa ccoonnttrraarreessuullttaannttee ddeell vveeccttoorr ddee ccaarrggaa  FFuueerrzzaa ddee llaa mmuussccuullaattuurraa aabbdduuccttoorraa  FFuueerrzzaa cciizzaallllaannttee
 15. 15. EESSTTAABBIILLIIDDAADD AACCEETTAABBUULLAARR  LLaa ppoossiicciióónn qquuee eeqquuiilliibbrraa mmeejjoorr aannaattoommííaa,, ddiisseeññoo,, ttééccnniiccaa yy bbiioommeeccáánniiccaa eess aa 4400°° ddee iinncclliinnaacciióónn aacceettaabbuullaarr
 16. 16. RRAADDIIOOGGRRAAFFIIAASS  AAPP ddee ppeellvviiss ccoonn ccaaddeerraass ccoonn rroottaacciióónn iinntteerrnnaa 155°°  RRaaddiiooggrraaffííaa llaatteerraall ddee ffaallssoo ppeerrffiill  PPeerrmmiittee vvaalloorraarr ppoossiicciióónn,, ttaammaaññoo yy ttiippoo ddee aacceettáábbuulloo  PPeerrmmiittee vviissuuaalliizzaarr llaa ccuurrvvaattuurraa ddeell fféémmuurr  SSeelleecccciióónn lloonnggiittuudd ddeell iimmppllaannttee  AAmmpplliittuudd ddeell ttúúnneell mmeedduullaarr
 17. 17. ppllaannttiillllaass  LLaa ccoonncciilliiaacciióónn ddee llaa ppllaannttiillllaa ccoonn eell hhuueessoo ddeebbee ddee tteenneerr::  FFoorrmmaa ggeeoommééttrriiccaa ddeell iimmppllaannttee lloo mmaass cceerrccaannaa aall hhuueessoo  RRaaddiioo ddee ccuurrvvaattuurraa mmeeddiiaall iigguuaall eennttrree iimmppllaannttee yy hhuueessoo  CCeennttrroo ddee rroottaacciióónn lloo mmaass cceerrccaannoo aall cceennttrroo ddee llaa ccaabbeezzaa ffeemmoorraall ((66mmmm))
 18. 18. AAcceettáábbuulloo:: TTaammaaññoo ee iinncclliinnaacciióónn AAPP DDEE PPEELLVVIISS  BBoorrddee aacceettaabbuullaarr ssuuppeerroo eexxtteerrnnoo  GGoottaa ddee llaaggrriimmaa  CCeennttrroo ddee rroottaacciióónn ddee llaa ccaabbeezzaa ffeemmoorraall  LLíínneeaa ttaannggeennttee aa llaass ttuubbeerroossiiddaaddeess iissqquuiiááttiiccaass  LLíínneeaa aa 4400°° ddeell bboorrddee ssuuppeerroo eexxtteerrnnoo ddeell aacceettáábbuulloo
 19. 19. d Centro dee rroottaacciióónn ccaabbeezzaa ffeemmoorraall MMeeddiiaannttee  CCíírrccuullooss ccoonnccéénnttrriiccooss mmoossee  ttrriiaanngguullaacciióónn
 20. 20. AAcceettáábbuulloo:: TTaammaaññoo ee iinncclliinnaacciióónn  SSee ccoollooccaa llaa ppllaannttiillllaa ddee uunn aacceettáábbuulloo qquuee tteennggaa eell ttaammaaññoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee aall aacceettáábbuulloo ddeell ppaacciieennttee  MMeeddiiaallmmeennttee aa nniivveell ddeell bboorrddee eexxtteerrnnoo ddee llaa ggoottaa ee iinnffeerriioorrmmeennttee eenn eell ffoonnddoo ddee llaa ggoottaa
 21. 21. TTAAMMAAÑÑOO DDEE LLAA PPRROOTTEESSIISS  LLooccaalliizzaarr cceennttrroo ddee rroottaacciióónn ddee llaa ccaabbeezzaa ffeemmoorraall  CCoollooccaarr llaa ppllaannttiillllaa ddee llaa pprróótteessiiss yy sseelleecccciioonnaarr eell ttaammaaññoo qquuee ssee aajjuussttee mmeejjoorr  MMiiddiieennddoo llaa ppoorrcciióónn mmaass aannggoossttaa ddeell ccaannaall mmeedduullaarr
 22. 22. ZZoonnaass ddee GGrruueenn  SSiirrvveenn ppaarraa vvaalloorraarr llooss ppuunnttooss ddee aappooyyoo ddee llaa pprróótteessiiss ccoonn eell fféémmuurr pprrooxxiimmaall  LLaass zzoonnaass iinnddiiccaaddaass ppaarraa eell aappooyyoo ssoonn llaa zzoonnaa 22,,33,,55,,66,,77  PPuunnttuuaacciióónn ((1100 eexxcceelleennttee,, 8--99 aacceeppttaabbllee))  22 ssiinn eessppaacciioo --11 eessppaacciioo mmeennoorr ddee 22mmmm  00 eessppaacciioo mmaayyoorr ddee 22mmmm
 23. 23. PPuunnttooss ddee rreeffeerreenncciiaa SSiirrvveenn  llooccaalliizzaarr eell nniivveell ddee oosstteeoottoommííaa  LLooccaalliizzaarr llooss ssiittiiooss aannaattóómmiiccooss ppaarraa ddeecciiddiirr llaa pprrooffuunnddiiddaadd ddee iinnsseerrcciióónn ddeell iimmppllaannttee yy eell ttiippoo ddee ccuueelllloo  PPuunnttaa ddeell ttrrooccáánntteerr mmaayyoorr  PPaarrttee ssuuppeerriioorr ddeell ttrrooccáánntteerr mmeennoorr  SSee rreeccoommiieennddaa uunnaa iinncclliinnaacciióónn ddee 5500°° aa ppaarrttiirr ddee llaa bbaassee ssuuppeerriioorr ddeell ccuueelllloo ffeemmoorraall aa nniivveell ddeell ttrrooccáánntteerr mmaayyoorr
 24. 24. PPllaannoo llaatteerraall SSiirrvvee ppaarraa vvaalloorraarr  IInnccuurrvvaacciioonn vveennttrraall ffeemmoorraall EEvviittaa llaa sseelleecccciióónn ddee vváássttaaggooss ddeemmaassiiaaddoo llaarrggooss  AAmmpplliittuudd ddeell ccaannaall ffeemmoorraall VVaalloorraarr llaa ccoollooccaacciióónn ddee vváássttaaggoo cceemmeennttaaddoo oo nnoo cceemmeennttaaddoo
 25. 25. Planificación de llaa ttééccnniiccaa qquuiirrúúrrggiiccaa  CCoonnoocciimmiieennttoo ddee llaa ttééccnniiccaa,, iinnssttrruummeennttaall ee iimmppllaanntteess
 26. 26. Planificación de llaa ttééccnniiccaa qquuiirrúúrrggiiccaa  EEssttrraatteeggiiaass ppaarraa ddeecciiddiirr  AAbboorrddaajjee  NNeecceessiiddaadd ddee aabboorrddaajjeess aaddiicciioonnaalleess  RReesseecccciioonn ddee oosstteeooffiittooss  SSii eexxiissttee ddiiffiiccuullttaadd eenn llaa ttééccnniiccaa ppoorr ddeeffoorrmmiiddaaddeess pprreeeexxiisstteenntteess  AAnntteevveerrssiioonn ee iinncclliinnaacciióónn ddeell aacceettáábbuulloo  AAlltteerraacciioonneess ddeell eejjee aannaattóómmiiccoo yy ffiissiioollóóggiiccoo
 27. 27. PPllaanniiffiiccaacciióónn tteeccnnoollóóggiiccaa RReeccuurrssooss tteeccnnoollóóggiiccooss ccoonn qquuee ssee ccuueennttaa oo nnoo ppaarraa ffaacciilliittaarr llaa ttééccnniiccaa yy mmeejjoorraarr llooss rreessuullttaaddooss  SSeelleecccciioonnaarr llooss iimmppllaanntteess sseeggúúnn rreeqquuiissiittooss ffuunncciioonnaalleess  PPoossiibbiilliiddaadd ddee rreeaalliizzaarr ccaammbbiioo ddee ttééccnniiccaa  IInnssttrruummeennttooss eessppeecciiaalleess  IImmppllaanntteess aalltteerrnnaattiivvooss  PPoossiibbiilliiddaadd ddee rreeccoonnssttrruucccciioonn ddee ddeeffeeccttooss óósseeooss  AAuuxxiilliiaarreess ppaarraa llaa eessttaabbiilliiddaadd  PPoossiibbiilliiddaadd ddee rreeccuuppeerraacciióónn ssaanngguuíínneeaa
 28. 28. GGRRAACCIIAASS

×