Οικοσυστήματα της Ελλάδας- 3η Ενότητα: Κεφ. 1 Μελέτης Π. Δ' τάξης

79,156 views

Published on

Μελέτη Περιβάλλοντος 3η Ενότητα: Οικοσυστήματα της Ελλάδας-
Παρουσίαση Μαθήματος

Published in: Education
0 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
79,156
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68,092
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Οικοσυστήματα της Ελλάδας- 3η Ενότητα: Κεφ. 1 Μελέτης Π. Δ' τάξης

 1. 1. Γεια ςασ παιδιά! Σιμερα κα μιλιςουμε για τα οικοςυςτιματα τθσ Ελλάδασ. Μελζτθ Περιβάλλοντοσ Δ΄ 3θ Ενότθτα, Κεφ.1:Οικοςυςτιματα τθσ Ελλάδασ Ηλιάδθσ Ηλίασ
 2. 2. Λοιπόν τι είναιτο οικοςφςτθμα; Ηλιάδης Ηλίας
 3. 3. Ασ δοφμε το παρακάτωςχεδιάγραμμα πουζκανα… για ταοικοςυςτιματα. Ηλιάδης Ηλίας
 4. 4. Ηλιάδης Ηλίας
 5. 5. Βιοτικά, αβιοτικάςτοιχεία! Τι είναιαυτά; Ηλιάδης Ηλίας
 6. 6. Ηλιάδης Ηλίας
 7. 7. Ηλιάδης Ηλίας
 8. 8. Ηλιάδης Ηλίας
 9. 9. Ηλιάδης Ηλίας
 10. 10. Ηλιάδης Ηλίας
 11. 11. Ηλιάδης Ηλίας
 12. 12. Ηλιάδης Ηλίας
 13. 13. Στθν Ελλάδα, εξαιτίασ τουπολφμορφου ανάγλυφοφ τθσυπάρχει μεγάλθ ποικιλίαοικοςυςτθμάτων. Σε αυτάςυναντάμε πολλά ςπάνιαφυτά και ηώα, που δυςτυχώσόμωσ απειλοφνται μεεξαφάνιςθ και χρειάηονταιπροςταςία. Ηλιάδης Ηλίας
 14. 14. Ηλιάδης Ηλίας
 15. 15. Ηλιάδης Ηλίας
 16. 16. Ηλιάδης Ηλίας
 17. 17. Ηλιάδης Ηλίας
 18. 18. Ηλιάδης Ηλίας
 19. 19. Ηλιάδης Ηλίας
 20. 20. Ηλιάδης Ηλίας
 21. 21. Ηλιάδης Ηλίας
 22. 22. Ηλιάδης Ηλίας
 23. 23. Κάπου τισ ξζρω αυτζστισ τροφικζσ αλυςίδεσ… Ηλιάδης Ηλίας
 24. 24. Ηλιάδης Ηλίας
 25. 25. Ηλιάδης Ηλίας
 26. 26. Ηλιάδης Ηλίας
 27. 27. Ηλιάδης Ηλίας
 28. 28. Ηλιάδης Ηλίας
 29. 29. Σιμερα ζμακαπολλά γι’ αυτά τα οικοςυςτιματα…Ουφ! Κουράςτθκα! Ηλιάδης Ηλίας
 30. 30. Τετάρτθ τάξθ:http://iliadisilias.blogspot.gr/Απίκανα… τριτάκια! :http://iliadisili.blogspot.gr/Οι Παρουςιάςεισ μου:http://www.slideshare.net/iliasili/presentationsΕκπαιδευτικά παιχνίδια:http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας

×