Advertisement

Менторинг и Коучинг

Mentor and educator
Jan. 7, 2014
Advertisement

More Related Content

Similar to Менторинг и Коучинг(20)

Advertisement

Менторинг и Коучинг

  1. Георги Александров, 2014 Менторинг или коучинг www.georgealex.net
  2. Нуждата от по-висока ефективност Как се постига повисока ефективност? www.georgealex.net С четене на книги?* С гледане на клипове?* Със слушане на записи?* С посещение на семинари?* С менторинг и коучинг?
  3. www.georgealex.net Менторинг и Коучинг инструменти за повишаване на ефективността Менторинг Акцент върху взаимоотношенията3 Коучинг Акцент върху постигането на цели3 Търси да осигури безопасна среда, в която клиентът да Фокусът е върху конкретен проблем, като например да се може да споделя проблеми, които влияят върху личния или управлява по-ефективно времето, да се говори по-уверено, професионалния му/й успех.; да се усвои как да се мисли по-стратегически.; Макар да може да се ползват различни образователни Това изисква експерт по съответната тема, който е цели и компетенции като основа за тези взаимоотношения, способен да обучи и тренира клиента да изгради тези фокусът е отвъд тези цели и включва теми като баланс умения. между личен живот и кариера, самочувствие, себевъзприятие, връзка между личния живот и професионалните успехи.
  4. www.georgealex.net Менторинг и Коучинг инструменти за повишаване на ефективността Менторинг Коучинг Винаги дългосрочен процес3 Краткосрочен процес3 За да бъде успешен процес, менторингът изисква време, през което и двете страни да се опознаят и да изградят климат на доверие, в който клиентът да успее да се почувства в безопасност да сподели реални проблеми, които касаят неговия/нейния успех.; Коучът може успешно да работи с клиент в краткосрочен план, понякога дори само за няколко сесии.; Успешните взаимоотношенията обикновено продължават от 9 месеца до 1 година. Коучингът продължава толкова, колкото е необходимо, в зависимост от целта, поставена в началото.
  5. www.georgealex.net Менторинг и Коучинг инструменти за повишаване на ефективността Менторинг Коучинг Цели развитие3 Цели повишаване на резултатите3 Целта на процеса на менторинг е да развие клиента не само за настоящата работа, но и за неговото/нейното бъдещо кариерно развитие. Тази разлика определя ясно ролята на прекия началник и на ментора, както и намалява възможността да се появи конфликт между прекия началник на клиента и ментора. Целта на процеса на коучинг е да подобри резултатите в работата на клиента. Това включва усъвършенстване на неговите/нейните настоящи умения или придобиване на нови.; След като клиентът придобие успешно съответното умение, коучът не е вече необходим.
  6. www.georgealex.net Менторинг и Коучинг инструменти за повишаване на ефективността Менторинг Коучинг Изисква специфична стратегия3 Не изисква специфична стратегия3 Нужно е предварително опознаване на клиента, за да се определи стратегическата цел на процеса на менторинг, областите, в които ще се работи, специфичните модели на работа и елементи, които ще направляват процеса, особено съвместимостта между ментор и клиент. Може да се предостави коучинг почти веднага по всяка тема, зададена от клиента. Ако трябва да се предостави коучинг на голям брой хора от дадена фирма или организация, тогава със сигурност трябва да се изготви стратегия, която да определи нивото на компетентност, нивото, до което трябва да се достигне и инструментите, които да се ползват. Но това не изисква дълъг процес на подготовка и приложение на самата програма.
  7. www.georgealex.net Менторинг и Коучинг инструменти за повишаване на ефективността Менторинг Коучинг Прекият началник е включен индиректно3 Прекият началник е критично важен3 Макар той/тя да предлагат идеи и да дават съвети как клиентът да се ползва максимално от процеса на менторинг или да даде препоръки на комисията кой би бил подходящ ментор за клиента, прекият началник няма пряка връзка с ментора и между тях няма директна комуникация в процеса на менторинг. Това помага да се поддържа стабилността и етиката на взаимоотношенията между ментора и клиента. Той/тя често дават обратна връзка на коуча за областите, в които клиентът има нужда от коучинг. Тази информация помага на коуча да дефинира и направлява процеса в желаната посока.
  8. www.georgealex.net Менторинг и Коучинг инструменти за повишаване на ефективността Менторинг Коучинг Кога е нужен менторинг3 Кога е нужен коучинг3 ; ▪; Когато компанията търси начин да развие лидерите си и талантите на хората от ключовите позиции, за да се гарантира приемственост на визията и ценностите; ; ▪; Когато компанията търси начин да развие различни служители как да се справят с бариери, които пречат на техния успех; ; ▪; Когато компанията търси начин да развие попълноценно своите служители, а не само да им помогне да усвоят конкретни умения; ; ▪; Когато компанията търси начин да задържи нивото на опит и квалификация от настоящото поколение служители и да го предаде на следващото поколение; ; ▪; Когато компанията търси начин да създаде работна сила, която успешно балансира кариера и личен живот ; ▪; Когато компанията търси начин да развие у своите служители конкретни умения и квалификация, ползвайки средства за повишаване ефективността на работа и включвайки преките началници; ; ▪; Когато компанията има определен брой талантливи служители, които не се справят достатъчно ефективно със своите задачи; ; ▪; Когато компанията въвежда нова система или нова програма; ; ▪; Когато компанията има малък брой служители (5-8), които се нуждаят от повишаване на своята квалификация и ефективност в определена област; ; ▪; Когато лидери или топ мениджъри от компанията се нуждаят от помощ за придобиване на ново умение, за да поемат допълнителна отговорност
Advertisement