Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sustainable growth 2013

532 views

Published on

How we help and support companies to achieve Sustainable Growth

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sustainable growth 2013

 1. 1. Когато подготовката срещне възможносттаили как да случим успеха си Корпоративно предложение 2013
 2. 2. Програмите на LMI® имат огромно въздействие върху личния ипрофесионален живот на всеки, който веднъж е приелпредизвикателството да опита нещо ново и много различно и да постигнерезултати, каквито не е постигал до момента.Да скочите над летвата, която сте си поставяли по навик, подценявайкисебе си и успехът, който заслужавате, изисква кураж, дисциплина и силнамотивация.Тази година подчинихме нашето предложение за съвместна работа на«Когато подготовката срещне възможността или как да случим успеха си“.Затова нека си поставим една обща цел за 2013: да станем по-големиотвътре, отколкото отвън. Когато я постигнем, ще разберем с изненада, чесме пожънали успехи, за каквито не сме се и осмелявали да мислим предитова.Резултатите, които ще постигнете си струват усилията, затова нашата роля еда улесняваме това Ваше пътуване и да възнаграждавaме всеки Ваш успех,независимо от това колко голям е той.
 3. 3. По-добри резултати чрез нови навици Обучения по Ключови Коучинг (LMI® програми за Интрументи за оценка компетенции развитие)I.•Адаптирани по • Индивидуален Коучингметодологията на • Oценка на наклонности, • Групов коучингLeadership Management личностни качества иInternational® • Отворени коучинг групи професионална пригодност• ISO/TS16949 Core Tools Manuals (APQP; FMEA; • Тест на Майер-Бригс MSA; SPC) • Тест на Белбин• Човешки ресурси • Организационна диагностика • 360° обратна връзка • Оценка на тр. представяне
 4. 4. I. Обучения по ключови компетенции Училище за ключови компетенции “Skills 4 Excellence’’ – одобрен доставчик на обучения по ключови компетенции от Агенция по заетостта.
 5. 5. 31 одобрени програми по ключови компетенции• Лична продуктивност и адаптивност. • Управление на промяната.• Ефективно управление на времето. • Управление на стреса.• Развиване на ефективни умения за общуване. • Ефективни продажбени стратегии.• Развиване на ефективни лидерски умения за • Изкуството на В2В продажбите. мениджъри. • Предприемачески умения.• Развиване на ефективни лидерски умения за • Дизайн и редизайн на организационен модел. всеки. • Създаване на бизнес модел чрез стратегията• Развиване на умения за говорене пред Син океан. публика. • Екипно-ориентирано обучение за управление• Развиване на умения за преговаряне. на риска и техники за решаване на проблеми –• Развиване на презентационни умения. FMEA.• Улесняване, ефективно и ефикасно • Подходи за LEAN производство. провеждане на срещи. • Статистически процесен контрол/ 6 сигма.• Изграждане на самоувереност. • Тотално управление на качеството (TQM).• Управление на човешките ресурси. • Обучение и обучители.• Управление на хора чрез мотивация. • Коучинг и менторинг.• Управление на екипното представяне. • Оценка и управление на трудовото• Управление на конфликти. представяне.• Управление на проекти. • KPI’s – управление на показателите за• Интегрирани маркетингови комуникации. ефективност.
 6. 6. II. Kоучинг Адаптирани програми за индивидуален и групов коучинг по изпитаната методология на Leadership Management International® за лично и организационно развитие с фокус: обучаване и насърчаване, насочване и мотивиране, вдъхновяване и овластяване с крайна цел постигане на дългосрочни измерими резултати. Областите, в които имаме експертиза са: • Лична производителност • Екипна динамика • Продажбени стратегии • Лидерски умения (нива: лично, за мениджъри, стратегическо, за жени) • Умения за общуване • Мениджърски умения
 7. 7. Effective Personal Productivity®Съдържание на програмата за развитие: Създадени навици за:1. Същност на продуктивността  Ефективно приоритизиране2. Постигане на цели чрез управление на  Личностно израстване времето  Вдъхновяване чрез увереност3. Повишаване на продуктивността чрез  Лична организация на работа контрол над приоритетите  Ефективно управление на времето4. Повишаване на продуктивността чрез  Овластяване и делегиране общуването  Поставяне на бизнес и лични цели.5. Упълномощаване на екипа Измерена ROI в края на работата ни -6. Повишаване на продуктивността на екипа между 6 и 8 пъти Ако не постигнете измерими резултати, ние ще ви върнем обратно 100% от платената сума.
 8. 8. Effective Communication®Съдържание на програмата за развитие: Създадени навици за:1. Общуване за резултати Ефективно общуване2. Психология на общуването Преодолявате комуникационни бариери3. Разбирането –ключът към ефективното и решавате проблеми общуване Мотивиране и вдъхновяване чрез4. Общуване чрез писано слово комуникация5. Решаване на проблеми чрез общуването Ефективно представяне пред публика6. Изграждане на успешни отношения чрез общуване Измерена ROI в края на работата ни - между 6 и 8 пъти Ако не постигнете измерими резултати, ние ще ви върнем обратно 100% от платената сума.
 9. 9. Effective Personal Leadership®Съдържание на програмата за развитие: Създадени навици за:1. Вашият лидерски потенциал  Успешно лидерско поведение2. Правене на избори за успех  Проактивна лидерска нагласа3. Мотивация чрез нагласи и навици  Лична ефективност4. Проектиране на собствения ви растеж  Ефективни комуникационни умения5. Създаване на личен план за действие  Ефективно упълномощаване,6. Целеполагане и лично лидество мотивиране и вдъхновяване7. 5-те съществени елемента на лидерството  Ефикасно постигане на резултати и8. Реализиране на вашия пълен потенциал цели Измерена ROI в края на работата ни - между 6 и 8 пъти Ако не постигнете измерими резултати, ние ще ви върнем обратно 100% от платената сума.
 10. 10. Effective Leadership Development®Съдържание на програмата за развитие: Създадени навици за:1. Успешните лидери се създават  Успешно лидерско поведение2. Подобряване на резултатите чрез Ефективно делегиране управление на времето Ефективно общуване3. Ефективно упражняване на властта Подобряване на индивидуалната и4. Изкуството на делегирането екипна ефективност5. Ефективното общуване – ключова Лично и екипно управление характеристика на успешните лидери на времето6. Мотивиране на хората Ефективно вземане на решения7. Развиване потенциала на хората Измерена ROI в края на работата ни -8. Предотвратяване и решаване на между 6 и 8 пъти проблеми Ако не постигнете измерими резултати, ние ще ви върнем обратно 100% от платената сума.
 11. 11. Effective Motivational Management®Съдържание на програмата за развитие: Създадени навици за:1. Да станем ефективни мениджъри Ефективно мениджърско поведение2. Постигане на успех чрез целеполагане Уважение и доверие в екипа3. Изграждане на позитивна представа за Екипно развитие и мотивация себе си Ефективно справяне с4. Разбиране на човешкото поведение предизвикателствата5. Разбиране на мотивацията Поставяне на постижими цели6. Максимизиране на личната позитивна самооценка продуктивност Гъвкав стил на мотивиране7. Минимизиране на стреса Разпознаване на поведенческите8. Постигане на резултати чрез общуване и стилове убеждаване Измерена ROI в края на работата ни - между 5 и 7 пъти Ако не постигнете измерими резултати, ние ще ви върнем обратно 100% от платената сума.
 12. 12. Effective Motivational Leadership®Съдържание на програмата за развитие: Създадени навици за:  Мотивиращо лидерско поведение1. Предизвикателството да изградим  Овластяване и ефективно мотивиране ефективна лидер мотивация  Ефикасно разбиране за човешкото поведение2. Визия и общуване  Ефективно постигане на резултати3. Изграждане на мотивационен лидер чрез хората  Вдъхновяващо общуване и убеждаване4. Изграждане и ръководене на ефективни  Ефективно вземане на решения и и продуктивни екипи разрешаване на проблеми5. Развитие на хората до пълния им Измерена ROI в края на работата ни - потенциал между 5 и 7 пъти6. Овластяване членовете на екипа7. Ръководене на промяна и мотивация8. Лидерът на бъдещето Ако не постигнете измерими резултати, ние ще ви върнем обратно 100% от платената сума.
 13. 13. Effective Strategic Leadership®Съдържание на програмата за развитие: Създадени навици за:1. Силата на стратегическото лидерство Стратегическо мислене Процесно мислене2. Стратегическа цел: Защо съществуваме? Ефективно организационно3. Стратегическа оценка: Къде сме сега? целеполагане Ефективно определяне на правилните4. Стратегическо развитие: Къде искаме да хора на правилните места в отидем? организацията5. Стратегическо изпълнение: Да осъществим стратегията да се случва Измерена ROI в края на работата ни – между 4 и 6 пъти. Ако не постигнете измерими резултати, ние ще ви върнем обратно 100% от платената сума
 14. 14. Календар отворени коучинг класове 2013 Септември Декември Октомври Февруари Ноември Януари Април Август Март Юни Юли Май Уикенд формат УикендЛична 30/31.03 – форматпродуктивност и от 29.01 до 05.03 06/07.04 11/12- от 11.06 до16.07 От 05.09 до 17.10ефективност 18/19 Уикенд форматЕфективни умения От 06.02 до 13.03 Уикенд 13/14- От 17.10 до 21.11за общуване формат 20/21 1/2-8/9 Уикенд Уикенд формат форматЕфективни базови От 07.03 до 25.04 От 06.06 до 25.07 05/06 – 09/10 –лидерски умения 12/13 16/17Записването се извършва до 15 календарни дни преди обявената дата за започванеили до запълване на 5-те кресла в класа.Провеждане на провокираща /допълнителна сесия извън графика на сесиите.За ранно записване (до 45 дена преди започване) – 15% отстъпка.
 15. 15. III. Инструменти за оценка  Oценка на наклонности, личностни качества и професионална пригодност (PES)  Тест на Майер-Бригс  Тест на Белбин  Организационна диагностика (ONI)  360°обратна връзка (DNI)  Оценка на трудовото представяне
 16. 16. Profile Evaluation System™ (PES)Какво е PES? Докладът измерва свързвана с работатаProfile Evaluation System™ (PES) е инструмент, информация в 18 отделни класификации:който комбинира познавателни и 6 умствени способности, 10 личностнилиичностни скали за гарантиране на измерения плюс две валидиращи скали,завършено, изчерпателно описание наспособностите и личностните качества. PES Къде се използва PES?прогнозира как човек може да изпълява При наемане и кариерно развитие на дадена работа чрез сравняване на служители, особено на мениджърскииндивидуалния профил с профила за позиции;длъжността в компетентностния модел насъответната организация. Преди започване на коучинг за  дефиниране на силните и слаби страни, с цел ефективно личностно развитие;  При търсене на нова работа докладътКак се провежда PES? дава обективна оценка за вашитеЗа провеждане на PES се използва Windows- умения, силни страни и таланти;базиран софтуер, с помощта на който се  Информацията може да бъде запазена игенерира подробен и изчерпателен доклад да бъде използвана при годишнаслед приключване на оценката. атестация и разработване на планове за кариерно развитие.
 17. 17. Тест на Майер-Бригс Какво представлява тестът на Майер-Бригс? Тестът се състои се от 160 проблема, 52 отТеста на Maйер-Бригс служи за определяне които са асоциативни, а останалитена личностната ориентация на човек, чертите включват обща оценка на обекта и неговитена характера му, поведенческите му индивидуални наклонности.особености, неговите социални навици и Показателите се тестват в четириспособността му за адаптация. противоположни двойки нагласи на база наКак се провежда Майер-Бригс? които се определят 16 типа личности:Тестът се провежда на 6 месеца. Екстраверт - Интроверт;За провеждане на теста се използва Windows- Сензорен - Интуитивен;базиран софтуер или въпросник на хартиен Мислещ - Чустващ;носител, с помощта на който се генерира Решаващ - Възприемащ.подробен и изчерпателен доклад следприключване на оценката. Докладът дава Къде се използва?информация за личностните характеристики При наемане на нови служители вна индивида, неговата социална ориентация, организацията;силните и слабите му страни в различни При съставяне на индивидуални плановежитейски и организационни ситуации. за кариерно развитие;Въз основа на доклада може да бъде За определяне на уменията, силнитеопределена индивидуалността на всеки страни и таланти.служител, спецификата в общуването иработата, която той налага или очаква отсвоите колеги, подчинени и ръководители.
 18. 18. Тест на Белбин Какво представлява тестът на Белбин? Докладът дава информация за Тестът на Белбин дава преценка за екипната поведението на индивида в екипа,роля, която служителят може да изиграе при неговите силни и слаби страни,своята работа с останалите служители на характерния му подход и приноса му ворганизацията. Това е важна информация за екипната работа, доверието му къмнеговия ръководител, когато преценява останалите членове. Състои се от 7 групиразпределението на ангажиментите в един въпроси с по 8 твърдения, към всякаекип и натоварването на отделните група въпроси трябва да бъдатслужители в него. Типът екипна роля разпределени по 10 точки в зависимостподсказва кои качества на служителя са от това доколко твърденията към тях санай-ценни като екипен принос и как може характерни за индивида.да бъде оптимизиран ефекта от неговотоучастие в общата работа. Къде се използва тестът на Белбин? При наемане на служители наКак се провежда тестът на Белбин? организацията; За провеждане на теста се използва При съставяне на индивидуалниWindows-базиран софтуер (въпросник на планове за кариерно развитие;хартиен носител), с помощта на който се При съставяне на екип за работа по новгенерира подробен и изчерпателен доклад проект.след приключване на оценката.
 19. 19. Organizational Need Inventory® (ONI)Какво е ONI?Организационна диагностика, която дава Как се провежда ONI?информация на лидерите към момента на Участниците отговарят на 126 твърдения запровеждането на изследването за това: важни аспекти на организацията онлайн. членовете описват организационната Как Факторите, които се измерват чрез тезиструктура и тяхното виждане за това каква твърдения са:би могла да е идеалната организация; I. Организационна структура членовете описват преобладаващия Как II. Преобладаващ лидерски стиллидерски стил в организацията и тяхното III. Организационна културавиждане за това какъв би могъл да бъдеидеалния лидерски стил; Доклад от ONI: членовете описват организационната Как 1) Executive Summaryкултура и тяхното виждане за идеалната 2) Items Scoresорганизационна култура; 3) Factor ScoresОбластите на несъвместимост междунастоящата организационна структура, Трите части дават изчерпателна, задълбоченапреобладаващ лидерски стил и моментна снимка на организацията, коетоорганизационна култура; позволява да се направи достоверен анализ вКакви промени в нагласите и лидерския максимално кратък период от време.стил биха били полезни, за да постигнеорганизацията своите цели.
 20. 20. 360° обратна връзкаDevelopment Needs Inventory™ (DNI™) е DNI ще ви помогне по-добре да:инструмент за 360-градусова обратна връзка.  Разберете собствените си управленскиТой се администрира през интернет или на практики. Това разбиране ще осигурихартиен носител и е разработен така, че да основа за повишаване на ефективността випозволи на мениджърите, лидерите на екипи и като лидер и за по-реалистично планиранедруги на лидерски позиции по-добре да на собствена ви кариера;разберат своите силни страни и да определят Разберете как другите в организациятаобластите за подобрение. виждат вашите лидерски практики - така щеРазработен с възможност да бъде адаптиран ви помогне да разберете дали виждатекъм нуждите на клиента, инструментът себе си, така както както другите ви виждат.съдържа 15 стандартни скали и 8 скали по По този начин ще можете да проверитеизбор. валидността на собствените си възприятия, да подобрите взаимоотношенията си сРезултатите от DNI, заедно с доклада от другите за по-ефективно ръководене итълкуването им, предоставя на участниците управление;солидна основа за определяне на целите за Поставяте лични цели за развитие и заразвитие и проследяване на напредъка по проследяване на развитието ви втяхното постигане за определен период от продължение на по-дълъг период от време.време.DNI е проектирана с една основна цел - дапомогне на лидерите да бъдат по-ефективни.
 21. 21. Оценка на трудовото представяне Цели на оценката: Ползи за организацията:  Справедливо оценяване приноса на всеки към Повишаване на резултатите от фирмената дейност; общите фирмени успехи; Оптимизиране на организационната структура в  Мотивиране на служителите за собствено условията на криза; професионално развитие; Икономия на ресурси;  Възнаграждаване на усилията на всеки по Мотивиране на служителите за постигане на справедлив и значим за двете страни начин фирмените цели;  Извършване на справедлив вътрешен подбор. Набелязване и предприемане на мерки за Ползи за служителя: преодоляване на констатираните отклонения;  Поставена оценка показваща приноса му към Подобряване на комуникацията; общия успех; Ефективен метод за усъвършенстване на работния  Получава адекватна обратна връзка от прекия си процес; ръководител за своята дейност; Универсален начин за определяне пригодността на  Подобряване на индивидуалната ефективност; служителя за изпълнение на поставените му задачи;  Съставяне на план за кариерно развитие и Изграждане на справедлива система за усъвършенстване. възнаграждение. Представяне Провеждане Съставяне на на системата/ на Анализ иАнализ на атестационе обучение на атестацион- обработка надлъжностите н профил участниците на среща резултатите Определяне Разработване на Подготвяне Oценяване, на ключовите критерии и скали на анкетни определяне на цели компетенции за измерване карти и за следващия въпросници период
 22. 22. Към това, което получавате, ние добавяме …Договорени програми за От нас получавате допълнително …развитие/обучениеПри договаряне на годишна Извършване на организационна диагностика спрограма за развитие на вашите представени 3 доклада за преобладаващ лидерскислужители до 31.12.2012 г. стил, организационна култура и структураLMI® програми и/или обучения Тест за оценка на личностните качества за всеки,за група от 10 до 19 служителя включен в групатаLMI® програми и/или обучения Приключенски Тим билдинг за 20 човеказа група от 20 служителяLMI® програми и/или обучения Индивидуален коучинг с продължителност между 2за група 21 до 49 служителя и 3 месеца на 3-ма човекаLMI® програми за група от 49 Безплатно участие на регионалната среща на LMI заслужителя Европа на 1 човек Кан, Франция
 23. 23. Искате да се убедите със собствените си очи какво постига бизнеса, когато работи с коучинг програмите на LMI?
 24. 24. Елате с нас в Кан, Франция22 и 23 Март, 2013хотел JW Marriott Cannes…Условие за участие:Поет пълен престой за 3 дена и пътуване на 1 човек от Вашата компания придоговорени до 10 Февруари, 2013 г. 49 LMI програми за развитие на Вашитеслужители.
 25. 25. www.lmi-bulgaria.com www.qmsconsulting.org

×