Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ                                         CIUTADANA I DIF...
L’ MNIBUS                                DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓOctu...
L’ MNIBUS                                           DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ C...
L’ MNIBUS         DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓOctubre 2011        Resultats       ...
L’ MNIBUS                                          DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIU...
L’ MNIBUS                                             DIRECCIÓ GENERAL D’ATEN...
L’ MNIBUS                                          DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CI...
L’ MNIBUS                                               DIRECCIÓ GENERAL D’...
L’ MNIBUS                                             DIRECCIÓ GENERAL D’ATENC...
L’ MNIBUS                                                         ...
Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L.  C/. Llull 102, 4rt. 3a. 08005 Barcelona  Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informe sobre l'ús d'Internet, mòbils i xarxes socials

4,397 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Informe sobre l'ús d'Internet, mòbils i xarxes socials

 1. 1. DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓL’ MNIBUS de INFORME DE RESULTATS OCTUBRE 2011 GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. C/. Llull 102, 4rt. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net
 2. 2. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓOctubre 2011 Índex de preguntes Fitxa tècnica 2 Els resultats 3 Vostè es connecta a Internet a través del mòbil? 4 Vostè utilitza un IPad o algun tipus de Tablet PC semblant? 6 Amb quina freqüència es connecta a una xarxa social? 8 1
 3. 3. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓOctubre 2011 FITXA TÈCNICA Tècnica d’ investigació: Entrevista telefònica assistida per ordinador. Àmbit geogràfic: Catalunya. Univers: Població de 16 i més anys residents a llars amb telèfon i que porten més d’un any vivint a Catalunya. Dimensió de la mostra: 1.600 entrevistes. Tipus de mostreig: Afixació no proporcional segons els següents àmbits geogràfics: Barcelona ciutat, resta de l’Àrea Metropolitana, resta de la Regió Metropolitana i resta de Catalunya. Mostra estratificada per dimensió de municipi dins de cada àmbit, amb selecció aleatòria de les llars i per quotes creuades de sexe i edat per la selecció final de la persona a entrevistar. Per l’obtenció dels resultats, les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascun dels àmbits territorials. Error de la mostra: L’error mostral és de ± 2,49% per al total d’entrevistes, calculat amb un nivell de confiança del 95,5% si p=q=0,5. Per a cada un dels àmbits territorials l’error mostral és de ± 4,9% per un nivell de confiança del 95,5% i màxima indeterminació (p=q=0,5). Treball de camp: S’ha realitzat entre el 24 i 28 d’octubre de 2011. 2
 4. 4. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓOctubre 2011 Resultats 3
 5. 5. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓOctubre 2011 Vostè es connecta a Internet a través del mòbil?100 Té Internet al mòbil:30,6% No té Internet al mòbil: 43,4% Àmbit territorial 3,2 3,3 2,2 4,2 80 70,7 60 68,2 68,5 70,7 73,7 40 25,9 20 28,5 28,3 27,0 3,3 22,0 0 Sí No No tè mòbil BCN (n=400) Resta AMB Resta RMB Resta CAT (n=400) (n=400) (n=400) Sí No No té mòbil Una quarta part dels catalans es connecta a Internet a través del mòbil, per un 70,7% que no ho fa i un 3,3% que no té telèfon mòbil. Hi ha un 30,6% dels catalans que no es connecta a Internet a través del mòbil malgrat disposar d’un aparell que ho permet. Les diferències per territori es donen sobretot entre els que resideixen més enllà de la Regió Metropolitana, que són els que menys es connecten a Internet mitjançat el telèfon mòbil (22,0%). Per segments de població, l’edat és la variable més explicativa. Així, com més jove és l’entrevistat més es connecta a Internet a través del mòbil, arribant al 56,0% entre els menors de 30 anys. També diuen connectar-se més a la xarxa a través del mòbil els homes (29,3%), els que tenen un nivell d’estudis mitjà (31,2%) o alt (28,8%), els estudiants (61,5%), els entrevistats que formen part de la població activa (a l’entorn del 30%) així com a mesura que incrementa l’estatus socioeconòmic de l’entrevistat, fins al 38,2% entre els que tenen un estatus alt o mitjà-alt. 4
 6. 6. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓOctubre 2011 Vostè es connecta a Internet a través del mòbil? -Es connecta a internet a través del mòbil- Total (n=1600) 25,9 Total (n=1600) 25,9 Sexe Nivell d’estudis Home (n=785) 29,3 Baix (n=517) 17,1 Dona (n=815) 22,7 Mitjà (n=661) 31,2 Edat Alt (n=419) 28,8De 16 a 29 (n=312) 56,0 OcupacióDe 30 a 44 (n=504) 32,5 Treballador (n=693) 31,1De 45 a 59 (n=366) 16,7 Jubilat / pensionista (n=376) 4,2 60 i més (n=418) 3,6 Aturat (n=240) 30,0 Nacionalitat Mestressa de casa (n=116) 6,2Espanyola (n=1353) 26,1 Estudiant (n=169) 61,5Estrangera (n=247) 25,3 Estatus socioeconòmicLlengua habitual Baix / Mitjà-Baix (n=670) 16,5 Català (n=637) 27,9 Mitjà (n=579) 29,8 Castellà (n=825) 24,2 Mitjà-alt / Alt (n=351) 38,2 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 5
 7. 7. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓOctubre 2011 Vostè utilitza un IPad o algun tipus de Tablet PC semblant? 100 Àmbit territorial 88,0 0,2 80 60 Fa servir algun tipus 86,0 87,5 88,0 89,8 de Tablet PC: 11,9% 40 20 6,1 5,8 6,0 6,8 5,5 5,2 0,1 8,0 5,8 6,2 5,0 0 IPad Altres Tablet PC No en té NC BCN (n=400) Resta AMB Resta RMB Resta CAT (n=400) (n=400) (n=400) IPad Altres Tablet PC No en té NC Un 11,9% dels entrevistats fa servir algun tipus de Tablet PC, ja sigui IPad (6,1%) o un altre (5,8%), mentre que un 88,0% no en té i un 0,1% no vol contestar. Per territori es pot observar que a Barcelona és on hi ha més entrevistats que utilitzen algun tipus de Tablet PC, sobretot IPad, proporció que es va fent més petita a mesura que ens allunyem de la capital. Hi ha més usuaris de tablets PC com més jove és l’entrevistat, entre els que tenen nacionalitat estrangera, a mesura que incrementen el nivell d’estudis i l’estatus socioeconòmic i entre els estudiants i els que treballen. 6
 8. 8. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓOctubre 2011 Vostè utilitza un IPad o algun tipus de Tablet PC semblant? Total (n=1600) 6,1 5,8 88,0 0,1 Total (n=1600) 6,1 5,8 88,0 0,1 Sexe Nivell d’estudis Home (n=785) 6,9 6,4 86,6 0,1 Baix (n=517) 3,1 4,2 92,7 Dona (n=815) 5,35,2 89,4 Mitjà (n=661) 7,2 5,9 86,7 0,1 Edat Alt (n=419) 8,0 7,6 84,4De 16 a 29 (n=312) 8,1 8,7 83,2 OcupacióDe 30 a 44 (n=504) 7,3 7,2 85,5 Treballador (n=693) 8,4 6,6 84,8 0,1De 45 a 59 (n=366) 7,1 4,8 87,9 0,3 Jubilat / pensionista (n=376) 1,9 3,0 95,2 60 i més (n=418) 2,3 2,8 94,9 Aturat (n=240) 4,8 7,5 87,7 Nacionalitat Mestressa de casa (n=116) 3,9 2,3 93,8Espanyola (n=1353) 6,0 5,3 88,7 0,1 Estudiant (n=169) 9,2 8,7 82,1Estrangera (n=247) 7,0 8,7 84,4 Estatus socioeconòmicLlengua habitual Baix / Mitjà-Baix (n=670) 2,5 4,7 92,8 Català (n=637) 6,5 5,7 87,6 0,1 Mitjà (n=579) 6,4 6,3 87,2 0,2 Castellà (n=825) 5,3 5,6 89,1 Mitjà-alt / Alt (n=351) 12,8 7,2 79,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% IPad Altres Tablet PC No en té NC 7
 9. 9. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓOctubre 2011 Amb quina freqüència es connecta a una xarxa social? Àmbit territorial100 0,3 0,2 80 48,2 52,8 48,7 54,0 Es connecta amb alguna 60 freqüència a una xarxa social: 51,2 46,1% 3,7 3,0 2,3 1,5 40 17,9 47,9 44,9 47,9 44,5 20 11,8 10,6 5,8 2,5 0,1 0 Vàries Un cop al dia Alguns cops a Amb menor No es No té perfil NS/NC BCN (n=400) Resta AMB Resta RMB Resta CAT vegades al dia la setmana freqüència connecta (n=400) (n=400) (n=400) Es connecta No es connecta No té perfil NC Gairebé la meitat dels entrevistats diu que té perfil en alguna xarxa social, la gran majoria dels quals es connecta cada dia: un 17,9% vàries vegades al dia i un 11,8% una vegada diària. Un 10,6% es connecta alguns cops a la setmana, un 5,8% ho fa amb menor freqüència i un 2,5% no es connecta. Un 0,1% no respon a la pregunta. A la ciutat de Barcelona és on més catalans tenen perfil a una xarxa social i on amb es connecten amb més freqüència. L’edat és la variable més explicativa, donat que entre els menors de 30 anys, més de la meitat es connecta diàriament vàries vegades i un 22,3% ho fa un cop al dia. En canvi, entre els més grans el 85,5% no té perfil a cap xarxa social i un 4,9% en té però no es connecta mai. També hi ha més entrevistats amb perfil a una xarxa social i que es connecten més sovint entre els estrangers, els que tenen un nivell formatiu i un estatus socioeconòmic mitjà o superior, així com entre els estudiants, els que treballen i aquells que estan aturats. 8
 10. 10. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓOctubre 2011 Amb quina freqüència es connecta a una xarxa social? Sexe Edat Nacionalitat Llengua habitual Total De 16 a De 30 a De 45 a De 60 i Espa- Estran- Home Dona Català Castellà 29 44 59 més nyola gera n=1600 n=785 n=815 n=312 n=504 n=366 n=418 n=1353 n=247 n=637 n=825 Vàries vegades al dia 17,9 20,4 15,4 51,1 18,3 7,1 1,8 17,5 19,6 18,2 17,3 Un cop al dia 11,8 11,9 11,8 22,3 15,5 10,0 1,3 10,9 16,9 10,6 12,9 Alguns cops a la setmana 10,6 11,0 10,3 12,1 14,5 11,8 3,8 10,0 13,8 10,7 10,7 Amb menor freqüència 5,8 5,2 6,4 3,1 9,3 7,0 2,7 5,6 7,3 5,3 4,9 ES CONNECTA 46,1 48,5 43,9 88,6 57,6 35,9 9,6 44,0 57,6 44,8 45,8 No es connecta 2,5 2,0 3,0 2,0 2,6 4,9 2,8 0,7 3,1 2,2 No té perfil 51,2 49,4 52,9 11,4 40,2 61,3 85,5 53,0 41,7 52,0 51,9 NS / NC 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 Nivell destudis Sexe Nivell destudis Total Jubilat / Tasques Baix / Mitjà Alt / Mitjà- Baix Mitjà Alt Treballa Aturat Estudiant Mitjà Pensionista llar -baix alt n=1600 n=517 n=661 n=419 n=693 n=376 n=240 n=116 n=169 n=670 n=579 n=351 Vàries vegades al dia 17,9 14,5 22,5 14,9 16,8 2,6 20,2 5,8 61,8 13,3 19,9 23,4 Un cop al dia 11,8 8,2 12,5 15,5 15,2 0,8 15,9 5,4 22,0 6,1 15,3 17,4 Alguns cops a la setmana 10,6 6,7 11,3 14,6 16,5 2,6 9,3 7,2 8,9 6,7 13,2 14,0 Amb menor freqüència 5,8 5,2 6,0 6,3 7,1 3,6 9,0 5,7 1,3 5,6 5,9 6,1 ES CONNECTA 46,1 34,6 52,3 51,3 55,6 9,6 54,4 24,1 94,0 31,7 54,3 60,9 No es connecta 2,5 3,5 1,8 2,1 1,7 4,9 2,6 2,4 3,5 1,9 1,7 No té perfil 51,2 61,9 45,7 46,3 42,5 85,4 42,7 73,5 6,1 64,8 43,5 37,4 NS / NC 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 9
 11. 11. Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. C/. Llull 102, 4rt. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net www.twitter.com/@_GESOP

×