Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 13

Informe Omnibus Abril 2012

1

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Informe Omnibus Abril 2012

 1. 1. DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ L’ MNIBUS de INFORME DE RESULTATS ABRIL 2012 GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. C/ Llull 102, 4t. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net www.twitter.com/_GESOP
 2. 2. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Abril 2012 Índex de preguntes Fitxa tècnica 2 Els resultats 3 Amb quina freqüència es connecta a internet a través del mòbil? 4 Coneix gencat.mobi? S’hi ha connectat? 6 Amb quina freqüència es connecta a Facebook? 8 I a Twitter, amb quina freqüència s’hi connecta? 10 1
 3. 3. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Abril 2012 FITXA TÈCNICA Tècnica d’ investigació: Entrevista telefònica assistida per ordinador. Àmbit geogràfic: Catalunya. Univers: Població de 16 i més anys residents a llars amb telèfon i que porten més d’un any vivint a Catalunya. Dimensió de la mostra: 1.600 entrevistes. Tipus de mostreig: Afixació no proporcional (400 entrevistes per àmbit) segons els següents àmbits geogràfics: Barcelona ciutat, resta de l’Àrea Metropolitana, resta de la Regió Metropolitana i resta de Catalunya. Mostra estratificada per dimensió de municipi dins de cada àmbit, amb selecció aleatòria de les llars i per quotes creuades de sexe i edat per la selecció final de la persona a entrevistar. Per l’obtenció dels resultats, les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascun dels àmbits territorials. Error de la mostra: L’error mostral és de ± 2,49% per al total d’entrevistes, calculat amb un nivell de confiança del 95,5% si p=q=0,5. Per a cada un dels àmbits territorials l’error mostral és de ± 4,9% per un nivell de confiança del 95,5% i màxima indeterminació (p=q=0,5). Treball de camp: S’ha realitzat entre el 23 i 30 d’abril de 2012. 2
 4. 4. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Abril 2012 Resultats 3
 5. 5. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Abril 2012 Amb quina freqüència es connecta a internet a través del mòbil? Àmbit territorial 100 0,3 80 Es connecta amb alguna freqüència: 37,5% 62,4 62,0 64,0 59,3 64,0 60 40 25,4 20 38,1 40,6 36,1 35,9 4,7 4,6 2,8 0,1 0 Diversos cops al Un cop al dia Alguns cops a la Amb menor No s’hi connecta Ns/Nc BCN (n=400) Resta AMB Resta RMB Resta CAT dia setmana freqüència (n=400) (n=400) (n=400) Es connecta No es connecta NS/NC  El 37,5% dels entrevistats es connecta a internet a través del mòbil en alguna ocasió. En concret, una quarta part dels entrevistats ho fa diverses vegades al dia (25,4%), un 4,7% un cop al dia, un 4,6% algunes vegades per setmana i un 2,8% amb menor freqüència. En canvi, un 62,4% no s’hi connecta mai. El 0,1% restant no es defineix al respecte.  No s’observen grans diferències per territoris. Els que es connecten a internet a través del mòbil superen el 35% als quatre àmbits territorials analitzats.  L’edat és la variable que més diferències genera. El 73,3% dels joves es connecta a internet a través del mòbil, un 56,7% diverses vegades al dia. La meitat dels que tenen de 30 a 44 anys també ho fa (51,4%). En canvi, entre els de 45 a 59 anys s’hi connecta una quarta part (24,9%) i entre els majors d’aquesta edat només un 6,6%.  També destaquen els que es connecten a internet a través del mòbil entre els estrangers (49,1%), els estudiants (72,6%), els que tenen formació superior (47,3%) i els que gaudeixen d’un nivell socioeconòmic alt o mitjà-alt (55,3%) 4
 6. 6. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Abril 2012 Amb quina freqüència es connecta a internet a través del mòbil? Sexe Edat Nacionalitat Llengua habitual Àmbit territorial Total De 16 a De 30 a De 45 a De 60 i Espa- Estran- Barce- Resta Resta Resta Home Dona Català Castellà 29 44 59 més nyola gera lona AMB RMB Catalunya n=1600 n=783 n=817 n=301 n=503 n=373 n=423 n=1357 n=243 n=638 n=825 n=400 n=400 n=400 n=400 Diversos cops al dia 25,4 29,1 21,8 56,7 33,9 13,3 3,5 24,6 29,5 25,0 25,3 27,3 26,8 25,8 23,0 Un cop al dia 4,7 5,2 4,3 5,9 6,7 6,0 0,5 3,9 9,1 4,7 5,1 4,5 3,3 4,5 6,0 Alguns cops a la setmana 4,6 5,5 3,7 7,7 6,8 3,1 1,0 4,3 6,1 5,1 4,0 3,0 4,0 6,3 4,7 Amb menor freqüència 2,8 2,6 3,0 3,0 4,0 2,5 1,6 2,5 4,4 2,3 3,3 3,3 2,0 4,0 2,2 ES CONNECTA 37,5 42,4 32,8 73,3 51,4 24,9 6,6 35,3 49,1 37,1 37,7 38,1 36,1 40,6 35,9 No es connecta 62,4 57,7 67,1 26,4 48,7 75,1 93,4 64,6 50,8 62,8 62,2 62,0 64,0 59,3 64,0 NS / NC 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 Nivell d'estudis Ocupació Nivell socioeconòmic Total Jubilat / Tasques Baix / Alt / Mitjà- Baix Mitjà Alt Treballa Aturat Estudiant Mitjà Pens. llar Mitjà -baix alt n=1600 n=529 n=629 n=439 n=702 n=342 n=237 n=132 n=171 n=695 n=486 n=419 Diversos cops al dia 25,4 14,3 29,7 32,7 30,7 2,4 29,2 7,8 56,9 16,0 28,7 37,4 Un cop al dia 4,7 2,8 5,3 6,3 6,7 1,0 5,2 1,4 5,2 2,5 4,9 8,3 Alguns cops a la setmana 4,6 4,6 4,4 4,7 5,0 2,0 6,2 1,3 8,3 3,5 4,5 6,4 Amb menor freqüència 2,8 2,2 2,8 3,6 3,3 1,4 4,1 1,7 2,2 2,3 3,3 3,2 ES CONNECTA 37,5 23,9 42,2 47,3 45,7 6,8 44,7 12,2 72,6 24,3 41,4 55,3 No es connecta 62,4 75,9 57,7 52,7 54,2 93,2 55,3 87,8 26,9 75,7 58,5 44,5 NS / NC 0,1 0,2 0,6 0,2 5
 7. 7. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Abril 2012 Coneix gencat.mobi? S’hi ha connectat? Àmbit territorial 100 0,5 0,3 78,7 80 Coneix gencat.mobi: 21,1% 60 77,5 79,0 77,0 80,5 40 16,1 20 17,0 15,8 16,0 15,7 5,0 0,2 5,0 5,3 6,8 3,7 0 Sí, coneix i s'hi Sí, coneix però No coneix NS/NC BCN (n=400) Resta AMB Resta RMB Resta CAT ha connectat no s'hi ha (n=400) (n=400) (n=400) connectat Sí, coneix i s'hi ha connectat Sí, coneix però no s'hi ha connectat No coneix NS/ NC  Una cinquena part dels entrevistats coneix gencat.mobi. Un 5,0% s’hi ha connectat alguna vegada, mentre que el 16,1% restant no ho ha fet mai. En canvi, gairebé vuit de cada deu diuen no conèixer aquesta eina. El 0,2% restant no es pronuncia al respecte.  A nivell territorial no s’observen grans diferències. Al voltant d’un 20% coneix gencat.mobi als quatre àmbits analitzats i aproximadament un 5% l’ha fet servir alguna vegada.  Els que més coneixen gencat.mobi són els joves (25,5%), els estudiants (24,8%), els que tenen formació universitària (25,1%) i els que gaudeixen d’un nivell socioeconòmic alt o mitjà-alt (26,4%). Aquests segments són també els que més diuen haver-s’hi connectat. En canvi, els que menys coneixen aquesta eina són els castellanoparlants (82,5%), els jubilats / pensionistes (83,8%), els que tenen un nivell d’estudis baix (84,5%) i els que tenen un nivell socioeconòmic baix o mitjà-baix (83,4%). 6
 8. 8. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Abril 2012 Coneix gencat.mobi? S’hi ha connectat? Total (n=1600) 5,0 16,1 78,7 0,2 Total (n=1600) 5,0 16,1 78,7 0,2 Sexe Nivell d’estudis Home (n=783) 6,4 15,9 77,6 0,1 Baix (n=529) 2,0 13,2 84,5 0,3 Dona (n=817) 3,8 16,3 79,8 0,2 Mitjà (n=629) 6,1 17,5 76,5 Edat Alt (n=439) 7,3 17,8 74,7 0,2 De 16 a 29 (n=301) 7,9 17,6 74,5 Ocupació De 30 a 44 (n=503) 7,6 14,9 77,3 0,2 Treballador (n=702) 6,9 16,4 76,5 0,1 De 45 a 59 (n=373) 4,2 15,7 80,1 Jubilat / pensionista (n=342) 0,9 14,8 83,8 0,5 60 i més (n=423) 0,7 16,8 82,1 0,4 Aturat (n=237) 6,2 15,2 78,5 Nacionalitat Tasques de la llar (n=132) 0,7 18,3 81,0 Espanyola (n=1357) 5,1 16,4 78,3 0,2 Estudiant (n=171) 7,4 17,4 75,2 Estrangera (n=243) 4,7 14,6 80,7 Estatus socioeconòmic Llengua habitual Baix / Mitjà-Baix (n=695) 2,7 13,6 83,4 0,3 Català (n=638) 5,0 18,1 76,6 0,3 Mitjà (n=486) 5,7 17,8 76,2 0,2 Castellà (n=825) 4,7 12,6 82,5 0,1 Mitjà-alt / Alt (n=419) 8,2 18,2 73,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sí, coneix i s'hi ha connectat Sí, coneix però no s'hi ha connectat No coneix NS/ NC 7
 9. 9. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Abril 2012 Amb quina freqüència es connecta a Facebook? Àmbit territorial 100 0,5 0,3 0,3 0,2 80 Es connecta amb alguna 40,3 49,3 44,8 45,0 freqüència a Facebook: 51,6% 60 3,8 44,8 3,0 3,2 2,8 40 21,0 52,1 55,9 51,4 47,6 20 11,7 10,4 8,5 3,2 0,3 0 Vàries Un cop al dia Alguns dies a Amb menor No es No té perfil a NS/NC BCN Resta AMB Resta RMB Resta CAT vegades al dia la setmana freqüència connecta Facebook (n=400) (n=400) (n=400) (n=400) Es connecta No es connecta No té perfil NS/NC  La meitat dels entrevistats es connecta a Facebook amb alguna freqüència (51,6%). En concret, un 21,0% ho fa diverses vegades al dia, un 10,4% un cop al dia, un 11,7% algunes vegades a la setmana i un 8,5% amb menor freqüència. En canvi, un 3,2% diu que no s’hi connecta mai i un 44,8% assegura que no té perfil a Facebook.  A nivell territorial, els que més es connecten a Facebook són els residents a la resta de l’RMB (55,9%), mentre que els barcelonins són els únics que no arriben al 50% (47,6%).  Però, novament, és l’edat la variable que més discrimina. El 91,2% dels joves es connecta a Facebook, un 58,4% diverses vegades al dia. També ho fan dos terços dels que tenen de 30 a 44 anys. En canvi, la majoria dels que superen aquesta edat no es connecta a aquesta xarxa social, especialment entre els majors de 59 anys (81,3%).  Els que es connecten a Facebook amb alguna freqüència també destaquen entre els estrangers (72,0%), els aturats (69,8%) i els estudiants (95,5%). 8
 10. 10. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Abril 2012 Amb quina freqüència es connecta a Facebook? Sexe Edat Nacionalitat Llengua habitual Àmbit territorial Total De 16 a De 30 a De 45 a De 60 i Espa- Estran- Barce- Resta Resta Resta Home Dona Català Castellà 29 44 59 més nyola gera lona AMB RMB Catalunya n=1600 n=783 n=817 n=301 n=503 n=373 n=423 n=1357 n=243 n=638 n=825 n=400 n=400 n=400 n=400 Varies vegades al dia 21,0 19,8 22,2 58,4 22,1 10,8 2,0 19,1 31,7 17,5 23,1 21,3 21,5 23,3 19,0 Un cop al dia 10,4 10,2 10,6 14,9 13,8 8,0 5,5 10,1 12,4 10,8 10,5 10,0 11,0 11,0 10,0 Alguns dies a la setmana 11,7 12,2 11,2 12,8 18,2 11,5 3,4 10,9 15,9 10,4 12,1 10,5 10,8 12,3 12,7 Amb menor freqüència 8,5 10,7 6,4 5,1 12,3 10,7 4,6 7,9 12,0 9,0 8,0 5,8 8,8 9,3 9,7 ES CONNECTA 51,6 52,9 50,4 91,2 66,4 41,0 15,5 48,0 72,0 47,7 53,7 47,6 52,1 55,9 51,4 No es connecta 3,2 3,6 2,9 0,3 5,3 2,9 3,1 3,4 2,2 3,4 2,8 2,8 3,0 3,8 3,2 No té perfil a Facebook 44,8 43,3 46,3 8,2 28,3 55,3 81,3 48,4 25,0 48,8 43,0 49,3 44,8 40,3 45,0 NS / NC 0,3 0,2 0,4 0,3 0,8 0,2 0,2 0,9 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 Nivell d'estudis Ocupació Nivell socioeconòmic Total Jubilat / Tasques Baix / Alt / Mitjà- Baix Mitjà Alt Treballa Aturat Estudiant Mitjà Pens. llar Mitjà -baix alt n=1600 n=529 n=629 n=439 n=702 n=342 n=237 n=132 n=171 n=695 n=486 n=419 Varies vegades al dia 21,0 16,1 25,5 20,4 17,8 2,1 30,5 13,9 65,0 16,7 25,3 23,4 Un cop al dia 10,4 7,9 12,0 11,5 13,3 4,8 10,0 7,8 13,6 8,2 10,6 14,0 Alguns dies a la setmana 11,7 6,2 14,9 14,0 14,0 4,0 16,7 7,7 12,8 7,8 16,0 13,3 Amb menor freqüència 8,5 6,1 7,2 13,5 11,4 4,2 12,6 2,1 4,1 6,6 9,1 11,0 ES CONNECTA 51,6 36,3 59,6 59,4 56,5 15,1 69,8 31,5 95,5 39,3 61,0 61,7 No es connecta 3,2 4,6 1,9 3,4 4,8 2,3 1,9 3,2 3,3 2,9 3,3 No té perfil a Facebook 44,8 58,6 38,5 36,7 38,5 82,3 27,7 65,4 3,9 56,9 35,9 34,6 NS / NC 0,3 0,5 0,5 0,2 0,3 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 9
 11. 11. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Abril 2012 I a Twitter, amb quina freqüència s’hi connecta? Àmbit territorial 100 0,3 82,2 80 Es connecta amb alguna freqüència a Twitter: 14,3% 60 79,0 85,0 83,5 81,7 40 4,0 3,5 20 4,0 2,3 4,7 2,4 3,1 4,1 3,5 0,1 16,9 12,9 12,7 14,7 0 Vàries Un cop al dia Alguns dies a Amb menor No es No té perfil a NS/NC BCN Resta AMB Resta RMB Resta CAT vegades al dia la setmana freqüència connecta Tw itter (n=400) (n=400) (n=400) (n=400) Es connecta No es connecta No té perfil NS/NC  El 14,3% dels entrevistats es connecta amb alguna freqüència a Twitter. Concretament, un 4,7% ho fa vàries vegades al dia, un 2,4% un cop al dia, un 3,1% algunes dies de la setmana i un 4,1% amb menor freqüència. Un 3,5% no s’hi connecta mai i un 82,2% no té perfil a aquesta xarxa social. El 0,1% restant no es defineix sobre aquesta qüestió.  En aquest cas són els barcelonins els que més es connecten a Twitter (16,9%), mentre que a la resta d’àmbits territorials analitzats no superen el 15%.  Els joves són també els que més fan servir aquesta xarxa social (un 31,5% s’hi connecta amb alguna freqüència i un 11,9% ho fa diverses vegades al dia). Després, a mesura que creix l’edat dels entrevistats, es redueix l’ús de Twitter. Els que es connecten a aquesta xarxa social també destaquen entre els estudiants (32,9%) i els que tenen un nivell socioeconòmic alt o mitjà-alt (21,6%).  A diferència del facebook on l’ús per gènere és similar, el twitter té un perfil d’usuaris més masculí. 10
 12. 12. L’ MNIBUS DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Abril 2012 I a Twitter, amb quina freqüència s’hi connecta? Sexe Edat Nacionalitat Llengua habitual Àmbit territorial Total De 16 a De 30 a De 45 a De 60 i Espa- Estran- Barce- Resta Resta Resta Home Dona Català Castellà 29 44 59 més nyola gera lona AMB RMB Catalunya n=1600 n=783 n=817 n=301 n=503 n=373 n=423 n=1357 n=243 n=638 n=825 n=400 n=400 n=400 n=400 Varies vegades al dia 4,7 6,1 3,3 11,9 5,3 2,6 0,5 5,1 2,2 5,8 3,3 5,8 4,8 3,8 4,5 Un cop al dia 2,4 3,6 1,3 5,0 2,8 1,3 0,9 2,4 2,3 3,2 1,8 1,8 2,5 2,8 2,5 Alguns dies a la setmana 3,1 3,7 2,5 6,0 4,4 2,2 0,2 2,8 4,7 3,1 2,8 4,8 2,3 1,8 3,5 Amb menor freqüència 4,1 5,4 2,9 8,6 4,2 3,3 1,5 3,3 8,5 3,8 4,2 4,5 3,3 4,3 4,2 ES CONNECTA 14,3 18,8 10,0 31,5 16,7 9,4 3,1 13,6 17,7 15,9 12,1 16,9 12,9 12,7 14,7 No es connecta 3,5 4,0 2,9 4,1 5,6 2,7 1,0 3,5 3,5 4,5 2,7 4,0 2,3 4,0 3,5 No té perfil a Twitter 82,2 77,2 87,0 64,3 77,6 87,8 95,6 82,9 78,8 79,6 85,1 79,0 85,0 83,5 81,7 NS / NC 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 Nivell d'estudis Ocupació Nivell socioeconòmic Total Jubilat / Tasques Baix / Alt / Mitjà- Baix Mitjà Alt Treballa Aturat Estudiant Mitjà Pens. llar Mitjà -baix alt n=1600 n=529 n=629 n=439 n=702 n=342 n=237 n=132 n=171 n=695 n=486 n=419 Varies vegades al dia 4,7 2,5 4,7 7,3 4,9 0,6 5,7 0,7 13,8 2,8 4,4 8,1 Un cop al dia 2,4 2,1 3,0 2,0 3,1 1,2 2,0 0,7 4,0 1,5 3,7 2,5 Alguns dies a la setmana 3,1 0,8 4,7 3,6 3,7 3,9 1,0 7,6 0,9 3,4 6,5 Amb menor freqüència 4,1 2,2 4,0 6,7 4,1 1,4 7,1 1,4 7,5 2,3 6,3 4,5 ES CONNECTA 14,3 7,6 16,4 19,6 15,8 3,2 18,7 3,8 32,9 7,5 17,8 21,6 No es connecta 3,5 2,2 3,2 5,5 4,8 1,3 4,2 0,6 3,7 2,4 2,6 6,3 No té perfil a Twitter 82,2 90,1 80,5 75,0 79,3 95,2 77,0 95,6 63,4 90,0 79,6 72,2 NS / NC 0,1 0,2 0,3 0,1 11
 13. 13. Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. C/ Llull 102, 4t. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net www.twitter.com/_GESOP

×