Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ús de les TIC a Lleida

692 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ús de les TIC a Lleida

 1. 1. PRESENTACIÓ: Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les llars de la Ciutat de Lleida (any 2011)ANTECEDENTS:LAjuntament de Lleida i distintes institucions i empreses lleidatanes vansignar l’any 2002 un acord de col·laboració per constituir un grup de treballper a fer l’estudi d’implantació de les Tecnologies de la Informació i de lesComunicacions a la Ciutat de Lleida.OBJECTIUS:L’objectiu d’aquest acord és poder realitzar periòdicament les enquestes iels estudis corresponents, que permetin fer un seguiment de l’evolució deles tecnologies de la informació i de les comunicacions a la ciutat deLleida, tant a les llars com a les empreses.Aquests treballs permeten consolidar les tasques dutes a terme fins aquestmoment en el seguiment de l’evolució de la Societat de la Informació en lanostra ciutat i, per tant, conèixer millor aquesta evolució i permetre prendreles mesures per a fer-la més competitiva.Fins a la data, des de la signatura de l’acord s’han realitzat els estudissegüents: Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les llars de la Ciutat de Lleida - Any 2001 Ús de les tecnologies de la informació i les Comunicacions per les empreses de la Ciutat de Lleida - Any 2002 Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per la població de la Ciutat de Lleida. Any 2003 Ús de les tecnologies de la informació i les Comunicacions per les empreses de la Ciutat de Lleida - Any 2004 Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les llars de la Ciutat de Lleida. Any 2005. Ús de les tecnologies de la informació i les Comunicacions per les empreses de la Ciutat de Lleida - Any 2006
 2. 2. Els ciutadans de Lleida i les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Any 2007 Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per les empreses de la Ciutat de Lleida i la seva àrea d’influència. Any 2008 Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les llars de la Ciutat de Lleida. Any 2009 Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per les empreses de la Ciutat de Lleida i la seva àrea d’influència. Any 2010.Avui, 20 de gener del 2012, es presenta la darrera enquesta i estudi referent a: Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les llars de la Ciutat de Lleida. Any 2011ENTITATS QUE PARTICIPEN EN L’OBSERVATORI DE LES NOVESTECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS (TIC) Ajuntament de Lleida Cambra de Comerç Grup d’Estudis Econòmics i Socials del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida Servei d’Informàtica de l’Ajuntament de Lleida Universitat Oberta de Catalunya FECOM AETI, Associació dEmpreses de Tecnologia i Informació Consorci de Promoció Econòmica de Lleida Institut Municipal de Treball, Salvador SeguíL’equip de recerca que ha elaborat aquest estudi està dirigit pel Dr. Eduard Cristóbal Fransi iPere Mir del Departament d’Administració d’Empreses.Les dades recollides en totes les enquestes es poden consultar a la web de l’Obervatori TIC, al’adreça:http://www.lleida.org/observatori-tic Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les llars de la Ciutat de Lleida. -2- Enquesta any 2011.
 3. 3. Resum executiu sobre els resultats de l’enquesta: Ús de lesTecnologies de la Informació i les Comunicacions en les llars de la Ciutat de Lleida - Enquesta 2011 -El present document conté els principals resultats de l’enquesta sobre l’ús de les Tecnologies dela Informació i les Comunicacions (des d’ara, TIC) que fou realitzada a la Ciutat de Lleida aprincipis de l’any 2011 a una mostra de 700 persones enquestades telefònicament.Els objectius d’aquesta segona enquesta han estat: 1) La identificació dels trets personals i socials dels usuaris d’ordinadors i d’Internet, així com la naturalesa i característiques de la població que no fa ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions. 2) La comparació dels resultats d’aquesta enquesta amb els obtinguts en els estudis anteriors. En efecte, l’any 2000 es va fer la primera enquesta sobre l’ús de les TIC per les ciutadanes i ciutadans de Lleida, mentre que l’any 2003 es va realitzar la segona, l’any 2005 la tercera, a l’any 2007 la quarta i a l’any 2009 la cinquena. Cal afegir que totes les enquestes esmentades s’han fet sota el patrocini de la Paeria.Ressenya metodològicaEl qüestionari es va aplicar a les 700 persones enquestades telefònicament, això ens dóna unerror mostral del 3,8%. Aquest qüestionari es composa de tres grans tipus de preguntes. Unprimer bloc fa referència a lequipament de les llars (ordinadors, Internet, telèfon mòbil, TV,DVD, etc.) amb la finalitat de saber el nombre, antiguitat i freqüència del seu ús. Un segonconjunt de qüestions aborda, d’entrada, determinats trets de la personalitat de l’entrevistat, comsón el sexe, la edat, la llengua habitual, el lloc de naixement, o la ocupació i nivell destudis.A continuació, hom pregunta sobre lús que fa lentrevistat de les TIC de les que disposa.Finalment, una altra sèrie de preguntes s’interessa per les principals variables socials ieconòmiques de la llar de l’entrevistat. Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les llars de la Ciutat de Lleida. -3- Enquesta any 2011.
 4. 4. Principals resultatsEls principals resultats que s’obtenen de l’anàlisi de les respostes sobre l’ús de les TIC per lesllars de Lleida, realitzada durant el primer semestre de l’any 2011, poden resumir-se en els sissegüents punts: 1) Tres quartes parts de les llars tenen ordinador Un 83,8% (587/700) dels enquestats (set punts més que el 2009) afirmen que disposen, almenys, d’un ordinador. Val a dir que ara fa onze anys, això és, el 2000, només el 50% dels entrevistats declararen tenir ordinador a casa. Apart de la lleugera ampliació del parc domèstic de maquinari, el mercat informàtic s’ha vist afavorit pel fet que ha crescut el nombre de famílies amb un o més PCs a casa, alhora que hom continua renovant els equips i adquirint altres sistemes multimèdia. En efecte, d’una banda, el nombre de famílies que declaren tenir només un ordinador (el 41,9%) és la menor de les xifres obtingudes a les enquestes fetes fins a la data. De l’altra, el 35,4% de les famílies amb ordinador declaren tenir-ne dos i un 22,6% en tenen tres o més. D’aquesta manera, un 48,7% de tota la mostra té més d’un ordinador a casa. S’acosta la data, per tant, que la meitat de les famílies lleidatanes tindrà varis ordinadors domèstics. Una pluralitat d’equips que semblava restringida a aparells com la ràdio o la TV. Número de llars amb ordinador 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 55,0% 49,6% 69,4% 83,9% 75,5% 76,8% 20% 10% 0% 2000 2003 2005 2007 2009 2011 Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les llars de la Ciutat de Lleida. -4- Enquesta any 2011.
 5. 5. Una gran majoria dels ciutadans utilitzen l’ordinador diàriament o varies vegades a la setmana Addicionalment, més d’un 77% del total (539/700) és la proporció d’entrevistats que afirmen utilitzar l’ordinador de forma diària o vàries vegades per setmana. Aquesta xifra és significativament més elevada als dels estudis anteriors: a l’enquesta de 2009 va ser d’un 68%, a l’enquesta de 2007 va ser d’un 54% del total, similar al de l’enquesta de 2005 i molt superior a la presentada a l’enquesta de 2003, la qual arribava només al 30% del total de la mostra.2) El 96% dels ordinadors tenen connexió a Internet L’augment més rellevant té a veure amb Internet: fins a un 96% de les llars amb un ordinador o més tenen connexió amb la Xarxa. Una proporció deu punts superior a la de quatre anys enrere. L’expansió de la connectivitat ha estat imparable: el 2009 el 94,2% declarava tenir accés a Internet, el 2007 un 86%, el 2005 fou un 78,3%, l’any 2003 aquest percentatge era del 67,7% i l’any 2000 del 48%. Si s’expressa l’accés domèstic a la Xarxa en termes de tota la mostra, aquest és possible per a un 80% de les llars de Lleida. Una xifra que, el 2000, no arribava al 30%. En quelcom més de deu anys s’ha triplicat quasi l’accés de les llars a la Xarxa, de manera que la presència en aquestes de màquines que encara no disposen de connexió va camí d’esdevenir residual. En efecte, són només un 4% del total. Número de llars amb connexió a Internet 100 90 80 70 60 50 80,5% 40 72,4% 59,9% 2009 2011 30 59,1% 20 33,6% 2005 2007 27% 10 2003 2000 0 Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les llars de la Ciutat de Lleida. -5- Enquesta any 2011.
 6. 6. 3) La freqüència d’accés a Internet ha experimentat un augment important en els últims anys La freqüència d’accés a Internet ha patit un augment important respecte les darreres enquestes: un 64,1% del total de la població entrevistada afirma accedir diàriament a la Xarxa. Una proporció lleugerament més elevada que l’últim estudi de 2009 (57%) i bastant més gran que a l’enquesta de 2007 (40,1%) i 2005 (32%) i situada a una gran distància si ho comparem amb l’obtinguda l’any 2003 que va ser de l’11%. També es manté la proporció entre joventut i grau de connexió, ja que fins els 25 anys, el 98% dels individus disposa d’Internet i, com és previsible, s’hi ha connectat una o més vegades. Aquesta proporció baixa al 48,6% per a la població de més de 65 anys d’edat. Malgrat tot són dades molt similars a estudis anteriors. Això vol dir que, progressivament, Internet està arribant a persones de franges d’edat més elevades. Així mateix, atès que els lleidatans que naveguen diàriament per Internet representen més de la meitat de la població total, la ciutat de Lleida continua situant-se en nombre d’internautes dins la banda alta, en comparació amb altres ciutats/territoris.Comparativa dels indicadors TIC bàsics a les llars% del total de les Lleida Ciutat Catalunya Europa (27) Espanya llars (2011) (2010) (2010) (2010)Llars amb mòbil 97,9% 95,1% -% 94,6 %Llars amb 83,9% 73,1% -% 68,7%ordinadorLlars amb 80,5% 68,3% 70% 59,1%InternetLlars amb banda 72,9% 67,2% 61% 57,4%amplaFonts: Elaboració pròpia a partir de: Estadístiques de la Societat de la Informació Catalunya 2010.; INE: Instituto Nacional deEstadística (2010). EUROSTAT (2010). Pel que fa al tipus d’accés a Internet, s’ha produït un important canvi respecte a les enquestes anteriors. Mentre que als anys 2000 i 2003 la línia telefònica convencional predominava clarament sobre qualsevol altre sistema, a l’any 2005 es va produir el canvi, destacant-se la connexió via ADSL, que s’ha consolidat en els últims anys arribant al 87,7% al 2011,on la línia ADSL és el tipus d’accés predominant. La resta de tipus d’accés són residuals. Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les llars de la Ciutat de Lleida. -6- Enquesta any 2011.
 7. 7. Tipus d’accés a Internet 100 87,7 90,5 90 80 72,4 70 60 53,0 54,9 50 40 30 23,6 20 8,1 15,7 16,0 8,7 12,3 7,5 10 0,6 0,9 2,6 4,3 1,6 2,3 0,5 1,0 2,1 0,6 3,7 1,2 1,9 0 2011 2009 2007 2005 2003 línia convencional RDSI ADSL xarxa de cable altres sistemes4) Continua el creixement del comerç electrònicRespecte al fenomen del comerç electrònic, es consolida el creixement de les compres perInternet. Un total de 294 entrevistats (el 42% de tota la mostra i un 51,4% delsinternautes –aquestes xifres foren el 2009 del 33,4% i el 46,2%, respectivament)declaren haver comprat alguna cosa. Cal recordar que, l’any 2000, els entrevistats quedeclararen haver comprat alguna vegada per Internet no arribaven al 5% del total.Aquesta situació pot venir explicada pel fet de que, cada vegada, més i més internautestenen més antiguitat, amb la qual cosa han anat guanyant en experiència i confiança en elciberespai. Un altre motiu podria ser el fet que els individus de trams d’edat més elevats,s’estan incorporant a l’ús de la Xarxa tal com s’ha vist en el punt anterior. Uns individusque, a més, tenen un poder adquisitiu superior als internautes més joves. Aquestes xifressón clarament més elevades que les procedents d’estudis similars fets a Catalunya iEspanya. Intenció de compra online (percentatge respecte al total de la mostra) 20,02003 3,5 4,3 23,92005 10,6 18,4 25,22007 5,8 23,3 19,82009 20,4 33,4 24,62011 15,0 42,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 sí he comprat no he comprat però mhe informat ni he comprat ni mhe informat Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les llars de la Ciutat de Lleida. -7- Enquesta any 2011.
 8. 8. Producte o servei que s’adquirit o s’ha buscat informació a través de la Xarxa Any 2011 Producte o servei (número de respostes) Informació Compres [Productes turístics] Bitllets de viatge (Avió, tren, vaixell, 310 215 autobús...) Paquets vacacionals 248 109 Allotjament (reserves d’hotel, casa rural,...) 294 190 Lloguer de cotxes 119 51 [Oci i temps lliure] Llibres 159 79 Pel·lícules (DVDs, vídeos) 102 36 Música (CDs, MP3,...) 110 44 Entrades despectacles 247 156 Art i col·leccionisme 63 19 [Tecnologia] Programes d’ordinador (Software) 167 50 Equipaments informàtics (Hardware) 168 50 Videojocs per ordinadors i consoles 142 31 Aparells electrònics (televisors, ràdios, mòbils, càmeres de fotos,...) 205 81 Telefonia / Servei telefònics 122 17 Tons, icones o jocs descarregables pel mòbil 61 8 [Moda i regals] Regals i flors 79 31 Productes de salut i bellesa 86 22 Roba, calçat o accessoris 215 103 [Llar, Alimentació i drogueria] Alimentació i Begudes 92 53 Productes de neteja/drogueria o d’higiene 66 34 Productes o serveis financers 49 14 [Grans inversions] Cotxes, motos, bicicletes i accessoris 136 16 Immobles 51 1 Altres 29 5 Avantatges de comprar per Internet Avantatges Estudi 2011 Comoditat 258 Facilitat per comprar i obtenir informació 222 Eficàcia 194 Preu i promocions 172 Accés a més informació 201 Varietat 195 Rapidesa 179 Qualitat del servei 122 Per provar 39 Únic mitjà disponible 73 Altres 2 Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les llars de la Ciutat de Lleida. -8- Enquesta any 2011.
 9. 9. 5) Creixement del parc d’ordinadors Tal com sobservava ja en els resultats dels estudis anteriors, hi ha més aviat una certa saturació en el parc d’ordinadors, el que es reflecteix en una estabilització en la intenció de comprar més ordinadors durant els propers 12 mesos, així com de la incorporació de la connexió a Internet cas que es tracti d’un ordinador sense aquesta capacitat. Les previsions de venda del sector, s’hauran de centrar en el manteniment del parc informàtic, més que aconseguir nous clients. Llars i previsions de futur de les TIC (any 2011) Tenen No tenen ordinador ordinador 83,9% (587) 16,1% (113) Tenen No tenen Ns/Nc Compra No Compra Ns/Nc Compra Internet Internet Internet ordinador ordinador ordinador 95,9% (562) 4,1% (24) 0,2% (1) abans d’un any abans d’un any abans d’un any 8,9% (10) 91,1% (102) 0,88 % (1) Tindrà No tindrà Ns/Nc Tindrà Internet Internet Internet Compra No compra Ns/Nc compra en 6 mesos en 6 mesos en 6 mesos ordinador ordinador ordinador 70,8% (17) 29,2% (7) - % (0) amb Internet amb Internet Amb Internet 50,0% (5) 30,0% (3) 20,0% (2) 6) Les TIC als barris Si s’analitza la situació de les TIC per barris, s’observa que no hi ha diferències destacables entre ells, ja sigui en termes de nivell d’equipament informàtic o d’accés a la Xarxa. La Ciutat de Lleida entre les zones amb major acceptació i ús de les TICVal a dir que s’ha contrastat els resultats de Lleida amb els de Catalunya iels del conjunt espanyol. Tot i les dificultats de comparació i el caràcterincomplet de moltes dades recollides per institucions oficials o privades,els estudis realitzats fins ara situen la Ciutat de Lleida entre les zones ambmajor acceptació i ús de les TIC. Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les llars de la Ciutat de Lleida. -9- Enquesta any 2011.

×