Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informe Omnibus Abril 2012 Gencat

Informe sobre l'ús d'Internet, mòbil i xarxes socials a Catalunya.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Informe Omnibus Abril 2012 Gencat

 1. 1. INFORME DE RESULTATS ABRIL 2012 de DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. C/ Llull 102, 4t. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net www.twitter.com/_GESOP MNIBUSL’
 2. 2. 1 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Índex de preguntes Fitxa tècnica 2 Els resultats 3 Amb quina freqüència es connecta a internet a través del mòbil? 4 Coneix gencat.mobi? S’hi ha connectat? 6 Amb quina freqüència es connecta a Facebook? 8 I a Twitter, amb quina freqüència s’hi connecta? 10
 3. 3. 2 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Tècnica d’ investigació: Entrevista telefònica assistida per ordinador. Àmbit geogràfic: Catalunya. Univers: Població de 16 i més anys residents a llars amb telèfon i que porten més d’un any vivint a Catalunya. Dimensió de la mostra: 1.600 entrevistes. Tipus de mostreig: Afixació no proporcional (400 entrevistes per àmbit) segons els següents àmbits geogràfics: Barcelona ciutat, resta de l’Àrea Metropolitana, resta de la Regió Metropolitana i resta de Catalunya. Mostra estratificada per dimensió de municipi dins de cada àmbit, amb selecció aleatòria de les llars i per quotes creuades de sexe i edat per la selecció final de la persona a entrevistar. Per l’obtenció dels resultats, les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascun dels àmbits territorials. Error de la mostra: L’error mostral és de ± 2,49% per al total d’entrevistes, calculat amb un nivell de confiança del 95,5% si p=q=0,5. Per a cada un dels àmbits territorials l’error mostral és de ± 4,9% per un nivell de confiança del 95,5% i màxima indeterminació (p=q=0,5). Treball de camp: S’ha realitzat entre el 23 i 30 d’abril de 2012. FITXA TÈCNICA
 4. 4. 3 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Resultats
 5. 5. 4 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ 38,1 36,1 40,6 35,9 62,0 64,0 59,3 64,0 0,3 BCN (n=400) Resta AMB (n=400) Resta RMB (n=400) Resta CAT (n=400) Es connecta No es connecta NS/NC 25,4 4,7 2,8 62,4 0,1 4,6 0 20 40 60 80 100 Diversos cops al dia Un cop al dia Alguns cops a la setmana Amb menor freqüència No s’hi connecta Ns/Nc Amb quina freqüència es connecta a internet a través del mòbil?  El 37,5% dels entrevistats es connecta a internet a través del mòbil en alguna ocasió. En concret, una quarta part dels entrevistats ho fa diverses vegades al dia (25,4%), un 4,7% un cop al dia, un 4,6% algunes vegades per setmana i un 2,8% amb menor freqüència. En canvi, un 62,4% no s’hi connecta mai. El 0,1% restant no es defineix al respecte.  No s’observen grans diferències per territoris. Els que es connecten a internet a través del mòbil superen el 35% als quatre àmbits territorials analitzats.  L’edat és la variable que més diferències genera. El 73,3% dels joves es connecta a internet a través del mòbil, un 56,7% diverses vegades al dia. La meitat dels que tenen de 30 a 44 anys també ho fa (51,4%). En canvi, entre els de 45 a 59 anys s’hi connecta una quarta part (24,9%) i entre els majors d’aquesta edat només un 6,6%.  També destaquen els que es connecten a internet a través del mòbil entre els estrangers (49,1%), els estudiants (72,6%), els que tenen formació superior (47,3%) i els que gaudeixen d’un nivell socioeconòmic alt o mitjà-alt (55,3%) Àmbit territorial Es connecta amb alguna freqüència: 37,5%
 6. 6. 5 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Baix Mitjà Alt Treballa Jubilat / Pens. Aturat Tasques llar Estudiant Baix / Mitjà -baix Mitjà Alt / Mitjà- alt n=1600 n=529 n=629 n=439 n=702 n=342 n=237 n=132 n=171 n=695 n=486 n=419 Diversos cops al dia 25,4 14,3 29,7 32,7 30,7 2,4 29,2 7,8 56,9 16,0 28,7 37,4 Un cop al dia 4,7 2,8 5,3 6,3 6,7 1,0 5,2 1,4 5,2 2,5 4,9 8,3 Alguns cops a la setmana 4,6 4,6 4,4 4,7 5,0 2,0 6,2 1,3 8,3 3,5 4,5 6,4 Amb menor freqüència 2,8 2,2 2,8 3,6 3,3 1,4 4,1 1,7 2,2 2,3 3,3 3,2 ES CONNECTA 37,5 23,9 42,2 47,3 45,7 6,8 44,7 12,2 72,6 24,3 41,4 55,3 No es connecta 62,4 75,9 57,7 52,7 54,2 93,2 55,3 87,8 26,9 75,7 58,5 44,5 NS / NC 0,1 0,2 0,6 0,2 Total Nivell d'estudis Ocupació Nivell socioeconòmic Home Dona De 16 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 De 60 i més Espa- nyola Estran- gera Català Castellà Barce- lona Resta AMB Resta RMB Resta Catalunya n=1600 n=783 n=817 n=301 n=503 n=373 n=423 n=1357 n=243 n=638 n=825 n=400 n=400 n=400 n=400 Diversos cops al dia 25,4 29,1 21,8 56,7 33,9 13,3 3,5 24,6 29,5 25,0 25,3 27,3 26,8 25,8 23,0 Un cop al dia 4,7 5,2 4,3 5,9 6,7 6,0 0,5 3,9 9,1 4,7 5,1 4,5 3,3 4,5 6,0 Alguns cops a la setmana 4,6 5,5 3,7 7,7 6,8 3,1 1,0 4,3 6,1 5,1 4,0 3,0 4,0 6,3 4,7 Amb menor freqüència 2,8 2,6 3,0 3,0 4,0 2,5 1,6 2,5 4,4 2,3 3,3 3,3 2,0 4,0 2,2 ES CONNECTA 37,5 42,4 32,8 73,3 51,4 24,9 6,6 35,3 49,1 37,1 37,7 38,1 36,1 40,6 35,9 No es connecta 62,4 57,7 67,1 26,4 48,7 75,1 93,4 64,6 50,8 62,8 62,2 62,0 64,0 59,3 64,0 NS / NC 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 Llengua habitual Àmbit territorial Total Sexe Edat Nacionalitat Amb quina freqüència es connecta a internet a través del mòbil?
 7. 7. 6 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ 5,0 5,3 17,0 15,8 16,0 79,0 80,5 0,5 0,3 3,76,8 15,7 77,077,5 BCN (n=400) Resta AMB (n=400) Resta RMB (n=400) Resta CAT (n=400) Sí, coneix i s'hi ha connectat Sí, coneix però no s'hi ha connectat No coneix NS/ NC 5,0 16,1 0,2 78,7 0 20 40 60 80 100 Sí, coneix i s'hi ha connectat Sí, coneix però no s'hi ha connectat No coneix NS/NC Coneix gencat.mobi? S’hi ha connectat?  Una cinquena part dels entrevistats coneix gencat.mobi. Un 5,0% s’hi ha connectat alguna vegada, mentre que el 16,1% restant no ho ha fet mai. En canvi, gairebé vuit de cada deu diuen no conèixer aquesta eina. El 0,2% restant no es pronuncia al respecte.  A nivell territorial no s’observen grans diferències. Al voltant d’un 20% coneix gencat.mobi als quatre àmbits analitzats i aproximadament un 5% l’ha fet servir alguna vegada.  Els que més coneixen gencat.mobi són els joves (25,5%), els estudiants (24,8%), els que tenen formació universitària (25,1%) i els que gaudeixen d’un nivell socioeconòmic alt o mitjà-alt (26,4%). Aquests segments són també els que més diuen haver-s’hi connectat. En canvi, els que menys coneixen aquesta eina són els castellanoparlants (82,5%), els jubilats / pensionistes (83,8%), els que tenen un nivell d’estudis baix (84,5%) i els que tenen un nivell socioeconòmic baix o mitjà-baix (83,4%). Àmbit territorial Coneix gencat.mobi: 21,1%
 8. 8. 7 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ 5,0 6,1 7,3 6,9 6,2 7,4 5,7 8,2 16,1 17,5 17,8 16,4 15,2 17,8 18,2 84,5 76,5 74,7 76,5 83,8 78,5 81,0 75,2 83,4 76,2 73,6 2,7 2,0 0,9 0,7 13,2 13,6 18,3 14,8 17,4 78,7 0,2 0,3 0,2 0,1 0,5 0,3 0,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=1600) Baix (n=529) Mitjà (n=629) Alt (n=439) Treballador (n=702) Jubilat / pensionista (n=342) Aturat (n=237) Tasques de la llar (n=132) Estudiant (n=171) Baix / Mitjà-Baix (n=695) Mitjà (n=486) Mitjà-alt / Alt (n=419) 5,0 6,4 7,9 7,6 4,2 5,1 4,7 5,0 4,7 16,1 15,9 14,9 15,7 16,4 14,6 18,1 12,6 78,7 77,6 79,8 74,5 77,3 80,1 82,1 78,3 80,7 76,6 82,5 3,8 0,7 16,3 16,8 17,6 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=1600) Home (n=783) Dona (n=817) De 16 a 29 (n=301) De 30 a 44 (n=503) De 45 a 59 (n=373) 60 i més (n=423) Espanyola (n=1357) Estrangera (n=243) Català (n=638) Castellà (n=825) Sexe Edat Nacionalitat Llengua habitual Nivell d’estudis Ocupació Estatus socioeconòmic Coneix gencat.mobi? S’hi ha connectat? Sí, coneix i s'hi ha connectat Sí, coneix però no s'hi ha connectat No coneix NS/ NC
 9. 9. 8 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ 47,6 52,1 55,9 51,4 3,0 3,8 3,2 49,3 44,8 40,3 45,0 0,3 0,3 2,8 0,20,5 BCN (n=400) Resta AMB (n=400) Resta RMB (n=400) Resta CAT (n=400) Es connecta No es connecta No té perfil NS/NC 21,0 10,4 8,5 3,2 44,8 0,3 11,7 0 20 40 60 80 100 Vàries vegades al dia Un cop al dia Alguns dies a la setmana Amb menor freqüència No es connecta No té perfil a Facebook NS/NC Amb quina freqüència es connecta a Facebook?  La meitat dels entrevistats es connecta a Facebook amb alguna freqüència (51,6%). En concret, un 21,0% ho fa diverses vegades al dia, un 10,4% un cop al dia, un 11,7% algunes vegades a la setmana i un 8,5% amb menor freqüència. En canvi, un 3,2% diu que no s’hi connecta mai i un 44,8% assegura que no té perfil a Facebook.  A nivell territorial, els que més es connecten a Facebook són els residents a la resta de l’RMB (55,9%), mentre que els barcelonins són els únics que no arriben al 50% (47,6%).  Però, novament, és l’edat la variable que més discrimina. El 91,2% dels joves es connecta a Facebook, un 58,4% diverses vegades al dia. També ho fan dos terços dels que tenen de 30 a 44 anys. En canvi, la majoria dels que superen aquesta edat no es connecta a aquesta xarxa social, especialment entre els majors de 59 anys (81,3%).  Els que es connecten a Facebook amb alguna freqüència també destaquen entre els estrangers (72,0%), els aturats (69,8%) i els estudiants (95,5%). Àmbit territorial Es connecta amb alguna freqüència a Facebook: 51,6%
 10. 10. 9 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Baix Mitjà Alt Treballa Jubilat / Pens. Aturat Tasques llar Estudiant Baix / Mitjà -baix Mitjà Alt / Mitjà- alt n=1600 n=529 n=629 n=439 n=702 n=342 n=237 n=132 n=171 n=695 n=486 n=419 Varies vegades al dia 21,0 16,1 25,5 20,4 17,8 2,1 30,5 13,9 65,0 16,7 25,3 23,4 Un cop al dia 10,4 7,9 12,0 11,5 13,3 4,8 10,0 7,8 13,6 8,2 10,6 14,0 Alguns dies a la setmana 11,7 6,2 14,9 14,0 14,0 4,0 16,7 7,7 12,8 7,8 16,0 13,3 Amb menor freqüència 8,5 6,1 7,2 13,5 11,4 4,2 12,6 2,1 4,1 6,6 9,1 11,0 ES CONNECTA 51,6 36,3 59,6 59,4 56,5 15,1 69,8 31,5 95,5 39,3 61,0 61,7 No es connecta 3,2 4,6 1,9 3,4 4,8 2,3 1,9 3,2 3,3 2,9 3,3 No té perfil a Facebook 44,8 58,6 38,5 36,7 38,5 82,3 27,7 65,4 3,9 56,9 35,9 34,6 NS / NC 0,3 0,5 0,5 0,2 0,3 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 Total Nivell d'estudis Ocupació Nivell socioeconòmic Home Dona De 16 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 De 60 i més Espa- nyola Estran- gera Català Castellà Barce- lona Resta AMB Resta RMB Resta Catalunya n=1600 n=783 n=817 n=301 n=503 n=373 n=423 n=1357 n=243 n=638 n=825 n=400 n=400 n=400 n=400 Varies vegades al dia 21,0 19,8 22,2 58,4 22,1 10,8 2,0 19,1 31,7 17,5 23,1 21,3 21,5 23,3 19,0 Un cop al dia 10,4 10,2 10,6 14,9 13,8 8,0 5,5 10,1 12,4 10,8 10,5 10,0 11,0 11,0 10,0 Alguns dies a la setmana 11,7 12,2 11,2 12,8 18,2 11,5 3,4 10,9 15,9 10,4 12,1 10,5 10,8 12,3 12,7 Amb menor freqüència 8,5 10,7 6,4 5,1 12,3 10,7 4,6 7,9 12,0 9,0 8,0 5,8 8,8 9,3 9,7 ES CONNECTA 51,6 52,9 50,4 91,2 66,4 41,0 15,5 48,0 72,0 47,7 53,7 47,6 52,1 55,9 51,4 No es connecta 3,2 3,6 2,9 0,3 5,3 2,9 3,1 3,4 2,2 3,4 2,8 2,8 3,0 3,8 3,2 No té perfil a Facebook 44,8 43,3 46,3 8,2 28,3 55,3 81,3 48,4 25,0 48,8 43,0 49,3 44,8 40,3 45,0 NS / NC 0,3 0,2 0,4 0,3 0,8 0,2 0,2 0,9 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 Total Sexe Edat Nacionalitat Llengua habitual Àmbit territorial Amb quina freqüència es connecta a Facebook?
 11. 11. 10 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ 4,7 2,4 4,1 3,5 82,2 0,1 3,1 0 20 40 60 80 100 Vàries vegades al dia Un cop al dia Alguns dies a la setmana Amb menor freqüència No es connecta No té perfil a Tw itter NS/NC 16,9 12,9 12,7 14,7 79,0 85,0 83,5 81,7 3,54,02,3 4,0 0,3 BCN (n=400) Resta AMB (n=400) Resta RMB (n=400) Resta CAT (n=400) Es connecta No es connecta No té perfil NS/NC I a Twitter, amb quina freqüència s’hi connecta?  El 14,3% dels entrevistats es connecta amb alguna freqüència a Twitter. Concretament, un 4,7% ho fa vàries vegades al dia, un 2,4% un cop al dia, un 3,1% algunes dies de la setmana i un 4,1% amb menor freqüència. Un 3,5% no s’hi connecta mai i un 82,2% no té perfil a aquesta xarxa social. El 0,1% restant no es defineix sobre aquesta qüestió.  En aquest cas són els barcelonins els que més es connecten a Twitter (16,9%), mentre que a la resta d’àmbits territorials analitzats no superen el 15%.  Els joves són també els que més fan servir aquesta xarxa social (un 31,5% s’hi connecta amb alguna freqüència i un 11,9% ho fa diverses vegades al dia). Després, a mesura que creix l’edat dels entrevistats, es redueix l’ús de Twitter. Els que es connecten a aquesta xarxa social també destaquen entre els estudiants (32,9%) i els que tenen un nivell socioeconòmic alt o mitjà-alt (21,6%).  A diferència del facebook on l’ús per gènere és similar, el twitter té un perfil d’usuaris més masculí. Àmbit territorial Es connecta amb alguna freqüència a Twitter: 14,3%
 12. 12. 11 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Home Dona De 16 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 De 60 i més Espa- nyola Estran- gera Català Castellà Barce- lona Resta AMB Resta RMB Resta Catalunya n=1600 n=783 n=817 n=301 n=503 n=373 n=423 n=1357 n=243 n=638 n=825 n=400 n=400 n=400 n=400 Varies vegades al dia 4,7 6,1 3,3 11,9 5,3 2,6 0,5 5,1 2,2 5,8 3,3 5,8 4,8 3,8 4,5 Un cop al dia 2,4 3,6 1,3 5,0 2,8 1,3 0,9 2,4 2,3 3,2 1,8 1,8 2,5 2,8 2,5 Alguns dies a la setmana 3,1 3,7 2,5 6,0 4,4 2,2 0,2 2,8 4,7 3,1 2,8 4,8 2,3 1,8 3,5 Amb menor freqüència 4,1 5,4 2,9 8,6 4,2 3,3 1,5 3,3 8,5 3,8 4,2 4,5 3,3 4,3 4,2 ES CONNECTA 14,3 18,8 10,0 31,5 16,7 9,4 3,1 13,6 17,7 15,9 12,1 16,9 12,9 12,7 14,7 No es connecta 3,5 4,0 2,9 4,1 5,6 2,7 1,0 3,5 3,5 4,5 2,7 4,0 2,3 4,0 3,5 No té perfil a Twitter 82,2 77,2 87,0 64,3 77,6 87,8 95,6 82,9 78,8 79,6 85,1 79,0 85,0 83,5 81,7 NS / NC 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 Llengua habitual Àmbit territorial Total Sexe Edat Nacionalitat Baix Mitjà Alt Treballa Jubilat / Pens. Aturat Tasques llar Estudiant Baix / Mitjà -baix Mitjà Alt / Mitjà- alt n=1600 n=529 n=629 n=439 n=702 n=342 n=237 n=132 n=171 n=695 n=486 n=419 Varies vegades al dia 4,7 2,5 4,7 7,3 4,9 0,6 5,7 0,7 13,8 2,8 4,4 8,1 Un cop al dia 2,4 2,1 3,0 2,0 3,1 1,2 2,0 0,7 4,0 1,5 3,7 2,5 Alguns dies a la setmana 3,1 0,8 4,7 3,6 3,7 3,9 1,0 7,6 0,9 3,4 6,5 Amb menor freqüència 4,1 2,2 4,0 6,7 4,1 1,4 7,1 1,4 7,5 2,3 6,3 4,5 ES CONNECTA 14,3 7,6 16,4 19,6 15,8 3,2 18,7 3,8 32,9 7,5 17,8 21,6 No es connecta 3,5 2,2 3,2 5,5 4,8 1,3 4,2 0,6 3,7 2,4 2,6 6,3 No té perfil a Twitter 82,2 90,1 80,5 75,0 79,3 95,2 77,0 95,6 63,4 90,0 79,6 72,2 NS / NC 0,1 0,2 0,3 0,1 Total Nivell d'estudis Ocupació Nivell socioeconòmic I a Twitter, amb quina freqüència s’hi connecta?
 13. 13. Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. C/ Llull 102, 4t. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net www.twitter.com/_GESOP

×