Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fortificaciódelaciutat

298 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fortificaciódelaciutat

 1. 1. FORTIFICACIÓ DE LA CIUTAT LES MURALLES
 2. 2. LES MURALLESEn el moment en que es començava aconstruir una ciutat, era necessari protegir-la, jaque es podien produir atacs per sorpresa. Aixídoncs es bastien les muralles, que eren unsgrans murs de pedra que envoltaven lapoblació i tenien la missió de defensar-la encas de perill.La muralla comptava també amb torres dedefensa des don es podia descobrir linvasor,grans portes que permetien el pas a granscarruatges i portes més petites, anomenades
 3. 3. LES MURALLESA Tarragona, els repobladors del segle XII vanreaprofitar, per bastir de nou la ciutat, lamuralla romana de la part alta que encara esconservava i que avui dia també podem veure.
 4. 4. TORRES DE LA MURALLA ROMANAEn lèpoca medieval es reaprofitaven les torresdel recinte romà, afegint-hi altres de novaconstrucció.Les torres de la muralla romana quesutilitzaren són
 5. 5. TORRES DE LA MURALLA ROMANA1. TORRE TINTORERSituada a la Via de lImperi Romà, tot i que ambmodificacions posteriors.2. TORRE VECIANAVa ser destruïda però sabem que es a prop dela torre den Tintorer i en línia amb el carrerdels Ferrers3. TORRE MONTOLIUEs localitzava prop del portal dels Predicadors,actualment desapareguda
 6. 6. TORRE TINTORER
 7. 7. TORRES DE LA MURALLA ROMANA1. TORRE ARQUEBISBELa podem admirar des del passeigArqueològic, és dorigen romà, però en lèpocamedieval saixecà i es modificà. La primeranotícia la trobem el 1212, que lanomena "delsTemplers" que neren els propietaris, juntamentamb la portella i algunes cases properes.El1312, sho quedaria tot el Paborde de laCatedral i després el arquebisbe.
 8. 8. TORRE DE LARQUEBISBE
 9. 9. TORRES DE LA MURALLA ROMANA1. TORRE CABISCOLSituada entre les torres de lArquebisbe i deMinerva, la podem veure tot passejant pelPasseig Arqueològic.2. TORRE MINERVA-SANTMAGÍ-La veiem entre el Portal del Carro i delsSocors. Al segle XIV se nhi deia Vallcorba idesprés San magí per proximitat a aquestacapella.
 10. 10. TORRE CABISCOL
 11. 11. TORRE MINERVA
 12. 12. TORRES DE LA MURALLA ROMANA1. TORRE DEL CASTELL DEL REIAquesta torre, actualment desapareguda,sadossaria al castell del Reiper la part de lamuralla de lactual passeig de San Antoni. Lesvoladures franceses de 1813, que afectarenbona part de lestructura del Castell, ferendesaparèixer completament aquesta Torre.
 13. 13. PORTALS I PORTELLES A més daprofitar, en el repoblament de laciutat al s XII, part de les muralles i les torres,també ho feren amb les portes i portelles.
 14. 14. PORTALS I PORTELLES1. PORTAL DEN VILAVERDAra desaparegut, es trobaria fora del primerrecinte murari medieval, a la confluència delscarrers Salines i Sant domènec.2.- PORTAL DELS PREDICADORSEs devia trobar, molt possiblement, a prop dela placeta de san Joan. Deu el seu nom alproper convent de Predicadors , situat foramuralles.
 15. 15. PORTALS I PORTELLES3.- PORTAL DEL CARROEs pot veure des del Passeig Arqueològic,estava molt a prop del Portal dels Socors. Laveneració popular cap a Sant Magí aconseguíque es construís, cap a finals del segle XVIII, ala seva part interna lactual capella de SantMagí
 16. 16. PORTALS I PORTELLES4.-PORTAL DELS SOCORSEl podem veure al final del PasseigArqueològic. Aquest portal, per les sevesdimensions molt més ample i gran que elcontigu del Carro, permetria amb més facilitat,laccés de tràfic rodat.
 17. 17. PORTAL DELS SOCORS
 18. 18. PORTALS IPORTELLES5.-PORTAL DE SANT ANTONI-MALCONSELLDóna entrada a la ciutat des del Passeig deSan Antoni i ha patit nombroses modificacionsal llarg del temps. També se li deia Portal delMal Consell, a partir del segle XIV, escomençarà a conèixer com a Portal de sanAntoni. El portal actual data del segle XVIII.
 19. 19. PORTALS I PORTELLES6.- PORTAL DEL REIEs devia trobar a les actuals escales davant delCastell del Rei, entre el Passeig de Sant antonii la Baixada de Peixateria.7.-PORTELLA DE SAPORTELLAEs situarien en langle de la muralla romana alPasseig de Sant Antoni i al Castell del Rei.Laportella era el pas del call jueu amb lexterior dela ciutat.
 20. 20. MUR VELLSi bé en sentit estricte sanomena Mur Vell alprimer recinte fortificat construït pelsrepobladors feudals. Per al bastiment daquesttros, shauria aprofitat el mur de tancament delèpoca romana.1.- TORRE DARANDESAquesta torre ha quedat fossilitzada en laplanta dels actuals edificis situats a laconfluència del carrer dels Ferrers i BaixadaMisericòrdia. Corresponia a la torre queflanquejaria el portal de na Olivera per la partdel carrer Ferrers.
 21. 21. MUR VELL2.-PORTAL DE NA OLIVERAEs devia trobar al capdamunt de la Baixada deMisericòrdia. El portal permetria laccés centrala la ciutat, i aprofitava en bona part lesestructures del pulvinar romà.3.-TORRE DE MORENESIgual que la seva veïna dAranes, estava enlactual edifici existent en la confluència delcarrer Enrajolat i la Baixada de Misericòrdia. LaTorre flanquejava el portal Na Olivera pelcostat del carrer de LEnrajolat.
 22. 22. TORRE MORENES I ARANDES
 23. 23. PORTAL OLIVERA
 24. 24. MUR VELL4.- PORTAL DE LA BOQUERIAEl portal de la Boqueria, avui destruït, estava alcostat del Circ Romà, al capdamunt de laBaixada de Peixateria, permetent l accésdirecte a la ciutat pels qui entressin pel contiguPortal del Rei. El Portal deu el seu nom alproper mercat de la Boqueria, situat als seuspeus.
 25. 25. LA MURALLETALa inseguretat produïda pels trasbalsos bèl·licsde la Guerra dels Peres, feren que larquebisbePere de Clasquerí ordenés el 1369 laconstrucció duna muralla que protegís el ravaldel corral.La nova muralla reaprofitaria les restes de lafaçana exterior del circ romà, seguint la linia dela que, actualment,és la Rambla Vella. Tot i lasituació bèl·lica, sembla que els treballs vandurar força anys, degut, bàsicament, a la faltade materials i diners.
 26. 26. LA MURALLETA1.- TORRE GROSSA O MIRALCAMPEstava situada a lextrem occidental del llenç,orientada cap a linterior del camp deTarragona, per la qual cosa rebia el nom deMiralcamp, en contraposició a la Torre de lesMonges o de Miramar. Aquesta torre tindriauna planta octogonal com la seva oposada.Utilitzada aquesta torre com a polvorí per laseva solidesa, un llamp la destruí una nit de1700.
 27. 27. LA MURALLETA2.- TORRE I PORTA DE FRAMENORSActualment desapareguts, estaven situats alfinal del carrer Salines o Rera Sant Domènec.Pels diferents plànols i dibuixos es pot observarque es tractaria duna torre-porta. El fetdanomenar-la Framenors és degut a laproximitat del convent dels franciscans o fraresmenors.3.-TORRE DEL BORDELLAquesta torre, actualment desapareguda, sesituaria al centre del llenç defensant el Portaldel Bordell
 28. 28. LA MURALLETA4.- PORTAL DEL BORDELLSe situava al final de lactual carrer Portalet.5.- TORRE DE LES MONGES O MIRAMAREs lúnica torre de la Muralleta que esconserva.Es troba a lextrem oriental, davantdel Passeig de les Palmeres. La seva posició,cara el mar, li donà el nom de Miramar, encontraposició a Miralcamp. Anys enrera davantdaquesta torre hi havia un convent de mongesclarisses que li donaren el nom.
 29. 29. LA MURALLETA
 30. 30. ELS CASTELLSEls castells ciutadans , a diferència delscastells roquers, no eren de grans dimensions.Es tractava més aviat de palaus fortificats, quepermetien lostentació i la defensa de lstatusdels seus habitants. A Tarragona és importantremarcar el fet que aquests castells reaprofitensempre grans estructures romanes.1.- CASTELL DEL REI -TORRE DEL PRETORITorre oriental del Forum Provincial romà.Segurament hi va viure Robert Bordet,repoblador de Tarragona, i la seva família.Alcap dun temps es convertí en castell reial.
 31. 31. ELS CASTELLS
 32. 32. ELS CASTELLS2.- CASTELL DEL PATRIARCA O DELARQUEBISBEEl va començar a edificar larquebisbe B.Tort el1146 a lactual illa que es troba entre elscarrers Pare Iglesies, Merceria i Baixada delPatriarca. Al costat del castell hi havia lacapella de Santa Maria. Entre 1327 i 1334linfant Joan dAragó li afegí dues torresoctogonals esmerlades i a partir daquestmoment sel coneixeria com a castell delPatriarca.El 1813 les tropes franceses
 33. 33. ELS CASTELLS
 34. 34. ELS CASTELLS
 35. 35. ELS CASTELLS3.- CASTELL DEL BISBE DE VIC - TORRE DELAUDIÈNCIASituat a lactual edifici de lanomenada "AntigaAudiència", el castell aprofitava part de la torreromana.
 36. 36. ELS CASTELLS
 37. 37. ELS CASTELLS4.- CASTELL DEL PABORDE O DELARQUEBISBE
 38. 38. ELS CASTELLSEs trobava a lactual Palau Arquebisbal. ElPaborde de la Catedral construí un castellaprofitant la Torre de lArquebisbe, la portelladel costat, així com les cases que els Templersteníen a la ciutat. Al segle XVIII, el vantransformar en lactual palau.

×