Programació àmbit científic mòduls voluntaris pqpi 1213(pendent tolo)

834 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
834
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programació àmbit científic mòduls voluntaris pqpi 1213(pendent tolo)

 1. 1. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA ÀMBIT CIENTÍFICOTECNOLÒGIC CURS: 2012-13 MÒDUL VOLUNTARIPROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL 1
 2. 2. ÍNDEX1. Objectius generals de làmbit científicotecnològic ..................................................... 52. Contribució de làmbit científicotecnològic a les competències bàsiques .................. 73. Programació Matemàtiques: Objectius, continguts i competències bàsiques Objectius generals .......................................................................................... 10 Unitat didàctica 1: Nombres .......................................................................... 12 Unitat didàctica 2: Proporcionalitat i successions ......................................... 16 Unitat didàctica 3: Àlgebra ............................................................................ 19 Unitat didàctica 4: Geometria ........................................................................ 23 Unitat didàctica 5: Funcions .......................................................................... 27 Unitat didàctica 6: Estadística i probabilitat .................................................. 314. Programació Ciències de la naturalesa: Objectius, continguts i competències bàsiques Objectius generals ........................................................................................... 35 Unitat didàctica 1: Unitats, magnituds i mesures. Mètode científic ............... 37 Unitat didàctica 2: Estructura de la matèria. Canvis físics i químics ............. 39 Unitat didàctica 3: Moviments i forces ........................................................... 42 Unitat didàctica 4: Energia. Electricitat i magnetisme..................................... 45 Unitat didàctica 5: La Terra, un planeta en canvi constant ............................. 48 Unitat didàctica 6: Genètica i evolució ............................................................ 52 Unitat didàctica 7: Ecosistemes ....................................................................... 54 Unitat didàctica 8: Salut i malalties ................................................................. 56 Unitat didàctica 9: Nutrició .............................................................................. 59 Unitat didàctica 10: Anatomia i fisiologia ....................................................... 625. Continguts transversals ............................................................................................... 656. Criteris davaluació 2
 3. 3. 6.1 Matemàtiques ....................................................................................................... 66 6.2 Ciències de la naturalesa ...................................................................................... 687. Mínims exigibles per obtenir una valoració positiva 7.1 Matemàtiques ....................................................................................................... 72 7.2 Ciències de la naturalesa ...................................................................................... 738. Procediments davaluació de laprenentatge ............................................................... 749. Criteris de qualificació de laprenentatge ................................................................... 7410. Metodologies específiques i diversificades ................................................................ 7611. Criteris delaboració dadaptacions curriculars ........................................................... 7712. Organització dels espais i dels recursos humans i materials ...................................... 7713. Temporalització .......................................................................................................... 7714. Activitats densenyament/aprenentatge ....................................................................... 7815. Activitats dampliació i reforç ..................................................................................... 7816. Avaluació del procés ensenyament-aprenentatge ....................................................... 78 3
 4. 4. 1. OBJECTIUS GENERALS DE LÀMBIT CIENTÍFICOTECNOLÒGICLàmbit cientificotecnològic al final del procés daprenentatge del programa de qualificacióprofessional inicial contribueix al desenvolupament de les següents capacitats: 1. Cercar, seleccionar i elaborar informació científica valorant la seva fiabilitat. Elaborar i contrastar idees de contingut matemàtic i científic entre alumnes, grup i professor de forma coherent, utilitzant amb propietat les expressions matemàtiques i científiques, les seves representacions (taules, gràfiques, diagrames, mapes i daltres) i el llenguatge oral, visual i escrit. 2. Desenvolupar les habilitats de raonament i destratègia pròpies de lactivitat matemàtica i de la investigació científica, com ara la selecció i aplicació destratègies, la formulació dhipòtesis o models, el raonament deductiu i inductiu, la identificació de patrons o relacions, la reflexió i la justificació de les conclusions amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre canvis i problemes que es produeixen a la natura i a la societat. 3. Utilitzar adequadament les tècniques de recollida dinformació i de mesura i les seves diferents formes de representació per analitzar i interpretar les dades obtingudes. 4. Aplicar, transferir i interrelacionar el coneixement científic i matemàtic a diferents contextos dacció i de resolució de problemes de la vida quotidiana de manera que puguin emprar-se de forma funcional, creativa, analítica i crítica. 5. Utilitzar apropiadament els mitjans tecnològics (calculadora, ordinador, software i Internet), els materials manipulables (àbac, daus, etc.) i les estratègies de càlcul per realitzar investigacions, recollir informació o resoldre problemes. 6. Valorar la transcendència del coneixement científic i matemàtic en el progrés de la humanitat, la seva aportació a la societat al llarg de la Història i la seva importància en la presa de decisions respecte als problemes locals i globals que afecten al món. 7. Mantenir una actitud positiva durant la resolució dun problema o la realització duna investigació, demostrant perseverança en la recerca, en la sinergia, en la iniciativa i en lautonomia, en la presa de decisions i en la confiança en lèxit; amb lobjectiu de millorar la seva autoestima i les capacitats necessàries per integrar-se a la societat. 8. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i comunitària, facilitant estratègies que permetin fer front als usos de la societat actual en aspectes relacionats amb lalimentació, el consum, les drogodependències, la sexualitat i la pràctica esportiva. 4
 5. 5. 9. Comprendre les grans teories de la ciència i utilitzar-les per interpretar fets rellevants de la vida quotidiana així com per analitzar i valorar les repercussions del desenvolupament tecnològic i científic.10. Reconèixer la utilitat en els diferents àmbits de la vida (laboral, publicitari, lúdic, etc.) dels coneixements i formes de raonar pròpies de la ciència.11. Analitzar autònomament i críticament qüestions científiques socialment controvertides, argumentar les pròpies opinions tenint en compte les de les altres persones i aportant evidències i raons fonamentades en el coneixement científic, i tendir a actuar de forma conseqüent, responsable i solidària.12. Valorar les aportacions de les disciplines científiques com eines de progrés i benestar i entendre el seu caràcter canviant i progressiu en funció de les contínues recerques i descobriments. Les aportacions científiques no poden ser considerades com a dogmes ni com a estructures de pensament definitives. 5
 6. 6. 2. CONTRIBUCIÓ DE LÀMBIT CIENTÍFICOTECNOLÒGIC A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUESLa formació científica i matemàtica contribueix al desenvolupament de les competènciesbàsiques, de la manera com es descriu a continuació. De totes maneres cal tenir en compteque lassoliment de les competències bàsiques no es pot aconseguir sense la integraciófuncional dels coneixements matemàtics i científics i la seva contrastació, experimentació,representació i comunicació en grup.Competència matemàticaLa vida social, familiar i laboral són un mitjà idoni per al desenvolupament de la competènciamatemàtica: leconomia familiar, el treball, la creació duna empresa requereixen lús delraonament lògic i matemàtic per analitzar-les, interpretar-les i valorar-les.La competència matemàtica comporta el desenvolupament de les habilitats i destresesnecessàries per pensar i raonar matemàticament, resoldre problemes, identificar, interpretar icomunicar el pensament matemàtic, utilitzar eines daprenentatge adients (calculadora,software, Internet, llapis i paper, materials que es puguin manipular, etc.) i representar imodelitzar la informació matemàtica (nombres, símbols, gràfics, taules, llenguatge, etc.).Aquesta només es pot adquirir a partir de contextos significatius i que motivin alaprenentatge, essent la resolució de problemes leix central a través del qual sarticula el seudesenvolupament. El raonament i la reflexió sobre el pensament contribueixen als processosdautoregulació i transferència del coneixement, amb lobjectiu de capacitar els alumnes peraprendre autònomament al llarg de tota la seva vida.Competència en el coneixement i interacció amb el món físicLa interpretació, la representació i lanàlisi del món físic constitueix un dels trets bàsics de laciència i de la matemàtica, a través de la formulació dhipòtesis o models, de planificaciódinvestigacions, de recollida i representació de dades, didentificació de patrons o regularitats,de raonament deductiu o inductiu i de resolució de problemes científics. El reconeixement ilaplicació de les idees matemàtiques i científiques a nous contextos contribueixen adesenvolupar aquesta capacitat, així com les activitats en grup que propicien la interacció ambels altres i el món físic. 6
 7. 7. Competència en el tractament de la informació i competència digitalLestudi de relacions funcionals entre variables, la representació i lanàlisi de dadesestadístiques, així com lús deines informàtiques (software, Internet, etc.), electròniques(calculadora) proporcionen les vies per al desenvolupament daquesta competència. Lús de lesTIC facilita lobservació, la recopilació i el tractament de les dades, la modelització defenòmens i la comunicació del pensament científic i matemàtic.Competència en autonomia i iniciativa personalA làmbit de la investigació científica o de la resolució de problemes, la selecció destratègies,la planificació, la contrastació i la justificació de les conclusions comporten ladquisiciódiniciativa i autonomia personal. La formulació de noves hipòtesis per a resoldre ocomprendre problemes del món real, dacord amb la detecció de errades o contradiccionsrespecte a les idees anteriors, implica la perseverança en la recerca de la solució olargumentació correcta, el manteniment de lautoestima i la confiança en les pròpiescapacitats. Així com, en el marc de les activitats en grup autodirigides, tals com la resolucióde problemes, la investigació o la realització de projectes de treball comporten la iniciativapersonal i la capacitat crítica, creativa, dorganització i de pressa de decisions.Competència per aprendre a aprendreSegons el pensament científic el coneixement neix del qüestionament de les idees prèvies através de lavaluació de les hipòtesis, de manera que pugui entrar en contradicció o manifestarerrors, que possibilitin la formulació daltres encertades. Per aprendre a aprendre els alumneshan de saber generalitzar els seus resultats, reflexionar sobre el seu pensament, generar nousconceptes a partir dels anteriors, justificar les seves conclusions i dur a terme novesestratègies o provar noves conjectures. En definitiva, desenvolupar un pensament constructiu,crític i creatiu que els permeti autoregular el seu procés daprenentatge amb lobjectiudadquirir autonomia per aprendre al llarg de tota la seva vida.Competència en comunicació lingüísticaLa comprensió del món i els problemes quotidians requereixen de lús i de la interpretació delllenguatge propi de la ciència i de la matemàtica. Per tal de descriure conceptes i processos;exposar, raonar i argumentar idees científiques o matemàtiques; i comunicar-les, discutir-les icontrastar-les, utilitzant el llenguatge escrit, oral i multimèdia. 7
 8. 8. Competència en expressió cultural i artísticaLa historia ens mostra la importància de les matemàtiques i de la ciència pel desenvolupamentsocial de la humanitat i la comprensió del món a través de les diferents cultures. El seuconeixement constitueix un bé cultural per si mateix, més enllà de les seves aplicacions. Caldestacar la notable influència del llenguatge geomètric en la creació artística i del pensamentcientífic en la formació de la societat contemporània.Competència social i ciutadanaA través del coneixement científic i matemàtic podem comprendre els fenòmens naturals ianalitzar-los críticament per tal didentificar i proposar solucions als problemes que afecten laconservació de la natura, amb especial incidència a les Illes Balears. Fomentar una presa dedecisions responsable davant dels avanços en la recerca científica, establint criteris racionals iobjectius.Respectar el punt de vista dels altres en la selecció destratègies, argumentacions o models,mantenir una actitud constructiva i cooperar coordinadament en el treball en grup. Amb eldesenvolupament daquestes capacitats possibilitem la coexistència de ciutadans amb actitudssocials integradores, responsables i solidàries. 8
 9. 9. 3. PROGRAMACIÓ MATEMÀTIQUESObjectius generals 1. Saber operar amb fluïdesa amb nombres naturals, enters, racionals i amb notació científica, fent servir algoritmes de càlcul en cassos senzills, i fent ús de la calculadora quan sigui necessari, tot fent estimacions per tal de valorar la certesa dels resultats. 2. Plantejar i resoldre problemes, abordables des de les matemàtiques, que sorgeixin en situacions de lentorn quotidià com la planificació de viatges o dexcursions, en altres disciplines i en les pròpies matemàtiques, aplicant i adaptant diverses estratègies i justificant-ne lelecció. 3. Millorar la confiança en el pensament matemàtic propi i en la capacitat danalitzar i de resoldre situacions problemàtiques. 4. Identificar els elements matemàtics, numèrics, gràfics, de processos de pensament, presents en la realitat quotidiana i en els mitjans de comunicació. Valorar de forma crítica el seu ús. 5. Utilitzar diferents llenguatges (verbal, numèric, gràfic i algèbric) i models matemàtics per a identificar, representar i dotar de significat relacions quantitatives de dependència entre variables. 6. Produir missatges que incorporin al llenguatge habitual elements matemàtics, numèrics, gràfics, de processos de pensament, i valorar la importància de laportació daquests elements en la producció de missatges de contingut científic. 7. Entendre missatges amb contingut estadístic que apareixen als mitjans de comunicació i tenir la capacitat danalitzar-los críticament respecte a la seva utilització. 8. Utilitzar el procés estadístic per a obtenir informació de fenòmens de la realitat, i aprofundir en la seva comprensió. 9. Saber plantejar i resoldre equacions de segon grau i equacions reductibles a equacions de segon grau en problemes daplicació. 10. Utilitzar les propietats algebraiques de les operacions per transformar i simplificar expressions equivalents senzilles. 11. Conèixer la forma de creixement i decreixement exponencial duna població i daltres fenòmens de la vida real mitjançant els augments percentuals o utilitzant la funció exponencial. 9
 10. 10. 12. Utilitzar diferents llenguatges (verbal, numèric, gràfic i algèbric) i models matemàtics per a identificar, representar i dotar de significat relacions quantitatives de dependència entre variables.13. Saber reconèixer a partir de gràfiques o de taules de valors situacions en què intervinguin funcions lineals, quadràtiques, funcions de proporcionalitat inversa i funcions exponencials.14. Conèixer el funcionament dels jocs creats amb ànim de lucre així com reconèixer altres situacions reals en què intervé latzar, la valoració del risc a la presa de decisions i saber calcular la probabilitat desdeveniments senzills iniciant-se en les tècniques de recompte.15. Millorar la confiança en el pensament matemàtic propi i en la capacitat danalitzar i de resoldre situacions problemàtiques.16. Conèixer i valorar laportació de les matemàtiques a altres ciències i àmbits de coneixement identificant els elements matemàtics presents en tot tipus dinformacions i reconèixer la seva importància en la producció de missatges de contingut científic.17. Aplicar els recursos treballats a la realització de projectes dinvestigació en equip que inclogui la recerca dinformació, la utilització del bagatge matemàtic de letapa, i la utilització de diferents recursos per fer una presentació de les conclusions. 10
 11. 11. UNITAT DIDÀCTICA 1: NOMBRESObjectius 1. Saber operar amb fluïdesa amb nombres naturals, enters, racionals i amb notació científica, fent servir algoritmes de càlcul en cassos senzills, i fent ús de la calculadora quan sigui necessari, tot fent estimacions per tal de valorar la certesa dels resultats. 2. Plantejar i resoldre problemes, abordables des de les matemàtiques, que sorgeixin en situacions de lentorn quotidià. 3. Prendre decisions raonades en qüestions que incideixen en la vida com leconomia, el consum, el medi ambient, la vida laboral i la salut a partir de la resolució de problemes matemàtics contextualitzats en la vida real.ContingutsCONCEPTES 1. Nombres naturals. Sistema de numeració decimal. 2. Divisibilitat de nombres naturals. Múltiples i divisors comuns a varis nombres. 3. Nombres primers i nombres compostos. 4. Criteris de divisibilitat. 5. Descomposició dun nombre natural en factors primers. 6. m.c.d. i m.c.m. 7. Potències dexponent natural. 8. Quadrats perfectes. Arrels quadrades exactes i aproximades. 9. Nombres enters. Representació gràfica. Operacions elementals. 10. Nombres fraccionaris i decimals. Operacions elementals. 11. Relació entre fraccions i decimals. 12. Nombres aproximats. Aproximacions, truncaments i arrodoniments. 13. Jerarquia de les operacions amb nombres i ús del parèntesi. 14. Potències d’exponent enter. Notació científica. 15. Potències dexponent fraccionari. Radicals: propietats i operacions. 16. Aproximacions: truncament i arrodoniment. 17. Xifres significatives. Error absolut i error relatiu. 18. Intervals: tipus i significat. 11
 12. 12. PROCEDIMENTS 1. Utilització dels nombres naturals per realitzar operacions, ordenacions o codificacions com la del residu de la divisió entera, el NIF o daltres codis de control. 2. Anàlisi dingressos, costos i despeses personals, passats, actuals i futurs per racionalitzar-los i optimitzar-los atenent a les pròpies necessitats i interessos. 3. Selecció i ús del tipus de nombre (natural, fracció, expressió decimal) i les eines de càlcul més adients a utilitzar en diferents contextos. Argumentació de la selecció. 4. Ús dalgoritmes per a calcular amb fraccions i amb decimals per millorar lautoconfiança en les destreses aritmètiques. 5. Comparació, ordenació i representació de nombres decimals i de fraccions. 6. Coneixement de lequivalència entre nombre decimal i fracció en casos senzills. 7. Interpretació de la fracció com a divisió, operador i raó. Aplicació a la resolució de problemes. 8. Arrodoniment de nombres decimals segons la precisió requerida i aplicació a la resolució de problemes en contextos econòmics. 9. Ús de les potències de base racional i exponent enter amb operacions senzilles per tal de millorar lautoconfiança en les destreses aritmètiques. 10. Aplicació de loperació de potencia a la resolució de problemes en diferents contextos i referents històrics. 11. Càlcul de quotes en crèdits o dipòsits bancaris a partir duna taula o utilitzant la fórmula de linterès compost. Anàlisi de situacions de risc en inversions o despeses domèstiques. 12. Utilització de la notació científica per a expressar nombres grans i nombres molt petits. Ús de la calculadora per operar en notació científica. 13. Contextualització dels càlculs en notació científica en problemes relacionats amb astronomia, química, biologia i macroeconomia. 14. Aproximació, error i estimació de resultats en la resolució de problemes així com per predir-los i revisar-los. 15. Selecció i ús de leina més adequada per a calcular amb nombres racionals, amb nombres grans, amb nombres molt petits i amb nombres irracionals (càlcul mental, estimació, calculadora, ordinador, paper i llapis). 16. Realització dalgun dels següents projectes dinvestigació: • Tècniques de càlcul mental. 12
 13. 13. • Comparativa de les ofertes de telefonia o Internet entre diversos proveïdors. • Utilització de la raó àuria com a cànon de bellesa. • Estudi del càlcul de lIPC i elaboració dun IPC personal atenent a la pròpia distribució de despeses. • Estudis relacionats amb la viabilitat dun negoci. • Estudi de les supersticions associades als nombres o altres aspectes de la matemàtica. • Estudi de la codificació dels colors en informàtica. • Anàlisi de conceptes comuns de matemàtiques presents en vàries cultures actuals o històriques.ACTITUDS 1. Apreciació de la utilitat dels mètodes de descomposició de divisors. 2. Valoració dels nombres negatius per expressar estats i canvis. 3. Valoració de la precisió, simplicitat i utilitat del llenguatge numèric. 4. Sensibilitat, interès i valoració crítica davant informacions i missatges de caire numèric. 5. Sensibilitat i gust per la presentació ordenada i clara. 6. Reconeixement de la necessitat dels nombres racionals i dels nombres decimals i les seves aplicacions en la descripció del món que ens envolta. 7. Reconeixement dels nombres irracionals fent referència a alguns dels exemples més coneguts: càlcul de la diagonal dun rectangle, el nombre dor. Criteris de selecció de lexpressió (decimal o indicada) més convenient atenent a qüestions com la precisió i la facilitat dels càlculs. 8. Reconeixement i valoració crítica de la utilitat de la calculadora per realitzar càlculs numèrics. 9. Valoració de la notació científica per comparar mesures. 13
 14. 14. Contribució de la unitat 1 al desenvolupament de les competències bàsiques Saber operar amb destresa diferents tipus de nombres i representar-los.COMPETÈNCIA Resoldre problemes ajudant-se de distints nombres.MATEMÀTICA Aproximar nombres com a ajuda dexplicació de fenòmens.COMPETÈNCIA EN EL Utilitzar els nombres enters i racionals com a eina per a modelitzar elements i situacions deCONEIXEMENT I l’entorn.INTERACCIÓ AMB EL Dominar la notació científica per a descriure fenòmens microscòpics i fenòmens relatius aMÓN FÍSIC lUnivers.COMPETÈNCIA EN EL Representar nombres a la recta graduada.TRACTAMENT DE LA Interactuar entre els llenguatges natural, numèric, gràfic i algebraic.INFORMACIÓ I Expressar un nombre en forma decimal o fracció.COMPETÈNCIA Utilitzar la calculadora.DIGITAL Accedir a recursos educatius a Internet. Classificar nombres en conjunts numèrics. Classificar nombres reals en conjunts numèrics.COMPETÈNCIA EN Aproximar un nombre real amb la precisió adequada.AUTONOMIA I Demostrar o deduir una propietat.INICIATIVA Expressar un nombre amb la potència adequada.PERSONAL Elaborar criteris personals que permetin resoldre una situació problemàtica. Planificar estratègies per resoldre una situació problemàtica. Comprovar les solucions d’un càlcul i reflexionar críticament sobre els possibles errors comesos. Buscar una coherència global entre els coneixements.COMPETÈNCIA PER Comparar valors expressats en notació científica.APRENDRE A Valorar o proposar hipòtesis relacionades amb els nombres enters, les potències, els nombresAPRENDRE reals i els radicals. Perseverar en laplicació de procediments. Sistematitzar el càlcul dexpressions amb fraccions i potències. Ser capaç dextreure informació numèrica dun text donat.COMPETÈNCIA EN Expressar idees i conclusions numèriques amb claredat.COMUNICACIÓ Entendre enunciats per a resoldre problemes.LINGÜÍSTICA Explicar raonaments, propietats, etc. Reconèixer les arrels històriques de les fraccions.COMPETÈNCIA EN Aplicar mètodes propis del càlcul escrit i mental derivats de la creativitat personal.EXPRESSIÓ Cultivar la creativitat en el disseny dil·lustracions i figures que representen el món que ensCULTURAL I envolta.ARTÍSTICA Desenvolupar mètodes de càlcul mental creatius. Comprendre el procediment daproximació de nombres com a mitjà dinterpretar informació. Reconèixer el valor dels nombres en la nostra societat.COMPETÈNCIA Aprofitar els coneixements adquirits per a explicar situacions matemàtiques a altres persones.SOCIAL I CIUTADANA Dominar conceptes tan quotidians com ingressos, pagaments, deutes, estalvis,... tan importants per a les relacions humanes. Planificar situacions senzilles de leconomia personal o familiar. 14
 15. 15. UNITAT DIDÀCTICA 2: PROPORCIONALITAT I SUCCESSIONSObjectius 1. Reconèixer situacions reals de proporcionalitat i aplicar-la per a determinar el valor duna magnitud desconeguda o el valor dun percentatge. 2. Reconèixer les progressions que apareixen a la vida quotidiana.ContingutsCONCEPTES 1. Raó i proporció. 2. La fracció com operador, proporció i percentatges. 3. Magnituds directa i inversament proporcionals. 4. Resolució de proporcionalitats per regla de tres i per factor de conversió. 5. Mapes i escales. 6. Els percentatges en leconomia. Augments i disminucions percentuals. 7. Repartiments proporcionals. 8. Successió. Concepte. Terme general. 9. Progressions aritmètiques i geomètriques. 10. Interès simple i interès compost.PROCEDIMENTS 1. Identificació de proporcionalitats entre magnituds. 2. Utilització de factors de conversió i regles de tres per resoldre problemes de proporcionalitat directa i inversa. 3. Interpretació de plànols i mapes aplicant proporcionalitat. 4. Càlcul mental i escrit amb percentatges habituals. 5. Càlcul daugments i disminucions percentuals. 6. Resolució de problemes relacionats amb la vida quotidiana en els quals intervingui la proporcionalitat directa o inversa. 7. Estudi de regularitats, relacions i propietats que apareixen en conjunts de nombres. 8. Utilització de les progressions en la resolució de problemes. 9. Ús del full de càlcul per a lorganització de càlculs associats a la resolució de problemes quotidians i financers. 15
 16. 16. 10. Realització dalgun dels següents projectes dinvestigació: • Presència en la natura de la sèrie de Fibonacci i la seva relació amb el nombre dor i el triangle de Tartaglia. • Anàlisi dels indicadors importants a lhora destablir el grau de desenvolupament duna societat i estudi de líndex de desenvolupament humà.ACTITUDS 1. Hàbit de revisar el resultat de qualsevol problema numèric o càlcul. 2. Apreciació de la utilitat de les regles de proporcionalitat. 3. Hàbit d’expressar els resultats numèrics amb les unitats utilitzades. 4. Disposició favorable a realitzar, estimar o calcular mesures d’espais, objectes i temps. 5. Reconèixer la importància de relacionar funcionalment magnituds. 16
 17. 17. Contribució de la unitat 2 al desenvolupament de les competències bàsiques Conèixer i aplicar el mètode de reducció a la unitat i la regla de tres per a resoldre situacionsCOMPETÈNCIA de proporcionalitat.MATEMÀTICA Dominar el càlcul amb percentatges. Dominar els conceptes de progressions per a poder resoldre problemes numèrics.COMPETÈNCIA EN EL Reconèixer les relacions de proporcionalitat existents entre les magnituds amb què analitzamCONEIXEMENT I el món real.INTERACCIÓ AMB EL Utilitzar el càlcul de progressions per descriure fenòmens de la vida natural, creixements,MÓN FÍSIC desintegració,... Treballar amb taules de dades.COMPETÈNCIA EN EL Traduir al llenguatge numèric de les successions la informació de tipus textual dunTRACTAMENT DE LA problema.INFORMACIÓ I Deduir i expressar el terme general duna successió numèrica.COMPETÈNCIA Interactuar entre els llenguatges natural, numèric, gràfic i algèbric.DIGITAL Utilitzar la calculadora. Accedir a recursos educatius a Internet. Classificar tipus de proporcionalitat.COMPETÈNCIA EN Elaborar criteris personals que permetin resoldre una situació problemàtica.AUTONOMIA I Decidir sobre les característiques duna successió numèrica per aplicar procedimentsINICIATIVA adequats.PERSONAL Planificar estratègies de resolució de problemes en què intervenen successions numèriques. Comprovar les solucions d’un càlcul i reflexionar críticament sobre els possibles errors comesos.COMPETÈNCIA PER Reflexionar sobre els mètodes que sutilitzen per deduir noves propietats a partir daltres deAPRENDRE A conegudes.APRENDRE Perseverar en lanàlisi de successions numèriques per deduir nous termes o aplicar-ne les propietats. Utilitzar els termes matemàtics específics.COMPETÈNCIA EN Entendre un text científic amb ajuda dels coneixements sobre progressions.COMUNICACIÓ Expressar oralment i per escrit el mètode seguit en la resolució dun problema.LINGÜÍSTICA Aplicar el lèxic propi de les successions en les referències a processos i mètodes en què intervinguin. Desenvolupar mètodes de càlcul creatius.COMPETÈNCIA EN Fomentar la creativitat proposant situacions problemàtiques no convencionals.EXPRESSIÓ Reconèixer el comportament dharmonia i bellesa que aporten les proporcions en lesCULTURAL I realitzacions artístiques.ARTÍSTICA Reconèixer fenòmens recurrents en lart. Dominar les propietats dels percentatges aplicades als augments i descomptes comercials.COMPETÈNCIA Reconèixer la presència de la proporcionalitat com a suport dinformació en operacionsSOCIAL I CIUTADANA bancàries, en els mitjans de comunicacions,... Manejar el càlcul de progressions per entendre els processos de crèdits bancaris. 17
 18. 18. UNITAT DIDÀCTICA 3: ÀLGEBRAObjectius 1. Traduir al llenguatge algebraic expressions verbals i resoldre situacions senzilles de la vida quotidiana. 2. Plantejar i resoldre equacions de primer, equacions de segon grau i sistemes dequacions lineals utilitzant el mètode més adequat.ContingutsCONCEPTES 1. Llenguatge algebraic. 2. Valor numèric duna expressió algebraica. 3. Binomis de primer grau: suma, resta i producte per un nombre. 4. Identitats i equacions. 5. Solució d’una equació per intuïció. 6. Equacions equivalents. 7. Equacions de 1r grau. 8. Suma, resta i producte de polinomis. 9. Igualtats notables. 10. Equacions de segon grau. 11. Sistemes d’equacions lineals amb dues incògnites. 12. Planteig i resolució de problemes.PROCEDIMENTS 1. Utilització de làlgebra simbòlica (preferentment de generalització numèrica) en la representació de situacions, en la resolució de problemes i en les fórmules tant matemàtiques com daltres disciplines. 2. Comprensió de levolució històrica del llenguatge algèbric, des del retòric fins al simbòlic, per generalitzar les expressions matemàtiques. 3. Comprensió de la notació matemàtica en situacions concretes per tal de millorar la capacitat de comunicació, la precisió i la concisió. 4. Planificació dun viatge o excursió i divisió en etapes per tal destablir una durada realista de cada trajecte en funció de diversos mitjans de transport. Contrastació del mètode numèric amb lalgebraic per destacar-ne la potència daquest últim. 18
 19. 19. 5. Distinció entre els conceptes digualtat, identitat i equacions, incògnita i solució i la utilització del símbol dequivalència.6. Aplicació de lestratègia basada en lelecció dincògnites, la traducció comprensiva del test del problema a llenguatge simbòlic i la concreció de les equacions com a equivalències entre expressions algebraiques.7. Seguiment dels passos algorítmics, ampliant-ne progressivament la complexitat, explicitant les noves dificultats i els mecanismes per superar-les en la resolució dequacions lineals mitjançant la utilització de formes equivalents dexpressions algebraiques.8. Identificació i anàlisi de les dades rellevants en els enunciats de problemes tant matemàtics com daltres disciplines.9. Elaboració i selecció destratègies de resolució de problemes: raonament, tempteig, àlgebra, assaig i error. Utilització de les directrius de planificació en el plantejament dun problema. Descripció i contrastació de la pròpia estratègia elegida amb la dels companys.10. Anàlisi dels resultats en la modelització de situacions, especialment les lineals, per extreuren conclusions i per valorar-ne ladequació al context.11. Selecció i utilització deines tecnològiques per a modelitzar i per a resoldre problemes.12. Representació gràfica de les solucions duna equació de dues incògnites.13. Mètodes de resolució de sistemes lineals de dues equacions i dues incògnites.14. Aplicació del mètode gràfic de resolució dun sistema dequacions com a alternativa al mètode algèbric.15. Resolució de problemes a diferents contextos realistes mitjançant la resolució dequacions lineals i de sistemes de dues equacions i dues incògnites.16. Aplicació de la funció o model quadràtic a situacions dinterès per a lalumnat com lanàlisi de la variació de la distància de frenada respecte a la velocitat, el consum de combustible, la comparació de la violència dun impacte envers la caiguda lliure o la pèrdua de calories en lesport, la forma duna antena parabòlica o daltres situacions, fent un estudi a partir de les seves respectives fórmules, taules o gràfiques.17. Resolució de problemes doptimització en contextos de la vida real utilitzant la fórmula de labscissa del vèrtex de la paràbola o el gràfic de situacions que es poden modelar mitjançant la funció quadràtica.18. Utilització de laproximació decimal darrels quadrades inexactes en la fórmula de segon grau. 19
 20. 20. 19. Reconeixement de la presència dequacions de segon grau als problemes des duna perspectiva històrica i de la utilitat de la fórmula general per a resoldrels. 20. Utilització de lequació de segon grau en la resolució de problemes de determinació de valors en fórmules de la ciència, la tècnica, la medicina (per exemple, la caiguda lliure, lefecte nutricional, el teorema de Pitàgores i/o la raó àuria). 21. Utilització de làlgebra simbòlica en la representació de situacions, en la resolució de problemes i en les fórmules tant matemàtiques com daltres disciplines. 22. Realització dalgun dels següents projectes dinvestigació: • Exploració de la utilització dun programa dàlgebra computacional (maxima, derive, etc.) • Aprofundiment en qualsevol de les aplicacions dels continguts de la unitat. • Introducció a la programació informàtica.ACTITUDS 1. Valoració del treball metòdic i sistemàtic. 2. Hàbits de comprovació lògica dels resultats obtinguts. 3. Interès per trobar-hi coherència lògica als aprenentatges matemàtics. 4. Valoració de la utilitat del treball en equip. 5. Perseverança i flexibilitat en la recerca de solucions a problemes. 6. Valoració de la precisió, simplicitat i utilitat del llenguatge algebraic per resoldre diferents situacions de la vida quotidiana. 20
 21. 21. Contribució de la unitat 3 al desenvolupament de les competències bàsiques Dominar l’ús del llenguatge algebraic com a mitjà per modelitzar situacions matemàtiques. Dominar les operacions bàsiques amb monomis i polinomis per a simplificar expressionsCOMPETÈNCIA algebraiques i fraccions algebraiques.MATEMÀTICA Dominar la resolució dequacions, inequacions i sistemes com a mitjà per resoldre multitud de problemes matemàtics.COMPETÈNCIA EN ELCONEIXEMENT I Saber utilitzar el llenguatge algebraic per modelitzar elements del món físic.INTERACCIÓ AMB EL Utilitzar la resolució dequacions i inequacions per poder descriure situacions del món real.MÓN FÍSICCOMPETÈNCIA EN EL Accedir a recursos didàctics a Internet. Utilitzar la calculadora com a eina per facilitar el càlcul on intervé el llenguatge algebraic.TRACTAMENT DE LA Valorar l´ús de la calculadora o de programes informàtics com a ajuda en la resolucióINFORMACIÓ I dequacions o sistemes dequacions.COMPETÈNCIA Treballar amb un mapa conceptual.DIGITAL Interpretar la resolució gràfica d’un sistema d’equacions. Elaborar criteris personals que permetin resoldre una situació problemàtica.COMPETÈNCIA EN Classificar els possibles tipus dequacions i sistemes d’equacions.AUTONOMIA I Valorar les solucions obtingudes en funció del context del problema.INICIATIVA Escollir el mètode de resolució duna equació i dun sistema dequacions.PERSONAL Planificar estratègies per resoldre una situació problemàtica. Buscar una coherència global entre els coneixements. Comprovar les solucions dun càlcul i reflexionar críticament sobre els possibles errorsCOMPETÈNCIA PER comesos.APRENDRE A Comparar mètodes de resolució dequacions.APRENDRE Valorar o proposar hipòtesis relacionades amb les equacions, les inequacions i els sistemes d’equacions. Perseverar en laplicació de procediments. Interpretar textos relacionats amb equacions, inequacions i sistemes d’equacions.COMPETÈNCIA EN Expressar el significat de textos matemàtics.COMUNICACIÓ Utilitzar els termes matemàtics que descriuen equacions, inequacions i sistemes d’equacions.LINGÜÍSTICA Explicar raonaments, propietats, etc.COMPETÈNCIA EN Influència d’altres cultures en l’àmbit matemàtic.EXPRESSIÓ Resoldre càlculs i situacions problemàtiques mitjançant mètodes creatius personals.CULTURAL I Aplicar mètodes propis per resoldre equacions, inequacions o sistemes d’equacions.ARTÍSTICACOMPETÈNCIA Resoldre problemes de la vida real on cal determinar quina és la millor opció.SOCIAL I CIUTADANA 21
 22. 22. UNITAT DIDÀCTICA 4: GEOMETRIAObjectius 1. Identificar els elements i les configuracions geomètriques presents a lentorn quotidià, a la natura, a lart o a larquitectura, analitzant les seves propietats. 2. Utilitzar estratègies i tècniques de càlcul per realitzar mesures de longituds, dàrees i de volums de figures geomètriques, aplicant fórmules, propietats i instruments de mesura i aplicar-les en situacions de caire pràctic contextualitzades en lhabitatge. 3. Interpretar plànols i mapes i elaborar esquemes utilitzant el factor descala adequadament. 4. Valorar el llenguatge geomètric com una forma eficaç de comunicació en diferents àmbits.ContingutsCONCEPTES 1. Elements bàsics de la geometria del pla: línies, segments, angles. 2. Paral·lelisme i perpendicularitat entre rectes. 3. Mediatriu dun segment i bisectriu dun angle. 4. Triangles. Classificació. Altures, mediatrius, bisectrius i mitjanes; circumcentre i incentre. 5. Quadrilàters i paral·lelograms. Àrees i perímetres de figures planes. Àrea del cercle. Perímetre de la circumferència. 6. Simetria axial de figures planes. 7. Triangles rectangles. Teorema de Pitàgores. 8. Semblança de triangles. 9. Teorema de Tales. Aplicacions. 10. Elements bàsics de la geometria de lespai: punts, rectes i plans. Paral·lelisme i perpendicularitat entre rectes i plans. 11. Políedres: elements i classificació. 12. Cossos de revolució: lesfera, el cilindre i el con. 13. Volums de cossos geomètrics. 22
 23. 23. 14. El globus terraqüi. Coordenades terrestres i fusos horaris. Longitud i latitud.PROCEDIMENTS 1. Utilització de la terminologia adequada per descriure situacions, formes, propietats i configuracions del món físic. 2. Formulació i comprovació de conjectures relatives a propietats geomètriques. 3. Elecció de formes o configuracions que millor s’ajustin a unes condicions determinades. 4. Mesura i càlcul dangles en figures planes. 5. Descripció de les figures planes elementals: triangles, quadrilàters, polígons regulars. 6. Classificació de triangles i quadrilàters a partir de diferents criteris. 7. Construcció de triangles i polígons regulars amb els instruments de dibuix habituals. 8. Càlcul dàrees i perímetres de les figures planes elementals. 9. Càlcul dàrees per descomposició en figures simples. 10. Identificació de simetries en la naturalesa i a les construccions humanes. 11. Aplicacions del teorema de Pitàgores. 12. Ampliació i reducció de figures: raó de semblança i escales. 13. Utilització del teorema de Tales per obtenir mesures i comprovar relacions entre figures. 14. Utilització de propietats, regularitats i relacions dels políedres per resoldre problemes del món físic. 15. Resolució de problemes que impliquin lestimació i el càlcul de longituds, superfícies i volums. 16. Utilització de la composició, descomposició, intersecció, truncament, moviment, deformació i desenvolupament dels políedres per analitzar-los o obtenir-ne daltres. 17. Utilització de mitjans informàtics per construir, simular i investigar relacions entre elements geomètrics. 18. Interpretació de mapes i resolució de problemes associats. 19. Reconeixement dels moviments en la naturalesa, en lart i en altres construccions humanes. 20. Realització dalgun dels següents projectes dinvestigació: • Estudi de la disposició i orientació de restes arqueològiques (talaiots, Stonehenge, les Piràmides, etc.) per tal de conjecturar sobre la seva funció i el seu ús en algunes teories esotèriques. • Estudi de mosaics i figures geomètriques ornamentals. 23
 24. 24. • Estudi de la importància de les formacions militars al llarg de la història en funció de la utilització de les unitats. • Estudi del disseny geomètric dels aparcaments de cotxes. • Estudi de les còniques com a intersecció dun pla i un con. • Justificació de construccions de dibuix tècnic mitjançant les matemàtiques. • Entrevista a arquitectes, enginyers, metges sobre la utilització en lexercici de la seva professió de les matemàtiques. • Estudi duna cruïlla regulada per semàfors.ACTITUDS 1. Valoració de la geometria i la seva utilitat a la vida quotidiana. 2. Sensibilitat davant les qualitats estètiques de les configuracions geomètriques, reconeixent la seva presència a la natura, l’art i la tècnica. 3. Curiositat i interès per investigar formes, configuracions i relacions geomètriques. 24
 25. 25. Contribució de la unitat 4 al desenvolupament de les competències bàsiquesCOMPETÈNCIA Dominar els elements de la geometria plana i la geometria a lespai per a poder resoldreMATEMÀTICA multitud de problemes. Relacionar magnituds variables del medi físic fent servir característiques de la proporcionalitat geomètrica i dels cossos geomètrics.CONEIXEMENT I Interpretar geomètricament objectes reals.INTERACCIÓ AMB EL Expressar distàncies reals representades en un mapa, pla o maqueta utilitzant escales.MÓN FÍSIC Calcular magnituds variables del medi físic fent servir la geometria. Usa adequadament els conceptes de la geometria plana i la geometria a lespai per a descriure elements del món físic.COMPETÈNCIA EN EL Utilitzar la calculadora amb mesures sexagesimals.TRACTAMENT DE LA Organitzar la informació en resums, taules, esquemes, etc.INFORMACIÓ I Accedir a recursos educatius a Internet.COMPETÈNCIA Accedir a recursos didàctics a internet.DIGITAL Classificar escales numèriques, angles en construccions geomètriques i cossos geomètrics.COMPETÈNCIA EN Aplicar relacions geomètriques que es deriven d’un enunciat.AUTONOMIA I Demostrar o comprovar propietats geomètriques.INICIATIVA Explorar i construir mosaics aplicant i analitzant la composició de transformacionsPERSONAL geomètriques utilitzades. Planificar estratègies per resoldre una situació problemàtica. Comprovar les solucions dun càlcul i reflexionar críticament sobre els possibles errors comesos.COMPETÈNCIA PER Deduir noves propietats a partir daltres de conegudes.APRENDRE A Sistematitzar els diferents tipus de cossos geomètrics per poder aplicar les propietatsAPRENDRE específiques que tenen. Perseverar en lestudi de la geometria de cossos tridimensionals. Utilitzar i relacionar els termes matemàtics específics. Interpretar textos relacionats amb la semblança i la geometria.COMPETÈNCIA EN Expressar el significat de textos matemàtics relacionats amb la semblança i la geometria.COMUNICACIÓ Aplicar i interpretar el lèxic propi de la geometria.LINGÜÍSTICA Expressar amb precisió propietats de figures planes i cossos geomètrics. Explicar raonaments, propietats, etc. Desenvolupar mètodes de representació geomètrica creatius.COMPETÈNCIA EN Utilitzar els conceptes i els procediments propis de la geometria per crear i descriureEXPRESSIÓ elements artístics.CULTURAL I Fomentar la creativitat proposant situacions problemàtiques no convencionals.ARTÍSTICA Apreciar la bellesa de les obres arquitectòniques considerant-ne la geometria espacial.COMPETÈNCIA Prendre consciència de la importància de la geometria en multitud de labors humanes.SOCIAL I CIUTADANA 25
 26. 26. UNITAT DIDÀCTICA 5: FUNCIONSObjectius 1. Interpretar dades presentades en taules o gràficament, considerant la situació d’on són extretes. 2. Relacionar entre sí les diferents formes d’expressar una funció: utilitzant taules numèriques, a partir d’una gràfica, per descripció d’una situació o mitjanant expressions algebraiques molt senzilles. 3. Reconèixer i descriure algunes característiques globals de funcions. 4. Utilitzar adequadament els termes propis de les funcions i tenir sentit crític enfront informacions gràfiques o numèriques de fenòmens presentats en els mitjans de comunicació.ContingutsCONCEPTES 1. El pla cartesià. Eixos de coordenades. 2. Dependència funcional. 3. Característiques dels gràfics: domini, rang, creixement i decreixement, continuïtat, màxims i mínims absoluts o relatius, talls amb els eixos, continuïtat, simetries, periodicitat. 4. Funcions afins o de proporcionalitat directa. 5. Funcions de proporcionalitat inversa. 6. Funcions lineals. 7. Funcions no lineals: quadràtiques, exponencials, ...PROCEDIMENTS 1. Reconeixement dinformacions als gràfics amb contingut matemàtic als mitjans de comunicació. 2. Anàlisi i interpretació de gràfiques de funcions duna variable destacant-ne els trets diferenciadors de cada una delles. Descripció verbal de les característiques: domini de definició, recorregut, creixement i decreixement, màxims i mínims, punts de tall amb eixos. 3. Recerca i interpretació de gràfics i taules als mitjans de comunicació valorant la seva adequació i aportació per explicar la informació. 26
 27. 27. 4. Exploració de les relacions entre enunciat verbal, taula, gràfic, traducció entre elles i selecció basada en la idoneïtat de la seva comunicació, la comprensió del fenomen que modelitzen i lextracció de dades.5. Anàlisi de pautes de canvi proporcionals a la resolució de problemes en situacions diverses representables mitjançant la funció lineal o afí per descobrir la seva expressió algebraica.6. Interpretació del pendent duna recta com a taxa de canvi duna funció afí i de lordenada a lorigen com a valor inicial de reconeixement i lús que sen fa als problemes en diversos contextos.7. Anàlisi de situacions diverses representables per la funció lineal o afí com els diversos tipus de funcions de cost (telèfon, gas, electricitat, bus o daltres) i utilització de representacions gràfiques per millorar-ne la comprensió.8. Utilització de la interpolació i extrapolació lineal per fer prediccions en situacions en què no es pugui obtenir una fórmula exacta que la modelitzi, i les seves aplicacions a problemes contextualitzats. Valoració crítica dels usos de la interpolació i de lextrapolació per prendre consciència de les seves limitacions.9. Ús del full de càlcul i de les TIC per organitzar les dades, realitzar càlculs i construir gràfics.10. Modelització lineal i resolució de problemes en situacions diverses relacionades amb diferents temes dinterès (clima, demografia, economia, física, química, medicina o biologia) realitzant prediccions o estimacions de valors a partir de les diferents representacions (taules, gràfics i/o expressions simbòliques) adequades al nivell amb la finalitat de obtenir-ne un millor comprensió dels fenòmens.11. Organització i representació de dades mostrant les seves diferents formes (taula, gràfica i/o expressió simbòlica) estretes dels mitjans de comunicació (premsa, Internet, fons documentals) o dexperiències planificades per analitzar la relació de linealitat entre quantitats.12. Estudi de problemàtiques dinterès com laugment de la població mundial, el consum i la generació de residus urbans a les illes, les deixalles radiactives a lenergia nuclear o daltres, en coordinació amb el departament, en el nostre món utilitzant com a model descriptiu les funcions més adients i lestudi de gràfics.13. Anàlisi crític del llenguatge i les dades utilitzades per parts interessades amb la finalitat de suavitzar o tergiversar aquesta problemàtica i creació i discussió dexpressions més descriptives daquesta realitat. 27
 28. 28. 14. Recerca de gràfics a diferents mitjans per tal de destacar els seus elements principals i fer-ne una descripció verbal. 15. Anàlisi i interpretació de gràfiques de funcions duna variable: domini de definició, creixement i decreixement, màxims i mínims, punts de tall amb eixos, continuïtat i simetries. Descripció verbal de gràfiques. 16. Utilització del full de càlcul i de les TIC per organitzar les dades, realitzar càlculs i construir gràfics funcionals. 17. Investigació de les relacions funcionals mitjançant exemples de relacions entre variables. Utilització de diverses formes de representació de funcions (expressió algebraica, gràfica , taula de valors i descripció verbal de la relació o del fenomen). Exploració de les relacions entre enunciat verbal, taula, gràfic i expressió algebraica. 18. Estudi de la funció quadràtica destacant els elements notables de la paràbola (curvatura, punts de tall amb els eixos de coordenades i vèrtex) i la seva interpretació en ordre a dibuixar el seu gràfic, i a interpretar els resultats en el marc dun problema contextualitzat. 19. Construcció i interpretació de gràfics de funcions senzilles identificant els seus elements notables per analitzar fenòmens del nostre entorn com la distància de frenada, lefecte nutricional, la pèrdua de poder adquisitiu, linterès compost, la concentració duna substància en la sang, la desintegració radioactiva i la datació de fòssils i restes arqueològiques. 20. Modelització mitjançant funcions de situacions de diverses disciplines (demografia, economia, física, química, etc.) adequades al nivell amb la finalitat de obtenir-ne una millor comprensió o per elaborar prediccions. 21. Reconeixement de les funcions com a forma de modelització, abstracció i aproximació de fenòmens en diferents àmbits. 22. Realització dalgun dels següents projectes dinvestigació: • Correlació entre fenòmens quantificables. • Relació entre dieta i esport.ACTITUDS 1. Reconeixement de la importància de relacionar funcionalment magnituds. 2. Valoració positiva del coneixement de les principals característiques d’una funció per poder analitzar el comportament d’una magnitud respecte l’altra. 3. Reconeixement i valoració de la feina en equip. 28
 29. 29. Contribució de la unitat 5 al desenvolupament de les competències bàsiques Dominar tots els elements que intervenen en lestudi de les funcions i la seva representació gràfica. Dominar els elements característics de les funcions polinòmiques (lineals, quadràtiques, radicals) i representar-les gràficament.COMPETÈNCIA Modelitzar situacions de la realitat amb lajuda de les funcions polinòmiquesMATEMÀTICA Dominar els elements característics de les funcions de proporcionalitat inversa (asímptotes, translacions) i representar-les. Modelitzar situacions de la vida real amb lús de les funcions de proporcionalitat inversa Conèixer els elements característics de les funcions exponencials. Modelitzar elements del món físic amb lajuda duna funció i de la seva representació gràfica.CONEIXEMENT I Calcular magnituds del medi físic utilitzant funcions.INTERACCIÓ AMB EL Explicar el funcionament dun fenomen natural recorrent a les funcions i les sevesMÓN FÍSIC representacions gràfiques.COMPETÈNCIA EN EL Organitzar la informació en taules. Conèixer suports informàtics o la calculadora gràfica com a eines per representar gràfiquesTRACTAMENT DE LA detalladament.INFORMACIÓ I Interpretar gràfics de funcions.COMPETÈNCIA Esquematitzar la informació en forma mapa conceptual.DIGITAL Accedir a recursos didàctics a Internet.COMPETÈNCIA EN Interpretar un gràfic de funció.AUTONOMIA I Classificar tipus de funcions segons la seva simetria, periodicitat, etc.INICIATIVA Aplicar conceptes que descriuen els gràfics de les funcions.PERSONAL Planificar estratègies de resolució. Comprovar les solucions d’un procés i reflexionar críticament sobre els possibles errors comesos.COMPETÈNCIA PER Perseverar en l’aplicació de diversos procediments.APRENDRE A Comparar propietats o característiques dels gràfics de funcions.APRENDRE Reflexionar críticament sobre els resultats obtinguts quan s’analitza la representació gràfica duna funció. Interpretar i escriure textos relacionats amb models de funcions. Explicar el significat de termes matemàtics.COMPETÈNCIA EN Fer servir termes matemàtics.COMUNICACIÓ Utilitzar termes matemàtics específics de les funcions.LINGÜÍSTICA Expressar amb precisió les propietats duna funció analitzant-ne la representació gràfica Explicar raonaments, propietats, etc. Desenvolupar mètodes creatius de resolució.COMPETÈNCIA EN Reconèixer laportació científica de diferents èpoques i cultures.EXPRESSIÓ Afavorir la creativitat en el disseny de gràfiques, com ara la tria de les escales i les unitatsCULTURAL I dels eixos, que resumeixin la relació en dues variables.ARTÍSTICA Valorar la diversitat en el mètode i en la forma de representar gràfiques o danalitzar taules.COMPETÈNCIA Utilitzar les funcions polinòmiques per modelitzar situacions que ajuden a millorar la vidaSOCIAL I CIUTADANA humana. 29
 30. 30. UNITAT DIDÀCTICA 6: ESTADÍSTICA I PROBABILITATObjectius 1. Reconèixer fenòmens estadístics. 2. Saber calcular les mesures de centralització i dispersió en un conjunt de dades i saber- ne extreure conclusions. 3. Identificar experiències i esdeveniments aleatoris, analitzant-ne els elements i descriure’ls en la terminologia adequada. 4. Obtenir l’espai mostral i escriure diferents esdeveniments i classificar-los. 5. Comprendre el concepte de probabilitat i assignar-la a diferents esdeveniment.ContingutsCONCEPTES 1. Estadística descriptiva unidimensional. 2. Població i mostra. 3. Mostreig aleatori i mostreig estratificat. 4. Variables discretes i contínues. 5. Recompte de dades. Organització de les dades. 6. Freqüència absoluta i relativa. Freqüències acumulades. Taules de freqüències. 7. Representacions gràfiques. Diagrames de barres, de línies i de sectors. 8. Mesures de centralització i dispersió. 9. Distribucions bidimensionals. Núvols de punts. Correlació. 10. Fenòmens aleatoris. 11. Experiments aleatoris. Esdeveniments i espai mostral. 12. Freqüència i probabilitat dun esdeveniment. Llei de Laplace. 13. Experiències compostes.PROCEDIMENTS 1. Aplicació de lestadística a temes dinterès, com el cens electoral, a través de lestudi de dades rellevants: quantitatives o qualitatives relacionades amb les variables estadístiques en estudi. Lestudi dels diferents tipus de textos literaris o de valoració en el mercat de determinats productes mitjançant lenquesta. 2. Distinció entre relació funcional i relació estadística. 30
 31. 31. 3. El mostreig. Interpretació i elaboració raonada de conclusions i prediccions estimades basades en dades de la mostra.4. Agrupació en classes o en intervals i organització de les dades en taules: freqüències absolutes, relatives, en percentatges i acumulades.5. Selecció i utilització de les mesures de centralització: mitjana, mediana i moda.6. Comprensió de les mesures de desviació i ús que sen fa en la descripció duna característica. Selecció i utilització de les mesures de dispersió: desviació mitjana, desviació típica i variància.7. Utilització conjunta de les mesures de centralització i de dispersió per descriure el conjunt de dades i per extreuren conclusions.8. Comparació de puntuacions en diferents col·lectius. Puntuacions típiques.9. Anàlisi de lassignació de representants a les eleccions mitjançant la llei dHondt.10. Selecció, creació i ús de gràfics adients: diagrama de barres, de línies, de sectors, histogrames, polígons de freqüències, climogrames, piràmides de població, pictogrames, per tal de visualitzar la seva distribució.11. Anàlisi crítica de les estadístiques publicades en els mitjans de comunicació. Tendenciositat, adequació i parcialitat en el seu ús. Reflexió sobre situacions en què la informació quantitativa és rellevant però manifestament insuficient i són imprescindibles coneixements més enllà de les matemàtiques, com ara: fracàs escolar, canvi climàtic i les seves implicacions, eficàcia de determinats medicaments, evolució del turisme o índex de productivitat.12. Reconeixement de la importància del càlcul de probabilitats als jocs datzar.13. Aplicació de la probabilitat a temes dinterès com els jocs de fira, loteries, casinos, apostes i sorteigs presents a la vida quotidiana (atenent al benefici del firaire, a la quantitat de premis, a la diversió que genera i a lefecte psicològic en els clients potencials a partir de la raó entre inversió i guany), anàlisi del risc a la presa de decisions o daltres.14. Identificació de situacions aleatòries i deterministes. Interpretació dexperiments aleatoris.15. Anàlisi del llenguatge natural i el seu significat lògic per la identificació de situacions representables, mitjançant diagrames de Venn, per la unió, intersecció i succés contrari.16. Utilització del vocabulari adequat per descriure situacions relacionades amb experiments i processos aleatoris. 31
 32. 32. 17. Utilització de tècniques dassignació de probabilitats. 18. Criteris didentificació despais equiprobables com a pas previ a lassignació de probabilitats pel mètode de Laplace en loteries, jocs de cartes, la predicció meteorològica, psicologia, controls de qualitat. 19. Utilització de les taules de contingència i dels diagrames darbre per tal de calcular probabilitats en experiments compostos. Criteris de reconeixement de la independència desdeveniments. 20. Disseny dalgun experiment senzill per tal de comprovar la probabilitat assignada a un esdeveniment. 21. Coneixement de la utilització de la probabilitat com a mesura del risc en la presa decisions en diversos àmbits (jocs datzar, medicina, sociologia, meteorologia). 22. Realització dalgun dels següents projectes dinvestigació: • Estudi de les estadístiques a diferents esports per tal didentificar les característiques dels guanyadors, per fer prediccions de resultats i per dissenyar estratègies en enfrontaments directes. • Anàlisi de lús de les matemàtiques en la publicitat i els mitjans de comunicació. • Anàlisi de fal·làcies, jocs de paraules i contradiccions del llenguatge natural mitjançant lestudi de la lògica.ACTITUDS 1. Valoració crítica de les anàlisi estadístiques, abundants en els mitjans de comunicació. 2. Reconeixement de lestudi estadístic com a forma dordenació, caracterització, simplificació i descripció dun gran nombre de dades. 3. Hàbit de valorar determinades característiques d’una enquesta per determinar de forma aproximada la seva fiabilitat. 4. Reconeixement i valoració de les matemàtiques per interpretar i descriure situacions incertes. 5. Valoració de les enquestes electorals. 32
 33. 33. Contribució de la unitat 6 al desenvolupament de les competències bàsiques Saber elaborar i analitzar una enquesta estadística utilitzant tots els elements i conceptesCOMPETÈNCIA propis daquesta unitat.MATEMÀTICA Dominar les tècniques de la probabilitat com a mitjà per a resoldre multitud de problemes.CONEIXEMENT I Analitzar processos del medi físic aplicant lestadística.INTERACCIÓ AMB EL Analitzar processos aleatoris del medi físic aplicant la teoria de la probabilitat.MÓN FÍSIC Aplicar lestadística a lestudi dobjectes de lentorn immediat de lalumnat. Organitzar la informació en llistes, taules, etc. Construir gràfics estadístics a partir d’altres tipus d’informació. Fer servir la calculadora en manera estadística.COMPETÈNCIA EN EL Accedir a recursos educatius a Internet.TRACTAMENT DE LA Traduir informació entre els llenguatges funcional, algèbric, gràfic, estadístic i textual.INFORMACIÓ I Utilitzar una taula de nombres aleatoris.COMPETÈNCIA Construir gràfics estadístics.DIGITAL Codificar informació de formes diferents. Construir diagrames darbre. Aplicar fórmules de la probabilitat. Representar lespai mostral. Classificar variables estadístiques. Aplicar conceptes destadística en diferents situacions.COMPETÈNCIA EN Establir relacions entre diferents elements.AUTONOMIA I Diferenciar entre successos dependents i independents.INICIATIVA Aplicar conceptes de probabilitat.PERSONAL Enumerar successos dun experiment. Planificar estratègies de resolució. Buscar una coherència entre els coneixements.COMPETÈNCIA PER Comprovar les solucions obtingudes.APRENDRE A Comparar distribucions estadístiques.APRENDRE Reflexionar sobre els possibles errors comesos. Perseverar en laplicació de procediments. Interpretar textos relacionats amb lestadística.COMPETÈNCIA EN Utilitzar termes matemàtics específics de lestadística i la probabilitat.COMUNICACIÓ Explicar raonaments, propietats, etc.LINGÜÍSTICA Entendre els enunciats dels problemes on intervé la probabilitat.COMPETÈNCIA EN Desenvolupar mètodes de resolució creatius.EXPRESSIÓ Dissenyar gràfics estadístics.CULTURAL I Conèixer alguns matemàtics importants.ARTÍSTICA Dominar els conceptes de l’estadística com a mitjà d’analitzar críticament la informació queCOMPETÈNCIA ens proporcionen.SOCIAL I CIUTADANA Valorar les tècniques de la probabilitat com a mitjà per a resoldre problemes d’índole social. 33
 34. 34. 4. PROGRAMACIÓ CIÈNCIES DE LA NATURALESAObjectius generals 1. Desenvolupar actituds favorables cap al desenvolupament tecnològic i conèixer la seva influència en la societat. 2. Adquirir nocions bàsiques sobre els conceptes referents al moviment i les forces i sobre les lleis fonamentals que els regeixen per tal de poder comprendre millor el funcionament de màquines dús quotidià, posant de relleu les interaccions entre ciència, avanç tecnològic i progrés de la societat. 3. Reconèixer i plantejar situacions, relacionades amb les diferents formes denergia i fonts denergia, així com amb el consum energètic, susceptibles de ser formulades en termes matemàtics i resoldre-les utilitzant les estratègies més adequades, expressant el resultat, analitzant i interpretant-lo correctament. 4. Conèixer la constitució de la matèria així com les seves principals propietats, i saber utilitzar les magnituds derivades (densitat, pressió i volum), i comprendre i analitzar alguns dels canvis químics i físics habituals en la vida quotidiana. 5. Reconèixer lesforç dels investigadors i la importància dels coneixements científics en el camp de la matèria i de lenergia en el seu context històric, per tal de comprendre la gènesi dels conceptes i teories fonamentals així com les interaccions entre ciència, tecnologia i societat. 6. Reconèixer la humanitat com a generadora dimpacte ambiental en els diferents subsistemes terrestres i ésser capaç dargumentar i criticar aquesta activitat així com aplicar i conèixer activitats correctores per a pal·liar o evitar els diferents tipus dimpactes generats, valorant especialment la importància de lestalvi energètic i el reciclatge de materials per a minimitzar-los. 7. Adquirir nocions bàsiques de les propietats elèctriques de la matèria per tal de comprendre millor les seves aplicacions a la vida quotidiana amb relació a lús racional daparells elèctrics. 8. Entendre la relació entre la dinàmica interna de la Terra i levolució de la superfície terrestre al llarg de la seva història, així com la relació daquestes amb lexistència de les principals zones volcàniques i sísmiques i els seus riscs geològics associats. 9. Conèixer millor el propi cos, comprendre el seu funcionament i els fonaments bàsics dalgunes malalties importants, així com alguns dels avenços biomèdics recents per tal dadquirir hàbits favorables en la cura i promoció de la salut personal i comunitària. 34
 35. 35. 10. Obtenir informació sobre temes relacionats amb el funcionament del cos, la prevenció i tractament de les malalties i el comportament humà amb relació a la salut individual i col·lectiva, per mitjà de la utilització de diversos mitjans i fonts, especialment els relacionats amb les tecnologies de la informació, els mitjans de comunicació i valorar críticament el seu contingut.11. Comprendre i expressar missatges relacionats amb la promoció de la salut humana, utilitzant el llenguatge oral i escrit amb propietat, codis científics diversos i expressions matemàtiques elementals (diagrames, gràfiques, taules i altres models de representació), tot fent ús de les possibilitats que ofereixen les TIC, per tal dorientar i fonamentar les pròpies opinions i comunicar-les.12. Aplicar, en la resolució de problemes relacionats amb la salut, estratègies pròpies de la metodologia científica, com ara la identificació de problemes, la formulació dhipòtesis fonamentades i deduccions lògiques, els dissenys experimentals, la recollida, interpretació i anàlisi de resultats i finalment la consideració daplicacions i repercussions de lestudi realitzat.13. Adoptar actituds crítiques, basades en el coneixement del cos i el seu funcionament, enfront a hàbits i estils de vida poc saludables, assumint els riscos de la societat actual en aspectes relacionats amb lalimentació, el consum, les addiccions, la sexualitat i la prevenció de les malalties en general i dels riscs laborals en concret.14. Reconèixer lexistència de diferents formes dexpressió de la sexualitat, promoure i apreciar la importància del debat obert i lliure de dogmatismes sobre aquests temes, així com del respecte i la tolerància, per tal de millorar la qualitat de vida individual i col·lectiva. 35
 36. 36. UNITAT DIDÀCTICA 1: UNITATS, MAGNITUDS I MESURES. MÈTODECIENTÍFICObjectius 1. Manejar les magnituds del sistema internacional dunitats i les magnituds derivades. 2. Comprendre el mètode científic.ContingutsCONCEPTES 1. Mesura de magnituds. Sistema internacional d’unitats. 2. Unitats de magnitud derivades (densitat, velocitat, ...). 3. Mètode científic: les seves etapes. L’informe científic.PROCEDIMENTS 1. Maneig del sistema internacional dunitats. 2. Comprensió de la utilització de les magnituds (densitat, pressió i volum) i fórmules que sen deriven a la vida quotidiana. 3. Comprensió i aplicació del mètode científic en lestudi de la naturalesa de la matèria a partir del model atòmic segons els coneixements actuals entenent la seva relació amb lenergia i valorant els esforços científics des de la perspectiva històrica que shan fet i sestan fent en el món de la física i la química. 4. Treball de textos científics.ACTITUDS 1. Foment del rigor en les observacions i anotacions sobre les dades experimentals. 2. Reconeixement i valoració de la importància del treball en equip en la planificació i realització dexperiments. 3. Reconeixement i valoració de la importància dels hàbits de claredat i ordre en els informes, en la realització de treballs i en els exposicions. 36
 37. 37. Contribució de la unitat 1 al desenvolupament de les competències bàsiquesCOMPETÈNCIA Convertir mesures duna unitat de mesura a una altra.MATEMÀTICA Resoldre problemes mitjançant càlculs numèrics.CONEIXEMENT IINTERACCIÓ AMB EL Entrendre el concepte de les magnituds derivades (densitat, velocitat, ...)MÓN FÍSICCOMPETÈNCIA EN ELTRACTAMENT DE LA Utilitzar gràfiques i taules per obtenir dades.INFORMACIÓ I Obtenir informació dInternet.COMPETÈNCIADIGITALCOMPETÈNCIA EN Classificar propietats com a magnituds.AUTONOMIA I Aplicar les etapes del mètode científic.INICIATIVA Desenvolupar la capacitat danàlisi en activitats o dades experimentals.PERSONAL Proposar hipòtesi i analitzar la seva coherència amb les observacions realitzades.COMPETÈNCIA PER Perseverar en laplicació de procediments.APRENDRE A Analitzar les causes i les conseqüències dun procés.APRENDRE Cercar una coherència global dels coneixements científics.COMPETÈNCIA EN Expressar per escrit propietats o processos.COMUNICACIÓ Precisar el significat de conceptes.LINGÜÍSTICACOMPETÈNCIA ENEXPRESSIÓ Valorar la importància dels coneixements científics dins levolució de la cultura.CULTURAL IARTÍSTICACOMPETÈNCIA Diferenciar el mètode científic del funcionament de la societat.SOCIAL I CIUTADANA Aplicar la ciència a lestudi mediambiental. 37
 38. 38. UNITAT DIDÀCTICA 2: ESTRUCTURA I DIVERSITAT DE LA MATÈRIA.CANVIS FÍSICS I QUÍMICSObjectius 1. Conèixer la constitució de la matèria així com les seves principals propietats i comprendre i analitzar alguns dels canvis químics i físics habituals en la vida quotidiana.ContingutsCONCEPTES 1. Matèria. Propietats generals i característiques. 2. Estats d’agregació de la matèria. 3. Classificació dels sistemes materials. Sistemes homogenis i heterogenis. 4. Substàncies pures i mescles. 5. Dissolucions. 6. Substàncies simples i compostes. Elements. 7. Àtoms i molècules. 8. La taula periòdica. 9. Lenllaç químic. 10. Conservació de la massa. 11. La química en la societat. Indústria química. 12. La química i el medi ambient: efecte hivernacle, pluja àcida, destrucció de la capa d’ozó.PROCEDIMENTS 1. Classificació de distints sistemes en homogenis i heterogenis. 2. Classificació de sistemes homogenis en substàncies pures i dissolucions. 3. Classificació de substàncies pures en elements i compostos. 4. Identificació de substàncies pures i mescles importants per a la seva utilització al laboratori, la indústria i la vida diària. 5. Expressió de la concentració d’una dissolució. 6. Realització desquemes de l’estructura de l’àtom i de la configuració electrònica d’àtoms d’elements senzills. 7. Construcció de models de molècules senzilles. 38
 39. 39. 8. Utilització del model atòmic i interpretació de la taula periòdica per descriure els diferents components estructurals de la matèria i algunes de les seves propietats essencials: àtoms, molècules i ions i interpretació de les diferències entre els àtoms de diferents elements i entre isòtops dun element. 9. Investigació i comprensió dalguns canvis físics (canvis destat) i químics (oxidacions com a combustions simples o la respiració cel·lular, etc.) que es donen en el nostre entorn, valorant la seva aplicació a la vida quotidiana. 10. Realització d’exercicis de la llei de conservació de la massa. 11. Representació de reaccions químiques senzilles. 12. Elaborar esquemes dels conceptes de la unitat.ACTITUDS 1. Interès per conèixer els fenòmens naturals i explicar-los científicament. 2. Valoració positiva de la ciència com a mitjà de coneixement del nostre entorn. 3. Valoració del procés d’avanç científic a través de la formulació d’hipòtesis i teories. 4. Interès per conèixer l’estructura i la composició dels materials. 5. Interès per conèixer la simbologia que regula la utilització dels productes químics. 6. Reconeixement i valoració de la importància del treball en equip en la planificació i realització dexperiències. 7. Valoració crítica de l’efecte dels productes químics presents a l’entorn de la salut, la qualitat de vida, el patrimoni artístic, i el futur de la nostra civilització, analitzant les mesures internacionals que s’estableixen al respecte. 8. Valoració de la possible perillositat dels productes químics utilitzats a la llar, al lloc de feina, al laboratori, coneixent l’ús adequat de cada un d’aquests, i respectant-ne les normes de seguretat. 39
 40. 40. Contribució de la unitat 2 al desenvolupament de les competències bàsiques Calcular la pressió, el volum i la temperatura dels gasos. Passar mesures d’unes unitats a unes altres. Resoldre problemes de magnituds operant amb unitats.COMPETÈNCIA Construir gràfics.MATEMÀTICA Realitzar càlculs amb característiques de les partícules subatòmiques. Realitzar càlculs amb magnituds. Resoldre problemes mitjançant càlculs numèrics.CONEIXEMENT I Conèixer la constitució de la matèria així com les seves principals propietats.INTERACCIÓ AMB EL comprendre i analitzar alguns dels canvis químics i físics habituals en la vida quotidiana.MÓN FÍSIC Aplicar la informació extreta d’una imatge o esquema.COMPETÈNCIA EN EL Utilitzar gràfiques i taules per obtenir dades.TRACTAMENT DE LA Organitzar informació en forma de llista, taula o mapa conceptual.INFORMACIÓ I Elaborar llistes de característiques i de propietats.COMPETÈNCIA Comparar dades.DIGITAL Interpretar fórmules químiques. Obtenir informació dInternet. Comprovar determinades propietats de la matèria de manera experimental. Argumentar el propi punt de vista.COMPETÈNCIA EN Classificar unitats de mesura.AUTONOMIA I Desenvolupar la capacitat d’anàlisi en activitats i dades experimentals.INICIATIVA Prendre decisions valorant la informació disponible.PERSONAL Classificar o reconèixer components i processos dun sistema. Proposar hipòtesi i analitzar la seva coherència amb les observacions realitzades. Cercar la coherència global dels coneixements científics.COMPETÈNCIA PER Analitzar les causes i les conseqüències d’un procés.APRENDRE A Millorar la tècnica resolutiva aplicant un mètode reiteradament.APRENDRE Analitzar les causes i les conseqüències dun procés. Perseverar en laplicació de procediments. Expressar propietats i processos per escrit.COMPETÈNCIA EN Usar la terminologia científica adequada.COMUNICACIÓ Saber argumentar les opinions i les explicacions personals.LINGÜÍSTICA Llegir, comprendre i resumir textos. Relacionar la qualitat de vida amb la Ciència.COMPETÈNCIA Reconèixer els pros i els contres en prendre una decisió.SOCIAL I CIUTADANA Tractar continguts relacionats amb el nostre entorn. Aplicar la ciència a la vida quotidiana. 40
 41. 41. UNITAT DIDÀCTICA 3: MOVIMENTS I FORCESObjectius 1. Adquirir nocions bàsiques sobre els conceptes referents al moviment i les forces i sobre les lleis fonamentals que els regeixen per tal de poder comprendre millor el funcionament de màquines dús quotidià, posant de relleu les interaccions entre ciència, avanç tecnològic i progrés de la societat.ContingutsCONCEPTES 1. El moviment. Necessitat de referències. 2. Trajectòria. 3. Desplaçament. Espai recorregut. 4. Velocitat mitjana i instantània. 5. Acceleració. 6. Moviment rectilini uniforme. 7. Les forces com interacció entre dos cossos distints. 8. Caràcter vectorial de les forces. 9. La força de fregament. 10. Massa i pes.PROCEDIMENTS 1. Estudi del moviment i de les forces a partir de la comprensió dels conceptes bàsics relacionats (posició, trajectòria, direcció, sentit, velocitat, acceleració, tipus de moviments, massa, força i pressió), de les unitats de mesura corresponents, de les lleis fonamentals que els regeixen i de les seves aplicacions a la vida quotidiana per tal de comprendre millor i valorar el desenvolupament de tecnologies útils a la nostra societat amb relació a la creació i funcionament de les màquines al llarg de la història. 2. Interpretació de gràfics posició-temps, velocitat-temps i acceleració-temps.ACTITUDS 1. Interès per plantejar-se interrogants i explorar davant de fenòmens quotidians. 2. Reconeixement i valoració de la importància del treball en equip. 3. Reconeixement de la responsabilitat i prudència en la conducció de bicicletes i ciclomotors. 4. Valoració del treball i la perseverança col·lectiva dels científics per explicar interrogants de la humanitat. 5. Reconeixement dels avanços científics en la societat. 41
 42. 42. Contribució de la unitat 3 al desenvolupament de les competències bàsiques Realitzar càlculs amb magnituds.COMPETÈNCIA Aplicar equacions de moviments.MATEMÀTICA Utilitzar les unitats de mesura apropiades.CONEIXEMENT I Conèixer els conceptes referents al moviment i les forces i les lleis fonamentals que elsINTERACCIÓ AMB EL regeixen.MÓN FÍSICCOMPETÈNCIA EN EL Utilitzar gràfics per obtenir dades. Representar el centre de gravetat.TRACTAMENT DE LA Interactuar entre la informació algèbrica, gràfica...INFORMACIÓ I Representar forces en un esquema.COMPETÈNCIA Expressar i interpretar diferents codis.DIGITAL Obtenir informació dInternet. Argumentar una afirmació.COMPETÈNCIA EN Classificar tipus de moviments, d’equilibris i forces.AUTONOMIA I Desenvolupar la capacitat danàlisi.INICIATIVA Proposar o justificar hipòtesisPERSONAL Aplicar lestratègia de resolució adequada. Buscar una coherència dels coneixements.COMPETÈNCIA PER Reflexionar sobre els possibles errors comesos.APRENDRE A Comprovar procediments.APRENDRE Comprovar les solucions de les activitats. Perseverar en laplicació de procediments. Fer servir la terminologia adequada.COMPETÈNCIA EN Descriure fenòmens i propietats.COMUNICACIÓ Precisar el significat dun concepte.LINGÜÍSTICA Comprendre i resumir textos.COMPETÈNCIA Valorar les opinions diferents de les pròpies.SOCIAL I CIUTADANA Relacionar la qualitat de vida amb la ciència. 42
 43. 43. UNITAT DIDÀCTICA 4: ENERGIA. ELECTRICITAT I MAGNETISMEObjectius 1. Reconèixer i plantejar situacions, relacionades amb les diferents formes denergia i fonts denergia, així com amb el consum energètic, susceptibles de ser formulades en termes matemàtics i resoldre-les utilitzant les estratègies més adequades, expressant el resultat, analitzant i interpretant-lo correctament. 2. Adquirir nocions bàsiques de les propietats elèctriques i magnètiques de la matèria per tal de comprendre millor les seves aplicacions a la vida quotidiana amb relació a lús racional daparells elèctrics.ContingutsCONCEPTES 1. Energia. Conservació i degradació de l’energia. 2. Energies tradicionals. Les energies tradicionals a les Illes Balears. 3. Fonts d’energia. Energies alternatives. 4. Electricitat. Càrregues elèctriques i la seva interacció. Camps elèctrics. 5. Circuits elèctrics senzills. 6. El magnetisme 7. Lelectricitat a casa. 8. La producció d’energia elèctrica a les Illes Balears.PROCEDIMENTS 1. Identificació de les diferents fonts energètiques de lUnivers a partir de distintes fonts dinformació, tot relacionant-les amb els diversos tipus denergies (llum, so, energia tèrmica, etc.) i les seves formes de transferència (treball i calor) existents en el nostre planeta i en les transformacions i degradació que sen deriva del seu ús, fent especial èmfasi en el lligam entre la matèria i lenergia. 2. Recerca i discussió de com utilitza lhome les principals formes denergies existents en el nostre planeta, valorant lestalvi energètic i les fonts denergia renovables. 3. Elaboració d’un informe sobre les energies tradicionals a les Illes Balears. 4. Realització d’una ampliació sobre alguna de les energies alternatives. 5. Estudi de les propietats elèctriques de la matèria i de les aplicacions de lelectricitat a la vida quotidiana, a partir de la comprensió dels conceptes essencials relacionats amb lelectricitat i del coneixement dels elements, la simbologia, el disseny i el 43
 44. 44. funcionament dels circuïts elèctrics, per tal de poder realitzar un ús racional dels aparells elèctrics. 6. Anàlisi i comprensió del rebut elèctric per a optimitzar el consum elèctric i augmentar lestalvi energètic. 7. Utilització de distintes fonts d’informació sobre els problemes de consum d’electricitat en la societat actual.ACTITUDS 1. Valoració de la importància de l’energia en les activitats quotidianes i la seva repercussió sobre la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic. 2. Prendre consciència de la limitació dels recursos energètics. 3. Valoració i discussió de lús de lenergia i de les seves fonts en la humanitat en particular remarcant la contaminació que sen deriva del seu aprofitament, fent especial menció als efectes de la radioactivitat sobre els organismes. 4. Respecte a les instruccions d’ús i a les normes de seguretat en la utilització dels aparells elèctrics a casa i al laboratori. 5. Reconeixement i valoració de la importància de l’electricitat per a la qualitat de vida i el desenvolupament industrial i tecnològic. 6. Valoració de la importància del treball en equip. 44
 45. 45. Contribució de la unitat 4 al desenvolupament de les competències bàsiques Fer operacions amb mesures de magnituds. Calcular percentatges.COMPETÈNCIA Construir una gràfica a partir de dades experimentals.MATEMÀTICA Aplicar fórmules. Resoldre problemes mitjançant càlculs numèrics. Comparar valors numèrics de circuits elèctrics.CONEIXEMENT I 1. Reconèixer i plantejar situacions, relacionades amb les diferents formes denergia i fontsINTERACCIÓ AMB EL denergia, així com amb el consum energètic.MÓN FÍSIC 2. Adquirir nocions bàsiques de les propietats elèctriques i magnètiques de la matèria. Aplicar informació de diferents fonts.COMPETÈNCIA EN EL Organitzar informació en un esquema.TRACTAMENT DE LA Representar i interpretar circuits elèctricsINFORMACIÓ I Utilitzar il·lustracions, gràfiques i taules per obtenir dadesCOMPETÈNCIA Relacionar diferents codis.DIGITAL Interpretar figures. Obtenir informació d’Internet. Fer servir classificacions.COMPETÈNCIA EN Classificar o reconèixer objectes o components dun sistema.AUTONOMIA I Argumentar una afirmació.INICIATIVA Desenvolupar la capacitat d’anàlisi en situacions noves.PERSONAL Interpretar, dissenyar o reproduir experiències per comprovar hipòtesis i observacions. Proposar hipòtesis i analitzar-ne la coherència amb les observacions realitzades. Cercar una coherència global dels coneixements científics. Reflexionar sobre els possibles errors comesos.COMPETÈNCIA PER Comprovar les solucions de les activitats.APRENDRE A Analitzar les causes i les conseqüències d’un procés.APRENDRE Posar exemples de processos. Perseverar en laplicació de procediments. Interpretar i expressar informació textual.COMPETÈNCIA EN Expressar per escrit propietats o processosCOMUNICACIÓ Fer servir termes específics.LINGÜÍSTICA Precisar el significat de conceptes. Comprendre i resumir textos. Valorar les respostes diferents de les pròpies.COMPETÈNCIA Aplicar la ciència a la vida quotidiana.SOCIAL I CIUTADANA Relacionar les màquines amb la qualitat de vida. 45

×