Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enverumar

pover

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Enverumar

 1. 1.       Microsoft Office Powerpoint 2007 Programına GiriĢ Microsoft office Powerpoint 2007 programına Ģu yollar ile giriĢ yapılabilmektedir: 1)BaĢlat-Programlar-Microsoft Office 2007-Microsoft Office 2007 Powerpoint 2)Masa Üstünde Kısayol Simgesi Ġle 3)Masa Üstünde-Fare Sağ Tık-Yeni –Microsoft Powerpoint 2007 çalıĢma sayfası (bu yol ile giriĢ yapıldığında, masa üstünde kayıtlı bir Powerpoint sunu sayfasına sahip olur yani yeni bir belge açma yoludur.)     Powerpoint 2007 Ekranı Powerpoint, Microsoft firması tarafından yazılmıĢ bir uygulama programıdır. Powerpoint’ de çalıĢılan dosyalara “ Sunu“ denir. Sunular, slaytlardan meydana gelir.Sunuları bilgisayarımıza kayıt ettiğimizde dosya uzantısı “ pptx “ olur
 2. 2.     OFFĠCE DÜĞMESĠ:Bu düğme ile yeni bir belge açılabilir,kayıtlı belge açılır,yazdırma,kaydetme,farklı kaydetme,belgeyi Ģifreleme gibi seçeneklerin yanında,Powerpoint seçenekleri bölümünden program ile ilgili düzenlemelere ulaĢabiliriz.örneğin Powerpoint belgesinin kayıt yerini Ģu Ģekilde belirleyebiliriz:microsoft office düğmesi-Powerpoint seçenekleri-kaydet bölümünden düzenleye biliriz.        HIZLI ERĠġĠM ARAÇ ÇUBUĞU: Her gün defalarca kullandığınız bazı komutları içerir: Kaydet, Geri Al ve Yeniden,yeni belge,yazdır,baskı önizleme vs.. Sık kullandığınız ve hangi sekmede olursanız olun sürekli kullanılabilir durumda kalmasını istediğiniz komutları çubuğa ekleyebilirsiniz. Bu ekleme iĢlemi çubuğun yanında bulunan seçenekler simgesine girilerek seçilmektedir.Ayrıca çubuk office düğmesinin yanında bulunabileceği gibi yeri Ģeridin altınada alınabilir( seçenek simgesinden-Ģeridin altına al seçilir).Hızlı eriĢim araç çubuğuna yeni komutlar eklemek istediğimizde:
 3. 3.       1) Seçenekler Simgesi-Diğer Komutlar 2)Microsoft Office Düğmesi-Powerpoint Seçenekleri-ÖzelleĢtir 3)Eklemek Ġstediğimiz Komut Üzerinde Ġken-Fare Sağ Tık-Hızlı EriĢim Araç Çubuğuna Ekle bölümleri kullanılabilir. MENÜ ġERĠDĠ: Sekmeler. Üst sırada yedil temel sekme vardır. Her biri bir etkinlik alanını temsil eder. Gruplar. Her sekmenin, birbiriyle ilgili öğeleri bir arada gösteren birkaç grubu vardır. Komutlar. Komut bir düğme, bilgi girmek için kutu veya menüdür.
 4. 4.    ***ġeridi gizlemek için sekmelerin üzerine çift tıklama, hızlı eriĢim araç çubuğu seçeneklerden Ģeridi simge durumuna küçült ya da sekme üzerinde iken fare sağ tık Ģeridi simge durumuna küçült kullanılır. Düzeltmek için ise bu yolların tam tersi kullanılabilir.             EKRAN YAKINLAġTIRMA ÇUBUĞU: Ayrıca görünüm sekmesinde yakınlaĢtır grubu içerisinde yer alan yakınlaĢtır komutu ile de yapılabileceği gibi ctrl + fare topu ile de bu iĢlem gerçekleĢtirilebilmektedir. MĠNĠ ARAÇ ÇUBUĞU: Bu kısa yol ilgili cümle ya da kelime seçildikten sonra Faremiz bu alan üzerinde iken ortaya çıkmaktadır. Bu Araç çubuğunda; giriĢ sekmesinde bulunan yazı tipi ve Paragraf gruplarında yer alan bazı komutlar yer almaktadır.(Ģekilde görüldüğü gibi)
 5. 5.       Powerpoint‘ i kapatmak için, Powerpoint penceresinin sağ üst köġesinde bulunan kapat düğmesini kullanabileceğimiz gibi Office düğmesinde bulunan kapat komutunu da kullanabiliriz. B DOSYA ĠġLEMLERĠ 1) Yeni Sunu OluĢturulması 1. Microsoft Office Düğmesi'ni tıklatın ve sonra Yeni'yi tıklatın. 3. CTRL + N 2. Masa Üstünde-Fare Sağ Tık-Yeni –Microsoft Powerpoint 2007sunusu 4.Hızlı eriĢim araç çubuğunda komutu     2) Sunu Kaydedilmesi 1. Microsoft Office Düğmesi'ni tıklatın ve sonra Kaydet'yi tıklatın 3.CTRL + S 2. Hızlı eriĢim araç çubuğunda komutu 4. çıkıĢ esnasında kayıt
 6. 6.       ***Sunu farklı kayıt edilmek isteniyor ise(Powerpoint 2007 dosyaları .pptx uzantılı fakat Powerpoint 97-2003 dosyaları .ppt uzantılıdır.)Microsoft office düğmesi nde bulunan FARKLI KAYDET komutu seçilmelidir. *** Sunu, program içerisinden yani baĢlat –programlarmicrosoft office 2007-microsoft office Powerpoint 2007 ve masa üstü kısa yol dan giriĢ yapılmıĢ ise ilk kayıt esnasında karĢımıza FARKLI KAYDET komutu seçilmiĢ gibi bir kayıt ekranı gelir. Bu ekrandan belgenin kayıt edilmesini istediğimiz konum ve kayıt formatı da seçilebilmetedir.
 7. 7.     3) KaydedilmiĢ Sunu Açılması 1. Microsoft Office Düğmesi'ni tıklatın ve sonra Aç ı tıklatın 3.hızlı eriĢim araç çubuğunda Aç komutu 2.Belge hangi konumda ise o konumdan bulunarak açılır. 4.CTRL+O (örn:kullanıcılar-xxxx-belgeler-okulnotları gibi)     *** Varsayılan olarak, Aç iletiĢim kutusunda gördüğünüz dosyalar, sadece kullandığınız program tarafından oluĢturulan dosyalardır. Örneğin, Microsoft Office Powerpoint kullanıyorsanız, Dosya türü kutusundaki Tüm Dosyalar öğesini tıklatmazsanız, Microsoft Office Powerpoint tarafından oluĢturulan dosyaları görmezsiniz    ***Dosya adı verirken bazı özel karakter kullanılamaz. Bunlar: slash(/), tersslash (),büyüktür (>), küçüktür (<), asterisk (*), soru iĢareti(?), çift tırnak ("), düz çizgi (|), iki nokta(:), veya noktalı virgül (;)’dür.
 8. 8.      C YAZIM ĠġLEMLERĠ 1) Hatayı Geri Alma Ve Yineleme ĠĢlemleri Metni girerken yanlıġ bir kelime girdiğimizde veya yanlıĢ bir iĢlem yaptığımızda bunu Hızlı Eriġim Araç Çubuğunda bulunan (CTRL +Z)Geri Al düğmesi ile yapabiliriz. Daha fazla sayıda hatayı geri almak istediğimize geri al düğmesinde bulunan aĢağı oka basıp istediğimiz konuma gelinceye kadar listeden seçim yaparız.        Geri aldığımız bir iĢlemi tekrar uygulamak istediğimizde geri al düğmesinin sağındaki Yeniden Uygula düğmesinine basabiliriz. Ancak Yeniden Uygula düğmesi Geri alma iĢlemi yaptığımızda aktif olur. Geri Alma iĢlemi yapmadığımızda Yeniden Uygula düğmesinin yerinde (CTRL+Y)Yinele düğmesinin olduğunu görürüz. Bu düğme son yapmıĢ olduğumuz komutun yinelenmesini sağlar
 9. 9.   2)Metni Silme 1. Temizlenecek metin kutusu içindeki bölüm => BACKSPACE ve DELETE tuĢlarına basılır.     3)Metni DeğiĢtirme Değiġtirmek istediğimiz metni seçip yeni metni gireriz. Anahat görünümünde iken;Sol bölümdeki yazı üzerine tıklanarak yeni metinler yazılabilir       4)METNĠ TAġIMA 1-Taġımak istediğiniz metni seçin. 2-Kes'i tıklatın. (CTRL + X) veya Fare sağ tık kes 3-Ekleme noktasını metnin görünmesini istediğiniz yere getirin. 4-YapıĢtır'ı tıklatın. (CTRL + V) veya Fare sağ tık YapıĢtır
 10. 10.     5)Office Panosu Office Panosu standart Kopyala ve YapıĢtır komutlarıyla çalıĢır. Topladıklarınıza eklemek üzere, bir öğeyi Office Panosu'na kopyalayın ve sonra onu herhangi bir zaman Office Panosu'ndan herhangi bir Office belgesine yapıĢtırın. Toplanan öğeler, siz Office'ten çıkana veya Pano görev bölmesinden öğe silene dek Office Panosu'nda kalır.
 11. 11.        *** Kopyala, Kes ve YapıĢtır komutlarının kullanılamadığı görünümlerde Office Panosu da kullanılamaz. METĠN BĠÇĠMĠNĠ KOPYALAMAK Powerpoint’in yüksek hızlı biçimlendirme komutu, Biçim Boyacısı'dır( ). Biçim Boyacısının görevi bir metin bölümünden diğerine hızlı bir Ģekilde biçimlendirme kopyalamaktır. GiriĢ sekmesinin en solundaki Pano grubundadır. Biçim Boyacısı'nı kullanmak için, imleci, biçimini kopyalamak istediğiniz metne yerleĢtirip, sonra Biçim Boyacısı düğmesini tıklatın. Biçimlendirmenizi kopyalayacağınız birden çok yer varsa, açık kalması için Biçim Boyacısı'nı çift tıklatın. Sonra, yeni biçimle boyamak istediğiniz metni seçin. Kapatmak için, düğmeyi yeniden tıklatın veya ESC
 12. 12.     GiriĢ sekmesinde bulunan paragraf grubundan yazının hizalanma özellikleri, maddeleme iĢaretleri ,satır aralıkları,sütunlar metin yönü gibi özellikler düzenlenebilir.Aynı zamanda fare sağ tuĢ menüsü ile MADDE ĠġARETLERĠ ve NUMARALANDIRMA seçenekleri de kullanılabilir.
 13. 13.                GiriĢ Sekmesinde bulunan Slaytlar Grubundan Slayt ekleme ,düzenleme(Slayt içeriği,BaĢlık vs.)Sıfırlama ve slayt silme iĢlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca,ekranın sol bölümünde iken sağ fare tuĢu ile ; Slaytlar kopyalanabilir Yeni slayt eklenebilir Slayt silinebilir Slayt çoğaltılabilir Düzen seçeneklerinden slayt içerikleri düzenlenebilir. ***Slaytları seçmek için Shift + ve Ctrl tuĢları kullanılır. ***Slayt seçili iken BACKSPACE ve DELETE tuĢları da silme iĢleminde kullanılabilir. ***Anahat görünümünde iken ya da Sol bölümdeki slaytlar kısmında iseniz ENTER tuĢu yeni slayt ekler
 14. 14.     Bu iĢlemleri aynı zamanda Metin Kutusu içine girildiğinde açılan Çizim Araçları Ek Sekmesinde bulunan Biçim Sekmesi YerleĢtir ve Boyut seçenekleri ile de gerçekleĢtirebiliriz.
 15. 15.          BaĢlık ve gövde metninizin bir yer tutucuya otomatik olarak sığmasını sağlamak için, aĢağıdakileri yaparak Otomatik Sığdır iĢlevini açın veya kapatın: 1. Microsoft Office Düğmesi'ni tıklatın, PowerPoint Seçenekleri'ni tıklatın ve sonra da Yazım'ı tıklatın. . 2. Otomatik düzeltme seçenekleri altında, Otomatik Düzeltme Seçenekleri öğesini tıklatın. 3. Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesini tıklatın ve Yazarken Uygula altında aĢağıdakileri yapın: BaĢlık metnini bir yer tutucuya otomatik olarak sığdırmak isterseniz, Metni yer tutucuya otomatik sığdır onay kutusunu seçin veya metni Otomatik Sığdırmayı kapatmak isterseniz onay kutusunu temizleyin. Gövde metnini bir yer tutucuya otomatik olarak sığdırmak isterseniz, Gövde metni yer tutucuya otomatik sığdır onay kutusunu seçin veya metni Otomatik Sığdırmayı kapatmak isterseniz onay kutusunu temizleyin.
 16. 16.      GiriĢ sekmesi Çizim Grubu ile metin kutusunu ve içinde bulunan metnin rengini ve efektlerini istersek Hızlı Stillerden hazır bulunan formları kullanabilir istersek ġekil dolgusu,ġekil Anahattı ve ġekil efektleri’nden kendimiz seçebiliriz
 17. 17.    Microsoft Office PowerPoint'in önceki sürümlerinde, sununuza arka plan eklemek için, Slayt Tasarımı bölmesinden bir tasarım Ģablonu eklerdiniz. Microsoft Office PowerPoint 2007 uygulamasındaysa, sununuza arka plan eklemek için, bir arka plan stili eklersiniz.
 18. 18.      Arka plan stilleri tema renklerinden ve geçerli belge temasındaki arka plan yoğunluklarından derlenen arka plan dolgusu çeĢitlemeleridir. Belge temalarını değiĢtirdiğinizde, arka plan stilleri yeni tema renklerini ve arka planlarını yansıtacak Ģekilde güncelleĢtirilir. Sununuzun yalnızca arka planını değiĢtirmek isterseniz, farklı bir arka plan stili seçmeniz gerekir. Belge temalarını değiĢtirdiğinizde, arka plandan çok daha fazlasını değiĢtirmiĢ olursunuz; ayrıca renk kümelerini, baĢlık ve gövde metni yazı tiplerini, çizgi ve dolgu stillerini ve tema efektlerini değiĢtirmiĢ olursunuz.     Arka plan stilleri, Arka Plan Stilleri galerisinde küçük resimler halinde görüntülenir. ĠĢaretçinizi bir arka plan stili küçük resminin üzerinde tuttuğunuzda, arka plan stilinin sununuzu nasıl etkileyeceğini ön izlemede görebilirsiniz. Arka plan stilini beğenirseniz, tıklatarak uygulayabilirsiniz
 19. 19.    1. Arka plan stili eklemek istediğiniz slaydı veya slaytları tıklatın. Birden fazla slayt seçmek için, ilk slaydı tıklatın ve CTRL tuĢunu basılı tutarak diğer slaytları tıklatın. 2. Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'nin yanındaki oku tıklatın.
 20. 20.      1. Arka plan stili eklemek istediğiniz slaydı veya slaytları tıklatın. Birden fazla slayt seçmek için, ilk slaydı tıklatın ve CTRL tuĢunu basılı tutarak diğer slaytları tıklatın. 2. Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'nin yanındaki oku tıklatın. 3. Arka Planı Biçimlendir'i tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin ***Fare sağ menüden arka planı biçimlendir seçeneği ile de çalıĢılabilir.
 21. 21.    SAYFA YÖNLENDĠRME Varsayılan olarak, Microsoft Office PowerPoint 2007 slayt düzenleri yatay sayfa yönlendirmeli olarak sunulur veya slayt düzenlerini dikey sayfa yönlendirmeli olarak değiĢtirebilirsiniz
 22. 22.  Sununuzdaki ilk slaytta görünen slayt numarasını değiĢtirmek için aĢağıdakileri yapın:   1. Tasarım Sekmesi Sayfa Yapısı Grubu Sayfa Yapısı Komutu içinde Slayt BaĢlangıç Numarası seçilir.
 23. 23.  Sunu oluĢtururken, slaytlarınızın sırasını değiĢtirmek isteyebilirsiniz.      1. Anahat ve Slaytlar sekmelerinin bulunduğu bölmede Slaytlar sekmesini tıklatın. TaĢımak istediğiniz slayt küçük resimlerini seçin ve sonra yeni konumlarına taĢıyın. 2. Slayt Sıralayıcısı Görünümünde iken(Görünüm Sekmesi ,Slayt Görünümleri Grubu veya Kaydırma çubuğunun yanı) Slaytlar tutup çekilir.
 24. 24.    Sununuzdaki her dinleyici notunun veya not sayfasının üst kısmına veya her slayt, dinleyici notu veya not sayfasının alt kısmına slayt numarası, tarih ve saat, Ģirket logosu, sunu baĢlığı veya dosya adı, sunumun adı vb. gibi bilgiler eklemek için Ekle Sekmesi Metin Grubu üstbilgileri ve altbilgileri komutu kullanılır.
 25. 25.  Ekle Sekmesi tablo,resim,küçük resim,fotğraf albümü,çeĢitli Ģekiller,smartArt,grafik,film ve ses eklemek için kullanılır.
 26. 26.        1. Tablo eklemek istediğiniz slaydı seçin. 2. Ekle sekmesinde, Tablolar grubunda, Tablo'yu tıklatın. 3. AĢağıdakilerden birini yapın: ĠĢaretçiyi hareket ettirerek istediğiniz sayıda satır ve sütunu seçip tıklatın. Tablo Ekle'yi tıklatıp Sütun sayısı ve Satır sayısı listelerine bir sayı girin. 4. Tablo hücrelerine metin eklemek için, bir hücreyi tıklatın ve metninizi girin. 5. Metninizi girdikten sonra, tablonun dıĢını tıklatın.
 27. 27.       1. AĢağıdakilerden birini yapın: Bir Office Excel 2007 çalıĢma sayfasından tablo kopyalamak için, kopyalamak istediğiniz tablonun sol üst hücresini tıklatın ve iĢaretçiyi sürükleyerek tabloyu seçin. Bir Office Word 2007 belgesinden tablo kopyalamak için, kopyalamak istediğiniz tabloyu tıklatın ve Tablo Araçları'nın altında, Düzen sekmesinde, Tablo grubunda, Seç'in yanındaki oku tıklatın ve Tablo Seç'i tıklatın
 28. 28.     1. Tablo eklemek istediğiniz slaydı seçin. 2. Ekle sekmesinde Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın ve ardından Tablo Çiz'i tıklatın. ĠĢaretçi kaleme dönüĢür. 3. Tablonun dıĢ sınırlarını tanımlamak için, istediğiniz boyuta kadar çapraz Ģekilde sürükleyin ve sonra iĢaretçiyi sürükleyerek sütun ve satır sınırlarını oluĢturun.
 29. 29. 4. Bir hücre, satır veya sütundan çizgi silmek için, Tablo Araçları'nın altında, Tasarım sekmesinde, Kenarlık Çiz  grubunda, Silgi'yi tıklatın veya ÜSTKRKT tuĢuna basıp tutun.
 30. 30.   5. Silmek istediğiniz çizgiyi tıklatın. 6. Tabloyu çizmeyi bitirdiğinizde, bir hücreyi tıklatın ve metninizi girin.

×