Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UDI l'Orfeu a la Marina_millorada_IES N1 XÀBIA

Unitat Didàctica Integrada dissenyada pels diferents departaments que participen en l'Itinerari de Formació en CCBB de la GV.
ATENCIÓ: No està corregida

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

UDI l'Orfeu a la Marina_millorada_IES N1 XÀBIA

  1. 1. UDI IES NÚM. 1, XÀBIA EX 1.1 EX 1.2 EX 2.1 EX 2.2 EX 2.3 ACT 3A.1 ACT 3A.2 EX 3A.1 ACT 3B.1 ACT 3B.2 OBJECTIU (*)Projecte d'Innovació per a la lluita contra el Fracàs Escolar mitjançant les activitats musicals ACTIVITAT 3A: DEUTSH ACTIVITAT 3B: ENGLISH Traduïr cançons on aparega el mite d'Orfeu en les diferents cultures europees. Escriu una redacció proporcionant un final alternatiu al mite d'Orfeu. Escenificació d'un mite clàssic musicat i coreografiat Redacta una versió actualitzada del mite d'Orfeu ACTIVITAT 1: CULTURA CLÀSSICA L'ORFEU A LA MARINA* Llig textos clàssics que tracten el tema d'Orfeu i Eurídice. Contesta el questionari. Los alumnos cantan las dos canciones propuestas. Llegir text sobre el mite d'Orfeu amb exercicis de comprensió: Contesta a 4 preguntes d'informació general del text amb una resposta tancada. b. Contesta si les oracions esmentades en l'exercici són vertaderes o falses. c. Contesta a la pregunta triant l'opció correcta (multiple-choice) d. Enllaça la paraula amb l'imatge. e. Enllaça la paraula amb la seva definició f. Emplena els buits amb les paraules que apareixen en la capsa. Escucha primero la canción "Der erste Ton" de J-Luv (con la traducción) y después la Lied "An die Musik". Busca diferencias y también similitudes entre ambos tipos de música. Escribe sobre tus preferencias y costumbres personales sobre la música contestando a las siguientes preguntas: Was ist deine Lieblingsmusik? Wann und wie oft hörst du Musik? Kennst du deutsche Musiker? Welche Instrumente kennst du? TÍTOL DESCRIPCIÓ Escoltar la cançó "Thank you for the music" de ABBA amb exercicis de comprensió: a. Emplena els buits amb la paraula adequada. b. Contesta a preguntes tancades sobre la cançó. Reconèixer trets de la ciència i la cultura clàssica al nostre entorn mediterrani, mitjançant l'experimentació científica i artística Llig textos clàssics que tracten el tema d'Orfeu amb els Argonautes. Contesta el questionari. ACTIVITAT 2: HISTÒRIA Estudi de l'evolució del mite en la Història de l'Art Realitza un eix cronològic sobre el mite d'Orfeu al llarg de la història de la cultura Analitza la representació artística del mite en diferents estils escultòrics seguint el guió facilitat pel professorat Busca la representació artística en diferents estils en la pintura seguint el guió facilitat pel professorat TASCA1Elaboraciódelguiódelarepresentacióonquedeexplícitlesimplicacionsactualsdelmite.
  2. 2. UDI IES NÚM. 1, XÀBIA EX 4.1 EX 4.2 EX 4.3 EX 4.4 EX 4.5 ACT 5.1 ACT 5.2 EX 5.3 ACT 5.4 ACT 5.5 ACT 5.6 TASCA1Elaboraciódelguiódelarepresentacióonquedeexplícitles implicacionsactualsdelmite. Interpreta en grup la cançó YYYYYYYYYY Assenyala les característiques que et fan pensar que es tracta d'un narrador omniscient. Elabora un arranjament per a una peça instrumental Orff combinant les diferents seccions de les composicions, utilitzant una partitura convencional i els instruments de l'aula Interpreta en grup la cançó XXXXXXXXX Crea pistes d'audio amb elprograma audacity Llig rítmica, melòdicament les peces seleccionades, diferenciant-hi les diferents seccions Selecciona peces musicals interessants per ser utilitzades a la representació Interpretació de peces musicades relacionades amb el mite d'Orfeu Redacta un text narratiu que ens servisca de motiu conductor a la representació ACTIVITAT 4: ESPAÑOL TASCA 5: MÚSICA Accedeix a Internet i realitza una recerca de diferents adaptacions del mite al llarg de la història (tindrem en compte els diferents gèneres: liric, teatral, cinematogràfic...) a) Divideix el text proposat en les seves tres parts fonamentals (Plantejament, nus i desenllaç) b) Subratlla les idees principals del text proposat per tal de fer un resum del mite. c) A partir dels resums proposats tria el que millor s'ajusta al text que has llegit. A partir de la lectura de textos breus en què apareixen diferents tipus de narrador, relaciona cada text amb el tipus de narrador que apareix en la llista. Desprès del visionat de curtmetratges amb distints ambientacions, temàtiques i recursos narratius respon a les següents preguntes: a) Qui conta cada història? (Narrador), b) Quins personatges apareixen?, c) A on ocorren els fets i en quina época?
  3. 3. UDI IES NÚM. 1, XÀBIA EX 6.1 ACT 6.1 EX 6.2 ACT 6.2 ACT 6.3 EX 6.3 ACT 6.4 ACT 6.5 EX 7.1 EX 7.2 EX 7.3 TASCA1Elaboraciódelguiódelarepresentacióonquedeexplícitlesimplicacionsactualsdelmite. ACTIVITAT 7: EDUCACIÓ FÍSICA Crear la coreografia per a les cançons i peces musicals que s'interpretaran en la representació Crear lletra per a les cançons que s'interpretaran en la representació TASCA 6: VALENCIÀ Agrup paraules segons siguen agudes, planes o esdrúixoles extretes del llistat facilitat pel professorat, amb unes 40 paraules o més. A continuació, fes una altra selecció amb aquelles que rimen entre sí (rima consonant). Di paraules que rimen amb el mot proposat pel professor/a (començant per les formes No personals dels verbs i continuant per qualsevol altra categoria de mot: substantius, adjectius, … ) de manera ordenada, alumne/a per alumne/a. El professorat començarà la roda un mínim de 5 vegades amb 5 mots diferents. Analitza la mètrica i la rima d'una estrofa o dos, mínim, d'un poema d'Ausiàs March. Inventa't un mot que allà on no n’hi ha, buscant que la rima siga consonant i que el mot afegit siga coherent amb la temàtica del text, a partir d'un poema proposat, d’un autor reconegut, al qual li faltarà l'última paraula de cada vers. Elabora, crea versos solts, amb un mínim de 3 figures retòriques diferents (fonètica, sintàctica i semàntica); d’entre alguna de les següents: Hipèrbaton, Paral·lelisme, Anàfora, Al·literació, Comparació, Metàfora, Hipèrbole, Antítesi i Personificació. Extrau, localitza i comenta les figures retòriques subratllades d'un o diversos poemes. Visioneu i escolteu a l’ordinador cançons diverses, aportades pel professorat (tot i que l’alumnat també podrà suggerir-ne) i feu la tria d’aquelles que s’adeqüen, en grups de 3 alumnes, a la temàtica del mite d'Orfeu (en les diverses situacions en les quals s'hi trobarà…). Adaptau la lletra de diverses cançons ja triades, tot respectant el ritme i la música originals, i a la temàtica del mite d'Orfeu (en les diverses situacions en les quals s'hi trobarà…). Haurau de fer servir l’ordinador, amb un programa de muntatge específic que us ajude a superposar la nova lletra creada, a la música de les cançons triades. Sempre amb els mateixos grups de 3 alumnes que vareu elaborar l’activitat 6.4. L'alumne visionarà vídeos de diferents danses de marcat ritme mediterrani, agafant les idees per al seu propi muntatge. Realitza un estudi ritmic dels temes musicals seleccionats recolzant-te en el qüestionari. Assaja les diferents coreografies
  4. 4. UDI IES NÚM. 1, XÀBIA ACT 8.1 ACT 8.2 ACT 8.3 ACT 8.4 ACT 8.5 ACT 9.1 ACT 9.2 ACT 9.3 ACT 9.4 ACT 9.5 EX 6 ACT 9.7 EX 10.1 EX 10.2 EX 10.3 EX 10.4 EX 10.5 Marqueu en el monocordi els punts on cal prémer per a què sonen les notes de l'escala. Aprofiteu els resultats de la investigació anterior. Elaboreu un informe sobre la investigació portada a terme. Feu quatre grups i mesureu la longitud de la corda de les diferents notes d'una escala major, cada grup en un instrument diferent. A cada grup, exposeu en comú les dades obtingudes i obteniu la mitjana de les diferents mesures fetes per tots els membres del grup. TASCA 9: FÍSICA I QUÍMICA TASCA2:Interpretacióambmonocordiendiferentstemesmusicats Relacioneu cada nota amb una fracció de corda. Escolteu la melodia interpretada dues vegades, la primera en to de Do i la segona transportada a to de La. Sonen igual? Sona molt semblant però no és exactament igual. Per tal de comprovar-ho, feu: Un representant de cada grup exposa els resultats dels anteriors exercicis, la resta de classe pren nota i es comparen les fraccions obtingudes al darrer apartat de l'exercici 4. Esbrineu quina relació tenen aquestes quatre fraccions? L'alumne es planteja el problema i inicia un procés tecnològic per tal de solventar-lo Busca informació relativa al monocordi: què és, per a què serveix, com funciona, dissenys alternatius... Plantejament del problema per part del professor. Amb instruments musicals es tocaran diverses notes i es plantejarà el problema de la construcció de l'instrument. Com es pot construir un nou instrument que reproduïsca les notes correctes? Quin és el so que s'ha de sentir quan toquem cada nota? És igual en tots els instruments? Useu diversos instruments i un oscil·loscopi per mesurar la freqüència de les notes de l'escala. NOTA PER AL PROFESSOR: És molt probable que no mesuren exactament la mateixa freqüència per a tots els instruments. En eixe cas hauran de discutir si les freqüències són suficientment diferents per no considerar-les iguals (i atribuir l'error a causes accidentals). en cas de considerar-les iguals hauran de decidir quin valor assignar a cada nota. Què hem de fer per a què el monocordi sone com qualsevol altre instrument? Dissenyeu una estratègia i una seqüència de passos per posar-la en pràctica. Exposeu la vostra estratègia a la resta de companys i escolteu les propostes dels altres. Entre tota la classe, acordeu una estratègia comuna. Porteu a terme el procés dissenyat. Elaboreu una taula amb les dades recollides. Feu la corresponent gràfica. Verifica i avalua el producte final i comproba que s'ajusta a les especificacions i als objectius previament desitjats. Posa en comú a la resta del grup les posibles solucions i decideix el disseny final Construeix pas a pas el monocordi de fusta seguint unes pautes clares i guiades pel professor Calibració d'un monocordi per fer sonar les notes de l'escala musical Construcció d'un monocordi TASCA 8: TECNOLOGIA Raoneu si sona igual la mateixa melodia interpretada en to de Do que transportada al to de La ACTIVITAT 10: MATEMÀTIQUE S
  5. 5. UDI IES NÚM. 1, XÀBIA ACT 12.1 ACT 12.2 ACT 12.3 ACT 12.4 ACT 12.5 ACT 12.6 ACT 12.7 EX 11.1 Observeu el video següent sobre la veu humana i les seves possibilitats artístiques i contesta el qüestionari relacionat amb ell. Cerca en la xarxa diferents escenegrafies de tetre i televisió per a crear el teu propi catàleg d'imatges. Inclou els "atrezzos" relacionats i els vestuari dels personatges. A partir del guió de l'obra de teatre "L'Orfeu a la Marina" dissenya la teua pròpia escenografia per a la representació. Inclou un llistat amb els material necessaris i les seues mides per a la construcció del mateix. Elaboració de cartells explicatius sobre el funcionament de la veu humana ACTIVITAT 11: CIÈNCIES NATURALS Creació de l'escenografia per a la representació Dibuixa 4 cubs en perspectiva cònica obliqua (amb dos punts de fuga) des de diferents punts de vista. Ombreja'ls tenint en compte la posició d'un focus de llum comú per a tos els cubs, emprant diferents llàpis de colors. Dibuixa la teua habitació en persepectiva cònica frontal, representant porta, finestres i mobiliari. Dona-li color Dibuixa des del pati interior de l'institut una vista del centre, en perspectiva cònica frontal. Ombreja-la utilitzant trama en clar-obscur A partir dels diferents figurins que et donem, fes l'esbós de diferents conjunts de vestir. TASCA 12: ARTS PLÀSTIQUES TASCA2:Interpretacióambmonocordiendiferents temesmusicats Dibuixa 4 cubs en perspectiva cònica frontal (amb un punt de fuga) des de diferents punts de vista. Ombreja'ls tenint en compte la posició d'un focus de llum comú per a tos els cubs.

×