SlideShare a Scribd company logo
LA POESIA
3r CICLE DE PRIMÀRIA (CICLE SUPERIOR)
INDEX
1.- OBJECTIUS
2.- QUÈ ÉS LA POESIA?
3.- COM ESTÀ FORMAT UN POEMA?
4.- QUÈ TÉ UN POEMA?
4.1.-Rima
4.1.1 Rima consonant
4.1.2 Rima assonant
4.2.- Mètrica
5.- COM RECITAR UN POEMA?
6.- TÈCNIQUES PER TREBALLAR LA POESIA
7.- ALGUNS TIPUS DE POEMES
8.- CONSTRUCCIÓ DE POEMES
9.- RECURSOS INFORMÀTICS

1.- OBJECTIUS
1. Reconèixer els trets específics del poema a nivell oral i escrit per diferenciar-lo d’altres tipus
de text.
2. Conèixer els elements de la poesia: versos, estrofes, rima (consonant i assonant) i mètrica.
3. Analitzar l’estructura d’un poema.
4. Memoritzar i recitar poemes.
5. Conèixer diferents tècniques per treballar la poesia.
6. Produir poemes seguint una estructura donada.
7. Reconèixer i produir de forma lúdica alguns tipus de poema: cal·ligrames, redolins i
acròstics.

1
2.- QUÈ ÉS LA POESIA?
La poesia és un gènere literari que comprèn les obres escrites en vers.
Expressa els pensaments o els sentiments de l’autor d’una manera bella.
Temes més freqüents de les poesies són: l’amor, l’alegria, la soledat, l’emoció davant la
natura...
Dues maneres de difondre la poesia són llegint-la en veu alta (recitant-la) o cantant-la.

3.- COM ESTÀ FORMAT UN POEMA?
El poema està format per versos i estrofes.
a) Vers és cadascuna de les línies d’un poema.
b) Estrofa és un agrupament de versos dins d’un poema.
Un poema pot estar format per una estrofa o diverses. Cada estrofa a la vegada pot estar
formada per dos o més versos.

4.- QUÈ TÉ UN POEMA?
4.1 LA RIMA
La rima és un recurs que hi pot ser o no.
La rima és la repetició de sons al final de cada vers.
Molt sovint els poetes utilitzen la repetició del final dels versos per crear la sensació de ritme i
musicalitat.
La rima pot ser de dos tipus:

4.1.1 CONSONANT: quan es repeteixen vocals i consonants a partir de la
vocal de la síl·laba tònica.
Un jersei i uns pantalons a
que corrien per la prada b
hi van fer una ensopegada b
que s’hi van deixar els mitjons. a
Miquel Desclot
2
4.1.2 ASSONANT: quan sols es repeteixen les vocals a partir de la vocal de la
síl·laba tònica.
La lluna quieta en el cel és un rodolí de llanda. a
Li cau el moc gota a gota pobra lluna refredada! a
Enric Soler i Godes

Per marcar la rima utilitzem lletres minúscules si el vers és d’art menor (set o menys síl·labes) i
majúscules si és d’art major (vuit i més de vuit).
Si el vers no rima s’indica amb un guionet (-).

4.2 LA MÈTRICA
Una altra manera de crear ritme i musicalitat és repetir el nombre de síl·labes que hi ha a cada
vers.
- Per comptar les síl·labes d’un vers cal tindre en compte:
- que les vocals inicials i finals de paraules diferents quan queden en contacte, s’han
d’unir en una mateixa síl·laba (sinalefa) però també podem comptar-les en síl·labes
separades.
- Els versos de 9 o més síl·labes s’anomenen d’art major i els de 8 síl·labes o menys d’art
menor.
Exemples:
A soles vaig per la foscor que em porta

A/so/les/vaig/per/la/fos/cor/que em/por/ta 11 síl·labes

Passaven infants i dones

Pas/sa/ven/in/fants/i/do/nes 7 síl.labes

que tornaven del mercat,

que/tor/na/ven/del/mer/cat 7 síl.labes

i l'home no s'hi movia
perquè era l'home parat.

i/l’ho/me/no/s’hi/mo/vi/a 7 síl.labes
per/què e/ra/l’ho/me/pa/rat 7 síl.labes

-Segons la quantitat de síl·labes els versos reben els noms següents:
(1 síl·laba) Monosíl·lab
(2 Síl·labes) Bisíl·lab
(3 Síl·labes) Trisíl·lab
3
(4 Síl·labes) Tetrasíl·lab o Quadrisíl·lab
(5 Síl·labes) Pentasíl·lab
(6 Síl·labes) Hexasíl·lab
(7 Síl·labes) Heptasíl·lab
(8 Síl·labes) Octosíl·lab
(9 Síl·labes) Gol·lisílab
(9 Síl·labes) Eneasíl·lab. Enneasíl·lab
(10 Síl·labes) Decasíl·lab
(11 Síl·labes) Hendecasíl·lab
(12 Síl·labes) Dodecasíl·lab
(De més de 12 Síl·labes) La tradició síl·làbica catalana no presenta casos ni de tredacasíl·labs ni
l’octonari, de setze. Així els versos més llargs que els Alexandrins són combinacions de dos
versos.

5.- COM RECITAR UN POEMA
Recitar un poema no és difícil.
A continuació enumerem alguns consells:
Has d’aprendre el poema de memòria: l’has de llegir moltes vegades, t’has de fixar en
el ritme del poema i en el seu sentit.
L’has de dir amb veu clara i a poc a poc.
T’has de parar a les comes, als punts, als finals de vers i també quan t’agrada una
paraula que dius; els silencis reforcen les paraules, el sentit del poema.
Al final de cada frase, has d’aguantar el to, i no baixar la darrera síl·laba (sinó més bé
pujar); és a dir, no vagis “morint” al final de vers, els finals han de ser alts, amb força i
mai decadents.
Tingues en compte que quan recitem poesia parlem de nosaltres mateixos. Només si
perds la por a fer-ho i “t’hi dones”, recitaràs amb força (alegria, tristor, ironia...).
Quan recites un poema, has de donar vida al text, abocant-hi els teus pensaments i
idees, les teves emocions i sentiments, les teues passions.
T’has de deixar dur per les imatges que et desvetlla el poema, has de parlar com un
amic que parla a un altre (ara alegre, ara trist, sempre viu).
Per a practicar pots fer els següents exercicis:
- Digues un dels poemes amb diferents entonacions: sorpresa, alegria ràbia, tristesa,
exaltació, dolor, amor... i veuràs com en canvia el sentit.
- Digues el poema sense mirar ningú, i després torna’l a dir mirant els amics que
t’escolten.
- Digues el poema assegut i dret.
- Digues-lo sense gesticular i després gesticulant.
4
6.-TÈCNIQUES PER A TREBALLAR LA POESIA
6.1 Poema de grup partint de paraules dites al atzar
S’elegeix un tema (col·legi, família, mar, camp, història...) i cadascú diu una paraula referida al
tema. Fem una altra ronda i quan cadascú ha dit dues o més paraules fa una frase i la va dient
amb veu normal, xiuxiuejant, cridant, rient, cantant, preguntant... Després es construeix un
poema entre tots amb les frases que semblin més suggestives.

6.2 Poemes a la manera de “cançons de cec”
El grup inventa històries i després s’escull la que més agradi. Cada noi/noia fa una escena de la
història col·loquen en un panell. Després es fan versos per a cada escena i es reciten a la
manera de “cançons de cec”, sortint cadascú a dir el seu vers assenyalant l’escena amb un
punter.

6.3 Respostes a preguntes
D’ on vens?, què més vols?, on vas?, què em vols regalar?, qui ets?.... Les preguntes i les
respostes s’encadenen buscant una sonoritat i un significat adequat.

6.4 Completar estructures
Demanar que completin les línies o buits de versos , sense que sàpiguen d’ on venen. Al final es
pot ensenyar-los el poema originari d’ on s’ha agafat l’estructura.
Exemple:
Si dius gat

Si dius gat

com ......................

com si dius gos,

...............................

si dius sol

com si....................

com si dius nit,

dius un mot que ..........................

dius un mot que és un sol crit.

6.5 Versos encadenats
Exemple:
AL CEL
Al cel, el sol.
Al sol, el foc.
Al foc, la llum.
El cel, el sol, el foc, la llum...
Tot es fica dins de l’ull.
5
6.6 Repetició d’estructures sintàctiques amb paraules diferents
Exemple:
TOT N'ÉS PLE [fragments]
Quantes roselles al prat de la vila
Tot n'és ple
Quants ocells que fan ombra a l'ermita
Tot n'és ple
Quantes estrelles quan l'agost s'apaga
Tot n'és ple
Quantes fonts fresques pel camí dels masos
Tot n'és ple
Quants aiguamorts a la ciutat captiva
Tot n'és ple Quanta fruita d'olor darrere el claustre
Tot n'és ple [...]
Quantes donzelles que ploren, a l'alba
Tot n'és ple
Quants anuncis taurins plantats als arbres
Tot n'és ple
Quanta gent trista per la carretera
Tot n'és ple
Quantes antenes de TV en els àtics
Tot n'és ple
J.V.FOIX

6.7 Es pot fer un poema en el que parles amb un amic, amb el
lector...
Exemple:
A tu, qui
siguis, t'invito
a trobar les coses amb
6
la transcendental bellesa,
com jo les trobo, i tindràs el
poema.
-

A vegades es pot establir un diàleg:
Exemple:
On va la llauradoreta?
On va ella tan de matí
-Jo me’n vaig a collir roses
que un ramell n’he de collir.

Què has de fer d’aquestes roses
de les quals mostres desig?
-En tinc d’anar carregada
en el ball d’aquesta nit.
Per qui toquen les campanes
amb un so tan llarg i trist?
-Toquen tocs per una jove
que flors anava a collir.

Per qui ploren les fadrines?
Per qui ploren els fadrins?
Ploren tots la llauradora
que l’ha picada un escorpí.
Tomàs Aguiló

7
6.8 Repetició d’una paraula o frase a fi de donar-li més
importància.
Exemple
La lluna de la muntanya
la lluna que més m’agrada!
Ai com m’agrada la lluna,
la lluna de la muntanya.

És una lluna molt neta,
és una lluna molt clara.
Com és de clara la lluna,
la lluna de la muntanya!
Vicent Andrés Estellés

La ginesta altra vegada
La ginesta amb tanta olor
...
Joan Maragall

6.9 Posar un nom o un verb o un sintagma... darrere l’altre per anar
enumerant objectes, fets, qualitats
Exemple

Pertot arreu
a les parets,
a les fustes,
els mobles,
les portes,
el sostre,
la mosca,
la mosca intolerable.
Joan Brossa
8
6.10 Construcció de poemes a partir de paraules esdrúixoles
- Comença per recopilar una bona quantitat de paraules esdrúixoles.
- Primer busca en el teu cos, al teu voltant. Està ple d’elles: ròtula, vèrtebra...
- Després al diccionari. Si l’activitat es fa a classe, us podeu repartir la recerca (a cada grup se li
assigna un número determinat de lletres per a buscar paraules que comencen per elles).
- A continuació, reunireu totes les paraules i escriureu el poema.

6 .11 Poema en el que tots els versos comencen per la mateixa paraula
Exemple:
Cases pels nostres,
cases per tots,
cases pels pobres, cases pels mots.

El llit és tou,
el llit m’agrada,
el llit és meu,
el llit m’abraça.

6.12 Poema amb paraules monosíl·labes
- Es tracta de crear un poema d’extensió curta format per versos que continguin sols paraules
monosíl·labes.
- Com es tracta d’un joc de llengua, serà útil recórrer al diccionari per buscar substantius,
adjectius i verbs expressius, a més de les paraules gramaticals que necessàriament s’haurà
d’utilitzar.
- La qualitat poètica de la producció importa poc, ja que no es possible esperar meravellosos
poemes d’aquest joc poètic, no obstant si s’ha d’insistir en la necessitat de produir un poema
intel·ligible.

9
Exemple:
Déu
I tu què vols?
Jo
Doncs jo sols vull
-ei, si pot ser-:
Un poc de fam
i un xic de pa.
Un poc de fred
i un poc de foc.
Un xic de son
i un poc de llit.
Un xic de set
i un poc de vi
i un poc de llet .
I un poc de pau.
Pere Quart i Joan Oliver

Jo
sóc
el
cuc
d’un
ull
que
duc
el
suc
i
el
10
bruc
al
ruc
del
duc
de
Nuc.
M. Desclot

6.13 Poema per a dramatitzar
Exemple:
CANÇÓ DE L'HOME PARAT AL CANTÓ
Parat en aquell cantó,
un cantó de la ciutat,
parat al cap del carrer,
ell era un home parat.
No sabia d’ on venia
i no tenia on anar,
i en arribar al cantó
en el cantó es va quedar.
Passaven -i ell les miravaparelles d'enamorats,
agafats de la cintura,
agafats en un abraç.
Passaven infants i dones
que tornaven del mercat,
i l'home no s'hi movia
perquè era l'home parat.
Llums que s'apaguen i encenen,
la fira de la ciutat,
11
i en el rostre d'aquell home
una amarga dignitat.
Si de vegades plorava
ningú no el veia plorar.
Ningú res no li advertia,
ni veia l'home parat.
Es féu un arbre de pena,
és feu un arbre d'espant,
allí, al cantó del carrer,
ple d'orgull i humilitat.
Algú va avisar l’alcalde,
i l'alcalde, un “concejal”,
i el “concejal” els qui duien
la grua municipal.
Com qui lleva un monument
d’un carrer de la ciutat,
varen endur-se una nit
l'home, l'home parat.
Vicent Andrés Estellés

6.14 Poemes per dibuixar
Exemple
PRIMAVERA
Heus ací:
Una oreneta,
la primera,
ha arribat al poble.
I l'home que treballa al camp,
i la noia que passa pel pont,
i el vell que seu en un marge, fora vila,
12
i fins aquells que en l'estretor de les fàbriques
tenen la sort de veure una mica de cel
han sabut la notícia...
Miquel Martí i Pol

6.15 El limerick
És una tècnica que proposa Gianni Rodari. Es tracta d’un gènere organitzat i codificat del sense
sentit. Són uns versos que sempre mantenen la mateixa estructura:
- Primer vers: defineix el protagonista.
- Segon vers: indica les seves característiques.
- Tercer i quart vers: es realitza un predicat.
- Cinquè vers: epítet final extravagant.

6.16 Poemes narrats
Exemple:
LA FESTA DELS DOFINS
Dos dofins d’aquells tan fins
anaren al mercat
per comprar-ne molts confits,
doncs volien festejar
el bateig dels seus nou fills.

I allà, al fons del mar,
convidaren la balena,
quatre pops, un calamar
la llagosta, una ostra i la sirena
amb l’alegria del moment
i el somriure a cada aleta.

13
Celebraren l’endemà
a prop de la maresma
la solemne cerimònia,
saltaren cada onada,
pare, mare i els nou fills
exhibint un savi estil
fins la primera llum de l’alba.

I com que tots els convidats aquella nit
s’empatxaren de ritmes i confits
anaren a buscar els dofins remeis fets de sals i algues
pels oceans d’aquest planeta
i poder-ne guarir la marejada dels amics.

No en va els dofins
tenen fama entre l’espècie humana
de ser uns animals
d’intel·ligència demostrada.

6.17 Poema disbarat
Es forma una rotllana amb tots els nois i noies, o es poden quedar com estiguin, si es prefereix.
Surt un i es col·loca al mig de la resta. En veu baixa diu la primera paraula que li acudeixi. Per
exemple: “meló”. La resta de la classe ha d’estar atents a la paraula per a veure qui és el
primer que diu alguna cosa, encara que sigui un disbarat, però que rimi amb la paraula dita.
El joc es pot anar gravant i, al reproduir-ho, els nens i nenes, a més de passar-ho bé, podran
seleccionar aquelles composicions que els agradin més.
S’escriu en la pissarra, primer i després, les copien als seus fulls de classe per fer exercicis de
lectura individual i col·lectiva.

6.18 Reinventem poemes
Substitueix els versos del poema original per altres que tinguin la mateixa forma:
14
Si fora mariner
Aniria a la Xina.
Tot arreu del món
Amics hi tindria.
Plou i fa sol,
les bruixes es pentinen.
Plou i fa sol,
les bruixes porten dol.
Sota la finestra
hi ha un taronger
en fa la flor blanca
color de paper.

Si fora sabater
Passaria la vida
Cordant els cordons
D’una sabatilla.
Vull una flor,
...

Si fora...

...

6.19 Comparacions
Es busquen adjectius i verbs i s’estableixen comparacions, després s’escriuen en forma de vers.
Es pot utilitzat “com”, “sembla”...
Exemple
Tota la meva vida es lliga a tu
Com en la nit les flames a la fosca.
Bartomeu Rosselló-Pòrcel

(Poesia d’un alumne)
L’esperança és com un peix
que se t’escapa de les mans
com un gra d’arena
que cau a terra.
Demà tristesa
desapareixerà
i seràs feliç.

6.20 La metàfora
Podem usar una paraula que expressa una cosa per dir-ne una altra que hi té alguna
semblança. És la metàfora, la reina de les imatges. Estem fent comparacions però no utilitzem
“com” ni “sembla”, etc.

15
Exemples: Si diguem: “En Julià és un porc” el que volem dir és que és brut com un porc. Usem
la paraula en sentit figurat.

“La lluna nova és una veueta a la vesprada”

Disfressa de noia
per les mirades era una gasela;
tenia el coll com el del cérvol blanc;
eren els llavis dues flors amb sang;
la mitjanit era la seua trena.

6.21 Si parlem d’animals, plantes, objectes o conceptes com si
parlarem de persones fem una personificació.
Exemple
El roser
del teu terrat,
quan feia vent
s'ajaçava:
treia el cap
per la meva finestra.
Miquel Baucà

7.- ALGUNS TIPUS DE POEMES
7.1 Cal·ligrama
Un cal·ligrama és un poema que en suggereix el tema de què tracta mitjançant la seva forma i
el tipus d’escriptura.
Un cal·ligrama s’ha de poder llegir amb facilitat. Cal fer la lletra gran i clara i donar al text una
forma que permetrà veure’l bé.

16
El cal·ligrama és un gènere antic, però qui li va donar el nom i el divulgà en la literatura
moderna va ser Guillaume Apollinaire (1880-1918).
Joan Salvat-Papasseit (1894-1924) va ser un dels principals creadors de cal·ligrames en la
nostra llengua.
Exemple:

7.2 Rodolí
Un rodolí és un poema format per dos versos que tenen el mateix nombre de síl·labes i rimen.
Si fem una història amb dibuixos i davall de cada dibuix posem un rodolí tenim una auca.
Exemple:
Si no és alegria
no vull poesia.
Vicent Andrés Estellés

17
7.3 ACRÒSTICS
S’elegeix una paraula i s’escriu en vertical, cada lletra serà la que comenci un vers.
Exemple:
Obligades a viure en companyia,
Lligades a la terra i als camins,
Immerses en la pau de cada dia,
Verdes o blaves i amb el sol a dins.
Esclats de fruit –les branques ben curulles!
Reclam de tords i grives en dejú,
Espai del vent que dansa entre els fulles,
Sopluig dels somnis amb el cor ben nu.

8.- CONSTRUCCIÓ DE POEMES
Els alumnes poden construir els seus poemes seguint les tècniques explicades abans. Seria
convenient que a l’hora de produir, primer practiquin en grup o per parelles abans de fer-ho
individualment.

9.- RECURSOS INFORMÀTICS
http://www.bibliopoemes.blogspot.com
http://www2.redenlaces.cl/webeducativos/aprendiendo/Juegos_verbales/rimas/rimas.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/index.htm#
(cal entrar a l’apartat “m’endevines” que hi ha a la part superior de la pàgina)
http://www.infopoesia.net/tallerpag4/pagtaller.htm
www.infopoesia.net/pdf/Gloria%20Fuertes.pdf
http://www.google.es/search?q=limerick+poema&btnG=B%C3%BAsqueda&hl=es
http://www.mallorcaweb.com/magteatre/quaderns/index.html

18

More Related Content

What's hot

Dossier llengua 3er
Dossier llengua 3erDossier llengua 3er
Dossier llengua 3er
Sílvia Idoate
 
La notícia
La notíciaLa notícia
La notícia
Mprof
 
Mètrica (2n ESO)
Mètrica (2n ESO)Mètrica (2n ESO)
Mètrica (2n ESO)
Sílvia Montals
 
Els determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronoms
Sílvia Montals
 
Problemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è
6sise
 
Text paràgraf oració
Text paràgraf oracióText paràgraf oració
Text paràgraf oracióProjecteAUKA
 
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESOExercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
lurdessaavedra
 
Poemes
PoemesPoemes
Poemes
raquel100591
 
La descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeLa descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatge
Neus Cortiella
 
Derivació exercicis
Derivació exercicisDerivació exercicis
Derivació exercicisieslt
 
Poesies en llengua catalana per cicle superior
Poesies en llengua catalana per cicle superiorPoesies en llengua catalana per cicle superior
Poesies en llengua catalana per cicle superior
guesteb00a3
 
Tipologies textuals
Tipologies textualsTipologies textuals
Tipologies textuals
Sílvia Montals
 
La notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiquesLa notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiquesngt1776
 
Apòstrof i dictat
Apòstrof i dictat Apòstrof i dictat
Apòstrof i dictat 5amoli
 

What's hot (20)

Dossier llengua 3er
Dossier llengua 3erDossier llengua 3er
Dossier llengua 3er
 
Metàfores
MetàforesMetàfores
Metàfores
 
La notícia
La notíciaLa notícia
La notícia
 
Mètrica (2n ESO)
Mètrica (2n ESO)Mètrica (2n ESO)
Mètrica (2n ESO)
 
Els determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronoms
 
Problemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è
 
Tipus de poesia
Tipus de poesia Tipus de poesia
Tipus de poesia
 
Text paràgraf oració
Text paràgraf oracióText paràgraf oració
Text paràgraf oració
 
100 poemes joana raspall
100 poemes joana raspall100 poemes joana raspall
100 poemes joana raspall
 
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESOExercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
 
Poemes
PoemesPoemes
Poemes
 
La descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeLa descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatge
 
Derivació exercicis
Derivació exercicisDerivació exercicis
Derivació exercicis
 
El diàleg
El diàlegEl diàleg
El diàleg
 
Poesies en llengua catalana per cicle superior
Poesies en llengua catalana per cicle superiorPoesies en llengua catalana per cicle superior
Poesies en llengua catalana per cicle superior
 
Tipologies textuals
Tipologies textualsTipologies textuals
Tipologies textuals
 
Determinants
DeterminantsDeterminants
Determinants
 
Figures Retòriques
Figures RetòriquesFigures Retòriques
Figures Retòriques
 
La notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiquesLa notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiques
 
Apòstrof i dictat
Apòstrof i dictat Apòstrof i dictat
Apòstrof i dictat
 

Similar to La poesia

Dossier poesia 2013 14 connexió projecte el petit príncep
Dossier poesia 2013 14 connexió projecte el petit príncepDossier poesia 2013 14 connexió projecte el petit príncep
Dossier poesia 2013 14 connexió projecte el petit príncep
ESCOLA SEGIMON COMAS Sant Quirze de Besora
 
Poesia el vers i la rima
Poesia el vers i la rimaPoesia el vers i la rima
Poesia el vers i la rima
nico bueno
 
Poesia 3r dossier 2013 14
Poesia 3r dossier 2013 14Poesia 3r dossier 2013 14
Poesia 3r dossier 2013 14
Joana Vidal Caro
 
Poesia 3r dossier 2015
Poesia 3r dossier 2015Poesia 3r dossier 2015
Poesia 3r dossier 2015
Joana Vidal Caro
 
La Metrica Catalana
La Metrica CatalanaLa Metrica Catalana
La Metrica Catalana
Antonia Mulet
 
Musicoterapia teoria musical basica por josi
Musicoterapia  teoria musical basica por josiMusicoterapia  teoria musical basica por josi
Musicoterapia teoria musical basica por josi
Jorginho Jhj
 
La poesia (II)
La poesia (II)La poesia (II)
La poesia (II)ofontpla
 
Unitat 1 (1)
Unitat 1 (1)Unitat 1 (1)
Unitat 1 (1)
MartaRosoTorralba
 
La forma dels poemes
La forma dels poemesLa forma dels poemes
La forma dels poemesasllull
 
C:\fakepath\projecte poemes jm corretger
C:\fakepath\projecte poemes jm corretgerC:\fakepath\projecte poemes jm corretger
C:\fakepath\projecte poemes jm corretger
josepma1976
 
I:\Curs TelemàTic\Projecte\Projecte Poemes Jm Corretger
I:\Curs TelemàTic\Projecte\Projecte Poemes Jm CorretgerI:\Curs TelemàTic\Projecte\Projecte Poemes Jm Corretger
I:\Curs TelemàTic\Projecte\Projecte Poemes Jm Corretger
josepma1976
 
El comentari de text literari
El comentari de text literariEl comentari de text literari
El comentari de text literari
ccasasmmp
 
Miquel martí i pol (1)
Miquel martí i pol (1)Miquel martí i pol (1)
Miquel martí i pol (1)dolors
 
Resum catla, tema 1
Resum catla, tema 1Resum catla, tema 1
Resum catla, tema 1
IreneZurera
 
La Meua Poesia
La Meua PoesiaLa Meua Poesia
La Meua Poesiateibmon
 
La poesia
La poesiaLa poesia
Ud.2
Ud.2Ud.2
Ud.2
JoseGM87
 

Similar to La poesia (20)

Dossier poesia 2013 14 connexió projecte el petit príncep
Dossier poesia 2013 14 connexió projecte el petit príncepDossier poesia 2013 14 connexió projecte el petit príncep
Dossier poesia 2013 14 connexió projecte el petit príncep
 
Text poètic
Text poèticText poètic
Text poètic
 
Text poètic
Text poèticText poètic
Text poètic
 
Mètrica
MètricaMètrica
Mètrica
 
Poesia el vers i la rima
Poesia el vers i la rimaPoesia el vers i la rima
Poesia el vers i la rima
 
Poesia 3r dossier 2013 14
Poesia 3r dossier 2013 14Poesia 3r dossier 2013 14
Poesia 3r dossier 2013 14
 
Poesia 3r dossier 2015
Poesia 3r dossier 2015Poesia 3r dossier 2015
Poesia 3r dossier 2015
 
La Metrica Catalana
La Metrica CatalanaLa Metrica Catalana
La Metrica Catalana
 
Musicoterapia teoria musical basica por josi
Musicoterapia  teoria musical basica por josiMusicoterapia  teoria musical basica por josi
Musicoterapia teoria musical basica por josi
 
La poesia (II)
La poesia (II)La poesia (II)
La poesia (II)
 
Unitat 1 (1)
Unitat 1 (1)Unitat 1 (1)
Unitat 1 (1)
 
La forma dels poemes
La forma dels poemesLa forma dels poemes
La forma dels poemes
 
C:\fakepath\projecte poemes jm corretger
C:\fakepath\projecte poemes jm corretgerC:\fakepath\projecte poemes jm corretger
C:\fakepath\projecte poemes jm corretger
 
I:\Curs TelemàTic\Projecte\Projecte Poemes Jm Corretger
I:\Curs TelemàTic\Projecte\Projecte Poemes Jm CorretgerI:\Curs TelemàTic\Projecte\Projecte Poemes Jm Corretger
I:\Curs TelemàTic\Projecte\Projecte Poemes Jm Corretger
 
El comentari de text literari
El comentari de text literariEl comentari de text literari
El comentari de text literari
 
Miquel martí i pol (1)
Miquel martí i pol (1)Miquel martí i pol (1)
Miquel martí i pol (1)
 
Resum catla, tema 1
Resum catla, tema 1Resum catla, tema 1
Resum catla, tema 1
 
La Meua Poesia
La Meua PoesiaLa Meua Poesia
La Meua Poesia
 
La poesia
La poesiaLa poesia
La poesia
 
Ud.2
Ud.2Ud.2
Ud.2
 

More from mrroca

Concurs de relats curts
Concurs de relats curtsConcurs de relats curts
Concurs de relats curtsmrroca
 
Tutorial catàleg biblioteca
Tutorial catàleg bibliotecaTutorial catàleg biblioteca
Tutorial catàleg bibliotecamrroca
 
Tutorial catàleg biblioteca
Tutorial catàleg bibliotecaTutorial catàleg biblioteca
Tutorial catàleg bibliotecamrroca
 
Tutorial catàleg biblioteca
Tutorial catàleg bibliotecaTutorial catàleg biblioteca
Tutorial catàleg bibliotecamrroca
 
Difusió clva 07-09-2012-1
Difusió clva 07-09-2012-1Difusió clva 07-09-2012-1
Difusió clva 07-09-2012-1mrroca
 
Graellavaloracio1
Graellavaloracio1Graellavaloracio1
Graellavaloracio1mrroca
 
Graellavaloracio2
Graellavaloracio2Graellavaloracio2
Graellavaloracio2mrroca
 
Eines per treballar_la_lectura_en_veu_alta
Eines per treballar_la_lectura_en_veu_altaEines per treballar_la_lectura_en_veu_alta
Eines per treballar_la_lectura_en_veu_altamrroca
 
Preposicions conjuncions
Preposicions conjuncionsPreposicions conjuncions
Preposicions conjuncionsmrroca
 
Jeroglifics 4
Jeroglifics 4Jeroglifics 4
Jeroglifics 4
mrroca
 
Jeroglifics 4
Jeroglifics 4Jeroglifics 4
Jeroglifics 4mrroca
 
Jeroglifics 4
Jeroglifics 4Jeroglifics 4
Jeroglifics 4mrroca
 
Jeroglifics 3
Jeroglifics 3Jeroglifics 3
Jeroglifics 3mrroca
 
POEMA DE NADAL
POEMA DE NADALPOEMA DE NADAL
POEMA DE NADAL
mrroca
 
Jeroglífics 2
Jeroglífics 2Jeroglífics 2
Jeroglífics 2
mrroca
 
Jeroglifics 2
Jeroglifics 2Jeroglifics 2
Jeroglifics 2mrroca
 
Jeroglifics
JeroglificsJeroglifics
Jeroglifics
mrroca
 

More from mrroca (19)

Concurs de relats curts
Concurs de relats curtsConcurs de relats curts
Concurs de relats curts
 
Tutorial catàleg biblioteca
Tutorial catàleg bibliotecaTutorial catàleg biblioteca
Tutorial catàleg biblioteca
 
Tutorial catàleg biblioteca
Tutorial catàleg bibliotecaTutorial catàleg biblioteca
Tutorial catàleg biblioteca
 
Tutorial catàleg biblioteca
Tutorial catàleg bibliotecaTutorial catàleg biblioteca
Tutorial catàleg biblioteca
 
Difusió clva 07-09-2012-1
Difusió clva 07-09-2012-1Difusió clva 07-09-2012-1
Difusió clva 07-09-2012-1
 
Graellavaloracio1
Graellavaloracio1Graellavaloracio1
Graellavaloracio1
 
Graellavaloracio2
Graellavaloracio2Graellavaloracio2
Graellavaloracio2
 
Eines per treballar_la_lectura_en_veu_alta
Eines per treballar_la_lectura_en_veu_altaEines per treballar_la_lectura_en_veu_alta
Eines per treballar_la_lectura_en_veu_alta
 
6 a
6 a6 a
6 a
 
6 b
6 b6 b
6 b
 
Preposicions conjuncions
Preposicions conjuncionsPreposicions conjuncions
Preposicions conjuncions
 
Jeroglifics 4
Jeroglifics 4Jeroglifics 4
Jeroglifics 4
 
Jeroglifics 4
Jeroglifics 4Jeroglifics 4
Jeroglifics 4
 
Jeroglifics 4
Jeroglifics 4Jeroglifics 4
Jeroglifics 4
 
Jeroglifics 3
Jeroglifics 3Jeroglifics 3
Jeroglifics 3
 
POEMA DE NADAL
POEMA DE NADALPOEMA DE NADAL
POEMA DE NADAL
 
Jeroglífics 2
Jeroglífics 2Jeroglífics 2
Jeroglífics 2
 
Jeroglifics 2
Jeroglifics 2Jeroglifics 2
Jeroglifics 2
 
Jeroglifics
JeroglificsJeroglifics
Jeroglifics
 

La poesia

 • 1. LA POESIA 3r CICLE DE PRIMÀRIA (CICLE SUPERIOR) INDEX 1.- OBJECTIUS 2.- QUÈ ÉS LA POESIA? 3.- COM ESTÀ FORMAT UN POEMA? 4.- QUÈ TÉ UN POEMA? 4.1.-Rima 4.1.1 Rima consonant 4.1.2 Rima assonant 4.2.- Mètrica 5.- COM RECITAR UN POEMA? 6.- TÈCNIQUES PER TREBALLAR LA POESIA 7.- ALGUNS TIPUS DE POEMES 8.- CONSTRUCCIÓ DE POEMES 9.- RECURSOS INFORMÀTICS 1.- OBJECTIUS 1. Reconèixer els trets específics del poema a nivell oral i escrit per diferenciar-lo d’altres tipus de text. 2. Conèixer els elements de la poesia: versos, estrofes, rima (consonant i assonant) i mètrica. 3. Analitzar l’estructura d’un poema. 4. Memoritzar i recitar poemes. 5. Conèixer diferents tècniques per treballar la poesia. 6. Produir poemes seguint una estructura donada. 7. Reconèixer i produir de forma lúdica alguns tipus de poema: cal·ligrames, redolins i acròstics. 1
 • 2. 2.- QUÈ ÉS LA POESIA? La poesia és un gènere literari que comprèn les obres escrites en vers. Expressa els pensaments o els sentiments de l’autor d’una manera bella. Temes més freqüents de les poesies són: l’amor, l’alegria, la soledat, l’emoció davant la natura... Dues maneres de difondre la poesia són llegint-la en veu alta (recitant-la) o cantant-la. 3.- COM ESTÀ FORMAT UN POEMA? El poema està format per versos i estrofes. a) Vers és cadascuna de les línies d’un poema. b) Estrofa és un agrupament de versos dins d’un poema. Un poema pot estar format per una estrofa o diverses. Cada estrofa a la vegada pot estar formada per dos o més versos. 4.- QUÈ TÉ UN POEMA? 4.1 LA RIMA La rima és un recurs que hi pot ser o no. La rima és la repetició de sons al final de cada vers. Molt sovint els poetes utilitzen la repetició del final dels versos per crear la sensació de ritme i musicalitat. La rima pot ser de dos tipus: 4.1.1 CONSONANT: quan es repeteixen vocals i consonants a partir de la vocal de la síl·laba tònica. Un jersei i uns pantalons a que corrien per la prada b hi van fer una ensopegada b que s’hi van deixar els mitjons. a Miquel Desclot 2
 • 3. 4.1.2 ASSONANT: quan sols es repeteixen les vocals a partir de la vocal de la síl·laba tònica. La lluna quieta en el cel és un rodolí de llanda. a Li cau el moc gota a gota pobra lluna refredada! a Enric Soler i Godes Per marcar la rima utilitzem lletres minúscules si el vers és d’art menor (set o menys síl·labes) i majúscules si és d’art major (vuit i més de vuit). Si el vers no rima s’indica amb un guionet (-). 4.2 LA MÈTRICA Una altra manera de crear ritme i musicalitat és repetir el nombre de síl·labes que hi ha a cada vers. - Per comptar les síl·labes d’un vers cal tindre en compte: - que les vocals inicials i finals de paraules diferents quan queden en contacte, s’han d’unir en una mateixa síl·laba (sinalefa) però també podem comptar-les en síl·labes separades. - Els versos de 9 o més síl·labes s’anomenen d’art major i els de 8 síl·labes o menys d’art menor. Exemples: A soles vaig per la foscor que em porta A/so/les/vaig/per/la/fos/cor/que em/por/ta 11 síl·labes Passaven infants i dones Pas/sa/ven/in/fants/i/do/nes 7 síl.labes que tornaven del mercat, que/tor/na/ven/del/mer/cat 7 síl.labes i l'home no s'hi movia perquè era l'home parat. i/l’ho/me/no/s’hi/mo/vi/a 7 síl.labes per/què e/ra/l’ho/me/pa/rat 7 síl.labes -Segons la quantitat de síl·labes els versos reben els noms següents: (1 síl·laba) Monosíl·lab (2 Síl·labes) Bisíl·lab (3 Síl·labes) Trisíl·lab 3
 • 4. (4 Síl·labes) Tetrasíl·lab o Quadrisíl·lab (5 Síl·labes) Pentasíl·lab (6 Síl·labes) Hexasíl·lab (7 Síl·labes) Heptasíl·lab (8 Síl·labes) Octosíl·lab (9 Síl·labes) Gol·lisílab (9 Síl·labes) Eneasíl·lab. Enneasíl·lab (10 Síl·labes) Decasíl·lab (11 Síl·labes) Hendecasíl·lab (12 Síl·labes) Dodecasíl·lab (De més de 12 Síl·labes) La tradició síl·làbica catalana no presenta casos ni de tredacasíl·labs ni l’octonari, de setze. Així els versos més llargs que els Alexandrins són combinacions de dos versos. 5.- COM RECITAR UN POEMA Recitar un poema no és difícil. A continuació enumerem alguns consells: Has d’aprendre el poema de memòria: l’has de llegir moltes vegades, t’has de fixar en el ritme del poema i en el seu sentit. L’has de dir amb veu clara i a poc a poc. T’has de parar a les comes, als punts, als finals de vers i també quan t’agrada una paraula que dius; els silencis reforcen les paraules, el sentit del poema. Al final de cada frase, has d’aguantar el to, i no baixar la darrera síl·laba (sinó més bé pujar); és a dir, no vagis “morint” al final de vers, els finals han de ser alts, amb força i mai decadents. Tingues en compte que quan recitem poesia parlem de nosaltres mateixos. Només si perds la por a fer-ho i “t’hi dones”, recitaràs amb força (alegria, tristor, ironia...). Quan recites un poema, has de donar vida al text, abocant-hi els teus pensaments i idees, les teves emocions i sentiments, les teues passions. T’has de deixar dur per les imatges que et desvetlla el poema, has de parlar com un amic que parla a un altre (ara alegre, ara trist, sempre viu). Per a practicar pots fer els següents exercicis: - Digues un dels poemes amb diferents entonacions: sorpresa, alegria ràbia, tristesa, exaltació, dolor, amor... i veuràs com en canvia el sentit. - Digues el poema sense mirar ningú, i després torna’l a dir mirant els amics que t’escolten. - Digues el poema assegut i dret. - Digues-lo sense gesticular i després gesticulant. 4
 • 5. 6.-TÈCNIQUES PER A TREBALLAR LA POESIA 6.1 Poema de grup partint de paraules dites al atzar S’elegeix un tema (col·legi, família, mar, camp, història...) i cadascú diu una paraula referida al tema. Fem una altra ronda i quan cadascú ha dit dues o més paraules fa una frase i la va dient amb veu normal, xiuxiuejant, cridant, rient, cantant, preguntant... Després es construeix un poema entre tots amb les frases que semblin més suggestives. 6.2 Poemes a la manera de “cançons de cec” El grup inventa històries i després s’escull la que més agradi. Cada noi/noia fa una escena de la història col·loquen en un panell. Després es fan versos per a cada escena i es reciten a la manera de “cançons de cec”, sortint cadascú a dir el seu vers assenyalant l’escena amb un punter. 6.3 Respostes a preguntes D’ on vens?, què més vols?, on vas?, què em vols regalar?, qui ets?.... Les preguntes i les respostes s’encadenen buscant una sonoritat i un significat adequat. 6.4 Completar estructures Demanar que completin les línies o buits de versos , sense que sàpiguen d’ on venen. Al final es pot ensenyar-los el poema originari d’ on s’ha agafat l’estructura. Exemple: Si dius gat Si dius gat com ...................... com si dius gos, ............................... si dius sol com si.................... com si dius nit, dius un mot que .......................... dius un mot que és un sol crit. 6.5 Versos encadenats Exemple: AL CEL Al cel, el sol. Al sol, el foc. Al foc, la llum. El cel, el sol, el foc, la llum... Tot es fica dins de l’ull. 5
 • 6. 6.6 Repetició d’estructures sintàctiques amb paraules diferents Exemple: TOT N'ÉS PLE [fragments] Quantes roselles al prat de la vila Tot n'és ple Quants ocells que fan ombra a l'ermita Tot n'és ple Quantes estrelles quan l'agost s'apaga Tot n'és ple Quantes fonts fresques pel camí dels masos Tot n'és ple Quants aiguamorts a la ciutat captiva Tot n'és ple Quanta fruita d'olor darrere el claustre Tot n'és ple [...] Quantes donzelles que ploren, a l'alba Tot n'és ple Quants anuncis taurins plantats als arbres Tot n'és ple Quanta gent trista per la carretera Tot n'és ple Quantes antenes de TV en els àtics Tot n'és ple J.V.FOIX 6.7 Es pot fer un poema en el que parles amb un amic, amb el lector... Exemple: A tu, qui siguis, t'invito a trobar les coses amb 6
 • 7. la transcendental bellesa, com jo les trobo, i tindràs el poema. - A vegades es pot establir un diàleg: Exemple: On va la llauradoreta? On va ella tan de matí -Jo me’n vaig a collir roses que un ramell n’he de collir. Què has de fer d’aquestes roses de les quals mostres desig? -En tinc d’anar carregada en el ball d’aquesta nit. Per qui toquen les campanes amb un so tan llarg i trist? -Toquen tocs per una jove que flors anava a collir. Per qui ploren les fadrines? Per qui ploren els fadrins? Ploren tots la llauradora que l’ha picada un escorpí. Tomàs Aguiló 7
 • 8. 6.8 Repetició d’una paraula o frase a fi de donar-li més importància. Exemple La lluna de la muntanya la lluna que més m’agrada! Ai com m’agrada la lluna, la lluna de la muntanya. És una lluna molt neta, és una lluna molt clara. Com és de clara la lluna, la lluna de la muntanya! Vicent Andrés Estellés La ginesta altra vegada La ginesta amb tanta olor ... Joan Maragall 6.9 Posar un nom o un verb o un sintagma... darrere l’altre per anar enumerant objectes, fets, qualitats Exemple Pertot arreu a les parets, a les fustes, els mobles, les portes, el sostre, la mosca, la mosca intolerable. Joan Brossa 8
 • 9. 6.10 Construcció de poemes a partir de paraules esdrúixoles - Comença per recopilar una bona quantitat de paraules esdrúixoles. - Primer busca en el teu cos, al teu voltant. Està ple d’elles: ròtula, vèrtebra... - Després al diccionari. Si l’activitat es fa a classe, us podeu repartir la recerca (a cada grup se li assigna un número determinat de lletres per a buscar paraules que comencen per elles). - A continuació, reunireu totes les paraules i escriureu el poema. 6 .11 Poema en el que tots els versos comencen per la mateixa paraula Exemple: Cases pels nostres, cases per tots, cases pels pobres, cases pels mots. El llit és tou, el llit m’agrada, el llit és meu, el llit m’abraça. 6.12 Poema amb paraules monosíl·labes - Es tracta de crear un poema d’extensió curta format per versos que continguin sols paraules monosíl·labes. - Com es tracta d’un joc de llengua, serà útil recórrer al diccionari per buscar substantius, adjectius i verbs expressius, a més de les paraules gramaticals que necessàriament s’haurà d’utilitzar. - La qualitat poètica de la producció importa poc, ja que no es possible esperar meravellosos poemes d’aquest joc poètic, no obstant si s’ha d’insistir en la necessitat de produir un poema intel·ligible. 9
 • 10. Exemple: Déu I tu què vols? Jo Doncs jo sols vull -ei, si pot ser-: Un poc de fam i un xic de pa. Un poc de fred i un poc de foc. Un xic de son i un poc de llit. Un xic de set i un poc de vi i un poc de llet . I un poc de pau. Pere Quart i Joan Oliver Jo sóc el cuc d’un ull que duc el suc i el 10
 • 11. bruc al ruc del duc de Nuc. M. Desclot 6.13 Poema per a dramatitzar Exemple: CANÇÓ DE L'HOME PARAT AL CANTÓ Parat en aquell cantó, un cantó de la ciutat, parat al cap del carrer, ell era un home parat. No sabia d’ on venia i no tenia on anar, i en arribar al cantó en el cantó es va quedar. Passaven -i ell les miravaparelles d'enamorats, agafats de la cintura, agafats en un abraç. Passaven infants i dones que tornaven del mercat, i l'home no s'hi movia perquè era l'home parat. Llums que s'apaguen i encenen, la fira de la ciutat, 11
 • 12. i en el rostre d'aquell home una amarga dignitat. Si de vegades plorava ningú no el veia plorar. Ningú res no li advertia, ni veia l'home parat. Es féu un arbre de pena, és feu un arbre d'espant, allí, al cantó del carrer, ple d'orgull i humilitat. Algú va avisar l’alcalde, i l'alcalde, un “concejal”, i el “concejal” els qui duien la grua municipal. Com qui lleva un monument d’un carrer de la ciutat, varen endur-se una nit l'home, l'home parat. Vicent Andrés Estellés 6.14 Poemes per dibuixar Exemple PRIMAVERA Heus ací: Una oreneta, la primera, ha arribat al poble. I l'home que treballa al camp, i la noia que passa pel pont, i el vell que seu en un marge, fora vila, 12
 • 13. i fins aquells que en l'estretor de les fàbriques tenen la sort de veure una mica de cel han sabut la notícia... Miquel Martí i Pol 6.15 El limerick És una tècnica que proposa Gianni Rodari. Es tracta d’un gènere organitzat i codificat del sense sentit. Són uns versos que sempre mantenen la mateixa estructura: - Primer vers: defineix el protagonista. - Segon vers: indica les seves característiques. - Tercer i quart vers: es realitza un predicat. - Cinquè vers: epítet final extravagant. 6.16 Poemes narrats Exemple: LA FESTA DELS DOFINS Dos dofins d’aquells tan fins anaren al mercat per comprar-ne molts confits, doncs volien festejar el bateig dels seus nou fills. I allà, al fons del mar, convidaren la balena, quatre pops, un calamar la llagosta, una ostra i la sirena amb l’alegria del moment i el somriure a cada aleta. 13
 • 14. Celebraren l’endemà a prop de la maresma la solemne cerimònia, saltaren cada onada, pare, mare i els nou fills exhibint un savi estil fins la primera llum de l’alba. I com que tots els convidats aquella nit s’empatxaren de ritmes i confits anaren a buscar els dofins remeis fets de sals i algues pels oceans d’aquest planeta i poder-ne guarir la marejada dels amics. No en va els dofins tenen fama entre l’espècie humana de ser uns animals d’intel·ligència demostrada. 6.17 Poema disbarat Es forma una rotllana amb tots els nois i noies, o es poden quedar com estiguin, si es prefereix. Surt un i es col·loca al mig de la resta. En veu baixa diu la primera paraula que li acudeixi. Per exemple: “meló”. La resta de la classe ha d’estar atents a la paraula per a veure qui és el primer que diu alguna cosa, encara que sigui un disbarat, però que rimi amb la paraula dita. El joc es pot anar gravant i, al reproduir-ho, els nens i nenes, a més de passar-ho bé, podran seleccionar aquelles composicions que els agradin més. S’escriu en la pissarra, primer i després, les copien als seus fulls de classe per fer exercicis de lectura individual i col·lectiva. 6.18 Reinventem poemes Substitueix els versos del poema original per altres que tinguin la mateixa forma: 14
 • 15. Si fora mariner Aniria a la Xina. Tot arreu del món Amics hi tindria. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes porten dol. Sota la finestra hi ha un taronger en fa la flor blanca color de paper. Si fora sabater Passaria la vida Cordant els cordons D’una sabatilla. Vull una flor, ... Si fora... ... 6.19 Comparacions Es busquen adjectius i verbs i s’estableixen comparacions, després s’escriuen en forma de vers. Es pot utilitzat “com”, “sembla”... Exemple Tota la meva vida es lliga a tu Com en la nit les flames a la fosca. Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Poesia d’un alumne) L’esperança és com un peix que se t’escapa de les mans com un gra d’arena que cau a terra. Demà tristesa desapareixerà i seràs feliç. 6.20 La metàfora Podem usar una paraula que expressa una cosa per dir-ne una altra que hi té alguna semblança. És la metàfora, la reina de les imatges. Estem fent comparacions però no utilitzem “com” ni “sembla”, etc. 15
 • 16. Exemples: Si diguem: “En Julià és un porc” el que volem dir és que és brut com un porc. Usem la paraula en sentit figurat. “La lluna nova és una veueta a la vesprada” Disfressa de noia per les mirades era una gasela; tenia el coll com el del cérvol blanc; eren els llavis dues flors amb sang; la mitjanit era la seua trena. 6.21 Si parlem d’animals, plantes, objectes o conceptes com si parlarem de persones fem una personificació. Exemple El roser del teu terrat, quan feia vent s'ajaçava: treia el cap per la meva finestra. Miquel Baucà 7.- ALGUNS TIPUS DE POEMES 7.1 Cal·ligrama Un cal·ligrama és un poema que en suggereix el tema de què tracta mitjançant la seva forma i el tipus d’escriptura. Un cal·ligrama s’ha de poder llegir amb facilitat. Cal fer la lletra gran i clara i donar al text una forma que permetrà veure’l bé. 16
 • 17. El cal·ligrama és un gènere antic, però qui li va donar el nom i el divulgà en la literatura moderna va ser Guillaume Apollinaire (1880-1918). Joan Salvat-Papasseit (1894-1924) va ser un dels principals creadors de cal·ligrames en la nostra llengua. Exemple: 7.2 Rodolí Un rodolí és un poema format per dos versos que tenen el mateix nombre de síl·labes i rimen. Si fem una història amb dibuixos i davall de cada dibuix posem un rodolí tenim una auca. Exemple: Si no és alegria no vull poesia. Vicent Andrés Estellés 17
 • 18. 7.3 ACRÒSTICS S’elegeix una paraula i s’escriu en vertical, cada lletra serà la que comenci un vers. Exemple: Obligades a viure en companyia, Lligades a la terra i als camins, Immerses en la pau de cada dia, Verdes o blaves i amb el sol a dins. Esclats de fruit –les branques ben curulles! Reclam de tords i grives en dejú, Espai del vent que dansa entre els fulles, Sopluig dels somnis amb el cor ben nu. 8.- CONSTRUCCIÓ DE POEMES Els alumnes poden construir els seus poemes seguint les tècniques explicades abans. Seria convenient que a l’hora de produir, primer practiquin en grup o per parelles abans de fer-ho individualment. 9.- RECURSOS INFORMÀTICS http://www.bibliopoemes.blogspot.com http://www2.redenlaces.cl/webeducativos/aprendiendo/Juegos_verbales/rimas/rimas.html http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/index.htm# (cal entrar a l’apartat “m’endevines” que hi ha a la part superior de la pàgina) http://www.infopoesia.net/tallerpag4/pagtaller.htm www.infopoesia.net/pdf/Gloria%20Fuertes.pdf http://www.google.es/search?q=limerick+poema&btnG=B%C3%BAsqueda&hl=es http://www.mallorcaweb.com/magteatre/quaderns/index.html 18