Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nejčastější dotazy

17,924 views

Published on

 • Login to see the comments

Nejčastější dotazy

 1. 1. Nejčastější dotazy
 2. 2. Jak citovat citaci citace neboli citaci sekundárního zdroje?• Citace citace je druh citace, kdy nemáme k dispozici originální zdroj (B), ale informace je citována v jiném díle (A).• Citace pak vypadá takto: – Citace zdroje, ze kterého citujeme (A). Podle: Citace původního zdroje (B). – př. NOVÁK, Jan…. . Podle: ČERMÁK, Pavel…. .• V textu: – Harvard: „…“ (autor, rok citovaného zdroje A) – př. (NOVÁK, 2003, s. 125)
 3. 3. Cituji webové sídlo nebo webovou stránku?• Webová stránka je část webového sídla. Web se dá přirovnat k časopisu. Webové sídlo (př. Facebook) jsou všechna čísla časopisu, webová stránka (stránka e-citace) je jedno číslo časopisu a příspěvek na webové stránce (dotaz) je pak článek v časopise.• Jak se tvoří jednotlivé citace naleznete v naší prezentaci týkající se těchto dokumentů.
 4. 4. Co dělat, když nejsou známy všechny údaje o dokumentu• Pokud některý údaj není v dokumentu uveden, tak se v bibliografické citaci vynechává. Důležité ovšem je, aby výsledná citace dostatečně identifikovala dokument.• Pokud jste některý údaj zjistili z jiného zdroje, tak se tento údaj v citaci uvádí v hranatých závorkách.
 5. 5. Jakou grafickou úpravu má mít citace?• Všechny citace mají mít jednotnou grafickou úpravu – stejnou velikost a styl písma. Pokud je název dokumentu uveden na titulní straně VELKÝMI PÍSMENY, tak se v citaci přepisuje vždy na Malé (kromě prvního).• Př. V dokumentu – Božena Němcová…… BABIČKA• V citaci: – NĚMCOVÁ, Božena. Babička.
 6. 6. Kterou verzi monografie mám citovat?• Vždy je nutné citovat tu verzi, ze které cituji.• Pokud tedy citujeme Shakespearovo dílo Romeo a Julie z roku 2000, které přeložil Jiří Topol, citujeme toto vydání! – Př. SHAKESPEARE, William. Romeo a Julie. 2., přeprac. vyd. Praha: Romeo, 2000, 204 s. ISBN 8090263976. Nelze citovat překlad Martina Hilského z roku 2006. – SHAKESPEARE, William. Romeo a Julie. Vyd. 2. Brno: Atlantis, 2006, 151 s. ISBN 8071082783.
 7. 7. Jak mám uvádět odkazy v textu, když používám harvard?• Odkaz v textu se uvádí takto: – (Jméno, rok) (Jméno, rok, strana) - citát – (NOVÁK, 2001) (NOVÁK, 2001, s. 31) – (ČSOB, 2010) (ČSOB, 2010, s. 56)• Pokud neznáte jméno autora, tak se uvádí název díla. – (Název, rok) (Název, rok, strana) – (APA style, 2009) (APA style, 2009, s. 63)
 8. 8. Jak v textu uvádět doslovné citáty a jak parafráze?• Citát (někdy i citace) je doslovné uvedení textu z jiného díla. Bývá nejčastěji odlišeno uvozovkami , jiným typem písma nebo odsazením (u citací delších než 4 řádky se používá kurzíva)• Parafráze je vyjádření cizích myšlenek vlastními slovy. Uvozovky se zde NEpoužívají.• Citát i parafrázi je VŽDY nutné opatřit citacemi!
 9. 9. Cituji z článku. Jak mám uvést stránkování?• V textu: – Uvedu stránku, popř. stránky, z které cituji.• V seznamu literatury: – Uvedu rozsah stran celého článku• Pozn. Počet stran = poslední číslovaná stránka dokumentu.
 10. 10. Jak citovat PDF?• Pokud obsahuje titulní list nebo popisné informace, pak určíme druh dokumentu (e-kniha, e-článek, e- příspěvek) a podle tohoto vzoru odcitujeme.• Pokud je PDF bez těchto údajů, pak se PDF cituje v podstatě jako webová stránka na webovém sídle.
 11. 11. Chci v práci použít informace, které mi vyučující řekl ústně nebo e-mailem?• Pokud je vyučující sdělil ústně a nejsou nikde zaznamenané, je potřeba je citovat jako ústní sdělení . (Tento typ norma ČSN ISO 690 neřeší – zaměřuje se jen na zaznamenané informace.)• Pokud si rozhovor zaznamenáte např. diktafonem, tak ho citujte jako audiovizuální dokument.• Pokud získáte informace e-mailem, citují se jako e- mail.
 12. 12. Jak mám citovat informace z prezentace z přednášky?• Prezentace z přednášky se citují jako článek uložený v institucionálním či jiném repozitáři.• Jak vypadá obecná citace? – Autor. Název prezentace [typ dokumentu]. Nakladatelské údaje, datum aktualizace [datum citování]. Dostupnost a přístup. – RYGELOVÁ, Pavla a Lucie VYČÍTALOVÁ. Jaký byl OPEN ACCESS WEEK 2010 v Česku [online prezentace]. 2010 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/83284
 13. 13. Cituji z e-knihy, ale není stránkovaná?• Pokud citát pochází z e-knihy, která není stránková, tak lze uvést číslo kapitoly. U elektronických dokumentů není stránkování zase tak důležité.
 14. 14. Jak mám citovat obrázek či graf?• Záleží na tom, zda je obrázek/tabulka samostatnou nebo nesamostatnou součástí jiného díla, ať už tištěného nebo elektronického. Cituje se pak dle příslušného modelu.• Příklad citace obrázku, který je příspěvkem v tištěné monografii COUBERT, Gustave. Malířův ateliér [olej na plátně, 1855]. In: PIJOAN, José. Dějiny umění 11. Praha: Knižní klub, 2000, s. 124-125. ISBN 8024204495.• Příklad citace obrázku, který je nesamostatnou součástí webového sídla CHAM, Jorge. Cecilia in Thesisland, Pt. 3: To be sure, this is generally what happens when you think. Pilled Higher & Deeper: a grad student comic strip [online]. 2010-03-02 [cit. 2011-01- 06]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php? comicid=1276• Příklad citace tabulky ze stránek Českého statistického úřadu ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Tab. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty (podnikatelská, nepodnikatelská sféra). Český statistický úřad [online]. 05.09.2011 [cit. 2011- 09-26]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/css.nsf/excel.gif• Převzato z: BIERNÁTOVÁ, Olga. Bibliografické citace [online prezentace]. 2011 [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/KnihovnaUTB/bibliografick-citace-9439910
 15. 15. Hezký den Kontakte.citace@gmail.comFacebook : E-CitaceWeb: e.citace.com

×