Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak na citace podle APA style

8,642 views

Published on

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle citační normy APA, kterou na FF využívají především psychologové a pedagogové. Podle hesla „škola hrou“ si citování vyzkoušíme i prakticky. Naučíme se o citovaných dokumentech přemýšlet a analyzovat, které informace do citace patří. Vyzkoušíme si i citace méně obvyklých zdrojů.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak na citace podle APA style

 1. 1. Jak na citace podle APA style Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 11. dubna 2018
 2. 2. Co nás čeká… Úvod do problematiky • Proč citovat • Terminologie • Citační (ne)etika • Plagiátorství • Metody citování • Citační normy, styly • Citační generátory a manažery • Zásady při tvorbě citací Bibliografické citace dle APA Style •Obecná pravidla •Prvky citace •Tvorba bibliografických citací prakticky - jednotlivé typy dokumentů
 3. 3. Zdroj: YouTube
 4. 4. Proč je nutné citovat… • Autorská/publikační/citační etika. • Poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal → návaznost na předchozí poznání, → získání širšího kontextu dané tematiky. • Prokázat, že se orientujeme v daném oboru/problematice. • Vytváří se tzv. skryté bibliografie.
 5. 5. Terminologie • Obecně známá informace/všeobecně známá fakta — nezpochybnitelné, snadno ověřitelné (v encyklopedii, ve slovníku); nemusíme citovat, pouze pokud přebíráme doslovně celý text. • Parafráze — převyprávění cizího textu vlastními slovy, nová formulace; musíme uvést pramen. • Citát (quotation) — doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu, vymezené uvozovkami a doplněné citací. • Citace (citation) — zkrácená identifikace pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, kterou uvádíme přímo v textu, a jíž spojujeme citované místo se záznamem v seznamu bibliografických citací. • Bibliografická citace (bibliographic reference) — systematicky uspořádané údaje, které jednoznačně identifikují použitý dokument. • Seznam bibliografických citací (list of bibliographic references) — seznam odkazů na použitou literaturu (zpravidla na konci práce). • Kryptomnézie — použití myšlenky, u níž si autor nepamatuje zdroj nebo nemá záznam o zdroji, z něhož vycházel a prezentuje ji jako vlastní.
 6. 6. Citační (ne)etika • Necitování děl, ze kterých autor čerpal (snaha o zastření plagiátorství nebo pouhá nedbalost). • Citování děl, která autor nepoužil (citování tzv. „kapacit“ v daném oboru nebo snaha vytvořit dojem, že bylo použito více informačních zdrojů). • Nadužívání citací vlastních děl — tzv. autocitace (snaha propagovat sama sebe, i když starší dílo zcela nesouvisí nebo se týká pouze okrajově díla nového). • Nepřesné a neúplné citace (ztížení identifikace díla, ze kterého autor čerpal).
 7. 7. Plagiátorství • Zcizíme cizí rukopis a publikujeme jej pod svým jménem. • Převezmeme část textu či odstavců, graficky je nevymezíme a neuvedeme bibliografickou citaci • Převezmeme něčí myšlenku či výsledky něčí práce, uvedeme je bez upozornění na skutečného autora. • Převezmeme původní text a pouze jej stylizačně upravíme.
 8. 8. Generátory citací • Řada databází (EBSCO, ProQuest…) umožňuje generování citací článků do různých citačních stylů (APA, MLA, Chicago, i ISO 690, ale nutné kontrolovat, doplnit údaje). • Dokumenty z EIZ MU přes službu EBSCO Discovery Service (nástroj pro integraci EIZ) propojeny na generátor citací – citacepro.com, možnost vytvoření citace vyhledaného dokumentu. • Generátor citací (citacepro.com) – volně dostupný, registrace na mail; umožňuje správu citací (ukládání, třídění do složek, sdílení s dalšími uživateli…) http://generator.citace.com/
 9. 9. Citační manažery - nástroje pro správu bibliografických citací (popř. vlastních myšlenek), jejich organizaci či sdílení - efektivní začít je využívat na začátku psaní práce Dle typu: • Software instalovaný do PC (EndNote, ProCite, Reference Manager…) • Webová aplikace (EndNote Web, RefWorks, CiteULike, Zotero…) Dle dostupnosti: • Volně dostupné: Citacepro.com - http://www.citacepro.com, český nástroj pro generování a správu citací CiteULike - http://www.citeulike.org, Springer (sponzoruje od léta 2008) Zotero - http://www.zotero.org, George Mason University, rozšíření pro Mozillu Firefox Bibliographix - http://home.mybibliographix.com, volně dostupná základní verze (Basic) aj. • Placené: EndNote Web - http://www.endnoteweb.com, MU přístup díky předplatnému Web of Science Reference Manager - http://www.refman.com ProCite - http://www.procite.com, dále nevyvíjen RefWorks - http://www.refworks.com, CSA/ProQuest; propojení s db ProQuest
 10. 10. Citační normy, styly • APA (American Psychological Association) — převážně pro psychologii, pedagogiku a některé další spol. vědy. Citační manuál APA — na www stránkách Psychologického ústavu FF MU. Příručka Concise rules of APA style dostupná v ÚK FF MU. • publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_20 • MLA (Modern Language Association) — pro humanitní obory, zejména jazykovědu (anglistika, amerikanistika…). • Chicago, Turabian style… • Citace dle pravidel konkrétních časopisů, oborů…
 11. 11. Citování v textu Citování pomocí prvního údaje v bibliografickém záznamu a data vydání (tzv. author-date system) • V místě, kde citujete dané dílo v textu, uvedete do kulatých závorek první údaj nebo slova z bibliografického záznamu citovaného díla a dále rok vydání. Volitelně se může uvést číslo stránky, kde se daný citát nebo parafrázovaná myšlenka vyskytuje. • např. v textu: … (Gladney, 2007, p. 157) …nebo … se zabývá Gladney (2007) … • dokumenty s více autory: … (Klein & Kšicová, 2003) …(Bartoš, Buzek, & Fialová, 2006) … (Kosslyn et al., 1996)* *6 a více autorů • více dokumentů se stejným prvním údajem i rokem vydání: … (Zouhar, 2009a) … (Zouhar, 2009b, p. 52) • V seznamu bibliografických citací (na konci práce) se poté záznamy uspořádají abecedně s rokem vydání, nečíslují se (u této metody už se obvykle neopakuje rok vydání v oblasti nakladatelských údajů, pokud není potřeba uvést podrobnější datum): • Bartoš, L., Buzek I., & Fialová, I. (2006). Neología en el español actual [Neology in the contemporary Spanish] (1st ed.). Ostrava, Czechia: Ostravská univerzita. • Gladney, H. M. (2007). Preserving digital information. Berlin, Germany: Springer. • Klein, P., & Kšicová, D. (2003). Symbolismus na scéně MCHAT: režijní koncepce K. S. Stanislavského (1st ed.). Brno, Czechia: Masarykova univerzita. • Zouhar, J. (2009a). Česká filozofie v šedesátých letech : poznámky k tématu (1st ed.). Brno, Czechia: Academicus. • Zouhar, J. (2009b). …
 12. 12. Zprostředkovaná (sekundární) citace • je-li to možné a zdroj je pro nás dostupný, vždy citujeme původní zdroj • v případě, že citaci přejímáte (nepřímé/zprostředkované/citace citace), citace se uvádějí jménem autora/autorů, ročníkem a odkazem na původní zdroj Např. … Allport‘s diary (as cited in Nicholson, 2003) (Zdroj: Publication Manual of the APA) nebo (James, 1890, podle Hoskovec, 1992). (Zdroj: Československá psychologie, pokyny pro autory) - V seznamu literatury se uvádí pouze zdroj, ze kterého autor příspěvku čerpal (v našem příkladu pouze Nicholson, příp. Hoskovec, J.). • nebo uveďte za bibliografickou citaci primárního dokumentu v soupisu použité literatury formulaci [NON VIDI] (= neviděno).
 13. 13. Zásady při tvorbě citací • Přesnost, přehlednost a jednotnost údajů (vybrat si jednu metodu citování a jeden způsob zápisu bibliografické citace pro danou práci a tohoto systému se držet). • Úplnost (více údajů pro zpětnou identifikaci). • Použití primárních pramenů (citovat údaje pouze z publikací, které jsme měli v ruce — abychom předešli nepřesnostem při přejímané citaci).
 14. 14. Struktura bibliografických citací Tištěné a elektronické dokumenty (dle APA Style) • Obecná pravidla • Prvky citace • Bibliografické citace jednotlivých typů dokumentů
 15. 15. Obecná pravidla tvorby citací dle APA Style • Základním pramenem údajů tvořících bibl. citaci je popisovaná jednotka (kniha, časopis atd.), v rámci ní je primárním zdrojem titulní list. • Prvky se píší v angličtině — 2nd ed., editors (Ed./Eds.), p./pp. • Dodržují se pravidla pravopisu pro daný jazyk (velká písmena, interpunkce…). • Více údajů — nachází-li se v dokumentu více než jedno místo vydání, zapisuje se první nebo to, které je sídlem nakladatele.
 16. 16. Obecná pravidla tvorby citací dle APA Style • Romanizace/transliterace — údaje v nelatinkovém písmu získané z dokumentu se transliterují (přepis nahrazuje originální formu). • Údaje pro doplnění citace – zjištěné z jiných zdrojů nebo odhadnuté — lze uvést do hranatých závorek – [Praha], Czechia: Academia, 2003. nebo [ca. 1950] • Interpunkce - každý jednotlivý prvek bibliografické citace musí být oddělen interpunkcí (čárka, tečka).
 17. 17. Přehled základních prvků v citaci • KDO (autor) • KDY (datum publikování) • CO (název díla) • KDE (zdroj; nakladatelské údaje, URL...) => Příjmení, J. (rok). Název. Zdroj.
 18. 18. Způsob zápisu bibliografické citace Příjmení, J. (Rok). Název: podnázev publikace. Místo vydání: Nakladatel.
 19. 19. Chybějící údaje Zdroj: APA Style Guide to Electronic References
 20. 20. PRVKY CITACE Autor (osoba nebo korporace) • zapisuje se v invertovaném tvaru - Čapek, K. nebo Bulgakov, M. A. • křestní jméno/a píšeme pouze iniciálou • pokud má dokument 2-7 autorů, uvedeme všechny a posledního připojíme, & • pokud má dokument více než 7 tvůrců, vyjmenujeme jich 6 a posledního připojíme po ,...; při opakovaném citování v textu můžeme uvést pouze prvního autora a pak použít zkratku et al. (= a jiní) • chybí-li primární odpovědnost, stává se prvním prvkem citace název dokumentu Zahradníček, J. Altmann, G.T. M. Vyskočil, A., Bednaříková, J., & Zahradníček, J. Vyskočil, A., Bednaříková, J., Altmann, G. T. M., Novák J., Procházka K., Zabloudil A., ... Zahradníček, J. (Vyskočil et al.) = použijeme v textu
 21. 21. PRVKY CITACE Nakladatelské informace – rok vydání • rok vydání je povinný údaj, uvádí se v kulaté závorce za autorem, eventuálně názvem; tento způsob zápisu dobře koresponduje s Harvardským systémem citování v textu • přesahuje-li datum vydání několik let, zapisuje se rozsah roků (2002–2005) • u některých typů dokumentů (noviny, webové stránky apod.) může být nutné uvést datum vydání včetně měsíce a dne (2012, February 27) • v případě, že datum vydání čerpáme z jiného zdroje, uvedeme údaj v hranatých závorkách [1920] • odhadnutý údaj uvádíme v hranatých závorkávh se zkratkou ca. [ca. 1920] • zkratka (b.r.) = bez roku/ (n.d.) = no date nahrazuje neznámé/nezjistitelné údaje Zahradníček, J. (1975). Novák, S. (2002–2005). Stanislav, A. (2002, November 13). Čapek, K. [1920]. Kolsterman, K. (b.r.).
 22. 22. PRVKY CITACE Názvové údaje (název: podnázev) - název a podnázev díla (nebo zdrojového dokumentu) se zapisuje kurzívou - pokud chybí tvůrce, stává se název prvním prvkem v citaci Citace celého díla - kurzívou název knihy: Altmann, G. T. M. (2005). Výstup na babylonskou věž: otázky jazyka, mysli a porozumění. Praha, Czechia*: Triáda. Citace části díla - kurzívou zdrojový dokument: Nebeská, I. (2005). Doslov. In G. T. M. Altmann, Výstup na babylonskou věž: otázky jazyka, mysli a porozumění (pp. 287–296). Praha, Czechia*: Triáda. *zajímavost o výrazu „Czechia“ najdete v odkazu
 23. 23. PRVKY CITACE Názvové údaje (název: podnázev) - pro publikaci v jiném než anglickém/českém/slovenském jazyce píšeme název v originále, následně za něj v hranaté závorce připojíme anglický překlad Barakonyi, K. (2004). Rendszerváltás a felsőoktatásban Bologna-folyamat, modernizáció [Change of regime in tertiary education: The Bologna process and modernization]. Budapest, Hungary: Akadémiai Kiadó.
 24. 24. PRVKY CITACE Nakladatelské informace Místo vydání: Nakladatel (povinné). • za město v místě vydání připojujeme po čárce stát př.: London, England: Taylor & Francis. Brno, Czechia: Masarykova univerzita. Praha, Czechia: Academia.
 25. 25. PRVKY CITACE Rozsah • čísla stran uvádíme pouze u příspěvku v monografii/čas. článku Př.: Příjmení, J. (2015). Název kapitoly. In Příjmení, J. Název publikace (pp. 250—257). Místo: Nakladatel. Příjmení, J. (1991). Název článku. Název časopisu, 76(3), 143—168. doi:10.1037/0021-9010-76.1-143
 26. 26. PRVEK CITACE Dílčí části (svazek — příspěvek — článek) Části monografií (nesamostatné části) • svazek -- konkrétní svazek (číslo, název) se řadí za souborný název, popř. podnázev daného vícesvazkového dokumentu Příspěvky • v monografiích nebo sbornících -- po původci příspěvku a názvu následuje výraz In a citace zdrojového dokumentu; uvádí se lokace v dokumentu (pp. od—do) Články • v časopisech -- nejdříve se uvádí autor a název článku, následuje zdrojový dokument a poté lokace článku
 27. 27. Monografie jako celek Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev (Vydání). Místo vydání: Vydavatel. • Gladney, H. M. (2007). Preserving digital information. Berlin, Germany: Springer. • Klein, P., & Kšicová, D. (2003). Symbolismus na scéně MCHAT: režijní koncepce K. S. Stanislavského (1st ed.). Brno, Czechia: Masarykova univerzita. • Bartoš, L., Buzek I., & Fialová, I. (2006). Neología en el español actual [Neology in the contemporary Spanish] (1st ed.). Ostrava, Czechia: Ostravská univerzita. • Švaříček, R., & Šeďová, K. (Eds.). (2007). Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice (1st ed.). Brno, Czechia: Masarykova univerzita. Příklady
 28. 28. Příspěvek v monografické publikaci/ve sborníku Příjmení, J. (Rok vydání). Název: podnázev příspěvku. In J. Příjmení (Ed.), Název: podnázev zdrojového dokumentu (Vydání, Svazek, Rozsah stran příspěvku). Místo vydání: Nakladatel. Příklady • Jemelka, P. (2006). Hra a tvořivost ve filosofii Vítězslava Gardavského. In J. Nosek (Ed.), Hra, věda a filosofie: sborník příspěvků (1st ed., pp. 135—141). Praha, Czechia: Filosofia. • Kalinová, A. (2006). Kamnářská plastika: příspěvek k studiu lidového kamnářství. In A. Křížová & J. Válka (Eds.), Středověké a novověké zdroje tradiční kultury: sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie (pp. 167—183). Brno, Czechia: Ústav evropské etnologie. • Nebeská, I. (2005). Doslov. In G. T. M. Altmann, Výstup na babylonskou věž: otázky jazyka, mysli a porozumění (1st ed., pp. 287—296). Praha, Czechia: Triáda. Příspěvek ve sborníku = samostatná část publikace, která může existovat nezávisle na zdrojovém dokumentu  nejprve se zapíší údaje o příspěvku (autor a název); zdrojový dokument se uvádí výrazem „In“
 29. 29. Články v seriálových publikacích Příklady • Stukker, N., Sanders, T., & Verhagen A. (2008). Causality in verbs and in discourse connectives: converging evidence of cross-level parallels in Dutch linguistic categorization. Journal of Pragmatics: an interdisciplinary journal of language studies, 40(7), 1296—1322. • Wihoda, M. (2007). Mocran et Mocran jako prostor k zamyšlení. Časopis Matice moravské, 123(2), 377—410. • Kasatkina, N. (2007). Etniškumo tyrimai: tendencijos ir esminės sąvokos [Ethnic studies: trends and key concepts]. Filosofija. Sociologija, 18(4), 1—11. Příjmení, J. (Rok vydání). Název: podnázev článku. Název: podnázev zdrojového dokumentu (seriálu), Ročník(Číslo), Rozsah bez „pp.“.
 30. 30. Specifika citování elektronických zdrojů • aktualizaci online zdrojů můžeme uvést konkrétně s přesností na den, např. (2007, December 11) • povinným údajem pro el. dokumenty je dostupnost a přístup; tyto údaje by měly odkazovat na ověřený zdroj (typicky URL); má-li dokument přiděleno doi (Digital Object Identifier), má vždy přednost • URL uvádíme formulací „Retrieved from“; může po ní následovat i název databáze; u často se měnících zdrojů (status na Facebooku) může za formulací následovat datum citování ve formátu „Retrieved November 16, 2015, from URL“
 31. 31. Elektronická kniha, online monografie jako celek Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev [Typ dokumentu]. Dostupnost na webu. • Smith, P. K. (2009). Children and Play: Understanding children‘s world. Retrieved from http://site.ebrary.com/lib/masaryk Kniha na webu • Kafka, F. (2006). The Trial. Retrieved from http://www.gutenberg.org/dirs/etext05/ktria11.txt Kniha v databázi
 32. 32. Články v online seriálových publikacích Příklady • Stringer, J. A. (2005). Reduction of RF-induced sample heating with a scroll coil resonator structure for solid-state NMR probes. Journal of Magnetic Resonance, 173(1), 40—48. Retrieved from http://ukpmc.ac.uk/abstract/MED/15705511/reload=0;jsessionid=iItc8JILJ sQigCYbe11k.136 Příjmení, J. (Rok vydání). Název: podnázev článku. Název: podnázev zdrojového dokumentu (seriálu), Ročník(číslo), Rozsah stran. Dostupnost na webu (=DOI/URL)
 33. 33. Webová stránka Příklad • Westcom. (2014). O nás. [Webpage]. Retrieved from http://www.webnode.cz/o-nas/ Příjmení, J. Název: podnázev stránky. [formát dokumentu]. Vydání/aktualizace. Retrieved from URL
 34. 34. Závěrečné práce Příjmení, J. (Rok). Název práce (Unpublished druh práce). Název instituce, Město, Stát, kde byla práce napsána. Příjmení, J. (Rok). Název práce (Druh práce, Název instituce, Město, Stát, kde byla práce napsána). Retrieved from URL/název databáze Diplomová práce Birckmannová, M. (1991). Německá lidová strana na Moravě na přelomu 19. a 20. století (Unpublished master's theses). Masarykova univerzita, Brno, Czechia. Disertační práce Jůva, V. (1992). Vývoj německé muzeopedagogiky (Unpublished doctoral dissertanition). Masarykova univerzita, Brno, Czechia. Závěrečná práce zveřejněná v Informačním systému MU Doležel, M. (2003). Staré japonské literární památky a jejich estetika (Bachelor's theses, Masarykova univerzita, Brno, Czechia). Retrieved from https://is.muni.cz/auth/th/52330/ff_b
 35. 35. Online video Příjmení, J. (Rok). Název [Video file]. Retrieved from URL/název databáze Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch? v=Vja83KLQXZs
 36. 36. Film Příjmení, J. (Producent), & Příjmení, J. (Režisér). (Rok). Název [Motion picture]. Země původu: Studio. Mrnka, D. (Producer & Director). (2017). Milada [Motion picture]. Czechia: Loaded Vision Entertainment.
 37. 37. „Čtení“ citací • schopnost rozpoznat typ dokumentu podle citace Příklad: Jemelka, P. (2006). Hra a tvořivost ve filosofii Vítězslava Gardavského. In Hra, věda a filosofie (pp. 135—141). Praha, Czechia: Filosofia. Stringer, J. A. et al. (2005, March). Reduction of RF-induced sample heating with a scroll coil resonator structure for solid-state NMR probes. Journal of Magnetic Resonance, 173(1), 40—48. Retrieved from http://ukpmc.ac.uk/abstract/MED/15705511/reload=0;jsessionid=iItc8JILJsQigCYbe 11k.136
 38. 38. Doporučená literatura • American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. • American Psychological Association. (2010). Concise rules of APA style (6th ed.). Washington, DC: Author. • American Psychological Association. (2012). APA style guide to electronic references (6th ed.). Washington, DC: Author. • Kratochvíl, J., Sejk, P., Eliášová, V., & Stehlík, M. (2011). Metodika tvorby bibliografických citací (2nd ed.). Retrieved from https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_cit ace_2011.html • APA Style Blog
 39. 39. Děkuji za pozornost Mgr. Hana Holoubková holoubkova@phil.muni.cz referenční služby reference@phil.muni.cz http://www.facebook.com/knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník  Děkujeme!

×