Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flexitseminarium, Stockholms universitet, November 2010

719 views

Published on

Presentation av mitt forskningsprojekt vid Good Old som gavs tillsammans med forskare på Ericsson ConsumerLAB och NCC Property Development och representanter från Riksbankens Jubileumsfond. Seminariet syftade till att presentera erfarenheter från forskningsprogrammet Flexit som inleddes av Riksbankens Jubileumsfond 2010.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flexitseminarium, Stockholms universitet, November 2010

 1. 1. Hej!Martin BergFil. dr. i sociologi, Lunds universitet 2008Universitetslektor i sociologi, Högskolan i Halmstad(tjänstledig)Forskare vid webb- och strategibyrån Good Old,Malmö 2010/02 tom 2013/01.
 2. 2. Det jag tänkte tala omUtgångspunkten för mitt nuvarande forskningsprojektVägval som en konsekvens av mötet med näringslivetExempel på två studier som har gjorts inom projektetReflektioner kring forskningens bidrag och relevans
 3. 3. Good Old ville vetaVarför engagerar sig människor i sociala medier?Varför ägnar många så mycket tid åt interaktion påinternet?Vilka underliggande behov driver människor att agerapå nätet?Med vilka medel kan man höja betalningsviljan hosanvändaren?
 4. 4. ÖversättningsproblematikGood Olds frågor kretsade kring kausalitet: varför?Hur kan dessa frågor omformuleras till fungerandesociologiska forskningsfrågor?Går det att bedriva seriös forskning och leverera enklasvar? Kan/bör frågor om ”varför” besvaras?Forskning vs. näringslivet: olika slags frågor, svar,lösningar, angreppssätt och tidsförståelse.
 5. 5. Ursprunglig forskningsplanDelstudie #1 Kropp: nätgemenskaper i stil medviktklubb.se som syftar till kollaborativ viktnedgångDelstudie #2 Identitet: nätgemenskaper somqruiser.com med inriktning mot HBTQ-personerDelstudie #3 Vardagsliv: sociala nätverksajter somFacebook och Twitter med fokus på kommunikation avvardagslivets olika skeenden.
 6. 6. Från akademi till näringslivMötet med näringslivet kastar nytt ljus överakademiskt orienterade frågeställningarVardagslivet på arbetsplatsen kom snabbt att fungerasom ett slags indirekt fältarbete: Var är fältet?Genom vardagserfarenheten kom en ny uppsättningforskningsfrågor att ta formEn medling mellan olika intressen är nödvändig
 7. 7. Nya delstudier formulerasOnline som ett extra lager i eller som en förlängningav livet offline?Förändrar aktiviteten online villkoren för livet offline?Är sociala medier att betrakta som verktyg för attinteragera? Hur ska användandet av dem förstås?En förståelse av nätet utan grund i buzzwords eller”hypen” om en ny och radikalt annorlunda ekonomi?
 8. 8. En revolution?”how mass collaboration changes everything””the surprising power of our social networks and howthey shape our lives”"how /.../ user-generated media are destroying oureconomy, our culture, and our values""how social media transforms the way we live and dobusiness."
 9. 9. Pågående studie #1Rationalized Intimacy and Disciplinary Social NetworksBranschledande populärvetenskaplig litteratur studeras(cirka 10-15 böcker).”Proto-teoretiska” försök att uttolka samtiden menoftast enbart med teknologisk utveckling som grund.Ett försök att fånga huvudargument, antaganden ochmönster som vidareutvecklas och granskas
 10. 10. Pågående studie #1Två huvudsakliga tendenser i materialet:Rationaliserad intimitet: enkelhet, kalkylerbarhet,närhet och autenticitet i sociala relationer onlineDisciplinerande sociala nätverk: (o)frihet, övervakning,den Andre alltid närvarande: ”var på din vakt”Komplexa företeelser som ger möjligheter att kritisktresonera kring branschens förutsättningar
 11. 11. Pågående studie #2Checking in at the Urban Playground: DigitalGeographies and the Electronic FlâneurSyftar till att skapa förståelse för gränsen mellanonline/offline genom platsbaserade tjänster somFoursquare och Gowalla - i gränslandet mellan urban-och internetsociologi12 kvalitativa intervjuer med i huvudsak ”earlyadopters” som rekryterades via Twitter
 12. 12. Pågående studie #2En förståelse av hur sociala teknologier används förpersonlig marknadsföring/självpresentation och för attorientera sig i stadsrummetVisar hur ett extra lager läggs till såväl kommunikationonline (rumsligt) som interaktion offline (digitalt)En utvecklad förståelse av aktörer inom socialanätverksajter: den elektroniska flanören är ”aktivtpassiv” och får världen levererad i sitt ”flöde”
 13. 13. Forskningens bidragEn sociologisk förståelse av internetbranschensdiskursiva villkor: vad hålls för sant och vad driverutvecklingen?Ett utvecklat aktörsbegrepp som inte enbart engagerarsig i social interaktion utan också ett slagsinterpassivitet i relation till det sociala ”flödet”En förståelse för upplösningen av gränsen mellanonline/offline representeras i vardagspraktiker
 14. 14. Kommande två årEn bok om sociala medier ur sociologisk synvinkel medfokus på både business och akademi (Liber 2011)En studie av sociala gränsdragningar mellan olikasociala nätverksajter (Twitter vs Facebook)Förändringen av internet bestämmer möjligt fokusVad händer när appen dör?
 15. 15. Tack för mig!martin@goodold.setwitter.com/martinberg0735-465010www.martinberg.sewww.goodold.se

×