Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IKT & Lärande: 12 Januari 2009

587 views

Published on

Föreläsning delkursen IKT och lärande, hösten 2008, IMD07.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IKT & Lärande: 12 Januari 2009

 1. 1. IKT och lärande IMD 07 · hösten 2008 Föreläsning 090112
 2. 2. varför denna kurs? att utveckla redskap för att bättre förstå “användaren” - och hennes meningsskapande
 3. 3. kursens syfte Kursen IKT och lärande syftar till att diskutera villkoren för mänskligt lärande generellt, och villkoren för lärande och kunskapande vid bruk av digitala artefakter (IKT) specifikt. Fokus ligger därmed på teoribildning kring dels mänskligt lärande och tolkningsprocesser, dels mänskligt kunskapande vid teknikanvändande.
 4. 4. kursens tema lärande i det 21.a århundradet
 5. 5. uppgift Vad anser du vara 1900-talets viktigaste tekniska uppfinning/innovation? Argumentera för ditt val! i. Individuellt i 2-3 minuter. ii. Bikupor i 5-10 minuter.
 6. 6. redskap
 7. 7. redskap senaste 500 åren befolkningen 13-dubblats läskunnigheten 1000-faldigats läsmaterial ökat 250 000 gånger [det mesta de senaste 100 åren]
 8. 8. active and inactive · bandwidth · blog - web log?? · blogosphere · breadcrumbs · brick and mortar · broadband · broken record (not digital but still a technology metaphor) · bulletin boards · calculating (as in a person is cold and calculating) · chat rooms · chatting · citizen of the internet - netizen · click · cloud (storage and computing) · cyberspace · dashboard · database · deckware · desktop · dial a touch phone · dial up internet access · dialog boxes · directory · domain · drop a packet · email · extranet · files · filing system · firewall · flame · flaming · folders · forum · forward (as in to forward an email) · frames · garbage can · garbage in, garbage out · gateway · grinding (used in gaming to get lots of a resource) · harvesting · hit · homepage · hotspot · hub · inbox · information superhighway · instant messaging · intranet · link · lurking · menu · mining, especially data mining · mouse · navigation · open (as in a file or email) · outbox · palette · portal · programmed or hardwired people · protocol · recycle bin · reply · reserving a seat for an online course · run · search engine · server · shopping carts/ basket · slides in powerpoint · spam · speed dial (Opera browser) · spyware · surfing · tabs · tag · tap (as in a line or phone which is no longer literal) · terminal · the computer going to sleep · the whole concept of a virtual open house · tree · trojan horse · trolling · virus · windows · wiping out a
 9. 9. litteratur Säljö, Roger (2005) Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag. Rostvall, Anna-Lena & Selander, Staffan (red.) (2008) Design för lärande. Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag.
 10. 10. historik forts. behaviorismen Darwin 1809-1882 Origin of Species 22 november1859 “Ge mig en nerv och en muskel, så skall jag göra Er ett medvetande” (P Janet, 1943) Watson 1878-1958 Pavlov 1849-1936 Skinner 1904-1990
 11. 11. historik forts. gestaltpsykologi vi är semiotiska, tolkande, individer pragmatism John Dewey 1859-1952 konstruktivism Vygotskij 1896-1934 Piaget 1896-1980 “assimilation is the fundamental fact of psychic development” Piaget 1936
 12. 12. fyra teorier om lärande lärande som beteendeförändring lärande som begreppslig utveckling lärande genom erfarande och handling den sociala miljöns betydelse för den lärande människan
 13. 13. bokens syfte “socialisation av människor […] innebär att deras sätt att resonera och tänka kommer att koordineras med intellektuella och fysiska redskap” 181
 14. 14. bokens syfte “socialisation av människor […] innebär att deras sätt att resonera och tänka kommer att koordineras med intellektuella och fysiska redskap” 181
 15. 15. bokens syfte “Det behövs nya perspektiv och begrepp som kan hjälpa oss att få syn på hur olika medier och olika kommunikativa villkor påverkar elevers möjligheter till lärande, hur arkitektur och design av klassrum påverkar lärandet och hur organiseringen av lärprocessen påverkar lärandet” 33
 16. 16. design “det vi kallar design är en del av en mer allmängiltig process då människor engagerar sig i något och gestaltar handlingar eller representerar objekt i någon kommunikativ form som kan delas av andra” 20
 17. 17. kursens lärandemål Efter genomgången kurs kan studenten visa fördjupad förståelse för villkor för mänskligt lärande, särskilt i relation till bruket av digitala artefakter (IKT) visa fördjupad förståelse för hur samtida digital teknik marginaliserar individer och grupper använda en teoretisk fördjupning inom dels mänskligt lärande och tolkningsprocesser, dels mänskliga kunskapsprocesser vid teknikanvändning kunna kritiskt värdera den nya medie- och informationsteknikens roll i samhällslivet, specifikt dess roll i olika lärprocesser.
 18. 18. lärande, enligt Säljö “man måste se lärande som en fråga om hur människor bekantar sig med och approprierar kulturella redskap i sociala praktiker. [...] hur och vad vi lär är beroende av vilka artefakter som används i det samhälle vi lever i.” s.73
 19. 19. att lära, enligt Säljö “Att lära förutsätter att man behärskar redskapens begreppsliga innehåll och att man [...] kan konstituera händelser och objekt i en mångtydig omvärld med hjälp av dem i enlighet med vad som krävs i en viss verksamhet. Förståelse ligger inte enbart i igenkännande och bekräftelse av ett begrepps innebörd utan i förmågan att använda det på nya och kreativa (men lokalt relevanta) sätt” s.143
 20. 20. att lära, enligt Säljö “en fråga om hur individer och kollektiv tillägnar sig, utvecklar och håller levande samhälleliga erfarenheter” s.21
 21. 21. lärande, enligt Rostvall & Selander “Lärande kan [...] ses som en ökad förmåga att engagera sig i världen på ett meningsfullt sätt, som en ökad förmåga att använda och utveckla de teckensystem och medier som finns tillgängliga. Lärande ses därmed som en process där kunskap formas och transformeras i olika situationer.” s.15
 22. 22. Efter genomgången kurs kan studenten visa fördjupad förståelse för villkor för mänskligt lärande, särskilt i relation till bruket av digitala artefakter (IKT) ge exempel på hur digital teknik • underlättar mänskligt handlande • förlänger mänskligt handlande • förändrar mänskligt handlande individuellt : 2-3 minuter
 23. 23. Efter genomgången kurs kan studenten visa fördjupad förståelse för hur samtida digital teknik marginaliserar individer och grupper ge exempel på ett område där individer eller grupper blir marginaliserade p.g.a. deras relation till digitala artefakter, på vilket sätt de blir marginaliserade, möjligheter till förändring, etc. bikupor : 3-5 minuter
 24. 24. Efter genomgången kurs kan studenten kunna kritiskt värdera den nya medie- och informationsteknikens roll i samhällslivet, specifikt dess roll i olika lärprocesser. digital kompetens • teknisk [funktion] nivå • humanistisk / social [betydelse] nivå gruppdiskussion : 2 minuter förberedelse : 5 minuter diskussion
 25. 25. Efter genomgången kurs kan studenten använda en teoretisk fördjupning inom dels mänskligt lärande och tolkningsprocesser, dels mänskliga kunskapsprocesser vid teknikanvändning
 26. 26. Hole in the Wall Sugata Mitra idea inspiration aftermath http://www.globalvision.org/program/how/how.html
 27. 27. Hole in the Wall
 28. 28. Hole in the Wall http://www.youtube.com/watch?v=xRb7_ffl2D0 http://www.hole-in-the-wall.com/ http://www.online-educa.com/videos-07-mitra

×