Attmätarundasaker<br />BHS & GU Sahlgrenskaakademin, december 2010 <br />Linnéa Sjögren<br />
Mäta image & profil<br />Fiktivaanvändare - personas<br />Mätningavsocialamedier<br />
Attmätasvårvärderadnyttakräverandrametoder<br />Attitydundersökning Legitimitet ger mått på värdet av servicen<br />Effekt...
Image & legitimitet<br />Frågor som mäter legitimitet<br />Angeläget? Överflödigt? Mötesplats? Viktigt för integration och...
Resultatimageundersökning<br />
“Man känner sig cool när man hängerpåStadsbiblioteket”<br />Stadsbiblioteketupplevsavanvändarnasom en modern, öppenmötes-...
Biblioteketsprofil<br />Biblioteketsprofilspeglas I målen – utifråndetbestämmavadsomskamätas<br />Lärcenter, kulturcenter,...
Järvalyftet – samhällsnyttigprofil<br />Mål efter 1 år: <br />nyinskrivningarnaöka med 25%<br />alla nyblivna föräldrar sk...
Köper vi rättsaker?<br />
Vemäricke-användare?<br />Biblioteket ligger för långt bort (pensionärer)<br />Har inte tid (annat modersmål + 18-24)<br /...
Personasmetoden<br />
En målgruppsanalys<br />Användsförutvärdering, test, marknadsföring, webbdesign<br />Gerkunskapomanvändargrupper, beteende...
Huranvända personas?<br />Grundförprojektidéer, mål, utvärderingar<br />Lockaspecifikgrupptill biblioteket<br />Kollahur r...
Scenarier<br />Beskrivertänkbarasituationer<br />Hurbeter sig personornaförattlösa en uppgift? <br />Kananvändasförattbesk...
Ex. scenario<br />Stinastartardatornförattboka en tvättid. Hon klickarpåtvättmaskinsikonenpåskrivbordetochkommerdirekt in ...
Exempel<br />Boråshögskolebibliotek : Rapport<br />Sondera<br />Jönköpingshögskolebibliotek: Viktor/Utvärdering<br />TPB <...
Material ex: Boråshgskbibl<br />Högskoleverketsstatistikövergrundutbildning<br />Skrift: StudenternaiSverige : omlivetocht...
FokusgrupperiBorås<br />Kvinnligalärarstudenter : frekventanvändninggrupprum, frågarmycket<br />Manligaingenjörsstudenter ...
Arbetsgång<br />Vadska de användas till? Detstyrfrågorna.<br />Samla in data : intervjuer, observationer, enkäter, marknad...
Varföranvändapersonasmetoden?<br />Iställetförsubjektivttyckande & tro<br />Lättareattpresenteraförändringsförslagförperso...
Effektmätning<br />Did this book:<br />Knowledge and Understanding<br />	Provide you with insight? <br />	Help you learn ...
Survey results for health related books<br /><ul><li>55.3% of books borrowed resulted in new insight (skönlitteratur: 50,2...
29.7% of books borrowed changed opinions (13,2%)</li></ul> <br /><ul><li>36.1% of books borrowed entertained the reader (8...
UK local government shared priorities<br />Improving the <br />quality of life of <br />children, young <br />people, fami...
The bigger picture = Effekt<br />Räknatpåantaletlånihelalandet:<br />Om hälftenavallalånadeböckerleder till attläsaren<br ...
Mätakreativitet & innovation<br />Nionordiskaföretaginomskogsindustrin<br />Sofia Börjesson, professor i Technology Manage...
Mätakreativitet<br />Mätsmed 50 påståendeninomtioområden: <br />Utmaningochmotivation<br />Frihet, idéstöd, tillitochöppen...
Ex påstående:<br />Härtar sig folk tidattdiskuteraidéer<br />Människorpratarintebakomryggenpåvarandra<br />Folk litarpåvar...
Innovationsförmågamäts:<br />59 påståendeninomåttaområden:<br />Strategi, prioriteringar<br />Kultur, idéhantering<br />Om...
Ex påstånden:<br />Allaföreslagnaidéerföljsuppavföretaget<br />Projektsominteleder till en direktkommersiellsuccéansesmiss...
Socialamedier<br />
Hittaettsyfte<br />Ex: http://blog.lib.chalmers.se<br />Marknadsföringav Chalmers bibliotekochdessprojekt<br />Återanvändn...
Vadkanmätas?<br />Kvantitet: Antalvänner, followers, besök, sidvisningar<br />Kvalitet: inläggskvalitet, tid, kommentarer,...
Vadsomskakommunicerasi Twitter (Stadsbiblioteket)<br />Dialog med invånarnaomdetnyabiblioteket<br />Marknadsföring/info om...
Hurdetskamätas<br />Antalet followers<br />Antaletretweetsavvåra tweets<br />Antaldirektmeddelanden<br />Antalmentions<br ...
Mål Twitter<br />Antalet followers skauppgå till 300 vid 2010 årsslut (521 den 15 dec)<br />Antalet RT (retweets) skavara ...
Verksamhetsmål(Chalmers)<br />”Spridakännedomominformationsresurserna” - statistikfrån YouTube, Twitter, Facebook där vi l...
Såvadgårattmäta?<br />Tid & pengar : data finnsoftadokumenterat I system (kvantitet). Observation (kvalitet).<br />Kompete...
Mätpunkter<br />Harni de uppgiftersombehövsförattmätamålen?<br />Mätetalskapaslättutifråndet data somfinnstillgängligt, in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Att mäta runda saker dec10

1,660 views

Published on

Presentation om mätning av image, sociala medier, effekt, personasmetoden. Mål. Mjuka faktorer.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,660
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
714
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Några verktyg eller metoder för att fånga svårvärderad nytta:Hur legitimt och vilken image = mått på VÄRDET av servicen. Enkät. För att vara angeläget för låntagarna/kommuninvånarna ska biblioteket vara LEGITIMT.Mätaläsningens EFFEKTER: 2006 i England. Hälsorelateradeböckerförändradeläsarnas liv. Läsningavskönlitteraturgavunderhållningochnyainsikter. Frågeformuläretfinnsi Reading a difference.WTA/WTP: Mäterejekonomiskavärdet (SOM-undersökning, hurmktskatt man villbetala, hurmkt man villbetalaförnåt)Aabö, SOM mäterlegitimitet. Positiveffektpåinlärningsförmågaattläsaskönlitt. (Argument förskönlittpåspecialbibliotek)Storytelling - Öppnafrågorienkätellerintervjuer. Kommentarerellerberättelser. Mätermåluppfyllelse.
 • Angeläget – legitimitet - image2007Niels Ole PorsBiblioteketsmåldokumentMåluppfyllelseEx: “GöteborgarnasbehovavkunskapochupplevelserskastyraStadsbiblioteketsutbud”.I enkätfrågorna: upplevelser = aktuellaböcker/filmer/skivor? / kulturcenter? / stödjerlärande? / studieplats?Kreativt? (fanns i SB:s målformuleringar/vision)/VivecaVision: SB ska vara så angeläget för göteborgarna att det blir det självklara valet när man söker kunskap, insikt, upplevelser.
 • Ett av målen på SB i Gbg varatt vara angeläget för göteborgarna – enkätfrågor.Exempel från verkligheten (folkbibliotek): Järvabiblioteken utanför Stockholm (Kista, Rinkeby m fl) - samhällsnyttig profil och ska bidra till Järvalyftet genom att utveckla demokratiska värden och ge barnen i Järva samma möjligheter till högre studier som andra barn i Sthlm.JÄRVALYFTETMål efter 1 år: nyinskrivningarna öka med 25%, alla nyblivna föräldrar ska ha besökt biblioteket, 75% av laptoparna är i ständig cirkulationMål efter 5 år: ett ökat valdeltagande i stadsdelarna, ett ökat antal elever fullföljer sina gymnasiestudier, ökat antal elever söker eftergymnasial utbildning
 • Vilketmål hade vi?Nåddevåraböcker de målgrupper vi hade prioriterat?Lånade vi utmestavdet vi satsadepengarpå? Ville låntagarna ha ngtannat?F = språk (kurser, böcker)Sättamålförcirkulationstalet?
 • SplitVision. Etthalvårefter min undersökning,våren 2008.- Varförkom de inte till SB?- Vadskullefådom till attkommaoftareelleralls? – mer media, flerarrangemang, mermarknadsföring.
 • Viblevintresseradeav personas I o m imageundersökningen – profil, image,identitet.Material I byrålådanpåbiblioteken. Görsnyaundersökningar I st f attanvändadet man har. 90-t.
 • 90-talet.Används mkt inom gränssnittsdesign.Intervjuer + annat material. Syrihop en kortbeskrivningavpersonansbeteendemönster, mål, kunskaper, attityderochomgivningsamtettantalfiktivapersonligadetaljerförattgörapersonanmerlevande.
 • i
 • KB Sondera
 • Borås: förändringsarbetegällandebibliotekslokaler vid HögskolaniBorås.
 • BORÅS högskolebibl.Personametodikenutgårintefrånattintervjuasåmångapersonersommöjligtutanfrånattfåframdetmestspecifika hos olikaanvändargrupper. Kanräcka med ca 10 intervjuer. Man stannarnär man börjar se ettmönster. Kangöras I grupp. Letaefterolikheter.
 • De klargjorderedaninnanintervjuernavilkagrupper de varintresserde av. De visstevilkasomanvändebiblioteket men intevilkabehovsomfanns!Frågor:Primärabehov (Varförgår du till biblioteketiförsta hand?) MAN KAN GRADERA BEHOVEN SOM KOMMER FRAM I INTERVJUERNA.• Den tystaläsesalen• Datorarbetsplatser• Grupprum• Tidskriftsavdelningen• Tekniskutrustning• Bokskogochkompakthyllor (Hurochvarföranvänder du de trycktasamlingarna?) • Studiearbetsplatser• Informationspunkt/Söksupport/Datasupport (Hurochvarföranvänder du dessatjänster?)• Utlånings- ochåterlämningsutrustning• Allmänarbetsmiljö (ljudnivå, klimat, matförbud)• Någotbehov du harsomintetäcksidagav BLR
 • Vadska vi använda personas till? Vilkafrågorärrelevantaattställa? Vadvill vi ta redapå? Vemvill vi nå? Vilkaverksamhetsmålhar vi? Vemäranvändare/icke-användare? Har vi redantillräckligt med uppgifter? Kan vi göraundersökningarnasjälvaellerbehöver vi anlitanågon? Enkät + intervjuer (minst 8).Vadska vi använda personas till? Vilkafrågorärrelevantaattställa? Vadvill vi ta redapå? Vemvill vi nå? Vilkaverksamhetsmålhar vi? Vemäranvändare/icke-användare? Har vi redantillräckligt med uppgifter? Kan vi göraundersökningarnasjälvaellerbehöver vi anlitanågon?2. Intervjuer, observationer, användarundersökningar.Komplettera med statistik, t ex medievanor. Har vi rättuppgifter? Behöver vi kompletteramaterialet? 3.Prioritera bland behoven. Vilkamål, behovochdrivkrafterharmålgruppen? Vilkabehovetcöverväger? Kan vi se någramönster? Tänkpåatt ha frågeställningeniåtankenärdettagörs! Vilkabehovkan vi väljabortsominteärsåviktigtförvårfrågeställnng?Faktorersomkansignaleraettbeteendemönster:-       nyckelbeteenden, användningssättochfrekvensianvändningavbiblioteketstjänster/produkter-       bakgrundochpersonligaegenskaper-       motivation, attitydochmål till bibliotekochbiblioteksanvändning -       kunskapsnivåochtrygghetsnivåinomanvändningav en visstjänst/produkt 4. 2-5 st.Enprimärochnågonellernågrasekundära. Gevarjebeteendemönsteretttalandenamn, t ex ”pensionärer, icke-användare” eller ”pensionärer med annatmodersmål”. Beskrivdäreftervarje persona merellermindredetaljeratiettdokument.
 • Representerarbeteende,inte en verklig person. Den kaninteersättariktigaanvändare, Iblandhar man ingaanvändare.Nyaprodukterharingaexisterandeanvändare
 • Mäta långsiktiga förändringar, påverkan.Reading a difference. The impactof adult lendingbooks on genericoutcomes. Exeter Central Library, Devon County Council. 2006. Libraries Inspire Learning (ppt) – Brittisk kvalitetsundersökning där man mätte läsningens effekter på människorSyfte: skapa ett verktyg för utvärdering av lärande. Studien gjordes på folkbibliotek i Devon.
 • Tvåenkätersomringar in olikafaktorersompåverkar. Den ena, framtagenav professor GöranEkvall, mäterhurkreativtklimatetärpå en arbetsplats. Den andraenkätenärutveckladav CBI:s forskareochmäterinnovationsförmågan. Ävenom den skapatssomettverktygförföretagkan den kanskevaratillämpligävenpåandratyperavarbetsplatser.
 • Att mäta runda saker dec10

  1. 1. Attmätarundasaker<br />BHS & GU Sahlgrenskaakademin, december 2010 <br />Linnéa Sjögren<br />
  2. 2. Mäta image & profil<br />Fiktivaanvändare - personas<br />Mätningavsocialamedier<br />
  3. 3. Attmätasvårvärderadnyttakräverandrametoder<br />Attitydundersökning Legitimitet ger mått på värdet av servicen<br />Effektmätning<br />WTA, WTP <br />Storytelling<br />
  4. 4. Image & legitimitet<br />Frågor som mäter legitimitet<br />Angeläget? Överflödigt? Mötesplats? Viktigt för integration och mångfald? Nödvändigt? Viktigt för demokratin?Frågor som mäter image Töntigt? Modernt?Gammaldags? Solidariskt? Kreativt? Byråkratiskt?<br />
  5. 5. Resultatimageundersökning<br />
  6. 6. “Man känner sig cool när man hängerpåStadsbiblioteket”<br />Stadsbiblioteketupplevsavanvändarnasom en modern, öppenmötes- ochstudieplats.<br />Atmosfärenärvänligochkreativochpersonalenuppskattasför sin vänlighetochhjälpsamhet.<br />
  7. 7. Biblioteketsprofil<br />Biblioteketsprofilspeglas I målen – utifråndetbestämmavadsomskamätas<br />Lärcenter, kulturcenter, informationscenter, mötesplats, företagsservice…<br />
  8. 8. Järvalyftet – samhällsnyttigprofil<br />Mål efter 1 år: <br />nyinskrivningarnaöka med 25%<br />alla nyblivna föräldrar ska ha besökt biblioteket<br />75% av laptoparna är i ständig cirkulation<br />Mål efter 5 år: <br />ett ökat valdeltagande i stadsdelarna<br />ett ökat antal elever fullföljer sina gymnasiestudier<br />ökat antal elever söker eftergymnasial utbildning<br />
  9. 9. Köper vi rättsaker?<br />
  10. 10. Vemäricke-användare?<br />Biblioteket ligger för långt bort (pensionärer)<br />Har inte tid (annat modersmål + 18-24)<br />Är inte intresserade av bibliotek (studerande + män)<br />Köper böcker istället (kvinnor + pensionärer)<br />Splitvision<br />
  11. 11. Personasmetoden<br />
  12. 12. En målgruppsanalys<br />Användsförutvärdering, test, marknadsföring, webbdesign<br />Gerkunskapomanvändargrupper, beteende, vanor<br />Användare man har / vill ha<br />Mål, behov, motivation, frustration, kunskap, beteende<br />Bra förpriogrupp. Halvbraförövriga.<br />
  13. 13. Huranvända personas?<br />Grundförprojektidéer, mål, utvärderingar<br />Lockaspecifikgrupptill biblioteket<br />Kollahur relevant en nytjänstär<br />Se vadsomkanmarknadsförastydligare, påannatsätt? <br />Användairapporter, presentationer, verksamhetsberättelser.<br />Scenarier<br />
  14. 14.
  15. 15. Scenarier<br />Beskrivertänkbarasituationer<br />Hurbeter sig personornaförattlösa en uppgift? <br />Kananvändasförattbeskrivainteraktion med bådeexisterandeochtänkttjänst<br />Användssomunderlagfördiskussion med användare, utvärderingavtjänsten, identifierarkravpåtjänsten.<br />
  16. 16. Ex. scenario<br />Stinastartardatornförattboka en tvättid. Hon klickarpåtvättmaskinsikonenpåskrivbordetochkommerdirekt in ikalendernförinnevarandemånad.<br />Eftersomhonbehöver en tvättidsåsnabbtsommöjligt, senastimorgonförmiddag, klickarhonpåknappen "Närmastledigatid". Alternativetsom visas (i en separatruta) passarinteså bra, såStinaklickarpå "Nästa". DetalternativetpassarännusämresåStinabackar med "Föregående".<br />Stinabokar den tidengenomattklickapåknappen "Boka". Hon anger ocksåatthonbarabehöver en tvättmaskinochtorkskåpetgenomattmarkerademirutan med en schematiskbildövertvättstuganochdessutrustning.<br />NärStinaärklarskriverhonuttvättidenförattsättaupp den pådörren. (Man kanocksåsparatidernasomnotisarpåskrivbordet.) Sedan stängerhontvättbokningenochstängeravdatorn.<br />
  17. 17. Exempel<br />Boråshögskolebibliotek : Rapport<br />Sondera<br />Jönköpingshögskolebibliotek: Viktor/Utvärdering<br />TPB <br />
  18. 18. Material ex: Boråshgskbibl<br />Högskoleverketsstatistikövergrundutbildning<br />Skrift: StudenternaiSverige : omlivetochtillvaronsom student vid sekelskiftet 2000” Högskoleverket<br />Inloggningsstatistikpådatorernaibiblioteket<br />Utlåningsstatistik<br />Statistiköverstudenternasutskrifter<br />Besöksräkning<br />Förattfåspecifikaanvändarsynpunkter– fokusgruppsintervjueravgruppersomanvändebiblioteketslokal men påolikasätt<br />
  19. 19. FokusgrupperiBorås<br />Kvinnligalärarstudenter : frekventanvändninggrupprum, frågarmycket<br />Manligaingenjörsstudenter : användedatorernamycket<br />Mode- ochtextildesignstudenter : söker inspiration<br />Doktorander : valdesbortsompersonagruppdå de användebibl.för lite<br />Digital natives : födda -88 ellersenare. Blevej persona<br />
  20. 20. Arbetsgång<br />Vadska de användas till? Detstyrfrågorna.<br />Samla in data : intervjuer, observationer, enkäter, marknadsundersökningar<br />Gåigenommaterialet. Hittamönster. Gruppera. En profil=en persona. Kortbeskrivningav de sakersompåverkarprodukten / tjänsten.<br />Ta frampersonor. Lägg till personliga drag somförstärker.<br />
  21. 21. Varföranvändapersonasmetoden?<br />Iställetförsubjektivttyckande & tro<br />Lättareattpresenteraförändringsförslagförpersonaleneftersomdetäranvändarnasbehovsomstyrtochintearbetsgruppensförutfattademeningar<br />Statistik & undersökningarblirlevande<br />Roligare!<br />Var dock medvetenomriskerna<br />
  22. 22. Effektmätning<br />Did this book:<br />Knowledge and Understanding<br /> Provide you with insight? <br /> Help you learn new facts? <br /> <br />Activity behaviour and progression <br /> Change your daily life? <br /> Benefit you personally? <br /> <br />Skills<br /> Help develop your skills? <br />Enjoyment, inspiration, creativity<br />Entertain you? <br /> Motivate or inspire you? <br /> <br />Attitudes and values<br />Change your attitudes? <br /> Change your opinions? <br /> <br /> <br /> <br />Källa: Libraries Inspire Learning (ppt)<br />Reading a Difference (rapporten)<br />
  23. 23. Survey results for health related books<br /><ul><li>55.3% of books borrowed resulted in new insight (skönlitteratur: 50,2%)</li></ul> <br /><ul><li>82.7% of books borrowed helped learn new facts (49,8%)</li></ul> <br /><ul><li>54.7% of books borrowed helped develop skills (14,9%)</li></ul> <br /><ul><li>34.5% of books borrowed challenged attitudes (19,6%)
  24. 24. 29.7% of books borrowed changed opinions (13,2%)</li></ul> <br /><ul><li>36.1% of books borrowed entertained the reader (81,4%)</li></ul> <br /><ul><li>63.1% of books borrowed inspired the reader (28,7%)</li></ul> <br /><ul><li>27.6% of books borrowed changed the lives of those that borrowed them (4,2%)</li></ul> <br />
  25. 25. UK local government shared priorities<br />Improving the <br />quality of life of <br />children, young <br />people, families at <br />risk and older <br />people <br /> <br />Promoting healthier<br />communities by <br />targeting key local <br />services, such as <br />health and housing<br /> <br />  <br /> <br />
  26. 26. The bigger picture = Effekt<br />Räknatpåantaletlånihelalandet:<br />Om hälftenavallalånadeböckerleder till attläsaren<br />lär sig nyasaker, innebärdetatt 165,1 miljoner<br />tillfällenges till ökadkunskapgenomattlåna en bok<br />frånbiblioteket!<br /> <br />If 49.8% of those books lead to the<br />"learning new facts" we get 165,1 million <br />occasions that an individual has gained <br />this learning outcome from borrowing a <br />library book.<br /> <br />
  27. 27. Mätakreativitet & innovation<br />Nionordiskaföretaginomskogsindustrin<br />Sofia Börjesson, professor i Technology Management, Chalmers<br />Hinder ochmöjligheterförinnovationeriredanetableradebolag<br />
  28. 28. Mätakreativitet<br />Mätsmed 50 påståendeninomtioområden: <br />Utmaningochmotivation<br />Frihet, idéstöd, tillitochöppenhet<br />Livlighetochdynamik<br />Lekfullhetochhumor<br />Debatt,meningsskiljaktigheter, konflikt<br />Risktagande, tidsutrymme<br />
  29. 29. Ex påstående:<br />Härtar sig folk tidattdiskuteraidéer<br />Människorpratarintebakomryggenpåvarandra<br />Folk litarpåvarandra<br />Människorvågar ta initiativävenomutfalletärosäkert<br />De flestahärhartidatttänkaigenomnyaidéer<br />De flestahäransersittarbetemeningsfulltochstimulerande<br />
  30. 30. Innovationsförmågamäts:<br />59 påståendeninomåttaområden:<br />Strategi, prioriteringar<br />Kultur, idéhantering<br />Omgivningenochexternarelationer<br />Implementering, beslutsfattandeochregler<br />Samarbeteochlärande<br />
  31. 31. Ex påstånden:<br />Allaföreslagnaidéerföljsuppavföretaget<br />Projektsominteleder till en direktkommersiellsuccéansesmisslyckade<br />Företagetuppmuntrarexperimenterande<br />Vi arbetarsystematiskt med attidentifieraochanvändavärdefullaidéerfrånexternamiljöer<br />
  32. 32. Socialamedier<br />
  33. 33. Hittaettsyfte<br />Ex: http://blog.lib.chalmers.se<br />Marknadsföringav Chalmers bibliotekochdessprojekt<br />Återanvändning<br />Skyltfönstermot media, biblioteksvärlden<br />Personalenskompetensochkunnandemarknadsförs. Vi övarosspåattskrivapåettsättsomlockar till läsning.<br />Bidrartill attskapaförtroendeför Chalmers verksamhet<br />Dokumentation<br />
  34. 34. Vadkanmätas?<br />Kvantitet: Antalvänner, followers, besök, sidvisningar<br />Kvalitet: inläggskvalitet, tid, kommentarer, samtal, spridning (RT)<br />
  35. 35. Vadsomskakommunicerasi Twitter (Stadsbiblioteket)<br />Dialog med invånarnaomdetnyabiblioteket<br />Marknadsföring/info ombibliotekets media ochtjänster<br />Personalenskompetens<br />
  36. 36. Hurdetskamätas<br />Antalet followers<br />Antaletretweetsavvåra tweets<br />Antaldirektmeddelanden<br />Antalmentions<br />Fortlöpandekontrollavvilka tweets ochvilkaämnensomlockartrafik<br />Enkätomperpnalensupplevdakompetensvisning<br />
  37. 37. Mål Twitter<br />Antalet followers skauppgå till 300 vid 2010 årsslut (521 den 15 dec)<br />Antalet RT (retweets) skavara 7 per månad<br />
  38. 38. Verksamhetsmål(Chalmers)<br />”Spridakännedomominformationsresurserna” - statistikfrån YouTube, Twitter, Facebook där vi lagtupp info ominforesurser.<br />”Bidra till attanvändningenav e-resurserökar” - användarstatistikpå e-resurser.<br />”Ökaanvändandetavdetfysiskabiblioteketsommötesplats” -statistikpåmediavisningariFacebook. Besöksstatistikfysiskabiblioteket.<br />”Spridakunskapinombibliotekssektornombiblioteketsolikaprojekt” - statistikfrånblogg, föreläsningsuppdrag, pressklipp.<br />
  39. 39. Såvadgårattmäta?<br />Tid & pengar : data finnsoftadokumenterat I system (kvantitet). Observation (kvalitet).<br />Kompetenshöjningar : hurmktpengarsomspenderats (kvantitet). Intervju (kvalitet, lärt sig ngt?)<br />Kvalitet : stickprov, inköpkontrautlån<br />Ekonomisknytta : Cost Benefit<br />Nöjdkund : enkäter (kvalitet)<br />Image : attitydundersökningar (SOM-inst.)<br />Läsupplevelse, friskvård: läsarundersökningar (kval.)<br />
  40. 40. Mätpunkter<br />Harni de uppgiftersombehövsförattmätamålen?<br />Mätetalskapaslättutifråndet data somfinnstillgängligt, inteutifråndet man villveta<br />Nöjdhet?<br />Vetskap?<br />
  41. 41. Fin<br />Linnéa Sjögren Chalmers bibliotek e-kanaler<br />linnea.sjogren@chalmers.se<br />@linneasj<br />http://biblioteksnytta.wordpress.com<br />

  ×