Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociala verktyg i högskolan

1,059 views

Published on

Föreläsning som gav i samband med IT-dagarna vid Högskolan i Halmstad.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sociala verktyg i högskolan

 1. 1. Sociala medier i högskolan Martin Berg, Fil. dr. onsdag den 29 september 2010
 2. 2. Hej! Martin Berg Fil. dr. i sociologi Universitetslektor i sociologi, HOS (tjänstledig tom jan 2013) Post-doc vid Good Old, Malmö Riksbankens Jubileumsfond inom programmet Flexit onsdag den 29 september 2010
 3. 3. Upplägg Introduktion till sociala medier som verktyg Kulturell och samhällelig relevans Hur vi ska hantera "världen utanför" Utmaningar, förväntningar och möjligheter Sociala medier i forskning / undervisning / internkommunikation Fokus på ett antal tjänster som förenklar vardagen onsdag den 29 september 2010
 4. 4. Sociala verktyg Ett verktyg förenklar och effektiviserar kroppsliga handlingar som skulle vara svåra att utföra med kroppen allena Ett socialt verktyg förenklar och effektiviserar social handling Flertalet handlingar går att utföra utan verktyg men blir enklare och roligare att utföra om ett sådant finns att tillgå onsdag den 29 september 2010
 5. 5. Varför ska vi bry oss? Vi arbetar alla i informationsbranschen: internt och externt Det pågår en konversation. Var med, eller... Förändrat kommunikations- och medielandskap Förändring i professionalisering Förskjutning av traditionell auktoritet/legitimitet "Conversation is king. Content is just something to talk about"? Samverkan vs samtal: det krävs att vi verkligen engagerar oss Världsledande forskning kräver världsledande kommunikation En väg in i traditionella medier och samverkan på "rätt" plats. onsdag den 29 september 2010
 6. 6. Vad har hänt med webben? onsdag den 29 september 2010
 7. 7. Webbens barndomsår Distinktion mellan online/offline Online som ett möjligheternas rum Friställning av interaktion online Multipla identiteter och lekfullhet Anonymitet och kroppslöshet Tematiska nätgemenskaper Diskussionsforum onsdag den 29 september 2010
 8. 8. Anonymitet Web 1.0: På nätet vet ingen att du är en hund Web 2.0: På nätet vet alla att du är en hund onsdag den 29 september 2010
 9. 9. Webben börjar bli myndig Det som en gång var ägnat åt informationsspridning fungerar nu som en plattform för interaktion De mest besökta webbplatserna är sökmotorer och sociala verktyg Vi har att göra med sociala nätverk som kretsar kring individen Informationsdelning, nätverkande, deltagande, samarbete Webben har utvecklats till en social web där kommunikationen många gånger tas för självklar Distinktionen mellan online/offline suddas ut och ”online” fungerar mer som ett extra lager i den sociala världen. onsdag den 29 september 2010
 10. 10. Mobil utveckling Webben som vi förstår den idag omvandlas gradvis Mobila applikationer allt viktigare för användning av nätet Kameror och GPS sammankopplas med sociala nätverk Geo-tagging och möjligheten att interagera med det fysiska rummet Augmented reality: ett extra kommunikativt lager i den sociala världen onsdag den 29 september 2010
 11. 11. En revolution på gång? ”how blogs are changing the way businesses talk with with customers” "how blogs, MySpace, YouTube and the rest of today's user- generated media are destroying our economy, our culture, and our values” ”how mass collaboration changes everything” ”how endless choice is creating unlimited demand” ”the surprising power of our social networks and how they shape our lives” "how social media transforms the way we live and do business." onsdag den 29 september 2010
 12. 12. http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng onsdag den 29 september 2010
 13. 13. Åtminstone en förändring Har vi att göra med en revolution eller en långsam förändring? Optimismen osynliggör ofta praktiska/politiska problem Marknadsaktörer vill se en förändring och skapar den därmed Något har hänt och frågan är hur vi ska/bör förhålla oss till det. Join the revolution or... die? ”If I can't dance, I don't want to be part of your revolution” /Emma Goldman För att kunna ”dansa” krävs det att vi gör ett försök. Innan sista dansen. onsdag den 29 september 2010
 14. 14. Sociala verktyg? onsdag den 29 september 2010
 15. 15. Ett nytt sätt att kommunicera Från en-till-en och en-till-många till många-till-många Personlig kreativitet och massamatörisering Mellan personlig kommunikation och masskommunikation Gamla sätt att agera blir förstärkta genom förenkling av social handling Kommunikation och interaktion genom sociala objekt som kan spridas Ett uppenbart begär efter sociala relationer, erkännande och kommunikation. Enkelhet, snabbhet, rationalisering, autenticitet och intimitet onsdag den 29 september 2010
 16. 16. Medielandskap i förändring Möjligheten att publicera sig på nätet utmanar traditionella kommunikationskanaler Alla är sin egen förläggare och det redaktionella arbetet förändras: från ”varför ska vi publicera detta?” till ”varför inte?” Rådande logik är: ”publicera först, filtrera sedan” och det ställer krav på en hög grad av interaktion kring det digitala material som publiceras En rörelse från informationsinhämtande publik till informationscentrerad interaktion Flertalet företag tvingas utveckla nya affärsmodeller på grund av ett förändrat informations- och kommunikationslandskap. Vad krävs av oss? Användare går från enbart konsument eller producent till ”prosumer” onsdag den 29 september 2010
 17. 17. Institutionens problematik? Institutioner ska förenkla social organisering men det är något som kostar tid, pengar, arbetskraft etc. Social organisering löses ofta genom inrättandet av hierarkier vilka för med sig ineffektivitet och höga transaktionskostnader Sociala verktyg är en fråga om att organisera utan organisationer och innebär hög effektivitet och låga transaktionskostnader Självorganiserade grupper genom taggning: först intresse, sedan sammanslutning. Jämför forsknings- miljöer av idag Det är inte fråga om all slags organisering utan enbart de typer som inte nödvändigtvis kräver en hierarkisk ordning onsdag den 29 september 2010
 18. 18. Death of social schizophrenia Var dig själv och ha aldrig dubbla identiteter är en uppmaning som ofta återkommer i samtal om sociala verktyg, något som är komplicerat i vissa yrkesroller. Krav på äkthet och ärlighet: självpresentationen strömlinjeformas, det blir svårt att spela roller varvid lekfullheten riskerar att avta Frihet att uttrycka sig innebär att vi alltid kan bli sedda och därur kan vi skönja framväxten av ett övervakningssamhälle “What happens in Vegas stays on YouTube” Uttrycksfrihet övergår i självkontroll? Öppenhet och dialog med sina läsare/följare är viktigt, inte minst i samband med att sociala verktyg används för forskningskommunikation. onsdag den 29 september 2010
 19. 19. Tredje uppgiften 2.0 Sociala verktyg utgör ingen direkt konkurrent till etablerade vetenskapliga kanaler men hjälper oss att handskas med tredje uppgiften. "I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta." Det blir möjligt att skapa förutsättningar för intresse, vidareutveckling och användning av forskningsresultat. Inte enbart informationsspridning utan också ett gemenskapande kring resultat/process onsdag den 29 september 2010
 20. 20. Tjänster onsdag den 29 september 2010
 21. 21. Facebook Låt forskningen bli en del av människors ”vardagsflöden” synliggör där alla befinner sig Högskolan får en möjlighet att finnas ”nära” människor Skapa förutsättningar för människor att engagera sig i forskningen Arbeta empiriskt (netnografi, visuella metoder, fokusgrupper) onsdag den 29 september 2010
 22. 22. Facebook / Pages Fungerar ungefär som en personlig profil Poster hamnar i ”vännernas” flöde med möjlighet att spridas Kommunikation genom statusuppdateringar och kommentarer Möjligt att ta fram statistik över interaktion Bra att använda för officiella funktioner Få begränsningar Ej knutet till en särskild person Indexeras av Google onsdag den 29 september 2010
 23. 23. Facebook / Groups Öppna, slutna eller hemliga För grupper som är mindre än 5000 personer och liknar sammanslutningar offline Grupper är kopplade till administratörer och kan på så sätt förstås som en förlängning av det personliga medan pages blir till egna aktörer Högre grad av kontroll i grupper Indexeras inte av Google onsdag den 29 september 2010
 24. 24. Academia.edu Följ pågående forskning vid universitet och högskolor över hela världen Läs papers, föredrag, blogginlägg Se statistik om vilka som läser dina papers eller liknande Ta reda på vilka nyckelord som används då folk söker efter dig på Google. onsdag den 29 september 2010
 25. 25. Delicious.com Tre beståndsdelar: användare, länkar, taggar Skapa gemensamma bibliotek Knyt kontakter genom gemensamma intresseområden Gemenskap genom arkiv Stora möjligheter till ”smala” sökningar genom sammanslagna taggar onsdag den 29 september 2010
 26. 26. Wordpress & Blogger Använd bloggen som ett tankelaboratorium En annan typ av skrivande som skapar möjlighet för interaktion med såväl andra forskare som en bredare allmänhet Kräver att ofärdig text släpps men denna tas ofta emot med öppna armar Textarkiv: en taggad tankeutveckling Skriva individuellt eller kollektivt? Möjlighet att låta skrivandet och forskningsprocessen organiseras utan någon ”direkt organisation” onsdag den 29 september 2010
 27. 27. Twitter Mikroblogg, Kort, snabb och effektiv kommunikation: max 140 tecken Skapa nätverk, följ och få följare: gemenskaper genom hashtag (#) Viktigt att ha en personlig kanal, försök att frångå enbart högskolegemensam twitter. Användningsområden: Synliggör forskning, förläng diskussion om undervisning utanför föreläsningssalen, skapa en hashtag för ett forskningsprojekt, en kurs eller liknande. Viktigt att betrakta i relation till andra kanaler, t ex bloggar - med twitter kan vi sprida kort info om annan info. onsdag den 29 september 2010
 28. 28. YouTube Vidstract - Video Abstract Digital Storytelling Videobloggande som en kanal för att marknadsföra sig själv och sin forskning - ett sätt att mänskliggöra vårt arbete. Extra material till böcker, till exempel en utvecklande diskussion/ presentation Fungerar även som sökmotor onsdag den 29 september 2010
 29. 29. Yammer Vad gör du nu? Skapa samhörighet och närhet genom konversation: se vad andra gör och diskuterar Knyt samman arbetsgemenskapen trots att människor är på språng (även mobilapplikation) Skapa gemenskaper för sektioner, avdelningar, forskargrupper, arbetsgrupper eller liknande - alla inom @hh.se har tillgång Dela filer, boka möten, organisera samtalet med taggar, sök tidigare konversationer, skicka direktmeddelanden, ta del av personlig profil onsdag den 29 september 2010
 30. 30. SlideShare Tjänst för att dela med sig av presentationer (PowerPoint, PDF, Keynote etc): 25 miljoner besökare per månad. Gör presentationen sökbar, möjlig att bädda in i blogginlägg, Facebook med mera: bli synlig utåt för samverkan och uppdrag Skapa förutsättningar för interaktion kring presentationen även efter ett föredrag/seminarium eller liknande Skapa ett personligt arkiv av presentationer och låt andra forskare och/eller studenter lära känna dig genom din undervisning och forskningspresentationer Offentlighet = granskning = utvärdering = krav på god kvalitet onsdag den 29 september 2010
 31. 31. Google Apps I princip alla program som finns i Office fast gratis. Oberoende av dator. Alltid tillgängligt. Data i ”molnet” Delade kalendrar, se när dina kollegor är upptagna Möjlighet att skriva kollaborativt, till exempel protokoll Datainsamling, t ex för enkäter eller kursvärderingar onsdag den 29 september 2010
 32. 32. Mina erfarenheter Det är svårt att kommunicera med omvärlden Akademin och dess forskning upplevs som ”mossig” och världsfrånvänd. Alternativet har varit att sprida information på ett lättfattligt sätt Att göra forskningen personlig och att bjuda in till samtal om den Synlighet och engagemang är avgörande Sociala verktyg förenklar vägen dit onsdag den 29 september 2010
 33. 33. Min strategi Från att ha varit helt okänd till att vara ”forskaren” i folkmun Presentera ”work in progress” i bloggform, twitter och facebook Dela med mig av forskarvardagen på twitter Engagemang i den pågående konversationen Från enskilt bloggande till kollektivt genom sociologerna.se Viktigt att skriva enkelt, kortfattat och begripligt Kontinuerligt skrivande leder fram till ett textarkiv och skapar förutsättningar att följa den intellektuella utvecklingen onsdag den 29 september 2010
 34. 34. Samverkan Seminarium med ett planerat besöksantal om <30 personer. Verkligt utfall blev 150 besökare samt 150 tittare på Bambuser.com (och en mycket dyrare buffé än planerat) Synlighet har lett till flertalet inbjudningar för samverkan av olika slag. onsdag den 29 september 2010
 35. 35. 8 månader Engagemang i sociala medier ger uppmärksamhet i traditionella medier Intervjuer/reportage: Dagens Media, Socionomen, Sydsvenskan x 2, P3, City Malmö/Lund, Uppsala Nya tidning, Internet World Externa uppdrag: Dream team vid Moving Images, Marknadsföreningen i Malmö, Rotary, Skiftesföreläsning, Malmö högskola onsdag den 29 september 2010
 36. 36. Tack för mig! martin@goodold.se twitter.com/martinberg 0735-465010 www.martinberg.se www.sociologerna.se (senare i höst) onsdag den 29 september 2010

×