Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

η επανάσταση 1821

8,525 views

Published on

παρουσίαση των αντιπροσωπευτικών στοιχείων του αγώνα που συζητιούνται συνήθως στην τάξη. Συνοδεύεται από σύντομο κείμενο ανά διαφάνεια για το παιδί που παρουσιάζει. Βρίσκεται στις τελευταίες διαφάνειες. Δεν ξέρω γιατί αλλά στο Presentation Transcript δεν φαίνονται σωστά και δεν βρήκα προς το παρόν τρόπο να το διορθώσω.

Published in: Education
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

η επανάσταση 1821

 1. 1. Θ επανάςταςθ τθσ25θσ Μαρτίου 1821
 2. 2. Κρυφό ςχολειό
 3. 3. Ρήγασ Βελεςτινλήσ
 4. 4. Εμμανουήλ Ξάνθοσ, ο Νικόλαοσ Σκουφάσ, και οΑθανάςιοσ Τςακάλωφ (κζρινα ομοιώματα)
 5. 5. Όρκοσ των φιλικών
 6. 6. Διονφςιοσ Σολωμόσ
 7. 7. Ζξοδοσ Μεςολογγίου
 8. 8. Αγία Λαφρα
 9. 9. Ηάλογγο
 10. 10. Μονή Αρκαδίου
 11. 11. Αθανάςιοσ Διάκοσ
 12. 12. Θεόδωροσ Κολοκοτρώνησ
 13. 13. Γεώργιοσ Καραϊςκάκησ
 14. 14. Μακρυγιάννησ
 15. 15. Κωνςταντίνοσ Κανάρησ
 16. 16. μπουρλοτιζρηδεσ
 17. 17. Μπουμπουλίνα
 18. 18. Μαντώ Μαυρογζνουσ
 19. 19. Λάβαρο των Ψαρών
 20. 20. Καταςτροφή τησ Χίου
 21. 21. λόρδοσ Βφρων, φιλζλληνασ
 22. 22. Κάρολοσ Φαβιζροσ
 23. 23. Το κείμενο που ακολουκεί τυπϊνεται χωριςτά και διαβάηεται ι απαγγζλλεται από τουσ μακθτζσ που κάνουν τθν παρουςίαςθ.Στόχοσ είναι φυςικά να εκφράηονται πιο ελεφκερα μθν παραλείποντασ όμωσ τα ςθμαντικότερα τθσ κάκε διαφάνειασ.• Θ επανάςταςθ του 1821• 1.Οι Ζλλθνεσ για 400 χρόνια ιταν υποδουλωμζνοι ςτουσ Τοφρκουσ. Ιταν ςκλάβοι, δεν είχαν δικαιϊματα και πλιρωναν πολφ μεγάλουσ φόρουσ. Υπζμεναν τθν ςκλθρι ςυμπεριφορά των Τοφρκων αλλά κρυφά επικυμοφςαν τθν ελευκερία τουσ.• 2.Σε αρκετζσ περιοχζσ δεν υπιρχαν ςχολεία. Οι παπάδεσ μάηευαν τα παιδιά να τουσ μάκουν λίγα γράμματα, τα ζλεγαν μάλιςτα, κολυβογράμματα. Το μάκθμα γινόταν ςυχνά τθ νφχτα και λζγεται κρυφό ςχολειό.• 3.Υπιρχαν όμωσ και μορφωμζνοι άνκρωποι που μιλοφςαν για τθν ελευκερία και ταξίδευαν να ξεςθκϊςουν τουσ Ζλλθνεσ και να ενθμερϊςουν και τουσ άλλουσ λαοφσ για τθ δυςτυχία τθσ χϊρασ. 4.Ο ΢ιγασ Βελεςτινλισ ζγραψε για τα δικαιϊματα των ανκρϊπων ζναν πατριωτικό φμνο, τον Κοφριο.• 5.Πταν άρχιςε να ςχεδιάηεται κρυφά θ επανάςταςθ ζφτιαξαν μια μυςτικι ομάδα, τθν φιλικι εταιρεία, και τα μζλθ τθσ ορκίηονταν να προετοιμάςουν και να αγωνιςτοφν για τθν ελευκερία. 6.Οι πρϊτοι φιλικοί ιταν ο Εμμανουιλ Ξάνκοσ, ο Νικόλαοσ Σκουφάσ, και ο Ακανάςιοσ Τςακάλωφ.• 7.Ο Διονφςιοσ Σολωμόσ ζγραψε ποιιματα για τουσ αγϊνεσ των Ελλινων και είναι ο εκνικόσ μασ ποιθτισ επειδι ζγραψε και τον φμνο τθσ ελευκερίασ, τον εκνικό μασ φμνο δθλαδι.• 8.Ζγραψε επίςθσ για τθν πολιορκία του Μεςολογγίου, ενόσ χωριοφ που χιλιάδεσ Τοφρκοι και αιγφπτιοι ςφμμαχοί τουσ προςπακοφςαν ζνα χρόνο να το κυριεφςουν. ‘Πταν πια οι πολιορκθμζνοι δεν είχαν οφτε φαγθτό, οφτε νερό, οφτε άλλα όπλα, ζκαναν ζξοδο.• 9.Ο Ραλαιϊν Ρατρϊν Γερμανόσ, μθτροπολίτθσ, ευλόγθςε τθν Ελλθνικι ςθμαία και κιρυξε τθν επανάςταςθ ςτο μοναςτιρι τθσ Αγίασ Λαφρασ.
 24. 24. • Κάποιεσ περιοχζσ ςτθν Ελλάδα παρζμεναν ελεφκερεσ όπωσ ιταν θ Μάνθ και το Σοφλι. Οι Τοφρκοι δεν το άντεχαν αυτό και επίμονα προςπάκθςαν να τισ καταλάβουν. Μετά από πολλοφσ αγϊνεσ και με πολλοφσ νεκροφσ πζτυχαν να κυριεφςουν το Σοφλι αλλά οι κάτοικοι αγωνίςτθκαν ςκλθρά και προτίμθςαν να πεκάνουν όλοι αντί να γίνουν δοφλοι των Τοφρκων.• 10.Μια ομάδα κυνθγθμζνεσ Σουλιϊτιςςεσ για να γλυτϊςουν από τουσ εχκροφσ προτίμθςαν να πζςουν ςτον γκρεμό τθσ περιοχισ μαηί με τα παιδιά τουσ. Στθ μνιμθ τουσ ςτικθκε μνθμείο που λζγεται «Χορόσ του Ηαλόγγου».• 11.Θ Μάνθ δεν κυριεφτθκε ποτζ ολοκλθρωτικά. Στθν Κριτθ, ςτο μοναςτιρι του Αρκαδίου, οι γζροι και τα γυναικόπαιδα που κλείςτθκαν για να κρυφτοφν, ανατινάχτθκαν μαηί με τον καλόγερο τθσ μονισ ςκοτϊνοντασ μαηί κι όςουσ εχκροφσ είχαν μαηευτεί γφρω τουσ να τουσ πιάςουν.• 12.Θ επανάςταςθ απλϊκθκε ςε ςτεριά και κάλαςςα. Σπουδαίοι οπλαρχθγοί ιταν πολλοί. Αγωνίςτθκαν και πζκαναν οι περιςςότεροι ςτον πόλεμο. Ο Ακανάςιοσ Διάκοσ, ζγινε αρματωλόσ, πολζμθςε και νίκθςε πολλζσ φορζσ ςτθ Λειβαδειά, τθ γζφυρα τθσ Αλαμάνασ αλλά πιάςτθκε και κανατϊκθκε από τουσ τοφρκουσ.• 13.Ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ, που τον λζνε και Γζρο του Μοριά, ιταν κλζφτθσ, πολζμθςε κι ελευκζρωςε τθν Ρελοπόννθςο και ωσ το τζλοσ τθσ επανάςταςθσ επιηθτοφςε τθ δικαιοςφνθ κι ζγινε ςτρατθγόσ. Ραραδζχτθκε πόςο ςθμαντικι ιταν θ βοικεια των κτθνοτρόφων που ζδιναν τα προϊόντα τουσ για να τραφοφν οι πολεμιςτζσ.• 14.Ο Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ πολζμθςε ςτθν Ιπειρο και τθ Στερεά Ελλάδα. Ρολεμοφςε αν και ιταν τραυματιςμζνοσ κι άρρωςτοσ ϊςπου πζκανε.• 15.Ο Μακρυγιάννθσ πολζμθςε ςτθν ςτερεά Ελλάδα, τθν Ρελοπόννθςο και ςτθν πολιορκία τθσ Ακινασ. Τραυματίςτθκε πολλζσ φορζσ αλλά με ζξυπνα κόλπα και κλεφτοπόλεμο ξεγελοφςε και νικοφςε τουσ εχκροφσ. Στο τζλοσ του πολζμου αγωνίςτθκε να ζχει θ χϊρα ςφνταγμα για να μθν υπάρχουν αδικίεσ κι ζμακε γζροσ γράμματα για να γράψει τα απομνθμονεφματά του, τι κυμόταν δθλαδι από τθ ηωι του και τον πόλεμο.16.Ο Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ ιταν ςπουδαίοσ ναυτικόσ που 17.ανατίναηε με τθν ομάδα του τα τοφρκικα καράβια κι ζτςι ονομάςτθκε μπουρλοτιζρθσ.
 25. 25. • 18.Θ Μπουμπουλίνα, ιταν πλοφςια νθςιϊτιςςα, με πολλά καράβια που τα πρόςφερε να γίνουν πολεμικά, τουσ ζβαλε κανόνια για να κάνουν ναυμαχίεσ.• 19.Θ Μαντϊ Μαυρογζνουσ, επίςθσ νθςιϊτιςςα ζδωςε τα καράβια τθσ κι όλθ τθν περιουςία τθσ για τον ίδιο ςκοπό. Ιξερε γαλλικά και ηιτθςε από τισ γυναίκεσ των άλλων χωρϊν να ςυμπαραςτακοφν ςτον αγϊνα τθσ Ελλάδασ.• 20.Οι Τοφρκοι οργιςμζνοι από τον ξεςθκωμό κατζςτρεψαν εντελϊσ πολλζσ περιοχζσ. Το νθςί των Ψαρϊν το ζκαψαν εντελϊσ και ςκότωςαν όλουσ τουσ κατοίκουσ.• 21.Το ίδιο ζκαναν και ςτο νθςί τθσ Χίου για να εκδικθκοφν τουσ ναυτικοφσ που ανατίναηαν τα καράβια κι ζπνιγαν τουσ εκατοντάδεσ ςτρατιϊτεσ τουσ.• 22.-23.Ρολλοί ευρωπαίοι ςυγκινικθκαν και βοικθςαν τθν ελλθνικι επανάςταςθ. Γι’ αυτό ονομάηονται φιλζλλθνεσ. Άλλοι ζκαναν διάςθμουσ πίνακεσ ηωγραφικισ που ςυγκίνθςαν τουσ ξζνουσ λαοφσ ι ζγραψαν ποιιματα όπωσ ο ςυγγραφζασ Βίκτωρ Ουγκό. Κάποιοι ιρκαν και πολζμθςαν μαηί με τουσ ζλλθνεσ όπωσ ο λόρδοσ Μπάιρον, ο Τόμασ Γκόρντον και ο Κάρολοσ Φαβιζροσ.• 24.Στα χρόνια που ακολοφκθςαν, για να τιμιςουμε και να μθν ξεχάςουμε τουσ αγωνιςτζσ, δϊςαμε τα ονόματά τουσ ςε δρόμουσ, πλατείεσ, κτιρια ι φτιάξαμε αγάλματα και γραμματόςθμα.• 25.Φυςικά είναι χιλιάδεσ οι πολεμιςτζσ που γράφτθκαν ςτθν ιςτορία, κι άλλοι που δεν ξζρουμε το όνομά τουσ αλλά οφείλουμε να τουσ ςεβόμαςτε το ίδιο.

×