Hbpe1203kecergasan fizikal

619 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hbpe1203kecergasan fizikal

  1. 1. PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT ________________________________________________________________________ HBPE 1203 KECERGASAN FIZIKAL MEI 2012 ________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course.2. Jawab dalam Bahasa Melayu / Answer in Malay.3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing.4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer.5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference.6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file.7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 29hb Jun hingga 1hb Julai 2012 atau Tutorial 4 (TUTOR). Serahan selepas 1hb Julai 2012 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 29th June 2012 until 1st July 2012 or Tutorial 4. Submission after 1st July 2012 or Tutorial 4 will NOT be accepted.8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.
  2. 2. PENILAIAN / EVALUATIONTugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkankepada Rubrik. / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall beassessed based on the Rubrics.Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula /You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences.PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTIONAmaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarismedikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment willautomatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Assignments with 31 - 50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.
  3. 3. SOALAN TUGASAN Dalam sukan, perancangan yang teliti penting bagi membantu meningkatkan prestasi danuntuk pencapaian kejayaan atlet. Oleh yang demikian, perancangan program latihan yangmantap perlu disesuaikan dengan tahap kemahiran dan keperluan sukan atlet terlibat bagimemaksimumkan pencapaian kesan latihan. Semasa merancang program latihan, penetapan matlamat penting bagi penentuanpencapaian prestasi. Oleh itu program latihan perlu dirancang dengan teratur mengikut prinsiplatihan yang sistematik. Program latihan boleh dibahagikan kepada tiga fasa yang berbeza, iaitu,fasa persediaan, fasa pertandingan dan fasa transisi. Berikutan dengan itu, anda dikehendaki merancang SATU fasa persediaan umum dalamProgram Latihan untuk sepasukan atlet yang mewakili sekolah dalam sukan dan permainan.Perancangan kerangka fasa persediaan umum bagi Program Latihan tersebut perlulah sesuaiuntuk dilaksanakan secara sistematik untuk jangka masa 6 minggu. Sehubungan dengan itu, anda juga dikehendaki menyediakan jadual latihan bagi SATUminggu dengan kaedah latihan fizikal yang sesuai dijalankan bagi fasa persediaan umum dalamProgram Latihan sukan pilihan anda.Setiap satu sesi latihan haruslah merangkumi: Pengenalan dan kaedah latihan Objektif khusus latihan Aktiviti memanaskan badan Prosedur pelaksanaan latihan Aktiviti menyejukkan badan dan perbincangan [Jumlah: 40 markah]____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT
  4. 4. RUBRIK TUGASAN KOD KURSUS : HBPE1203 NAMA KURSUS : KECERGASAN FIZIKAL SEMESTER : MEI 2012 Tidak Menepati Kurang Menepati Menepati Sebahagian Menepati Melebihi Markah Piawai Standard Standard Standard Maksimum StandardKriteria Pemberatan 0 1 2 3 4Huraian butiran 2 Perancangan dan Perancangan kurang Perancangan yang Perancangan yang Perancangan yang 8fasa persediaan maklumat tidak rapi, maklumat memuaskan dengan rapi dengan sangat rapi denganumum untuk 6 lengkap dan tidak kurang lengkap dan maklumat yang agak maklumat yang tepat, maklumat yangminggu sesuai mengikut kurang sesuai tepat, lengkap tetapi lengkap dan sesuai sangat tepat, tahap kumpulan mengikut tahap kurang sesuai mengikut tahap lengkap dan sesuai sasaran. kumpulan sasaran. mengikut tahap kumpulan sasaran. mengikut tahap kumpulan sasaran kumpulan sasaran.Kerangka fasa 3 Persembahan tidak Persembahan Persembahan Persembahan Persembahan 12persediaan mengikut kurang lengkap, sederhana lengkap, lengkap mengikut sangat lengkapumum sebagai perancangan dan kurang mengikut mengikut perancangan dan mengikutpanduan bagi format tidak perancangan dan perancangan dan sistematik dengan perancangan, danpembinaan menepati format tidak sistematik, tetapi format menepati sangat sistematikkecergasan spesifikasi menepati spesifikasi format kurang spesifikasi dengan formatfizikal menepati spesifikasi menepatimenyeluruh. spesifikasiKebolehan 3 Maklumat isi Maklumat isi Maklumat isi Maklumat isi Maklumat isi 12menghubungkait kandungan tidak kandungan kurang kandungan kandungan yang baik kandungan sangatpelbagai jenis tepat, sumber tidak tepat, sumber memuaskan tetapi dan bertepatan, baik dan bertepatan,kaedah latihan sesuai mengikut kurang pelbagai dan sumber kurang pelbagai sumber serta pelbagai sumberyang bertepatan fasa latihan penjelasan kurang pelbagai. Akan tetapi penjelasan yang serta penjelasandengan objektif sesuai mengikut penjelasan sesuai sesuai mengikut fasa yang sangat sesuailatihan. fasa latihan. mengikut fasa latihan latihan mengikut fasa latihan.
  5. 5. Menghasilkan 2 Persembahan tidak Persembahan yang Persembahan yang Persembahan yang Persembahan yang 8jadual latihan jelas dan tidak kurang menarik, agak menarik, tetapi menarik, jelas dan sangat menarik, menarik kurang jelas dan kurang jelas dan idea kreatif. sangat jelas dan kurang kreatif. tidak meluas. sangat kreatif JUMLAH MARKAH 40 * Jumlah markah adalah sebanyak 40 peratus. * Wajaran adalah berat sesuatu bahagian bergantung pada kepentingan maklumat yang diperlukan.
  6. 6. Lampiran II: CONTOH PANDUAN PELAJAR 1Anda dinasihatkan:1. Merujuk kepada modul, sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) untuk memahami konsep program latihan dan kaedah latihan yang tepat dan sesuai.2. Merancang satu kerangka fasa persediaan umum dalam Program Latihan sukan pilihan anda dengan mengambil kira pelbagai kaedah latihan bagi memastikan objektif tercapai.3. Perancangan fasa persediaan umum haruslah mengandungi butiran: Jenis sukan Kumpulan sasaran Pencapaian lalu Fasa latihan Objektif fasa latihan Jenis latihan - latihan mingguan - latihan harian Jangka masa Kemudahan dan peralatan5. Sesi latihan perlu tertumpu kepada jenis kaedah latihan kecergasan fizikal.6. Perancangan latihan perlu berlandaskan prinsip-prinsip latihan yang betul. Lampiran III: CONTOH PANDUAN TUTOR1. Membimbing pelajar merujuk kepada modul dan memilih sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) untuk memahami konsep program latihan dan kaedah latihan sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai.2. Mencadangkan buku-buku rujukan berkaitan Program Latihan dan kaedah latihan untuk panduan pelajar.3. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan kerangka fasa persediaan umum dalam Program Latihan.4. Membimbing dan mencadangkan jenis kaedah latihan yang sesuai dengan objektif latihan.
  7. 7. 5. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Guna gaya APA.Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah danmemasukkan markah ke dalam OMES.

×