Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Καταρτίζειν - Τεύχος 2 - ISSN 1792-930X

563 views

Published on

Καταρτίζειν - Τεύχος 2
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Καταρτίζειν - Τεύχος 2 - ISSN 1792-930X

 1. 1. Σεύχος 2| Ιούλιος-΢επτέμβριος 2011 ISSN 1792-930X ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟ΢Η Ε.ΚΕ.ΠΙ΢.ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢Κωνσταντινουπόλεως 49, 118 55 Βοτανικός Τηλ. 210-34.03.200 Fax : 210-34.03.270 E-mail : trainer@ekepis.gr, www.ekepis.gr
 2. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠεριεχόμεναΜινυμα κασ Α. Διαμαντοποφλου, Τπουργοφ Παιδείασ Διά Βίου Μάκθςθσ και ΘρθςκευμάτωνΕιςαγωγι κου Α. Ευςτράτογλου, Προζδρου Δ΢ Ε.ΚΕ.ΠΙ΢.Διά Βίου Πάκθςθ, Υιςτοποίθςθ και Πικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ ςε περίοδο κρίςθσ ............................... 2Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ, εργαλεία αναφοράσ και δίκτυα ςυνεργαςίασ ........................................................ 4Εργαςτιρια Ελευκζρων Χπουδϊν : χορθγθκικαν οι πρϊτεσ άδειεσ λειτουργίασ ...................................... 8«Υλαίςιο - πρόταςθσ Επιλογισ, Ανάπτυξθσ, Αξιολόγθςθσ και Υιςτοποίθςθσ ΕπαγγελματικϊνΥεριγραμμάτων: Πια ευκαιρία άμεςθσ ςφνδεςθσ ειςροϊν και εκροϊν ςτθ Διά Βίου Πάκθςθ» ......... 11Ψο περιβάλλον ωσ ςυνιςτϊςα τθσ Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ: Θ περίπτωςθ των ΕλλθνικϊνΕπιχειριςεων Ωψθλισ Ξερδοφορίασ .......................................................................................................... 14Υράςινεσ Δεξιότθτεσ για μια Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ: Ψο παράδειγμα τθσ Γαλλίασ ........................................ 18Αγορά Εργαςίασ και ςτακερότθτα: Σι αυξθμζνεσ δεξιότθτεσ και τα πιςτοποιθμζνα προςόντα μειϊνουντισ αβεβαιότθτεσ ......................................................................................................................................... 24Our news in brief ........................................................................................................................................ 28
 3. 3. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢ΗΜήμτμα καρ Α. Διαμαμσξοξύλξτ, Τοξτπγξύ Παιδείαρ Διά Βίξτ Μάθηςηρ και Θπηςκετμάσψμ ΢ε οεπιβάλλξμ ατναμόμεμηρ αμεπγίαρ και βαθιάρ ξικξμξμικήρ ύυεςηρ η γευύπψςη σξτ φάςμασξρ μεσανύ εκοαίδετςηρ και αοαςφόληςηρ και η αμαβάθμιςη και ανιξοξίηςη σξτ αμθπώοιμξτ δτμαμικξύ σηρ φώπαρ αοξσελξύμ άμεςη οπξσεπαιόσησα. Με σξ μ. 3879/2010 για σημ Αμάοστνη σηρ Διά Βίξτ Μάθηςηρ η φώπα μαρ έκαμε έμα ςημαμσικό βήμα ςσημ κασεύθτμςη σηρ ξπγάμψςηρ και ςτςσημασξοξίηςηρ σηρ διά βίξτ μάθηςηρ.΢σξ ολαίςιξ ατσό, οεπιγπάυηκε έμα δίκστξ ςφεδιαςμξύ και τλξοξίηςηρσψμ οξλισικώμ σψμ 5 ςτςσημάσψμ σξτ Εθμικξύ ΢τςσήμασξρ ΢ύμδεςηρσηρ Εοαγγελμασικήρ Εκοαίδετςηρ και Κασάπσιςηρ με σημ Αοαςφόληςη(Ε΢΢ΕΕΚΑ) και θεςοίςσηκαμ καμόμερ λεισξτπγίαρ για όλξτρ σξτρ υξπείροξτ οαπέφξτμ εκοαίδετςη και κασάπσιςη, είσε ατσξί βπίςκξμσαι εμσόρ σξτστοικξύ εκοαιδετσικξύ ςτςσήμασξρ, είσε βπίςκξμσαι ςσξ φώπξ σηρμεσαλτκειακήρ εκοαίδετςηρ και σηρ ςτμεφιζόμεμηρ κασάπσιςηρ. Ο πόλξρσξτ Ε.ΚΕ.ΠΙ΢. ςσημ ευαπμξγή ατσώμ σψμ καμόμψμ, ςση διαςυάλιςη σηροξιόσησαρ σηρ οαπεφόμεμηρ εκοαίδετςηρ και κασάπσιςηρ, και ςσημτλξοξίηςη σψμ οξλισικώμ σξτ Τοξτπγείξτ Παιδείαρ, Διά Βίξτ Μάθηςηρκαι Θπηςκετμάσψμ ήσαμ εναιπεσικά ςημαμσικόρ.Παπάλληλα με σξ Ε.ΚΕ.ΠΙ΢. και ςε έμα βαθμό ςτμοληπψμασικά ψρ οπξρσιρ λεισξτπγίερ σξτ, δπξύςαμ ξ Εθμικόρ Οπγαμιςμόρ ΠιςσξοξίηςηρΠπξςόμσψμ (Ε.Ο.Π.Π.), ξ ξοξίξρ είφε σημ ετθύμη για σημ αμάοστνη σξτΕθμικξύ Πλαιςίξτ Ππξςόμσψμ και σημ οιςσξοξίηςη σψμ οπξςόμσψμ και σξΕθμικό Κέμσπξ Εοαγγελμασικξύ Ππξςαμασξλιςμξύ (Ε.Κ.Ε.Π.), σξ ξοξίξτοξςσήπιζε ση ςύμδεςη σψμ οπξςόμσψμ με σημ αγξπά επγαςίαρ.΢ε μια εναιπεσικά κπίςιμη ςσιγμή για ση φώπα μαρ, είμαςσε τοξφπεψμέμξιμα εοαμενεσάςξτμε ση διάπθπψςη σξτ δικσύξτ διά βίξτ μάθηςηρ ςσημκασεύθτμςη σηρ αοξσελεςμασικόσεπηρ ςύμδεςηρ σηρ εκοαίδετςηρ και σψμοπξςόμσψμ οξτ αοξκσώμσαι μέςψ ατσήρ, με σξμ εοαγγελμασικόοπξςαμασξλιςμό και σημ επγαςία. Οι ςτμθήκερ εοιβάλλξτμ μαΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011
 4. 4. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Ηοπξφψπήςξτμε ςση ςτγφώμετςη σψμ σπιώμ υξπέψμ διξίκηςηρ σηρ διά βίξτμάθηςηρ ςε έμαμ εμιαίξ υξπέα, σξμ Εθμικό Οπγαμιςμό ΠιςσξοξίηςηρΠπξςόμσψμ και Εοαγγελμασικξύ Ππξςαμασξλιςμξύ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) μεσπειρ διακπισέρ λεισξτπγίερ: α) Πιςσξοξίηςη Ειςπξώμ, β) ΠιςσξοξίηςηΕκπξώμ, και γ) ΢τμβξτλετσική, Εοαγγελμασικό Ππξςαμασξλιςμό και΢ύμδεςη με σημ Αγξπά Επγαςίαρ. Με σξμ σπόοξ ατσό, δημιξτπγξύμε έμαμεοισελικό υξπέα οιςσξοξίηςηρ και εοαγγελμασικξύ οπξςαμασξλιςμξύ καιεοιστγφάμξτμε ξικξμξμία κλίμακαρ και ση μέγιςση ανιξοξίηςη σξταμθπώοιμξτ δτμαμικξύ σψμ σπιώμ υξπέψμ.Ο μέξρ εμξοξιημέμξρ υξπέαρ, ξ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θα αοξσελεί ση γέυτπαμεσανύ σηρ εκοαίδετςηρ και σηρ αοαςφόληςηρ και σξμ ιςφτπό ςτμδεσικόκπίκξ σξτ ΤΠΔΒΜΘ με σα οαπαγψγικά Τοξτπγεία.Είμαι οεοειςμέμη οψρ σα ςσελέφη σξτ Ε.ΚΕ.ΠΙ΢., σξτ Ε.Ο.Π.Π. και σξτΕ.ΚΕ.Π., έφξμσαρ τχηλή αίςθηςη σξτ καθήκξμσξρ θα ςτμεφίςξτμ μα δίμξτμσξμ καλύσεπξ εατσό σξτρ και ςσξ μέξ υξπέα, ώςσε μα διαςυαλιςσεί ηευαπμξγή σψμ οξλισικώμ μαρ ςση διά βίξτ μάθηςη και μεσά σημαμαδιάπθπψςη σψμ διξικησικώμ δξμώμ. Η εοιστφήρ λεισξτπγία σξτ μέξτυξπέα θα εναπσηθεί ςε μεγάλξ βαθμό αοό σημ καλύσεπη δτμασή ανιξοξίηςησξτ ςσελεφιακξύ δτμαμικξύ και σψμ σπιώμ υξπέψμ, αλλά και αοό σημοπξθτμία σψμ ίδιψμ σψμ ςσελεφώμ και σψμ επγαζξμέμψμ μα ςτμβάλλξτμμε σιρ γμώςειρ, σιρ εμοειπίερ και σξ μεπάκι σξτρ ςση μέα εοξφή. Γμψπίζψοψρ όσαμ κάσι αλλάζει, δε ςημαίμει κασ’ αμάγκη οψρ γίμεσαι καλύσεπξ,όσαμ όμψρ οπέοει μα γίμει καλύσεπξ, δε μοξπεί οαπά μα αλλάνει! Άμμα Διαμαμσξοξύλξτ Τοξτπγόρ Παιδείαρ, Διά Βίξτ Μάθηςηρ και ΘπηςκετμάσψμΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011
 5. 5. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η ΕιςαγψγήΑγαοησξί Υίλερ & Υίλξι Αμαγμώςσερ,΢ε μια οεπίξδξ οξτ η φώπα βπίςκεσαι ςε κπίςιμξ ςσατπξδπόμι, κεμσπικξίμηφαμιςμξί για σημ τοξςσήπινη σηρ Διά Βίξτ Μάθηςηρ βπίςκξμσαιαμσιμέσψοξι με μέερ ςτμθήκερ. Σξ Ε.ΚΕ.ΠΙ΢., ξ Ε.Ο.Π.Π. και σξ Ε.Κ.Ε.Π.μεσαςφημασίζξμσαι ςε έμα εμιαίξ υξπέα (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ώςσε μαεντοηπεσήςξτμ -κασά σπόοξ ςτμεκσικό, ξλξκληπψμέμξ, καθώρ και οιξαοξσελεςμασικό- σιρ αμάγκερ σηρ οιςσξοξίηςηρ και σξτ εοαγγελμασικξύοπξςαμασξλιςμξύ.Ωρ εκ σξύσξτ, σξ σεύφξρ ατσό σξτ ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ αοξσελεί σξ σελετσαίξ σξξοξίξ εκδίδεσαι αοό σξ Ε.ΚΕ.ΠΙ΢.. Η ηλεκσπξμική έκδξςη σξτΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ αοξσέλεςε έμα ςσξίφημα για σξμ κόςμξ σξτ Ε.ΚΕ.ΠΙ΢.. Ηςτμέφιςη σηρ έκδξςηρ και ξ «εμολξτσιςμόρ» σηρ ψρ οπξρ σα ετπύσεπαζησήμασα οξτ θα αοαςφξλήςξτμ σξμ εμξοξιημέμξ υξπέα, αοξσελεί, ολέξμ,μια μέα εοιδίψνη. Άγγελξρ Ετςσπάσξγλξτ Ππόεδπξρ Δ.΢. Ε.ΚΕ.ΠΙ΢.ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011
 6. 6. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η Διά Βίου Μάκθςθ, Πιςτοποίθςθ και Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ ςε περίοδο κρίςθσ Δρ. Αντϊνθσ Ζαϊρθσ Οικονομολόγοσ, Μζλοσ Δ.΢. ΕΚΕΠΙ΢ Χε περιόδουσ κρίςθσ,  Χφμφωνα με μελζτθ του Υαρατθρθτθρίου όπωσ αυτι που των ΠΠΕ, θ Ελλάδα είναι μία από τισβιϊνουμε ζντονα ςτθν Ελλάδα, τθν Ευρϊπθ χϊρεσ τθσ ΕΕ με τουσ υψθλότερουσαλλά ακόμθ και ςε παγκόςμιο επίπεδο, τόςο θ ρυκμοφσ επιχειρθματικότθτασ (17% τουςυνεχισ αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου ενεργοφ πλθκυςμοφ ζχει εμπλακεί ςεδυναμικοφ, όςο και θ ενίςχυςθ των μικρϊν και κάποιου είδουσ επιχειρθματικιμικρομεςαίων επιχειριςεων (ΠΠΕ) αποτελοφν δραςτθριότθτα και 15% πρόκειται ναπροαπαιτοφμενα ϊςτε να υπάρξει προοπτικι ξεκινιςει μια νζα επιχείρθςθ τα επόμεναεξόδου από τθν κρίςθ και επανεκκίνθςθ τθσ τρία χρόνια).ανάπτυξθσ.  Πε βάςθ τα ςτοιχεία τθσ EUROSTAT για τοΕίναι χαρακτθριςτικό ότι οι μικρζσ και οι 2005, ςε ζνα ςφνολο 820 χιλ. ελλθνικϊνμεςαίεσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα ςυνιςτοφν επιχειριςεων που απαςχολοφν 2 εκ. άτομαζνα βαςικό διαρκρωτικό χαρακτθριςτικό του (χωρίσ τισ επιχειριςεισ τουελλθνικοφ παραγωγικοφ ςυςτιματοσ. Ζχουν χρθματοοικονομικοφ τομζα) οι ΠΠΕ :μεγάλο ειδικό βάροσ ςτθν οικονομία μασ (ωσ αποτελοφν το 99,9% αυτϊν, απαςχολοφναρικμθτικι παρουςία ςε διάφορουσ το 81,9% των ατόμων και θ προςτικζμενθπαραγωγικοφσ κλάδουσ, κακϊσ και ςε όρουσ αξία τουσ ςυνιςτά το 69,6%. Πάλιςτα,απαςχόλθςθσ). Τμωσ, ςιμερα είναι πολφ ειδικότερα οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισευάλωτεσ ςε όρουσ ρευςτότθτασ, επενδφςεων, απαςχολοφν το 56,5% των ατόμων αυτϊν.διατιρθςθσ των κζςεων απαςχόλθςθσ,  Σι μικρζσ επιχειριςεισ (10-49 υπάλλθλοι)καταβολισ υποχρεϊςεων και οφειλϊν και ζχουν κατά μζςο όρο προςωπικό 20εμφανίηουν χαμθλζσ προςδοκίεσ για το ατόμων, ενϊ οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισμζλλον1. (ζωσ 9 υπάλλθλοι), ζχουν κατά μζςο όροΧ’ αυτι τθ δφςκολθ ςυγκυρία κεντρικό προςωπικό 1,6 ατόμων.ηθτοφμενο για τισ ΠΠΕ είναι να δείξουν Υαράλλθλα, εξειδικευμζνεσ μελζτεσ για τθνανκεκτικότθτα, να προςαρμοςτοφν και να Ελλάδα, αλλά και ςε επίπεδο ΕΕ, αναδεικνφουναντιμετωπίςουν με ςφνεςθ τισ τθν κριςιμότθτα να δοκείπροκλιςεισ, ϊςτε α) βάροσ ςτθν προςπάκειααξιοποιϊντασ τθν ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ τουπαράδοςθ και τθν ανκρϊπινου δυναμικοφεμπειρία τουσ να τθσ χϊρασ, κακϊσ :διαφυλάξουν  θ Ελλάδαεξειδικευμζνεσ νθςίδεσ τθσ ςυγκαταλζγεται ανάμεςααγοράσ και να τολμιςουν τθν ςτισ χϊρεσ που χαρακτθρίηονταιεξωςτρζφειά τουσ, αλλά από υψθλι εξειδίκευςθ ςεακόμθ και β) να ενιςχφςουν εκείνουσ τουσ κλάδουστθν κατάρτιςθ του προςωπικοφ τουσ και τθν όπου οι δεξιότθτεσ του ανκρϊπινουανάπτυξθ των προςόντων τουσ ωσ απάντθςθ δυναμικοφ είναι χαμθλισ ιςτθν κρίςθ. χαμθλισ/ενδιάμεςθσ εξειδίκευςθσ2.Περικά ελάχιςτα ςτοιχεία για τθν  οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδαεπιχειρθματικότθτα και τισ ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα, εμφανίηουν ελλείψεισ ςε δεξιότθτεσ αιχμισ,δίνουν το ςτίγμα για το ειδικό βάροσ που κυρίωσ ςε τομείσ που ςχετίηονται με τθ νζαζχουν οι ΠΠΕ για τθν οικονομία μασ : οικονομία, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τισ νζεσ οργανωτικζσ μεκόδουσ.1 2 Βλ. Ζρευνα ΛΠΕ ΓΧΕΒΕΕ (Λανουάριοσ 2011) Ψάςεισ Χτοιχεία από "Groningen Growth and Developmentοικονομικοφ κλίματοσ,19-02-2011. Centre, 60-Industry Database, September 2006.ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011 2
 7. 7. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢ΗΙδθ από τθν αρχι τθσ παγκόςμιασ κρίςθσ, το Υρόκειται για ζνα εγχείρθμα που αφορά ζναCEDEFOP (2009) ζχει επιςθμάνει ότι : «Παρόλο μεγάλο πλθκυςμιακό ςφνολο (αφορά τόςοπου ςε περιόδουσ φφεςθσ δθμιουργείται τάςθ τουσ εντόσ, όςο και τουσ εκτόσ αγοράσπερικοπισ των επενδφςεων ςτο ανκρϊπινο εργαςίασ), ενϊ μπορεί να μετατραπεί ςεδυναμικό, θ ςθμαςία τθσ κατάρτιςθσ είναι ιςχυρό εργαλείο για τθν ενίςχυςθ τθσακόμθ μεγαλφτερθ όταν θ οικονομία βρίςκεται παραγωγικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικισςε κακοδικι πορεία. Η οικονομία που ικανότθτασ. Ζτςι, ενϊ, κα διαςφαλίηεται θαναδφεται από μια φφεςθ δεν είναι ποτζ όμοια ποιότθτα των επιμζρουσ ςυντελεςτϊν παροχισμε αυτι που είχε περιπζςει ςε κρίςθ. Τα κατάρτιςθσ, κάκε ενδιαφερόμενοσ κα μπορεί,προϊόντα αλλάηουν και θ αποδοτικότθτα των εφόςον το επικυμεί, να παρακολουκείεπιχειριςεων αυξάνεται, κακϊσ ο προγράμματα κατάρτιςθσ :ανταγωνιςμόσ εντείνεται και τα περικϊρια  βαςιςμζνα ςτισ απαιτιςεισ του κάκεκζρδουσ μειϊνονται. Οι αλλαγζσ αυτζσ επαγγελματικοφ περιγράμματοσδθμιουργοφν τθν ανάγκθ για νζεσ δεξιότθτεσ.»3  ςε εξειδικευμζνα κζντρα με κατάλλθλοΠε βάςθ τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι θ ανκρϊπινο δυναμικό και υλικοτεχνικιςυμμετοχι ςτθ Διά βίου Πάκθςθ, ειδικά για υποδομι,τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ζχει μια διπλι  με εκπαιδευτζσ με ειδικζσ γνϊςεισ ςτισςθμαςία : τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και, τζλοσ, αφενόσ επθρεάηει κετικά τθν να πιςτοποιεί τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ του παραγωγικότθτα των ατόμων, αλλά και τθν μζςω διαδικαςιϊν που κα ζχουν αντίκριςμα ανταγωνιςτικι ικανότθτα των και αναγνϊριςθ ςτθν αγορά εργαςίασ. επιχειριςεων, κακότι εμπεδϊνεται μια Ξαταλιγοντασ, θ ενίςχυςθ των προςόντων του κουλτοφρα διαρκοφσ προςαρμογισ, ενϊ, ανκρϊπινου δυναμικοφ των μικρομεςαίων παράλλθλα αντιμετωπίηονται ελλείψεισ ςε επιχειριςεων ςυνιςτά α) ευκαιρία που ενιςχφει αναγκαίεσ ειδικότθτεσ και δεξιότθτεσ, τθ δυνατότθτα των επιχειριςεων αυτϊν να αφετζρου θ κατάρτιςθ και θ ενκάρρυνςθ μετεξελιχκοφν ςτθν αλυςίδα παραγωγισ του εργατικοφ δυναμικοφ ςτθν αξιοποιϊντασ τθ δθμιουργικότθτα του επικαιροποίθςθ των γνϊςεϊν του μπορεί προςωπικοφ τουσ και β) δομικι προςαρμογι να αμβλφνει ςοβαρζσ αδυναμίεσ του που μπορεί να αποτελζςει αντίδοτο ςτθν κρίςθ. παραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ. Υροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, ειδικότερα θεφαρμογι ςυςτιματοσ ΥιςτοποίθςθσΥροςόντων (Γνϊςεων - Δεξιοτιτων καιΛκανοτιτων) με βάςθ το Εκνικό ΥλαίςιοΥροςόντων, εκτιμάται ότι κα βοθκιςει ϊςτεανεξάρτθτα από τισ διαδρομζσ απόκτθςθσ τωνπροςόντων, να πολλαπλαςιάηονται οι ευκαιρίεσαπαςχόλθςθσ για τά άτομα, αλλά και ναεξαςφαλίηεται θ παραμονι τουσ ςτθν αγοράεργαςίασ.Γίνεται κατανοθτό ότι, με τθν εφαρμογι τουςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων,δεξιοτιτων και ικανοτιτων, ςυμπλθρϊνεται οκφκλοσ πιςτοποίθςθσ των ςυντελεςτϊνπαροχισ κατάρτιςθσ (δομζσ κατάρτιςθσ,ανκρϊπινο δυναμικό, επαγγελματικάπεριγράμματα, προγράμματα κατάρτιςθσ) πουμε επιτυχία υλοποιείται από το ΕΞΕΥΛΧ.3 Βλ. Cedefop (2009). Ενθμερωτικό Χθμείωμα, Ροζμβριοσ2009. ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011
 8. 8. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ, εργαλεία αναφοράσ και δίκτυα ςυνεργαςίασΠαυλίνα ΦιλιπποποφλουΕκνικόσ εκπρόςωποσ ΤΠΔΒΜΘ ςτο δίκτυο EQAVETphilip@ekepis.grΗ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, προκειμζνου να προωκιςει πιο ενεργά τθν προςζγγιςθ προσ τα μακθςιακά αποτελζςματα, ςτο χϊρο τθσεκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ, ζχει κεςμοκετιςει ευρωπαϊκά εργαλεία και ζχει ςυςτιςει δίκτυα για τθν υποβοικθςθ τωνςχετικϊν διαδικαςιϊν.Ψο Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο υιοκζτθςε και ακροιςτικά τα επίπεδα των δθμόςιων καιοριςτικοποίθςε πρόςφατα τθ νζα ςτρατθγικι ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτο ςυγκεκριμζνοτθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ «Ευρϊπθ 2020» , θ τομζα ςτο 3% του ΑΕΠ.οποία αποτελεί τθ ςυνζχεια τθσ Χτρατθγικισ 3) Μείωςθ των εκπομπϊν αερίων τουτθσ Οιςςαβόνασ και αναμζνεται να επθρεάςει κερμοκθπίου κατά 20% ςε ςχζςθ με τατισ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ τθσ Ε.Ε. τθν επίπεδα του 1990, αφξθςθ του μεριδίουεπόμενθ δεκαετία. Θ "Ευρϊπθ 2020" είναι μια των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ ςτθνπολυδιάςτατθ ςτρατθγικι για τθν οικονομικι τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ ςτο 20%ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ τθν επόμενθ και κατεφκυνςθ για 20% αφξθςθ τθσδεκαετία, με ςτόχο να βγει θ Ευρϊπθ ενεργειακισ απόδοςθσ (ςτόχοσιςχυρότερθ από τθ ςοβαρότερθ κρίςθ που «20/20/20»).βίωςε θ παγκόςμια οικονομία από τθ δεκαετία 4) Βελτίωςθ των επιπζδων Εκπαίδευςθσ,του ‘30. ιδίωσ επιδιϊκοντασ να μειωκεί το ποςοςτόΘ νζα ςτρατθγικι επικεντρϊνεται ςε βαςικοφσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου ςετομείσ όπου χρειάηεται δράςθ, όπωσ: γνϊςθ λιγότερο από 10% και να αυξθκεί τοκαι καινοτομία, βιϊςιμθ οικονομία με ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 30-34αποτελεςματικότερθ χριςθ πόρων, υψθλό ετϊν που ολοκλθρϊνει τθν τριτοβάκμια ιποςοςτό απαςχόλθςθσ και αντιμετϊπιςθ του ιςοδφναμθ εκπαίδευςθ ςε τουλάχιςτονκοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 40%.Σι πζντε πρωταρχικοί ςτόχοι τθσ νζασ 5) Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, κυρίωσςτρατθγικισ, που κα πρζπει να επιτευχκοφν μζςω τθσ μείωςθσ τθσ φτϊχειασ,μζχρι το 2020 είναι οι εξισ: επιδιϊκοντασ να απομακρυνκοφν1) Επιδίωξθ να ανζλκει ςτο 75% το ποςοςτό τουλάχιςτον 20 εκατομμφρια άνκρωποι απαςχόλθςθσ των γυναικϊν και ανδρϊν από το όριο τθσ φτϊχειασ και του θλικίασ 20-64 ετϊν, μζςω τθσ μεγαλφτερθσ αποκλειςμοφ. ςυμμετοχισ των νζων, των μεγαλφτερθσ Εξάλλου, ςτισ 13 Λουλίου 2010, το Χυμβοφλιο θλικίασ εργαηομζνων και των ανειδίκευτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζκανε ζνα ςθμαντικό εργαηομζνων και τθσ καλφτερθσ βιμα για τθν υλοποίθςθ τθσ νζασ ςτρατθγικισ ενςωμάτωςθσ των νόμιμων μεταναςτϊν. «Ευρϊπθ 2020», υιοκετϊντασ τισ νζεσ2) Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν για τθν ζρευνα Ολοκλθρωμζνεσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ και ανάπτυξθ, κυρίωσ επιδιϊκοντασ να Οικονομικισ Πολιτικισ των Ξρατϊν Πελϊν και ανζλκουν τθσ Ε.Ε. Σι ενιαίεσ Ξατευκυντιριεσ Γραμμζσ που κα πρζπει να ακολουκιςουν τα Ξράτθ Πζλθ τα επόμενα χρόνια, μζςω τθσ υλοποίθςθσ διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων, είναι οι ακόλουκεσ :  Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ςτακερότθτασ των δθμόςιων οικονομικϊν.  Αντιμετϊπιςθ των μακροοικονομικϊν ανιςορροπιϊν.  Πείωςθ των ανιςορροπιϊν ςτθν ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011
 9. 9. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η Ευρωηϊνθ. Βελτιςτοποίθςθ τθσ υποςτιριξθσ ςτθν ζρευνα, τθν ανάπτυξθ και τθν καινοτομία, ενδυνάμωςθ του τριγϊνου τθσ γνϊςθσ και απελευκζρωςθ των δυνατοτιτων τθσ ψθφιακισ οικονομίασ. Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των φυςικϊν πόρων και μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. Βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ και του καταναλωτικοφ περιβάλλοντοσ και εκςυγχρονιςμόσ τθσ βιομθχανικισ βάςθσ, Ψο Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων (EQF) είναι ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ πλιρθσ λειτουργία ζνα κοινό ευρωπαϊκό ςφςτθμα αναφοράσ, το τθσ εςωτερικισ αγοράσ. οποίο κα ςυνδζςει τα εκνικά πλαίςια Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν αγορά προςόντων των κρατϊν μελϊν και κα εργαςίασ και μείωςθ τθσ διαρκρωτικισ λειτουργιςει ουςιαςτικά ωσ ζνασ μθχανιςμόσ ανεργίασ. μετάφραςθσ. Ψο Ευρωπαϊκό Υλαίςιο Υροςόντων κα καταςτιςει ευκολότερθ τθν Ανάπτυξθ καταρτιςμζνου εργατικοφ κατανόθςθ των προςόντων και κα μπορεί να δυναμικοφ, ανταποκρινόμενου ςτισ βοθκιςει τα κράτθ μζλθ, τα εκπαιδευτικά ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, και ιδρφματα, εργαηόμενουσ και εργοδότεσ να προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ εργαςίασ και τθσ ςυγκρίνουν τα προςόντα που παρζχονται από δια βίου μάκθςθσ. τα ευρωπαϊκά ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και Βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ των ςυςτθμάτων κατάρτιςθσ. Πε τον τρόπο αυτό διευκολφνεται εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ θ ανάπτυξθ ενόσ ευρωπαϊκοφ χϊρου κατάρτιςθσ ςε όλα τα επίπεδα και αφξθςθ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και διά βίου μάκθςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν τριτοβάκμια και μιασ ευρωπαϊκισ αγοράσ απαςχόλθςθσ. Ψα εκπαίδευςθ. άτομα και οι εργοδότεσ κα είναι ςε κζςθ να Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και χρθςιμοποιιςουν το EQF για να καταλάβουν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ. καλφτερα και να ςυγκρίνουν τα επίπεδα προςόντων διαφορετικϊν χωρϊν καιΩσ καταλφτεσ για τθν επίτευξθ προόδου ςε διαφορετικϊν ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ καικάκε βαςικι προτεραιότθτα ζχουν κεςπιςτεί κατάρτιςθσ. Θ ςχετικι Χφςταςθ τουιδθ ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ που Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και Χυμβουλίουμεταφράηονται ςε κοινά εργαλεία αναφοράσ του 2008 ενκαρρφνει τισ χϊρεσ να τογια όλα τα κράτθ μζλθ, με ςτόχο τθν ενοποίθςθ υιοκετιςουν, ϊςτε όλα τα νζα προςόντα πουτων ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, κα εκδίδονται ςε μία χϊρα μετά το 2012 ναδιατθρϊντασ ταυτόχρονα τθν πολυμορφία των αντιςτοιχοφν ςε ζνα κατάλλθλο επίπεδο EQF.εκνικϊν ςυςτθμάτων. Ψζτοια εργαλεία ςτον Υροτρζπει άλλωςτε τα κράτθ μζλθ νατομζα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και χρθςιμοποιιςουν το ευρωπαϊκό πλαίςιοκατάρτιςθσ είναι : το Ευρωπαϊκό Υλαίςιο προςόντων ωσ εργαλείο αναφοράσ για τθΥροςόντων (EQF), το Ευρωπαϊκό Χφςτθμα ςφγκριςθ των ςυςτθμάτων απόκτθςθσΠεταφοράσ Υιςτωτικϊν Πονάδων (ECVET) και προςόντων, κακϊσ και να ςυςχετίςουν τατο Ευρωπαϊκό Υλαίςιο για τθ Διαςφάλιςθ τθσ εκνικά τουσ ςυςτιματα με το ευρωπαϊκό,Υοιότθτασ ςτθν Ε.Ε.Ξ (EQAVET) προςδίδοντασ ςε όλουσ τουσ παρεχόμενουσ τίτλουσ μάκθςθσ μια ςφνδεςθ αναφοράσ προσ αυτό. Σ πυρινασ του EQF αφορά οκτϊ επίπεδα αναφοράσ που κυμαίνονται από βαςικό (επίπεδο 1) ςτο προθγμζνο (επίπεδο 8) με αντίςτοιχεσ αναλυτικζσ περιγραφζσ. ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011
 10. 10. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢ΗΘ αντιςτοίχθςθ των εκνικϊν επιπζδων ςτο ςτόχο τθ ςϊρευςι τουσ και τθν απόκτθςθ ενόσευρωπαϊκό επίπεδο κα επιτρζψει μια πολφ τίτλου προςόντων. Ψο ECVET κα ςυμπλθρϊνειευκολότερθ ςφγκριςθ μεταξφ των εκνικϊν επίςθσ το ευρωπαϊκό ςφςτθμα μεταφοράσ καιπροςόντων κάκε χϊρασ και επομζνωσ, κα ςϊρευςθσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων (ECTS)ςθμαίνει, επίςθσ, ότι οι άνκρωποι δεν είναι ςυνδζοντασ τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ καιαπαραίτθτο να επαναλάβουν τθν κατάρτιςθ κατάρτιςθ με τθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ. Χτόχοστουσ εάν κινθκοφν προσ μια άλλθ χϊρα. του ECVET είναι να διευκολφνει τθ μεταφοράΕνκαρρφνει επίςθσ τθ διά βίου μάκθςθ με τθν ακαδθμαϊκϊν μονάδων από ζνα ςφςτθμαπροϊκθςθ ςταδιακά τθσ αναγνϊριςθσ τθσ μθ- προςόντων ςε ζνα άλλο. Ψο ECVET προβλζπεταιτυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ. Απεικονίηεται να οδθγιςει ςτθ ςυμβατότθτα τωνζτςι μια ευρφτερθ μετατόπιςθ μζςα ςτθν οποία ςυςτθμάτων και όχι ςτθν εναρμόνιςι τουσ,το EQF ενεργεί ωσ καταλφτθσ για τισ εξαςφαλίηοντασ ζνα ςθμείο διεπαφισ μεταξφμεταρρυκμίςεισ: τα περιςςότερα κράτθ μζλθ των διατάξεων που ιςχφουν ςε εκνικό επίπεδοαναπτφςςουν τϊρα τα εκνικά πλαίςια για τθ ςϊρευςθ, τθν αναγνϊριςθ και τθπροςόντων τουσ (NQFs) βαςιςμζνα ςτα μεταφορά μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.μακθςιακά αποτελζςματα. Επιπρόςκετο εργαλείο αναφοράσ ςτα κράτθ μζλθ, ϊςτε να καταςτεί πιο αξιόπιςτοσ και διαφανισ ο μθχανιςμόσ κακοριςμοφ προςόντων και μεταφοράσ μονάδων παρουςιάςτθκε από κοινοφ με το ECVET. Χτόχοσ αυτοφ δθλ. του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ για τθν Ε.Ε.Κ. (EQAVET) είναι θ βελτίωςθ των εκνικϊν πρακτικϊν διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ ςτον τομζα τθσ Ε.Ε.Ξ., χάρθ ςτθ κζςπιςθ ενόσ ςυνόλου κοινϊν κριτθρίων και δεικτϊν. Ψο Ευρωπαϊκό Υλαίςιο για τθ Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ για τθν Ε.Ε.Ξ. (EQAVET) είναι ζνασ νζοσ μθχανιςμόσ αναφοράσ, που ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ των κρατϊν μελϊν, ςτθ προϊκθςθΓια τθν εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ και παρακολοφκθςθ τθσ βελτίωςθσ τωνκινθτικότθτασ των εκπαιδευομζνων ςτθν ςυςτθμάτων τουσ για τθν επαγγελματικιΕυρωπαϊκι Ζνωςθ προτείνεται το ECVET. εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (Ε.Ε.Ξ). Ψο ςχετικόΧφμφωνα με τθν Επιτροπι, το Ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο, δθλαδι θ υιοκζτθςθ, το 2009,΢φςτθμα Μεταφοράσ Πιςτωτικϊν Μονάδων τθσ Χφςταςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίουςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και και του Χυμβουλίου, εντάςςεται ςτθ ςειρά τωνΚατάρτιςθ (ECVET) είναι ζνα μεκοδολογικό ευρωπαϊκϊν πρωτοβουλιϊν που ενκαρρφνουνπλαίςιο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν τθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ μεταξφ των κρατϊνπεριγραφι των προςόντων υπό μορφι μελϊν και διευκολφνουν τθν κινθτικότθτα. Θενοτιτων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που υιοκζτθςθ του πλαιςίου κα ευνοιςει τθνεκφράηονται ςε αντίςτοιχουσ βακμοφσ. Ψο υλοποίθςθ και του Ευρωπαϊκοφ ΥλαιςίουECVET είναι ζνα ςφςτθμα μεταφοράσ, Υροςόντων (EQF) και του Ευρωπαϊκοφςϊρευςθσ και αναγνϊριςθσ των μακθςιακϊν Χυςτιματοσ Πεταφοράσ Υιςτωτικϊν Πονάδωναποτελεςμάτων, ςχεδιαςμζνο για τθν ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθεπαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτθν (ECVET).Ευρϊπθ. Επιτρζπει τθν πιςτοποίθςθ και τθν Ψα κράτθ μζλθ είναι ελεφκερα να υιοκετιςουνκαταχϊριςθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που τισ ςυςτάςεισ και καλοφνται να εφαρμόςουνπζτυχε ζνα άτομο ςε διαφορετικά μακθςιακά προοδευτικά εκελοντικά μζτρα για τθπλαίςια τρίτων χωρϊν (τυπικϊν, άτυπων ι μθ χρθςιμοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν εργαλείωντυπικϊν). Ψα μακθςιακά αποτελζςματα από το 2012.μποροφν ζτςι να μεταφερκοφν προσ το αρχικόμακθςιακό πλαίςιο του ενδιαφερομζνου, με ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011
 11. 11. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢ΗΣα ευρωπαϊκά αυτά εργαλεία υποςτθρίηονταιμζςα από ςυμπράξεισ και δίκτυαεμπειρογνωμόνων και κεςμικϊν παραγόντωνπου δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσΕ.Ε.Κ. και των αρμόδιων οργανιςμϊν. Θενεργοποίθςθ των δικτφων περιζχει τοκατάλλθλο πλαίςιο για τθ μεταφορά εμπειριϊν,και βζλτιςτων πρακτικϊν, με ςκοπό ναπροωκθκοφν τα εργαλεία, όπωσ το ECVET,EQF, EQAVET και να βοθκθκοφν τα κράτθ μζλθςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν καιτεχνογνωςίασ. Επιπλζον, λειτουργοφν ομάδεσγια τθν εξειδίκευςθ των πλθροφοριϊν, τθςφνταξθ οδθγϊν χριςθσ και εντζλει τθσεφαρμογισ των υποδεικνυόμενων μοντζλων.Απϊτερο ςτόχο τθσ λειτουργίασ τουσ αποτελείθ διευρυμζνθ ςυνεργαςία ςτο τομζα τωνπολιτικϊν επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ καικατάρτιςθσ. Χτθ χϊρα μασ το ΩπουργείοΥαιδείασ, Διά Βίου Πάκθςθσ καιΚρθςκευμάτων, που αςκεί το ςυντονιςμό τωνευρωπαϊκϊν πρωτοβουλιϊν και τθν εποπτείατων δικτφων, ζχει δϊςει προτεραιότθτα ςτονοριςμό εκνικϊν εκπροςϊπων και ςθμείωναναφοράσ για τθν καλλίτερθ αξιοποίθςθ αυτϊντων εργαλείων μζςω των αρμοδίωνοργανιςμϊν. ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011
 12. 12. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η Εργαςτιρια Ελευκζρων ΢πουδϊν : χορθγθκικαν οι πρϊτεσ άδειεσ λειτουργίασΑλμπζρτθ ΚατερίναΤπεφκυνθ Ο.Δ.Ε. Ε.Ε.΢.΢τζλεχοσ, Σμιμα ΢χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Κριτθρίων, Ε.ΚΕ.ΠΙ΢.Τα Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν παρζχουν υπθρεςίεσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ, υπθρεςίεσ που εντάςςονται ςτο πλαίςιοτθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων,ενϊ, από το Μάρτιο του 2011, το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ζχει τθν αρμοδιότθτα για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςτα Ε.Ε.Σ. Μετά απόςχετικό αίτθμα, το Σεπτζμβριο του 2011 χορθγικθκε θ πρϊτθ άδεια λειτουργίασ ΕΕΣ.Πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ 4. Σ ταχφσ ςχεδιαςμόσ και εφαρμογι ειδικοφΨα Εργαςτιρια Ελευκζρων Χπουδϊν (εφεξισ λογιςμικοφ ςχεδιαςμζνου για τθνΕ.Ε.Χ.) παρζχουν υπθρεςίεσ μθ τυπικισ υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσεκπαίδευςθσ, υπθρεςίεσ που εντάςςονται ςτο άδειασ λειτουργίασ Ε.Ε.Χ. από το Δ.Χ. τουπλαίςιο τθσ αρχικισ επαγγελματικισ Ε.ΞΕ.ΥΛΧ., εξαςφαλίηει, ςε ςθμαντικόκατάρτιςθσ, τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ βακμό, όχι μόνο γριγορο ρυκμόκατάρτιςθσ και τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ διεκπεραίωςθσ αλλά και τθν ορκότθτα τωνενθλίκων. παραχκζντων ςτοιχείων και τθ διαςφάλιςθΨο Ε.ΞΕ.ΥΛΧ., δυνάμει του ν. 3879/2010 όπωσ τθσ ποιότθτασ.ιςχφει και τθσ Ω.Α. 19780/16-2-11 (ΦΕΞ 472 5. Ψο πλιρεσ ενθμερωτικό υλικό ζχειΒϋ/24-03-11), ζχει τθν αρμοδιότθτα για τθ αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.ΞΕ.ΥΛΧ.χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςτα Ε.Ε.Χ. (www.ekepis.gr).Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ Ω.Α., το Δ.Χ. Χοριγθςθ τθσ πρϊτθσ άδειαστου Ε.ΞΕ.ΥΛΧ. ςυγκρότθςε μία Σμάδα Διοίκθςθσ λειτουργίασ Ε.Ε.΢. ςταΖργου Ε.Ε.Χ. (Σ.Δ.Ε. Ε.Ε.Χ.) για το ςυντονιςμό, Γρεβενάτθν οργάνωςθ και τθν εφαρμογι τθσ Ψο Δ.Χ. του ΕΞΕΥΛΧδιαδικαςίασ ελζγχου των αιτιςεων των Ε.Ε.Χ. κατά τθν 603θ/1-9-αποτελοφμενθ από ςτελζχθ του Ξζντρου. 2011 Χυνεδρίαςι του αποφάςιςε τθΠζντε βαςικοί παράγοντεσ που βοθκοφν ςτθν ομαλι και χοριγθςθ τθσςωςτι λειτουργία του ζργου τθσ αδειοδότθςθσ των Ε.Ε.΢. πρϊτθσ άδειασ για1. Θ ςυςςωρευμζνθ εμπειρία 13 και πλζον λειτουργία Εργαςτθρίου ετϊν των ςτελεχϊν του Ξζντρου ςτθν Ελευκζρων Χπουδϊν ςε υποδοχι, οργάνωςθ, ταξινόμθςθ και ζνα φυςικό πρόςωπο, διαχείριςθ αιτιςεων φορζων εκπαίδευςθσ θ οποία και κατάρτιςθσ, βοθκά ςτθν ταχφτερθ δθμοςιεφτθκε ςτθν διεκπεραίωςθ του ζργου. Εφθμερίδα τθσ Ξυβζρνθςθσ με αρικμό ΦΕΞ2. Θ εξοικείωςθ του προςωπικοφ του Ε.ΞΕ.ΥΛΧ. 2100 Βϋ/21-9-2011. Ψο πρϊτο Ε.Ε.Χ. που με τθν εφαρμογι Ωπουργικϊν Αποφάςεων, αδειοδοτικθκε με βάςθ το υφιςτάμενο τθν εξζταςθ δικαιολογθτικϊν και τθ κεςμικό πλαίςιο ζχει ζδρα ςτο Ρομό Γρεβενϊν ςτοχευμζνθ επικοινωνία με τουσ και παρζχει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και ενδιαφερόμενουσ φορείσ για τθν κατάρτιςθσ κυρίωσ ςτον τομζα τθσ υποβοικθςι τουσ ςτθ ςυμπλιρωςθ του πλθροφορικισ. Ζλαβε άδεια για τθν υλοποίθςθ φακζλου τουσ, επιταχφνει και διευκολφνει 16 προγραμμάτων ςπουδϊν, θ διάρκεια των τθν πορεία των εργαςιϊν. οποίων κυμαίνεται από 40 ζωσ 160 ϊρεσ. Ψο3. Σ ςχεδιαςμόσ από το Ψμιμα Υλθροφορικισ νζο Ε.Ε.Χ. μπορεί να εκπαιδεφει 54 άτομα ανά του Ε.ΞΕ.ΥΛΧ. τθσ ειδικά διαμορφωμζνθσ βάρδια ςτουσ χϊρουσ εκπαίδευςθσ και θλεκτρονικισ αίτθςθσ που υποβάλλουν οι κατάρτιςθσ που διακζτει, οι οποίοι κατά τον φορείσ, διευκολφνει τθν on line επιτόπιο ζλεγχο που πραγματοποιικθκε, επικοινωνία μεταξφ του Ε.ΞΕ.ΥΛΧ. και των κρίκθκαν επαρκείσ ςφμφωνα με τισ φορζων, κακϊσ και τθν παροχι άμεςα προδιαγραφζσ και τα κριτιρια που ορίηονται διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων. ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011
 13. 13. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Ηςτθν υπϋαρ. 19780/16-2-11 Ω.Α. (ΦΕΞ 472 ενδιαφερόμενουσ φορείσ, και είναι πρόκυμαΒϋ/24-03-11). να απαντιςουν ςε οποιοδιποτε ερϊτθμα κζτουν οι φορείσ ι να διευκρινίςουν καιΟι επόμενεσ δφο άδειεσ Ε.Ε.΢. ςε Ακινα και εξθγιςουν ποια από τα δικαιολογθτικά πουΘεςςαλονίκθ ζχουν προςκομίςει χρειάηονται τροποποίθςθ ιΧτθ ςυνζχεια, το Δ.Χ. του Ε.ΞΕ.ΥΛΧ. ςτθ ςυμπλιρωςθ.ςυνεδρίαςθ που πραγματοποίθςε ςτισ Επίςθσ, κατά τον επιτόπιο ζλεγχο, τα διμελι29/6/2011 αποφάςιςε τθ χοριγθςθ δφο νζων κλιμάκια επιτόπιου ελζγχου ςυνεργάηονται μεαδειϊν για τθ λειτουργία Εργαςτθρίου τουσ φορείσ ενθμερϊνοντάσ τουσ για τισ τυχόνΕλευκζρων Χπουδϊν, θ ιςχφσ των οποίων κα κτθριακζσ τουσ ελλείψεισ και υποδεικνφοντάσαρχίςει από τθ δθμοςίευςι τουσ ςτθν τουσ, όπου απαιτείται, τρόπουσ ςυμμόρφωςθσ.Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. Σ ρόλοσ των διμελϊν κλιμακίων είναιΘ πρϊτθ αφορά ςε νομικό πρόςωπο με ζδρα περιγραφικόσ (περιγράφουν μία υπάρχουςαςτθν Ακινα, το οποίο παρζχει υπθρεςίεσ κατάςταςθ), επικοινωνιακόσ (διευκολφνουν τθνεκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτουσ τομείσ τθσ επικοινωνία των διαφόρων ομάδων ςταδθμοςιογραφίασ, ςκθνοκεςίασ, μουςικισ, διάφορα επίπεδα που ςχετίηονται με τονθχολθψίασ, δθμοςίων ςχζςεων και λοιπϊν ζλεγχο) και αξιολογικόσ (αξιολογοφν καιςυναφϊν. Θ διάρκεια των προγραμμάτων του κρίνουν ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνουκυμαίνεται από 120 μζχρι 800 ϊρεσ. Σ φορζασ κεςμικοφ πλαιςίου).διακζτει δφο εκπαιδευτικζσ δομζσ με Υιςτεφουμε με βάςθ τθ μζχρι ςιμερα εμπειρίαδυνατότθτα εκπαίδευςθσ 268 για το ζνα κτιριο μασ, ότι ζχει αρχίςει να δθμιουργείται μίακαι 131 για το δεφτερο κτιριο, ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ του Ε.ΞΕ.ΥΛΧ. καιατόμων ανά βάρδια. των φορζων, κακϊσ ζχει γίνειΘ δεφτερθ άδεια λειτουργίασ κατανοθτό από μζρουσ τουσ, θΕργαςτθρίου Ελευκζρων προςπάκεια που καταβάλλεταιΧπουδϊν χορθγικθκε ςε ζνα από τα εμπλεκόμενα ςτα Ε.Ε.Χ.ακόμα φυςικό πρόςωπο με ςτελζχθ του Ξζντρου για τθνζδρα τθ Κεςςαλονίκθ. Ψο νζο καλφτερθ κακοδιγθςθ τωνΕ.Ε.Χ. ειδικεφεται ςτθν παροχι φορζων κακϋόλθ τθ διάρκειαυπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσκατάρτιςθσ εςτιαςμζνεσ άδειασ λειτουργίασ.κυρίωσ ςτουσ τομείσ τθσμθχανολογίασ, θλεκτρολογίασ, Πρϊτα ςυμπεράςματααρχιτεκτονικισ (π.χ. Autocad, Θ εμπειρία από τθ διαδρομιμθχανολογικό ςχζδιο, που ακολουκιςαμε από τθνβιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ, παραλαβι του φάκελου τουβιοκαφςιμα, μελζτθ φωτιςμοφ) κακϊσ επίςθσ υποψιφιου για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασκαι ςε προγράμματα ςτον τομζα τθσ Ε.Ε.Χ. μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και τθνπλθροφορικισ (ςχεδιαςμόσ ιςτοςελίδων, αδειοδότθςι του από το Δ.Χ. του Ε.ΞΕ.ΥΛΧ.δεξιότθτεσ εφαρμογϊν γραφείου) και των επιτρζπει να διαπιςτϊςουμε μεταξφ άλλων καικαλλιτεχνικϊν εφαρμογϊν (φωτογραφία, για τα τρία νζα Ε.Ε.Χ., τα εξισ:κινοφμενεσ ςυνκζςεισ 3D, τεχνικζσ animation).  Διακζτουν οργανωμζνθ εκπαιδευτικιΨα προγράμματα που προςφζρει είναι μικρισ δομι.διάρκειασ και κυμαίνονται από 10 ζωσ 80 ϊρεσ.  Ωπάρχει εξειδίκευςθ ςτα προγράμματαΔιακζτει μία εκπαιδευτικι δομι με δυνατότθτα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ πουεκπαίδευςθσ 48 ατόμων ανά βάρδια. προςφζρουν.  Σ εξοπλιςμόσ ανταποκρίνεται επαρκϊσ ςταΕπικοινωνία – ΢υνεργαςία με τα υπό αδειοδότθςθ ΕΕ΢ παρεχόμενα προγράμματα.Χε όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ από τθν  Σι εκπαιδευτζσ με τουσ οποίουσυποβολι του φακζλου ζωσ τθ χοριγθςθ άδειασ ςυνεργάηονται διακζτουν τα απαιτοφμεναλειτουργίασ Ε.Ε.Χ., τα ςτελζχθ τθσ Σ.Δ.Ε. Ε.Ε.Χ. τυπικά προςόντα και τθν επαγγελματικιζχουν ςυχνι επικοινωνία με τουσ εμπειρία. ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011
 14. 14. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢ΗΩσ «αρνθτικό» ςθμείο, μπορεί να από το Ψμιμα Υλθροφορικισ του Ε.ΞΕ.ΥΛΧ.χαρακτθριςτεί, ότι κανζνασ από τουσ ειδικά και μόνο για τα Ε.Ε.Χ.παραπάνω φορείσ δεν διακζτει υποδομζσ 3. Χτθ ςυνζχεια γίνεται ο ζλεγχοσ τθσκατάλλθλεσ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και πλθρότθτασ-ςυμβατότθτασ του φακζλουειδικότερα, άτομα με κινθτικά προβλιματα. από κατάλλθλα καταρτιςμζνα ςτελζχθ τουΤλοι οι φορείσ ζχουν προςκομίςει Ε.ΞΕ.ΥΛΧ. (κυρίωσ από τα μζλθ τθσ Σ.Δ.Ε.ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ βάςει των οποίων Ε.Ε.Χ.). Εφόςον ο φάκελοσ κρικεί πλιρθσαποδεικνφουν τθ δυνατότθτά τουσ να τουλάχιςτον ωσ προσ τα δικαιολογθτικάυλοποιιςουν προγράμματα ςτα οποία κα που αφοροφν ςτο/α κτιριο/α ακολουκείςυμμετζχουν και άτομα με αναπθρίεσ ςε επιτόπιοσ ζλεγχοσ με ςκοπό τθ διαπίςτωςθυποδομζσ τρίτων των οποίων οι κτθριακζσ των δθλωκζντων ςτοιχείων ςτθν αίτθςθ καιυποδομζσ πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που των ςυνθμμζνων ςε αυτινορίηονται ςτο κεςμικό πλαίςιο. δικαιολογθτικϊν. 4. Πε τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχουΜία ςφντομθ υπενκφμιςθ για τθ διαδικαςία χοριγθςθσ πλθρότθτασ-ςυμβατότθτασ του φακζλουάδειασ λειτουργίασ Ε.Ε.΢. βάςει τθσ υπϋαρ.19780/16-2-11 και του επιτόπιου ελζγχου, το Δ.Χ. του(ΦΕΚ 472 Βϋ/24-03-11) Τ.Α. Ε.ΞΕ.ΥΛΧ. αποφαςίηει για τθ χοριγθςθ1. Σ φορζασ (φυςικό πρόςωπο, ζνωςθ άδειασ λειτουργίασ Ε.Ε.Χ. προςϊπων ι νομικό πρόςωπο) που ενδιαφζρεται να αδειοδοτθκεί για Εργαςτιριο Ελευκζρων Χπουδϊν πρζπει να υποβάλλει φάκελο με όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτο άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Ω.Α.2. Βαςικι προχπόκεςθ για τθν εξζταςθ του φακζλου είναι θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτο λογιςμικό που ζχει ςχεδιαςτεί ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011
 15. 15. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η «Πλαίςιο - πρόταςθσ Επιλογισ, Ανάπτυξθσ, Αξιολόγθςθσ και Πιςτοποίθςθσ Επαγγελματικϊν Περιγραμμάτων: Μια ευκαιρία άμεςθσ ςφνδεςθσ ειςροϊν και εκροϊν ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ» Σμιμα ΢χεδιαςμοφ & Προγραμματιςμοφ Αναγκϊν ςε Πιςτοποιθμζνεσ Δομζσ, Ε.ΚΕ.ΠΙ΢. Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. του ςυςτιματοσ Πιςτοποίθςθσ των Επαγγελματικϊν Περιγραμμάτων, όπωσ αυτό κεςμοκετικθκε με τθν ΚΥΑ 110998/2006 αποτζλεςε ςτακμό ςτθν προςπάκεια ςυςτθματοποίθςθσ τθσ διά βίου μάκθςθσ και ειδικότερα, τθσ διαςφνδεςθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αξιοποιϊντασ τθ ςυςςωρευμζνθ τεχνογνωςία και επιχειρθςιακι εμπειρία από τθν ανάπτυξθ και πιςτοποίθςθ των πρϊτων 202 Επαγγελματικϊν Περιγραμμάτων, κατακζτει πρόταςθ νζου πλαιςίου Επιλογισ, Ανάπτυξθσ, Αξιολόγθςθσ και Πιςτοποίθςθσ Επαγγελματικϊν Περιγραμμάτων. Κεντρικόσ ςκοπόσ του νζου πλαιςίου – πρόταςθσ είναι θ διαςφνδεςθ τθσ εργαςίασ με τα ςυςτιματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και με τα ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ των εκροϊν, με κοινό πεδίο αναφοράσ τα νζα και αναμορφωμζνα Επαγγελματικά Περιγράμματα. Παράλλθλα, επαναςχεδιάηονται οι διαδικαςίεσ επιλογισ, ανάπτυξθσ και πιςτοποίθςθσ (πάντα ςτθ βάςθ τθσ τριμεροφσ εκπροςϊπθςθσ), ενϊ προτείνεται και θ ανάπτυξθ υπθρεςιϊν διαδικτυακισ πλθροφόρθςθσ για τα επαγγελματικά περιγράμματα. Σι ςυνεχείσ εξελίξεισ και ανατροπζσ ςτο ουςιαςτικά για 202 χωριςτζσ μελζτεσ με διεκνζσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον τθσ αντικείμενο τθν περιεκτικι και επιςτθμονικά οικονομίασ τθσ αγοράσ οδθγοφν άρτια χαρτογράφθςθ επαγγελμάτων και αναπόφευκτα ςτθ ςυνακόλουκθ εξειδικεφςεων με υψθλι ηιτθςθ και αναπροςαρμογι τθσ οργάνωςθσ και του δυναμικι ςτθν αγορά εργαςίασ. (βλ. και καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ. Θ αναβάκμιςθ http://www.ekepis.gr/main/tabid/143/Defau των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων lt.aspx) του ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι κάτι Για πρϊτθ φορά, με πεδίο αναφοράσ τα παραπάνω από αναγκαία ςυνκικθ για τθν πιςτοποιθμζνα Επαγγελματικά προςαρμογι ςε αυτό το επιςφαλζσ και Υεριγράμματα, διακζτουμε ζναν ζγκυρο και ρευςτό οικονομικό και κοινωνικό τεκμθριωμζνο εκνικό κατάλογο με τισ ςυγκείμενο. προδιαγραφζσ άςκθςθσ επαγγελματικϊν Ψα παραπάνω δεδομζνα επζδραςαν δραςτθριοτιτων, τισ απαιτοφμενεσ καταλυτικά ςτο γνϊςεισ, δεξιότθτεσ ςχεδιαςμό, τθ και ικανότθτεσ και κεςμοκζτθςθ τισ εναλλακτικζσ και τθν διαδρομζσ επιχειρθςιακι (εκπαίδευςθ, εφαρμογι ενόσ κατάρτιςθ, εκνικοφ επαγγελματικι ςυςτιματοσ εμπειρία, μθ τυπικι και ανάπτυξθσ και άτυπθ μάκθςθ) για τθν πιςτοποίθςθσ των απόκτθςθ των Επαγγελματικϊν απαιτοφμενων Υεριγραμμάτων από το Ε.ΞΕ.ΥΛΧ. (ΞΩΑ προςόντων. 110998/8.05.2006). Χτθ βάςθ αυτοφ του Χιμερα που προβάλλει επιτακτικι θ ανάγκθ απολφτωσ καινοτομικοφ κεςμικοφ πλαιςίου για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πολφπλευρθσ και μζςα ςε εξαιρετικά ςφντομο χρονικό ςυςτθμικισ κρίςθσ, ο ςχεδιαςμόσ και θ διάςτθμα, επιτεφχκθκε ζνα επιχειρθςιακά εφαρμογι των επόμενων βθμάτων για τθν δφςκολο και επί τθσ ουςίασ πρωτόγνωρο ουςιαςτικι κεφαλαιοποίθςθ τθσ ζργο. Ψο Ε.ΞΕ.ΥΛΧ., ςε ςυνζργεια με τον ςυςςωρευμζνθσ τεχνογνωςίασ των Σ.Ε.Ε.Ξ., τθν Υ.Α.Ε.Υ. Α.Ε. και τουσ Επαγγελματικϊν Υεριγραμμάτων κοινωνικοφσ εταίρουσ, ζκεςε ωσ ςτόχο και περιλαμβάνουν τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ: υλοποίθςε τθν ανάπτυξθ και πιςτοποίθςθ των πρϊτων 202 Επαγγελματικϊν Υεριγραμμάτων ςτθ χϊρα μασ. Υρόκειται ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011 11
 16. 16. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η Ψθν άμεςθ καταγραφι και αποτφπωςθ ςτοιχείων, το νζο πλαίςιο – πρόταςθ ζχει νζων δυναμικά αναπτυςςόμενων επίπτωςθ ςε τρία κυρίωσ επίπεδα : επαγγελμάτων και ειδικοτιτων ςε Χε επίπεδο ςυςτθμικό: κλάδουσ απαςχόλθςθσ με αυξθμζνθ Ψο ςφςτθμα ςχεδιάηεται και δομείται ςε ηιτθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ. τρία επάλλθλα επίπεδα: Ψθν επικαιροποίθςθ των ιδθ Επιλογι των προσ πιςτοποιθμζνων Επαγγελματικϊν ανάπτυξθ/επικαιροποίθςθ Υεριγραμμάτων. Επαγγελματικϊν Υεριγραμμάτων Ψθν ανάπτυξθ, ωσ αναγκαίο Ανάπτυξθ των Επαγγελματικϊν ςυμπλιρωμα για κάκε Επαγγελματικό Υεριγραμμάτων και των αντιςτοίχων Υερίγραμμα, του αντίςτοιχου προσ αυτό προσ αυτά Υλαιςίων Υρογραμμάτων Υλαιςίου Υρογράμματοσ (Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Αξιολόγθςθ και Υιςτοποίθςθ των Ξατάρτιςθσ). Επαγγελματικϊν Υεριγραμμάτων και των αντιςτοίχων προσ αυτά Ψθν ανάπτυξθ των προγραμμάτων Υλαιςίων Υρογραμμάτων ςπουδϊν τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, Διαςυνδζεται ςυςτθμικά με τισ εκνικζσ ςυμπεριλαμβάνοντασ το Ρζο ανάγκεσ και προτεραιότθτεσ τθσ Ψεχνολογικό Οφκειο, πιςτοποίθςθσ προςόντων αξιοποιϊντασ τα Αποτελεί ειςροι για Επαγγελματικά τθν ανάπτυξθ και Υεριγράμματα και τα ςυςτθματοποίθςθ τθσ Διά αντίςτοιχα προσ αυτά Βίου Πάκθςθσ Υλαίςια Υρογραμμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ωσ αξιόπιςτεσ και ζγκυρεσ Ψεχνολογικισ και ειςροζσ. Επαγγελματικισ Ψθν προςεκτικι Εκπαίδευςθσ και επανεξζταςθ του εφρουσ Ξατάρτιςθσ των δικαιοφχων Χε επίπεδο εννοιολογικό: ανάπτυξθσ των Επανακακορίηονται Επαγγελματικϊν το πλαίςιο και οι Υεριγραμμάτων. προδιαγραφζσ (δομι και περιεχόμενο) Ψθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ των Επαγγελματικϊν Υεριγραμμάτων, με διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των διαδικαςιϊν πλθρζςτερθ και λεπτομερζςτερθ και των παραγόμενων αποτελεςμάτων, εννοιολογικι αποςαφινιςθ και μζςα από τισ διαφανείσ διαδικαςίεσ κεμελίωςθ αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ που Ειςάγεται για πρϊτθ φορά θ εφαρμόηει το Ε.ΞΕ.ΥΛΧ. παράμετροσ του Πλαιςίου Θ πρόταςθ του Ε.ΞΕ.ΥΛΧ. για τθν «Επιλογι, (Προδιαγραφϊν) Προγράμματοσ ωσ Ανάπτυξθ, Αξιολόγθςθ και Υιςτοποίθςθ αναπόςπαςτο τμιμα κάκε Ε.Υ. Τπωσ Επαγγελματικϊν Υεριγραμμάτων» είναι προφανζσ και από τον μετουςιϊνει τισ βαςικζσ αρχζσ του Ρ. προςδιοριςμό του όρου για κάκε Ε.Υ. (ι 3879/2010 για τθν πιςτοποίθςθ των ειςροϊν ενδεχομζνωσ και για ομάδεσ ςυναφϊν τθσ ΔΒΠ ςε ζνα ολοκλθρωμζνο κεςμικό Ε.Υ.) κα αναπτφςςεται και ζνα πλαίςιο πλαίςιο, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα προδιαγραφϊν, που κα κζτει τουσ αποτελζςματα τθσ μελζτθσ αξιολόγθςθσ τθσ βαςικοφσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ πρϊτθσ εφαρμογισ του Χυςτιματοσ ανάπτυξθσ προγραμμάτων ςπουδϊν Υιςτοποίθςθσ και Ανάπτυξθσ «μεταφράηοντασ» ουςιαςτικά τα Επαγγελματικϊν Υεριγραμμάτων. Πε τθν δεδομζνα του Ε.Υ. ςε «Ενότθτεσ ειςαγωγι ςθμαντικϊν και καινοτομικϊν Πακθςιακϊν Αποτελεςμάτων» ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011 12
 17. 17. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η Ψίκενται ςυγκεκριμζνοι όροι και προδιαγραφϊν για τθν υλοποίθςθ μιασ προχποκζςεισ τεκμθρίωςθσ τθσ επιλογισ δζςμθσ Τπθρεςιϊν Διαδικτυακισ νζων Ε.Υ. προσ ανάπτυξθ κακϊσ και Πλθροφόρθςθσ για τα Επαγγελματικά επικαιροποίθςθσ των ιδθ Περιγράμματα (ςτθ βάςθ μιασ ενιαίασ πιςτοποιθμζνων Διαδικτυακισ Πφλθσ). Χε επίπεδο οργανωτικό: Ψο νζο πλαίςιο – πρόταςθ για τα Ειςάγονται νζα ευζλικτα κεςμικά όργανα Επαγγελματικά Περιγράμματα μαηί με τισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ με νζεσ προδιαγραφζσ τθσ Διαδικτυακισ Πφλθσ αρμοδιότθτεσ (Εκνικι Επιτροπι Ε.Υ., ςθματοδοτοφν κακοριςτικζσ παρεμβάςεισ Πθχανιςμόσ Ανάπτυξθσ Ε.Υ., ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ τθσ Διά Βίου Διευρυμζνεσ Γνωμοδοτικζσ Επιτροπζσ Πάκθςθσ. Αποτελοφν αναγκαίεσ Αξιολόγθςθσ Ε.Υ.), με ουςιαςτικι προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων και ςυνεκτικοφ δικτφου αλλθλοτροφοδότθςθσ των φορζων πιςτοποίθςθσ των ειςροϊν μεταξφ του κόςμου τθσ εργαςίασ, των και των εκροϊν τθσ Διά Βίου Πάκθςθσ ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και των ςυςτθμάτων πιςτοποίθςθσ των Υαράλλθλα, το Ε.ΞΕ.ΥΛΧ. ζχοντασ διαβλζψει εκροϊν, με ςθμείο τομισ και αναφοράσ τα ζγκαιρα τον κοινωνικά και κεςμικά αναγκαίο Υιςτοποιθμζνα Επαγγελματικά μεταςχθματιςμό των Επαγγελματικϊν Υεριγράμματα. Ψο προτεινόμενο πλαίςιο - Υεριγραμμάτων, τόςο ςε δεξαμενι πρόταςθ αποτελεί ευκαιρία άμεςθσ και πλθροφόρθςθσ για τα επαγγζλματα, όςο και εφαρμόςιμθσ ςφνδεςθσ των ειςροϊν με τισ ςε μθχανιςμό ανατροφοδότθςθσ για τθν εκροζσ ςτο ςυνεχζσ: εκπαίδευςθ – αναγνϊριςθ, αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ κατάρτιςθ – εργαςία - προςόντα. των προςόντων του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ζχει επεξεργαςτεί ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011 13
 18. 18. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η Σο περιβάλλον ωσ ςυνιςτϊςα τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ: Η περίπτωςθ των Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Τψθλισ ΚερδοφορίασΕυάγγελοσ Γκλαβόπουλοσ,΢τζλεχοσ, Σμιμα ΢χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Κριτθρίων, Ε.ΚΕ.ΠΙ΢.Το άρκρο αφορά ςτθ ςυνοπτικι παρουςίαςθ διπλωματικισ εργαςίασ που εκπονικθκε & υποςτθρίχτθκε ςτο πλαίςιο τουΜεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ «Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ» του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου, με επιβλζποντα τονκ. Μπερςίμθ Σωτιριο. Διερευνικθκαν το κεωρθτικό πλαίςιο, θ εφαρμογι και οι εμπειρικζσ ζρευνεσ για τθν ΕταιρικιΚοινωνικι & Περιβαλλοντικι Ευκφνθ (ΕΚΕ & ΕΠΕ) και πραγματοποιικθκε ζρευνα με ερωτθματολόγια ςτισ 500 πιοκερδοφόρεσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα (δεδομζνα ζτουσ 2008).Ειςαγωγι περιβαλλοντικισ μόλυνςθσ με κοινι χριςθΘ ΕΞΕ απαςχολεί τισ επιχειριςεισ ςε κακαρότερθσ τεχνολογίασ κ.λπ.παγκόςμιο επίπεδο. Θ ζννοιά τθσ πθγάηειαπό τθν «θκικι» που αφορά ςτο ςφνολο των Σο κεωρθτικό υπόβακρο, τα εργαλεία εφαρμογισ καικεςμοκετθμζνων κανόνων μιασ κοινωνίασ, οι εμπειρικζσ ζρευνεσ & μελζτεσ για τθν ΕΚΕ & ΕΠΕπου κακορίηουν τθ ςυμπεριφορά με βάςθ το Σι κεωρθτικζσ απόψεισ για τθν ΕΞΕκοινωνικά αποδεκτό (Μδρυμα ομαδοποιοφνται ςε δφο κατθγορίεσ (QuaziΨριανταφυλλίδθ, 1999). Χτθν θκικι των και O’ Brien, 2000), υπζρ και κατά τθσ ΕΞΕ.επιχειριςεων (Υατςιϊτθ–Ψςακπουνίδθ, Ψο πεδίο (Garriga και Mele, 2004)2009) ςυνζβαλαν θ ανάπτυξθ μεγάλων περιλαμβάνει αρικμό προςεγγίςεων καιεπιχειρθματικϊν ομίλων και θ όρων, όπωσ π.χ. θ επιχειρθςιακι διαφάνειαπαγκοςμιοποίθςθ τθσ αγοράσ με λειτουργία και λογοδοςία, θ διαχείριςθ εμπλεκόμενωντων επιχειριςεων εκτόσ τθσ χϊρασ μερϊν κ.λπ. και μία κατάταξθ των κεωριϊνεγκατάςταςθσ τθσ μθτρικισ εταιρείασ. για τθν ΕΞΕ, που ζγινε από τουσ ίδιουσΥυλϊνεσ τθσ ΕΞΕ είναι: θ κοινωνία, το ςυγγραφείσ, περιλαμβάνει τζςςερισανκρϊπινο δυναμικό, το περιβάλλον, θ κατθγορίεσ, ενϊ τα μοντζλα προκφπτουναγορά. από εμπειρικζσ ζρευνεσ, κυρίωσ ςτο χϊροΣ ISO (2010) ορίηει ωσ ΕΞΕ τθν ευκφνθ ενόσ τθσ βιομθχανίασ.οργανιςμοφ για τισ επιπτϊςεισ των Σι οργανικζσ κεωρίεσ (instrumental theories)αποφάςεων και δραςτθριοτιτων του ςτθν υποςτθρίηουν ότι θ ΕΞΕ περιορίηεται μόνοκοινωνία και το περιβάλλον, λαμβάνοντασ ςτθν ευκφνθ των επιχειριςεων ναυπόψθ τισ προςδοκίεσ των εφοδιάηουν - ζναντι κζρδουσ - μεενδιαφερόμενων μερϊν, ενϊ αγακά/υπθρεςίεσ τθν κοινωνία.ςυμμορφϊνεται με τθν Σι πολιτικζσ κεωρίεσ (politicalιςχφουςα νομοκεςία και theories) αφοροφν ςτθνβρίςκεται ςε ςυμφωνία αλλθλεπίδραςθ μεταξφμε τισ απόψεισ για θκικι επιχειριςεων και κοινωνίασςυμπεριφορά. και ςτθ κζςθ τωνΘ ευκφνθ των επιχειριςεων επιχειριςεων ςτθν κοινωνία. Σιχωρίηεται ςτθν άμεςθ ευκφνθ κεωρίεσ ολοκλιρωςθσ (integrative(L’Etang, 1995) που πθγάηει theories) διαπραγματεφονται τοναπό τθν φπαρξθ τθσ τρόπο, που οι επιχειριςεισεπιχείρθςθσ και αφορά ολοκλθρϊνουν τισςτθν αποςτολι και το όραμα τθσ, ςτθν κοινωνικζσ ανάγκεσ. Σι τελευταίεσ νοοφνταικουλτοφρα και τισ επιδιϊξεισ τθσ κ.λπ. και ωσ ο τρόποσ με τον οποίο θ κοινωνίαςτθν ζμμεςθ ευκφνθ που προκφπτει από τθ αλλθλοεπιδρά με τισ επιχειριςεισδφναμθ που κατζχουν οι επιχειριςεισ μζςα παρζχοντάσ τουσ νομιμότθτα και κφροσ. Σιςτθν κοινωνία και ςε μία περιοχι θκικζσ κεωρίεσ (ethical theories) εςτιάηουνενδιαφζροντόσ τουσ, ζξω από τθν κφρια ςτισ θκικζσ προχποκζςεισ ι απαιτιςεισ, πουςφαίρα δραςτθριοτιτων και ελζγχου, όπωσ με τθ ςειρά τουσ ενιςχφουν τισ ςχζςεισπ.χ. είναι θ από κοινοφ αντιμετϊπιςθ τθσ μεταξφ επιχειριςεων και κοινωνίασ. ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ, Σεφχοσ 2, Ιοφλιοσ-΢επτζμβριοσ 2011 14

×