Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

281 27

659 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

281 27

  1. 1. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑηΕΡßΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρüδοò, 27 Αυγοýστου 2012λιιετι ποπτικΗΣ πΡοΣτΑΣιΑΣ ΔΩΔιΣογ Αριθ. Πρωτ. :281ßτßßýlπbλιßßκκε προετΑΣιΑΣ Φ ΠΡΟΣ: ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþνΤαχ.Ννση Πλατεßα Ελευθερßαò 1 ΔιοικητÞριοΤαχ, Κωδ. Β51 00 - ΡüδοòΤηλÝφωνο 224136ο575ΑριΘ. Fax 2241α44433 q rUrI lvrrurv. βηαß.qον.E mail tm.poIpro-dod@pnai.gov,gr Ýγγοαοü μαò (ζ) Ýωò (η) σχετ,, που αφοροýν την Σαò δαβιβÜζουμε, συνημμÝνα, τα ανωτÝρω προστασßαò σÞματοò ουÝημευß! !ι9γοrηrοò πολΙΤιΚÞò Ýκδοση ιδιαßΤερου προÝιδοποιητßκοý 4 (ποΛγ γψΗΛΗ) για την με χÜρτη πρüβιιεψÞò κνδýýου ηυρκαγιαò κηττιτüρηε δικÝò σαò ενÝργειεò, ε;ημÝρωσÞ σαò και ΠεριφερειακÞ ΕνüτητÜ ΔωδεκανÞσου για ΣυνημμÝνα: 3 σελßδεò
  2. 2. ηΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡοΣ: κ, ΧατζηδιÜκου,ι. ΠΝΑ/Γρ. ΑντιπεριφερειÜρχη Δωδ/σου2. nιln"rb. ΑντιπεριφερειÜρχη κ, ΠαμπÜκα ΠΝΑ/Γb. ΑντπεριφερειÜογη κα( Διακοσταυριανου3. Δωδ/σου κ, Δρακιοý και κ. ΒαρκÜ4. ßßλ]Α/Γ;, η.üþΙρ.,ο«ωυ"fυßροJ1," ΣοΠ|ΙΙΞ ΕνοτÞτων Καλýμνου, Κω και ΚαρπÜθου ßßλ,ßι",τßρ,φrρÝιακοß Σýμβοýlοι _περιφερειαγß_γ ßυrrοþ,υ κ. ßταυλÜ, καò Κυπραßου και5. κ, Ερωτüκριτου)ß6. ßΙ rιη,Ιλυση ΠολιτικÞò Π ροστασßαò καλýμνου, κω και καρτÜθου (υπüψιν εκπροσþπων πολιτικÞò ΙΝflΙ1;ι-¹*l¸Ιff;r¹εò ,,ρüürο"ßdò κ. ΖßμπιΜÜ,«ÜßΙ,9":ιº_ και κ, Σπανοý) ΠΝΑ/ΓενικÞ ηυση-λÞμο"ßαò νγεßαò και ΚοινωνικÞò ΜÝριμναò 9. ΑγροτικÞò οικονομßαò και Κτηνιατρικηò 10. ΠΝΝΓευκÞα""rßßßδφ,ρελκÞξ 11. ΠΝΑ/ΓενικÞ Δνση ΑνÜπτυξηò 12, ΠΝΑ/Δνση Τεχνικþν ¸ργων ΔωO/σου . Δωδ/σου º3. ΠΝΑ/Δνσηα,ο,«ηß«ß»-ßαι Οικονομικþν Υπηρεσιþν Ιλ ηΙιρ,rαυοrß Μεταφορþν & Επκοινωνιþν , Δωδ/σου ;Ý. π^ßηπμ. ηεριρα,ß,ιüγτοò & γδο99ιι19γομßαò Δωδ/σου Τεχνικþν¸ργων Κω, Καλýμνου και rp, Τεχνικþν ¸ργων ΚαρπÜθου 16, ΠΝΑ/Τμ. 17- ΠΝΑ/Τμ. ΠληροφορικÞò Δωδ/σου ,ι8. ΠΝΑ/Γb. Τýπου & Δημοσßων ΣχÝσων 19. Δνση Δασþν ΔωδΙσου ΑρχαιοτÞτων 2ο. ΚΒ Εφορεßα Προß¼τορικþν και Κλασικþν 21- ΠΕΔ Ν. Αιγαßου/Τ.Π, Δωδ/σου Καλýμνου, Κω και ΚαρπÜθου 22. ΔÞμοι Περιφερειακþν il;,Þ,;" Ρüδου, 23, 95 ΑΔτΕ _ 80 ΑΔΤΕ 24, Α Αοrυυομ,«Þ Διεýθυνση ΔωδεκανÞσου 25. Β ΑστυνομικÞ Δνση ΔωδεκανÞσο γπηρεσßα Ρüδου 26. λ,Ýß«ηrη- hy, υομοß ιωüισουßηυροσβεστικÞ 27, ΠυροüβÝστικÞ Υπηρεσßα Κω 28. Κεντρικü Λιμεναρχεßο Ρüδου 29. λ;μJ;ρßr,d κατομνου, ΛÝρου, Κω και ΚαρπÜθου 30, ΕΚΑΒ Ρüδου Κω 31. ß"μ«ρχλ«Ü aενικÜ Νοσοκομεßα Καλýμνου και 32, Κοατικü ΘεραπευτÞριο ΛÝρου 33. ΚÝντρο Υγεßαò ΚαρπÜθου 34. ΔΕΗ Ρüδου 35. ΔΕΗ Κω 36. οΤΕ Δωδ/σου Χ;;;"ßλ;ρüλιμÝνεò Ρüδου, Καλýμνου, Κω και ΚαρπÜθου 37. 38. ΑερολÝσχη Ρüδου 39. Ενþσειò Ξενοδüχων Δωδ/σου 40, ΕθελονßικÝò ΟμÜδεò νομοý Δωδ/σου 41. ΕΤΑιΠΡοΦΥΚΑ Ρüδου λ;,, Ξυροüβ*r,«Þ Υπηρεσßα Κρατικοý tη9ι,υυο riuiüübror,«ιj ;Ξ. γπηbεσßα Κρ.ατικοý ΑερολιμÝνα Κω 4λ, Αεροπορικü Απüσπασμα Ρüδου 45. 5Οò Σταθμüò ΑναφορÜò Κω 46. Ναυτικü ΚλιμÜκιο Ρüδου
  3. 3. ΕΠΕιΓοΝ Φ 3η3 ΑθÞνα, 27Ι08Ι2012 Αρ. Πρωτ,: 5661ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ωò ο Πßνακαò ΑττοδεκτþνΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΑΧ, Δ/ΝΣΗ: Ριζαρεßου 1ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15233 )ßΑΛΑΝΔΡΙΤΗΛΕΦΩΝο 210 335θθ00-θFΑΧ: 21 0-335θθ1 2, 210-3315581ΘΕΜΑ: ΠυρκαγtÜò, που ισχýει Με βÜση τον επισυναπτüμενο ΧÜρτη Πρüβλεψηò Κινδýνου την Τρßτη 28 Αυγοýστου 2Ο12, ο κßνδυνοò πυρκαγιþν εßναι πολý υψηλüòγια ανÜπτυξηò(ΚΑτΗΓοΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝοΥ 4) και η πιθανüτητα εκδÞλωσηò και στη συνεχεßαπυρκαγιÜò θεωρεßται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ, σε üτt σαò αφορÜ, τα Απαιτεßται απüλυτη ετοιμüτητα Και συνιστοýμε να λÜβετε, σχÝδια τηò περιοΧÞò ευθýνηò σαò ΚαιαυξημÝνα μÝτρα που προβλÝπονται στα αντιπυρικÜ ΤοπικÞò Αυτοδιοßκησηò,να προβεßτε σε Üμεση ενημÝρωση üλων των αρμüδιων φορÝωνκαθþò και üλων των εμπλεκüμενων Υπηρεσιþν, (φ,1) ΕπισυνÜπτεται: ΧÜρτηò Πρüβλεψηò Κνδýνου ΠυρκαγιÜò ΑκριβÝò Αντßγραφο Ο λευθυντÞò Ο ΣυντονιστÞò Νικüλαοò ΑΘ. ΣφÞκαò Αρχιπýραρχοò ΚορμπÜκηò ΔημÞτριοò Αστ/κüò Υποδ/ντÞò ιߺ::: ξ-{r ,._,,: ι.,ßßß:,.,, ;*ßß,º,,]{.:,ι ßß,:,º j;,r.: j,l,., . l,. 1,º j,_,,;,,ßιß ß.;.ιßß».º, ß,,._,,ß, ß;;ΙßΙ,ß,ß ß;ßΙ;ß; ßιßßß ;,ß; ßΙß|l,ß ÝftΑ, Ιι.l j. ,: Τ ß; ß: Ι ,,:.:,., ,, 2.θ l..... ß,ßß::,;,,,ι1;,,,,,.,, 2.}., r.8.:,,2*!L
  4. 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΓιΑ ΕΝΕΡΓΕιΑ (απü 1 _ 35 ΑποστολÞ μÝσω Ηλεκτρονικοý Ταχυδρομεßου)º, ΣΕΚΥΠΣ2. ΓΕΕΘΑJΕΘΚΕΠιΧ3. ΕΛ,ΑΣ./ΕΚΕ/ΑΕΑ4. ΕΛ.ΑΣΔΓΑJΑΕΑ5. ΥΝΑ/ΚΕΠιΧ/ΛΣ6. Y.Y.K.AJE.K.EΠ.Y.7-13ΔιευθýνσειòΠ.ΠΑποκεντρωμÝνωνΔιοικÞσεωνül..!.qηòΧþραò(7) (13)ßη-ßο. λß"eονσüò Π,Π ΠεριφεÞειþν üληò τηò χþραò,27. ΕΜΥ28, ΕΓΝΑτιΑ οΔοΣ Α.Ε.29, ΝΕΑ οΔοΣ Α.Ε.30, ΜΩΡΕΑΣ Α,Ε,ßß λγτοκιΝΗτοΔΡοΜοΣ ΑιΓΑιογ Α,Ε,32. οΛΥΜΠιΑ οΔοΣ33.οΑΣΑ(ΝαενημερωΘοýνΕΘΕΛΗΛΠΑΠ,ΗΣΑΠ,ΑΜΕΛ,τΡΑΜΠΡοΑΣΤιΑΚοΣ)ß+. ηττικÝΣ ΔιΑΔΡοΜΕΣ ΑΕ/κΔκ35. ΑττιΚΗ οΔοΣ (21ο-746ο254) 36. Y.Y.K.AJE.K.A.B (2106220730) ß7. lε:Ι,rιΗΕ Εθνικü ΚÝντρο ΕλÝγχου.ΕνÝργειαò Εργασßα (210-5221167) ßα. λΞΠ ιιιεýθυνση γγεßαò καιΑüφÜλειαò στην (210-698344Β) 39. Ε,Υ.Δ.Ε,/Λ.Σ.Ε.Π. elα-7728189) 40. οΣΕ Α.Ε. (21 0-3532536) ηß. ßπλ-η",ι <<ΕΛ. ΒΕΝιΖΕΛοΣ>>/ ΑερολιμενÜρχηò (21 3_1 36440º ) (210-6917944) €13€91J€95) €1θ€915388) eβ324Β122) (210-6426836) (210-5244135)
  5. 5. ΤΟΥ ηΟΛΙΤΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝικΗ τριßßινιgτειΑ ποΛιτικΗΣ πΡοΣτΑΣ ιΑΣ ΔΙΕγΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔ!ΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ J2 ß-,Þ t#.ò 3 ρ Lp λ4 ---γ 3λ&,h, ,Ε ζJη η{ß J }α ι/}β 4 ζJι Λ- 4Λ α b.- ζJξ 4/f} ^ Ý- .-Ο * Ξ /ι Φδ r/ +tf 4 J ß-η ογ ρ r ε ι ο Δ Η Μο Σ ΕΣ τΑΞ Η Σ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ iΞiιiif ιραþιιατΕιΑ ποΛιτικΗΣ πΡοΣτΑΣιΑΣ Jt (ι ΔΙΕΥΘΥΙ{ΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣ]ιß οΥ κΑι λπτιι,,ιετη ηιεΗ ε Ει{τΑκτΩ}ι ΑΝΑΓκΩΗ ζ4 ΚΑΤΗΓΦΡιΕΣ ΚιΝΔγΗΟγ "rlY 1. ΧΑΜΗΛΗ 2. ιßιΕΣΗ 3. γψΗΛΗ Ü. ΠοΛγ ΥψΗΛΗ 5- κΑΤΑΣτΑΣΗ Σγt{ΑΓΕΡΜοΥ _-οΡΙΑΔΑΣΙκΩt.ΥΠΗFΕΣιοlΙ ΟΙΚΑΤΗΓΦΡΙΕΣΚΙιιΔγΙ{ΟγΑΠΑΙΤΟγΝΚΑ]ΑtJτΙΣτοΙΧΗΚΛΙΜΑΚαΣΗΕτΟΙΜΟτΗτΑΣΑΠΟτΟΤΣΦΦΡΕΙΞ

×