SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
αρθρογραφια
28
Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις
και νέοι κίνδυνοι για το 2024
Η κατάσταση με την ακρίβεια στη χώρα μας θα συ-
νεχισθεί και μέσα στο 2024 παρόλο ότι ο πληθω-
ρισμόςμεβάσηκαιτιςεπικαιροποιημένεςπροβλέ-
ψεις της Τράπεζας της Ελλάδος θα βαίνει μειούμε-
νος αλλά, βεβαίως, πάνω από το όριο που θέτει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο προϋπολογισμός
του 2024 μιλάει για πληθωρισμό 2,6% και 2,2%
το 2025.
Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια εξαιρετι-
κά επίμονη μορφή πληθωρισμού που θα επηρεα-
σθεί άμεσα από τυχόν πιθανές νέες διαταραχές
στις τιμές ενέργειας ή τροφίμων εξαιτίας των
δύο έν εξελίξει πολέμους σε Ανατολική Ευρώπη
και Μέση Ανατολή καθώς και με τους αντάρτες
Χούθι που συνιστούν αιτία πολλαπλών προβλημά-
των στην Ερυθρά Θάλασσα και κατά συνέπεια στη
λειτουργία και ομαλή τροφοδοσία της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας. Αλλά και ο δομικός πληθωρισμός
( εκτός τιμών ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και
καπνού) αναμένεται να αποκλιμακωθεί τη χρονιά
αυτή στο 3,2%.
Η πολιτική της κυβέρνησης για σταθμισμένο
μικτό περιθώριο κέρδους στην αγορά σε βασικά
ανελαστικά είδη διατροφής ως μέτρο ελέγχου των
ανατιμήσεων θα οδηγήσει σε συγκράτηση των
τιμών αλλά προφανώς δεν επιλύεται το πρόβλη-
μα για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, γιατί μεγά-
λο μέρος των διακινούμενων στην ελληνική αγορά
προϊόντων είναι εισαγόμενα, πράγμα που σημαί-
νει ότι εκτίθενται στις διεθνείς διακυμάνσεις των
τιμών και δεύτερον, γιατί η ζήτηση βασικών ειδών
συνεχίζει να παραμένει αμείωτη με συνέπεια να
μην επηρεάζονται οι τιμές των προσφερόμενων
στην αγορά προϊόντων.
Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχυ-
ροποίηση της ελληνικής οικονομίας είναι εμφανής
με την ιδιωτική κατανάλωση (ένας από τους 3 βα-
σικούςπυλώνεςτουΑΕΠμαζίμετιςεπενδύσειςκαι
τιςεξαγωγές)ναέχειταπρωτείαενισχυόμενητόσο
απότηναυξημένηζήτησηόσοκαιαπότιςπολιτικές
ενίσχυσης των εισοδημάτων.
Αν βεβαίως ο πληθωρισμός συνεχίσει να επι-
μένει τότε οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη
θα αρχίσουν να γίνονται ορατές αφού θα έχουμε
πιθανή μείωση της κατανάλωσης και συρρίκνωση
της επενδυτικής δραστηριότητας.
Και εδώ ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης κρί-
νεται ιδιαίτερα κρίσιμος καθώς μέσω της εκταμί-
ευσης πόρων είναι δυνατόν να στηριχθούν ση-
μαντικά οι επενδύσεις και οι εξαγωγές με αυξή-
σεις αντίστοιχα για το 2024 στο 5,2% και 0,9%.
Σύμφωνα πάντως και με τα τελευταία στοιχεία της
Eurostat ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ια-
νουάριο του 2024 μειώθηκε στο 3,2% (στην Ευ-
ρωζώνη στο 2,8% ) καθώς μειώθηκαν μεν οι τιμές
της ενέργειας κατά 6,4% σε ετήσια βάση αλλά οι
αυξήσεις τιμών τροφίμων ,αλκοόλ και καπνικών
κινήθηκαν ανοδικά στο 7,1%.
Αν θελήσουμε τώρα να σταθμίσουμε τους κιν-
δύνους των πληθωριστικών πιέσεων για το 2024
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο ΟΟΣΑ στην
τελευταία έκθεσή του (Interim Economic Outlook)
αυτοί εστιάζονται: πρώτον, στην εξέλιξη του φαι-
νομένου Ελ Nίνιο που ξεκίνησε τον Ιούνιο του
2023 και είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει αρνητικά
την παραγωγή τροφίμων δεύτερον, σε πιθανές νέ-
εςπιέσειςστιςτιμέςκαλαμποκιού,σιτηρών,ελαίων
και λιπασμάτων, λόγω Ουκρανίας, και τρίτον, από
την εξέλιξη στις τιμές πετρελαίου που αυξήθηκαν
πάνωαπό25%λόγωανακοίνωσηςαπότον ΟΠΕΚ,
από τα μέσα του 2023, της μειωμένης παραγωγής
(παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση τιμών πετρε-
λαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα από τα υψηλά
επίπεδα του 2022) .
Του Αντώνη Ζαΐρη
Αναπληρωτή Αντιπροέδρου ΣΕΛΠΕ, Καθηγητή Διοίκησης Επιχειρήσεων, premium member του World
Economic Forum Πανεπιστημίου και μέλους της Ένωσης Αμερικάνων Οικονομολόγων (ΑΕΑ)
№183 οικονομικά χρονικά 29
Αν ο πληθωρι-
σμός συνεχίσει
να επιμένει τότε
οι αρνητικές
επιπτώσεις
στην ανάπτυξη
θα αρχίσουν να
γίνονται ορατές.
“

More Related Content

Similar to Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και νέοι κίνδυνοι για το 2024 - Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2017
Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2017Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2017
Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2017Panayotis Sofianopoulos
 
Δύο κρίσιμα μέτωπα στην οικονομία
Δύο κρίσιμα μέτωπα στην οικονομία Δύο κρίσιμα μέτωπα στην οικονομία
Δύο κρίσιμα μέτωπα στην οικονομία Antonis Zairis
 

Similar to Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και νέοι κίνδυνοι για το 2024 - Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών (6)

Monthly 15 10_2018
Monthly 15 10_2018Monthly 15 10_2018
Monthly 15 10_2018
 
2019 04 monthly_final
2019 04 monthly_final2019 04 monthly_final
2019 04 monthly_final
 
Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2017
Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2017Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2017
Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2017
 
Δύο κρίσιμα μέτωπα στην οικονομία
Δύο κρίσιμα μέτωπα στην οικονομία Δύο κρίσιμα μέτωπα στην οικονομία
Δύο κρίσιμα μέτωπα στην οικονομία
 
Ueapme βαρομετρο
Ueapme βαρομετροUeapme βαρομετρο
Ueapme βαρομετρο
 
ΣΕΒ, εβδ. Δελτίο-09.02.17
ΣΕΒ, εβδ. Δελτίο-09.02.17ΣΕΒ, εβδ. Δελτίο-09.02.17
ΣΕΒ, εβδ. Δελτίο-09.02.17
 

More from Antonis Zairis

The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...
The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...
The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...Antonis Zairis
 
Greek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business Review
Greek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business ReviewGreek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business Review
Greek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business ReviewAntonis Zairis
 
Retail sector trends for 2024 | European Business Review
Retail sector trends for 2024 | European Business ReviewRetail sector trends for 2024 | European Business Review
Retail sector trends for 2024 | European Business ReviewAntonis Zairis
 
New dynamic economic model with a digital footprint | European Business Review
New dynamic economic model with a digital footprint | European Business ReviewNew dynamic economic model with a digital footprint | European Business Review
New dynamic economic model with a digital footprint | European Business ReviewAntonis Zairis
 
Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...
Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...
Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...Antonis Zairis
 
The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...
The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...
The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...Antonis Zairis
 
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business ReviewFast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business ReviewAntonis Zairis
 
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...Antonis Zairis
 
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...Antonis Zairis
 
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...Antonis Zairis
 
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpostΠολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpostAntonis Zairis
 
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...Antonis Zairis
 
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίαςΗ λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίαςAntonis Zairis
 
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost GreeceAntonis Zairis
 
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της ΚυριακήςΗ εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της ΚυριακήςAntonis Zairis
 
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...Antonis Zairis
 
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότηταΑλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότηταAntonis Zairis
 
Το ελληνικό εμπόριο πυλώνας δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης - ΤΑ ΝΕΑ
Το ελληνικό εμπόριο πυλώνας δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης - ΤΑ ΝΕΑΤο ελληνικό εμπόριο πυλώνας δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης - ΤΑ ΝΕΑ
Το ελληνικό εμπόριο πυλώνας δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης - ΤΑ ΝΕΑAntonis Zairis
 
Τεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Λιανικής
Τεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της ΛιανικήςΤεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Λιανικής
Τεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της ΛιανικήςAntonis Zairis
 
Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...
Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...
Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...Antonis Zairis
 

More from Antonis Zairis (20)

The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...
The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...
The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...
 
Greek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business Review
Greek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business ReviewGreek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business Review
Greek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business Review
 
Retail sector trends for 2024 | European Business Review
Retail sector trends for 2024 | European Business ReviewRetail sector trends for 2024 | European Business Review
Retail sector trends for 2024 | European Business Review
 
New dynamic economic model with a digital footprint | European Business Review
New dynamic economic model with a digital footprint | European Business ReviewNew dynamic economic model with a digital footprint | European Business Review
New dynamic economic model with a digital footprint | European Business Review
 
Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...
Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...
Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...
 
The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...
The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...
The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...
 
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business ReviewFast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
 
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...
 
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
 
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
 
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpostΠολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
 
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
 
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίαςΗ λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
 
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
 
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της ΚυριακήςΗ εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
 
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
 
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότηταΑλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
 
Το ελληνικό εμπόριο πυλώνας δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης - ΤΑ ΝΕΑ
Το ελληνικό εμπόριο πυλώνας δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης - ΤΑ ΝΕΑΤο ελληνικό εμπόριο πυλώνας δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης - ΤΑ ΝΕΑ
Το ελληνικό εμπόριο πυλώνας δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης - ΤΑ ΝΕΑ
 
Τεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Λιανικής
Τεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της ΛιανικήςΤεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Λιανικής
Τεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Λιανικής
 
Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...
Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...
Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...
 

Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και νέοι κίνδυνοι για το 2024 - Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών

 • 1. αρθρογραφια 28 Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και νέοι κίνδυνοι για το 2024 Η κατάσταση με την ακρίβεια στη χώρα μας θα συ- νεχισθεί και μέσα στο 2024 παρόλο ότι ο πληθω- ρισμόςμεβάσηκαιτιςεπικαιροποιημένεςπροβλέ- ψεις της Τράπεζας της Ελλάδος θα βαίνει μειούμε- νος αλλά, βεβαίως, πάνω από το όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο προϋπολογισμός του 2024 μιλάει για πληθωρισμό 2,6% και 2,2% το 2025. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια εξαιρετι- κά επίμονη μορφή πληθωρισμού που θα επηρεα- σθεί άμεσα από τυχόν πιθανές νέες διαταραχές στις τιμές ενέργειας ή τροφίμων εξαιτίας των δύο έν εξελίξει πολέμους σε Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή καθώς και με τους αντάρτες Χούθι που συνιστούν αιτία πολλαπλών προβλημά- των στην Ερυθρά Θάλασσα και κατά συνέπεια στη λειτουργία και ομαλή τροφοδοσία της εφοδιαστι- κής αλυσίδας. Αλλά και ο δομικός πληθωρισμός ( εκτός τιμών ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού) αναμένεται να αποκλιμακωθεί τη χρονιά αυτή στο 3,2%. Η πολιτική της κυβέρνησης για σταθμισμένο μικτό περιθώριο κέρδους στην αγορά σε βασικά ανελαστικά είδη διατροφής ως μέτρο ελέγχου των ανατιμήσεων θα οδηγήσει σε συγκράτηση των τιμών αλλά προφανώς δεν επιλύεται το πρόβλη- μα για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, γιατί μεγά- λο μέρος των διακινούμενων στην ελληνική αγορά προϊόντων είναι εισαγόμενα, πράγμα που σημαί- νει ότι εκτίθενται στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών και δεύτερον, γιατί η ζήτηση βασικών ειδών συνεχίζει να παραμένει αμείωτη με συνέπεια να μην επηρεάζονται οι τιμές των προσφερόμενων στην αγορά προϊόντων. Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχυ- ροποίηση της ελληνικής οικονομίας είναι εμφανής με την ιδιωτική κατανάλωση (ένας από τους 3 βα- σικούςπυλώνεςτουΑΕΠμαζίμετιςεπενδύσειςκαι τιςεξαγωγές)ναέχειταπρωτείαενισχυόμενητόσο απότηναυξημένηζήτησηόσοκαιαπότιςπολιτικές ενίσχυσης των εισοδημάτων. Αν βεβαίως ο πληθωρισμός συνεχίσει να επι- μένει τότε οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη θα αρχίσουν να γίνονται ορατές αφού θα έχουμε πιθανή μείωση της κατανάλωσης και συρρίκνωση της επενδυτικής δραστηριότητας. Και εδώ ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης κρί- νεται ιδιαίτερα κρίσιμος καθώς μέσω της εκταμί- ευσης πόρων είναι δυνατόν να στηριχθούν ση- μαντικά οι επενδύσεις και οι εξαγωγές με αυξή- σεις αντίστοιχα για το 2024 στο 5,2% και 0,9%. Σύμφωνα πάντως και με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ια- νουάριο του 2024 μειώθηκε στο 3,2% (στην Ευ- ρωζώνη στο 2,8% ) καθώς μειώθηκαν μεν οι τιμές της ενέργειας κατά 6,4% σε ετήσια βάση αλλά οι αυξήσεις τιμών τροφίμων ,αλκοόλ και καπνικών κινήθηκαν ανοδικά στο 7,1%. Αν θελήσουμε τώρα να σταθμίσουμε τους κιν- δύνους των πληθωριστικών πιέσεων για το 2024 όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο ΟΟΣΑ στην τελευταία έκθεσή του (Interim Economic Outlook) αυτοί εστιάζονται: πρώτον, στην εξέλιξη του φαι- νομένου Ελ Nίνιο που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023 και είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή τροφίμων δεύτερον, σε πιθανές νέ- εςπιέσειςστιςτιμέςκαλαμποκιού,σιτηρών,ελαίων και λιπασμάτων, λόγω Ουκρανίας, και τρίτον, από την εξέλιξη στις τιμές πετρελαίου που αυξήθηκαν πάνωαπό25%λόγωανακοίνωσηςαπότον ΟΠΕΚ, από τα μέσα του 2023, της μειωμένης παραγωγής (παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση τιμών πετρε- λαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα από τα υψηλά επίπεδα του 2022) . Του Αντώνη Ζαΐρη Αναπληρωτή Αντιπροέδρου ΣΕΛΠΕ, Καθηγητή Διοίκησης Επιχειρήσεων, premium member του World Economic Forum Πανεπιστημίου και μέλους της Ένωσης Αμερικάνων Οικονομολόγων (ΑΕΑ)
 • 2. №183 οικονομικά χρονικά 29 Αν ο πληθωρι- σμός συνεχίσει να επιμένει τότε οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη θα αρχίσουν να γίνονται ορατές. “