SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
Ευρωπαϊκά έγγραφα
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
          Μαργαρίτα Δακορώμια
          Εθμικό Κέμτρο Europass
Εθμικός Οργαμισμός Πιστοποίησης Προσόμτωμ και Επαγγελματικού
        Προσαματολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
15 Δεκεμβρίοσ 2004
Γεκηνπξγία ελόο εληαίνπ Δπξωπαϊθνύ πιαηζίνπ
γηα ηε δηαθάλεηα ηωλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ θαη
δεμηνηήηωλ     Γεκηνπξγία ηνπ πξνζωπηθνύ
ζπληνληζκέλνπ θαθέινπ εγγξάθωλ EUROPASS
(Θεζπίζζεθε κε ηελ Απόθαζε αξηζ. 2241/2004/EK
ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.)
Η Γξάζε Europass εληάζζεηαη ζην         πιαίζην
ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Γηά Βίνπ Μάζεζε»

                             2
Στότοι τοσ Europass
• Η πην επηηπρεκέλε πξνβνιή ηωλ πξνζόληωλ θαη
 δεμηνηήηωλ ηωλ πνιηηώλ
 (ζε εζληθό θαη ζε δηεζλέο επίπεδν)

Γηαηί?

• ...γηα κεγαιύηεξε θηλεηηθόηεηα

• ...γηα επθνιόηεξε πξόζβαζε ηωλ αηόκωλ ζε ζπζηήκαηα
 εθπαίδεπζεο & θαηάξηηζεο

• ...γηα κεγαιύηεξε επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο Δ.Δ.
Εθμικό Κέμτρο Europass (Ε.Κ.Ε.)
        Δπξωπαϊθή δξάζε,
  έλα Δζληθό Κέληξν Europass ζε θάζε ρώξα,
ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη από θαηάιιεια ζπζηήκαηα
   ζε εζληθό θαζώο θαη επξωπαϊθό επίπεδν
   Διιάδα
   Δζληθόο        Δζληθό Κέληξν
  Οξγαληζκόο   =     Europass
 Πηζηνπνίεζεο
 Πξνζόληωλ θαη     Δπίζεκε έλαξμε ιεηηνπξγίαο
 Δπαγγεικαηηθνύ       Ννέκβξηνο 2005
Πξνζαλαηνιηζκνύ
 (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.)                   4
Εθμικό Κέμτρο Europass (Ε.Κ.Ε.)
• αλήθεη ζην δίθηπν Δ.Κ.Δ. πνπ
 ζπληνλίδεηαη από ηελ Δπξωπαϊθή
 Δπηηξνπή
• παξέρεη άκεζε δηαζύλδεζε κε
 ηελ Δπξωπαϊθή Πύιε γηα ηελ
 επαγγεικαηηθή θηλεηηθόηεηα -
 CEDEFOP
• απνηειεί κέξνο ζπζηήκαηνο
 πιεξνθνξηώλ θαη βάζεο
 δεδνκέλωλ γηα ηελ θηλεηηθόηεηα
 ζηελ Διιάδα


                   5
Εθμικό Κέμτρο Europass (Ε.Κ.Ε.) -Δράσεις
 • έθδνζε ελεκεξωηηθνύ έληππνπ πιηθνύ (αθίζεο, θπιιάδηα
  θ.ιπ.) θαη πιηθνύ πξνώζεζεο (ηζάληεο, κνιύβηα, ζηπιό θ.ιπ.)
 • δηνξγάλωζε εκεξίδωλ θαη ζεκηλαξίωλ ζε πόιεηο όιεο ηεο
  Διιάδαο (2000-2011: 49 εκεξίδεο, πεξίπνπ 8.000
  ζπκκεηέρνληεο)
 • πξαγκαηνπνίεζε παξνπζηάζεωλ ζε εθδειώζεηο άιιωλ
  θνξέωλ (παξάιιειεο δξάζεηο) όπωο ΓΡΑ΢ΔΠ, ΜΚΟ θ.ιπ.
 • θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηζηνζειίδαο
  (http://europass.eopp.gov.gr) θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ
  ζπζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζε Europass Mobility


                              6
Ο υάκελος Europass
Αποηελείηαι από ηα 5 έγγραθα Europass =
επικοινωνιακά εργαλεία με κοινό ζκοπό:
Να δηεπθνιύλνπλ ηνπο Δπξωπαίνπο πνιίηεο λα
γλωζηνπνηνύλ ηηο γλώζεηο, ηθαλόηεηεο θαη
δεμηόηεηέο ηνπο κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν.
Η θεληξηθή ηδέα: λα ζπλδεζνύλ όια ηα
έγγξαθα, ζε έλαλ απιό, δνκεκέλν θάθειν, ην
«θάθειν Europass».
                       7
Πσρήμας τοσ υακέλοσ:
            Ο υάκελος Europass
Europass CV
                Οι πολίτεσ μποροφν να χρηςιμοποιήςουν
                οποιοδήποτε από τα ζγγραφά EUROPASS. Η
                χρήςη τουσ αποτελεί δυνατότητα που ηνπο
                προςφζρεται και όχι υποχρζωςη.
1) Europass
Βιογραυικό Σημείωμα
1) Europass Βιογραυικό Σημείωμα
• απνηειεί πξνζωπηθό έγγξαθν (ρωξίο λνκηθή ηζρύ)

• ην εηνηκάδεη ν θάζε πνιίηεο κόλνο ηνπ

• θνηλή θόξκα δηαζέζηκε ζε όιεο ηηο γιώζζεο ηεο
 Δ.Δ.

• παξνπζηάδεη πξνζόληα, δεμηόηεηεο, γλώζεηο κε
 νξγαλωκέλν, ζπζηεκαηηθό ηξόπν

• επέιηθηε θόξκα - πξνζαξκόδεηαη ζηηο αλάγθεο
 θάζε πνιίηε
1. Βιογραφικό ςημείωμα EUROPASS
1. Βιογραφικό ςημείωμα EUROPASS
1. Βιογραφικό ςημείωμα EUROPASS
Ευελιξία – προςαρμογή ςτισ ανάγκεσ του κάθε χρήςτη
                           13
14
15
Σην ηέινο, κπνξεί λα
   γίλεη:
   πξνεπηζθόπεζε ηνπ
   ηειηθνύ CV θαη
   επεμεξγαζία ηεο
   εθηύπωζήο ηνπ
   κεηαθόξηωζε
   (download) θαη
   απνζήθεπζή ηνπ
   (Word, Pdf, Xml θηι.)
   απνζηνιή κε
   ειεθηξνληθό
   ηαρπδξνκείν (e-mail)
.
1) Europass Βιογραυικό Σημείωμα
ε θόξκα ηνπ Europass Βηνγξαθηθνύ ΢εκεηώκαηνο ππάξρεη
 ζε όιεο ηηο γιώζζεο ηεο Δ.Δ. ζηελ πύιε ηνπ CEDEFOP
      (http://europass.cedefop.europa.eu)
Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ην
       Europass Βηνγξαθηθό Σεκείωκα:

• κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Europass

       http://europass.eopp.gov.gr

• κέζω ηεο πύιεο ηνπ CEDEFOP

      http://europass.cedefop.europa.eu

• αλ δελ έρεηε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν, επηθνηλωλήζηε κε
 ην Δζληθό Κέληξν Europass / Δ.Ο.Π.Π.
2) Europass
Διαβατήριο Γλωσσώμ
2) Europass Διαβατήριο Γλωσσώμ
• απνηειεί πξνζωπηθό έγγξαθν (ρωξίο λνκηθή ηζρύ)

• ην εηνηκάδεη ν θάζε πνιίηεο κόλνο ηνπ θαηαρωξώληαο ηηο
 γιωζζηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο (από ηππηθή, κε ηππηθή θαη
 άηππε κάζεζε)

• θνηλή θόξκα δηαζέζηκε ζε όιεο ηηο γιώζζεο ηεο Δ.Δ.

• απνηειεί έλα από ηα ηξία κέξε ηνπ Δπξωπαϊθνύ
 Χαξηνθπιαθίνπ Γιωζζνκάζεηαο (ηα άιια δύν είλαη ην
 Γιωζζηθό Βηνγξαθηθό θαη ην Νηνζηέ), γηα ην νπνίν
 ππεύζπλνο θνξέαο είλαη ην Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην
2) Europass Διαβατήριο Γλωσσώμ
 Kαηαγξαθή ηωλ γιωζζηθώλ δεμηνηήηωλ θαη ηθαλνηήηωλ
 θαηόπηλ απηναμηνιόγεζεο (κε βάζε ην Κνηλό Δπξωπαϊθό
 Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιώζζεο πνπ δηακνξθώζεθε
 από ην ΢πκβνύιην ηεο Δπξώπεο) όζνλ αθνξά:

3 θαηεγνξίεο:
   - θαηαλόεζε (πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη αλάγλωζεο)
      - νκηιία (επηθνηλωλία θαη πξνθνξηθή έθθξαζε)
          - γξαθή

Τξία επίπεδα ζε θάζε θαηεγνξία:
   - Δπίπεδα Α1 θαη Α2 (βαζηθόο ρξήζηεο)
      - Δπίπεδα B1 θαη B2 (αλεμάξηεηνο ρξήζηεο)
         - Δπίπεδα C1 θαη C2 (έκπεηξνο ρξήζηεο)
2) Europass Διαβατήριο Γλωσσώμ
γηα ηθαλόηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ εληόο θαη
εθηόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο
Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ην
      Europass Γηαβαηήξην Γιωζζώλ:

• κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Europass

       http://europass.eopp.gov.gr

• κέζω ηεο πύιεο ηνπ CEDEFOP

      http://europass.cedefop.europa.eu

• αλ δελ έρεηε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν, επηθνηλωλήζηε κε
 ην Δζληθό Κέληξν Europass / Δ.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ECVs, ELPs completed on-line in Greece 2005-2010
          Πεγή: CEDEFOP
          http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Statistics.csp
3) Europass
Κιμητικότητα (Mobility)
3) Europass Κιμητικότητα (Mobility)
• απνηειεί πξνζωπηθό έγγξαθν
• βεβαηώλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο πεξηόδνπ εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ζε
 κηα άιιε ρώξα ηεο Δ.Δ.
• δηθαηνύληαη λα ην πάξνπλ όινη όζνη ζπκκεηάζρνπλ ζε Δπξωπαϊθά
 πξνγξάκκαηα θηλεηηθόηεηαο (Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius,
 Youth, Grundtvig θιπ.)
• εθδίδεηαη από ην Δζληθό Κέληξν Europass (Δ.Κ.Δ./Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.)
• ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη από ην Δ.Κ.Δ. θαη από ηνπο δύν θνξείο
 πινπνίεζεο ηεο πεξηόδνπ εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο
3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility)

       Α
                   ΓΒ
               Γ
Πίλαθαο 1:
πξνζωπηθά
ζηνηρεία
δηθαηνύρνπ
Πίλαθαο 2:
ζηνηρεία
έθδνζεο
εγγξάθνπ
Πίλαθαο 3:
ζηνηρεία
θνξέα
απνζηνιήο
ζηνηρεία
θνξέα
ππνδνρήο
Πίλαθαο 4:
Πεξηγξαθή
εκπεηξίαο
θηλεηηθόηεηαο:
ζηόρνο
δηάξθεηα
ζρεηηθό
πξόγξακκα θιπ.
Πίλαθαο 5.Α:
(γηα πξνγξάκκαηα
Leonardo da Vinci,
Grundtvig θιπ.)
Πεξηγξαθή
δξαζηεξηνηήηωλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ &
δεμηνηήηωλ - ηθαλνηήηωλ
πνπ απνθηήζεθαλ:
επαγγεικαηηθέο
γιωζζηθέο
ζηε ρξήζε Η/Τ
νξγαλωηηθέο
θνηλωληθέο θιπ.
Πίλαθαο 5.B: (γηα πξνγξάκκαηα Erasmus) θαηάινγνο
καζεκάηωλ θαη βαζκνινγία
(βάζεη ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ECTS)
     κωδικόσ μαθήματοσ  τίτλοσ μαθήματοσ  διάρκεια
       τοπικόσ βαθμόσ  βαθμόσ ECTS/ECVET
         πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS/ECVET.
3) Europass Κιμητικότητα (Mobility)
Πώο εθδίδεηαη ην Europass Mobility…
Η δηεθπεξαίωζε γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζω ηνπ ΢πζηήκαηνο
 Europass Mobility πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ην Δ.Κ.Δ. θαη
 ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο αξρέο 2006

Γηθαίωκα πξόζβαζεο έρνπλ νη θνξείο απνζηνιήο θαη νη
 θνξείο ππνδνρήο

Γηα ηελ έθδνζε ηνπ Europass Mobility πξέπεη λα γίλεη
 αίηεζε από ην Φνξέα Απνζηνιήο (Φ.Α.) θαη όρη από
 κεκνλωκέλα άηνκα
3. Κιμητικότητα EUROPASS (Mobility)
    Πώο εθδίδεηαη ην Europass Mobility…
 Ο θνξέαο απνζηνιήο θάλεη αίηεζε ειεθηξνληθά ζηνλ Δζληθό
 Κέληξν Europass/Δ.Ο.Π.Π. – http://europass.eopp.gov.gr )

   Σν Δζληθό Κέληξν Europass θάλεη έιεγρν ηεο αίηεζεο

Ο θνξέαο ππνδνρήο ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάξηηζε-
    εθπαίδεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα αγγιηθά

  Ο θνξέαο απνζηνιήο κεηαθξάδεη ην έγγξαθν ζηα ειιεληθά

Σν Δζληθό Κέληξν Europass θάλεη ηνλ ηειηθό έιεγρν θαη εθδίδεη ην
           Europass Mobility
4) Europass
Σσμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
4) Europass Σσμπλήρωμα Πιστοποιητικού


• Απεπζύλεηαη ζε:

  απόθνηηνπο Ι.Δ.Κ. (Γεκνζίωλ ή Ιδηωηηθώλ)

 απόθνηηνπο ΔΠΑΛ-ΔΠΑ΢-ΣΔΔ
4) Europass Σσμπλήρωμα Πιστοποιητικού

 • Τη είλαη:

 • ζπλνδεπηηθό έγγξαθν πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο
  θαη δηαζαθελίδεη ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ
 • θνηλό έγγξαθν γηα όινπο ηνπο θαηόρνπο
  δηπιώκαηνο ή πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο
  θαηάξηηζεο ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο

    ην δίπιωκα ή ην πηζηνπνηεηηθό γίλεηαη πην
    θαηαλνεηό, ηδηαίηεξα γηα εξγνδόηεο/ηδξύκαηα
    άιιωλ ρωξώλ
4) Europass Σσμπλήρωμα Πιστοποιητικού

Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηηο αξκόδηεο εζληθέο
 αξρέο θαη αθνξνύλ:
• απνθηεζείζεο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο
• θάζκα ηωλ ζέζεωλ εξγαζίαο ζηηο νπνίεο έρεη
 πξόζβαζε ν θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ
• θνξείο ρνξήγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο
• επίπεδν πηζηνπνηεηηθνύ
• ηξόπνπο απόθηεζήο ηνπ
• απαηηήζεηο εηζαγωγήο θαη επθαηξίεο πξόζβαζεο ζε
 επόκελν εθπαηδεπηηθό επίπεδν
4) Europass Σσμπλήρωμα Πιστοποιητικού


ΓΔΝ είλαη…

 επίζεκνο ηίηινο ζπνπδώλ
 απηόκαην ζύζηεκα αλαγλώξηζεο ηίηινπ ζπνπδώλ
 ζην εμωηεξηθό
EUROPASS ΢ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ (*)
                                                    Greece                       1. ΣΙΣΛΟ΢ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ (EL) (1)

            ΔΙΓΙΚΟ΢ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΟΤ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟΤ
                         (1)
                            ΢ηε γιώζζα ηνπ πξωηνηύπνπ.

               2. ΜΔΣΑΦΡΑ΢ΜΔΝΟ΢ ΣΙΣΛΟ΢ ΣΟΤ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ (EN) (1)

             COMPUTERISED ACCOUNTING OPERATIONS SPECIALIST

                    (1)
                       Η παξνύζα κεηάθξαζε δελ έρεη λνκηθή ηζρύ.

                   3. ΠΡΟΦΙΛ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ

Ο θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ:
   εθαξκόδεη ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ΢ρέδην
   εθαξκόδεη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Βηβιίωλ θαη ΢ηνηρείωλ, ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ θαη
   λνκηθώλ πξνζώπωλ, ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζώο θαη ηε λνκνζεζία ηεο θνηλωληθήο αζθάιηζεο
   γλωξίδεη θαη εθαξκόδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
   ζπγθεληξώλεη, ειέγρεη, θωδηθνπνηεί θαη εθδίδεη ηα παξαζηαηηθά ινγηζηεξίνπ
   εθαξκόδεη ηε ινγηζηηθή επηζηήκε, κε ηε ρξήζε ηνπ Η/Τ θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζηηθνύ ινγηζκηθνύ
   ειέγρεη ηα βηβιία (Ηκεξνιόγηα, Καζνιηθά, Ιζνδύγηα) θαη θάζε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ πξννξίδεηαη λα
   πιεξνθνξήζεη ηε δηνίθεζε
   θαηαρωξεί ηα πξναλαθεξζέληα παξαζηαηηθά ζηνλ Η/Τ
   ειέγρεη ηελ νξζή θαηαρώξηζε ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηνλ Η/Τ
   εθηππώλεη ηα βηβιία θαη θάζε θαηάζηαζε πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θίλεζε ηνπ νξγαληζκνύ / θνξέα
   ζπκκεηέρεη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεωο θαη ζηε ζύληαμε ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηνπ
   νξγαληζκνύ / θνξέα
   έρεη βαζηθέο γλώζεηο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη εμππεξέηεζεο πειαηώλ
   επηθνηλωλεί ζηα αγγιηθά θαη ηα ειιεληθά, θαηαλνεί ηερληθά εγρεηξίδηα κε αγγιηθή νξνινγία.


        4. ΦΑ΢ΜΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΢ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΥΔΙ ΠΡΟ΢ΒΑ΢Η Ο/Η ΚΑΣΟΥΟ΢ ΣΟΤ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ (1)

Ο θάηνρνο δηπιώκαηνο απηήο ηεο εηδηθόηεηαο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε κεραλνγξαθεκέλα ινγηζηήξηα νηθνλνκηθώλ
κνλάδωλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ ηνκέα.
Η αλαγλώξηζε ηνπ Γηπιώκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. ωο ηππηθνύ πξνζόληνο γηα δηνξηζκό ζην δεκόζην ηνκέα
ξπζκίδεηαη κε ην Π.Γ. 50/2001 (Φ.Δ.Κ. 39 / Α΄ / 5-3-2001). Σα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ηεο εηδηθόηεηαο απηήο έρνπλ
ξπζκηζηεί κε ην Ν.2515/1997 (Φ.Δ.Κ. 15Α / Α΄ / 1997) θαη ην Π.Γ. 340/1998 (Φ.Δ.Κ. 228 / Α΄ / 6-10-1998).

                              (1)
                                 Δθόζνλ ηζρύεη.
5. ΔΠΙ΢ΗΜΗ ΒΑ΢Η ΣΟΤ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ
Σίηλος και θέζη ηοσ θορέα ποσ εκδίδει ηο πιζηοποιηηικό      Σίηλος και θέζη ηης κραηικής ή ηοπικής αρτής ποσ
                                 είναι αρμόδια για ηην επικύρωζη ή αναγνώριζη ηοσ
                                 πιζηοποιηηικού
O.E.E.K.
(Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο)      ΤΠ.Δ.Π.Θ.
Δζληθήο Αληηζηάζεωο 41, Ν. Ιωλία, Αζήλα             (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ)
Σ.Κ.142 34                            Μεηξνπόιεωο 15, Αζήλα Σ. Κ. 101 85
Δπίπεδο (εθνικό ή διεθνές) ηοσ πιζηοποιηηικού          Κλίμακα βαθμολόγηζης / απαιηήζεις επιηστίας
                                 α) επηηπρήο νινθιήξωζε ηεο θνίηεζεο ζην Ι.Δ.Κ. θαη
Δπίπεδν 4                            απόθηεζε βεβαίωζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
                                 β) επηηπρία ζην ζεωξεηηθό κέξνο ηωλ ηειηθώλ εμεηάζεωλ
                                 (θιίκαθα βαζκνιόγεζεο 1-20, κε βάζε ην 10)
                                 γ) επηηπρία ζην πξαθηηθό κέξνο ηωλ ηειηθώλ εμεηάζεωλ
                                 (επηηπρώλ / απνηπρώλ)
Πρόζβαζη ζε επόμενη βαθμίδα εκπαίδεσζης ή καηάρηιζης       Γιεθνείς ζσμθωνίες

ΟΥΙ                               ΟΥΙ

Νομική βάζη
    Νόκνο 2009/92 πεξί Δζληθνύ ΢πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο


            6. ΔΠΙ΢ΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙ΢ΜΔΝΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΣΗ΢Η΢ ΠΙ΢ΣΟΠΟHΣΙΚΟΤ
   Περιγραθή ηης επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης και καηάρηιζης ποσ      Ποζοζηό ηοσ ζσνολικού προγράμμαηος
             έτει ολοκληρωθεί
                                               (%)
  Θεωξεηηθό κέξνο                                    67%
  Πξαθηηθό κέξνο                                     33%
΢πλνιηθή δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο πνπ νδεγεί ζηελ               4 εμάκελα
απόθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύΠρόζθεηες πληροθορίες:
Οη απόθνηηνη ΣΔΛ ηνπ ηνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο θαηαηάζζνληαη ζην Γ΄ εμάκελν θαη παξαθνινπζνύλ επηπιένλ 2 ώξεο
ηελ εβδνκάδα Υξήζε Η/Τ.

Προϋποθέζεις ειζαγωγής: Απνιπηήξην Δληαίνπ Λπθείνπ, Πηπρίν ΣΔΔ Β΄ Κύθινπ (Σερληθό Δπαγγεικαηηθό Δθπαηδεπηήξην)

Γιάρκεια προαιρεηικής πρακηικής άζκηζης: 1 εμάκελν

Γιδαζκόμενα μαθήμαηα: Γεληθή Λνγηζηηθή Ι & ΙΙ, Γίθαην Ι & ΙΙ, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά Ι & ΙΙ, ΢ηαηηζηηθή Ι & ΙΙ, Αξρέο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Ι & ΙΙ, Σερληθή ΢πλαιιαγώλ, Φνξνινγηθή Πξαθηηθή, Λνγηζηηθή Δηαηξεηώλ, Λνγηζηηθή Κόζηνπο Ι &
ΙΙ, Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή θαη Δθαξκνγέο Ι & ΙΙ, Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή Ι & ΙΙ, Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο, Δπεμεξγαζία
Κεηκέλνπ (π.ρ. Word 6.0 for Windows), Λνγηζηηθά Φύιια (Spreadsheets - H/Y), Αγγιηθά, Υξήζε Η/Τ.

Δθνικό ΢ημείο Αναθοράς: O.E.E.K. (Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο)
            Δζληθήο Αληηζηάζεωο 41, Ν. Ιωλία, Αζήλα, Σ.Κ.142 34,
            Σει. 210 2709108-11
            www.oeek.gr
4) Europass Σσμπλήρωμα Πιστοποιητικού

Όζνλ αθνξά ηα Ι.Δ.Κ, ππάξρεη ήδε
θαηάινγνο Europass ΢πκπιεξωκάηωλ Πηζηνπνηεηηθνύ

Μπνξώ λα βξω:

 έηνηκα ζπκπιεξώκαηα πηζηνπνηεηηθνύ γηα
 126 ειδικόηηηες Ι.Ε.Κ.
 ζηελ ειιεληθή γιώζζα
 ζηελ αγγιηθή γιώζζα
4) Europass Σσμπλήρωμα Πιστοποιητικού
Πώο κπνξώ λα ην απνθηήζω:

• από ηελ πύιε ηνπ Εθνικού Κένηροσ
 Europass
 http://europass.eopp.gov.gr
• ζηα Διιεληθά θαη/ή ζηα Αγγιηθά
 (δπλαηόηεηα εθηύπωζεο)
5) Europass
Παράρτημα Διπλώματος
5) Europass Παράρτημα Διπλώματος

• Απεπζύλεηαη ζε:

 απόθνηηνπο εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάηωλ
 ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο:
   • Α.Δ.Ι.
   • Α.ΤΔ.Ι.
5) Europass Παράρτημα Διπλώματος
Τη είλαη:


• ζπλνδεπηηθό έγγξαθν πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο κε
 πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο (ζηνηρεία ηδξύκαηνο, επίπεδν
 δηπιώκαηνο, καζήκαηα, απαηηήζεηο πξνγξάκκαηνο ζε
 αλώηεξν θύθιν ζπνπδώλ, θιπ.)
• πξνζωπηθό έγγξαθν κε εληαίν βαζηθό πεξηερόκελν γηα όια
 ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

      νη ηίηινη ζπνπδώλ γίλνληαη πην εύθνια θαηαλνεηνί,
      ηδηαίηεξα εθηόο ηωλ ζπλόξωλ ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο
5) Europass Παράρτημα Διπλώματος

ΓΔΝ είλαη…

 ππνθαηάζηαην επίζεκνπ ηίηινπ ζπνπδώλ
 απηόκαην ζύζηεκα αλαγλώξηζεο ηίηινπ
 ζπνπδώλ ζην εμωηεξηθό
5) Europass Παράρτημα Διπλώματος
5) Europass Παράρτημα Διπλώματος
5) Europass Παράρτημα Διπλώματος
5) Europass Παράρτημα Διπλώματος

Πνηνο είλαη αξκόδηνο λα ην εθδώζεη…

 Σν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηεο ηξηηνβάζκηαο
 εθπαίδεπζεο πνπ έρεη απνλείκεη θαη ην
 πξωηόηππν δίπιωκα ή πηπρίν, ζε εηδηθό
 νκνηόκνξθν ραξηί ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο
 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο
 θαη Θξεζθεπκάηωλ.
Europass
  Χρήςιμεσ ιςτοςελίδεσ & διευθφνςεισ
       http://europass.eopp.gov.gr
       http://europass@eopp.gov.gr
     http://europass.cedefop.europa.eu

Εθνικόσ Οργανιςμόσ Πιςτοποίηςησ Προςόντων θαη
    Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ
         (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
      Εθνικό Κζντρο Europass
 Τηλζφωνα: 210-2709108 / 210-2709115-8/210-277 2208
         Φαξ: 210-277 2208
Ευχαριςτώ πολφ για την προςοχή ςασ

More Related Content

What's hot

Eκπαίδευση για τον Kόσμο
Eκπαίδευση για τον KόσμοEκπαίδευση για τον Kόσμο
Eκπαίδευση για τον Kόσμοvathakou
 
για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)
για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)
για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)thanslide
 
Φυσικά ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 11ης ενότητας ΄΄Οξέα - Βάσεις - Άλατα΄΄
Φυσικά ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 11ης ενότητας ΄΄Οξέα - Βάσεις - Άλατα΄΄Φυσικά ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 11ης ενότητας ΄΄Οξέα - Βάσεις - Άλατα΄΄
Φυσικά ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 11ης ενότητας ΄΄Οξέα - Βάσεις - Άλατα΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
"Ρούφος και Αιλιανός: δύο ελληνόφωνοι Ρωμαίοι μιλούν για δίαιτα και ψάρεμα". ...
"Ρούφος και Αιλιανός: δύο ελληνόφωνοι Ρωμαίοι μιλούν για δίαιτα και ψάρεμα". ..."Ρούφος και Αιλιανός: δύο ελληνόφωνοι Ρωμαίοι μιλούν για δίαιτα και ψάρεμα". ...
"Ρούφος και Αιλιανός: δύο ελληνόφωνοι Ρωμαίοι μιλούν για δίαιτα και ψάρεμα". ...Georgia Pantidou
 
ιστορία ευρωπαίκής ενωσης
ιστορία ευρωπαίκής ενωσηςιστορία ευρωπαίκής ενωσης
ιστορία ευρωπαίκής ενωσηςKostas Chorianopoulos
 
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες) Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες) Γιάννης Πλατάρος
 
Yliko pake geniko_meros_201105.28-33
Yliko pake geniko_meros_201105.28-33Yliko pake geniko_meros_201105.28-33
Yliko pake geniko_meros_201105.28-33Nikos Kaklamanos
 
βυζαντινά όπλα
βυζαντινά όπλαβυζαντινά όπλα
βυζαντινά όπλαgympentelis
 
τόποι εξορίας στην ελλάδα
τόποι εξορίας στην ελλάδατόποι εξορίας στην ελλάδα
τόποι εξορίας στην ελλάδαΌλγα Καψούδα
 
Ευρωπαϊκή Ένωση - φύλλο εργασίας
Ευρωπαϊκή Ένωση - φύλλο εργασίαςΕυρωπαϊκή Ένωση - φύλλο εργασίας
Ευρωπαϊκή Ένωση - φύλλο εργασίαςzazagina
 
Ενωμένοι οι διαφορετικοι
Ενωμένοι οι διαφορετικοιΕνωμένοι οι διαφορετικοι
Ενωμένοι οι διαφορετικοιgdmarkakis
 
πολυτεχνειο 2014
πολυτεχνειο 2014πολυτεχνειο 2014
πολυτεχνειο 2014Athina Kakarikou
 
Σκουπίδια στη θάλασσα - 4η Ενότητα: Εμένα με νοιάζει, Γλώσσα Δ΄
Σκουπίδια στη θάλασσα - 4η Ενότητα: Εμένα με νοιάζει, Γλώσσα Δ΄ Σκουπίδια στη θάλασσα - 4η Ενότητα: Εμένα με νοιάζει, Γλώσσα Δ΄
Σκουπίδια στη θάλασσα - 4η Ενότητα: Εμένα με νοιάζει, Γλώσσα Δ΄ Ηλιάδης Ηλίας
 
το ηλιακο μας συστημα
το ηλιακο μας συστηματο ηλιακο μας συστημα
το ηλιακο μας συστημα19dimkalamata
 
δελτιο τυπου κοινη ερωτηση προσ υπ. υγειασ.συνταγογραφηση.
δελτιο τυπου κοινη ερωτηση προσ υπ. υγειασ.συνταγογραφηση.δελτιο τυπου κοινη ερωτηση προσ υπ. υγειασ.συνταγογραφηση.
δελτιο τυπου κοινη ερωτηση προσ υπ. υγειασ.συνταγογραφηση.dakekavalas
 

What's hot (18)

Eκπαίδευση για τον Kόσμο
Eκπαίδευση για τον KόσμοEκπαίδευση για τον Kόσμο
Eκπαίδευση για τον Kόσμο
 
για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)
για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)
για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)
 
Aristeia 2010 chardaloupa1
Aristeia 2010 chardaloupa1Aristeia 2010 chardaloupa1
Aristeia 2010 chardaloupa1
 
Φυσικά ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 11ης ενότητας ΄΄Οξέα - Βάσεις - Άλατα΄΄
Φυσικά ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 11ης ενότητας ΄΄Οξέα - Βάσεις - Άλατα΄΄Φυσικά ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 11ης ενότητας ΄΄Οξέα - Βάσεις - Άλατα΄΄
Φυσικά ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 11ης ενότητας ΄΄Οξέα - Βάσεις - Άλατα΄΄
 
"Ρούφος και Αιλιανός: δύο ελληνόφωνοι Ρωμαίοι μιλούν για δίαιτα και ψάρεμα". ...
"Ρούφος και Αιλιανός: δύο ελληνόφωνοι Ρωμαίοι μιλούν για δίαιτα και ψάρεμα". ..."Ρούφος και Αιλιανός: δύο ελληνόφωνοι Ρωμαίοι μιλούν για δίαιτα και ψάρεμα". ...
"Ρούφος και Αιλιανός: δύο ελληνόφωνοι Ρωμαίοι μιλούν για δίαιτα και ψάρεμα". ...
 
Ευρωπαικο Κοινοβουλιο
Ευρωπαικο ΚοινοβουλιοΕυρωπαικο Κοινοβουλιο
Ευρωπαικο Κοινοβουλιο
 
ιστορία ευρωπαίκής ενωσης
ιστορία ευρωπαίκής ενωσηςιστορία ευρωπαίκής ενωσης
ιστορία ευρωπαίκής ενωσης
 
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες) Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
 
Yliko pake geniko_meros_201105.28-33
Yliko pake geniko_meros_201105.28-33Yliko pake geniko_meros_201105.28-33
Yliko pake geniko_meros_201105.28-33
 
βυζαντινά όπλα
βυζαντινά όπλαβυζαντινά όπλα
βυζαντινά όπλα
 
τόποι εξορίας στην ελλάδα
τόποι εξορίας στην ελλάδατόποι εξορίας στην ελλάδα
τόποι εξορίας στην ελλάδα
 
Ευρωπαϊκή Ένωση - φύλλο εργασίας
Ευρωπαϊκή Ένωση - φύλλο εργασίαςΕυρωπαϊκή Ένωση - φύλλο εργασίας
Ευρωπαϊκή Ένωση - φύλλο εργασίας
 
Ενωμένοι οι διαφορετικοι
Ενωμένοι οι διαφορετικοιΕνωμένοι οι διαφορετικοι
Ενωμένοι οι διαφορετικοι
 
πολυτεχνειο 2014
πολυτεχνειο 2014πολυτεχνειο 2014
πολυτεχνειο 2014
 
Σκουπίδια στη θάλασσα - 4η Ενότητα: Εμένα με νοιάζει, Γλώσσα Δ΄
Σκουπίδια στη θάλασσα - 4η Ενότητα: Εμένα με νοιάζει, Γλώσσα Δ΄ Σκουπίδια στη θάλασσα - 4η Ενότητα: Εμένα με νοιάζει, Γλώσσα Δ΄
Σκουπίδια στη θάλασσα - 4η Ενότητα: Εμένα με νοιάζει, Γλώσσα Δ΄
 
το ηλιακο μας συστημα
το ηλιακο μας συστηματο ηλιακο μας συστημα
το ηλιακο μας συστημα
 
Gr E Twin 2009
Gr E Twin 2009Gr E Twin 2009
Gr E Twin 2009
 
δελτιο τυπου κοινη ερωτηση προσ υπ. υγειασ.συνταγογραφηση.
δελτιο τυπου κοινη ερωτηση προσ υπ. υγειασ.συνταγογραφηση.δελτιο τυπου κοινη ερωτηση προσ υπ. υγειασ.συνταγογραφηση.
δελτιο τυπου κοινη ερωτηση προσ υπ. υγειασ.συνταγογραφηση.
 

Similar to Europass presentation

Case Study ΕΘΕΛ
Case Study ΕΘΕΛCase Study ΕΘΕΛ
Case Study ΕΘΕΛMGAKIS
 
Επιταγή κατάρτισης ανέργων Δημοσιογράφων
Επιταγή κατάρτισης ανέργων ΔημοσιογράφωνΕπιταγή κατάρτισης ανέργων Δημοσιογράφων
Επιταγή κατάρτισης ανέργων ΔημοσιογράφωνMary Mourelatou
 
Exploring my Opportunities in Europe
Exploring my Opportunities in Europe Exploring my Opportunities in Europe
Exploring my Opportunities in Europe efstratia Marigli
 
A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...
A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...
A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...Sofia Papadimitriou
 
εσηεα Ppt slideshare
εσηεα Ppt slideshareεσηεα Ppt slideshare
εσηεα Ppt slideshareMary Mourelatou
 
Eυρωπαικο προγραμμα comenius
Eυρωπαικο προγραμμα comeniusEυρωπαικο προγραμμα comenius
Eυρωπαικο προγραμμα comeniusAlexandra Michalopoulou
 
ευρωπαϊκη πολιτικη σε θεματα ενταξησ των τπε στην
ευρωπαϊκη πολιτικη σε θεματα ενταξησ των τπε στηνευρωπαϊκη πολιτικη σε θεματα ενταξησ των τπε στην
ευρωπαϊκη πολιτικη σε θεματα ενταξησ των τπε στηνLoukia Orfanou
 
Ψηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμογών
Ψηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμογώνΨηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμογών
Ψηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμογώνΑλμπανάκη Ξανθή
 
Ψηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμoγών
Ψηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμoγώνΨηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμoγών
Ψηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμoγώνΑλμπανάκη Ξανθή
 
Διαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Διαλειτουργικότητα στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηΔιαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Διαλειτουργικότητα στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηChristos Chrysos
 
H Διαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
H Διαλειτουργικότητα στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηH Διαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
H Διαλειτουργικότητα στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηOTS SA
 
οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του
οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τουοι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του
οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τουNikolaos Bakopoulos
 
God's pharmacy final_greek
God's pharmacy final_greekGod's pharmacy final_greek
God's pharmacy final_greekFotini Razakou
 
20 11-12-οι απόψεις των εκπαιδευτικών
20 11-12-οι απόψεις των εκπαιδευτικών20 11-12-οι απόψεις των εκπαιδευτικών
20 11-12-οι απόψεις των εκπαιδευτικώνNikolaos Bakopoulos
 

Similar to Europass presentation (20)

A flashback to the future
A flashback to the futureA flashback to the future
A flashback to the future
 
Case Study ΕΘΕΛ
Case Study ΕΘΕΛCase Study ΕΘΕΛ
Case Study ΕΘΕΛ
 
Επιταγή κατάρτισης ανέργων Δημοσιογράφων
Επιταγή κατάρτισης ανέργων ΔημοσιογράφωνΕπιταγή κατάρτισης ανέργων Δημοσιογράφων
Επιταγή κατάρτισης ανέργων Δημοσιογράφων
 
Exploring my Opportunities in Europe
Exploring my Opportunities in Europe Exploring my Opportunities in Europe
Exploring my Opportunities in Europe
 
Ycal ermoupolis syros_seminar_8_7_2011
Ycal ermoupolis syros_seminar_8_7_2011Ycal ermoupolis syros_seminar_8_7_2011
Ycal ermoupolis syros_seminar_8_7_2011
 
A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...
A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...
A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...
 
εσηεα Ppt slideshare
εσηεα Ppt slideshareεσηεα Ppt slideshare
εσηεα Ppt slideshare
 
εσηεα
εσηεαεσηεα
εσηεα
 
Eυρωπαικο προγραμμα comenius
Eυρωπαικο προγραμμα comeniusEυρωπαικο προγραμμα comenius
Eυρωπαικο προγραμμα comenius
 
ευρωπαϊκη πολιτικη σε θεματα ενταξησ των τπε στην
ευρωπαϊκη πολιτικη σε θεματα ενταξησ των τπε στηνευρωπαϊκη πολιτικη σε θεματα ενταξησ των τπε στην
ευρωπαϊκη πολιτικη σε θεματα ενταξησ των τπε στην
 
Ψηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμογών
Ψηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμογώνΨηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμογών
Ψηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμογών
 
Ψηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμoγών
Ψηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμoγώνΨηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμoγών
Ψηφιακά Κόμικς: Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμoγών
 
Διαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Διαλειτουργικότητα στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηΔιαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Διαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 
H Διαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
H Διαλειτουργικότητα στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηH Διαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
H Διαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 
οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του
οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τουοι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του
οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του
 
Mnhmonio3
Mnhmonio3Mnhmonio3
Mnhmonio3
 
Νewsletter Νοεμβρίου 2012 Ομάδα Ε.Π. ΠΔΕΔΕ
Νewsletter Νοεμβρίου 2012 Ομάδα Ε.Π. ΠΔΕΔΕΝewsletter Νοεμβρίου 2012 Ομάδα Ε.Π. ΠΔΕΔΕ
Νewsletter Νοεμβρίου 2012 Ομάδα Ε.Π. ΠΔΕΔΕ
 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ
 
God's pharmacy final_greek
God's pharmacy final_greekGod's pharmacy final_greek
God's pharmacy final_greek
 
20 11-12-οι απόψεις των εκπαιδευτικών
20 11-12-οι απόψεις των εκπαιδευτικών20 11-12-οι απόψεις των εκπαιδευτικών
20 11-12-οι απόψεις των εκπαιδευτικών
 

More from Career Office-Athens University of Economics & Business

More from Career Office-Athens University of Economics & Business (18)

Cv & cover letter
Cv & cover letterCv & cover letter
Cv & cover letter
 
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Βοσνιάδου
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-ΒοσνιάδουΠαρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Βοσνιάδου
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Βοσνιάδου
 
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Ραφαηλίδου
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-ΡαφαηλίδουΠαρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Ραφαηλίδου
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Ραφαηλίδου
 
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Νικάνδρου/Παναγιωτοπούλου
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Νικάνδρου/ΠαναγιωτοπούλουΠαρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Νικάνδρου/Παναγιωτοπούλου
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Νικάνδρου/Παναγιωτοπούλου
 
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Κυριακίδου/Βεντούρα
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Κυριακίδου/ΒεντούραΠαρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Κυριακίδου/Βεντούρα
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Κυριακίδου/Βεντούρα
 
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Αποσπόρη
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-ΑποσπόρηΠαρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Αποσπόρη
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Αποσπόρη
 
Εισαγωγικός χαιρετισμός ΕΛΕΓΥΠ-Παπαλεξανδρή
Εισαγωγικός χαιρετισμός ΕΛΕΓΥΠ-ΠαπαλεξανδρήΕισαγωγικός χαιρετισμός ΕΛΕΓΥΠ-Παπαλεξανδρή
Εισαγωγικός χαιρετισμός ΕΛΕΓΥΠ-Παπαλεξανδρή
 
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Γαλανάκη
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-ΓαλανάκηΠαρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Γαλανάκη
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Γαλανάκη
 
Networking be creative at your job search
Networking be creative at your job searchNetworking be creative at your job search
Networking be creative at your job search
 
The interview
The interviewThe interview
The interview
 
Cv & Cover letter
Cv & Cover letterCv & Cover letter
Cv & Cover letter
 
Employability patchwork career
Employability patchwork careerEmployability patchwork career
Employability patchwork career
 
Uk british council presentation
Uk british council presentationUk british council presentation
Uk british council presentation
 
Kariera representation
Kariera representationKariera representation
Kariera representation
 
Germany daad presentation
Germany daad presentationGermany daad presentation
Germany daad presentation
 
Eures presentation
Eures presentationEures presentation
Eures presentation
 
AIESEC presentation
AIESEC presentationAIESEC presentation
AIESEC presentation
 
Europe direct presentation
Europe direct presentationEurope direct presentation
Europe direct presentation
 

Europass presentation

 • 1. Ευρωπαϊκά έγγραφα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μαργαρίτα Δακορώμια Εθμικό Κέμτρο Europass Εθμικός Οργαμισμός Πιστοποίησης Προσόμτωμ και Επαγγελματικού Προσαματολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
 • 2. 15 Δεκεμβρίοσ 2004 Γεκηνπξγία ελόο εληαίνπ Δπξωπαϊθνύ πιαηζίνπ γηα ηε δηαθάλεηα ηωλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ θαη δεμηνηήηωλ Γεκηνπξγία ηνπ πξνζωπηθνύ ζπληνληζκέλνπ θαθέινπ εγγξάθωλ EUROPASS (Θεζπίζζεθε κε ηελ Απόθαζε αξηζ. 2241/2004/EK ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.) Η Γξάζε Europass εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηά Βίνπ Μάζεζε» 2
 • 3. Στότοι τοσ Europass • Η πην επηηπρεκέλε πξνβνιή ηωλ πξνζόληωλ θαη δεμηνηήηωλ ηωλ πνιηηώλ (ζε εζληθό θαη ζε δηεζλέο επίπεδν) Γηαηί? • ...γηα κεγαιύηεξε θηλεηηθόηεηα • ...γηα επθνιόηεξε πξόζβαζε ηωλ αηόκωλ ζε ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο & θαηάξηηζεο • ...γηα κεγαιύηεξε επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο Δ.Δ.
 • 4. Εθμικό Κέμτρο Europass (Ε.Κ.Ε.) Δπξωπαϊθή δξάζε, έλα Δζληθό Κέληξν Europass ζε θάζε ρώξα, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη από θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζε εζληθό θαζώο θαη επξωπαϊθό επίπεδν Διιάδα Δζληθόο Δζληθό Κέληξν Οξγαληζκόο = Europass Πηζηνπνίεζεο Πξνζόληωλ θαη Δπίζεκε έλαξμε ιεηηνπξγίαο Δπαγγεικαηηθνύ Ννέκβξηνο 2005 Πξνζαλαηνιηζκνύ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.) 4
 • 5. Εθμικό Κέμτρο Europass (Ε.Κ.Ε.) • αλήθεη ζην δίθηπν Δ.Κ.Δ. πνπ ζπληνλίδεηαη από ηελ Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή • παξέρεη άκεζε δηαζύλδεζε κε ηελ Δπξωπαϊθή Πύιε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθόηεηα - CEDEFOP • απνηειεί κέξνο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηώλ θαη βάζεο δεδνκέλωλ γηα ηελ θηλεηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 5
 • 6. Εθμικό Κέμτρο Europass (Ε.Κ.Ε.) -Δράσεις • έθδνζε ελεκεξωηηθνύ έληππνπ πιηθνύ (αθίζεο, θπιιάδηα θ.ιπ.) θαη πιηθνύ πξνώζεζεο (ηζάληεο, κνιύβηα, ζηπιό θ.ιπ.) • δηνξγάλωζε εκεξίδωλ θαη ζεκηλαξίωλ ζε πόιεηο όιεο ηεο Διιάδαο (2000-2011: 49 εκεξίδεο, πεξίπνπ 8.000 ζπκκεηέρνληεο) • πξαγκαηνπνίεζε παξνπζηάζεωλ ζε εθδειώζεηο άιιωλ θνξέωλ (παξάιιειεο δξάζεηο) όπωο ΓΡΑ΢ΔΠ, ΜΚΟ θ.ιπ. • θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηζηνζειίδαο (http://europass.eopp.gov.gr) θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζε Europass Mobility 6
 • 7. Ο υάκελος Europass Αποηελείηαι από ηα 5 έγγραθα Europass = επικοινωνιακά εργαλεία με κοινό ζκοπό: Να δηεπθνιύλνπλ ηνπο Δπξωπαίνπο πνιίηεο λα γλωζηνπνηνύλ ηηο γλώζεηο, ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηέο ηνπο κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν. Η θεληξηθή ηδέα: λα ζπλδεζνύλ όια ηα έγγξαθα, ζε έλαλ απιό, δνκεκέλν θάθειν, ην «θάθειν Europass». 7
 • 8. Πσρήμας τοσ υακέλοσ: Ο υάκελος Europass Europass CV Οι πολίτεσ μποροφν να χρηςιμοποιήςουν οποιοδήποτε από τα ζγγραφά EUROPASS. Η χρήςη τουσ αποτελεί δυνατότητα που ηνπο προςφζρεται και όχι υποχρζωςη.
 • 10. 1) Europass Βιογραυικό Σημείωμα • απνηειεί πξνζωπηθό έγγξαθν (ρωξίο λνκηθή ηζρύ) • ην εηνηκάδεη ν θάζε πνιίηεο κόλνο ηνπ • θνηλή θόξκα δηαζέζηκε ζε όιεο ηηο γιώζζεο ηεο Δ.Δ. • παξνπζηάδεη πξνζόληα, δεμηόηεηεο, γλώζεηο κε νξγαλωκέλν, ζπζηεκαηηθό ηξόπν • επέιηθηε θόξκα - πξνζαξκόδεηαη ζηηο αλάγθεο θάζε πνιίηε
 • 13. 1. Βιογραφικό ςημείωμα EUROPASS Ευελιξία – προςαρμογή ςτισ ανάγκεσ του κάθε χρήςτη 13
 • 14. 14
 • 15. 15
 • 16.
 • 17. Σην ηέινο, κπνξεί λα γίλεη:  πξνεπηζθόπεζε ηνπ ηειηθνύ CV θαη επεμεξγαζία ηεο εθηύπωζήο ηνπ  κεηαθόξηωζε (download) θαη απνζήθεπζή ηνπ (Word, Pdf, Xml θηι.)  απνζηνιή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail) .
 • 18. 1) Europass Βιογραυικό Σημείωμα ε θόξκα ηνπ Europass Βηνγξαθηθνύ ΢εκεηώκαηνο ππάξρεη ζε όιεο ηηο γιώζζεο ηεο Δ.Δ. ζηελ πύιε ηνπ CEDEFOP (http://europass.cedefop.europa.eu)
 • 19. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ην Europass Βηνγξαθηθό Σεκείωκα: • κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Europass http://europass.eopp.gov.gr • κέζω ηεο πύιεο ηνπ CEDEFOP http://europass.cedefop.europa.eu • αλ δελ έρεηε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν, επηθνηλωλήζηε κε ην Δζληθό Κέληξν Europass / Δ.Ο.Π.Π.
 • 21. 2) Europass Διαβατήριο Γλωσσώμ • απνηειεί πξνζωπηθό έγγξαθν (ρωξίο λνκηθή ηζρύ) • ην εηνηκάδεη ν θάζε πνιίηεο κόλνο ηνπ θαηαρωξώληαο ηηο γιωζζηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο (από ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε κάζεζε) • θνηλή θόξκα δηαζέζηκε ζε όιεο ηηο γιώζζεο ηεο Δ.Δ. • απνηειεί έλα από ηα ηξία κέξε ηνπ Δπξωπαϊθνύ Χαξηνθπιαθίνπ Γιωζζνκάζεηαο (ηα άιια δύν είλαη ην Γιωζζηθό Βηνγξαθηθό θαη ην Νηνζηέ), γηα ην νπνίν ππεύζπλνο θνξέαο είλαη ην Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην
 • 22. 2) Europass Διαβατήριο Γλωσσώμ Kαηαγξαθή ηωλ γιωζζηθώλ δεμηνηήηωλ θαη ηθαλνηήηωλ θαηόπηλ απηναμηνιόγεζεο (κε βάζε ην Κνηλό Δπξωπαϊθό Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιώζζεο πνπ δηακνξθώζεθε από ην ΢πκβνύιην ηεο Δπξώπεο) όζνλ αθνξά: 3 θαηεγνξίεο: - θαηαλόεζε (πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη αλάγλωζεο) - νκηιία (επηθνηλωλία θαη πξνθνξηθή έθθξαζε) - γξαθή Τξία επίπεδα ζε θάζε θαηεγνξία: - Δπίπεδα Α1 θαη Α2 (βαζηθόο ρξήζηεο) - Δπίπεδα B1 θαη B2 (αλεμάξηεηνο ρξήζηεο) - Δπίπεδα C1 θαη C2 (έκπεηξνο ρξήζηεο)
 • 23.
 • 24. 2) Europass Διαβατήριο Γλωσσώμ γηα ηθαλόηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ εληόο θαη εθηόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο
 • 25. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ην Europass Γηαβαηήξην Γιωζζώλ: • κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Europass http://europass.eopp.gov.gr • κέζω ηεο πύιεο ηνπ CEDEFOP http://europass.cedefop.europa.eu • αλ δελ έρεηε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν, επηθνηλωλήζηε κε ην Δζληθό Κέληξν Europass / Δ.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • 26. ECVs, ELPs completed on-line in Greece 2005-2010 Πεγή: CEDEFOP http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Statistics.csp
 • 28. 3) Europass Κιμητικότητα (Mobility) • απνηειεί πξνζωπηθό έγγξαθν • βεβαηώλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο πεξηόδνπ εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ζε κηα άιιε ρώξα ηεο Δ.Δ. • δηθαηνύληαη λα ην πάξνπλ όινη όζνη ζπκκεηάζρνπλ ζε Δπξωπαϊθά πξνγξάκκαηα θηλεηηθόηεηαο (Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius, Youth, Grundtvig θιπ.) • εθδίδεηαη από ην Δζληθό Κέληξν Europass (Δ.Κ.Δ./Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.) • ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη από ην Δ.Κ.Δ. θαη από ηνπο δύν θνξείο πινπνίεζεο ηεο πεξηόδνπ εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο
 • 29. 3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility) Α Γ Β Γ
 • 33. Πίλαθαο 5.Α: (γηα πξνγξάκκαηα Leonardo da Vinci, Grundtvig θιπ.) Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήηωλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ & δεμηνηήηωλ - ηθαλνηήηωλ πνπ απνθηήζεθαλ: επαγγεικαηηθέο γιωζζηθέο ζηε ρξήζε Η/Τ νξγαλωηηθέο θνηλωληθέο θιπ.
 • 34. Πίλαθαο 5.B: (γηα πξνγξάκκαηα Erasmus) θαηάινγνο καζεκάηωλ θαη βαζκνινγία (βάζεη ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ECTS)  κωδικόσ μαθήματοσ  τίτλοσ μαθήματοσ  διάρκεια  τοπικόσ βαθμόσ  βαθμόσ ECTS/ECVET  πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS/ECVET.
 • 35. 3) Europass Κιμητικότητα (Mobility) Πώο εθδίδεηαη ην Europass Mobility… Η δηεθπεξαίωζε γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζω ηνπ ΢πζηήκαηνο Europass Mobility πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ην Δ.Κ.Δ. θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο αξρέο 2006 Γηθαίωκα πξόζβαζεο έρνπλ νη θνξείο απνζηνιήο θαη νη θνξείο ππνδνρήο Γηα ηελ έθδνζε ηνπ Europass Mobility πξέπεη λα γίλεη αίηεζε από ην Φνξέα Απνζηνιήο (Φ.Α.) θαη όρη από κεκνλωκέλα άηνκα
 • 36. 3. Κιμητικότητα EUROPASS (Mobility) Πώο εθδίδεηαη ην Europass Mobility… Ο θνξέαο απνζηνιήο θάλεη αίηεζε ειεθηξνληθά ζηνλ Δζληθό Κέληξν Europass/Δ.Ο.Π.Π. – http://europass.eopp.gov.gr ) Σν Δζληθό Κέληξν Europass θάλεη έιεγρν ηεο αίηεζεο Ο θνξέαο ππνδνρήο ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάξηηζε- εθπαίδεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα αγγιηθά Ο θνξέαο απνζηνιήο κεηαθξάδεη ην έγγξαθν ζηα ειιεληθά Σν Δζληθό Κέληξν Europass θάλεη ηνλ ηειηθό έιεγρν θαη εθδίδεη ην Europass Mobility
 • 38. 4) Europass Σσμπλήρωμα Πιστοποιητικού • Απεπζύλεηαη ζε:  απόθνηηνπο Ι.Δ.Κ. (Γεκνζίωλ ή Ιδηωηηθώλ) απόθνηηνπο ΔΠΑΛ-ΔΠΑ΢-ΣΔΔ
 • 39. 4) Europass Σσμπλήρωμα Πιστοποιητικού • Τη είλαη: • ζπλνδεπηηθό έγγξαθν πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη δηαζαθελίδεη ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ • θνηλό έγγξαθν γηα όινπο ηνπο θαηόρνπο δηπιώκαηνο ή πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο ην δίπιωκα ή ην πηζηνπνηεηηθό γίλεηαη πην θαηαλνεηό, ηδηαίηεξα γηα εξγνδόηεο/ηδξύκαηα άιιωλ ρωξώλ
 • 40. 4) Europass Σσμπλήρωμα Πιστοποιητικού Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηηο αξκόδηεο εζληθέο αξρέο θαη αθνξνύλ: • απνθηεζείζεο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο • θάζκα ηωλ ζέζεωλ εξγαζίαο ζηηο νπνίεο έρεη πξόζβαζε ν θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ • θνξείο ρνξήγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο • επίπεδν πηζηνπνηεηηθνύ • ηξόπνπο απόθηεζήο ηνπ • απαηηήζεηο εηζαγωγήο θαη επθαηξίεο πξόζβαζεο ζε επόκελν εθπαηδεπηηθό επίπεδν
 • 41. 4) Europass Σσμπλήρωμα Πιστοποιητικού ΓΔΝ είλαη…  επίζεκνο ηίηινο ζπνπδώλ  απηόκαην ζύζηεκα αλαγλώξηζεο ηίηινπ ζπνπδώλ ζην εμωηεξηθό
 • 42. EUROPASS ΢ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ (*) Greece 1. ΣΙΣΛΟ΢ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ (EL) (1) ΔΙΓΙΚΟ΢ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΟΤ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟΤ (1) ΢ηε γιώζζα ηνπ πξωηνηύπνπ. 2. ΜΔΣΑΦΡΑ΢ΜΔΝΟ΢ ΣΙΣΛΟ΢ ΣΟΤ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ (EN) (1) COMPUTERISED ACCOUNTING OPERATIONS SPECIALIST (1) Η παξνύζα κεηάθξαζε δελ έρεη λνκηθή ηζρύ. 3. ΠΡΟΦΙΛ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ Ο θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ:  εθαξκόδεη ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ΢ρέδην  εθαξκόδεη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Βηβιίωλ θαη ΢ηνηρείωλ, ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ, ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζώο θαη ηε λνκνζεζία ηεο θνηλωληθήο αζθάιηζεο  γλωξίδεη θαη εθαξκόδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  ζπγθεληξώλεη, ειέγρεη, θωδηθνπνηεί θαη εθδίδεη ηα παξαζηαηηθά ινγηζηεξίνπ  εθαξκόδεη ηε ινγηζηηθή επηζηήκε, κε ηε ρξήζε ηνπ Η/Τ θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζηηθνύ ινγηζκηθνύ  ειέγρεη ηα βηβιία (Ηκεξνιόγηα, Καζνιηθά, Ιζνδύγηα) θαη θάζε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ πξννξίδεηαη λα πιεξνθνξήζεη ηε δηνίθεζε  θαηαρωξεί ηα πξναλαθεξζέληα παξαζηαηηθά ζηνλ Η/Τ  ειέγρεη ηελ νξζή θαηαρώξηζε ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηνλ Η/Τ  εθηππώλεη ηα βηβιία θαη θάζε θαηάζηαζε πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θίλεζε ηνπ νξγαληζκνύ / θνξέα  ζπκκεηέρεη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεωο θαη ζηε ζύληαμε ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηνπ νξγαληζκνύ / θνξέα  έρεη βαζηθέο γλώζεηο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη εμππεξέηεζεο πειαηώλ  επηθνηλωλεί ζηα αγγιηθά θαη ηα ειιεληθά, θαηαλνεί ηερληθά εγρεηξίδηα κε αγγιηθή νξνινγία. 4. ΦΑ΢ΜΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΢ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΥΔΙ ΠΡΟ΢ΒΑ΢Η Ο/Η ΚΑΣΟΥΟ΢ ΣΟΤ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ (1) Ο θάηνρνο δηπιώκαηνο απηήο ηεο εηδηθόηεηαο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε κεραλνγξαθεκέλα ινγηζηήξηα νηθνλνκηθώλ κνλάδωλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ ηνκέα. Η αλαγλώξηζε ηνπ Γηπιώκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. ωο ηππηθνύ πξνζόληνο γηα δηνξηζκό ζην δεκόζην ηνκέα ξπζκίδεηαη κε ην Π.Γ. 50/2001 (Φ.Δ.Κ. 39 / Α΄ / 5-3-2001). Σα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ηεο εηδηθόηεηαο απηήο έρνπλ ξπζκηζηεί κε ην Ν.2515/1997 (Φ.Δ.Κ. 15Α / Α΄ / 1997) θαη ην Π.Γ. 340/1998 (Φ.Δ.Κ. 228 / Α΄ / 6-10-1998). (1) Δθόζνλ ηζρύεη.
 • 43. 5. ΔΠΙ΢ΗΜΗ ΒΑ΢Η ΣΟΤ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ Σίηλος και θέζη ηοσ θορέα ποσ εκδίδει ηο πιζηοποιηηικό Σίηλος και θέζη ηης κραηικής ή ηοπικής αρτής ποσ είναι αρμόδια για ηην επικύρωζη ή αναγνώριζη ηοσ πιζηοποιηηικού O.E.E.K. (Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο) ΤΠ.Δ.Π.Θ. Δζληθήο Αληηζηάζεωο 41, Ν. Ιωλία, Αζήλα (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ) Σ.Κ.142 34 Μεηξνπόιεωο 15, Αζήλα Σ. Κ. 101 85 Δπίπεδο (εθνικό ή διεθνές) ηοσ πιζηοποιηηικού Κλίμακα βαθμολόγηζης / απαιηήζεις επιηστίας α) επηηπρήο νινθιήξωζε ηεο θνίηεζεο ζην Ι.Δ.Κ. θαη Δπίπεδν 4 απόθηεζε βεβαίωζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο β) επηηπρία ζην ζεωξεηηθό κέξνο ηωλ ηειηθώλ εμεηάζεωλ (θιίκαθα βαζκνιόγεζεο 1-20, κε βάζε ην 10) γ) επηηπρία ζην πξαθηηθό κέξνο ηωλ ηειηθώλ εμεηάζεωλ (επηηπρώλ / απνηπρώλ) Πρόζβαζη ζε επόμενη βαθμίδα εκπαίδεσζης ή καηάρηιζης Γιεθνείς ζσμθωνίες ΟΥΙ ΟΥΙ Νομική βάζη Νόκνο 2009/92 πεξί Δζληθνύ ΢πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 6. ΔΠΙ΢ΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙ΢ΜΔΝΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΣΗ΢Η΢ ΠΙ΢ΣΟΠΟHΣΙΚΟΤ Περιγραθή ηης επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης και καηάρηιζης ποσ Ποζοζηό ηοσ ζσνολικού προγράμμαηος έτει ολοκληρωθεί (%)  Θεωξεηηθό κέξνο 67%  Πξαθηηθό κέξνο 33% ΢πλνιηθή δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο πνπ νδεγεί ζηελ 4 εμάκελα απόθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ Πρόζθεηες πληροθορίες: Οη απόθνηηνη ΣΔΛ ηνπ ηνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο θαηαηάζζνληαη ζην Γ΄ εμάκελν θαη παξαθνινπζνύλ επηπιένλ 2 ώξεο ηελ εβδνκάδα Υξήζε Η/Τ. Προϋποθέζεις ειζαγωγής: Απνιπηήξην Δληαίνπ Λπθείνπ, Πηπρίν ΣΔΔ Β΄ Κύθινπ (Σερληθό Δπαγγεικαηηθό Δθπαηδεπηήξην) Γιάρκεια προαιρεηικής πρακηικής άζκηζης: 1 εμάκελν Γιδαζκόμενα μαθήμαηα: Γεληθή Λνγηζηηθή Ι & ΙΙ, Γίθαην Ι & ΙΙ, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά Ι & ΙΙ, ΢ηαηηζηηθή Ι & ΙΙ, Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Ι & ΙΙ, Σερληθή ΢πλαιιαγώλ, Φνξνινγηθή Πξαθηηθή, Λνγηζηηθή Δηαηξεηώλ, Λνγηζηηθή Κόζηνπο Ι & ΙΙ, Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή θαη Δθαξκνγέο Ι & ΙΙ, Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή Ι & ΙΙ, Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο, Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (π.ρ. Word 6.0 for Windows), Λνγηζηηθά Φύιια (Spreadsheets - H/Y), Αγγιηθά, Υξήζε Η/Τ. Δθνικό ΢ημείο Αναθοράς: O.E.E.K. (Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο) Δζληθήο Αληηζηάζεωο 41, Ν. Ιωλία, Αζήλα, Σ.Κ.142 34, Σει. 210 2709108-11 www.oeek.gr
 • 44. 4) Europass Σσμπλήρωμα Πιστοποιητικού Όζνλ αθνξά ηα Ι.Δ.Κ, ππάξρεη ήδε θαηάινγνο Europass ΢πκπιεξωκάηωλ Πηζηνπνηεηηθνύ Μπνξώ λα βξω:  έηνηκα ζπκπιεξώκαηα πηζηνπνηεηηθνύ γηα 126 ειδικόηηηες Ι.Ε.Κ.  ζηελ ειιεληθή γιώζζα  ζηελ αγγιηθή γιώζζα
 • 45. 4) Europass Σσμπλήρωμα Πιστοποιητικού Πώο κπνξώ λα ην απνθηήζω: • από ηελ πύιε ηνπ Εθνικού Κένηροσ Europass http://europass.eopp.gov.gr • ζηα Διιεληθά θαη/ή ζηα Αγγιηθά (δπλαηόηεηα εθηύπωζεο)
 • 47. 5) Europass Παράρτημα Διπλώματος • Απεπζύλεηαη ζε:  απόθνηηνπο εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάηωλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: • Α.Δ.Ι. • Α.ΤΔ.Ι.
 • 48. 5) Europass Παράρτημα Διπλώματος Τη είλαη: • ζπλνδεπηηθό έγγξαθν πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο κε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο (ζηνηρεία ηδξύκαηνο, επίπεδν δηπιώκαηνο, καζήκαηα, απαηηήζεηο πξνγξάκκαηνο ζε αλώηεξν θύθιν ζπνπδώλ, θιπ.) • πξνζωπηθό έγγξαθν κε εληαίν βαζηθό πεξηερόκελν γηα όια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη ηίηινη ζπνπδώλ γίλνληαη πην εύθνια θαηαλνεηνί, ηδηαίηεξα εθηόο ηωλ ζπλόξωλ ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο
 • 49. 5) Europass Παράρτημα Διπλώματος ΓΔΝ είλαη…  ππνθαηάζηαην επίζεκνπ ηίηινπ ζπνπδώλ  απηόκαην ζύζηεκα αλαγλώξηζεο ηίηινπ ζπνπδώλ ζην εμωηεξηθό
 • 50. 5) Europass Παράρτημα Διπλώματος
 • 51. 5) Europass Παράρτημα Διπλώματος
 • 52. 5) Europass Παράρτημα Διπλώματος
 • 53. 5) Europass Παράρτημα Διπλώματος Πνηνο είλαη αξκόδηνο λα ην εθδώζεη…  Σν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρεη απνλείκεη θαη ην πξωηόηππν δίπιωκα ή πηπρίν, ζε εηδηθό νκνηόκνξθν ραξηί ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ.
 • 54. Europass Χρήςιμεσ ιςτοςελίδεσ & διευθφνςεισ http://europass.eopp.gov.gr http://europass@eopp.gov.gr http://europass.cedefop.europa.eu Εθνικόσ Οργανιςμόσ Πιςτοποίηςησ Προςόντων θαη Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Εθνικό Κζντρο Europass Τηλζφωνα: 210-2709108 / 210-2709115-8/210-277 2208 Φαξ: 210-277 2208
 • 55. Ευχαριςτώ πολφ για την προςοχή ςασ