SlideShare a Scribd company logo
EL VERB
 Forma i aspectes generals:
 La flexió verbal
 La conjugació
 Paradigma dels verbs regulars
 Alteracions:
 Canvis ortogràfics (1a conj.)
 Velarització (2a conj.)
 Verbs incoatius i purs (3a conj.)
 Classificació dels verbs segons els complements:
 Copulatius/atributius i predicatius
 De règim o preposicionals
 Complement introduït per preposició
 Reflexius
 Recíprocs
 Transitius i intransitius
 Pronominals i no pronominals
Forma i aspectes generals: la flexió
verbal
 Indica estats d’ànim, sentiments, processos,
esdeveniments, moviments, accions o existència
d’éssers animats o inanimats.
 Fa de nexe entre el subjecte i el predicat nominal;
també pot construir una oració per si mateix.
 És el nucli de sintagma verbal en tant que
expressa l'acció que fa o rep el subjecte.
 Té flexió de persona i nombre, temps, aspecte,
mode i veu. Les marques de flexió s’observen el
morfema verbal.
Cant-àvem
lexema + morfema: persona (1ª)
signif. sem.+info gram. nombre (pl.)
temps (imperfet)
mode (indicatiu)
Forma i aspectes generals: la flexió
verbal
Mo
de
Indicatiu Acció real i segura.
Frases afirmatives, negatives,
interrogatives.
El rescat no millorarà la situació
de crisi
Subjuntiu Probabilitat, desig, dubte,
hipòtesi o actitud subjectiva.
També prohibicions.
Tant de bo jutjaren els
responsables de la crisi
Imperatiu Ordres i instruccions Salveu les persones, no els
bancs!
Condicional Condicions i suposicions Seria més just si canviara el model
econòmic
P i
N
1a, 2a, 3a Singular (imperatiu no té 1a sg.) Treballe, treballes, treballa
1a, 2a, 3a Plural Treballem, treballeu, treballen
As
pe
ct
e
Perfectiu Acció acabada (passat simple o
perifràstic+temps compostos)
La reforma laboral no ha millorat
el mercat de treball
Imperfectiu Acció inacabada (temps simples) Abans teníem més drets socials
Te
m
ps
Present (simultaneïtat) Pense, opines, analitza
Passat (anterioritat) Va manifestar, haguera sabut
Futur (posterioritat) Farem
Forma i aspectes generals: la
conjugació
 La conjugació és el conjunt de totes les formes
del verb.
 Segons si s'altera o no el lexema o el morfema
en la conjugació, un verb pot ser regular o
irregular.
 La coneixem separant el morfema d’infinitiu:
Conjugació 1a 2a 3a
Morfemes
d'infinitiu
-ar -er -re -r -ir
Exemples Ball-ar
Parl-ar
Tém-er
Sab-er
Bat-re
Perd-re
Di-r
Du-r
Fe-r
PURA INCOATIVA
Sent-ir
Dorm-ir
Pat-ir
Serv-ir
Paradigma dels verbs regulars
Forma i aspectes generals: alteracions
 Atenció als canvis ortogràfics ç/c,
j/q, c/qu, g/gu en la 1a conj. i
altres:
 Començar-comences
 Menjar-menges
 Trencar-trenques
 Navegar-navegues...
Forma i aspectes generals: la
velarització
 Verbs velaritzats: verbs de la 2a conj. que
afegeixen al lexema un so velar representat per
les grafies c/qu o g/gu en alguns temps:
 Present d’indicatiu (1a sg.): aprenc, moc, molc...
 Present de subjuntiu: aprenga, moga, molga...
 Imperfet de subjuntiu: aprenguera, moguera, molguera...
 Passat simple: coneguí, moguí, molguí, meresquí
 Imperatiu: aprenguen, creguem, cresquen...
 Participi: begut, creguda, paregudes, crescudes...
 Hi ha verbs d’altres conjugacions que es
comporten igual: estar, córrer, dir, dur, haver,
vindre, tindre, obrir, omplir...
Forma i aspectes generals: la
conjugació
 Els dos models de la 3a conj.
PURS INCOATIUS
Lex.+ morf. Lex. + increment + morf.
[-isc-/-isqu-, -(e)ix-]
Model: dormir
jo dorm+Ø
tu dorm+s
ella/ell dorm+Ø
nosaltres dorm+im
vosaltres dorm+iu
elles/ells dorm+en
Model: servir
jo serv+isc
tu serv+eix+es
ella/ell serv+eix
nosaltres serv+im
vosaltres serv+iu
elles/ells serv+eixen
Altres: bullir, collir (i derivats), consentir, cosir,
cruixir, fugir, morir, obrir, omplir, sentir, tossir...
Altres: afegir, ajupir-se, assumir, consumir, oir,
presumir, resumir, repercutir, vestir...
Accepten ambdues conjugacions: afegir, escopir, engolir, fregir, llegir, mentir, tenyir, renyir,
vestir...
Particularitats: els verbs acudir i lluir canvien de significat segons el model seguit:
Acudir (pur) significa vindre una idea al cap. Lluir (pur) significa emetre llum, ser lluminós.
(incoatiu) significa anar o vindre a un lloc. (incoatiu) significa tindre aspecte resplendent.
Classificació dels verbs segons la
relació amb els complements
 Copulatius/atributius i predicatius
 Subj. + atribut: ser, estar, semblar, paréixer
Ella sembla intel·ligent
 Subj. + predicat
Ella anirà a l'assemblea
 De règim o preposicionals
 Complement introduït per preposició
Sempre es riuen de tu (burlar-se), pensa en això!
 Reflexius
 L'acció recau sobre el subj.
Ja t'has dutxat? (dutxar-se)
Classificació dels verbs segons la
relació amb els complements
 Recíprocs
 L'acció es fa i es rep alhora
Elles s'estimen molt
Ells no paren d'insultar-se
 Transitius i intransitius
 Porten CD: Avisa les teues amigues
 No porten CD: Telefona al teu germà
 Pronominals i no pronominals
 Amb pron feble sense funció sintàctica
Es desdejuna cada matí a les 7:30h
 Sense pron feble
Calleu, que vull saber què diu!
Verbs transitius
Afectar: La pobresa afecta més gent cada any.
Acabar: Quan acabaràs aquella obra? *Quan acabaràs amb aquella obra?
Apassionar: La lectura l'apassiona, la música, no. *La lectura li apassiona
Apropiar-se: Es van apropiar tot el patrimoni dels seus pares. *Es van apropiar de tot...
Carregar: Sempre carrega totes les conseqüències. *Sempre carrega amb totes...
Complir: Cal complir els deures. *Cal complir amb els deures.
Continuar: Hem de continuar el nostre treball. *Hem de continuar amb el nostre treball.
Córrer: La notícia ha corregut tot el poble com la pólvora. *La notícia ha corregut per tot...
Dimitir: Ha dimitit el càrrec de secretari. *Ha dimitit del càrrec de secretari.
Donar: Heu de donar menjar al qui té fam. *Heu de donar de menjar al qui té fam.
Encertar: L'alumne va encertar la solució. *L'alumne va encertar amb la solució.
Entrenar: Guardiola entrenava el Barça. *Cruyff entrenava en el Barça.
Faltar: Falta acabar el tema 69. *Falta per acabar el tema 69.
Obsequiar (obsequiem persones –CD-, no els objectes que es regalen):L'he obsequiat
amb un llibre antic. *L'he obsequiat un llibre antic.
Parlar: Parla l'anglés molt fluidament. *Parla en anglés molt fluidament.
Quedar-se: Quede's el canvi. * Quede's amb el canvi.
Somiar: De petit somiava ser model. *De petit somiava a ser model.
Soprendre: Va sorprendre les seues amigues amb aquella notícia.
Tirar i estirar: El cavall tira el carro amb força. *El cavall tira del carro amb força.
Verbs intransitius
Avortar: L'exèrcit va fer avortar el colp d'Estat. *L'exèrcit avortà el colp d'Estat.
Apel·lar: Apel·laren contra la resolució. *Apel·laren la resolució.
Callar: Les bombes no faran callar el poble. *Les bombes no callaran el poble.
Cessar: El president ha fet que el ministre de l'Interior cesse en el seu càrrec. *El
president ha cessat el ministre de l'Interior.
Córrer: Diumenge que ve correrem en la marató. *Diumenge que ve correrem la
marató.
Dimitir: El conseller ha fet dimitir el subsecretari. *El conseller ha dimitit el
subsecretari.
Esmorzar, dinar, berenar i sopar: Per a dinar hem menjat olleta de carn. He
sopat amb una cuixa de pollastre al forn.
*Hem dinat olleta de carn. *He sopat una cuixa de pollatre al forn.
Informar (quan significa 'fer un informe'):El ministre ha emés (ha fet, ha
elaborat) un informe per a tot el gabinet. *El ministre ha informat tot el gabinet.
Legislar: Estan legislant sobre el dret a l’avortament. * Estan legislant el dret...
Recórrer (quan significa 'interposar un recurs'): Ha recorregut contra la
sentència. *Ha recorregut la sentència.
Telefonar: Telefona-li, és el seu aniversari. *Telefona’l...
Verbs pronominals
 El pronom ha perdut el caràcter de substitució
pronominal però, es manté en la conjugació.
Anar-se'n: No me n'aniré sense aconseguir-ho!
Aprimar-se, engreixar-se: Enguany has aconseguit aprimar-te moltíssim.
*Enguany has aconseguit aprimar moltíssim.
Assentar-se (caure bé, algun aliment): No se m’ha assentat bé el sopar.* No m’ha
sentat bé el sopar.
Desdejunar-se, menjar-se, beure’s: Avui no t'has desdejunat res? *Avui no has
desdejunat res?
Entrenar-se: Els futbolistes han d'entrenar-se tots els dies. *Els futbolistes han
d'entrenar tots els dies.
Penedir-se: No es va penedir mai del que havia fet.
Pensar-se (quan significa 'creure'): Què et penses que volia dir-nos el teu oncle?
*Què penses que volia dir-nos el teu oncle?
Verbs no pronominals
Albergar: El representant albergà en un hotel luxós. *El representant s'albergà en un hotel
luxós.
Anar: Ha anat de passeig. *S'ha anat de passeig.
Baixar: Baixaren del tren en marxa. *Es baixaren del tren en marxa.
Callar: Calla! *Calla't!
Caure:Caigué del cavall perquè estava marejat. *Es caigué del cavall perquè estava marejat.
Conéixer: Coneix el país com si hi haguera nascut. *Es coneix el país com si hi haguera
nascut.
Coure: La paella ha cuit massa. *La paella s'ha cuit massa.
Demanar: Si vols el disc, demana'l. *Si vols el disc, demana-te'l.
Estar (en el sentit de 'romandre en un estat determinat‘): Has d'estar quiet! *Has
d'estar-te quiet!
Fer (quan significa 'simular‘): No faces el saberut, que ja et coneixem. *No et faces el
saberut, que ja et coneixem.
Fumar: Fuma sis paquets diaris de tabac negre. *Es fuma sis paquets diaris de tabac negre.
Marxar: Va marxar sense acomiadar-se. *Es va marxar sense acomiadar-se.
Olorar: Jo olore que ací algú amaga alguna cosa. *Jo m'olore que ací algú amaga alguna
cosa.
Omplir: Tothom omple les butxaques. *Tothom s'omple les butxaques.
Verbs no pronominals
Passar (transcórrer el temps, ocupar el temsp en alguna activitat, cessar o
dissipar alguna cosa, transportar-se a un lloc, passar de la ratlla): Una
setmana passa volant. Passaré per ta casa més tard. *Una setmana es passa
volant. *Em passaré per ta casa més tard.
Pujar: Vaig pujar a l'arbre.
Prendre (en el sentit de 'consumir‘): Els meus amics sempre prenen te. *Els
meus amics sempre es prenen te.
Quedar (quan significa 'tornar-se, esdevenir‘):Ha quedat geperut a causa de
l'edat. *S'ha quedat geperut a causa de l'edat.
Riure (quan no significa ‘burlar-se’): La meua cosina sempre està rient. *La
meua cosina sempre està rient-se.
Saber: El meu germà no sap la lliçó d'història. *El meu germà no se sap la lliçó...
Saltar (=ometre): Has saltat una pàgina. *T’has saltat una pàgina.
Seure (però, asseure's): Seu ací.
Témer (=considerar que ocorrerà): Tem que enguany no podré estiuejar a la
platja. *Em tem que enguany no podré estiuejar a la platja.
Venir: A vore si veniu prompte a casa. *A vore si us veniu prompte...
Verbs amb ús pronominal o no
 Ús pronominal:
 S'ha aclarit el dia
 S'ho va callar tot
 Coneix-te a tu mateix
 Es desperta amb la claror
 Les futbolistes s'entrenen al
camp
 Ella s'explica molt bé
 Aquest peix comença a
passar-se
 Posa't bé o no es posarà
contenta
 Sempre es riuen de tu
Ús no pronominal:
 Hem aclarit la salsa
 Calleu, ja n'hi ha prou!
 Coneix tota l'obra de
 La mare el desperta cada dia
 L'entrenadora entrena l'equip
femení
 La professora ho explica bé
 El curs passa més de pressa
cada any
 Posa les coses ací
 Tothom va riure els acudits
que contava.

More Related Content

What's hot

Verb tots els temps
Verb tots els tempsVerb tots els temps
Verb tots els temps
annaasiscar
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticalsguest24e58c
 
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadaOració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
lluchvalencia
 
El modernisme
El modernismeEl modernisme
El modernisme
Sílvia Montals
 
Les categories gramaticals 2n eso
Les categories gramaticals 2n esoLes categories gramaticals 2n eso
Les categories gramaticals 2n esoSílvia Montals
 
Oracions compostes
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostes
Manelic
 
Tipologia textual i gèneres
Tipologia textual i gèneresTipologia textual i gèneres
Tipologia textual i gèneresMar López
 
Complements verbals
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbalsgemmaencamp
 
Pronoms febles amb exemples
Pronoms febles amb exemplesPronoms febles amb exemples
Pronoms febles amb exemples
MIGUEL ANGEL BENLLOCH NAVARRO
 
Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
Sílvia Montals
 
Passat simple
Passat simplePassat simple
Passat simple
ngt1776
 
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complementsSolucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complementsgemmaencamp
 
Tema 1. fonètica
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
Sílvia Montals
 
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CCExercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CCgemmaencamp
 
Característiques del modernisme
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernismeyovima70
 
Gèneres literaris
Gèneres literarisGèneres literaris
Gèneres literarisSmeya
 

What's hot (20)

Verb tots els temps
Verb tots els tempsVerb tots els temps
Verb tots els temps
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticals
 
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadaOració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
 
El modernisme
El modernismeEl modernisme
El modernisme
 
Les categories gramaticals 2n eso
Les categories gramaticals 2n esoLes categories gramaticals 2n eso
Les categories gramaticals 2n eso
 
Oracions compostes
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostes
 
Tipologia textual i gèneres
Tipologia textual i gèneresTipologia textual i gèneres
Tipologia textual i gèneres
 
Complements verbals
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbals
 
Pronoms febles amb exemples
Pronoms febles amb exemplesPronoms febles amb exemples
Pronoms febles amb exemples
 
Pronoms febles i Funcions sintàctiques
Pronoms febles i Funcions sintàctiquesPronoms febles i Funcions sintàctiques
Pronoms febles i Funcions sintàctiques
 
Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
 
Tipus d'oracions 3r
Tipus d'oracions 3rTipus d'oracions 3r
Tipus d'oracions 3r
 
Passat simple
Passat simplePassat simple
Passat simple
 
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complementsSolucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
 
Tema 1. fonètica
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
 
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CCExercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC
 
Característiques del modernisme
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernisme
 
Les categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catala
 
La vocal neutra o u
La vocal neutra o uLa vocal neutra o u
La vocal neutra o u
 
Gèneres literaris
Gèneres literarisGèneres literaris
Gèneres literaris
 

Similar to Verb classificació

El verb: classificació
El verb: classificacióEl verb: classificació
El verb: classificació
annaasiscar
 
El verb: aspectes generals i formes no personals
El verb: aspectes generals i formes no personalsEl verb: aspectes generals i formes no personals
El verb: aspectes generals i formes no personals
annaasiscar
 
Verbs Irregulars
Verbs IrregularsVerbs Irregulars
Verbs Irregulars
Educació
 
Morfologia verbal
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
marclia
 
Morfologia verbal
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
marclia
 
Pronoms febles: substitució pronominal (resum)
Pronoms febles: substitució pronominal (resum)Pronoms febles: substitució pronominal (resum)
Pronoms febles: substitució pronominal (resum)
Fred Sentandreu
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalanatabolafi
 
Perífrasis verbals
Perífrasis verbalsPerífrasis verbals
Perífrasis verbals
annaasiscar
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
escola santa teresa de lisieux
 
MS08 Verb irregulars
MS08 Verb irregularsMS08 Verb irregulars
MS08 Verb irregulars
Fred Sentandreu
 
Els verbs velaritzats ( c)
Els verbs velaritzats ( c)Els verbs velaritzats ( c)
Els verbs velaritzats ( c)
Maria Imbernón Pardo
 
Dori dos 1213_mt004_r1_verbs
Dori dos 1213_mt004_r1_verbsDori dos 1213_mt004_r1_verbs
Dori dos 1213_mt004_r1_verbsM T
 
Pronoms forts i febles
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i febles
Fred Sentandreu
 
01 pronoms
01 pronoms01 pronoms
01 pronoms
rcasanovas
 
Pronoms febles teoria-exercicis
Pronoms febles teoria-exercicisPronoms febles teoria-exercicis
Pronoms febles teoria-exercicis
paquito rodriguex
 
Normes ortogràfiques
Normes ortogràfiquesNormes ortogràfiques
Normes ortogràfiques
Oriol Batlló
 

Similar to Verb classificació (20)

El verb: classificació
El verb: classificacióEl verb: classificació
El verb: classificació
 
El verb: aspectes generals i formes no personals
El verb: aspectes generals i formes no personalsEl verb: aspectes generals i formes no personals
El verb: aspectes generals i formes no personals
 
Verbs Irregulars
Verbs IrregularsVerbs Irregulars
Verbs Irregulars
 
Morfologia verbal
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
 
Morfologia verbal
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
 
Pronoms febles: substitució pronominal (resum)
Pronoms febles: substitució pronominal (resum)Pronoms febles: substitució pronominal (resum)
Pronoms febles: substitució pronominal (resum)
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
 
Perífrasis verbals
Perífrasis verbalsPerífrasis verbals
Perífrasis verbals
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
 
MS08 Verb irregulars
MS08 Verb irregularsMS08 Verb irregulars
MS08 Verb irregulars
 
Els verbs velaritzats ( c)
Els verbs velaritzats ( c)Els verbs velaritzats ( c)
Els verbs velaritzats ( c)
 
Dori dos 1213_mt004_r1_verbs
Dori dos 1213_mt004_r1_verbsDori dos 1213_mt004_r1_verbs
Dori dos 1213_mt004_r1_verbs
 
Pronoms forts i febles
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i febles
 
01 pronoms
01 pronoms01 pronoms
01 pronoms
 
Pronoms febles teoria-exercicis
Pronoms febles teoria-exercicisPronoms febles teoria-exercicis
Pronoms febles teoria-exercicis
 
Normes ortogràfiques
Normes ortogràfiquesNormes ortogràfiques
Normes ortogràfiques
 
Els verbs
Els verbsEls verbs
Els verbs
 
Pronoms febles
Pronoms feblesPronoms febles
Pronoms febles
 
Present Simple
Present SimplePresent Simple
Present Simple
 
Present Simple
Present SimplePresent Simple
Present Simple
 

More from annaasiscar

Llistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitLlistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nit
annaasiscar
 
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitLlistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit
annaasiscar
 
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaLlistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
annaasiscar
 
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitLlistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit
annaasiscar
 
Alumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES IIAlumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES II
annaasiscar
 
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
annaasiscar
 
Perífrasis verbals exercicis
Perífrasis verbals exercicisPerífrasis verbals exercicis
Perífrasis verbals exercicis
annaasiscar
 
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tllConsonants laterals l, l l, ll, tl, tll
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll
annaasiscar
 
Labials B i V
Labials B i VLabials B i V
Labials B i V
annaasiscar
 
Derivació-composició-habilitació-neologismes
Derivació-composició-habilitació-neologismesDerivació-composició-habilitació-neologismes
Derivació-composició-habilitació-neologismes
annaasiscar
 
Apostrofació i contracció
Apostrofació i contraccióApostrofació i contracció
Apostrofació i contracció
annaasiscar
 
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numeralsQuantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals
annaasiscar
 
Accentuació i dièresi
Accentuació i dièresiAccentuació i dièresi
Accentuació i dièresi
annaasiscar
 
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongsAlfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
annaasiscar
 
Demostratius i possessius
Demostratius i possessiusDemostratius i possessius
Demostratius i possessius
annaasiscar
 
Flexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombreFlexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombre
annaasiscar
 
Tipus d'article i *lo incorrecte
Tipus d'article i *lo incorrecteTipus d'article i *lo incorrecte
Tipus d'article i *lo incorrecte
annaasiscar
 
Graella avaluació exposició oral
Graella avaluació exposició oralGraella avaluació exposició oral
Graella avaluació exposició oral
annaasiscar
 
Flexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènereFlexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènere
annaasiscar
 
Diversitat lingüística
Diversitat lingüísticaDiversitat lingüística
Diversitat lingüística
annaasiscar
 

More from annaasiscar (20)

Llistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitLlistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nit
 
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitLlistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit
 
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaLlistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
 
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitLlistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit
 
Alumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES IIAlumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES II
 
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
 
Perífrasis verbals exercicis
Perífrasis verbals exercicisPerífrasis verbals exercicis
Perífrasis verbals exercicis
 
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tllConsonants laterals l, l l, ll, tl, tll
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll
 
Labials B i V
Labials B i VLabials B i V
Labials B i V
 
Derivació-composició-habilitació-neologismes
Derivació-composició-habilitació-neologismesDerivació-composició-habilitació-neologismes
Derivació-composició-habilitació-neologismes
 
Apostrofació i contracció
Apostrofació i contraccióApostrofació i contracció
Apostrofació i contracció
 
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numeralsQuantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals
 
Accentuació i dièresi
Accentuació i dièresiAccentuació i dièresi
Accentuació i dièresi
 
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongsAlfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
 
Demostratius i possessius
Demostratius i possessiusDemostratius i possessius
Demostratius i possessius
 
Flexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombreFlexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombre
 
Tipus d'article i *lo incorrecte
Tipus d'article i *lo incorrecteTipus d'article i *lo incorrecte
Tipus d'article i *lo incorrecte
 
Graella avaluació exposició oral
Graella avaluació exposició oralGraella avaluació exposició oral
Graella avaluació exposició oral
 
Flexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènereFlexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènere
 
Diversitat lingüística
Diversitat lingüísticaDiversitat lingüística
Diversitat lingüística
 

Recently uploaded

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
MireiaForcadaSabat
 
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
mmcastillo01
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 

Recently uploaded (6)

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
 
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 

Verb classificació

 • 1. EL VERB  Forma i aspectes generals:  La flexió verbal  La conjugació  Paradigma dels verbs regulars  Alteracions:  Canvis ortogràfics (1a conj.)  Velarització (2a conj.)  Verbs incoatius i purs (3a conj.)  Classificació dels verbs segons els complements:  Copulatius/atributius i predicatius  De règim o preposicionals  Complement introduït per preposició  Reflexius  Recíprocs  Transitius i intransitius  Pronominals i no pronominals
 • 2. Forma i aspectes generals: la flexió verbal  Indica estats d’ànim, sentiments, processos, esdeveniments, moviments, accions o existència d’éssers animats o inanimats.  Fa de nexe entre el subjecte i el predicat nominal; també pot construir una oració per si mateix.  És el nucli de sintagma verbal en tant que expressa l'acció que fa o rep el subjecte.  Té flexió de persona i nombre, temps, aspecte, mode i veu. Les marques de flexió s’observen el morfema verbal. Cant-àvem lexema + morfema: persona (1ª) signif. sem.+info gram. nombre (pl.) temps (imperfet) mode (indicatiu)
 • 3. Forma i aspectes generals: la flexió verbal Mo de Indicatiu Acció real i segura. Frases afirmatives, negatives, interrogatives. El rescat no millorarà la situació de crisi Subjuntiu Probabilitat, desig, dubte, hipòtesi o actitud subjectiva. També prohibicions. Tant de bo jutjaren els responsables de la crisi Imperatiu Ordres i instruccions Salveu les persones, no els bancs! Condicional Condicions i suposicions Seria més just si canviara el model econòmic P i N 1a, 2a, 3a Singular (imperatiu no té 1a sg.) Treballe, treballes, treballa 1a, 2a, 3a Plural Treballem, treballeu, treballen As pe ct e Perfectiu Acció acabada (passat simple o perifràstic+temps compostos) La reforma laboral no ha millorat el mercat de treball Imperfectiu Acció inacabada (temps simples) Abans teníem més drets socials Te m ps Present (simultaneïtat) Pense, opines, analitza Passat (anterioritat) Va manifestar, haguera sabut Futur (posterioritat) Farem
 • 4. Forma i aspectes generals: la conjugació  La conjugació és el conjunt de totes les formes del verb.  Segons si s'altera o no el lexema o el morfema en la conjugació, un verb pot ser regular o irregular.  La coneixem separant el morfema d’infinitiu: Conjugació 1a 2a 3a Morfemes d'infinitiu -ar -er -re -r -ir Exemples Ball-ar Parl-ar Tém-er Sab-er Bat-re Perd-re Di-r Du-r Fe-r PURA INCOATIVA Sent-ir Dorm-ir Pat-ir Serv-ir
 • 6. Forma i aspectes generals: alteracions  Atenció als canvis ortogràfics ç/c, j/q, c/qu, g/gu en la 1a conj. i altres:  Començar-comences  Menjar-menges  Trencar-trenques  Navegar-navegues...
 • 7. Forma i aspectes generals: la velarització  Verbs velaritzats: verbs de la 2a conj. que afegeixen al lexema un so velar representat per les grafies c/qu o g/gu en alguns temps:  Present d’indicatiu (1a sg.): aprenc, moc, molc...  Present de subjuntiu: aprenga, moga, molga...  Imperfet de subjuntiu: aprenguera, moguera, molguera...  Passat simple: coneguí, moguí, molguí, meresquí  Imperatiu: aprenguen, creguem, cresquen...  Participi: begut, creguda, paregudes, crescudes...  Hi ha verbs d’altres conjugacions que es comporten igual: estar, córrer, dir, dur, haver, vindre, tindre, obrir, omplir...
 • 8. Forma i aspectes generals: la conjugació  Els dos models de la 3a conj. PURS INCOATIUS Lex.+ morf. Lex. + increment + morf. [-isc-/-isqu-, -(e)ix-] Model: dormir jo dorm+Ø tu dorm+s ella/ell dorm+Ø nosaltres dorm+im vosaltres dorm+iu elles/ells dorm+en Model: servir jo serv+isc tu serv+eix+es ella/ell serv+eix nosaltres serv+im vosaltres serv+iu elles/ells serv+eixen Altres: bullir, collir (i derivats), consentir, cosir, cruixir, fugir, morir, obrir, omplir, sentir, tossir... Altres: afegir, ajupir-se, assumir, consumir, oir, presumir, resumir, repercutir, vestir... Accepten ambdues conjugacions: afegir, escopir, engolir, fregir, llegir, mentir, tenyir, renyir, vestir... Particularitats: els verbs acudir i lluir canvien de significat segons el model seguit: Acudir (pur) significa vindre una idea al cap. Lluir (pur) significa emetre llum, ser lluminós. (incoatiu) significa anar o vindre a un lloc. (incoatiu) significa tindre aspecte resplendent.
 • 9. Classificació dels verbs segons la relació amb els complements  Copulatius/atributius i predicatius  Subj. + atribut: ser, estar, semblar, paréixer Ella sembla intel·ligent  Subj. + predicat Ella anirà a l'assemblea  De règim o preposicionals  Complement introduït per preposició Sempre es riuen de tu (burlar-se), pensa en això!  Reflexius  L'acció recau sobre el subj. Ja t'has dutxat? (dutxar-se)
 • 10. Classificació dels verbs segons la relació amb els complements  Recíprocs  L'acció es fa i es rep alhora Elles s'estimen molt Ells no paren d'insultar-se  Transitius i intransitius  Porten CD: Avisa les teues amigues  No porten CD: Telefona al teu germà  Pronominals i no pronominals  Amb pron feble sense funció sintàctica Es desdejuna cada matí a les 7:30h  Sense pron feble Calleu, que vull saber què diu!
 • 11. Verbs transitius Afectar: La pobresa afecta més gent cada any. Acabar: Quan acabaràs aquella obra? *Quan acabaràs amb aquella obra? Apassionar: La lectura l'apassiona, la música, no. *La lectura li apassiona Apropiar-se: Es van apropiar tot el patrimoni dels seus pares. *Es van apropiar de tot... Carregar: Sempre carrega totes les conseqüències. *Sempre carrega amb totes... Complir: Cal complir els deures. *Cal complir amb els deures. Continuar: Hem de continuar el nostre treball. *Hem de continuar amb el nostre treball. Córrer: La notícia ha corregut tot el poble com la pólvora. *La notícia ha corregut per tot... Dimitir: Ha dimitit el càrrec de secretari. *Ha dimitit del càrrec de secretari. Donar: Heu de donar menjar al qui té fam. *Heu de donar de menjar al qui té fam. Encertar: L'alumne va encertar la solució. *L'alumne va encertar amb la solució. Entrenar: Guardiola entrenava el Barça. *Cruyff entrenava en el Barça. Faltar: Falta acabar el tema 69. *Falta per acabar el tema 69. Obsequiar (obsequiem persones –CD-, no els objectes que es regalen):L'he obsequiat amb un llibre antic. *L'he obsequiat un llibre antic. Parlar: Parla l'anglés molt fluidament. *Parla en anglés molt fluidament. Quedar-se: Quede's el canvi. * Quede's amb el canvi. Somiar: De petit somiava ser model. *De petit somiava a ser model. Soprendre: Va sorprendre les seues amigues amb aquella notícia. Tirar i estirar: El cavall tira el carro amb força. *El cavall tira del carro amb força.
 • 12. Verbs intransitius Avortar: L'exèrcit va fer avortar el colp d'Estat. *L'exèrcit avortà el colp d'Estat. Apel·lar: Apel·laren contra la resolució. *Apel·laren la resolució. Callar: Les bombes no faran callar el poble. *Les bombes no callaran el poble. Cessar: El president ha fet que el ministre de l'Interior cesse en el seu càrrec. *El president ha cessat el ministre de l'Interior. Córrer: Diumenge que ve correrem en la marató. *Diumenge que ve correrem la marató. Dimitir: El conseller ha fet dimitir el subsecretari. *El conseller ha dimitit el subsecretari. Esmorzar, dinar, berenar i sopar: Per a dinar hem menjat olleta de carn. He sopat amb una cuixa de pollastre al forn. *Hem dinat olleta de carn. *He sopat una cuixa de pollatre al forn. Informar (quan significa 'fer un informe'):El ministre ha emés (ha fet, ha elaborat) un informe per a tot el gabinet. *El ministre ha informat tot el gabinet. Legislar: Estan legislant sobre el dret a l’avortament. * Estan legislant el dret... Recórrer (quan significa 'interposar un recurs'): Ha recorregut contra la sentència. *Ha recorregut la sentència. Telefonar: Telefona-li, és el seu aniversari. *Telefona’l...
 • 13. Verbs pronominals  El pronom ha perdut el caràcter de substitució pronominal però, es manté en la conjugació. Anar-se'n: No me n'aniré sense aconseguir-ho! Aprimar-se, engreixar-se: Enguany has aconseguit aprimar-te moltíssim. *Enguany has aconseguit aprimar moltíssim. Assentar-se (caure bé, algun aliment): No se m’ha assentat bé el sopar.* No m’ha sentat bé el sopar. Desdejunar-se, menjar-se, beure’s: Avui no t'has desdejunat res? *Avui no has desdejunat res? Entrenar-se: Els futbolistes han d'entrenar-se tots els dies. *Els futbolistes han d'entrenar tots els dies. Penedir-se: No es va penedir mai del que havia fet. Pensar-se (quan significa 'creure'): Què et penses que volia dir-nos el teu oncle? *Què penses que volia dir-nos el teu oncle?
 • 14. Verbs no pronominals Albergar: El representant albergà en un hotel luxós. *El representant s'albergà en un hotel luxós. Anar: Ha anat de passeig. *S'ha anat de passeig. Baixar: Baixaren del tren en marxa. *Es baixaren del tren en marxa. Callar: Calla! *Calla't! Caure:Caigué del cavall perquè estava marejat. *Es caigué del cavall perquè estava marejat. Conéixer: Coneix el país com si hi haguera nascut. *Es coneix el país com si hi haguera nascut. Coure: La paella ha cuit massa. *La paella s'ha cuit massa. Demanar: Si vols el disc, demana'l. *Si vols el disc, demana-te'l. Estar (en el sentit de 'romandre en un estat determinat‘): Has d'estar quiet! *Has d'estar-te quiet! Fer (quan significa 'simular‘): No faces el saberut, que ja et coneixem. *No et faces el saberut, que ja et coneixem. Fumar: Fuma sis paquets diaris de tabac negre. *Es fuma sis paquets diaris de tabac negre. Marxar: Va marxar sense acomiadar-se. *Es va marxar sense acomiadar-se. Olorar: Jo olore que ací algú amaga alguna cosa. *Jo m'olore que ací algú amaga alguna cosa. Omplir: Tothom omple les butxaques. *Tothom s'omple les butxaques.
 • 15. Verbs no pronominals Passar (transcórrer el temps, ocupar el temsp en alguna activitat, cessar o dissipar alguna cosa, transportar-se a un lloc, passar de la ratlla): Una setmana passa volant. Passaré per ta casa més tard. *Una setmana es passa volant. *Em passaré per ta casa més tard. Pujar: Vaig pujar a l'arbre. Prendre (en el sentit de 'consumir‘): Els meus amics sempre prenen te. *Els meus amics sempre es prenen te. Quedar (quan significa 'tornar-se, esdevenir‘):Ha quedat geperut a causa de l'edat. *S'ha quedat geperut a causa de l'edat. Riure (quan no significa ‘burlar-se’): La meua cosina sempre està rient. *La meua cosina sempre està rient-se. Saber: El meu germà no sap la lliçó d'història. *El meu germà no se sap la lliçó... Saltar (=ometre): Has saltat una pàgina. *T’has saltat una pàgina. Seure (però, asseure's): Seu ací. Témer (=considerar que ocorrerà): Tem que enguany no podré estiuejar a la platja. *Em tem que enguany no podré estiuejar a la platja. Venir: A vore si veniu prompte a casa. *A vore si us veniu prompte...
 • 16. Verbs amb ús pronominal o no  Ús pronominal:  S'ha aclarit el dia  S'ho va callar tot  Coneix-te a tu mateix  Es desperta amb la claror  Les futbolistes s'entrenen al camp  Ella s'explica molt bé  Aquest peix comença a passar-se  Posa't bé o no es posarà contenta  Sempre es riuen de tu Ús no pronominal:  Hem aclarit la salsa  Calleu, ja n'hi ha prou!  Coneix tota l'obra de  La mare el desperta cada dia  L'entrenadora entrena l'equip femení  La professora ho explica bé  El curs passa més de pressa cada any  Posa les coses ací  Tothom va riure els acudits que contava.