Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Substantiu

60,156 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

El Substantiu

  1. 1. EL SUBSTANTIU La flexió nominal ESCOLA SADAKO Departament de Llengües
  2. 2. El substantiu: És una paraula variable (té gènere i nombre) que designa persones, animals,coses, accions i idees. Exemples: Anna, gos, casa, tomb, desig, tranquil.litat...
  3. 3. El gènere del substantiu. En general, el gènere del substantiu és totalment arbitrari quan designa coses o idees abstractes. Quan designa persones o animals que tenen dos gèneres el femení es forma de diferents maneres: 1-Generalment s’ afageix una –a al masculí. 2- De vegades, el fet d’ afegir una –a fa que l’última consonant es modifiqui . Masculí + a avi------- àvia fillol------fillola gat------ gata assistent---assistenta pintor---pintora -t -da -c -ga -p -ba -f -va nebot neboda amic amiga borrec borrega llop lloba serf serva -u -va -l -l.la -s -ssa hereu hereva Marcel Marcel.la gos gossa
  4. 4. El gènere del substantiu. 3- En un nombre reduït de casos és el masculí que es forma a partir del femení: abella abellot bruixa bruixot guilla guillot perdiu perdigot dida didot merla merlot 4- Hi ha masculins i femenins que tenen un arrel diferent: amo mestressa marit muller ase somera marrà ovella oncle tia cavall egua gendre nora toro vaca home dona
  5. 5. El gènere del substantiu. 5- De vegades la mateixa forma serveix per a tots dos gèneres. És el cas dels substantius acabats en : -aire el/la cantaire boletarire drapaire -ista el/la modista artista excursionista -cida el/la suïcida homicida fraticida
  6. 6. El nombre del substantiu. 1- La majoria dels substantius formen el plural afegint una –s al singular. 2- Els substantius acabats en –a àtona canvien aquesta –a per –es: Ex: casa cases dia dies singular + s plural home homes pal pals senglar senglars -ca ques -ça ces -ja ges -gua gües -ga gues -qua qües roca roques raça races pluja pluges aigua aigües piga pigues pasqua pasqües
  7. 7. El nombre del substantiu. 3- la majoria dels substantius acabats en vocal tònica afegeixen –ns mà mans pi pins veí veïns bacallà bacallans carbó carbons bé béns pa pans camió camions. 4- els substantius masculins acabats en -s, -ç, -x, -ix, -tx formen el plural afegin –os gas gasos lluç lluços gos gossos braç braços sufix sufixos peix peixos reflex reflexos calaix calaixos despatx despatxos cartutx cartutxos
  8. 8. El nombre del substantiu. 5- Substantius acabats en –sc, -st, -xt, -ig tenen doble forma del plural, es a dir poden formar el plural afegint un –s o bé –os. -sc quiosc quioscs o quioscos -st gest gests o gestos -xt text texts o textos -ig assaig assaigs o assajos <ul><li>6- Hi ha un seguit de mots que són invariables </li></ul><ul><li>Els mots acabats en –us : cactus, anus, eucaliptus, fetus, focus, globus, hiatus, lapsus, tipus, virus... </li></ul><ul><li>- Alguns mots compostos : milhomes, penja-robes, salvavides, paracaigudes... </li></ul><ul><li>Altres: atles, llapis, pelvis, temps, pols, tos, els afores, els calçotets, les noces, les pessigolles... </li></ul>

×