Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll

700 views

Published on

Teoria JQCV

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll

 1. 1. Consonants laterals  L·L  LL, TL, TLL  Remarques  Activitats
 2. 2. Consonants laterals Les consonants laterals poden pronunciar-se de manera geminada i sonar dobles [ll] o [ʎʎ] tot i que no se sol percebre: SO GRAFIES EXEMPLES [l] L Balena, milió [ll] TL i L·L Atles, pàl·lida [ʎ] LL Llibertat, ull [ʎʎ] TLL Revetlla, ratllar PER AIXÒ, CONVÉ SABER QUE la ele geminada es correspon al grup llatí LL, que també s’ha conservat amb la grafia ll en italià, en francès i en llatinismes de l’anglès: col·leccionar – collezionare – collectionner – to collect col·lapse – collasso – collapsus – collapse pol·lució – polluzione – pollution - pollution
 3. 3. L·L a principi de paraula al· Direcció; acostament al·lèrgia, al·lucinar a- (verbal.): alentir, alinear a- (neg.): alàlia, alitúrgic, alògic il· Negació; finalitat; inclusió il·legal, il·luminar, il·lació col· Companyia, amb col·lecció, col·legi síl· Conjuntament síl·laba siloxà, silueta, silur gal· Gal, de la Gàl·lia gal·lés, gal·licisme Galicia, gallec al·l(o) Altre, distint al·lòcton cal·l(i) Bell cal·ligrafia fil·l(o) Fulla fil·loxera mil·l(i) Mil mil·lèsim, mil·límetre milé (mil·lèsim), miler, milió, milionari, milionada, bilió, bilionari...
 4. 4. L·L a final de paraula -el·la / -el·lar aquarel·la,caravel·la, franel·la, ombrel·la; acaramel·lar, flagel·lar, interpel·lar... -il·la / -il·lar clorofil·la, goril·la, pupil·la, til·la; destil·lar, oscil·lar, titil·lar, vacil·lar -el·lir compel·lir, expel·lir, impel·lir, repel·li -el·lo borratxel·lo (mesura mallorquina de vi), xarel·lo (tipus de raïm i vi fet amb eixe raïm), xitxarel·lo (persona destrellatada)
 5. 5. Derivats cultes  Emparentats amb mots que tenen l o ll final o medial: acaramel·lar i caramel·litzar (de caramel), argil·lífer (argila), nul·la-anul·lar (nul), tranquil·la (tranquil), al·liaci (all), ampul·lós (ampolla), axil·la (aixella), cancel·lar (cancell), capil·lar (cabell), coral·lí (corall), cristal·lí (cristall), fal·lible (fallar), flagel·lar (flagell), gal·linaci (gall), lul·lià (Llull), mal·leable (mall), metàl·lic (metall), mol·lície (moll), pàl·lid (palla), pel·lícula (pell), sigil·lar (segell), violoncel·lista (violoncel)...
 6. 6. Altres paraules amb L·L bagatel·la, bèl·lic, Brussel·les, cel·lofana, cèl·lula, circumval·lar, col·liri, corol·la, el·lipse, el·lipsis, excel·lent, fal·laç, fal·lera, fàl·lic, fil·loxera, hel·lènic, instal·lar, intel·ligent, libèl·lula, lil·liputenc, medul·la, mol·lusc, pal·li, pal·liar, paral·lel, parcel·la, pel·lícula, penicil·lina, pol·len, pol·lució, pol·luir, pul·lular, .pusil·lànime, putxinel·li, rebel·lió, repel·lent, satèl·lit, sol·licitar, tel·lúric, til·la, vel·leïtat...
 7. 7. Noms propis d'origen grec o llatí Al·là, Apel·les, Apol·lo, Aquil·les, Avel·lí, Brussel·les, Caracal·la, Gal·la, Gàl·lia, Camil·la, Ciril·li, Compostel·la, Marcel·la, Marcel·lí, Mosel·la, Priscil·la, Sal·lusti, Sil·la (o Sul·la), Tertul·lià , Tul·li...
 8. 8. Remarques  S'escriuen amb L: anular (d'anell), consiliari (de consell), filial (fill), foli (full)  El sufix -ela (‘col·lectiu'): clientela, parentela...  -fil (‘amic'): bibliòfil, cinèfil  Els italianianismes musicals s'escriuen amb LL: allegro i allegretto.  Alguns mots canvien de significat segons porten L o L·L: al·locució-alocució; al·ludir-eludir; anul·lar-anular...
 9. 9. LL, TL o TLL LL a principi de mot enmig de mot a final de mot llavi, llémena, llinatge, llòbrega, lluir callar, molla, pallús coll, gall, matoll, pell, Sabadell TLL enmig de mot bitllet, butlleta, butlletí, ratlla, rotllo, enrotllar, esquitllar-se, ratllar, rotllar, rutllar TL enmig de mot ametla, batle, bitla, butla, espatla, motle, motlura, Novetlè, rotle, vetlar en mots cultes atlant, Atlàntic, Atlàntida, atles, atleta
 10. 10. Remarques  En els dígrafs TL i TLL no es pronuncia la t: ametla, guatla, motle; ratlla, butlletí, rotllo...  En alguns parlars hi ha doblets TL/TLL: ametla/ametlla, batle/batlle, guatla/guatlla, espatla/espatlla, motle/motlle, vetla/vetlla...  Alguns mots es poden escriure amb LL o L indistintament: liberal o lliberal; galeta o galleta PRACTIQUEU PUNXANT ACÍ

×