SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
) فصل 5: مادهژنتیک هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
1 
»4« -1 گسينه ي 
كًَلئيك اظيذ بّ هبد ي رٍاثتي رّ ظل لَ عّت ذٌ ك وّب ذًٌ كرث يَّذرات بّ پر تٍئيي بّ پلي هر عّت ذٌ. 
رد ظبير گسي بّ: 
ثراي گلج لَ لرهس در ا عًبى صبدق يًعت. :»1« گسي ي 
در عي پذيذ ي ترا عًف رَهبظي ىَ يب نّ ي غَي در ثبكتري بّ، هبد ي رٍاثتي هي ت اَ ذً از ظل لَي غير از ظل لَ هبدري ث ارث :»2« گسي ي 
ثرظذ. 
در هبد ي ش تًيك اعلاعبت دظت رَالعول بّيي فًْت اظت ك ثعيبري از يٍصگي بّي جب ذًار ث آى ثعتگي دارد. :»3« گسي ي 
»3« -2 گسينه ي 
گريفيت ثراي ثررظي ايي ك آيب كپع لَ عبهل هرگ ه غَ بّظت يب خير، تعذادي ثبكتري كپع لَ دار را ثب گرهب كؽت ظپط آى بّ را ث ه غَ بّ تسريك كرد. ا هؽب ذّ كرد ك ه غَ بّ پط از آى ثيوبر ؽًذ ذً ز ذً هب ذً ذً. 
گريفيت دريبفت ك كپع لَ ثبكتري عبهل هرگ ه غَ بّ يًعت. ا ظپط ثبكتري بّي ثذ ىٍ كپع لَ ز ذً ثبكتري بّي كپع لَ داري را ك ثر اثر گرهب كؽت ث دَ، ثب يكذيگر هخل طَ هخل طَ حبصل را ث ه غَ بّ تسريك كرد. تًيج ي ايي آزهبيػ غير ه تٌظر ث دَ. ا هؽب ذّ كرد 
ك وّ ي ه غَ بّ در اثر اثتلا ث ثيوبري رات الري هرد ذً. گريفيت پط از ثررظي خ ىَ ه غَ بّي هرد ،ُ ثب كوبل تعجت هؽب ذّ كرد ك در 
خ ىَ ايي ه غَ بّ، ثعضي از ثبكتري بّي ثذ ىٍ كپع لَ، كپع لَ دار ؼذ ا ذً. ث عجبرت ديگر، ثبكتري بّي ثذ ىٍ كپع لَ ثب دريبفت هبد ي 
رٍاثتي تغيير ؼكل داد ث ثبكتري بّي كپع لَ دار تجذيل ؼذ ا ذً. 
»4« -3 گسينه ي 
گريفيت ثراي ثررظي ايي ك آيب كپع لَ عبهل هرگ ه غَ بّظت يب خير، تعذادي ثبكتري كپع لَ دار را ثب گرهب كؽت ظپط آى بّ را ث ه غَ بّ تسريك كرد. ا هؽب ذّ كرد ك ه غَ بّ پط از آى ثيوبر ؽًذ ذً ز ذً هب ذً ذً. 
»1« -4 گسينه ي 
ي DNA ، اي رَي وّكبراػً اثتذا عصبر ي ظل لَي ثبكتري بّي كپع لَ دار كؽت ؼذ را اظتخراج كرد ذً ظپط ثراي تحكين ادعبي خ دَ 
ثبكتري بّي كپع لَ دار را ث ع رَ خبلص ت يْ وً دَ ذً. 
» 4« -5 گسينه ي 
2 پي ذًَ ل ذٌ- فعفبت 2 n ، پي ذًَ فعف دَي اظتر n ، گر فعفبت n ، ي حلقوي DNA كًَلئ تَيذ در ه لَك لَ n ث ازاي 
n ثبز بّي پ رَي يٌ 
جٍ دَ دارد. 
»3« -6 گسينه ي 
6 كتبة درظي هيبى جفت كًَلئ تَيذ بّي هكول هوكي اظت 2 يب 3 پي ذًَ يّذر شٍ يً جٍ دَ داؼت ثبؼذ. - ثب ت جَ ث ؼكل 4
2 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 5: ماده ژنتیک 
Keramat A. 
»4« -7 گسينه ي 
ثيي ثبز بّ هي ت اَ ذً د يب ظ پي ذًَ يّذر شٍ يً جٍ دَ داؼت ثبؼذ، از ايي ر هي ت اَى DNA اگر ث ايي ؼكل كتبة ت جَ ك يٌذ ك در ظبختبر 
تًيج گرفت تعذاد پي ذًَ يّذر شٍ يً از ظبير ه اَرد ثيػ تر اظت. 
»2« -8 گسينه ي 
هعبدل كًَلئ تَيذ ثبؼذ در اي صٌ رَت : n اگر 
ه لَك لَ پي ذًَفعف دَي اظتر پي ذًَل ذٌ-فعفبت پي ذًَل ذٌ-ثبز پ ي ذًَ يّذر شٍيً 
حذاكثر n حذالل n 2n-2 n- خغي 2 DNA 
2 
3n 
حذاكثر n حذالل n 2n n حلم يَ DNA 
2 
3n 
»4« -9 گسينه ي 
وّ ي رؼت بّي پلي كًَلئ تَيذي پلي هر بّيي عّت ذٌ ك پي ذًَ فعف دَي اظتر دار ذً. اگر ايي ه لَك لَ بّ حلم يَ ثبؼ ذٌ، لغجيت ذًار ذً. 
ثبؼ ذٌ از ريج كًََلئ تَيذ ظبخت هي ؼ ذًَ. اظيذ بّي كًَلئيك در RNA ثبؼ ذٌ، از دئ كَعي ريج كًََلئ تَيذ اگر DNA نّ چ يٌي اگر 
ظيت پَلاظن ثبكتري بّ، در ىٍ هبتريكط هيت كَ ذٌري اظتر هٍبي كلر پٍلاظت يًس ظ تٌس هي ؼ ذًَ. 
»1« -11 گسينه ي 
ديذ هي ؼ دَ. mRNA ي پيك يب RNA جٍ دَ دارد. كذ ىٍ در RNA ؼكل در ارتجبط ثب ل ذٌ ريج زَ اظت در ظبختبر 
»2« -11 گسينه ي 
ي حلم يَ تعذاد پي ذًَ بّي فعف دَي اظتر ثب تعذاد كًَلئ تَيذ بّ ثراثر اظت DNA ي حلم يَ دارد. در DNA آ بًث بٌ عًَي ظيب ثًَبكتري اظت 
چ ىَ رّ كًَلئ تَيذ يك پ تٌ زَ يًس دارد ث بٌثرايي تعذاد پي ذًَ بّي فعف دَي اظتر ثب تعذاد پ تٌ زَ بّ يًس ثراثر اظت. 
»4« -12 گسينه ي 
4 گسي 4 صحيح اظت چ ىَ لغجيت رؼت ي 4 عكط 2ٍ بًدرظت ا ذً چ ىَ ل ذٌ ايي رؼت بّ ريج زَ اظت ثيي گسي بّي 3 گسي بّي 1 
ي خغي عكط يكذيگرا ذً. DNA لغجيت رؼت ي الگ اظت. وّب غً رَ ك هي دا يًذ لغجيت د رٍؼت ي
) فصل 5: مادهژنتیک هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
3 
»2« -13 گسي ي 
حلم يَ ثبؼذ، زيرا DNA زهب يً تعذاد پي ذًَ بّي فعف دَي اظتر ثب تعذاد پي ذًَ بّي ل ذٌ- ثبز ثراثر هي ؼ دَ ك ه لَك لَ DNA در ه لَك لَ 
وّيؽ تعذاد پي ذًَ بّي ل ذٌ- ثبز ثراثر ثب تعذاد كًَلئ تَيذ بّظت اگر تعذاد كًَلئ تَيذ بّ ثب تعذاد پي ذًَ بّي فعف دَي اظتر ثراثر ثبؼذ ه لَك لَ 
ي خغي تعذاد پي ذًَ بّي فعف دَي اظتر د عذد از تعذاد كًَلئ تَيذ بّ كن تر اظت. DNA حلم يَ اظت. در يك ه لَك لَ DNA 
د عًَ پي ذًَ ل ذٌ- فعفبت جٍ دَ دارد: 1- پي ذًَ ل ذٌ ثب فعفبت در ىٍ رّ كًَلئ تَيذ 2- پي ذًَ ل ذٌ يك كًَلئ تَيذ ثب DNA در يك ه لَك لَ 
ي حلم يَ، تعذاد پي ذًَ ل ذٌ- فعفبت د ثراثر تعذاد DNA فعفبت كًَلئ تَيذ ديگر، حبل ثب يك هحبظج ي ك چَك هي ت اَى دريبفت ك در 
فعفبت ه جَ دَ اظت. 
»3« -14 گسينه ي 
حلم يَ تعذاد پي ذًَ بّي يّذر شٍ يً حذاكثر 2 DNA در رّ ه لَك لَ 
3n تعذاد كًَلئ تَيذ بّ اظت.( حذاكثر، زهب يً اظت n (. اظت n حذالل 
G __ C ك وّ ي پي ذًَ بّي يّذر شٍ يً از عًَ ظ گب يع يٌ 
__ 
__ 
حذالل، زهب يً اظت ك وّ ي پي ذًَ بّي يّذر شٍ يً از عًَ د گب ثبؼ ذٌ. A  T يع يٌ 
»3« -15 گسينه ي 
اظت. RNA صبدق اظت. هبد ي ش تًيك يٍر ضٍ بّري DNA اصل چبرگف در ه لَك لَ بّي 
»2« -16 گسينه ي 
تب ثبؼذ: n ي حلم يَ اظت. ثب فرض اي كٌ تعذاد كل كًَلئ تَيذ بّي آى DNA هبد ي ش تًيك اظترپت كَ كَ ضَ هًَ يًَب 
%51 كًَلئ تَيذ بّ داراي ثبز د حلم اي )پ رَي يٌ( 51 % داراي ثبز تك حلم اي )پيريويذي يٌ( عّت ذٌ. DNA - در يك ه لَك لَ 
- رّ كًَلئ تَيذ يك حلم ي آلي در ثخػ ل ذٌي خ دَ دارد، اگر كًَلئ تَيذ پ رَيي ثبؼذ د حلم ي آلي در ظبختوبى ثبز آلي خ دَ اگر 
% پيريويذيي ثبؼذ يك حلم ي آلي در ظبختوبى ثبز آلي خ دَ دارد. پط 51 % كًَلئ تَيذ بّ د حلم ي آلي در ظبختوبى خ دَ دار ذً 51 
ديگرظ حلم ي آلي در ظبختوبى خ دَ دار ذً. در هجو عَ هي ت اَى گفت: 
2.5n  تعذاد حلم بّي آلي 
ي حلم يَ تعذاد پي ذًَ بّي فعف دي اظتر ثب تعذاد كًَلئ تَيذ بّ ثراثر اظت. علا ثر ايي در ظبختوبى رّ كًَلئ تَيذ يك پي ذًَ DNA - در 
2n  ثيي ل ذٌ فعفبت آى كًَلئ تَيذ جٍ دَ دارد. پط هيت اَى گفت: تعذاد پي ذًَ بّي ل ذٌ فعفبت 
ث تعذاد كًَلئ تَيذ بّ ل ذٌ دئ كَعي ريج زَ جٍ دَ دارد. DNA - در يك ه لَك لَ 
»3« -17 گسي ي 
بّي د رؼت اِي صبدق اظت. DNA ا تً بْي چعج ذٌ تك رؼت اِي ظبير ه اَرد د رؼت اي عّت ذٌ. لب ىًَ چبرگف در ه رَد
4 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 5: ماده ژنتیک 
Keramat A. 
) سراسري خارج از كشور - 88 ( »3« -18 گسينه ي 
ت يْ كرد ذً. اهب ه اَرد ديگر ث ترتيت: X ثب ر غٍ پراغ پرت يَ DNA يٍلكي سٌ فرا كًليي تصب يٍري از ثل رَ بّي 
را اٍتع ىَ كريك ارائ كرد ذً. DNA -1 هذل گ يَ هيل اي 
-2 ا ذًاز گيري همذار ثبز بّي آلي در جب ذًاراى هختلف ت ظَظ چبرگف ص رَت گرفت. 
ي ثبكتري بّي كپع لَ دار را اي رَي ث ع رَ خبلص ت يْ كرد. DNA -3 
»1« -19 گسينه ي 
چ يٌي ثيبى داؼت ذٌ ك جٍ دَ راثغ ي هكولي ثيي ثبز بّ هي ت اَ ذً در فراي ذٌ ،DNA اٍتع ىَ كريك نّ زهبى ثب پيؽ بٌْد هذل خ دَ ثراي 
مًؽي اظبظي داؼت ثبؼذ. DNA وّب ذًٌظبزي 
»4« -21 گسينه ي 
بّي حبصل، يك رؼت ي جذيذ يك رؼت ي لذيوي DNA ايي اظت ك رّ كذام از DNA ه ظٌ رَ از وّب ذًٌظبزي يًو حفظ ؼذ ي 
دارد. 
»4« -21 گسينه ي 
4 3 
8 6 
  
DNA 
DNA 
»3« -22 گسينه ي 
پلي هراز اظت لّيكبز چ يٌي عولي ذًارد. DNA عول يٍرايؽي هرث طَ ث آ سًين 
»1« -23 گسينه ي 
پي ذًَ ل ذٌ ثبز در ىٍ كًَلئ تَيذ جٍ دَ دارد در ص رَتي ك در عي وّب ذًٌ ظبزي پي ذًَ ثيي كًَلئ تَيذ بّ ايجبد يب ؼكعت هي ؼ دَ. در عي 
ي حلم يَ د د را يّ تب هرحل اي از نّ د رٍ ؼذ ظپط ثراي رظيذى ث مًغ ي پبيبى وّب ذًٌ ظبزي ث نّ سًديك DNA وّب ذًٌ ظبزي 
ي حلم يَ ثبكتري ت بٌْ يك مًغ ي آغبز وّب ذًٌ ظبزي جٍ دَ دارد هعو لَاً د د رٍا يّ وّب ذًٌ ظبزي ايجبد هي ك ذٌٌ. DNA هي ؼ ذًَ. در 
هاي فاقد رشته هاي مادري 
كل هاي حاصل
) فصل 5: مادهژنتیک هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
5 
- 
»4« 24 گسينه ي 
پط از وّب ذًٌظبزي، د ه لَك لَ DNA ي دختر از يك ه لَك لَ DNA ي هبدر ايجبد هي ؼ دَ. تعذاد كًَلئ تَيذ بّي د ه لَك لَ DNA ي 
دختر، د ثراثر كًَلئ تَيذ بّي هبدر اظت، پط تعذاد دئ كَعي ريج زَ بّي د ه لَك لَ DNA ي دختر د ثراثر گر بّي فعفبت DNA ي هبدر 
اظت. 
رد ظبير گسي بّ: 
ثبز بّي پ رَيي رّ ه لَك لَ :»1« گسي ي DNA ، صًف كًَلئ تَيذ بّي آى اظت، پط پ رَيي بّي دٍ DNA ي دختر ثب ل ذٌ بّي يك DNA ي 
هبدر ثراثر اظت. 
رّ :»2« گسي ي DNA ي دختر يك رؼت ي پلي كًَلئ تَيذي جذيذ دارد، پط د رؼت ي جذيذ هرث طَ ث د DNA ي دختر ثب د رؼت ي DNA ي هبدر ثراثر اظت. 
تعذاد پل بّ صًف تعذاد كًَلئ تَيذي بّي رّ :»3« گسي ي DNA عّت ذٌ، پط پل بّي د DNA ي دختر ثب تعذاد ثبز بّي DNA ي هبدر 
ثراثر اظت. 
- »2« 25 گسينه ي 
- »2« 26 گسينه ي 
ت بٌْ ه رَد ج صحيح اظت. در عي وّب ذًٌظبزي پي ذًَ يّذر شٍ يً ثيي د رؼت ي الگ ت ظَظ آ سًين لّيكبز ؼكعت هي ؼ دَ، در حبلي ك آ سًين يٍرايػ ك ذٌٌ وّبى DNA پلي هراز اظت. 
ثررظي ظبير ه اَرد: 
الف: يٍرايػ در رؼت بّي دختري )رؼت بّي تبز ظبخت ؼذ (ُ رخ هي د ذّ. 
ة: در گٌّبم ايجبد پي ذًَ فعف دَي اظتر ثيي كًَلئ تَيذ بّ، ثب ؼكعتي يك پي ذًَ ك اٍَلاى ثيي فعفبت بّي كًَلئ تَيذ بّي ظ فعفبتي، 
كًَلئ تَيذ ثب يك فعفبت ث رؼت ي در حبل ظبخت اضبف هي ؼ دَ.
6 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 5: ماده ژنتیک 
Keramat A. 
 
 
»2« -27 گسينه ي 
ث عرح زير ت جَ ك يٌذ: 
رؼت ي رادي اَكتي رؼت ي غيررادي اَكتي ثب د رؼت ي رادي اَكتي DNA ه لَك لَ 
وّب ذًٌظبزي در هحيظ غيررادي اَكتي در عًل ا لٍ 
در عًل د مٍ 
اي ثب د رؼت ي رادي اَكتي در هحيظ جٍ دَ ذًارد. DNA در تًيج ه لَك لَ 
»3« -28 گسينه ي 
در وّب ذًٌ ظبزي ثبكتري بّ يك جبيگب ؼر عٍ وّب ذًٌ ظبزي جٍ دَ دارد ك هعو لَاً ايي جبيگب در همبثل جبيگب پبيبى لرار دارد. 
»3« -29 گسي ي 
دار ذً. DNA الف: در ثرخي ثبكتري بّ پلازهيذ جٍ دَ دار ذً، يع يٌ ثيػ از يك ه لَك لَ 
ج: پي ذًَ فعف دَياظتر عي وّب ذًٌظبزي در ظيت ظَل تؽكيل هيؼ دَ. 
د د رٍا يّ وّب ذًٌظبزي دارد. DNA د: در ثبكتري بّ هعو لَاً رّ

More Related Content

Viewers also liked

پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم
 پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم
پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سومAli Keramat
 
Applicazioni distribuite con Symfony2
Applicazioni distribuite con Symfony2Applicazioni distribuite con Symfony2
Applicazioni distribuite con Symfony2Matteo Galli
 
Kohort pada ibu bersalin
Kohort pada ibu bersalinKohort pada ibu bersalin
Kohort pada ibu bersalinIrma Delima
 
Menjadi pribadi yang melayani
Menjadi pribadi yang melayaniMenjadi pribadi yang melayani
Menjadi pribadi yang melayaniIrma Delima
 
Kegawat daruratan pada neonatal
Kegawat daruratan pada neonatalKegawat daruratan pada neonatal
Kegawat daruratan pada neonatalIrma Delima
 

Viewers also liked (9)

پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم
 پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم
پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم
 
Applicazioni distribuite con Symfony2
Applicazioni distribuite con Symfony2Applicazioni distribuite con Symfony2
Applicazioni distribuite con Symfony2
 
Sel
SelSel
Sel
 
Mas allá del 5 g
Mas allá del 5 g Mas allá del 5 g
Mas allá del 5 g
 
Kb Implan
Kb ImplanKb Implan
Kb Implan
 
Kohort pada ibu bersalin
Kohort pada ibu bersalinKohort pada ibu bersalin
Kohort pada ibu bersalin
 
Menjadi pribadi yang melayani
Menjadi pribadi yang melayaniMenjadi pribadi yang melayani
Menjadi pribadi yang melayani
 
Endometritis
EndometritisEndometritis
Endometritis
 
Kegawat daruratan pada neonatal
Kegawat daruratan pada neonatalKegawat daruratan pada neonatal
Kegawat daruratan pada neonatal
 

Similar to Pasokh fasl 5_sevom

اسئلة تحصيلية على التكاثر اللاجنسي 2015
اسئلة تحصيلية على التكاثر اللاجنسي 2015اسئلة تحصيلية على التكاثر اللاجنسي 2015
اسئلة تحصيلية على التكاثر اللاجنسي 2015Moonly Taha
 
البصمة اللونية إعجاز رباني
البصمة اللونية إعجاز ربانيالبصمة اللونية إعجاز رباني
البصمة اللونية إعجاز ربانيribat
 
بحث عناصر تكوين الحدائق العامة
بحث عناصر تكوين الحدائق العامةبحث عناصر تكوين الحدائق العامة
بحث عناصر تكوين الحدائق العامةTaha Farwan
 
التخطيط وكتابة الاهداف
التخطيط وكتابة الاهدافالتخطيط وكتابة الاهداف
التخطيط وكتابة الاهدافguest6e7444
 
Pasokh fasl 6_sevom
Pasokh fasl 6_sevomPasokh fasl 6_sevom
Pasokh fasl 6_sevomAli Keramat
 
إعداد المعلم في مجال التعليم الإلكتروني
إعداد المعلم في مجال التعليم الإلكترونيإعداد المعلم في مجال التعليم الإلكتروني
إعداد المعلم في مجال التعليم الإلكترونيmohamed
 
Any loan that draws profit/interest is usury
Any loan that draws profit/interest is usuryAny loan that draws profit/interest is usury
Any loan that draws profit/interest is usuryjamal kelani
 
المخدرات خطورة أمنية
المخدرات خطورة أمنيةالمخدرات خطورة أمنية
المخدرات خطورة أمنيةdangermind
 
المخدرات خطورة أمنية
المخدرات خطورة أمنيةالمخدرات خطورة أمنية
المخدرات خطورة أمنيةdangermind
 
Gene population
Gene populationGene population
Gene populationsaidlouzi
 
نمو السكان فى مصر
نمو السكان فى مصرنمو السكان فى مصر
نمو السكان فى مصروفاء محمد
 

Similar to Pasokh fasl 5_sevom (20)

اسئلة تحصيلية على التكاثر اللاجنسي 2015
اسئلة تحصيلية على التكاثر اللاجنسي 2015اسئلة تحصيلية على التكاثر اللاجنسي 2015
اسئلة تحصيلية على التكاثر اللاجنسي 2015
 
Chi square
Chi squareChi square
Chi square
 
البصمة اللونية إعجاز رباني
البصمة اللونية إعجاز ربانيالبصمة اللونية إعجاز رباني
البصمة اللونية إعجاز رباني
 
بحث عناصر تكوين الحدائق العامة
بحث عناصر تكوين الحدائق العامةبحث عناصر تكوين الحدائق العامة
بحث عناصر تكوين الحدائق العامة
 
Gii 2 sur_3
Gii 2 sur_3Gii 2 sur_3
Gii 2 sur_3
 
التخطيط وكتابة الاهداف
التخطيط وكتابة الاهدافالتخطيط وكتابة الاهداف
التخطيط وكتابة الاهداف
 
Pasokh fasl 6_sevom
Pasokh fasl 6_sevomPasokh fasl 6_sevom
Pasokh fasl 6_sevom
 
Biology
BiologyBiology
Biology
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
إعداد المعلم في مجال التعليم الإلكتروني
إعداد المعلم في مجال التعليم الإلكترونيإعداد المعلم في مجال التعليم الإلكتروني
إعداد المعلم في مجال التعليم الإلكتروني
 
تربية الاطفال
تربية الاطفالتربية الاطفال
تربية الاطفال
 
Any loan that draws profit/interest is usury
Any loan that draws profit/interest is usuryAny loan that draws profit/interest is usury
Any loan that draws profit/interest is usury
 
التكاثر
التكاثرالتكاثر
التكاثر
 
Haweya
HaweyaHaweya
Haweya
 
Infgen
InfgenInfgen
Infgen
 
المخدرات خطورة أمنية
المخدرات خطورة أمنيةالمخدرات خطورة أمنية
المخدرات خطورة أمنية
 
المخدرات خطورة أمنية
المخدرات خطورة أمنيةالمخدرات خطورة أمنية
المخدرات خطورة أمنية
 
Gene population
Gene populationGene population
Gene population
 
نمو السكان فى مصر
نمو السكان فى مصرنمو السكان فى مصر
نمو السكان فى مصر
 
Hakikat zuhud
Hakikat zuhudHakikat zuhud
Hakikat zuhud
 

More from Ali Keramat

پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دومپاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دومAli Keramat
 
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5Ali Keramat
 
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیش
پاسخنامه فصل پنجم  زیست سال پیشپاسخنامه فصل پنجم  زیست سال پیش
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیشAli Keramat
 
تست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیشتست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیشAli Keramat
 
پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم
 پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم
پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سومAli Keramat
 
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی Ali Keramat
 
پاسخ آزمون 2 1394
پاسخ آزمون 2 1394پاسخ آزمون 2 1394
پاسخ آزمون 2 1394Ali Keramat
 
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سومجزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سومAli Keramat
 
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اولزیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اولAli Keramat
 

More from Ali Keramat (9)

پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دومپاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
 
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
 
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیش
پاسخنامه فصل پنجم  زیست سال پیشپاسخنامه فصل پنجم  زیست سال پیش
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیش
 
تست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیشتست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیش
 
پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم
 پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم
پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم
 
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
 
پاسخ آزمون 2 1394
پاسخ آزمون 2 1394پاسخ آزمون 2 1394
پاسخ آزمون 2 1394
 
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سومجزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
 
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اولزیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
 

Pasokh fasl 5_sevom

  • 1. ) فصل 5: مادهژنتیک هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 1 »4« -1 گسينه ي كًَلئيك اظيذ بّ هبد ي رٍاثتي رّ ظل لَ عّت ذٌ ك وّب ذًٌ كرث يَّذرات بّ پر تٍئيي بّ پلي هر عّت ذٌ. رد ظبير گسي بّ: ثراي گلج لَ لرهس در ا عًبى صبدق يًعت. :»1« گسي ي در عي پذيذ ي ترا عًف رَهبظي ىَ يب نّ ي غَي در ثبكتري بّ، هبد ي رٍاثتي هي ت اَ ذً از ظل لَي غير از ظل لَ هبدري ث ارث :»2« گسي ي ثرظذ. در هبد ي ش تًيك اعلاعبت دظت رَالعول بّيي فًْت اظت ك ثعيبري از يٍصگي بّي جب ذًار ث آى ثعتگي دارد. :»3« گسي ي »3« -2 گسينه ي گريفيت ثراي ثررظي ايي ك آيب كپع لَ عبهل هرگ ه غَ بّظت يب خير، تعذادي ثبكتري كپع لَ دار را ثب گرهب كؽت ظپط آى بّ را ث ه غَ بّ تسريك كرد. ا هؽب ذّ كرد ك ه غَ بّ پط از آى ثيوبر ؽًذ ذً ز ذً هب ذً ذً. گريفيت دريبفت ك كپع لَ ثبكتري عبهل هرگ ه غَ بّ يًعت. ا ظپط ثبكتري بّي ثذ ىٍ كپع لَ ز ذً ثبكتري بّي كپع لَ داري را ك ثر اثر گرهب كؽت ث دَ، ثب يكذيگر هخل طَ هخل طَ حبصل را ث ه غَ بّ تسريك كرد. تًيج ي ايي آزهبيػ غير ه تٌظر ث دَ. ا هؽب ذّ كرد ك وّ ي ه غَ بّ در اثر اثتلا ث ثيوبري رات الري هرد ذً. گريفيت پط از ثررظي خ ىَ ه غَ بّي هرد ،ُ ثب كوبل تعجت هؽب ذّ كرد ك در خ ىَ ايي ه غَ بّ، ثعضي از ثبكتري بّي ثذ ىٍ كپع لَ، كپع لَ دار ؼذ ا ذً. ث عجبرت ديگر، ثبكتري بّي ثذ ىٍ كپع لَ ثب دريبفت هبد ي رٍاثتي تغيير ؼكل داد ث ثبكتري بّي كپع لَ دار تجذيل ؼذ ا ذً. »4« -3 گسينه ي گريفيت ثراي ثررظي ايي ك آيب كپع لَ عبهل هرگ ه غَ بّظت يب خير، تعذادي ثبكتري كپع لَ دار را ثب گرهب كؽت ظپط آى بّ را ث ه غَ بّ تسريك كرد. ا هؽب ذّ كرد ك ه غَ بّ پط از آى ثيوبر ؽًذ ذً ز ذً هب ذً ذً. »1« -4 گسينه ي ي DNA ، اي رَي وّكبراػً اثتذا عصبر ي ظل لَي ثبكتري بّي كپع لَ دار كؽت ؼذ را اظتخراج كرد ذً ظپط ثراي تحكين ادعبي خ دَ ثبكتري بّي كپع لَ دار را ث ع رَ خبلص ت يْ وً دَ ذً. » 4« -5 گسينه ي 2 پي ذًَ ل ذٌ- فعفبت 2 n ، پي ذًَ فعف دَي اظتر n ، گر فعفبت n ، ي حلقوي DNA كًَلئ تَيذ در ه لَك لَ n ث ازاي n ثبز بّي پ رَي يٌ جٍ دَ دارد. »3« -6 گسينه ي 6 كتبة درظي هيبى جفت كًَلئ تَيذ بّي هكول هوكي اظت 2 يب 3 پي ذًَ يّذر شٍ يً جٍ دَ داؼت ثبؼذ. - ثب ت جَ ث ؼكل 4
  • 2. 2 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 5: ماده ژنتیک Keramat A. »4« -7 گسينه ي ثيي ثبز بّ هي ت اَ ذً د يب ظ پي ذًَ يّذر شٍ يً جٍ دَ داؼت ثبؼذ، از ايي ر هي ت اَى DNA اگر ث ايي ؼكل كتبة ت جَ ك يٌذ ك در ظبختبر تًيج گرفت تعذاد پي ذًَ يّذر شٍ يً از ظبير ه اَرد ثيػ تر اظت. »2« -8 گسينه ي هعبدل كًَلئ تَيذ ثبؼذ در اي صٌ رَت : n اگر ه لَك لَ پي ذًَفعف دَي اظتر پي ذًَل ذٌ-فعفبت پي ذًَل ذٌ-ثبز پ ي ذًَ يّذر شٍيً حذاكثر n حذالل n 2n-2 n- خغي 2 DNA 2 3n حذاكثر n حذالل n 2n n حلم يَ DNA 2 3n »4« -9 گسينه ي وّ ي رؼت بّي پلي كًَلئ تَيذي پلي هر بّيي عّت ذٌ ك پي ذًَ فعف دَي اظتر دار ذً. اگر ايي ه لَك لَ بّ حلم يَ ثبؼ ذٌ، لغجيت ذًار ذً. ثبؼ ذٌ از ريج كًََلئ تَيذ ظبخت هي ؼ ذًَ. اظيذ بّي كًَلئيك در RNA ثبؼ ذٌ، از دئ كَعي ريج كًََلئ تَيذ اگر DNA نّ چ يٌي اگر ظيت پَلاظن ثبكتري بّ، در ىٍ هبتريكط هيت كَ ذٌري اظتر هٍبي كلر پٍلاظت يًس ظ تٌس هي ؼ ذًَ. »1« -11 گسينه ي ديذ هي ؼ دَ. mRNA ي پيك يب RNA جٍ دَ دارد. كذ ىٍ در RNA ؼكل در ارتجبط ثب ل ذٌ ريج زَ اظت در ظبختبر »2« -11 گسينه ي ي حلم يَ تعذاد پي ذًَ بّي فعف دَي اظتر ثب تعذاد كًَلئ تَيذ بّ ثراثر اظت DNA ي حلم يَ دارد. در DNA آ بًث بٌ عًَي ظيب ثًَبكتري اظت چ ىَ رّ كًَلئ تَيذ يك پ تٌ زَ يًس دارد ث بٌثرايي تعذاد پي ذًَ بّي فعف دَي اظتر ثب تعذاد پ تٌ زَ بّ يًس ثراثر اظت. »4« -12 گسينه ي 4 گسي 4 صحيح اظت چ ىَ لغجيت رؼت ي 4 عكط 2ٍ بًدرظت ا ذً چ ىَ ل ذٌ ايي رؼت بّ ريج زَ اظت ثيي گسي بّي 3 گسي بّي 1 ي خغي عكط يكذيگرا ذً. DNA لغجيت رؼت ي الگ اظت. وّب غً رَ ك هي دا يًذ لغجيت د رٍؼت ي
  • 3. ) فصل 5: مادهژنتیک هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 3 »2« -13 گسي ي حلم يَ ثبؼذ، زيرا DNA زهب يً تعذاد پي ذًَ بّي فعف دَي اظتر ثب تعذاد پي ذًَ بّي ل ذٌ- ثبز ثراثر هي ؼ دَ ك ه لَك لَ DNA در ه لَك لَ وّيؽ تعذاد پي ذًَ بّي ل ذٌ- ثبز ثراثر ثب تعذاد كًَلئ تَيذ بّظت اگر تعذاد كًَلئ تَيذ بّ ثب تعذاد پي ذًَ بّي فعف دَي اظتر ثراثر ثبؼذ ه لَك لَ ي خغي تعذاد پي ذًَ بّي فعف دَي اظتر د عذد از تعذاد كًَلئ تَيذ بّ كن تر اظت. DNA حلم يَ اظت. در يك ه لَك لَ DNA د عًَ پي ذًَ ل ذٌ- فعفبت جٍ دَ دارد: 1- پي ذًَ ل ذٌ ثب فعفبت در ىٍ رّ كًَلئ تَيذ 2- پي ذًَ ل ذٌ يك كًَلئ تَيذ ثب DNA در يك ه لَك لَ ي حلم يَ، تعذاد پي ذًَ ل ذٌ- فعفبت د ثراثر تعذاد DNA فعفبت كًَلئ تَيذ ديگر، حبل ثب يك هحبظج ي ك چَك هي ت اَى دريبفت ك در فعفبت ه جَ دَ اظت. »3« -14 گسينه ي حلم يَ تعذاد پي ذًَ بّي يّذر شٍ يً حذاكثر 2 DNA در رّ ه لَك لَ 3n تعذاد كًَلئ تَيذ بّ اظت.( حذاكثر، زهب يً اظت n (. اظت n حذالل G __ C ك وّ ي پي ذًَ بّي يّذر شٍ يً از عًَ ظ گب يع يٌ __ __ حذالل، زهب يً اظت ك وّ ي پي ذًَ بّي يّذر شٍ يً از عًَ د گب ثبؼ ذٌ. A  T يع يٌ »3« -15 گسينه ي اظت. RNA صبدق اظت. هبد ي ش تًيك يٍر ضٍ بّري DNA اصل چبرگف در ه لَك لَ بّي »2« -16 گسينه ي تب ثبؼذ: n ي حلم يَ اظت. ثب فرض اي كٌ تعذاد كل كًَلئ تَيذ بّي آى DNA هبد ي ش تًيك اظترپت كَ كَ ضَ هًَ يًَب %51 كًَلئ تَيذ بّ داراي ثبز د حلم اي )پ رَي يٌ( 51 % داراي ثبز تك حلم اي )پيريويذي يٌ( عّت ذٌ. DNA - در يك ه لَك لَ - رّ كًَلئ تَيذ يك حلم ي آلي در ثخػ ل ذٌي خ دَ دارد، اگر كًَلئ تَيذ پ رَيي ثبؼذ د حلم ي آلي در ظبختوبى ثبز آلي خ دَ اگر % پيريويذيي ثبؼذ يك حلم ي آلي در ظبختوبى ثبز آلي خ دَ دارد. پط 51 % كًَلئ تَيذ بّ د حلم ي آلي در ظبختوبى خ دَ دار ذً 51 ديگرظ حلم ي آلي در ظبختوبى خ دَ دار ذً. در هجو عَ هي ت اَى گفت: 2.5n  تعذاد حلم بّي آلي ي حلم يَ تعذاد پي ذًَ بّي فعف دي اظتر ثب تعذاد كًَلئ تَيذ بّ ثراثر اظت. علا ثر ايي در ظبختوبى رّ كًَلئ تَيذ يك پي ذًَ DNA - در 2n  ثيي ل ذٌ فعفبت آى كًَلئ تَيذ جٍ دَ دارد. پط هيت اَى گفت: تعذاد پي ذًَ بّي ل ذٌ فعفبت ث تعذاد كًَلئ تَيذ بّ ل ذٌ دئ كَعي ريج زَ جٍ دَ دارد. DNA - در يك ه لَك لَ »3« -17 گسي ي بّي د رؼت اِي صبدق اظت. DNA ا تً بْي چعج ذٌ تك رؼت اِي ظبير ه اَرد د رؼت اي عّت ذٌ. لب ىًَ چبرگف در ه رَد
  • 4. 4 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 5: ماده ژنتیک Keramat A. ) سراسري خارج از كشور - 88 ( »3« -18 گسينه ي ت يْ كرد ذً. اهب ه اَرد ديگر ث ترتيت: X ثب ر غٍ پراغ پرت يَ DNA يٍلكي سٌ فرا كًليي تصب يٍري از ثل رَ بّي را اٍتع ىَ كريك ارائ كرد ذً. DNA -1 هذل گ يَ هيل اي -2 ا ذًاز گيري همذار ثبز بّي آلي در جب ذًاراى هختلف ت ظَظ چبرگف ص رَت گرفت. ي ثبكتري بّي كپع لَ دار را اي رَي ث ع رَ خبلص ت يْ كرد. DNA -3 »1« -19 گسينه ي چ يٌي ثيبى داؼت ذٌ ك جٍ دَ راثغ ي هكولي ثيي ثبز بّ هي ت اَ ذً در فراي ذٌ ،DNA اٍتع ىَ كريك نّ زهبى ثب پيؽ بٌْد هذل خ دَ ثراي مًؽي اظبظي داؼت ثبؼذ. DNA وّب ذًٌظبزي »4« -21 گسينه ي بّي حبصل، يك رؼت ي جذيذ يك رؼت ي لذيوي DNA ايي اظت ك رّ كذام از DNA ه ظٌ رَ از وّب ذًٌظبزي يًو حفظ ؼذ ي دارد. »4« -21 گسينه ي 4 3 8 6   DNA DNA »3« -22 گسينه ي پلي هراز اظت لّيكبز چ يٌي عولي ذًارد. DNA عول يٍرايؽي هرث طَ ث آ سًين »1« -23 گسينه ي پي ذًَ ل ذٌ ثبز در ىٍ كًَلئ تَيذ جٍ دَ دارد در ص رَتي ك در عي وّب ذًٌ ظبزي پي ذًَ ثيي كًَلئ تَيذ بّ ايجبد يب ؼكعت هي ؼ دَ. در عي ي حلم يَ د د را يّ تب هرحل اي از نّ د رٍ ؼذ ظپط ثراي رظيذى ث مًغ ي پبيبى وّب ذًٌ ظبزي ث نّ سًديك DNA وّب ذًٌ ظبزي ي حلم يَ ثبكتري ت بٌْ يك مًغ ي آغبز وّب ذًٌ ظبزي جٍ دَ دارد هعو لَاً د د رٍا يّ وّب ذًٌ ظبزي ايجبد هي ك ذٌٌ. DNA هي ؼ ذًَ. در هاي فاقد رشته هاي مادري كل هاي حاصل
  • 5. ) فصل 5: مادهژنتیک هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 5 - »4« 24 گسينه ي پط از وّب ذًٌظبزي، د ه لَك لَ DNA ي دختر از يك ه لَك لَ DNA ي هبدر ايجبد هي ؼ دَ. تعذاد كًَلئ تَيذ بّي د ه لَك لَ DNA ي دختر، د ثراثر كًَلئ تَيذ بّي هبدر اظت، پط تعذاد دئ كَعي ريج زَ بّي د ه لَك لَ DNA ي دختر د ثراثر گر بّي فعفبت DNA ي هبدر اظت. رد ظبير گسي بّ: ثبز بّي پ رَيي رّ ه لَك لَ :»1« گسي ي DNA ، صًف كًَلئ تَيذ بّي آى اظت، پط پ رَيي بّي دٍ DNA ي دختر ثب ل ذٌ بّي يك DNA ي هبدر ثراثر اظت. رّ :»2« گسي ي DNA ي دختر يك رؼت ي پلي كًَلئ تَيذي جذيذ دارد، پط د رؼت ي جذيذ هرث طَ ث د DNA ي دختر ثب د رؼت ي DNA ي هبدر ثراثر اظت. تعذاد پل بّ صًف تعذاد كًَلئ تَيذي بّي رّ :»3« گسي ي DNA عّت ذٌ، پط پل بّي د DNA ي دختر ثب تعذاد ثبز بّي DNA ي هبدر ثراثر اظت. - »2« 25 گسينه ي - »2« 26 گسينه ي ت بٌْ ه رَد ج صحيح اظت. در عي وّب ذًٌظبزي پي ذًَ يّذر شٍ يً ثيي د رؼت ي الگ ت ظَظ آ سًين لّيكبز ؼكعت هي ؼ دَ، در حبلي ك آ سًين يٍرايػ ك ذٌٌ وّبى DNA پلي هراز اظت. ثررظي ظبير ه اَرد: الف: يٍرايػ در رؼت بّي دختري )رؼت بّي تبز ظبخت ؼذ (ُ رخ هي د ذّ. ة: در گٌّبم ايجبد پي ذًَ فعف دَي اظتر ثيي كًَلئ تَيذ بّ، ثب ؼكعتي يك پي ذًَ ك اٍَلاى ثيي فعفبت بّي كًَلئ تَيذ بّي ظ فعفبتي، كًَلئ تَيذ ثب يك فعفبت ث رؼت ي در حبل ظبخت اضبف هي ؼ دَ.
  • 6. 6 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 5: ماده ژنتیک Keramat A.   »2« -27 گسينه ي ث عرح زير ت جَ ك يٌذ: رؼت ي رادي اَكتي رؼت ي غيررادي اَكتي ثب د رؼت ي رادي اَكتي DNA ه لَك لَ وّب ذًٌظبزي در هحيظ غيررادي اَكتي در عًل ا لٍ در عًل د مٍ اي ثب د رؼت ي رادي اَكتي در هحيظ جٍ دَ ذًارد. DNA در تًيج ه لَك لَ »3« -28 گسينه ي در وّب ذًٌ ظبزي ثبكتري بّ يك جبيگب ؼر عٍ وّب ذًٌ ظبزي جٍ دَ دارد ك هعو لَاً ايي جبيگب در همبثل جبيگب پبيبى لرار دارد. »3« -29 گسي ي دار ذً. DNA الف: در ثرخي ثبكتري بّ پلازهيذ جٍ دَ دار ذً، يع يٌ ثيػ از يك ه لَك لَ ج: پي ذًَ فعف دَياظتر عي وّب ذًٌظبزي در ظيت ظَل تؽكيل هيؼ دَ. د د رٍا يّ وّب ذًٌظبزي دارد. DNA د: در ثبكتري بّ هعو لَاً رّ