SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
1 
»3« -1 گزينه ي 
ايٛضي ضٚي ثبوتطي اؾتطپتٛوٛوٛؼ ٛ٘ ٛٔ ي٘ب غٔب ؼِٝ ٕٛ٘ز. ثبوتطي ٞب تمؿي زٚتبيي $ؾبزٜ تطي ٛ٘ع تمؿي #ٓ ضا زاض س٘ ٚ وطٚ ٛٔظٚ ح مّٛي قب ٞبي ح مّٛي ؼٔ ٕٛلا زاضاي زٚ زٚضاٞي ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي ٞؿتٙس ٚ ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي آ ٞب اظ يه م٘غٝ آغبظ DNA . ثٝ غكبي پلاؾ بٕيي تٔص اؾت 
ئ قٛز. 
»4« -2 گزينه ي 
ؾبزٜ تطي ٛ٘ع تمؿي ؾ ّٛ زض ثبوتطي زيسٜ ئ قٛز. 
تمؿي زٚتبيي ٛ٘ػي تٛ يِس ثٔ غيطخٙؿي اؾت وٝ ثٝ تٛ يِس ظازٜ ٞبيي يىؿب ٙٔدط ئ قٛز. زض تٛ يِس ثٔ غيطخٙؿي فمظ يه ٚا سِ قطوت 
زاضز. زض ض زيٛاضٜ ي ؾ ّٛ ثبوتطي فطٚضفت يٍ س٘اضز ٚ تٟٙب زض حٔ فطٚضفت يٍ ؾبذتٝ ئ قٛز. 
»3« -3 گزينه ي 
لطاض زاضز، ا د٘ب ئ يٌطز. غكب پؽ اظ DNA تمؿي ثبوتطي ثب اضبفٝ قس غكبي ؾ ّٛ يِ خسيس ثٝ م٘غٝ اي اظ غكب وٝ ثي زٚ ٛٔ ىِٛ 
ؾبذتٝ قس ،ٖ اظ ٚؾظ ثٝ زضٚ ؾ ّٛ فطٚ ئ ضٚز تب ؾطا د٘ب آ ضٖا ثٝ زٚ ي٘ تمؿي وٙس. ٞ ظٓ بٔ ثب فطٚضفت يٍ غكب، زيٛاضٜ ي ؾ ّٛ زض حٔ اي زٚ ؾ ّٛ خسيس ي٘ع تكىي ئ قٛز. 
»3« -4 گزينه ي 
4 اؾت. n  زض قى ؾؤا ،َ 3 ٛ٘ع وطٚ ٛٔظٚ كٔبٞسٜ ئ قٛز وٝ زٟبض تب، زٟبض تب قجيٝ ٞ ٞؿتٙس ٚ ؾ ّٛ ٛٔضز ظ٘ط، 12 
»1« -5 گزينه ي 
38 اتٛظٚ  1 خٙؿي 
n  39 
2ذطٚؼ n  78 ٚ 
23 اتٛظْٚ  1 خٙؿي 
n  24 
ٚ 2 48 n  
قب پٔب عٜ٘ 
22 اتٛظْٚ  2 خٙؿي 
2n  24  
دّٔ بٔزٜ 
6اتٛظْٚ  2 خٙؿي 
2n  8  
ؽٍٔ ؾطوٝ 
»3« -6 گزينه ي 
ثطاي پبؾد ثٝ ؾؤا تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ٞبي اتٛظٚ زض ٞط ٛٔضز ضا كٔرص ئ وٙي .ٓ ؾ ّٛ پيىطي دّٔ بٔزٜ زاضاي 24 وطٚ ٛٔظٚ اؾت وٝ 22 
زاضز. X اتٛظٚ ٚ زٚ وطٚ ٛٔظٚ خٙؿي 
بٌ تٔ قب پٔب عٜ٘ زاضاي 24 وطٚ ٛٔظٚ اؾت وٝ 23 تبي آ اتٛظٚ ٚ يىي وطٚ ٛٔظٚ خٙؿي اؾت. 
اؾت. (Z) اؾپط ذطٚؼ زاضاي 39 وطٚ ٛٔظٚ اؾت وٝ 38 تبي آ اتٛظٚ ٚ يىي خٙؿي 
اؾت (X) تر هٕ ا ؿ٘ب 23 وطٚ ٛٔظٚ زاضز وٝ 22 تبي آ اتٛظٚ ٚ يىي خٙؿي
2 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 6: کروموزوم ومیتوز 
Keramat A. 
- »3« 7 گزينه ي 
; ػسز ٞبپ ّٛئيس زض آ ِٛ 24$ n # اؾت ٚيِ زض ؽٍٔ ؾطوٝ ػسز تطيپ ّٛئيس $ 12 ; 3n # اؾت. 
- »4« 8 گزينه ي 
ٞط ؾ ّٛ يِ وٝ ٞيؿتٛ زاضز، يٛوبضيٛت اؾت ٚ ٞ ٕٝ ي ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي زض وطٚ ٛٔظٚ ٞبيكب ؾب ت٘طٚ طٔ زاض س٘. 
ثطضؾي ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: 
ؾ ّٛ َٞبي دّٔ ط٘ 23 وطٚ ٛٔظٚ ئ ا س٘ ٚ يِ زيپ ّٛئيس ٞؿتٙس. :»1« عٌيٙٝ ي 
بٌ تٔ ٞبي قب پٔب عٜ٘ 24 وطٚ ٛٔظٚ ئ ا س٘ ٚ يِ ٞبپ ّٛئيس ٞؿتٙس. :»2« عٌيٙٝ ي 
ٞط ؾ ّٛ زاضاي ؾب ت٘طيٛ تمؿي يٕ٘ قٛز، فمظ ؾ ّٛ َٞبيي تمؿي ئ قٛ س٘ وٝ ثٝ زٚ طٔح ّٝ ي آذط زطذٝ ي ؾ ّٛ ٚاضز :»3« عٌيٙٝ ي 
قسٜ ا س٘. 
- »3« 9 گزينه ي 
بٔٞيسٝ ٞبي رٔغظ ا ؿ٘ب ،ٖ ثؼس اظ زٚضا خٙيٙي، ؾيتٛويٙع ا د٘ب يٕ٘ زٞٙس، ثٝ ٞ يٕ ز يِ زٙس ٞؿتٝ اي ٞؿتٙس ٚ زض ٞط ٞؿتٝ ٞ زٚ 
وطٚ ٛٔظٚ خٙؿي زاض س٘. ؾ ّٛ َٞبي شوط قسٜ زض ؾبيط عٌيٙٝ ٞب، ٞ يٍٕ ته ٞؿتٝ اي ا س٘. 
- »1« 11 گزينه ي 
بٌ تٔ ٞب زض خب ٛ٘ضا وطٚ ٛٔظٚ اتٛظٚ زاض س٘ ٚ يِ ؾبيط عٌيٙٝ ٞب ثطاي بٌ تٔ ٞبي دّٔ ط٘ صبزق ي٘ؿت. 
- »2« 11 گزينه ي 
- »2« 12 گزينه ي 
ا طٌ ثٝ قى ثبلا بٍٜ٘ وٙيس ٞ زض ؾ ّٛ َٞبي پيىطي ٚ ٞ زض بٌ تٔ ٞب ا طٌ ؾ ّٛ يِ زاضاي وطٚ ٛٔظٚ X ثبقس ، 22 ٛ٘ع وطٚ ٛٔظٚ اتٛظٚ ٞ زاضز. 
- »3« 13 گزينه ي 
خٟف ضٔبػف قس ،ٖ خٟكي اؾت وٝ زض آ لغؼٝ اي اظ وطٚ ٛٔظٚ زض اثط قىؿتٝ قس خسا قسٜ ٚ ثٝ وطٚ ٛٔظٚ ٞ تٕب تٔص ئ قٛز زض 
حب يِ وٝ زض طٔز ٚ دّٔ ط٘، وطٚ ٛٔظٚ ٞبي خٙؿي ٞ تٕب ٚخٛز س٘اضز.
) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
3 
»1« -14 گزينه ي 
ا طٌ خٟف ضٔبػف قس ثطاي ٞ ٕٝ ي ثرف ٞبي وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ؾ ّٛ َٞبي پيىطي يه خب س٘اض ا ىٔب پٖصيط ثبقس ، ثسي ؼٔٙي اؾت وٝ ٞ ٕٝ ي 
وطٚ ٛٔظٚ ٞبي آ خب س٘اض ثبيس زٚ ثٝ زٚ ٞ تٕب ثبقٙس، زض ثي اي زٟبض عٌيٙٝ، فمظ ذطٚؼ اي ٚيػ يٌ ضا زاضز. 
»2« -15 گزينه ي 
خٟف ٞبي تغييط زض ؾبذتبض وطٚ ٛٔظٚ ٞب قب زٟبض ٛ٘ع خٟف حصف، ضٔبػف قس ،ٖ ٚاغ ٌٛ ي٘ ٚ خبثٝ خبيي ئ ثبقٙس وٝ زض ٞ ٕٝ ي آ لغؼٝ اي اظ وطٚ ٛٔظٚ قىؿتٝ ئ قٛز. يؼٙي پيٛ س٘ فؿفٛزي اؾتط قىؿتٝ ئ قٛز. 
ثطضؾي ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: 
ثطاي خٟف ٚاغ ٌٛ ي٘ ئ تٛا س٘ صبزق ج٘بقس. :»1« عٌيٙٝ ي 
ثطاي خٟف حصف صبزق ي٘ؿت. :»3« عٌيٙٝ ي 
ثطاي خٟف ٞبي حصف ٚ ٚاغ ٌٛ ي٘ صبزق ي٘ؿت :»4« عٌيٙٝ ي 
»4« -16 گزينه ي 
G2 G ي خب س٘اض 1 DNA تؼساز ٛٔ ىِٛ َٞبي 
96 آ ِٛ ٚ قب پٔب عٜ٘ 48 
16 ؽٍٔ ؾطوٝ 8 
92 ا ؿ٘ب 46 
46 دّٔ ط٘ 23 
48 دّٔ بٔزٜ 24 
156 طٔؽ ذب يٍ٘ 78 
»1« -17 گزينه ي 
پ يّ طٔاظ، وطٚ ٛٔظٚ اص يّ ؾ ّٛ ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي ئ وٙس ٚ مٔساض بٔزٜ ي DNA زطذٝ ي ؾ ّٛ يِ، ثٝ و هٕ آ ع٘ي ٞٓبي ٞ يّىبظ ٚ S عي طٔح ّٝ ي 
ا س٘ا هٔ ٞبي ؾ ّٛ ي٘ع ضٔبػف ئ قٛ س٘ ٚ ئتٛوٙسضي ٚ G ٚضاثتي ٞؿتٝ ي ؾ ّٛ زٚ ثطاثط ئ قٛز. زلت بٕ٘ييس وٝ عي طٔح ّٝ ي 2 
ي ؾيتٛپلاؾ يٕ DNA ثطاي تىثيط G ي ح مّٛي ئ ثبقٙس، ثٙبثطاي فؼب يِت آ ع٘ي ٞٓبي ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي زض طٔح ّٝ ي 2 DNA و طّٚپلاؾت حبٚي 
ازا ٝٔ ئ يبثس.
4 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 6: کروموزوم ومیتوز 
Keramat A. 
»1« -18 گزينه ي 
ئتٛوٙسضي ٚ و طّٚپلاؾت اظ عطيك ، G ر٘ٛز فط يٍ٘ يه يٌبٜ ػب يِ $پيكطفتٝ# اؾت ٚ ؾب ت٘طيٛ س٘اضز$ عٌيٙٝ ي 2#. زض عي طٔح ّٝ ي 2 
تمؿي زٚتبيي تمؿي ئ قٛ س٘ $ عٌيٙٝ ي 1#. زض ض زض ؾ ّٛ َٞبي پيىطي، عي آ ب٘فبظ ئتٛظ وطٚ بٔتيسٞبي ذٛاٞطي اظ يه زي طٍ خسا 
ئ قٛ س٘. ٞ زٙي عي ؾيتٛويٙع، ٞط ؾ ّٛ زذتط حسٚز ي٘ يٕ اظ ؾيتٛپلاؾ $ٓٚ ا س٘ا هٔ ٞبي ؾيتٛپلاؾ يٕ# بٔزض ضا زضيبفت ئ وٙس. 
»3« -19 گزينه ي 
ضا DNA اؾت ا طٌ ؾ ّٛ تطيپ ّٛئيس ٚاضز طٔح ّٝ ي تٔبفبظ قٛز ٞ يٕ تؼساز ٛٔ ىِٛ G زض طٔح ّٝ ي 2 DNA 72 ضقتٝ ؼٔبز 36 ٛٔ ىِٛ 
ذٛاٞس زاقت. DNA 36 ، ٛٔ ىِٛ ÷ ذٛاٞس زاقت صِا زض ٞط دٔ ٕٛػٝ ي وطٚ ٛٔظٚ ئ ذٛز 3;12 
»2« -21 گزينه ي 
ثطاؾيىب اٚ طِاؾٝ يه يٌبٜ زُاض اؾت، ثٙبثطاي ؾب ت٘طيٛ س٘اضز، پؽ زٚثطاثط قس ؾب ت٘طيٛ ي٘ع زض آ زيسٜ يٕ٘ قٛز. زض عي آ ب٘فبظ ئتٛظ 
وٝ وطٚ ٛٔظٚ ٞب زٚ ثطاثط ئ قٛ س٘، ؾب ت٘طٚ طٔٞب ي٘ع زٚ ثطاثط ئ قٛ س٘. زض يٌبٞب ،ٖ عي ؾيتٛويٙع و طٕثٙس پطٚتئيٙي ايدبز يٕ٘ قٛز، يٌبٞب زا ٝ٘ زاض ثب آ وٖٝ ؾب ت٘طيٛ س٘اض س٘، ا بّٔ زٚن تمؿي ايدبز ئ وٙٙس. 
»2« -21 عٌيٙٝ ي 
ب٘زضؾت اؾت: زٛ ٞط ؾ ّٛ ا عِا بًٔ ؾب ت٘طيٛ س٘اضز. » افِ « ثٝ ثطضؾي ٛٔضز ثٝ ٛٔضز ػجبضت ٞب تٛخٝ وٙيس: ٛٔضز 
زضؾت اؾت: اي خ ّٕٝ ػي خ ّٕٝ ي وتبة زضؾي زض صفحٝ ي 126 اؾت. » ة« ٛٔضز 
ب٘زضؾت اؾت: ثركي اظ حٔتٛاي غ ت٘يىي ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي زض ا س٘ا هٔ ٞبي ئتٛوٙسضي ٚ و طّٚپلاؾت لطاض زاضز وٝ زض طٔح ّٝ » ج« ٛٔضز 
زٚ ثطاثط ئ قٛز ٝ٘ ؾ ّٛ .َ S تمؿي ئ قٛ س٘ پؽ فمظ حٔتٛاي غ ت٘يىي ٞؿتٝ زض عي طٔح ّٝ G2 
زضؾت اؾت: ثط اؾبؼ خ ّٕٝ وتبة زضؾي زض صفحٝ 116 زضٚ ٞؿتٝ ي ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي معمولا زٙسي وطٚ ٛٔظٚ لطاض » ز« ٛٔضز 
زاضز. پؽ ىٕٔ اؾت زض ٞؿتٝ فمظ يه وطٚ ٛٔظٚ ٛٔخٛز ثبقس. $ثب ايٙىٝ ثٔب ؿٔتمي يٕ زض اي ٛٔضز زض وتبة زضؾي شوط ك٘سٜ اؾت 
ٚ يِ افطاز ط٘ ٌٛ ٝ٘ اي اظ ٛٔضزٝ ٞب زض ؾ ّٛ َٞبي ذٛز فمظ يه وطٚ ٛٔظٚ ٞؿتٝ اي زاض س٘.# 
»4« -22 گزينه ي 
ثطضؾي عٌيٙٝ ٞب: 
DNA تفبٚت تؼساز زض ٛٔ ىِٛ G زض 2 DNA تؼساز ٛٔ ىِٛ G زض 1 DNA تؼساز ٛٔ ىِٛ 
18 $ و تٓطي تفبٚت# 1 ذطٚؼ: 78 ؾيت ظ ئٙي: 96 
38 2 ؽٍٔ ؾطوٝ: 8 دّٔ ط٘: 46 
31 3 ا ؿ٘ب :ٖ 46 ؽٍٔ ؾطوٝ: 16 
44 $ ثيف تطي تفبٚت# 4 قب پٔب عٜ٘: 48 ا ؿ٘ب :ٖ 92
) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
5 
»1« -23 گزينه ي 
ٚ ٞ زٓٙي ضٔبػف قس # S ٚالغ اؾت ٚ ئ تٛا س٘ زٚ وطٚ بٔتيسي قس وطٚ ٛٔظٚ ٞب$زض طٔح ّٝ ي G م٘غٝ ي ٚاضؾي زٚ ،ْ زض اٚاذط 2 
ضا لج اظ ٚضٚز ثٝ طٔح ّٝ ي تمؿي ئتٛظ وٙتط وٙس. #G ا س٘ا هٔ ٞب $ طٔح ّٝ ي 2 
»2« -24 گزينه ي 
م٘غٝ ي ٚاضؾي زض طٔاح ايٙتطفبظ ٚ پبيب ئتٛظ ضخ ئ زٞس ، زض حب يِ وٝ تكىي ِٛ ِٝ ي طٌزٜ ثركي اظ طٔاح ضقس ؾ ّٛ ضٚيكي اؾت. 
»1« -25 گزينه ي 
طٔثٛط ثٝ طٔح ّٝ ي DNA ضخ ئ زٞس، زض حبيِ وٝ تكىي ضقتٝ ٞبي زٚن ٚ ازا ٝٔ ي فكطز يٌ G ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي ؾب ت٘طيٛ َٞب زض طٔح ّٝ ي 2 
ايٙتطفبظ، ؾ ّٛ ٚاضز طٔاح ثؼسي يؼٙي G ئتٛظ ٚ تكىي ح مّٝ ي ا م٘جبضي طٔثٛط ثٝ ؾيتٛويٙع اؾت. ثب تٛلف ؾ ّٛ زض ا تٟ٘بي طٔح ّٝ ي 2 
ئتٛظ ٚ ؾيتٛويٙع يٕ٘ قٛز. 
»1« -26 گزينه ي 
ٞير وسا اظ ٛٔاضز صحيح ي٘ؿتٙس. 
ثطضؾي عٌيٙٝ ٞب: 
افِ: طٌٚٞي اظ ضقتٝ ٞبي زٚن اظ يه ؾٛ ثٝ لغت ٚ اظ ؾٛي زي طٍ ثٝ ؾب ت٘طٚ طٔ وطٚ ٛٔظٚ ٞب تٔص قسٜ ا س٘ ٝ٘ ٞ ٕٝ ي آ ٖٞب. 
ة: ؾ ّٛ َٞبي ثؿيبضي اظ يٌبٞب ا طٌزٝ ؾب ت٘طيٛ س٘اض س٘، ا بٔ زٚن ضا ئ ؾبظ س٘. 
ج: ٞط يه اظ ضقتٝ ٞبي زٚن اظ يه ِٛ ِٝ ي تٛذبيِ اظ خٙؽ پطٚتئي ثٝ ب٘ ئىطٚتٛثٛ ؾبذتٝ قسٜ اؾت. 
»4« -27 گزينه ي 
عي تٔبفبظ، وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ضٔبػف قسٜ ثٝ ؾ تٕ ٚؾظ ؾ ّٛ حطوت ئ وٙٙس ٚ زض ؾغح اؾتٛايي ؾ ّٛ ضزيف ئ قٛ س٘. زض تٔبفبظ ئتٛظ، 
زٚ وطٚ بٔتيس ٞط وطٚ ٛٔظٚ ،ْ حساوثط فكطز يٌ ضا پيسا ئ وٙٙس. 
»2« -28 گزينه ي 
اظ زٚ ظ د٘يطٜ ي پ يّ ٛ٘و ئّٛتيسي ؾبذتٝ قسٜ اؾت، پؽ اي ؾ ّٛ زض ٞط لغت ذٛز، 24 وطٚ ٛٔظٚ ته وطٚ بٔتيسي زض DNA ٞط ٛٔ ىِٛ 
طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ئتٛظ زاضز. ئ زا ي٘ وٝ زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ئتٛظ زٚوطٚ بٔتيس ذٛاٞطي ٞط وطٚ ٛٔظٚ ضٔبػف قسٜ، اظ حٔ ؾب ت٘طٚ طٔ اظ 
يه زي طٍ خسا ئ قٛ س٘. پؽ ؾ ّٛ اٚ يِٝ وٝ تمؿي ضا آغبظ وطزٜ، 24 وطٚ ٛٔظٚ زاقتٝ اؾت. دّٔ بٔزٜ، 24 وطٚ ٛٔظٚ زض ٞط ؾ ّٛ پيىطي 
ذٛز زاضز. 
»3« -29 گزينه ي 
ؾ ّٛ َٞبي يٌبٞب ػب يِ، ؾب ت٘طيٛ س٘اض س٘. زض ض زٙب زٖٝ ؾ ّٛ يِ وٝ ئتٛظ آغبظ ئ وٙس ٞبپ ّٛئيس، زيپ ّٛئيس، تطيپ ّٛئيس ٚ ... ثبقٙس، 
ؾ ّٛ َٞبي حبص ي٘ع ٞبپ ّٛئيس، زيپ ّٛئيس، تطيپ ّٛئيس ٚ ... ئ قٛ س٘. ٞ زٓٙي ؾ ّٛ َٞبي بٔٞيسٝ ي رٔغظ ثؼس اظ زٚضا خٙيٙي، ؾيتٛويٙع 
س٘اض س٘.
6 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 6: کروموزوم ومیتوز 
Keramat A. 
»4« -31 گزينه ي 
زض عي ئتٛظ، ٞؿتٝ ي ؾ ّٛ ثسٚ وبٞف ػسز وطٚ ٛٔظٚ ئ تمؿي ئ قٛز. ثٙبثطاي ؾ ّٛ َٞبي حبص حبٚي 6 دٔ ٕٛػٝ ي وطٚ ٛٔظٚ ئ 
ٞؿتٙس ٚ وطٚ ٛٔظٚ ْٞب 6 ثٝ 6 ٞ تٕب ٞؿتٙس. 
»4« -31 گزينه ي 
زض عي ئتٛظ ايدبز ضقتٝ ٞبي زٚن زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ صٛضت ئ يٌطز وٝ ثب زٚض قس خفت ؾب ت٘طيٛ َٞب اظ يه زي طٍ ثي آ ٖٞب ضقتٝ ٞبي 
پطٚتئيٙي زٚن ثٝ ٚخٛز ئ آيس. زض اثتساي پطٚفبظ زضٚ ٞؿتٝ ضقتٝ ٞبي زضاظ ٚ زضٞ تٙيسٜ ي وطٚ بٔتيٙي ٚخٛز زاضز وٝ ثٝ تسضيح وٛتبٜ ٚ 
ضري قسٜ ٚ لبث ضؤيت ئ طٌز س٘. 
»3« -32 گزينه ي 
صٛضت S زض طٔح ّٝ ي DNA زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ، تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ؾ ّٛ زٚ ثطاثط ئ قٛز، زض حب يِ وٝ زٚ ثطاثط قس تؼساز ٛٔ ىِٛ َٞبي 
ئ يٌطز. 
»2« -33 گزينه ي 
فكطزٜ قس وطٚ بٔتيسٞبي ذٛاٞطي زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ ٚ تٔبفبظ صٛضت ئ يٌطز، ٚ يِ ضقتٝ ٞبي زٚن زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ وٛتبٜ ئ قٛ س٘. 
»3« -34 گزينه ي 
زض تمؿي ئتٛظِ ؾ ّٛ پٛؾت ا ؿ٘ب ، طٔح ّٝ اي وٝ ضقتٝ ٞبي زٚن ثٝ ؾب ت٘طٚ طٔٞب تٔص اُ س٘ طٔاح تٔبفبظ ٚ آ ب٘فبظ اؾت زض اي طٔاح پٛقف ٞؿتٝ ٚخٛز س٘اضز! 
»3« -35 گزينه ي 
ٚ 4 ضقتٝ ي پ يّ ٛ٘و ئّٛتيسي ؾبذتٝ قسٜ اؾت ، صِا يه ؾ ّٛ #DNA زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ ئتٛظ ٞط وطٚ ٛٔظٚ اظ 2 وطٚ بٔتيس $ ٛٔ ىِٛ 
44 ضقتٝ ي پ يّ ٛ٘و ئّٛتيسي زاضز. 4  ِٙفٛؾيت ا ؿ٘ب ي٘ وٝ زاضاي 44 وطٚ ٛٔظٚ اتٛظٚ اؾت 176 
#" زضصس پبؾد ٌٛيي $ 25 »2« -36 گزينه ي 
ايدبز حساوثط فكطز يٌ زض وطٚ بٔتيسٞبي ٞط وطٚ ٛٔظٚ ،ْ طٔثٛط ثٝ طٔح ّٝ ي تٔبفبظ اؾت. 
ضز ؾبيط عٌيٙٝ ٞب : 
طٔثٛط ثٝ طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ اؾت. : » 1 « عٌيٙٝ ي 
بُ٘ظ يه يٌبٜ پيكطفتٝ اؾت ٚ ؾب ت٘طيٛ س٘اضز. : » 3 « عٌيٙٝ ي 
ضيع ِٛ ِٝ $ ئىطٚتٛثٛ #َ ثٝ ؾب ت٘طٚ طٔ تٔص ئ قٛز ٝ٘ ضيع ضقتٝ . : » 4 « عٌيٙٝ ي
) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
7 
- 
»2« 37 گزينه ي 
ؾ ّٛ ٛٔضز ظ٘ط ظي ٍٛت اؾت وٝ تمؿي ئتٛظ ا د٘ب ئزٞس. ثبتٛخٝ ثٝ قى 6 11 ؾ ّٛ زض طٔاح آ ب٘فبظ ئتٛظ ٚ ت ّٛفبظ ئتٛظ، وطٚ ٛٔظٚ -ْ - 
ٞبي ته وطٚ بٔتيسي زاضز ٚ تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ْٞب ثب وطٚ بٔتيسٞب، ثطاثط س٘، ٚيِ زض تٔبفبظ ٚ پطٚفبظ وطٚ ٛٔظٚ ضٔبػف ٞؿتٙس ٚ تؼساز وطٚ بٔتيسٞب، 
زٚثطاثط تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ْٞب ئثبقس. 
ثطضؾي عٌيٙٝٞب: 
1 زضآ ب٘فبظ ئتٛظ، وطٚ ٛٔظٚ ٞب ته وطٚ بٔتيسي ا س٘ ٚ يِ غكبي ٞؿتٝ ٚخٛز س٘اضز. - 
2 وطٚ ٛٔظٚ ْٞبي ضٔبػف زض تٔبفبظ ئتٛظ زضؾغح اؾتٛايي لطاض زاض س٘. - 
3 زضپطٚفبظ، غكبي ٞؿتٝ قطٚع ثٝ تدعيٝ قس ئوٙس ٚ زٚ خفت ؾب ت٘طيٛ قطٚع ثٝ زٚض قس ئوٙٙس ٚ يِ ٞٙٛظ زض زٚ لغت ؾ ّٛ لطاض - 
س٘اض س٘. 
4 زضت ّٛفبظ پيسيس يٌ ٚ تبثيس يٌٞبي وطٚ ٛٔظٚ ثبظ ئقٛ س٘ ٚ وطٚ ٛٔظٚ ْٞب زضاي طٔح ّٝ ته وطٚ بٔتيسي ا س٘. - 
- »1« 38 عٌيٙٝ ي 
غكبي ٞؿتٝ زض طٔح ّٝي ت ّٛفبظ زض حب تكىي اؾت، زض اي طٔح ّٝ وطٚ ٛٔظٚ ْٞب ته وطٚ بٔتيسيا س٘. 
- ) سراسري 22 ( »4« 39 عٌيٙٝ ي 
زض يٌبٞب اٚ يِ تمؿي يٕ وٝ ظي ٍٛت پؽ اظ تكىي ا د٘ب ئ زٞس، ئتٛظ اؾت. زض تمؿي ئتٛظ زض تٔبفبظ وطٚ ٛٔظٚ ٞب حساوثط فكطز يٌ ضا 
پيسا ئ وٙٙس؛ پؽ اظ تٔبفبظ طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ اؾت وٝ زض آ ضقتٝ ٞبي زٚن وٝ ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي ضيعي ٞؿتٙس وٛتبٜ ئ قٛ س٘ ٚ 
وطٚ بٔتيس ٞبي ذٛاٞطي ضا اظ ٞ خسا ئ وٙٙس. 
تٛخٝ: ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي اصغلاحي اؾت وٝ زض صفحٝ ي 129 وتبة زضؾي ؾب ؾٛ ،ْ زض تٛصيف ضقتٝ ٞبي زٚن ثٝ وبض ضفتٝ اؾت ٚ 
ج٘بيس ثب ضيع ضقتٝ ٞب اقتجبٜ طٌفتٝ قٛز! 
- »1« 41 گزينه ي 
زض طٔاح تمؿي ئتٛظ ؾيت ظ ئٙي، وطٚ ٛٔظٚ ٞب زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ لبث ضٚيت ئ قٛ س٘ ٚ زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ٚ تٔبفبظ لبث ضٚيت ٞؿتٙس. 
زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ اظ آ خٖب وٝ وطٚ بٔتيسٞبي ذٛاٞطي اظ ٞ خسا ئ قٛ س٘ تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ٞب ثب وطٚ بٔتيسٞب ثطاثط اؾت. 
ثطضؾي ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: 
زض قطٚع ئتٛظ پٛقف ٞؿتٝ ب٘پسيس ئ قٛز. :»2« عٌيٙٝ ي 
ؾيت ظ ئٙي، يٌبٞي ػب يِ اؾت پؽ ؾب ت٘طيٛ س٘اضز. :»3« عٌيٙٝ ي 
ثطاي ؾيتٛويٙع ؾ ّٛ َٞبي يٌبٞي و طٕثٙسي اظ خٙؽ پطٚتئي زذبتِ س٘اضز. :»4« عٌيٙٝ ي
8 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 6: کروموزوم ومیتوز 
Keramat A. 
»3« -41 گزينه ي 
زض ؾ ّٛ َٞبي خب ٛ٘ضي ٚ ؾبيط ؾ ّٛ َٞبيي وٝ زيٛاضٜ س٘اض س٘، عي ؾيتٛويٙع و طٕثٙسي اظ ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي زض ئب ٝ٘ ي ؾ ّٛ ايدبز ئ قٛز. 
زض ض ٛ٘ضٚؾپٛضا ٚ ؾبوبضٚ ئؿعؾطٚيعيٝ ا ٛ٘اػي اظ لبضذ ٞب ٚ ؾطذؽ، يه يٌبٜ اثتسايي اؾت ٚ ٞ يٍٕ زيٛاضٜ ي ؾ ّٛ يِ زاض س٘. وكتي- 
زؿت اظ ؾرتپٛؾتب اؾت. 
»3« -42 گزينه ي 
زض ؾ ّٛ َٞبي خب ٛ٘ضي ٚ زي طٍ ؾ ّٛ َٞبيي وٝ زيٛاضٜ س٘اض س٘، عي ؾيتٛويٙع، و طٕثٙسي اظ ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي زض ئب ٝ٘ ي ؾ ّٛ ايدبز ئ قٛز 
وٝ ثب تٙ قس آ ،ٖ ؾ ّٛ ثٝ زٚ ي٘ تمؿي ئ قٛز. 
عٌيٙٝ ي 1: ثطاي ثبوتطي ٞب صبزق ي٘ؿت. 
عٌيٙٝ ي 2: زض ثطذي ٛٔاضز ثٝ ز ج٘ب ئتٛظ ، ؾيتٛويٙع ضخ يٕ٘ زٞس. 
عٌيٙٝ ي 4: تكىي صفحٝ ي ؾ ّٛ يِ ثٝ ؼٔٙي ؾيتٛويٙع اؾت. 
»2« -43 گزينه ي 
خٟف وطٚ ٛٔظٚ ئ ضٔبػف قس ثي وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ٞ تٕب ضٚي ئ زٞس ٚ ؾ ّٛ َٞبي ٞبپ ّٛئيس وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ٞ تٕب س٘اض س٘. 
»2« -44 گزينه ي 
زٚن تمؿي زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ تكىي ٚ زض طٔح ّٝ ي ت ّٛفبظ ب٘پسيس ئ قٛز. 
ضز ؾبيط عٌيٙٝ ٞب : 
ي ح مّٛي ا س٘ وٝ زض زضٚ ئتٛوٙسضي ٚ و طّٚپلاؾت اؾت ا طٌزٝ اي ا س٘ا هٔ ٞب DNA ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي ٞ ، زاضاي : » 1 « عٌيٙٝ ي 
زاضاي تمؿي زٚتبيي ا س٘ ٚ يِ ؾ ّٛ يٛوبضيٛتي تمؿي زٚتبيي س٘اضز. 
ؾ ّٛ وطٚ ٛٔظٚ زٚ وطٚ بٔتيسي زاضز ٚ يِ G زٚوطٚ بٔتيسي ئ قٛ س٘ . زض اي طٔح ّٝ ٚ طٔح ّٝ ي 2 S وطٚ ٛٔظٚ ٞب زض طٔح ّٝ ي :» 3 « عٌيٙٝ ي 
فبلس زٚن اؾت.زضض ،ٕٗ فمظ ؾ ّٛ َٞبيي ثب وطٚ ٛٔظٚ زٚ وطٚ بٔتيسي زاضاي ضقتٝ ي زٚن ٞؿتٙس وٝ ٚاضز زٚ طٔح ّٝ ي آذط زطذٝ ي 
ؾ ّٛ يِ قٛ س٘ ٚ اي ٛٔضٛع ثطاي ٞط ؾ ّٛ يِ صبزق ي٘ؿت. 
ح مّٛي زض ا س٘ا هٔ ٞبي ئتٛوٙسضي ٚ و طّٚپلاؾت ٞؿتٙس. DNA ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي وٝ تمؿي ئتٛظ زاض س٘ ، زاضاي : » 4 « عٌيٙٝ ي 
»1« -45 عٌيٙٝ ي 
زض DNA اظ لبضذ پٙيؾي يّٛ ،ْ آ ت٘يثيٛتيه پٙيؾي يّ ثٝ زؾت ئ آيس. ثيف تط بٔزٜ ي غ ت٘يه اي خب س٘اض زض ٞؿتٝ لطاض زاض س٘ ٚ مٔساض و يٕ 
ئتٛوٙسضي لطاض زاضز.
) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
9 
- 
»3« 46 گزينه ي 
قى ؾؤا ،َ ؾ ّٛ يِ زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ئٛظ I ضا بٕ٘يف ئ زٞس. ؾ ّٛ َٞبي ظ سٜ٘ ي حبص اظ ئٛظ زض يٌبٞب ٞبي ب٘ زاضز وٝ ثب تمؿي ئتٛظ بٌ تٔٛفيت ضا ثٝ ٚخٛز ئ آٚضز. 
زض وبج ؾ ّٛ بٔزض ٞبي ط٘ $ :»1« عٌيٙٝ ي 2n وطٚ ٛٔظٚ ئ#، زضٚ ويؿٝ ي طٌزٜ ئٛظ ا د٘ب ئ زٞس ٚ ثٝ 4 ٞبي ط٘ يب زا ٝ٘ ي طٌزٜ ي ب٘ضؼ 
تجسي ئ قٛ س٘ وٝ ٞط يه اظ ٞبي ٞب ثب ا د٘ب زٚ طٔح ّٝ تمؿي ئتٛظ ثٝ زا ٝ٘ طٌزٜ ي ضؾيسٜ $ بٌ تٔٛفيت ط٘# تجسي ئ قٛ س٘. 
زض ثرف بٔزٜ ي٘ع يىي اظ ؾ ّٛ َٞبي ثبفت پبضا ك٘ي ذٛضـ زضٚ تر هٕ ئٛظ ا د٘ب ئ زٞس ٚ يِ يه ٞبي بٔزٜ ٚ ؾٝ ؾ ّٛ :»2« عٌيٙٝ ي 
وٛزه ثٝ ٚخٛز ئ آٚض س٘ وٝ فمظ ٞ بٕ يه ٞبي بٔزٜ ثب تمؿي بٕت ئتٛظي تٔٛا يِ آ س٘ٚؾپط $ بٌ تٔٛفيت بٔزٜ# ضا ثٝ ٚخٛز ئ آٚضز. 
بٌ تٔٛفيت ط٘ ٚ بٔزٜ زض يٌبٞب ػب يِ بٔ ٙ٘س وبج فبلس تٛا ب٘يي فتٛؾٙتع ئ ثبقٙس. :»4« عٌيٙٝ ي 
- »1« 47 گزينه ي 
زض تمؿي ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي ثسٚ زيٛاضٜ ظ٘يط ِٙفٛؾيت B ٚ ي٘ع زض تمؿي ؾ ّٛ َٞبي پطٚوبضيٛتي $تمؿي زٚتبيي# غكبي ؾ ّٛ ثٝ 
زضٚ فطٚ ئ ضٚز تب ؾطا د٘ب آ ضا ثٝ زٚ ي٘ تمؿي وٙس. 
- »4« 48 گزينه ي 
زض حبتِ عجيؼي زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ٞط تمؿي ئتٛظي زٚ وطٚ بٔتيس ذٛاٞطي ٞط وطٚ ٛٔظٚ ضٔبػف قسٜ اظ حٔ ؾب ت٘طٚ طٔ اظ يه زي طٍ خسا 
زض تمؿي ئتٛظي لبضذ ٞب زيسٜ »3« ٚ »1« ئ قٛ س٘ ٚ ثط اثط وٛتبٜ قس ضقتٝ ٞبي زٚن ثٝ ؾٛي لغت ٞب وكيسٜ ئ قٛ س٘. عٌيٙٝ ٞبي 
ي٘ع زض تمؿي يٌبٞب پيكطفتٝ $زا ٝ٘ زاض# ضخ يٕ٘ زٞس. »2« يٕ٘ قٛز ٚ عٌيٙٝ ي

More Related Content

What's hot

مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأول
مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأولمراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأول
مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأولملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانى
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانىموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانى
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانىملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تربية فنية (رسم) للصف الثاني الثانوي الترم...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تربية فنية (رسم) للصف الثاني الثانوي الترم...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تربية فنية (رسم) للصف الثاني الثانوي الترم...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تربية فنية (رسم) للصف الثاني الثانوي الترم...ملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثانيملزمتي
 
نماذج امتحانات للصف الثانى الثانوى
نماذج امتحانات للصف الثانى الثانوىنماذج امتحانات للصف الثانى الثانوى
نماذج امتحانات للصف الثانى الثانوىMotafawkeen
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثانيملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم...ملزمتي
 
مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015
مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015 مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015
مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015 أمنية وجدى
 
المكونات والتركيب للعضلات
المكونات والتركيب للعضلاتالمكونات والتركيب للعضلات
المكونات والتركيب للعضلاتUniv. of Tripoli
 
من يمسك الطائرة الورقية فلسفة جديدة لمنطق الاستقراء
من يمسك الطائرة الورقية  فلسفة جديدة لمنطق الاستقراءمن يمسك الطائرة الورقية  فلسفة جديدة لمنطق الاستقراء
من يمسك الطائرة الورقية فلسفة جديدة لمنطق الاستقراءali ali
 
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيعمراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيعMotafawkeen
 
84 jobran sazi tavan reaktiv ba adavat facts [www.wikipower.ir]
84 jobran sazi tavan reaktiv ba adavat facts [www.wikipower.ir]84 jobran sazi tavan reaktiv ba adavat facts [www.wikipower.ir]
84 jobran sazi tavan reaktiv ba adavat facts [www.wikipower.ir]Hossein Goodarzi
 
الميتاداتا بمواقع وكالات الانباء الوطنية في العالم العربي
الميتاداتا بمواقع وكالات الانباء الوطنية في العالم العربيالميتاداتا بمواقع وكالات الانباء الوطنية في العالم العربي
الميتاداتا بمواقع وكالات الانباء الوطنية في العالم العربيUruk Independent Organization for Media
 
نماذج امتحانات للثانوية العامة 2009مرحلة ثانية
نماذج امتحانات للثانوية العامة 2009مرحلة ثانيةنماذج امتحانات للثانوية العامة 2009مرحلة ثانية
نماذج امتحانات للثانوية العامة 2009مرحلة ثانيةMotafawkeen
 

What's hot (20)

الاتجاهات المستقبلية لنظم استرجاع المعلومات
الاتجاهات المستقبلية لنظم استرجاع المعلوماتالاتجاهات المستقبلية لنظم استرجاع المعلومات
الاتجاهات المستقبلية لنظم استرجاع المعلومات
 
مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأول
مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأولمراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأول
مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأول
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانى
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانىموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانى
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانى
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تربية فنية (رسم) للصف الثاني الثانوي الترم...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تربية فنية (رسم) للصف الثاني الثانوي الترم...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تربية فنية (رسم) للصف الثاني الثانوي الترم...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تربية فنية (رسم) للصف الثاني الثانوي الترم...
 
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
 
كتاب آدم كسيا : آدم الخفي تأليف ليدي دراوور ، ترجمة نعيم بدوي
كتاب آدم كسيا : آدم الخفي تأليف ليدي دراوور ، ترجمة نعيم بدوي كتاب آدم كسيا : آدم الخفي تأليف ليدي دراوور ، ترجمة نعيم بدوي
كتاب آدم كسيا : آدم الخفي تأليف ليدي دراوور ، ترجمة نعيم بدوي
 
كتاب شخصيات مندائية في التاريخ المعاصر تأليف خالد ميران دفتر
كتاب شخصيات مندائية في التاريخ المعاصر تأليف خالد ميران دفتركتاب شخصيات مندائية في التاريخ المعاصر تأليف خالد ميران دفتر
كتاب شخصيات مندائية في التاريخ المعاصر تأليف خالد ميران دفتر
 
نماذج امتحانات للصف الثانى الثانوى
نماذج امتحانات للصف الثانى الثانوىنماذج امتحانات للصف الثانى الثانوى
نماذج امتحانات للصف الثانى الثانوى
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
 
Boiler delkhoon-iran piping
Boiler delkhoon-iran pipingBoiler delkhoon-iran piping
Boiler delkhoon-iran piping
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم...
 
مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015
مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015 مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015
مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015
 
7drkeramatfar[1]
7drkeramatfar[1]7drkeramatfar[1]
7drkeramatfar[1]
 
المكونات والتركيب للعضلات
المكونات والتركيب للعضلاتالمكونات والتركيب للعضلات
المكونات والتركيب للعضلات
 
من يمسك الطائرة الورقية فلسفة جديدة لمنطق الاستقراء
من يمسك الطائرة الورقية  فلسفة جديدة لمنطق الاستقراءمن يمسك الطائرة الورقية  فلسفة جديدة لمنطق الاستقراء
من يمسك الطائرة الورقية فلسفة جديدة لمنطق الاستقراء
 
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيعمراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع
 
84 jobran sazi tavan reaktiv ba adavat facts [www.wikipower.ir]
84 jobran sazi tavan reaktiv ba adavat facts [www.wikipower.ir]84 jobran sazi tavan reaktiv ba adavat facts [www.wikipower.ir]
84 jobran sazi tavan reaktiv ba adavat facts [www.wikipower.ir]
 
الميتاداتا بمواقع وكالات الانباء الوطنية في العالم العربي
الميتاداتا بمواقع وكالات الانباء الوطنية في العالم العربيالميتاداتا بمواقع وكالات الانباء الوطنية في العالم العربي
الميتاداتا بمواقع وكالات الانباء الوطنية في العالم العربي
 
نماذج امتحانات للثانوية العامة 2009مرحلة ثانية
نماذج امتحانات للثانوية العامة 2009مرحلة ثانيةنماذج امتحانات للثانوية العامة 2009مرحلة ثانية
نماذج امتحانات للثانوية العامة 2009مرحلة ثانية
 
الوسائل التعليمية
الوسائل التعليميةالوسائل التعليمية
الوسائل التعليمية
 

Viewers also liked

پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیش
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیشپاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیش
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیشAli Keramat
 
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی Ali Keramat
 
تست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیشتست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیشAli Keramat
 
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اولزیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اولAli Keramat
 
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5Ali Keramat
 
Andrew Leroy Opgenorth Jr.'s Visual Resume
Andrew Leroy Opgenorth Jr.'s Visual ResumeAndrew Leroy Opgenorth Jr.'s Visual Resume
Andrew Leroy Opgenorth Jr.'s Visual ResumeAndrew Opgenorth Jr.
 
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دومپاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دومAli Keramat
 
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سومجزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سومAli Keramat
 
پاسخ آزمون 2 1394
پاسخ آزمون 2 1394پاسخ آزمون 2 1394
پاسخ آزمون 2 1394Ali Keramat
 

Viewers also liked (9)

پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیش
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیشپاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیش
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیش
 
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
 
تست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیشتست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیش
 
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اولزیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
 
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
 
Andrew Leroy Opgenorth Jr.'s Visual Resume
Andrew Leroy Opgenorth Jr.'s Visual ResumeAndrew Leroy Opgenorth Jr.'s Visual Resume
Andrew Leroy Opgenorth Jr.'s Visual Resume
 
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دومپاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
 
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سومجزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
 
پاسخ آزمون 2 1394
پاسخ آزمون 2 1394پاسخ آزمون 2 1394
پاسخ آزمون 2 1394
 

Similar to Pasokh fasl 6_sevom

Arabic bible 1 kings
Arabic bible 1 kingsArabic bible 1 kings
Arabic bible 1 kingsArabBibles
 
Guide communication
Guide communicationGuide communication
Guide communicationkamal kamal
 
ادارة الوقت بفاعلية
ادارة الوقت بفاعليةادارة الوقت بفاعلية
ادارة الوقت بفاعليةshahid alamin
 
الاصحاح الربع و العشرين و الخامس و العشرين الاب متى -شرح انجيل متى
الاصحاح الربع و العشرين و الخامس و العشرين  الاب متى -شرح انجيل متىالاصحاح الربع و العشرين و الخامس و العشرين  الاب متى -شرح انجيل متى
الاصحاح الربع و العشرين و الخامس و العشرين الاب متى -شرح انجيل متىIbrahimia Church Ftriends
 
محار انحراف
محار انحرافمحار انحراف
محار انحرافezra lioyd
 
برنامج البر 5
برنامج البر 5برنامج البر 5
برنامج البر 5dangermind
 
Pasokh fasl 5_sevom
Pasokh fasl 5_sevomPasokh fasl 5_sevom
Pasokh fasl 5_sevomAli Keramat
 
دورة كيف تخطط لحياتك
دورة كيف تخطط لحياتكدورة كيف تخطط لحياتك
دورة كيف تخطط لحياتكKingo5
 
2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding
2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding
2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceedingBijan Yavar
 
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيعمراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيعMotafawkeen
 
Arabic bible 1 samuel
Arabic bible 1 samuelArabic bible 1 samuel
Arabic bible 1 samuelArabBibles
 
الحالة المعرفية الثالثة ميثاق طالب كاظم الظالمي
الحالة المعرفية الثالثة ميثاق طالب كاظم الظالميالحالة المعرفية الثالثة ميثاق طالب كاظم الظالمي
الحالة المعرفية الثالثة ميثاق طالب كاظم الظالميali ali
 
البيئة الافتراضية فى مجال التعليم
البيئة الافتراضية فى مجال التعليمالبيئة الافتراضية فى مجال التعليم
البيئة الافتراضية فى مجال التعليمHanaa
 

Similar to Pasokh fasl 6_sevom (20)

Next Issue5 2
Next Issue5 2Next Issue5 2
Next Issue5 2
 
Israel arabic
Israel arabicIsrael arabic
Israel arabic
 
Kaedah Jawi DBP
Kaedah Jawi DBPKaedah Jawi DBP
Kaedah Jawi DBP
 
Arabic bible 1 kings
Arabic bible 1 kingsArabic bible 1 kings
Arabic bible 1 kings
 
Guide communication
Guide communicationGuide communication
Guide communication
 
ادارة الوقت بفاعلية
ادارة الوقت بفاعليةادارة الوقت بفاعلية
ادارة الوقت بفاعلية
 
الاصحاح الربع و العشرين و الخامس و العشرين الاب متى -شرح انجيل متى
الاصحاح الربع و العشرين و الخامس و العشرين  الاب متى -شرح انجيل متىالاصحاح الربع و العشرين و الخامس و العشرين  الاب متى -شرح انجيل متى
الاصحاح الربع و العشرين و الخامس و العشرين الاب متى -شرح انجيل متى
 
محار انحراف
محار انحرافمحار انحراف
محار انحراف
 
برنامج البر 5
برنامج البر 5برنامج البر 5
برنامج البر 5
 
Pasokh fasl 5_sevom
Pasokh fasl 5_sevomPasokh fasl 5_sevom
Pasokh fasl 5_sevom
 
دورة كيف تخطط لحياتك
دورة كيف تخطط لحياتكدورة كيف تخطط لحياتك
دورة كيف تخطط لحياتك
 
Whyforgive ar
Whyforgive arWhyforgive ar
Whyforgive ar
 
Whyforgive ar
Whyforgive arWhyforgive ar
Whyforgive ar
 
2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding
2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding
2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding
 
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيعمراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع
 
مهارات فن الإلقاء1
مهارات فن الإلقاء1مهارات فن الإلقاء1
مهارات فن الإلقاء1
 
Arabic bible 1 samuel
Arabic bible 1 samuelArabic bible 1 samuel
Arabic bible 1 samuel
 
الحالة المعرفية الثالثة ميثاق طالب كاظم الظالمي
الحالة المعرفية الثالثة ميثاق طالب كاظم الظالميالحالة المعرفية الثالثة ميثاق طالب كاظم الظالمي
الحالة المعرفية الثالثة ميثاق طالب كاظم الظالمي
 
Safa7at1
Safa7at1Safa7at1
Safa7at1
 
البيئة الافتراضية فى مجال التعليم
البيئة الافتراضية فى مجال التعليمالبيئة الافتراضية فى مجال التعليم
البيئة الافتراضية فى مجال التعليم
 

Pasokh fasl 6_sevom

 • 1. ) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 1 »3« -1 گزينه ي ايٛضي ضٚي ثبوتطي اؾتطپتٛوٛوٛؼ ٛ٘ ٛٔ ي٘ب غٔب ؼِٝ ٕٛ٘ز. ثبوتطي ٞب تمؿي زٚتبيي $ؾبزٜ تطي ٛ٘ع تمؿي #ٓ ضا زاض س٘ ٚ وطٚ ٛٔظٚ ح مّٛي قب ٞبي ح مّٛي ؼٔ ٕٛلا زاضاي زٚ زٚضاٞي ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي ٞؿتٙس ٚ ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي آ ٞب اظ يه م٘غٝ آغبظ DNA . ثٝ غكبي پلاؾ بٕيي تٔص اؾت ئ قٛز. »4« -2 گزينه ي ؾبزٜ تطي ٛ٘ع تمؿي ؾ ّٛ زض ثبوتطي زيسٜ ئ قٛز. تمؿي زٚتبيي ٛ٘ػي تٛ يِس ثٔ غيطخٙؿي اؾت وٝ ثٝ تٛ يِس ظازٜ ٞبيي يىؿب ٙٔدط ئ قٛز. زض تٛ يِس ثٔ غيطخٙؿي فمظ يه ٚا سِ قطوت زاضز. زض ض زيٛاضٜ ي ؾ ّٛ ثبوتطي فطٚضفت يٍ س٘اضز ٚ تٟٙب زض حٔ فطٚضفت يٍ ؾبذتٝ ئ قٛز. »3« -3 گزينه ي لطاض زاضز، ا د٘ب ئ يٌطز. غكب پؽ اظ DNA تمؿي ثبوتطي ثب اضبفٝ قس غكبي ؾ ّٛ يِ خسيس ثٝ م٘غٝ اي اظ غكب وٝ ثي زٚ ٛٔ ىِٛ ؾبذتٝ قس ،ٖ اظ ٚؾظ ثٝ زضٚ ؾ ّٛ فطٚ ئ ضٚز تب ؾطا د٘ب آ ضٖا ثٝ زٚ ي٘ تمؿي وٙس. ٞ ظٓ بٔ ثب فطٚضفت يٍ غكب، زيٛاضٜ ي ؾ ّٛ زض حٔ اي زٚ ؾ ّٛ خسيس ي٘ع تكىي ئ قٛز. »3« -4 گزينه ي 4 اؾت. n  زض قى ؾؤا ،َ 3 ٛ٘ع وطٚ ٛٔظٚ كٔبٞسٜ ئ قٛز وٝ زٟبض تب، زٟبض تب قجيٝ ٞ ٞؿتٙس ٚ ؾ ّٛ ٛٔضز ظ٘ط، 12 »1« -5 گزينه ي 38 اتٛظٚ  1 خٙؿي n  39 2ذطٚؼ n  78 ٚ 23 اتٛظْٚ  1 خٙؿي n  24 ٚ 2 48 n  قب پٔب عٜ٘ 22 اتٛظْٚ  2 خٙؿي 2n  24  دّٔ بٔزٜ 6اتٛظْٚ  2 خٙؿي 2n  8  ؽٍٔ ؾطوٝ »3« -6 گزينه ي ثطاي پبؾد ثٝ ؾؤا تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ٞبي اتٛظٚ زض ٞط ٛٔضز ضا كٔرص ئ وٙي .ٓ ؾ ّٛ پيىطي دّٔ بٔزٜ زاضاي 24 وطٚ ٛٔظٚ اؾت وٝ 22 زاضز. X اتٛظٚ ٚ زٚ وطٚ ٛٔظٚ خٙؿي بٌ تٔ قب پٔب عٜ٘ زاضاي 24 وطٚ ٛٔظٚ اؾت وٝ 23 تبي آ اتٛظٚ ٚ يىي وطٚ ٛٔظٚ خٙؿي اؾت. اؾت. (Z) اؾپط ذطٚؼ زاضاي 39 وطٚ ٛٔظٚ اؾت وٝ 38 تبي آ اتٛظٚ ٚ يىي خٙؿي اؾت (X) تر هٕ ا ؿ٘ب 23 وطٚ ٛٔظٚ زاضز وٝ 22 تبي آ اتٛظٚ ٚ يىي خٙؿي
 • 2. 2 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 6: کروموزوم ومیتوز Keramat A. - »3« 7 گزينه ي ; ػسز ٞبپ ّٛئيس زض آ ِٛ 24$ n # اؾت ٚيِ زض ؽٍٔ ؾطوٝ ػسز تطيپ ّٛئيس $ 12 ; 3n # اؾت. - »4« 8 گزينه ي ٞط ؾ ّٛ يِ وٝ ٞيؿتٛ زاضز، يٛوبضيٛت اؾت ٚ ٞ ٕٝ ي ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي زض وطٚ ٛٔظٚ ٞبيكب ؾب ت٘طٚ طٔ زاض س٘. ثطضؾي ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: ؾ ّٛ َٞبي دّٔ ط٘ 23 وطٚ ٛٔظٚ ئ ا س٘ ٚ يِ زيپ ّٛئيس ٞؿتٙس. :»1« عٌيٙٝ ي بٌ تٔ ٞبي قب پٔب عٜ٘ 24 وطٚ ٛٔظٚ ئ ا س٘ ٚ يِ ٞبپ ّٛئيس ٞؿتٙس. :»2« عٌيٙٝ ي ٞط ؾ ّٛ زاضاي ؾب ت٘طيٛ تمؿي يٕ٘ قٛز، فمظ ؾ ّٛ َٞبيي تمؿي ئ قٛ س٘ وٝ ثٝ زٚ طٔح ّٝ ي آذط زطذٝ ي ؾ ّٛ ٚاضز :»3« عٌيٙٝ ي قسٜ ا س٘. - »3« 9 گزينه ي بٔٞيسٝ ٞبي رٔغظ ا ؿ٘ب ،ٖ ثؼس اظ زٚضا خٙيٙي، ؾيتٛويٙع ا د٘ب يٕ٘ زٞٙس، ثٝ ٞ يٕ ز يِ زٙس ٞؿتٝ اي ٞؿتٙس ٚ زض ٞط ٞؿتٝ ٞ زٚ وطٚ ٛٔظٚ خٙؿي زاض س٘. ؾ ّٛ َٞبي شوط قسٜ زض ؾبيط عٌيٙٝ ٞب، ٞ يٍٕ ته ٞؿتٝ اي ا س٘. - »1« 11 گزينه ي بٌ تٔ ٞب زض خب ٛ٘ضا وطٚ ٛٔظٚ اتٛظٚ زاض س٘ ٚ يِ ؾبيط عٌيٙٝ ٞب ثطاي بٌ تٔ ٞبي دّٔ ط٘ صبزق ي٘ؿت. - »2« 11 گزينه ي - »2« 12 گزينه ي ا طٌ ثٝ قى ثبلا بٍٜ٘ وٙيس ٞ زض ؾ ّٛ َٞبي پيىطي ٚ ٞ زض بٌ تٔ ٞب ا طٌ ؾ ّٛ يِ زاضاي وطٚ ٛٔظٚ X ثبقس ، 22 ٛ٘ع وطٚ ٛٔظٚ اتٛظٚ ٞ زاضز. - »3« 13 گزينه ي خٟف ضٔبػف قس ،ٖ خٟكي اؾت وٝ زض آ لغؼٝ اي اظ وطٚ ٛٔظٚ زض اثط قىؿتٝ قس خسا قسٜ ٚ ثٝ وطٚ ٛٔظٚ ٞ تٕب تٔص ئ قٛز زض حب يِ وٝ زض طٔز ٚ دّٔ ط٘، وطٚ ٛٔظٚ ٞبي خٙؿي ٞ تٕب ٚخٛز س٘اضز.
 • 3. ) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 3 »1« -14 گزينه ي ا طٌ خٟف ضٔبػف قس ثطاي ٞ ٕٝ ي ثرف ٞبي وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ؾ ّٛ َٞبي پيىطي يه خب س٘اض ا ىٔب پٖصيط ثبقس ، ثسي ؼٔٙي اؾت وٝ ٞ ٕٝ ي وطٚ ٛٔظٚ ٞبي آ خب س٘اض ثبيس زٚ ثٝ زٚ ٞ تٕب ثبقٙس، زض ثي اي زٟبض عٌيٙٝ، فمظ ذطٚؼ اي ٚيػ يٌ ضا زاضز. »2« -15 گزينه ي خٟف ٞبي تغييط زض ؾبذتبض وطٚ ٛٔظٚ ٞب قب زٟبض ٛ٘ع خٟف حصف، ضٔبػف قس ،ٖ ٚاغ ٌٛ ي٘ ٚ خبثٝ خبيي ئ ثبقٙس وٝ زض ٞ ٕٝ ي آ لغؼٝ اي اظ وطٚ ٛٔظٚ قىؿتٝ ئ قٛز. يؼٙي پيٛ س٘ فؿفٛزي اؾتط قىؿتٝ ئ قٛز. ثطضؾي ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: ثطاي خٟف ٚاغ ٌٛ ي٘ ئ تٛا س٘ صبزق ج٘بقس. :»1« عٌيٙٝ ي ثطاي خٟف حصف صبزق ي٘ؿت. :»3« عٌيٙٝ ي ثطاي خٟف ٞبي حصف ٚ ٚاغ ٌٛ ي٘ صبزق ي٘ؿت :»4« عٌيٙٝ ي »4« -16 گزينه ي G2 G ي خب س٘اض 1 DNA تؼساز ٛٔ ىِٛ َٞبي 96 آ ِٛ ٚ قب پٔب عٜ٘ 48 16 ؽٍٔ ؾطوٝ 8 92 ا ؿ٘ب 46 46 دّٔ ط٘ 23 48 دّٔ بٔزٜ 24 156 طٔؽ ذب يٍ٘ 78 »1« -17 گزينه ي پ يّ طٔاظ، وطٚ ٛٔظٚ اص يّ ؾ ّٛ ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي ئ وٙس ٚ مٔساض بٔزٜ ي DNA زطذٝ ي ؾ ّٛ يِ، ثٝ و هٕ آ ع٘ي ٞٓبي ٞ يّىبظ ٚ S عي طٔح ّٝ ي ا س٘ا هٔ ٞبي ؾ ّٛ ي٘ع ضٔبػف ئ قٛ س٘ ٚ ئتٛوٙسضي ٚ G ٚضاثتي ٞؿتٝ ي ؾ ّٛ زٚ ثطاثط ئ قٛز. زلت بٕ٘ييس وٝ عي طٔح ّٝ ي 2 ي ؾيتٛپلاؾ يٕ DNA ثطاي تىثيط G ي ح مّٛي ئ ثبقٙس، ثٙبثطاي فؼب يِت آ ع٘ي ٞٓبي ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي زض طٔح ّٝ ي 2 DNA و طّٚپلاؾت حبٚي ازا ٝٔ ئ يبثس.
 • 4. 4 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 6: کروموزوم ومیتوز Keramat A. »1« -18 گزينه ي ئتٛوٙسضي ٚ و طّٚپلاؾت اظ عطيك ، G ر٘ٛز فط يٍ٘ يه يٌبٜ ػب يِ $پيكطفتٝ# اؾت ٚ ؾب ت٘طيٛ س٘اضز$ عٌيٙٝ ي 2#. زض عي طٔح ّٝ ي 2 تمؿي زٚتبيي تمؿي ئ قٛ س٘ $ عٌيٙٝ ي 1#. زض ض زض ؾ ّٛ َٞبي پيىطي، عي آ ب٘فبظ ئتٛظ وطٚ بٔتيسٞبي ذٛاٞطي اظ يه زي طٍ خسا ئ قٛ س٘. ٞ زٙي عي ؾيتٛويٙع، ٞط ؾ ّٛ زذتط حسٚز ي٘ يٕ اظ ؾيتٛپلاؾ $ٓٚ ا س٘ا هٔ ٞبي ؾيتٛپلاؾ يٕ# بٔزض ضا زضيبفت ئ وٙس. »3« -19 گزينه ي ضا DNA اؾت ا طٌ ؾ ّٛ تطيپ ّٛئيس ٚاضز طٔح ّٝ ي تٔبفبظ قٛز ٞ يٕ تؼساز ٛٔ ىِٛ G زض طٔح ّٝ ي 2 DNA 72 ضقتٝ ؼٔبز 36 ٛٔ ىِٛ ذٛاٞس زاقت. DNA 36 ، ٛٔ ىِٛ ÷ ذٛاٞس زاقت صِا زض ٞط دٔ ٕٛػٝ ي وطٚ ٛٔظٚ ئ ذٛز 3;12 »2« -21 گزينه ي ثطاؾيىب اٚ طِاؾٝ يه يٌبٜ زُاض اؾت، ثٙبثطاي ؾب ت٘طيٛ س٘اضز، پؽ زٚثطاثط قس ؾب ت٘طيٛ ي٘ع زض آ زيسٜ يٕ٘ قٛز. زض عي آ ب٘فبظ ئتٛظ وٝ وطٚ ٛٔظٚ ٞب زٚ ثطاثط ئ قٛ س٘، ؾب ت٘طٚ طٔٞب ي٘ع زٚ ثطاثط ئ قٛ س٘. زض يٌبٞب ،ٖ عي ؾيتٛويٙع و طٕثٙس پطٚتئيٙي ايدبز يٕ٘ قٛز، يٌبٞب زا ٝ٘ زاض ثب آ وٖٝ ؾب ت٘طيٛ س٘اض س٘، ا بّٔ زٚن تمؿي ايدبز ئ وٙٙس. »2« -21 عٌيٙٝ ي ب٘زضؾت اؾت: زٛ ٞط ؾ ّٛ ا عِا بًٔ ؾب ت٘طيٛ س٘اضز. » افِ « ثٝ ثطضؾي ٛٔضز ثٝ ٛٔضز ػجبضت ٞب تٛخٝ وٙيس: ٛٔضز زضؾت اؾت: اي خ ّٕٝ ػي خ ّٕٝ ي وتبة زضؾي زض صفحٝ ي 126 اؾت. » ة« ٛٔضز ب٘زضؾت اؾت: ثركي اظ حٔتٛاي غ ت٘يىي ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي زض ا س٘ا هٔ ٞبي ئتٛوٙسضي ٚ و طّٚپلاؾت لطاض زاضز وٝ زض طٔح ّٝ » ج« ٛٔضز زٚ ثطاثط ئ قٛز ٝ٘ ؾ ّٛ .َ S تمؿي ئ قٛ س٘ پؽ فمظ حٔتٛاي غ ت٘يىي ٞؿتٝ زض عي طٔح ّٝ G2 زضؾت اؾت: ثط اؾبؼ خ ّٕٝ وتبة زضؾي زض صفحٝ 116 زضٚ ٞؿتٝ ي ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي معمولا زٙسي وطٚ ٛٔظٚ لطاض » ز« ٛٔضز زاضز. پؽ ىٕٔ اؾت زض ٞؿتٝ فمظ يه وطٚ ٛٔظٚ ٛٔخٛز ثبقس. $ثب ايٙىٝ ثٔب ؿٔتمي يٕ زض اي ٛٔضز زض وتبة زضؾي شوط ك٘سٜ اؾت ٚ يِ افطاز ط٘ ٌٛ ٝ٘ اي اظ ٛٔضزٝ ٞب زض ؾ ّٛ َٞبي ذٛز فمظ يه وطٚ ٛٔظٚ ٞؿتٝ اي زاض س٘.# »4« -22 گزينه ي ثطضؾي عٌيٙٝ ٞب: DNA تفبٚت تؼساز زض ٛٔ ىِٛ G زض 2 DNA تؼساز ٛٔ ىِٛ G زض 1 DNA تؼساز ٛٔ ىِٛ 18 $ و تٓطي تفبٚت# 1 ذطٚؼ: 78 ؾيت ظ ئٙي: 96 38 2 ؽٍٔ ؾطوٝ: 8 دّٔ ط٘: 46 31 3 ا ؿ٘ب :ٖ 46 ؽٍٔ ؾطوٝ: 16 44 $ ثيف تطي تفبٚت# 4 قب پٔب عٜ٘: 48 ا ؿ٘ب :ٖ 92
 • 5. ) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 5 »1« -23 گزينه ي ٚ ٞ زٓٙي ضٔبػف قس # S ٚالغ اؾت ٚ ئ تٛا س٘ زٚ وطٚ بٔتيسي قس وطٚ ٛٔظٚ ٞب$زض طٔح ّٝ ي G م٘غٝ ي ٚاضؾي زٚ ،ْ زض اٚاذط 2 ضا لج اظ ٚضٚز ثٝ طٔح ّٝ ي تمؿي ئتٛظ وٙتط وٙس. #G ا س٘ا هٔ ٞب $ طٔح ّٝ ي 2 »2« -24 گزينه ي م٘غٝ ي ٚاضؾي زض طٔاح ايٙتطفبظ ٚ پبيب ئتٛظ ضخ ئ زٞس ، زض حب يِ وٝ تكىي ِٛ ِٝ ي طٌزٜ ثركي اظ طٔاح ضقس ؾ ّٛ ضٚيكي اؾت. »1« -25 گزينه ي طٔثٛط ثٝ طٔح ّٝ ي DNA ضخ ئ زٞس، زض حبيِ وٝ تكىي ضقتٝ ٞبي زٚن ٚ ازا ٝٔ ي فكطز يٌ G ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي ؾب ت٘طيٛ َٞب زض طٔح ّٝ ي 2 ايٙتطفبظ، ؾ ّٛ ٚاضز طٔاح ثؼسي يؼٙي G ئتٛظ ٚ تكىي ح مّٝ ي ا م٘جبضي طٔثٛط ثٝ ؾيتٛويٙع اؾت. ثب تٛلف ؾ ّٛ زض ا تٟ٘بي طٔح ّٝ ي 2 ئتٛظ ٚ ؾيتٛويٙع يٕ٘ قٛز. »1« -26 گزينه ي ٞير وسا اظ ٛٔاضز صحيح ي٘ؿتٙس. ثطضؾي عٌيٙٝ ٞب: افِ: طٌٚٞي اظ ضقتٝ ٞبي زٚن اظ يه ؾٛ ثٝ لغت ٚ اظ ؾٛي زي طٍ ثٝ ؾب ت٘طٚ طٔ وطٚ ٛٔظٚ ٞب تٔص قسٜ ا س٘ ٝ٘ ٞ ٕٝ ي آ ٖٞب. ة: ؾ ّٛ َٞبي ثؿيبضي اظ يٌبٞب ا طٌزٝ ؾب ت٘طيٛ س٘اض س٘، ا بٔ زٚن ضا ئ ؾبظ س٘. ج: ٞط يه اظ ضقتٝ ٞبي زٚن اظ يه ِٛ ِٝ ي تٛذبيِ اظ خٙؽ پطٚتئي ثٝ ب٘ ئىطٚتٛثٛ ؾبذتٝ قسٜ اؾت. »4« -27 گزينه ي عي تٔبفبظ، وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ضٔبػف قسٜ ثٝ ؾ تٕ ٚؾظ ؾ ّٛ حطوت ئ وٙٙس ٚ زض ؾغح اؾتٛايي ؾ ّٛ ضزيف ئ قٛ س٘. زض تٔبفبظ ئتٛظ، زٚ وطٚ بٔتيس ٞط وطٚ ٛٔظٚ ،ْ حساوثط فكطز يٌ ضا پيسا ئ وٙٙس. »2« -28 گزينه ي اظ زٚ ظ د٘يطٜ ي پ يّ ٛ٘و ئّٛتيسي ؾبذتٝ قسٜ اؾت، پؽ اي ؾ ّٛ زض ٞط لغت ذٛز، 24 وطٚ ٛٔظٚ ته وطٚ بٔتيسي زض DNA ٞط ٛٔ ىِٛ طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ئتٛظ زاضز. ئ زا ي٘ وٝ زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ئتٛظ زٚوطٚ بٔتيس ذٛاٞطي ٞط وطٚ ٛٔظٚ ضٔبػف قسٜ، اظ حٔ ؾب ت٘طٚ طٔ اظ يه زي طٍ خسا ئ قٛ س٘. پؽ ؾ ّٛ اٚ يِٝ وٝ تمؿي ضا آغبظ وطزٜ، 24 وطٚ ٛٔظٚ زاقتٝ اؾت. دّٔ بٔزٜ، 24 وطٚ ٛٔظٚ زض ٞط ؾ ّٛ پيىطي ذٛز زاضز. »3« -29 گزينه ي ؾ ّٛ َٞبي يٌبٞب ػب يِ، ؾب ت٘طيٛ س٘اض س٘. زض ض زٙب زٖٝ ؾ ّٛ يِ وٝ ئتٛظ آغبظ ئ وٙس ٞبپ ّٛئيس، زيپ ّٛئيس، تطيپ ّٛئيس ٚ ... ثبقٙس، ؾ ّٛ َٞبي حبص ي٘ع ٞبپ ّٛئيس، زيپ ّٛئيس، تطيپ ّٛئيس ٚ ... ئ قٛ س٘. ٞ زٓٙي ؾ ّٛ َٞبي بٔٞيسٝ ي رٔغظ ثؼس اظ زٚضا خٙيٙي، ؾيتٛويٙع س٘اض س٘.
 • 6. 6 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 6: کروموزوم ومیتوز Keramat A. »4« -31 گزينه ي زض عي ئتٛظ، ٞؿتٝ ي ؾ ّٛ ثسٚ وبٞف ػسز وطٚ ٛٔظٚ ئ تمؿي ئ قٛز. ثٙبثطاي ؾ ّٛ َٞبي حبص حبٚي 6 دٔ ٕٛػٝ ي وطٚ ٛٔظٚ ئ ٞؿتٙس ٚ وطٚ ٛٔظٚ ْٞب 6 ثٝ 6 ٞ تٕب ٞؿتٙس. »4« -31 گزينه ي زض عي ئتٛظ ايدبز ضقتٝ ٞبي زٚن زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ صٛضت ئ يٌطز وٝ ثب زٚض قس خفت ؾب ت٘طيٛ َٞب اظ يه زي طٍ ثي آ ٖٞب ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي زٚن ثٝ ٚخٛز ئ آيس. زض اثتساي پطٚفبظ زضٚ ٞؿتٝ ضقتٝ ٞبي زضاظ ٚ زضٞ تٙيسٜ ي وطٚ بٔتيٙي ٚخٛز زاضز وٝ ثٝ تسضيح وٛتبٜ ٚ ضري قسٜ ٚ لبث ضؤيت ئ طٌز س٘. »3« -32 گزينه ي صٛضت S زض طٔح ّٝ ي DNA زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ، تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ؾ ّٛ زٚ ثطاثط ئ قٛز، زض حب يِ وٝ زٚ ثطاثط قس تؼساز ٛٔ ىِٛ َٞبي ئ يٌطز. »2« -33 گزينه ي فكطزٜ قس وطٚ بٔتيسٞبي ذٛاٞطي زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ ٚ تٔبفبظ صٛضت ئ يٌطز، ٚ يِ ضقتٝ ٞبي زٚن زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ وٛتبٜ ئ قٛ س٘. »3« -34 گزينه ي زض تمؿي ئتٛظِ ؾ ّٛ پٛؾت ا ؿ٘ب ، طٔح ّٝ اي وٝ ضقتٝ ٞبي زٚن ثٝ ؾب ت٘طٚ طٔٞب تٔص اُ س٘ طٔاح تٔبفبظ ٚ آ ب٘فبظ اؾت زض اي طٔاح پٛقف ٞؿتٝ ٚخٛز س٘اضز! »3« -35 گزينه ي ٚ 4 ضقتٝ ي پ يّ ٛ٘و ئّٛتيسي ؾبذتٝ قسٜ اؾت ، صِا يه ؾ ّٛ #DNA زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ ئتٛظ ٞط وطٚ ٛٔظٚ اظ 2 وطٚ بٔتيس $ ٛٔ ىِٛ 44 ضقتٝ ي پ يّ ٛ٘و ئّٛتيسي زاضز. 4  ِٙفٛؾيت ا ؿ٘ب ي٘ وٝ زاضاي 44 وطٚ ٛٔظٚ اتٛظٚ اؾت 176 #" زضصس پبؾد ٌٛيي $ 25 »2« -36 گزينه ي ايدبز حساوثط فكطز يٌ زض وطٚ بٔتيسٞبي ٞط وطٚ ٛٔظٚ ،ْ طٔثٛط ثٝ طٔح ّٝ ي تٔبفبظ اؾت. ضز ؾبيط عٌيٙٝ ٞب : طٔثٛط ثٝ طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ اؾت. : » 1 « عٌيٙٝ ي بُ٘ظ يه يٌبٜ پيكطفتٝ اؾت ٚ ؾب ت٘طيٛ س٘اضز. : » 3 « عٌيٙٝ ي ضيع ِٛ ِٝ $ ئىطٚتٛثٛ #َ ثٝ ؾب ت٘طٚ طٔ تٔص ئ قٛز ٝ٘ ضيع ضقتٝ . : » 4 « عٌيٙٝ ي
 • 7. ) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 7 - »2« 37 گزينه ي ؾ ّٛ ٛٔضز ظ٘ط ظي ٍٛت اؾت وٝ تمؿي ئتٛظ ا د٘ب ئزٞس. ثبتٛخٝ ثٝ قى 6 11 ؾ ّٛ زض طٔاح آ ب٘فبظ ئتٛظ ٚ ت ّٛفبظ ئتٛظ، وطٚ ٛٔظٚ -ْ - ٞبي ته وطٚ بٔتيسي زاضز ٚ تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ْٞب ثب وطٚ بٔتيسٞب، ثطاثط س٘، ٚيِ زض تٔبفبظ ٚ پطٚفبظ وطٚ ٛٔظٚ ضٔبػف ٞؿتٙس ٚ تؼساز وطٚ بٔتيسٞب، زٚثطاثط تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ْٞب ئثبقس. ثطضؾي عٌيٙٝٞب: 1 زضآ ب٘فبظ ئتٛظ، وطٚ ٛٔظٚ ٞب ته وطٚ بٔتيسي ا س٘ ٚ يِ غكبي ٞؿتٝ ٚخٛز س٘اضز. - 2 وطٚ ٛٔظٚ ْٞبي ضٔبػف زض تٔبفبظ ئتٛظ زضؾغح اؾتٛايي لطاض زاض س٘. - 3 زضپطٚفبظ، غكبي ٞؿتٝ قطٚع ثٝ تدعيٝ قس ئوٙس ٚ زٚ خفت ؾب ت٘طيٛ قطٚع ثٝ زٚض قس ئوٙٙس ٚ يِ ٞٙٛظ زض زٚ لغت ؾ ّٛ لطاض - س٘اض س٘. 4 زضت ّٛفبظ پيسيس يٌ ٚ تبثيس يٌٞبي وطٚ ٛٔظٚ ثبظ ئقٛ س٘ ٚ وطٚ ٛٔظٚ ْٞب زضاي طٔح ّٝ ته وطٚ بٔتيسي ا س٘. - - »1« 38 عٌيٙٝ ي غكبي ٞؿتٝ زض طٔح ّٝي ت ّٛفبظ زض حب تكىي اؾت، زض اي طٔح ّٝ وطٚ ٛٔظٚ ْٞب ته وطٚ بٔتيسيا س٘. - ) سراسري 22 ( »4« 39 عٌيٙٝ ي زض يٌبٞب اٚ يِ تمؿي يٕ وٝ ظي ٍٛت پؽ اظ تكىي ا د٘ب ئ زٞس، ئتٛظ اؾت. زض تمؿي ئتٛظ زض تٔبفبظ وطٚ ٛٔظٚ ٞب حساوثط فكطز يٌ ضا پيسا ئ وٙٙس؛ پؽ اظ تٔبفبظ طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ اؾت وٝ زض آ ضقتٝ ٞبي زٚن وٝ ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي ضيعي ٞؿتٙس وٛتبٜ ئ قٛ س٘ ٚ وطٚ بٔتيس ٞبي ذٛاٞطي ضا اظ ٞ خسا ئ وٙٙس. تٛخٝ: ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي اصغلاحي اؾت وٝ زض صفحٝ ي 129 وتبة زضؾي ؾب ؾٛ ،ْ زض تٛصيف ضقتٝ ٞبي زٚن ثٝ وبض ضفتٝ اؾت ٚ ج٘بيس ثب ضيع ضقتٝ ٞب اقتجبٜ طٌفتٝ قٛز! - »1« 41 گزينه ي زض طٔاح تمؿي ئتٛظ ؾيت ظ ئٙي، وطٚ ٛٔظٚ ٞب زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ لبث ضٚيت ئ قٛ س٘ ٚ زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ٚ تٔبفبظ لبث ضٚيت ٞؿتٙس. زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ اظ آ خٖب وٝ وطٚ بٔتيسٞبي ذٛاٞطي اظ ٞ خسا ئ قٛ س٘ تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ٞب ثب وطٚ بٔتيسٞب ثطاثط اؾت. ثطضؾي ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: زض قطٚع ئتٛظ پٛقف ٞؿتٝ ب٘پسيس ئ قٛز. :»2« عٌيٙٝ ي ؾيت ظ ئٙي، يٌبٞي ػب يِ اؾت پؽ ؾب ت٘طيٛ س٘اضز. :»3« عٌيٙٝ ي ثطاي ؾيتٛويٙع ؾ ّٛ َٞبي يٌبٞي و طٕثٙسي اظ خٙؽ پطٚتئي زذبتِ س٘اضز. :»4« عٌيٙٝ ي
 • 8. 8 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 6: کروموزوم ومیتوز Keramat A. »3« -41 گزينه ي زض ؾ ّٛ َٞبي خب ٛ٘ضي ٚ ؾبيط ؾ ّٛ َٞبيي وٝ زيٛاضٜ س٘اض س٘، عي ؾيتٛويٙع و طٕثٙسي اظ ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي زض ئب ٝ٘ ي ؾ ّٛ ايدبز ئ قٛز. زض ض ٛ٘ضٚؾپٛضا ٚ ؾبوبضٚ ئؿعؾطٚيعيٝ ا ٛ٘اػي اظ لبضذ ٞب ٚ ؾطذؽ، يه يٌبٜ اثتسايي اؾت ٚ ٞ يٍٕ زيٛاضٜ ي ؾ ّٛ يِ زاض س٘. وكتي- زؿت اظ ؾرتپٛؾتب اؾت. »3« -42 گزينه ي زض ؾ ّٛ َٞبي خب ٛ٘ضي ٚ زي طٍ ؾ ّٛ َٞبيي وٝ زيٛاضٜ س٘اض س٘، عي ؾيتٛويٙع، و طٕثٙسي اظ ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي زض ئب ٝ٘ ي ؾ ّٛ ايدبز ئ قٛز وٝ ثب تٙ قس آ ،ٖ ؾ ّٛ ثٝ زٚ ي٘ تمؿي ئ قٛز. عٌيٙٝ ي 1: ثطاي ثبوتطي ٞب صبزق ي٘ؿت. عٌيٙٝ ي 2: زض ثطذي ٛٔاضز ثٝ ز ج٘ب ئتٛظ ، ؾيتٛويٙع ضخ يٕ٘ زٞس. عٌيٙٝ ي 4: تكىي صفحٝ ي ؾ ّٛ يِ ثٝ ؼٔٙي ؾيتٛويٙع اؾت. »2« -43 گزينه ي خٟف وطٚ ٛٔظٚ ئ ضٔبػف قس ثي وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ٞ تٕب ضٚي ئ زٞس ٚ ؾ ّٛ َٞبي ٞبپ ّٛئيس وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ٞ تٕب س٘اض س٘. »2« -44 گزينه ي زٚن تمؿي زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ تكىي ٚ زض طٔح ّٝ ي ت ّٛفبظ ب٘پسيس ئ قٛز. ضز ؾبيط عٌيٙٝ ٞب : ي ح مّٛي ا س٘ وٝ زض زضٚ ئتٛوٙسضي ٚ و طّٚپلاؾت اؾت ا طٌزٝ اي ا س٘ا هٔ ٞب DNA ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي ٞ ، زاضاي : » 1 « عٌيٙٝ ي زاضاي تمؿي زٚتبيي ا س٘ ٚ يِ ؾ ّٛ يٛوبضيٛتي تمؿي زٚتبيي س٘اضز. ؾ ّٛ وطٚ ٛٔظٚ زٚ وطٚ بٔتيسي زاضز ٚ يِ G زٚوطٚ بٔتيسي ئ قٛ س٘ . زض اي طٔح ّٝ ٚ طٔح ّٝ ي 2 S وطٚ ٛٔظٚ ٞب زض طٔح ّٝ ي :» 3 « عٌيٙٝ ي فبلس زٚن اؾت.زضض ،ٕٗ فمظ ؾ ّٛ َٞبيي ثب وطٚ ٛٔظٚ زٚ وطٚ بٔتيسي زاضاي ضقتٝ ي زٚن ٞؿتٙس وٝ ٚاضز زٚ طٔح ّٝ ي آذط زطذٝ ي ؾ ّٛ يِ قٛ س٘ ٚ اي ٛٔضٛع ثطاي ٞط ؾ ّٛ يِ صبزق ي٘ؿت. ح مّٛي زض ا س٘ا هٔ ٞبي ئتٛوٙسضي ٚ و طّٚپلاؾت ٞؿتٙس. DNA ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي وٝ تمؿي ئتٛظ زاض س٘ ، زاضاي : » 4 « عٌيٙٝ ي »1« -45 عٌيٙٝ ي زض DNA اظ لبضذ پٙيؾي يّٛ ،ْ آ ت٘يثيٛتيه پٙيؾي يّ ثٝ زؾت ئ آيس. ثيف تط بٔزٜ ي غ ت٘يه اي خب س٘اض زض ٞؿتٝ لطاض زاض س٘ ٚ مٔساض و يٕ ئتٛوٙسضي لطاض زاضز.
 • 9. ) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 9 - »3« 46 گزينه ي قى ؾؤا ،َ ؾ ّٛ يِ زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ئٛظ I ضا بٕ٘يف ئ زٞس. ؾ ّٛ َٞبي ظ سٜ٘ ي حبص اظ ئٛظ زض يٌبٞب ٞبي ب٘ زاضز وٝ ثب تمؿي ئتٛظ بٌ تٔٛفيت ضا ثٝ ٚخٛز ئ آٚضز. زض وبج ؾ ّٛ بٔزض ٞبي ط٘ $ :»1« عٌيٙٝ ي 2n وطٚ ٛٔظٚ ئ#، زضٚ ويؿٝ ي طٌزٜ ئٛظ ا د٘ب ئ زٞس ٚ ثٝ 4 ٞبي ط٘ يب زا ٝ٘ ي طٌزٜ ي ب٘ضؼ تجسي ئ قٛ س٘ وٝ ٞط يه اظ ٞبي ٞب ثب ا د٘ب زٚ طٔح ّٝ تمؿي ئتٛظ ثٝ زا ٝ٘ طٌزٜ ي ضؾيسٜ $ بٌ تٔٛفيت ط٘# تجسي ئ قٛ س٘. زض ثرف بٔزٜ ي٘ع يىي اظ ؾ ّٛ َٞبي ثبفت پبضا ك٘ي ذٛضـ زضٚ تر هٕ ئٛظ ا د٘ب ئ زٞس ٚ يِ يه ٞبي بٔزٜ ٚ ؾٝ ؾ ّٛ :»2« عٌيٙٝ ي وٛزه ثٝ ٚخٛز ئ آٚض س٘ وٝ فمظ ٞ بٕ يه ٞبي بٔزٜ ثب تمؿي بٕت ئتٛظي تٔٛا يِ آ س٘ٚؾپط $ بٌ تٔٛفيت بٔزٜ# ضا ثٝ ٚخٛز ئ آٚضز. بٌ تٔٛفيت ط٘ ٚ بٔزٜ زض يٌبٞب ػب يِ بٔ ٙ٘س وبج فبلس تٛا ب٘يي فتٛؾٙتع ئ ثبقٙس. :»4« عٌيٙٝ ي - »1« 47 گزينه ي زض تمؿي ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي ثسٚ زيٛاضٜ ظ٘يط ِٙفٛؾيت B ٚ ي٘ع زض تمؿي ؾ ّٛ َٞبي پطٚوبضيٛتي $تمؿي زٚتبيي# غكبي ؾ ّٛ ثٝ زضٚ فطٚ ئ ضٚز تب ؾطا د٘ب آ ضا ثٝ زٚ ي٘ تمؿي وٙس. - »4« 48 گزينه ي زض حبتِ عجيؼي زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ٞط تمؿي ئتٛظي زٚ وطٚ بٔتيس ذٛاٞطي ٞط وطٚ ٛٔظٚ ضٔبػف قسٜ اظ حٔ ؾب ت٘طٚ طٔ اظ يه زي طٍ خسا زض تمؿي ئتٛظي لبضذ ٞب زيسٜ »3« ٚ »1« ئ قٛ س٘ ٚ ثط اثط وٛتبٜ قس ضقتٝ ٞبي زٚن ثٝ ؾٛي لغت ٞب وكيسٜ ئ قٛ س٘. عٌيٙٝ ٞبي ي٘ع زض تمؿي يٌبٞب پيكطفتٝ $زا ٝ٘ زاض# ضخ يٕ٘ زٞس. »2« يٕ٘ قٛز ٚ عٌيٙٝ ي