SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
) فصل 1 : ایمنی بدن هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
1 
-1 »3« گزينه ي 
زهت زاقت ثبقيس هب طً كٍبغ يي ؾل لَ ثبكت اؾت زيبپسظ سًاضز. 
1 آ عًين ليع ظٍين: ترطيت زي اَض ي ؾل لَي ثب تًطي بّ - 
2 پط تٍئيي بّي ه وٌل اظ ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ جًس; ايجبز ه بٌكص زض ؿكبي هي طٌ ةٍ بّي زاذل ذ ىَ - 
3 يّؿتبهيي اظ ؾل لَ بّي پ قَكي آؾيت زيس ي پ ؾَت; تـييط هغط ض بٍّي ذ يًَ - 
-2 »4« گزينه ي 
الت بْة ػًَي پبؾد ه ضَؼي اؾت ث ز جًبل ذطاـ، ثطيسگي يب طّ عًَ آؾيت ثبكتي زيگط ثط ظٍ هي سًٌ ث ز جًبل كؼبليت 
هب طً كٍبغ بّ، هحل آؾيت زيس ،ُ هطهع، هت ضَم گطم تط اظ وًبط اعطاف آى اؾت. 
تكطيح ؾبيط گعي بّ: 
1( ثب ضٍ زٍ هي طٌ ةٍ ث زض ىٍ ثسى هو يٌ اؾت پبؾد زهبيي ضخ ز سّ. 
2( ثؿيبضي اظ ػ اَهل ثيوبضي ظا زض گطهبي حبنل اظ تت وًي ت اَ سًٌ ث ذ ثَي ضقس سًٌٌ. 
3( تت ثيف تط ث زليل ضٍ زٍ ػ اَهل ثيوبضي ظا يب ػ اَهل هكبث آى ث ثسى ضخ هي ز سّ. 
-3 »3« گزينه ي 
ليع ظٍين هبزض ث ترطيت زي اَض ي ؾل لَي ثب تًطي بّ پط تٍئيي ه وٌل هبزض ث ترطيت ؿكبي ؾل لَي ثب تًطي )ثب ايجبز ه لٌص زضؿكبي 
ؾل لَي هي طٌ ةٍ( هي ثبقس ليع ظٍين زض لاي بّ ي هربعي يًع جٍ زَ زاضز هجبضي ت لٌؿي هػ زاض ؿّت سٌ لاي ي هربعي زاض سً. 
ثطضؾي ؾبيطگعي بّ: 
ليع ظٍين زض ثي ه طْگبى جٍ زَ زاضز. :»1« گعي ي 
پط تٍئيي ه وٌل ت ؾَظ هب طً كٍبغ يًع ت لَيس هي ق زَ هب طً كٍبغ زض ذ ىَ جٍ زَ سًاضز. :»2« گعي ي 
پط تٍئيي ه وٌل ت ؾَظ ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ ؾبذت هي ق زَ ل لَ ي گ اَضقي لاي ي هربعي زاضز. :»4« گعي ي 
-4 »4« گزينه ي 
زيبپسظ زض اضتجبط ثب گلج لَ بّي ؾليس اؾت وّ ي ؾل لَ بّي ذ يًَ. زض پبؾد الت بْثي ثب تطقح يّؿتبهيي ؾبيط ه اَز قيويبيي، 
2 ضخ هي ز سّ. زض ه ضَز گعي ي 3 يًع هي ت اَى اي تٌطكط ىٍ ضا هثبل ظز. ه اَضز 1 
-5 »3« گزينه ي 
ا سًاهي ليع ظٍ مٍ آ عًين ليع ظٍين زض زكبع ؿيطاذتهبني ه طْ زاضاى ثي ه طْگبى زذبلت زاض سً. ليع ظٍ مٍ زض ز هٍيي ذظ زكبع 
ؿيطاذتهبني زذبلت زاضز آ عًين بّي آى وّب سًٌ آ عًين ليع ظٍين هي ت اَ سًٌ ثب تًطي بّ ضا اظ ثيي ثجط سً. 
-6 »3« گزينه ي 
اضيتط پٍ يَتيي ثط اثط بً فّ ا ؿًيػى ضؾبيً ث ثبكت بّ اظ لًي بّ جًس تطقح هي ق زَ ثط ؾل لَ بّي ظاي سٌ ي هـع اؾتر اَى اثط 
هي سًٌ ت لَيس گلج لَ بّي هطهع ضا اكعايف هي ز سّ. 
ضز ؾبيط گعي بّ: 
پّبضيي اظ ثبظ كٍيل بّ تطقح هي ق زَ اظ ؾل لَ بّي ث يٌبزي زض هـع اؾتر اَى ه كٌبء هي گيط سً. : »1« گعي ي 
تط هٍج پَلاؾتيي اظ ثبكت بّي آؾيت زيس ي جساض ض بّ يب اظ پلا تً بّ آظاز هي ق زَ پلا تً بّ ت ؾَظ ؾل لَ بّي :»2« گعي ي 
ث يٌبزي هـع اؾتر اَى ت لَيس هي ق سًَ. 
يّؿتبهيي اظ ؾل لَ بّي آؾيت زيس ، ثبظ كٍيل بّ هبؾت ؾَيت بّ تطقح هي ق زَ ثبظ كٍيل بّ اظ ؾل لَ بّي ث يٌبزي زض :»4« گعي ي 
هـع اؾتر اَى ه كٌبء هي گيط سً. 
-7 »3« گزينه ي 
يّؿتبهيي ت ؾَظ هبؾت ؾَيت بّي ؿيطذ يًَ ثبظ كٍيل بّي ذ يًَ تطقح هي ق زَ. ثطاي بً فّ ػلاين آلطغي اظ زاض بٍّي 
آ تًي يّؿتبهي يٌ اؾتلبز هي ق زَ. 
-8 »2« گزينه ي 
ق لٌ زض اضتجبط ثب پط تٍئيي ه وٌل اؾت. ايي پط تٍئيي بّ ت ؾَظ ؾل لَ بّي هب طً كٍبغ )زض ذبضج اظ ذ ىَ(، ؾل لَ بّي جًس پ قَكي 
ض زٍ ؾبذت هي ق سًَ بًض ثؼضي اظ اجعاي زؾتگب ايو يٌ ضا ت وٌيل هي سًٌٌ. ايي پط تٍئيي بّ پؽ اظ ثطذ ضَز ثب هي طٌ ةٍ بّ كؼبل 
هي ق سًَ. 
تطقحبت ؾل لَ بّي پ قَكي
2 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 1: مولکول هاي زیستی 
Keramat A. 
-9 »2« گزينه ي 
ه نْ تطيي ثرف ز هٍيي ذظ زكبع ؿيطاذتهبني ثسى زض ثطاثط هي طٌ ةٍ بّ هطث طَ ث كبگ ؾَيت بّ )هب طً كٍبغ بّ تًَط كٍيل بّ( 
اؾت زاضاي آ عًين بّي ليع ظٍ هٍي ا سً. هب طً كٍبغ بّ ذبضج اظ ذ ىَ ا سً ، زيبپسظ سًاض سً ثب ت لَيس پط تٍئيي بّي ه وٌل يًع 
هي ت اَ سًٌ ه جَت ؾط ةًَ هي طٌ ةٍ بّ ق سًَ. 
-11 »2« گزينه ي 
اي تٌطكط ىٍ ضا ؾل لَ بّي آل زَ ث يٍط ؼٍ ت لَيس هي سًٌٌ. اگط چ ايي ؾل لَ بّ ؾطا جًبم ث ػلت حول ي يٍط ؼٍ هي هيط سً، اهب 
اي تٌطكط ىٍ حبنل اظ آى بّ اظ ت ثٌيط يٍط ؼٍ زض ؾبيط ؾل لَ بّ جل گَيطي هي سًٌ ه جَت هوب هٍت ؾل لَ بّي ؾبلن زض ثطاثط 
يٍط ؼٍ هي ق زَ. اي تٌطكط يًٍ زض پبؾد ث يي عًَ يٍط ؼٍ ت لَيس هي ق زَ، ؾجت ثط ظٍ هوب هٍت تًَب هست زض ثطاثط 
ثؿيبضي اظ يٍط ؼٍ بّ يًع هي ق زَ. 
-11 »2« گزينه ي 
هب طً كٍبغ بّ جعء ؾل لَ بّي كبگ ؾَيت سًٌٌ ؿّت سٌ زض ىٍ ثبكت بّ حض ضَ زاض سً زض ىٍ ذ ىَ هكب سّ وًي ق سًَ لٍي ثب 
ت لَيس پط تٍئيي بّي ه وٌل زض هجبضظ ثب هي طٌ ةٍ بّي ذ ىَ وًف زاض سً. 
ايي ؾل لَ بّ جعء ه نْ تطيي ه بٌ يًؿن ز هٍيي ذظ زكبع ؿيطاذتهبني ؿّت سٌ اظ آى جب زكبع ؿيطاذتهبني رًؿتيي ذظ 
زكبع ثسى زض ثطاثط جّ مَ هي طٌ ةٍ بّ اؾت، پؽ ايي ؾل لَ بّ جعء رًؿتيي ذظ زكبػي ثسى هحؿ ةَ هي ق سًَ. 
هب طً كٍبغ بّ زض گط بّي ل لٌي ، عحبل ، ل ظَ بّ آپب سًيؽ زض بًث زَي ػ اَهل ثيگب ث ل لٌ ؾَيت بّ وًي هي سًٌٌ زض پبؾد 
الت بْثي ػلا ثط كبگ ؾَيت ظَ هي طٌ ةٍ بّي ه بْجن، ثسى ضا اظ ؾل لَ بّي هطز اجعاي ؾل لَي كطؾ زَ ،ُ پبى ؾبظي هي سًٌٌ. 
-12 »2« گزينه ي 
پط تٍئيي بّي ه وٌل هجل اظ ضٍ زٍ هي طٌ ةٍ زض ذ ىَ جٍ زَ زاض سً پؽ اظ ثطذ ضَز ثب هي طٌ ةٍ بّ كؼبل هي ق سًَ. 
-13 »1« گزينه ي 
ؾل لَ بّي ؾبظ سً ي پط تٍئيي ه وٌل قبهل هب طً كٍبغ بّ، ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ جًس ؿّت سٌ. ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ هبزض 
ث ت لَيس تطقح ليع ظٍين ؾل لَ بّي جًسي هبزض ث ت لَيس تطقح اضيتط پٍ پَتيي هي ثبق سٌ. پبزتي ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت بّ اؾتيل لًَيي ت ؾَظ ضًَ ىٍ بّ )ؾل لَ بّي ػهجي( ت لَيس تطقح هي ق سًَ. 
-14 »1« گزينه ي 
ػبهل ا ضٍي ىَ بّضي يٍط ؼٍ اؾت ؾل لَ بّي آل زَ ث ايي يٍط ؼٍ بّ، اي تٌطكط ىٍ ت لَيس هي سًٌٌ. 
-15 »2« گزينه ي 
الق( بًزضؾت، يّؿتبهيي ت لَيس قس ت ؾَظ هبؾت ؾَيت بّ پؽ اظ اتهبل آلطغى ث پبزتي بّي ه جَ زَ زض ؾغح هبؾت ؾَيت 
آظاز هي ق زَ. زض اثط اتهبل پبزتي ث ؾغح ؾل لَ. 
ة( زضؾت، زض هتي تًبة قًَت قس ػلا ثط يّؿتبهيي، ه اَز زيگطي زض هحل ظذن آظاز هي ق زَ ثطذي اظ ايي 
ه اَز گلج لَ بّي ؾليس ذ يًَ ضا ث ذ زَ جصة هي سًٌٌ پؽ يّؿتبهيي وًكي زض جصة ؾل لَ بّ سًاضز. 
ج( بًزضؾت، يّؿتبهيي ثبػث گكبزي ض بٍّ هي ق زَ لٍي ه يَط بٍّ زض زي اَض ي، ذ زَ يّچ هب يّچ اي سًاض سً پؽ اگط 
گكبز ق سًَ، ايي ػول ثس ىٍ زذبلت، هب يّچ ث زَ اؾت. 
ز( زضؾت، يّؿتبهيي هتطقح زض هبؾت ؾَيت بّ ث گٌّبم آؾن ) ػًَي آلطغي( ثبػث ػلائن آؾن يؼ يٌ ت گٌي بًيػى بّ 
هي ق زَ. 
ـّ( بًزضؾت، يّؿتبهيي ثبػث گكبزي ض زض تًيج بً فّ ككبض ذ ىَ زض هحل تطقح هي ق زَ. 
-16 »1« گزينه ي 
طّ هبز اي ؾجت ثط ظٍ پبؾد ايو يٌ ق زَ آ تًي غى بًم زاضز. اؿلت آ تًي غى بّ ه لَ لٌَ بّي پط تٍئي يٌ يب پلي ؾب بًضيسي 
ؿّت سٌ. 
ه لَ لٌَ بّي ه جَ زَ زض ؾغح ؾل لَ بّي ؾطعب يً، ؾن ثب تًطي بّ زا بّي گطز ا اًَػي اظ آ تًي غى بّ ؿّت سٌ. 
-17 »3« گزينه ي 
زض ايو يٌ هَّ ضَال، پلاؾو ؾَيت بّ پبزتي ت لَيس هي سًٌٌ پبزتي بّ ثب اتهبل ث آ تًي غى بّ ػول كبگ ؾَيت ظَ شض ذ اَض بّ )هثل 
هب طً كٍبغ بّ( ضا اكعايف هي ز سٌّ.
) فصل 1 : ایمنی بدن هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
3 
»3« -18 گزينه ي 
ثط ض يٍ ؿكبء گلج لَ بّي هطهع، قرم كبهس طّ گ آ تًي ثبزي B A ث ػلت جٍ زَ آ تًي غى بّي ،AB زض كطز ثب گط ذ يًَ 
A زض پلاؾوبي ذ ىَ ذ زَ اؾت، اهب اظ آى جبيي چ سٌيي ثبض ذ ىَ )گلج لَ بّي هطهع( اظ كطزي ثب گط ذ يًَ B A ) )پبزتي 
،Rh (Rh ) كطز ز سٌّ ث ذ ىَ كطز گيط سً ي كبهس آ تًي غى (Rh ) Rh زضيبكت طًز اؾت ث ػلت ضٍ زٍ آ تًي غى بّي 
ذبعط ي هطث طَ ث ايي پبزتي زض ثسى كطز گيط سً ت لَيس هي ق سًَ. زضيبكت چ سٌيي ثبض ي چ يٌي B ؾل لَ بّي Rh پبزتي ضس 
زض Rh ذبعط اي ثيف تط يًع هوبزيط ثؿيبض ظيبزي پلاؾو ؾَيت بّي تطقح سًٌٌ پبزتي ضس B ذ يًَ ه جَت ت لَيس ؾل لَ بّي 
كطز زضيبكت سًٌٌ هي ق زَ ه جٌط ث اٍ فًٌ آگل تَي بٌؾي ىَ قسيس ذ ىَ كطز ز سٌّ زض ثسى قرم زضيبكت سًٌٌ هي ق زَ. 
»1« -19 گزينه ي 
ضا آگل تَي هي سًٌ. Rh اظ جلت ػج ضَ طًز ذ ىَ ج يٌي Rh زض بًؾبظگبضي ذ يًَ هبزض ج يٌي پبزتي ثسى هبزض 
پبزتي بّ زض عي ايو يٌ هَّ ضَال تطقح هي ق سًَ. 
»1« -21 گزينه ي 
كً سٌ (ُ اؾت. وّبى ع ضَ هي زا يًس، ل لٌ ؾَيت بّ زض هـع اؾتر اَى ت لَيس T ق لٌ زض اضتجبط ثب ايو يٌ ؾل لَي)ل لٌ ؾَيت بّي 
ثطذي زيگط ث ن ضَت بًثبلؾ اٍضز ذ ىَ هي ق سًَ ث )B هي ق سًَ، ثطذي اظ آى بّ زض هـع اؾتر اَى ثبلؾ هي ق سًَ )ل لٌ ؾَيت 
.)T ؿس ي تيو ؼَ هي ض سًٍ تب زض آى جب ثبلؾ ق سًَ )ل لٌ ؾَيت 
»1« -21 گزينه ي 
اؾت زض ايو يٌ ؾل لَي قط تً زاض سً اگط ث ع ضَ هبزضظازي جٍ زَ سًاقت ثبقس، T ؿس ي تيو ؼَ هحل ثل ؽَ ل لٌ ؾَيت بّي 
ثبلؾ جٍ زَ رً اَ سٌّ زاقت، لصا وًم زض ايو يٌ ؾل لَي زيس هي ق زَ. T ل لٌ ؾَيت بّي 
»3« -22 گزينه ي 
كً سٌ ث ع ضَ هؿتوين ث ؾل لَ بّي آل زَ ث يٍط ؼٍ ؾل لَ بّي ؾطعب يً حول هي سًٌٌ ثب ت لَيس پط تٍئي يٌ ذبل، T ؾل لَ بّي 
ث بًم پطك ضَيي ه بٌكصي زض ايي ؾل لَ بّ ث جَ زَ هي آ ضٍ سً. 
»3« -23 گزينه ي 
تعضين اٍ ؿًي ه جَت كؼبل قسى ل لٌ ؾَيت بّ زض ذ ىَ هي ق زَ. ثب تعضين ؾطم يًع كؼبليت هب طً كٍبغ بّ ظيبز هي ق زَ لٍي 
هب طً كٍبغ بّ زض ذ ىَ حض ضَ سًاض سً. 
»4« -24 گزينه ي 
ؾطم پبزتي آهبز اؾت ايو يٌ ه هَت ايجبز هي سًٌ. زض حبلي اٍ ؿًي بّ زاضاي هي طٌ ةٍ بّي ضؼيق قس يب ؾن ذ ثٌي قس ي 
هي طٌ ةٍ ث زَ زض ثيف تط ه اَضز ايو يٌ زائوي ايجبز هي سًٌٌ. نّ چ يٌي پبزتي بّ ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت بّ ت لَيس هي ق زَ، .B ل لٌ ؾَيت 
»3« -25 گزينه ي 
اگط غى بّي ؾبظ سً ي آ تًي غى بّي كطز ز سٌّ گيط سً قجب تّ زاقت ثبق سٌ، هي ت اَى تًيج گطكت پط تٍئيي بّي آ تًي غ يً كطز 
ز سٌّ گيط سً قجب تّ زاض سً، ظيطا پط تٍئيي اظ ض يٍ غى، ؾبذت هي ق زَ. 
ثطاي جل گَيطي اظ پؽ ظزى پي سًَ ثبيس ث ز ػبهل ت جَ ق زَ: 
الق- ث وًي زاض بٍّيي كؼبليت زؾتگب ايو يٌ كطز گيط سً ي ػض ضا تب حسي بً فّ هي ز سٌّ اكعايف يب بً فّ كؼبليت 
.)2 زؾتگب ايو يٌ كطز ز سٌّ ي ػض تأثيطي زض ضز پي سًَ سًاضز. )حصف گعي بّي 1 
ة- اظ كطزي ػض زضيبكت ق زَ پط تٍئيي بّي ؾغح ؾل لَ بّي يٍ قجب تّ ثيكتطي ث پط تٍئيي بّي ؾغح ؾل لَ بّي 
.) كطزگيط سً زاقت ثبقس )حصف گعي ي 4 
»4« -26 گزينه ي 
كً سٌ هب طً كٍبغ، وًف T زض اكطاز ؾيگبضي احتوبل ؾطعبى پب طًٌاؼ جٍ زَ زاضز زض هجبضظ ثب ؾل لَ بّي ؾطعب يً ل لٌ ؾَيت 
كً سٌ تطقح سًٌٌ ي پطك ضَيي هب طً كٍبغ ؾبظ سً ي ثيلي ض ثٍيي اؾت. T انلي ضا زاض سً. ل لٌ ؾَيت 
»4« -27 گزينه ي 
هبز ي حؿبؾيت ظا وّبى هبز ي آلطغى اؾت زض ثطذ ضَز ا لٍ ثب تحطيي ايو يٌ هَّ ضَال، ػلي آى بّ عًَ ذبني اظ پبزتي 
تطقح هي ق زَ زض ثطذ ضَز ثؼسي ثب وّبى آلطغى، آلطغى ث پبزتي بّي ؾغح هبؾت ؾَيت بّ هتهل هي ق زَ ه اَزي اظ هجيل 
يّؿتبهيي اظ ايي ؾل لَ بّ تطقح هي ق زَ.
4 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 1: مولکول هاي زیستی 
Keramat A. 
-28 »2« گزينه ي 
اگط آلطغ يً ثطاي رًؿتيي ثبض اٍضز ثسى ق زَ ثب اتهبل ث گيط سً بّي اذتهبني ثبػث ايجبز پلاؾو ؾَيت ت لَيس پبزتي 
ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت هي گطزز پبزتي بّ ض يٍ ؾغح هبؾت ؾَيت هطاض هي گيط سً. 
-29 »4« گزينه ي 
زض آلطغي ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت بّ زض ايو يٌ هَّ ضَال وًف زاض سً عًَ ذبني پبزتي ؾبذت هي ق زَ ث هبؾت ؾَيت بّ 
) ػًَي ؾل لَ ؿيطذ يًَ( هتهل هي ق سًَ زض اثط اتهبل آلطغى ث پبزتي بّي ؾغح ايي ؾل لَ بّ ه اَزي اظ هجيل يّؿتبهيي 
) ه اَزي قيويبيي ؿّت سٌ( آظاز هي ق زَ. 
-31 »1« گزينه ي 
زض ثطذ ضَز ز مٍ ثب يي آلطغى ذبل ظٍي لٌَ بّي حب يٍ ه اَز هرتلق ثب ؿكبي ؾل لَ هبؾت ؾَيت ازؿبم هي ق سًَ ه اَزي اظ 
هجيل يّؿتبهيي آظاز هي ق زَ. 
ثطضؾي ؾبيط گعي بّ: 
قج ي آ سً پٍلاؾوي ظثط پلاؾو ؾَيت بّ ) هبؾت ؾَيت بّ( ث هوساض ظيبز پبزتي هي ؾبظ سً. :»2« گعي ي 
ؾل لَ بّي ؿيطذ يًَ ) ذ يًَ( هكبث ثبظ كٍيل بّ ثب تطقح يّؿتبهيي ؾجت ثط ظٍ ػلائن آلطغي هي ق سًَ. :»3« گعي ي 
وّب سًٌ ثطذ ضَز ا لٍ ثب وّبى آلطغى، پبزتي بّ ض يٍ ؾغح هبؾت ؾَيت بّ ) پلاؾو ؾَيت بّ(، هطاض هي گيط سً. :»4« گعي ي 
-31 »3« گزينه ي 
آظاز قسى يّؿتبهيي اظ ظٍي لٌَ بّ، اظ عطين اگع ؾٍيت ظَ ا جًبم هي ق زَ هكبث ذط جٍ ا تًوبل ز سٌّ ي ػهجي هي ثبقس، زض 
حبلي ضٍ زٍ ؾسين ذط جٍ پتبؾين اظ ؾل لَ اظ عطين ا تًكبض تؿ يْل قس ذط جٍ ؾسين اظ ضًَ ىٍ، ا تًوبل كؼبل اؾت. 
-32 »2« گزينه ي 
هبؾت ؾَيت بّ ؾل لَ بّي ؿيطذ يًَ ؿّت سٌ، لٍي وّب سًٌ ائ ظَي كٌَيل بّ ثبظ كٍيل بّ زض آلطغي قط تً زاض سً. 
-33 »1« گزينه ي 
تؼساز ائ ظَي كٌَيل بّ زض كطز هجتلا ث آلطغي اكعايف هي يبثس. هبؾت ؾَيت بّ ؾل لَ بّي ؿيط ذ يًَ ؿّت سٌ )ضز گعي ي 2(. زض 
ؾغح پلاؾو ؾَيت بّ پبزتي جٍ زَ سًاضز )ضز گعي ي 3(. زض ثطذ ضَز ز مٍ ثب آلطغى، تؼساز هبؾت ؾَيت بّ اكعايف وًي يبثس. 
.) )ضز گعي ي 4 
-34 »1« گزينه ي 
ثب ت جَ ث ه حٌ يٌ، ثؼس اظ ثط ظٍ ػلائن ثيوبضي ايسظ)هب 54 (، تؼساز ل لٌ ؾَيت بّ هجسزاً وًي ظيبز هي ق سًَ ؾپؽ بً فّ 
هي يبث سٌ. 
-35 »1« گزينه ي 
پؽ اظ ضٍ زٍ HIV ث ثسى چ سٌ لّت ع لَ هي كًس تب آظهبيف پبزتي هثجت ق زَ. 
ثطضؾي ؾبيط گعي بّ: 
هسضت زكبػي ثسى ث هط ضٍ نً هي ق زَ ثط ظٍ ػلائن ثيوبضي هو يٌ اؾت 6 هب تب 11 ؾبل يب ثيف تط ع لَ :»2« گعي ي 
ث كٌس. 
گط ذبني اظ ل لٌ ؾَيت بّي :»3« گعي ي T زض زكبع وًف زاض سً، ه ضَز ت بْجن هطاض هي گيط سً. 
اگط كطز ثبضزاض ق زَ هو يٌ اؾت زض ز ضٍاى ثبضزاضي، ث گٌّبم ظايوبى قيطزازى، ظًَاز ذ زَ ضا آل زَ سًٌ. :»4« گعي ي
) فصل 1 : ایمنی بدن هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
5 
- 
36 »4« گزينه ي 
ؾطم پبزتي آهبز اؾت زض زكبع اذتهبني زذبلت زاضز، زضحبلي زكبع اذتهبني زض ثي ه طْگبى جٍ زَ سًاضز. 
-37 »1« گزينه ي 
ت لَيس ( »ٍ « ) ق بٌؾبيي آ تًي غى بّي هرتلق اظ نّ ( » ج« زكبع اذتهبني اؾبؾبً زض ه طْ زاضاى جٍ زَ زاضز، لصا ه اَضز 
پبزتي( هطث طَ ث زكبع اذتهبني اؾت، زض ثي ه طْگبى زيس وًي ق زَ. 
-38 »3« گزينه ي 
ق لٌ هطث طَ ث قج ي آ سً پٍلاؾوي نبف اؾت. ي يٌ اظ بًض بّي انلي قج ي آ سً پٍلاؾوي نبف ؾبذت ليپيس اؾت، 
هثل اًَض بًؾپبضي )اظ ج ؽٌ هبز ي ه هَي( ، تًَي لٌَ )پلي هطي اظ اؾيس بّي چطة ع يَل( تط يًجبت ثب يًَ ض ؿٍي ذطزل زض 
تيط ي قت ث ،َ ػبهل زكبػي ضس هبضچي زض ي جًَ پپتيس بّي چًَي ؿ يٌ اظ گ گَطز سً ت ؾَظ قج ي آ سً پٍلاؾوي ظثط 
ؾبذت هي ق سًَ. 
-39 »4« گزينه ي 
ه طْ زاضاى زكبع اذتهبني زاض سً. ايي ه طْ زاض هي ت اَ سً هب يّ ؿضط كٍي ثبقس زكبع اذتهبني زاضز، اهب اؾ لٌت 
اؾتر اَ يً سًاضز. طًم ذب يً زاضاي گطزـ ذ ىَ ثؿت اؾت لٍي پبزتي سًاضز. 
-41 »2« گزينه ي 
ه اَضز ة ج جول ضا ث بًزضؾتي بًهل هي سًٌٌ. طّ جب ضًَ زاضاي زكبع اذتهبني، ه طْ زاض اؾت. 
ثطضؾي ه اَضز: 
الق( گطزـ ذ ىَ ثؿت زض وّ ي ه طْ زاضاى جٍ زَ زاضز. 
ة( اؾتر اَى ؾرت تطيي ثبكت پي سًَي اؾت، زض ه طْ زاضا يً ظًيط هب يّبى ؿضط كٍي جٍ زَ سًاضز. 
ج( پطز ي 3 لاي ي ه ػٌٌ هرتم پؿتب سًاضاى اؾت وّ ي ه طْ زاضاى. 
ز( زض وّ ي ه طْ زاضاى چ بْض عًَ ثبكت انلي جٍ زَ زاضز. 
-41 »2« گزينه ي 
پبزتي هطث طَ ث زكبع اذتهبني اؾت زكبع اذتهبني اؾبؾبً زض ه طْ زاضاى جٍ زَ زاضز. 
-1 »2« گزينه ي 
تًَط كٍيل بّ جعء كبگ ؾَيت بّ )شض ذ اَض بّ( ث زَ زض زكبع ؿيط اذتهبني زذبلت زاض سً، زض حبلي ل لٌ ؾَيت بّ، ؾل لَ بّيي 
ؿّت سٌ زض زكبع اذتهبني ثسى وًف زاض سً. 
-2 »4« گزينه ي 
ثؿيبضي اظ ػ اَهل ثيوبضي ظا زض گطهبي حبنل اظ تت وًي ت اَ سًٌ ث ذ ثَي ضقس سًٌٌ. تت كًب ي هجبضظ ي ثسى ثب ػ اَهل 
ثيوبضي ظا اؾت. 
تكطيح گعي بّي زيگط: 
زض گٌّبم پي سًَ ثبكت ايي حبلت، بًهغل ةَ اؾت. :»1« گعي ي 
طّ ل لٌ ؾَيت گيط سً ي ذبني زاضز كوظ يي عًَ آ تًي غى ذبل ضا ق بٌؾبيي هي سًٌ. :»2« گعي ي 
ه بٌ يًؿن بّي زكبع ؿيطاذتهبني زض ثطاثط اؿلت هي طٌ ةٍ بّ ث ع ضَ ي ؿٌبى ػول هي سًٌٌ. :»3« گعي ي 
-3 »4« گزينه ي 
زض هجبضظ ثب ؾل لَ بّي ؾطعب يً، ؾل لَ بّي T كً سٌ ث ايي ؾل لَ بّ حول طًز ثب تطقح پطك ضَيي آى بّ ضا اظ ثيي 
هي ثط سً. ايي زض حبلي اؾت ليع ظٍين ه جَ زَ زض ػطم، زي اَض ي ؾل لَي ثب تًطي بّ ضا اظ ثيي هي ثطز. ل لٌ ؾَيت شض ذ اَضي 
وًي سًٌ. ايسظ زض اثط يٍط ؾٍي ث بًم HIV ث جٍ زَ هي آيس. 
-4 »3« گزينه ي 
پطك ضَيي ت ؾَظ ؾل لَ بّي T كً سٌ ت لَيس هي ق زَ. هب طً كٍبغ بّ زض عحبل اؾتوطاض زاض سً. اگطچ هب طً كٍبغ بّ زض ذ ىَ حض ضَ 
سًاض سً لٍي هي ت اَ سًٌ ثب ت لَيس پط تٍئيي بّي ه وٌل ؾجت ؾط ةًَ هي طٌ ةٍ بّي زض ىٍ ذ ىَ ق سًَ. 
اتهبل پبزتي ث آ تًي غى بّي ؾغح هي طٌ ةٍ ه جَت هي ق زَ هب طً كٍبغ بّ ضاحت تط آ تًي غى ضا ثجلؼ سٌ.
6 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 1: مولکول هاي زیستی 
Keramat A. 
»2« -5 گزينه ي 
تكطيح ؾبيط گعي بّ: 
طّ ل لٌ ؾَيت زض ثطذ ضَز ثب آ تًي غى ذبني، ضقس هي سًٌ ؾپؽ توؿين هي ق زَ. :»1« گعي ي 
نبزم يًؿت. T زض ه ضَز ل لٌ ؾَيت بّي :»3« گعي ي 
طّ ل لٌ ؾَيت پؽ اظ ثطذ ضَز ثب طّ آ تًي غى، العاهبً ؾل لَ ذبعط ت لَيس وًي سًٌ، زض ضوي ؾل لَ ذبعط زض :»4« گعي 
ثطذ ضَز ثب طّ آ تًي غ يً توؿين وًي ق زَ. 
»4« -6 گزينه ي 
اي تٌطكط ىٍ هبزض ث ايجبز ه لٌص زض ؿكبي ؾل لَ بّي آل زَ ث يٍط ؼٍ يًؿت. 
پطك ضَيي پط تٍئي يٌ اؾت ه جَت ايجبز ه لٌص زض ؿكبي ؾل لَ آل زَ ث يٍط ؼٍ هي ق زَ ذ زَِ يٍط ؼٍ. ثطػ ؽٌ، پط تٍئيي 
ه وٌل ه جَت ايجبز ه لٌص زض ؿكبي هي طٌ ةٍ هي ق زَ. 
»2« -7 گزينه ي 
كً سٌ پؽ اظ اتهبل آ تًي غى هي طٌ ةٍ ث گيط سً ي آ تًي غى زض ذ ىَ ت لَيس Tٍ ذبعط پلاؾو ؾَيت Tٍ B ؾل لَ بّي 
كً سٌ ،ُ پطك ضَيي تطقح هي سًٌ. T . هي ق سًَ زض هـع اؾتر اَى ت لَيس وًي ق سًَ 
»2« -8 گزينه ي 
ت لَيس پلاؾو ؾَيت پبزتي، ايي هبز اظ ذ ىَ ذبضج B پؽ اظ ضٍ زٍ آلطغى ث ذ ىَ اتهبل آى ث گيط سً ي ل لٌ ؾَيت 
هي ق زَ ث ؿكبي هبؾت ؾَيت هتهل هي ق زَ زض ثطذ ضَز ز مٍ، آلطغى ث پبزتي ه جَ زَ زض ؾغح هبؾت ؾَيت هتهل 
هي ق زَ. 
»2« -9 گزينه ي 
اي تٌطكط ىٍ زض ؾل لَ آل زَ ث يٍط ؼٍ ت لَيس هيق زَ. 
ثطضؾي ؾبيط گعي بّ: 
-1 يّؿتبهيي ت ؾَظ هبؾت ؾَيت ثبظ كٍيل يًع ت لَيس هي ق زَ. 
كً سٌ ت لَيس هي ق زَ. T -3 پطك ضَيي ت ؾَظ ؾل لَ 
-4 پط تٍئيي ه وٌل ت ؾَظ هب طً كٍبغ ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ جًس ت لَيس هي ق زَ. 
»3« -11 گزينه ي 
ػبهل ا ضٍي ىَ ايسظ، ػًَي يٍط ؼٍ ؿّت سٌ ثسى ا ؿًبى ػلي آى بّ پطك ضَيي، پبزتي اي تٌطكط ىٍ ت لَيس هي سًٌ. ػبهل عًاظ، 
ػًَي ثب تًطي اؾت ثسى ا ؿًبى ػلي آى بّ، پبزتي ت لَيس هي سًٌ. 
»1« -11 گزينه ي 
آؾن، ػًَي ثيوبضي آلطغيي اؾت. آلطغي، پبؾد ثيف اظ حس زؾتگب ايو يٌ زض ثطاثط ثطذي آ تًي غى بّؾت. 
ثطضؾي ؾبيط گعي بّ: 
پ قَف اعطاف ؾل لَ بّي ػهجي هـع رًبع ه ضَز حول هطاض هي گيط سً. MS -2 زض ثيوبضي 
ا جًبم هي ق زَ پك ل لٌ ؾَيت سًاضز. T زض گط ذبني اظ ل لٌ ؾَيت بّي HIV -3 ت ثٌيط 
ث نً تط اظ 211 ػسز زض طّ هيلي ليتط ذ ىَ هي ضؾس. T -4 زض كطز هجتلا ث ايسظ، تؼساز گط ذبني اظ ل لٌ ؾَيت بّي
) فصل 1 : ایمنی بدن هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
7 
- 
12 »4« گزينه ي 
ا اًَع ؾل لَ بّي ذبعط اي قبهل ؾل لَ بّي Bذبعط T ذبعط ؿّت سٌ ث تطتيت زض ايو يٌ هَّ ضَال ايو يٌ ؾل لَي 
قط تً زاض سً نطكبً جعء زكبع اذتهبني ؿّت سٌ. 
زض اضتجبط ثب گعي ي 3 يؼ يٌ ا سًام بّ هي ت اَى آپب سًيؽ، ل ظَ ،ُ عحبل گط بّي ل لٌي ضا هثبل ظز نّ جبيگب اؾتوطاض 
ل لٌ ؾَيت بّ )زكبع اذتهبني( نّ جبيگب حض ضَ هب طً كٍبغ بّ )زكبع ؿيطاذتهبني( ؿّت سٌ. 
-13 »4« گزينه ي 
زض زؾتگب ايو يٌ ا ؿًبى ، ؾل لَ بّي ؿيطذ يًَ وًي ت اَ سًٌ اٍضز ذ ىَ قس ؾپؽ اظ ذ ىَ ذبضج ق سًَ. 
تكطيح گعي بّي زيگط: 
گعي ي 1 : هثبل پط تٍئيي بّي ه وٌل ه جَ زَ زض ذ ىَ اظ هب طً كٍبغ بّ، ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ جًس ت لَيس هي ق سًَ. 
گعي ي 2 : هثبل پبزتي بّ اظ پلاؾو ؾَيت بّ ت لَيس هي ق سًَ ػلا ثط ذ ىَ، زض ل قٌ هبيغ هيبى ثبكتي نّ جٍ زَ 
زاض سً)هحيظ هَّ ضَال(. 
گعي ي 3 : هثبل ل لٌ ؾَيت بّ ثيي ذ ىَ ل قٌ زض گطزـ ا سً. 
-14 »2« گزينه ي 
گيط سً ي آلطغى ،ثط ض يٍ هبؾت ؾَيت، پبزتي اؾت ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت تطقح هي ق زَ.پطك ضَيي نّ كوظ زض ل لٌ ؾَيت T 
ت لَيس هي گطزز. يّؿتبهيي ػلا ثط ت لَيس زض ثبظ كٍيل هبؾت ؾَيت،ت ؾَظ ؾل لَ بّي آؾيت زيس نّ هي ت اَ سً تطقح ق زَ. 
-15 »1« گزينه ي 
ث ؿيط اظ يّؿتبهيي،ه اَز قيويبيي زيگطي يًع زض هحل آؾيت آظاز هي ق سًَ ثطذي اظ آ بًْ، گلج لَ بّي ؾليس ث يٍػ تًَط كٍيل بّ ضا ث هحل ػل تًَ هي كًب سًٌ. 
-16 »2« گزينه ي 
هحل ت بٌهل ل لٌ ؾَيت بّي T زض تيو ؼَ زض جل يَ بًي پكت اؾتر اَى ج بٌؽ اؾت. زكبع ؿيطاذتهبني رًؿتيي ذظ 
زكبػي زض ثطاثط جّ مَ هي طٌ ةٍ بّ ث ثسى اؾت. كبگ ؾَيت بّ پط تٍئيي بّي ه وٌل )ه جَ زَ زض Humors ( ... جعء زكبع 
ؿيطاذتهبني ؿّت سٌ. 
-17 »1« گزينه ي 
پط تٍئيي بّي ه وٌل ت ؾَظ ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ ،ُ جًسي هب طً كٍبغ ت لَيس هي ق سًَ. 
-18 »1« گزينه ي 
هربط ض زٍ ي ا ؿًبى زض ز هٍيي ذظ زكبع ؿيطاذتهبني وًف زاضز ظيطا پط تٍئيي بّي ه وٌل ضا هي ؾبظز. اگط آ تًي غ يً ث ل لٌ ؾَيت ثبلـي زض گط ل لٌي يب ذ ىَ جٍ زَ زاضز، ثطذ ضَز وًبيس ايي ل لٌ ؾَيت زض بًْيت توؿين هي ق زَ ؾل لَ بّي 
حبنل ثب آى ل لٌ ؾَيت ؿّت سٌ اهب زض هـع اؾتر اَى ؾبذت كًس ا سً. ل لٌ ؾَيت بّيي اظ هـع اؾتر اَى، ثطاي ثل ؽَ اظ 
ذ ىَ ث تيو ؼَ هي ض سًٍ كبهس ت اَ بًيي ق بٌؾبيي ػ اَهل ثيگب ؿّت سٌ اهب زض ىٍ ذ ىَ يبكت هي ق سًَ. زض هجبضظ ثب ؾل لَ بّي 
ؾطعب يً، هب طً كٍبغ بّ يًع زذبلت زاض سً ايي ؾل لَ بّ ت اَ بًيي ؾبذت پط تٍئيي ه وٌل ضا يًع زاض سً. 
-19 »4« گزينه ي 
ه ؾًََيت بّ تًَط كٍيل بّ هبزض ث ا جًبم زيبپسظ ؿّت سٌ اهب ه ؾًََيت بّيي زض ثبكت ث هب طً كٍبغ تجسيل قس ا سً ثب ت لَيس 
پط تٍئيي بّي ه وٌل هي ت اَ سًٌ ثب ايجبز ه بٌكصي زض ؿكبي هي طٌ ةٍ ه جَت هط آى ق سًَ. پط تٍئيي بّي ه وٌل پؽ اظ ت لَيس 
ت ؾَظ ؾل لَ بّي زض ىٍ ثبكت ظًيط هب طً كٍبغ اثتسا اٍضز آة هيبى ثبكتي ؾپؽ اٍضز ذ ىَ هي ق سًَ. يٍط ؼٍ پّبتيت ثب آل زَ طًزى ؾل لَ جًسي ثبػث ؾبذت قسى اي تٌطكط ىٍ زض آى هي ق زَ. 
زض ض سًٍ الت بْة يّؿتبهيي آظاز هي ق زَ ه جَت گكبزي ض اكعايف ذ ىَ زض هحل آؾيت زيس هي ق زَ. 
-21 »4« گزينه ي 
ه ؾًََيت بّ ه كٌأ هب طً كٍبغ بّ ؿّت سٌ زض يي كطز ثبلؾ ه ؾًََيت بّ زض هـع هطهع اؾتر اَى ؾبذت هي ق زَ. ل لٌ ؾَيت بّي T 
كً سٌ پؽ اظ ثطذ ضَز آ تًي غى ث ل لٌ ؾَيت T زض ذبضج اظ هـع اؾتر اَى ؾبذت هي ق سًَ. پلاؾو ؾَيت بّ پبزتي تطقح 
هي سًٌٌ زض ذبضج اظ هـع اؾتر اَى اظ توؿين توبيع ل لٌ ؾَيت B زض ذ ىَ ث جٍ زَ هي آي سٌ. 
زض اٍ فًٌ بّي آلطغي ػلا ثط ائ ظَي كٌَيل بّ، هبؾت ؾَيت بّ زض ثبكت بّ جٍ زَ زاض سً يًع قط تً هي سًٌٌ.

More Related Content

What's hot

موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانى
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانىموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانى
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانىملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثانيملزمتي
 
مراجعة ليلة الامتحان مادة الحاسي الآلي للصف الثاني الإعدادي
مراجعة ليلة الامتحان مادة الحاسي الآلي للصف الثاني الإعداديمراجعة ليلة الامتحان مادة الحاسي الآلي للصف الثاني الإعدادي
مراجعة ليلة الامتحان مادة الحاسي الآلي للصف الثاني الإعداديملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان فيزياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان فيزياء للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان فيزياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان فيزياء للصف الثاني الثانوي الترم الثانيملزمتي
 
نظريات العمارة
نظريات العمارة نظريات العمارة
نظريات العمارة Ibrahem Qasim
 
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثانيملزمتي
 
مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأول
مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأولمراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأول
مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأولملزمتي
 
دورة فنون التعامل مع الجمهور كتاب الدورة - د ابو بكر الطبيقي
دورة فنون التعامل مع الجمهور  كتاب الدورة - د ابو بكر الطبيقيدورة فنون التعامل مع الجمهور  كتاب الدورة - د ابو بكر الطبيقي
دورة فنون التعامل مع الجمهور كتاب الدورة - د ابو بكر الطبيقيDr.A Tobaiqi
 
المراجعة الثانية مرحلة أولى 2010
المراجعة الثانية مرحلة أولى 2010المراجعة الثانية مرحلة أولى 2010
المراجعة الثانية مرحلة أولى 2010Motafawkeen
 
البيئة الافتراضية فى مجال التعليم
البيئة الافتراضية فى مجال التعليمالبيئة الافتراضية فى مجال التعليم
البيئة الافتراضية فى مجال التعليمHanaa
 
البيئة الافتراضية فى مجال التعليم
البيئة الافتراضية فى مجال التعليمالبيئة الافتراضية فى مجال التعليم
البيئة الافتراضية فى مجال التعليمHanaa
 
من افضل ما وصلني عام 2011 بالبريد الالكتروني
من افضل ما وصلني عام 2011 بالبريد الالكترونيمن افضل ما وصلني عام 2011 بالبريد الالكتروني
من افضل ما وصلني عام 2011 بالبريد الالكترونيDR. NAJEEB ALREFAE
 
العمارة الوحشية
العمارة الوحشيةالعمارة الوحشية
العمارة الوحشيةnada khaled
 
الجمالونات - رسومات تنفيذية 2 - سنة3 - ابراهيم الرداعي
الجمالونات - رسومات تنفيذية 2 - سنة3 - ابراهيم الرداعيالجمالونات - رسومات تنفيذية 2 - سنة3 - ابراهيم الرداعي
الجمالونات - رسومات تنفيذية 2 - سنة3 - ابراهيم الرداعيIbrahem Qasim
 
2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding
2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding
2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceedingBijan Yavar
 
نماذج امتحانات للصف الثانى الثانوى
نماذج امتحانات للصف الثانى الثانوىنماذج امتحانات للصف الثانى الثانوى
نماذج امتحانات للصف الثانى الثانوىMotafawkeen
 

What's hot (20)

موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانى
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانىموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانى
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانى
 
التعبير 4ب ت1
التعبير 4ب ت1التعبير 4ب ت1
التعبير 4ب ت1
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
 
مراجعة ليلة الامتحان مادة الحاسي الآلي للصف الثاني الإعدادي
مراجعة ليلة الامتحان مادة الحاسي الآلي للصف الثاني الإعداديمراجعة ليلة الامتحان مادة الحاسي الآلي للصف الثاني الإعدادي
مراجعة ليلة الامتحان مادة الحاسي الآلي للصف الثاني الإعدادي
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان فيزياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان فيزياء للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان فيزياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان فيزياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
 
الاتجاهات المستقبلية لنظم استرجاع المعلومات
الاتجاهات المستقبلية لنظم استرجاع المعلوماتالاتجاهات المستقبلية لنظم استرجاع المعلومات
الاتجاهات المستقبلية لنظم استرجاع المعلومات
 
نظريات العمارة
نظريات العمارة نظريات العمارة
نظريات العمارة
 
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
 
مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأول
مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأولمراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأول
مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف السادس الابتدائي الترم الأول
 
دورة فنون التعامل مع الجمهور كتاب الدورة - د ابو بكر الطبيقي
دورة فنون التعامل مع الجمهور  كتاب الدورة - د ابو بكر الطبيقيدورة فنون التعامل مع الجمهور  كتاب الدورة - د ابو بكر الطبيقي
دورة فنون التعامل مع الجمهور كتاب الدورة - د ابو بكر الطبيقي
 
المراجعة الثانية مرحلة أولى 2010
المراجعة الثانية مرحلة أولى 2010المراجعة الثانية مرحلة أولى 2010
المراجعة الثانية مرحلة أولى 2010
 
البيئة الافتراضية فى مجال التعليم
البيئة الافتراضية فى مجال التعليمالبيئة الافتراضية فى مجال التعليم
البيئة الافتراضية فى مجال التعليم
 
البيئة الافتراضية فى مجال التعليم
البيئة الافتراضية فى مجال التعليمالبيئة الافتراضية فى مجال التعليم
البيئة الافتراضية فى مجال التعليم
 
من افضل ما وصلني عام 2011 بالبريد الالكتروني
من افضل ما وصلني عام 2011 بالبريد الالكترونيمن افضل ما وصلني عام 2011 بالبريد الالكتروني
من افضل ما وصلني عام 2011 بالبريد الالكتروني
 
العمارة الوحشية
العمارة الوحشيةالعمارة الوحشية
العمارة الوحشية
 
الجمالونات - رسومات تنفيذية 2 - سنة3 - ابراهيم الرداعي
الجمالونات - رسومات تنفيذية 2 - سنة3 - ابراهيم الرداعيالجمالونات - رسومات تنفيذية 2 - سنة3 - ابراهيم الرداعي
الجمالونات - رسومات تنفيذية 2 - سنة3 - ابراهيم الرداعي
 
كتاب آدم كسيا : آدم الخفي تأليف ليدي دراوور ، ترجمة نعيم بدوي
كتاب آدم كسيا : آدم الخفي تأليف ليدي دراوور ، ترجمة نعيم بدوي كتاب آدم كسيا : آدم الخفي تأليف ليدي دراوور ، ترجمة نعيم بدوي
كتاب آدم كسيا : آدم الخفي تأليف ليدي دراوور ، ترجمة نعيم بدوي
 
كتاب شخصيات مندائية في التاريخ المعاصر تأليف خالد ميران دفتر
كتاب شخصيات مندائية في التاريخ المعاصر تأليف خالد ميران دفتركتاب شخصيات مندائية في التاريخ المعاصر تأليف خالد ميران دفتر
كتاب شخصيات مندائية في التاريخ المعاصر تأليف خالد ميران دفتر
 
2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding
2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding
2nd international disaster management conference (idmc 2012) proceeding
 
نماذج امتحانات للصف الثانى الثانوى
نماذج امتحانات للصف الثانى الثانوىنماذج امتحانات للصف الثانى الثانوى
نماذج امتحانات للصف الثانى الثانوى
 

Viewers also liked

پاسخ نامه ی کامل تست های فصل1 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل1 زیست پیش دانشگاهی پاسخ نامه ی کامل تست های فصل1 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل1 زیست پیش دانشگاهی Ali Keramat
 
Dell edu workshop cdt
Dell edu workshop  cdtDell edu workshop  cdt
Dell edu workshop cdtCenDemTech
 
Newsletter VoIP, entrevista a Fidel Salgueiro
Newsletter VoIP, entrevista a Fidel SalgueiroNewsletter VoIP, entrevista a Fidel Salgueiro
Newsletter VoIP, entrevista a Fidel SalgueiroFidel Angel Salgueiro
 
Pasokh fasl 3_sevom
Pasokh fasl 3_sevomPasokh fasl 3_sevom
Pasokh fasl 3_sevomAli Keramat
 
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindiBeetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindiManish Solanki
 
Pasokh fasl 5_sevom
Pasokh fasl 5_sevomPasokh fasl 5_sevom
Pasokh fasl 5_sevomAli Keramat
 
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت دوم
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت دومزیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت دوم
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت دومAli Keramat
 
Applicazioni distribuite con Symfony2
Applicazioni distribuite con Symfony2Applicazioni distribuite con Symfony2
Applicazioni distribuite con Symfony2Matteo Galli
 
Kohort pada ibu bersalin
Kohort pada ibu bersalinKohort pada ibu bersalin
Kohort pada ibu bersalinIrma Delima
 
Menjadi pribadi yang melayani
Menjadi pribadi yang melayaniMenjadi pribadi yang melayani
Menjadi pribadi yang melayaniIrma Delima
 
Kegawat daruratan pada neonatal
Kegawat daruratan pada neonatalKegawat daruratan pada neonatal
Kegawat daruratan pada neonatalIrma Delima
 

Viewers also liked (16)

پاسخ نامه ی کامل تست های فصل1 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل1 زیست پیش دانشگاهی پاسخ نامه ی کامل تست های فصل1 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل1 زیست پیش دانشگاهی
 
Dell edu workshop cdt
Dell edu workshop  cdtDell edu workshop  cdt
Dell edu workshop cdt
 
Newsletter VoIP, entrevista a Fidel Salgueiro
Newsletter VoIP, entrevista a Fidel SalgueiroNewsletter VoIP, entrevista a Fidel Salgueiro
Newsletter VoIP, entrevista a Fidel Salgueiro
 
Bada qayamatnama
Bada qayamatnamaBada qayamatnama
Bada qayamatnama
 
Pasokh fasl 3_sevom
Pasokh fasl 3_sevomPasokh fasl 3_sevom
Pasokh fasl 3_sevom
 
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindiBeetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
 
Pasokh fasl 5_sevom
Pasokh fasl 5_sevomPasokh fasl 5_sevom
Pasokh fasl 5_sevom
 
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت دوم
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت دومزیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت دوم
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت دوم
 
Applicazioni distribuite con Symfony2
Applicazioni distribuite con Symfony2Applicazioni distribuite con Symfony2
Applicazioni distribuite con Symfony2
 
Sel
SelSel
Sel
 
Kb Implan
Kb ImplanKb Implan
Kb Implan
 
Mas allá del 5 g
Mas allá del 5 g Mas allá del 5 g
Mas allá del 5 g
 
Kohort pada ibu bersalin
Kohort pada ibu bersalinKohort pada ibu bersalin
Kohort pada ibu bersalin
 
Menjadi pribadi yang melayani
Menjadi pribadi yang melayaniMenjadi pribadi yang melayani
Menjadi pribadi yang melayani
 
Endometritis
EndometritisEndometritis
Endometritis
 
Kegawat daruratan pada neonatal
Kegawat daruratan pada neonatalKegawat daruratan pada neonatal
Kegawat daruratan pada neonatal
 

Similar to پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم

مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015
مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015 مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015
مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015 أمنية وجدى
 
دورة فن التسويق - المدرب ثابت حجازي
دورة فن التسويق - المدرب ثابت حجازيدورة فن التسويق - المدرب ثابت حجازي
دورة فن التسويق - المدرب ثابت حجازيثابت حجازي
 
ايمني كار با ليفتراك
ايمني كار با ليفتراكايمني كار با ليفتراك
ايمني كار با ليفتراكvahid eskandarian
 
Al2istimta3 bi al3amal
Al2istimta3 bi al3amalAl2istimta3 bi al3amal
Al2istimta3 bi al3amalyassine kchiri
 
مصر دولة رومانية
مصر دولة رومانيةمصر دولة رومانية
مصر دولة رومانيةوفاء محمد
 
راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات
راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدماتراهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات
راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدماتپایگاه بهبود خدمات سلامت
 
أوقف المخدرات ،غير حياتك
أوقف المخدرات ،غير حياتكأوقف المخدرات ،غير حياتك
أوقف المخدرات ،غير حياتكdangermind
 
العدد رقم 1 من جريدة "مرصد استقلال نقابة المهندسين"
العدد رقم 1 من جريدة "مرصد استقلال نقابة المهندسين"العدد رقم 1 من جريدة "مرصد استقلال نقابة المهندسين"
العدد رقم 1 من جريدة "مرصد استقلال نقابة المهندسين"Marsad EngSyndicate
 
برنامج المؤتمر من أجل الجمهورية
برنامج المؤتمر من أجل الجمهوريةبرنامج المؤتمر من أجل الجمهورية
برنامج المؤتمر من أجل الجمهوريةtunisiacity
 
رؤية تطبيقية حول انشاء مجلس شورى طلابي
رؤية تطبيقية حول انشاء مجلس شورى طلابيرؤية تطبيقية حول انشاء مجلس شورى طلابي
رؤية تطبيقية حول انشاء مجلس شورى طلابيmeemar
 
عرض عن ذوي الاحتياجات الخاصة
عرض عن ذوي الاحتياجات الخاصةعرض عن ذوي الاحتياجات الخاصة
عرض عن ذوي الاحتياجات الخاصةOnlylaki Laki
 
SOFTWARE ENGINEERING HOME WORK
SOFTWARE ENGINEERING HOME WORKSOFTWARE ENGINEERING HOME WORK
SOFTWARE ENGINEERING HOME WORKAhmed Alkibsi
 
Internal and external customers
Internal and external customersInternal and external customers
Internal and external customersAraz Amiri
 
رفتار مصرف‏ کننده در تجارت الکترونیکی
رفتار مصرف‏ کننده در تجارت الکترونیکیرفتار مصرف‏ کننده در تجارت الکترونیکی
رفتار مصرف‏ کننده در تجارت الکترونیکیHossein Bayat
 
نمو السكان فى مصر
نمو السكان فى مصرنمو السكان فى مصر
نمو السكان فى مصروفاء محمد
 
تواصل الاجتماعي
تواصل الاجتماعيتواصل الاجتماعي
تواصل الاجتماعيnnnoo115
 
تقنية في كل مكان
تقنية في كل مكانتقنية في كل مكان
تقنية في كل مكانfakih1234
 

Similar to پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم (20)

مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015
مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015 مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015
مذكرة مصطفى شاهين فى العلوم 5ب الترم الأول 2015
 
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیماربازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
 
دورة فن التسويق - المدرب ثابت حجازي
دورة فن التسويق - المدرب ثابت حجازيدورة فن التسويق - المدرب ثابت حجازي
دورة فن التسويق - المدرب ثابت حجازي
 
الطاقة
الطاقةالطاقة
الطاقة
 
ايمني كار با ليفتراك
ايمني كار با ليفتراكايمني كار با ليفتراك
ايمني كار با ليفتراك
 
Al2istimta3 bi al3amal
Al2istimta3 bi al3amalAl2istimta3 bi al3amal
Al2istimta3 bi al3amal
 
مصر دولة رومانية
مصر دولة رومانيةمصر دولة رومانية
مصر دولة رومانية
 
Jimnastik
JimnastikJimnastik
Jimnastik
 
راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات
راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدماتراهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات
راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات
 
أوقف المخدرات ،غير حياتك
أوقف المخدرات ،غير حياتكأوقف المخدرات ،غير حياتك
أوقف المخدرات ،غير حياتك
 
العدد رقم 1 من جريدة "مرصد استقلال نقابة المهندسين"
العدد رقم 1 من جريدة "مرصد استقلال نقابة المهندسين"العدد رقم 1 من جريدة "مرصد استقلال نقابة المهندسين"
العدد رقم 1 من جريدة "مرصد استقلال نقابة المهندسين"
 
برنامج المؤتمر من أجل الجمهورية
برنامج المؤتمر من أجل الجمهوريةبرنامج المؤتمر من أجل الجمهورية
برنامج المؤتمر من أجل الجمهورية
 
رؤية تطبيقية حول انشاء مجلس شورى طلابي
رؤية تطبيقية حول انشاء مجلس شورى طلابيرؤية تطبيقية حول انشاء مجلس شورى طلابي
رؤية تطبيقية حول انشاء مجلس شورى طلابي
 
عرض عن ذوي الاحتياجات الخاصة
عرض عن ذوي الاحتياجات الخاصةعرض عن ذوي الاحتياجات الخاصة
عرض عن ذوي الاحتياجات الخاصة
 
SOFTWARE ENGINEERING HOME WORK
SOFTWARE ENGINEERING HOME WORKSOFTWARE ENGINEERING HOME WORK
SOFTWARE ENGINEERING HOME WORK
 
Internal and external customers
Internal and external customersInternal and external customers
Internal and external customers
 
رفتار مصرف‏ کننده در تجارت الکترونیکی
رفتار مصرف‏ کننده در تجارت الکترونیکیرفتار مصرف‏ کننده در تجارت الکترونیکی
رفتار مصرف‏ کننده در تجارت الکترونیکی
 
نمو السكان فى مصر
نمو السكان فى مصرنمو السكان فى مصر
نمو السكان فى مصر
 
تواصل الاجتماعي
تواصل الاجتماعيتواصل الاجتماعي
تواصل الاجتماعي
 
تقنية في كل مكان
تقنية في كل مكانتقنية في كل مكان
تقنية في كل مكان
 

More from Ali Keramat

پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دومپاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دومAli Keramat
 
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5Ali Keramat
 
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیش
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیشپاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیش
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیشAli Keramat
 
تست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیشتست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیشAli Keramat
 
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی Ali Keramat
 
پاسخ آزمون 2 1394
پاسخ آزمون 2 1394پاسخ آزمون 2 1394
پاسخ آزمون 2 1394Ali Keramat
 
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سومجزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سومAli Keramat
 
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اولزیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اولAli Keramat
 

More from Ali Keramat (8)

پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دومپاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
پاسخنامه فصل 6 تا 8 زیست دوم
 
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
 
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیش
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیشپاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیش
پاسخنامه فصل پنجم زیست سال پیش
 
تست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیشتست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیش
 
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
پاسخ نامه ی کامل تست های فصل2 زیست پیش دانشگاهی
 
پاسخ آزمون 2 1394
پاسخ آزمون 2 1394پاسخ آزمون 2 1394
پاسخ آزمون 2 1394
 
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سومجزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
جزوه زیست شناسی سال دوم | فصل سوم
 
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اولزیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
زیست شناسی سال دوم دبیرستان | قسمت اول
 

پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم

 • 1. ) فصل 1 : ایمنی بدن هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 1 -1 »3« گزينه ي زهت زاقت ثبقيس هب طً كٍبغ يي ؾل لَ ثبكت اؾت زيبپسظ سًاضز. 1 آ عًين ليع ظٍين: ترطيت زي اَض ي ؾل لَي ثب تًطي بّ - 2 پط تٍئيي بّي ه وٌل اظ ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ جًس; ايجبز ه بٌكص زض ؿكبي هي طٌ ةٍ بّي زاذل ذ ىَ - 3 يّؿتبهيي اظ ؾل لَ بّي پ قَكي آؾيت زيس ي پ ؾَت; تـييط هغط ض بٍّي ذ يًَ - -2 »4« گزينه ي الت بْة ػًَي پبؾد ه ضَؼي اؾت ث ز جًبل ذطاـ، ثطيسگي يب طّ عًَ آؾيت ثبكتي زيگط ثط ظٍ هي سًٌ ث ز جًبل كؼبليت هب طً كٍبغ بّ، هحل آؾيت زيس ،ُ هطهع، هت ضَم گطم تط اظ وًبط اعطاف آى اؾت. تكطيح ؾبيط گعي بّ: 1( ثب ضٍ زٍ هي طٌ ةٍ ث زض ىٍ ثسى هو يٌ اؾت پبؾد زهبيي ضخ ز سّ. 2( ثؿيبضي اظ ػ اَهل ثيوبضي ظا زض گطهبي حبنل اظ تت وًي ت اَ سًٌ ث ذ ثَي ضقس سًٌٌ. 3( تت ثيف تط ث زليل ضٍ زٍ ػ اَهل ثيوبضي ظا يب ػ اَهل هكبث آى ث ثسى ضخ هي ز سّ. -3 »3« گزينه ي ليع ظٍين هبزض ث ترطيت زي اَض ي ؾل لَي ثب تًطي بّ پط تٍئيي ه وٌل هبزض ث ترطيت ؿكبي ؾل لَي ثب تًطي )ثب ايجبز ه لٌص زضؿكبي ؾل لَي هي طٌ ةٍ( هي ثبقس ليع ظٍين زض لاي بّ ي هربعي يًع جٍ زَ زاضز هجبضي ت لٌؿي هػ زاض ؿّت سٌ لاي ي هربعي زاض سً. ثطضؾي ؾبيطگعي بّ: ليع ظٍين زض ثي ه طْگبى جٍ زَ زاضز. :»1« گعي ي پط تٍئيي ه وٌل ت ؾَظ هب طً كٍبغ يًع ت لَيس هي ق زَ هب طً كٍبغ زض ذ ىَ جٍ زَ سًاضز. :»2« گعي ي پط تٍئيي ه وٌل ت ؾَظ ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ ؾبذت هي ق زَ ل لَ ي گ اَضقي لاي ي هربعي زاضز. :»4« گعي ي -4 »4« گزينه ي زيبپسظ زض اضتجبط ثب گلج لَ بّي ؾليس اؾت وّ ي ؾل لَ بّي ذ يًَ. زض پبؾد الت بْثي ثب تطقح يّؿتبهيي ؾبيط ه اَز قيويبيي، 2 ضخ هي ز سّ. زض ه ضَز گعي ي 3 يًع هي ت اَى اي تٌطكط ىٍ ضا هثبل ظز. ه اَضز 1 -5 »3« گزينه ي ا سًاهي ليع ظٍ مٍ آ عًين ليع ظٍين زض زكبع ؿيطاذتهبني ه طْ زاضاى ثي ه طْگبى زذبلت زاض سً. ليع ظٍ مٍ زض ز هٍيي ذظ زكبع ؿيطاذتهبني زذبلت زاضز آ عًين بّي آى وّب سًٌ آ عًين ليع ظٍين هي ت اَ سًٌ ثب تًطي بّ ضا اظ ثيي ثجط سً. -6 »3« گزينه ي اضيتط پٍ يَتيي ثط اثط بً فّ ا ؿًيػى ضؾبيً ث ثبكت بّ اظ لًي بّ جًس تطقح هي ق زَ ثط ؾل لَ بّي ظاي سٌ ي هـع اؾتر اَى اثط هي سًٌ ت لَيس گلج لَ بّي هطهع ضا اكعايف هي ز سّ. ضز ؾبيط گعي بّ: پّبضيي اظ ثبظ كٍيل بّ تطقح هي ق زَ اظ ؾل لَ بّي ث يٌبزي زض هـع اؾتر اَى ه كٌبء هي گيط سً. : »1« گعي ي تط هٍج پَلاؾتيي اظ ثبكت بّي آؾيت زيس ي جساض ض بّ يب اظ پلا تً بّ آظاز هي ق زَ پلا تً بّ ت ؾَظ ؾل لَ بّي :»2« گعي ي ث يٌبزي هـع اؾتر اَى ت لَيس هي ق سًَ. يّؿتبهيي اظ ؾل لَ بّي آؾيت زيس ، ثبظ كٍيل بّ هبؾت ؾَيت بّ تطقح هي ق زَ ثبظ كٍيل بّ اظ ؾل لَ بّي ث يٌبزي زض :»4« گعي ي هـع اؾتر اَى ه كٌبء هي گيط سً. -7 »3« گزينه ي يّؿتبهيي ت ؾَظ هبؾت ؾَيت بّي ؿيطذ يًَ ثبظ كٍيل بّي ذ يًَ تطقح هي ق زَ. ثطاي بً فّ ػلاين آلطغي اظ زاض بٍّي آ تًي يّؿتبهي يٌ اؾتلبز هي ق زَ. -8 »2« گزينه ي ق لٌ زض اضتجبط ثب پط تٍئيي ه وٌل اؾت. ايي پط تٍئيي بّ ت ؾَظ ؾل لَ بّي هب طً كٍبغ )زض ذبضج اظ ذ ىَ(، ؾل لَ بّي جًس پ قَكي ض زٍ ؾبذت هي ق سًَ بًض ثؼضي اظ اجعاي زؾتگب ايو يٌ ضا ت وٌيل هي سًٌٌ. ايي پط تٍئيي بّ پؽ اظ ثطذ ضَز ثب هي طٌ ةٍ بّ كؼبل هي ق سًَ. تطقحبت ؾل لَ بّي پ قَكي
 • 2. 2 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 1: مولکول هاي زیستی Keramat A. -9 »2« گزينه ي ه نْ تطيي ثرف ز هٍيي ذظ زكبع ؿيطاذتهبني ثسى زض ثطاثط هي طٌ ةٍ بّ هطث طَ ث كبگ ؾَيت بّ )هب طً كٍبغ بّ تًَط كٍيل بّ( اؾت زاضاي آ عًين بّي ليع ظٍ هٍي ا سً. هب طً كٍبغ بّ ذبضج اظ ذ ىَ ا سً ، زيبپسظ سًاض سً ثب ت لَيس پط تٍئيي بّي ه وٌل يًع هي ت اَ سًٌ ه جَت ؾط ةًَ هي طٌ ةٍ بّ ق سًَ. -11 »2« گزينه ي اي تٌطكط ىٍ ضا ؾل لَ بّي آل زَ ث يٍط ؼٍ ت لَيس هي سًٌٌ. اگط چ ايي ؾل لَ بّ ؾطا جًبم ث ػلت حول ي يٍط ؼٍ هي هيط سً، اهب اي تٌطكط ىٍ حبنل اظ آى بّ اظ ت ثٌيط يٍط ؼٍ زض ؾبيط ؾل لَ بّ جل گَيطي هي سًٌ ه جَت هوب هٍت ؾل لَ بّي ؾبلن زض ثطاثط يٍط ؼٍ هي ق زَ. اي تٌطكط يًٍ زض پبؾد ث يي عًَ يٍط ؼٍ ت لَيس هي ق زَ، ؾجت ثط ظٍ هوب هٍت تًَب هست زض ثطاثط ثؿيبضي اظ يٍط ؼٍ بّ يًع هي ق زَ. -11 »2« گزينه ي هب طً كٍبغ بّ جعء ؾل لَ بّي كبگ ؾَيت سًٌٌ ؿّت سٌ زض ىٍ ثبكت بّ حض ضَ زاض سً زض ىٍ ذ ىَ هكب سّ وًي ق سًَ لٍي ثب ت لَيس پط تٍئيي بّي ه وٌل زض هجبضظ ثب هي طٌ ةٍ بّي ذ ىَ وًف زاض سً. ايي ؾل لَ بّ جعء ه نْ تطيي ه بٌ يًؿن ز هٍيي ذظ زكبع ؿيطاذتهبني ؿّت سٌ اظ آى جب زكبع ؿيطاذتهبني رًؿتيي ذظ زكبع ثسى زض ثطاثط جّ مَ هي طٌ ةٍ بّ اؾت، پؽ ايي ؾل لَ بّ جعء رًؿتيي ذظ زكبػي ثسى هحؿ ةَ هي ق سًَ. هب طً كٍبغ بّ زض گط بّي ل لٌي ، عحبل ، ل ظَ بّ آپب سًيؽ زض بًث زَي ػ اَهل ثيگب ث ل لٌ ؾَيت بّ وًي هي سًٌٌ زض پبؾد الت بْثي ػلا ثط كبگ ؾَيت ظَ هي طٌ ةٍ بّي ه بْجن، ثسى ضا اظ ؾل لَ بّي هطز اجعاي ؾل لَي كطؾ زَ ،ُ پبى ؾبظي هي سًٌٌ. -12 »2« گزينه ي پط تٍئيي بّي ه وٌل هجل اظ ضٍ زٍ هي طٌ ةٍ زض ذ ىَ جٍ زَ زاض سً پؽ اظ ثطذ ضَز ثب هي طٌ ةٍ بّ كؼبل هي ق سًَ. -13 »1« گزينه ي ؾل لَ بّي ؾبظ سً ي پط تٍئيي ه وٌل قبهل هب طً كٍبغ بّ، ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ جًس ؿّت سٌ. ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ هبزض ث ت لَيس تطقح ليع ظٍين ؾل لَ بّي جًسي هبزض ث ت لَيس تطقح اضيتط پٍ پَتيي هي ثبق سٌ. پبزتي ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت بّ اؾتيل لًَيي ت ؾَظ ضًَ ىٍ بّ )ؾل لَ بّي ػهجي( ت لَيس تطقح هي ق سًَ. -14 »1« گزينه ي ػبهل ا ضٍي ىَ بّضي يٍط ؼٍ اؾت ؾل لَ بّي آل زَ ث ايي يٍط ؼٍ بّ، اي تٌطكط ىٍ ت لَيس هي سًٌٌ. -15 »2« گزينه ي الق( بًزضؾت، يّؿتبهيي ت لَيس قس ت ؾَظ هبؾت ؾَيت بّ پؽ اظ اتهبل آلطغى ث پبزتي بّي ه جَ زَ زض ؾغح هبؾت ؾَيت آظاز هي ق زَ. زض اثط اتهبل پبزتي ث ؾغح ؾل لَ. ة( زضؾت، زض هتي تًبة قًَت قس ػلا ثط يّؿتبهيي، ه اَز زيگطي زض هحل ظذن آظاز هي ق زَ ثطذي اظ ايي ه اَز گلج لَ بّي ؾليس ذ يًَ ضا ث ذ زَ جصة هي سًٌٌ پؽ يّؿتبهيي وًكي زض جصة ؾل لَ بّ سًاضز. ج( بًزضؾت، يّؿتبهيي ثبػث گكبزي ض بٍّ هي ق زَ لٍي ه يَط بٍّ زض زي اَض ي، ذ زَ يّچ هب يّچ اي سًاض سً پؽ اگط گكبز ق سًَ، ايي ػول ثس ىٍ زذبلت، هب يّچ ث زَ اؾت. ز( زضؾت، يّؿتبهيي هتطقح زض هبؾت ؾَيت بّ ث گٌّبم آؾن ) ػًَي آلطغي( ثبػث ػلائن آؾن يؼ يٌ ت گٌي بًيػى بّ هي ق زَ. ـّ( بًزضؾت، يّؿتبهيي ثبػث گكبزي ض زض تًيج بً فّ ككبض ذ ىَ زض هحل تطقح هي ق زَ. -16 »1« گزينه ي طّ هبز اي ؾجت ثط ظٍ پبؾد ايو يٌ ق زَ آ تًي غى بًم زاضز. اؿلت آ تًي غى بّ ه لَ لٌَ بّي پط تٍئي يٌ يب پلي ؾب بًضيسي ؿّت سٌ. ه لَ لٌَ بّي ه جَ زَ زض ؾغح ؾل لَ بّي ؾطعب يً، ؾن ثب تًطي بّ زا بّي گطز ا اًَػي اظ آ تًي غى بّ ؿّت سٌ. -17 »3« گزينه ي زض ايو يٌ هَّ ضَال، پلاؾو ؾَيت بّ پبزتي ت لَيس هي سًٌٌ پبزتي بّ ثب اتهبل ث آ تًي غى بّ ػول كبگ ؾَيت ظَ شض ذ اَض بّ )هثل هب طً كٍبغ بّ( ضا اكعايف هي ز سٌّ.
 • 3. ) فصل 1 : ایمنی بدن هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 3 »3« -18 گزينه ي ثط ض يٍ ؿكبء گلج لَ بّي هطهع، قرم كبهس طّ گ آ تًي ثبزي B A ث ػلت جٍ زَ آ تًي غى بّي ،AB زض كطز ثب گط ذ يًَ A زض پلاؾوبي ذ ىَ ذ زَ اؾت، اهب اظ آى جبيي چ سٌيي ثبض ذ ىَ )گلج لَ بّي هطهع( اظ كطزي ثب گط ذ يًَ B A ) )پبزتي ،Rh (Rh ) كطز ز سٌّ ث ذ ىَ كطز گيط سً ي كبهس آ تًي غى (Rh ) Rh زضيبكت طًز اؾت ث ػلت ضٍ زٍ آ تًي غى بّي ذبعط ي هطث طَ ث ايي پبزتي زض ثسى كطز گيط سً ت لَيس هي ق سًَ. زضيبكت چ سٌيي ثبض ي چ يٌي B ؾل لَ بّي Rh پبزتي ضس زض Rh ذبعط اي ثيف تط يًع هوبزيط ثؿيبض ظيبزي پلاؾو ؾَيت بّي تطقح سًٌٌ پبزتي ضس B ذ يًَ ه جَت ت لَيس ؾل لَ بّي كطز زضيبكت سًٌٌ هي ق زَ ه جٌط ث اٍ فًٌ آگل تَي بٌؾي ىَ قسيس ذ ىَ كطز ز سٌّ زض ثسى قرم زضيبكت سًٌٌ هي ق زَ. »1« -19 گزينه ي ضا آگل تَي هي سًٌ. Rh اظ جلت ػج ضَ طًز ذ ىَ ج يٌي Rh زض بًؾبظگبضي ذ يًَ هبزض ج يٌي پبزتي ثسى هبزض پبزتي بّ زض عي ايو يٌ هَّ ضَال تطقح هي ق سًَ. »1« -21 گزينه ي كً سٌ (ُ اؾت. وّبى ع ضَ هي زا يًس، ل لٌ ؾَيت بّ زض هـع اؾتر اَى ت لَيس T ق لٌ زض اضتجبط ثب ايو يٌ ؾل لَي)ل لٌ ؾَيت بّي ثطذي زيگط ث ن ضَت بًثبلؾ اٍضز ذ ىَ هي ق سًَ ث )B هي ق سًَ، ثطذي اظ آى بّ زض هـع اؾتر اَى ثبلؾ هي ق سًَ )ل لٌ ؾَيت .)T ؿس ي تيو ؼَ هي ض سًٍ تب زض آى جب ثبلؾ ق سًَ )ل لٌ ؾَيت »1« -21 گزينه ي اؾت زض ايو يٌ ؾل لَي قط تً زاض سً اگط ث ع ضَ هبزضظازي جٍ زَ سًاقت ثبقس، T ؿس ي تيو ؼَ هحل ثل ؽَ ل لٌ ؾَيت بّي ثبلؾ جٍ زَ رً اَ سٌّ زاقت، لصا وًم زض ايو يٌ ؾل لَي زيس هي ق زَ. T ل لٌ ؾَيت بّي »3« -22 گزينه ي كً سٌ ث ع ضَ هؿتوين ث ؾل لَ بّي آل زَ ث يٍط ؼٍ ؾل لَ بّي ؾطعب يً حول هي سًٌٌ ثب ت لَيس پط تٍئي يٌ ذبل، T ؾل لَ بّي ث بًم پطك ضَيي ه بٌكصي زض ايي ؾل لَ بّ ث جَ زَ هي آ ضٍ سً. »3« -23 گزينه ي تعضين اٍ ؿًي ه جَت كؼبل قسى ل لٌ ؾَيت بّ زض ذ ىَ هي ق زَ. ثب تعضين ؾطم يًع كؼبليت هب طً كٍبغ بّ ظيبز هي ق زَ لٍي هب طً كٍبغ بّ زض ذ ىَ حض ضَ سًاض سً. »4« -24 گزينه ي ؾطم پبزتي آهبز اؾت ايو يٌ ه هَت ايجبز هي سًٌ. زض حبلي اٍ ؿًي بّ زاضاي هي طٌ ةٍ بّي ضؼيق قس يب ؾن ذ ثٌي قس ي هي طٌ ةٍ ث زَ زض ثيف تط ه اَضز ايو يٌ زائوي ايجبز هي سًٌٌ. نّ چ يٌي پبزتي بّ ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت بّ ت لَيس هي ق زَ، .B ل لٌ ؾَيت »3« -25 گزينه ي اگط غى بّي ؾبظ سً ي آ تًي غى بّي كطز ز سٌّ گيط سً قجب تّ زاقت ثبق سٌ، هي ت اَى تًيج گطكت پط تٍئيي بّي آ تًي غ يً كطز ز سٌّ گيط سً قجب تّ زاض سً، ظيطا پط تٍئيي اظ ض يٍ غى، ؾبذت هي ق زَ. ثطاي جل گَيطي اظ پؽ ظزى پي سًَ ثبيس ث ز ػبهل ت جَ ق زَ: الق- ث وًي زاض بٍّيي كؼبليت زؾتگب ايو يٌ كطز گيط سً ي ػض ضا تب حسي بً فّ هي ز سٌّ اكعايف يب بً فّ كؼبليت .)2 زؾتگب ايو يٌ كطز ز سٌّ ي ػض تأثيطي زض ضز پي سًَ سًاضز. )حصف گعي بّي 1 ة- اظ كطزي ػض زضيبكت ق زَ پط تٍئيي بّي ؾغح ؾل لَ بّي يٍ قجب تّ ثيكتطي ث پط تٍئيي بّي ؾغح ؾل لَ بّي .) كطزگيط سً زاقت ثبقس )حصف گعي ي 4 »4« -26 گزينه ي كً سٌ هب طً كٍبغ، وًف T زض اكطاز ؾيگبضي احتوبل ؾطعبى پب طًٌاؼ جٍ زَ زاضز زض هجبضظ ثب ؾل لَ بّي ؾطعب يً ل لٌ ؾَيت كً سٌ تطقح سًٌٌ ي پطك ضَيي هب طً كٍبغ ؾبظ سً ي ثيلي ض ثٍيي اؾت. T انلي ضا زاض سً. ل لٌ ؾَيت »4« -27 گزينه ي هبز ي حؿبؾيت ظا وّبى هبز ي آلطغى اؾت زض ثطذ ضَز ا لٍ ثب تحطيي ايو يٌ هَّ ضَال، ػلي آى بّ عًَ ذبني اظ پبزتي تطقح هي ق زَ زض ثطذ ضَز ثؼسي ثب وّبى آلطغى، آلطغى ث پبزتي بّي ؾغح هبؾت ؾَيت بّ هتهل هي ق زَ ه اَزي اظ هجيل يّؿتبهيي اظ ايي ؾل لَ بّ تطقح هي ق زَ.
 • 4. 4 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 1: مولکول هاي زیستی Keramat A. -28 »2« گزينه ي اگط آلطغ يً ثطاي رًؿتيي ثبض اٍضز ثسى ق زَ ثب اتهبل ث گيط سً بّي اذتهبني ثبػث ايجبز پلاؾو ؾَيت ت لَيس پبزتي ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت هي گطزز پبزتي بّ ض يٍ ؾغح هبؾت ؾَيت هطاض هي گيط سً. -29 »4« گزينه ي زض آلطغي ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت بّ زض ايو يٌ هَّ ضَال وًف زاض سً عًَ ذبني پبزتي ؾبذت هي ق زَ ث هبؾت ؾَيت بّ ) ػًَي ؾل لَ ؿيطذ يًَ( هتهل هي ق سًَ زض اثط اتهبل آلطغى ث پبزتي بّي ؾغح ايي ؾل لَ بّ ه اَزي اظ هجيل يّؿتبهيي ) ه اَزي قيويبيي ؿّت سٌ( آظاز هي ق زَ. -31 »1« گزينه ي زض ثطذ ضَز ز مٍ ثب يي آلطغى ذبل ظٍي لٌَ بّي حب يٍ ه اَز هرتلق ثب ؿكبي ؾل لَ هبؾت ؾَيت ازؿبم هي ق سًَ ه اَزي اظ هجيل يّؿتبهيي آظاز هي ق زَ. ثطضؾي ؾبيط گعي بّ: قج ي آ سً پٍلاؾوي ظثط پلاؾو ؾَيت بّ ) هبؾت ؾَيت بّ( ث هوساض ظيبز پبزتي هي ؾبظ سً. :»2« گعي ي ؾل لَ بّي ؿيطذ يًَ ) ذ يًَ( هكبث ثبظ كٍيل بّ ثب تطقح يّؿتبهيي ؾجت ثط ظٍ ػلائن آلطغي هي ق سًَ. :»3« گعي ي وّب سًٌ ثطذ ضَز ا لٍ ثب وّبى آلطغى، پبزتي بّ ض يٍ ؾغح هبؾت ؾَيت بّ ) پلاؾو ؾَيت بّ(، هطاض هي گيط سً. :»4« گعي ي -31 »3« گزينه ي آظاز قسى يّؿتبهيي اظ ظٍي لٌَ بّ، اظ عطين اگع ؾٍيت ظَ ا جًبم هي ق زَ هكبث ذط جٍ ا تًوبل ز سٌّ ي ػهجي هي ثبقس، زض حبلي ضٍ زٍ ؾسين ذط جٍ پتبؾين اظ ؾل لَ اظ عطين ا تًكبض تؿ يْل قس ذط جٍ ؾسين اظ ضًَ ىٍ، ا تًوبل كؼبل اؾت. -32 »2« گزينه ي هبؾت ؾَيت بّ ؾل لَ بّي ؿيطذ يًَ ؿّت سٌ، لٍي وّب سًٌ ائ ظَي كٌَيل بّ ثبظ كٍيل بّ زض آلطغي قط تً زاض سً. -33 »1« گزينه ي تؼساز ائ ظَي كٌَيل بّ زض كطز هجتلا ث آلطغي اكعايف هي يبثس. هبؾت ؾَيت بّ ؾل لَ بّي ؿيط ذ يًَ ؿّت سٌ )ضز گعي ي 2(. زض ؾغح پلاؾو ؾَيت بّ پبزتي جٍ زَ سًاضز )ضز گعي ي 3(. زض ثطذ ضَز ز مٍ ثب آلطغى، تؼساز هبؾت ؾَيت بّ اكعايف وًي يبثس. .) )ضز گعي ي 4 -34 »1« گزينه ي ثب ت جَ ث ه حٌ يٌ، ثؼس اظ ثط ظٍ ػلائن ثيوبضي ايسظ)هب 54 (، تؼساز ل لٌ ؾَيت بّ هجسزاً وًي ظيبز هي ق سًَ ؾپؽ بً فّ هي يبث سٌ. -35 »1« گزينه ي پؽ اظ ضٍ زٍ HIV ث ثسى چ سٌ لّت ع لَ هي كًس تب آظهبيف پبزتي هثجت ق زَ. ثطضؾي ؾبيط گعي بّ: هسضت زكبػي ثسى ث هط ضٍ نً هي ق زَ ثط ظٍ ػلائن ثيوبضي هو يٌ اؾت 6 هب تب 11 ؾبل يب ثيف تط ع لَ :»2« گعي ي ث كٌس. گط ذبني اظ ل لٌ ؾَيت بّي :»3« گعي ي T زض زكبع وًف زاض سً، ه ضَز ت بْجن هطاض هي گيط سً. اگط كطز ثبضزاض ق زَ هو يٌ اؾت زض ز ضٍاى ثبضزاضي، ث گٌّبم ظايوبى قيطزازى، ظًَاز ذ زَ ضا آل زَ سًٌ. :»4« گعي ي
 • 5. ) فصل 1 : ایمنی بدن هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 5 - 36 »4« گزينه ي ؾطم پبزتي آهبز اؾت زض زكبع اذتهبني زذبلت زاضز، زضحبلي زكبع اذتهبني زض ثي ه طْگبى جٍ زَ سًاضز. -37 »1« گزينه ي ت لَيس ( »ٍ « ) ق بٌؾبيي آ تًي غى بّي هرتلق اظ نّ ( » ج« زكبع اذتهبني اؾبؾبً زض ه طْ زاضاى جٍ زَ زاضز، لصا ه اَضز پبزتي( هطث طَ ث زكبع اذتهبني اؾت، زض ثي ه طْگبى زيس وًي ق زَ. -38 »3« گزينه ي ق لٌ هطث طَ ث قج ي آ سً پٍلاؾوي نبف اؾت. ي يٌ اظ بًض بّي انلي قج ي آ سً پٍلاؾوي نبف ؾبذت ليپيس اؾت، هثل اًَض بًؾپبضي )اظ ج ؽٌ هبز ي ه هَي( ، تًَي لٌَ )پلي هطي اظ اؾيس بّي چطة ع يَل( تط يًجبت ثب يًَ ض ؿٍي ذطزل زض تيط ي قت ث ،َ ػبهل زكبػي ضس هبضچي زض ي جًَ پپتيس بّي چًَي ؿ يٌ اظ گ گَطز سً ت ؾَظ قج ي آ سً پٍلاؾوي ظثط ؾبذت هي ق سًَ. -39 »4« گزينه ي ه طْ زاضاى زكبع اذتهبني زاض سً. ايي ه طْ زاض هي ت اَ سً هب يّ ؿضط كٍي ثبقس زكبع اذتهبني زاضز، اهب اؾ لٌت اؾتر اَ يً سًاضز. طًم ذب يً زاضاي گطزـ ذ ىَ ثؿت اؾت لٍي پبزتي سًاضز. -41 »2« گزينه ي ه اَضز ة ج جول ضا ث بًزضؾتي بًهل هي سًٌٌ. طّ جب ضًَ زاضاي زكبع اذتهبني، ه طْ زاض اؾت. ثطضؾي ه اَضز: الق( گطزـ ذ ىَ ثؿت زض وّ ي ه طْ زاضاى جٍ زَ زاضز. ة( اؾتر اَى ؾرت تطيي ثبكت پي سًَي اؾت، زض ه طْ زاضا يً ظًيط هب يّبى ؿضط كٍي جٍ زَ سًاضز. ج( پطز ي 3 لاي ي ه ػٌٌ هرتم پؿتب سًاضاى اؾت وّ ي ه طْ زاضاى. ز( زض وّ ي ه طْ زاضاى چ بْض عًَ ثبكت انلي جٍ زَ زاضز. -41 »2« گزينه ي پبزتي هطث طَ ث زكبع اذتهبني اؾت زكبع اذتهبني اؾبؾبً زض ه طْ زاضاى جٍ زَ زاضز. -1 »2« گزينه ي تًَط كٍيل بّ جعء كبگ ؾَيت بّ )شض ذ اَض بّ( ث زَ زض زكبع ؿيط اذتهبني زذبلت زاض سً، زض حبلي ل لٌ ؾَيت بّ، ؾل لَ بّيي ؿّت سٌ زض زكبع اذتهبني ثسى وًف زاض سً. -2 »4« گزينه ي ثؿيبضي اظ ػ اَهل ثيوبضي ظا زض گطهبي حبنل اظ تت وًي ت اَ سًٌ ث ذ ثَي ضقس سًٌٌ. تت كًب ي هجبضظ ي ثسى ثب ػ اَهل ثيوبضي ظا اؾت. تكطيح گعي بّي زيگط: زض گٌّبم پي سًَ ثبكت ايي حبلت، بًهغل ةَ اؾت. :»1« گعي ي طّ ل لٌ ؾَيت گيط سً ي ذبني زاضز كوظ يي عًَ آ تًي غى ذبل ضا ق بٌؾبيي هي سًٌ. :»2« گعي ي ه بٌ يًؿن بّي زكبع ؿيطاذتهبني زض ثطاثط اؿلت هي طٌ ةٍ بّ ث ع ضَ ي ؿٌبى ػول هي سًٌٌ. :»3« گعي ي -3 »4« گزينه ي زض هجبضظ ثب ؾل لَ بّي ؾطعب يً، ؾل لَ بّي T كً سٌ ث ايي ؾل لَ بّ حول طًز ثب تطقح پطك ضَيي آى بّ ضا اظ ثيي هي ثط سً. ايي زض حبلي اؾت ليع ظٍين ه جَ زَ زض ػطم، زي اَض ي ؾل لَي ثب تًطي بّ ضا اظ ثيي هي ثطز. ل لٌ ؾَيت شض ذ اَضي وًي سًٌ. ايسظ زض اثط يٍط ؾٍي ث بًم HIV ث جٍ زَ هي آيس. -4 »3« گزينه ي پطك ضَيي ت ؾَظ ؾل لَ بّي T كً سٌ ت لَيس هي ق زَ. هب طً كٍبغ بّ زض عحبل اؾتوطاض زاض سً. اگطچ هب طً كٍبغ بّ زض ذ ىَ حض ضَ سًاض سً لٍي هي ت اَ سًٌ ثب ت لَيس پط تٍئيي بّي ه وٌل ؾجت ؾط ةًَ هي طٌ ةٍ بّي زض ىٍ ذ ىَ ق سًَ. اتهبل پبزتي ث آ تًي غى بّي ؾغح هي طٌ ةٍ ه جَت هي ق زَ هب طً كٍبغ بّ ضاحت تط آ تًي غى ضا ثجلؼ سٌ.
 • 6. 6 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 1: مولکول هاي زیستی Keramat A. »2« -5 گزينه ي تكطيح ؾبيط گعي بّ: طّ ل لٌ ؾَيت زض ثطذ ضَز ثب آ تًي غى ذبني، ضقس هي سًٌ ؾپؽ توؿين هي ق زَ. :»1« گعي ي نبزم يًؿت. T زض ه ضَز ل لٌ ؾَيت بّي :»3« گعي ي طّ ل لٌ ؾَيت پؽ اظ ثطذ ضَز ثب طّ آ تًي غى، العاهبً ؾل لَ ذبعط ت لَيس وًي سًٌ، زض ضوي ؾل لَ ذبعط زض :»4« گعي ثطذ ضَز ثب طّ آ تًي غ يً توؿين وًي ق زَ. »4« -6 گزينه ي اي تٌطكط ىٍ هبزض ث ايجبز ه لٌص زض ؿكبي ؾل لَ بّي آل زَ ث يٍط ؼٍ يًؿت. پطك ضَيي پط تٍئي يٌ اؾت ه جَت ايجبز ه لٌص زض ؿكبي ؾل لَ آل زَ ث يٍط ؼٍ هي ق زَ ذ زَِ يٍط ؼٍ. ثطػ ؽٌ، پط تٍئيي ه وٌل ه جَت ايجبز ه لٌص زض ؿكبي هي طٌ ةٍ هي ق زَ. »2« -7 گزينه ي كً سٌ پؽ اظ اتهبل آ تًي غى هي طٌ ةٍ ث گيط سً ي آ تًي غى زض ذ ىَ ت لَيس Tٍ ذبعط پلاؾو ؾَيت Tٍ B ؾل لَ بّي كً سٌ ،ُ پطك ضَيي تطقح هي سًٌ. T . هي ق سًَ زض هـع اؾتر اَى ت لَيس وًي ق سًَ »2« -8 گزينه ي ت لَيس پلاؾو ؾَيت پبزتي، ايي هبز اظ ذ ىَ ذبضج B پؽ اظ ضٍ زٍ آلطغى ث ذ ىَ اتهبل آى ث گيط سً ي ل لٌ ؾَيت هي ق زَ ث ؿكبي هبؾت ؾَيت هتهل هي ق زَ زض ثطذ ضَز ز مٍ، آلطغى ث پبزتي ه جَ زَ زض ؾغح هبؾت ؾَيت هتهل هي ق زَ. »2« -9 گزينه ي اي تٌطكط ىٍ زض ؾل لَ آل زَ ث يٍط ؼٍ ت لَيس هيق زَ. ثطضؾي ؾبيط گعي بّ: -1 يّؿتبهيي ت ؾَظ هبؾت ؾَيت ثبظ كٍيل يًع ت لَيس هي ق زَ. كً سٌ ت لَيس هي ق زَ. T -3 پطك ضَيي ت ؾَظ ؾل لَ -4 پط تٍئيي ه وٌل ت ؾَظ هب طً كٍبغ ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ جًس ت لَيس هي ق زَ. »3« -11 گزينه ي ػبهل ا ضٍي ىَ ايسظ، ػًَي يٍط ؼٍ ؿّت سٌ ثسى ا ؿًبى ػلي آى بّ پطك ضَيي، پبزتي اي تٌطكط ىٍ ت لَيس هي سًٌ. ػبهل عًاظ، ػًَي ثب تًطي اؾت ثسى ا ؿًبى ػلي آى بّ، پبزتي ت لَيس هي سًٌ. »1« -11 گزينه ي آؾن، ػًَي ثيوبضي آلطغيي اؾت. آلطغي، پبؾد ثيف اظ حس زؾتگب ايو يٌ زض ثطاثط ثطذي آ تًي غى بّؾت. ثطضؾي ؾبيط گعي بّ: پ قَف اعطاف ؾل لَ بّي ػهجي هـع رًبع ه ضَز حول هطاض هي گيط سً. MS -2 زض ثيوبضي ا جًبم هي ق زَ پك ل لٌ ؾَيت سًاضز. T زض گط ذبني اظ ل لٌ ؾَيت بّي HIV -3 ت ثٌيط ث نً تط اظ 211 ػسز زض طّ هيلي ليتط ذ ىَ هي ضؾس. T -4 زض كطز هجتلا ث ايسظ، تؼساز گط ذبني اظ ل لٌ ؾَيت بّي
 • 7. ) فصل 1 : ایمنی بدن هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 7 - 12 »4« گزينه ي ا اًَع ؾل لَ بّي ذبعط اي قبهل ؾل لَ بّي Bذبعط T ذبعط ؿّت سٌ ث تطتيت زض ايو يٌ هَّ ضَال ايو يٌ ؾل لَي قط تً زاض سً نطكبً جعء زكبع اذتهبني ؿّت سٌ. زض اضتجبط ثب گعي ي 3 يؼ يٌ ا سًام بّ هي ت اَى آپب سًيؽ، ل ظَ ،ُ عحبل گط بّي ل لٌي ضا هثبل ظز نّ جبيگب اؾتوطاض ل لٌ ؾَيت بّ )زكبع اذتهبني( نّ جبيگب حض ضَ هب طً كٍبغ بّ )زكبع ؿيطاذتهبني( ؿّت سٌ. -13 »4« گزينه ي زض زؾتگب ايو يٌ ا ؿًبى ، ؾل لَ بّي ؿيطذ يًَ وًي ت اَ سًٌ اٍضز ذ ىَ قس ؾپؽ اظ ذ ىَ ذبضج ق سًَ. تكطيح گعي بّي زيگط: گعي ي 1 : هثبل پط تٍئيي بّي ه وٌل ه جَ زَ زض ذ ىَ اظ هب طً كٍبغ بّ، ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ جًس ت لَيس هي ق سًَ. گعي ي 2 : هثبل پبزتي بّ اظ پلاؾو ؾَيت بّ ت لَيس هي ق سًَ ػلا ثط ذ ىَ، زض ل قٌ هبيغ هيبى ثبكتي نّ جٍ زَ زاض سً)هحيظ هَّ ضَال(. گعي ي 3 : هثبل ل لٌ ؾَيت بّ ثيي ذ ىَ ل قٌ زض گطزـ ا سً. -14 »2« گزينه ي گيط سً ي آلطغى ،ثط ض يٍ هبؾت ؾَيت، پبزتي اؾت ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت تطقح هي ق زَ.پطك ضَيي نّ كوظ زض ل لٌ ؾَيت T ت لَيس هي گطزز. يّؿتبهيي ػلا ثط ت لَيس زض ثبظ كٍيل هبؾت ؾَيت،ت ؾَظ ؾل لَ بّي آؾيت زيس نّ هي ت اَ سً تطقح ق زَ. -15 »1« گزينه ي ث ؿيط اظ يّؿتبهيي،ه اَز قيويبيي زيگطي يًع زض هحل آؾيت آظاز هي ق سًَ ثطذي اظ آ بًْ، گلج لَ بّي ؾليس ث يٍػ تًَط كٍيل بّ ضا ث هحل ػل تًَ هي كًب سًٌ. -16 »2« گزينه ي هحل ت بٌهل ل لٌ ؾَيت بّي T زض تيو ؼَ زض جل يَ بًي پكت اؾتر اَى ج بٌؽ اؾت. زكبع ؿيطاذتهبني رًؿتيي ذظ زكبػي زض ثطاثط جّ مَ هي طٌ ةٍ بّ ث ثسى اؾت. كبگ ؾَيت بّ پط تٍئيي بّي ه وٌل )ه جَ زَ زض Humors ( ... جعء زكبع ؿيطاذتهبني ؿّت سٌ. -17 »1« گزينه ي پط تٍئيي بّي ه وٌل ت ؾَظ ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ ،ُ جًسي هب طً كٍبغ ت لَيس هي ق سًَ. -18 »1« گزينه ي هربط ض زٍ ي ا ؿًبى زض ز هٍيي ذظ زكبع ؿيطاذتهبني وًف زاضز ظيطا پط تٍئيي بّي ه وٌل ضا هي ؾبظز. اگط آ تًي غ يً ث ل لٌ ؾَيت ثبلـي زض گط ل لٌي يب ذ ىَ جٍ زَ زاضز، ثطذ ضَز وًبيس ايي ل لٌ ؾَيت زض بًْيت توؿين هي ق زَ ؾل لَ بّي حبنل ثب آى ل لٌ ؾَيت ؿّت سٌ اهب زض هـع اؾتر اَى ؾبذت كًس ا سً. ل لٌ ؾَيت بّيي اظ هـع اؾتر اَى، ثطاي ثل ؽَ اظ ذ ىَ ث تيو ؼَ هي ض سًٍ كبهس ت اَ بًيي ق بٌؾبيي ػ اَهل ثيگب ؿّت سٌ اهب زض ىٍ ذ ىَ يبكت هي ق سًَ. زض هجبضظ ثب ؾل لَ بّي ؾطعب يً، هب طً كٍبغ بّ يًع زذبلت زاض سً ايي ؾل لَ بّ ت اَ بًيي ؾبذت پط تٍئيي ه وٌل ضا يًع زاض سً. -19 »4« گزينه ي ه ؾًََيت بّ تًَط كٍيل بّ هبزض ث ا جًبم زيبپسظ ؿّت سٌ اهب ه ؾًََيت بّيي زض ثبكت ث هب طً كٍبغ تجسيل قس ا سً ثب ت لَيس پط تٍئيي بّي ه وٌل هي ت اَ سًٌ ثب ايجبز ه بٌكصي زض ؿكبي هي طٌ ةٍ ه جَت هط آى ق سًَ. پط تٍئيي بّي ه وٌل پؽ اظ ت لَيس ت ؾَظ ؾل لَ بّي زض ىٍ ثبكت ظًيط هب طً كٍبغ اثتسا اٍضز آة هيبى ثبكتي ؾپؽ اٍضز ذ ىَ هي ق سًَ. يٍط ؼٍ پّبتيت ثب آل زَ طًزى ؾل لَ جًسي ثبػث ؾبذت قسى اي تٌطكط ىٍ زض آى هي ق زَ. زض ض سًٍ الت بْة يّؿتبهيي آظاز هي ق زَ ه جَت گكبزي ض اكعايف ذ ىَ زض هحل آؾيت زيس هي ق زَ. -21 »4« گزينه ي ه ؾًََيت بّ ه كٌأ هب طً كٍبغ بّ ؿّت سٌ زض يي كطز ثبلؾ ه ؾًََيت بّ زض هـع هطهع اؾتر اَى ؾبذت هي ق زَ. ل لٌ ؾَيت بّي T كً سٌ پؽ اظ ثطذ ضَز آ تًي غى ث ل لٌ ؾَيت T زض ذبضج اظ هـع اؾتر اَى ؾبذت هي ق سًَ. پلاؾو ؾَيت بّ پبزتي تطقح هي سًٌٌ زض ذبضج اظ هـع اؾتر اَى اظ توؿين توبيع ل لٌ ؾَيت B زض ذ ىَ ث جٍ زَ هي آي سٌ. زض اٍ فًٌ بّي آلطغي ػلا ثط ائ ظَي كٌَيل بّ، هبؾت ؾَيت بّ زض ثبكت بّ جٍ زَ زاض سً يًع قط تً هي سًٌٌ.