SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
యేసు క్రీసుు శైశవదశలో
మొదటి సువార్ు
1 వ అధ్యా యము
1 ప్రధాన యాజకుడైన జోసెఫ్ పుస్తకంలో ఈ ప్రంది వృత్త ంత్లను మేము
కనుగొన్నా ము, దీనిని కందరు కైఫాలు పిలిచారు
2 యేసు త్ను ఊయలలో ఉనా పుు డు కూడా తన తలిితో ఇలా అన్నా డు:
3 మేరీ, నేను దేవుని కుమారుడనైన యేసును, గాప్ియేలు దేవదూత నీకు
చెపిు న దాని ప్రకారం నీవు చెపిు న మాటను లోక రక్షణ కరకు న్న తంప్ి
ననుా రంపాడు.
4 అలెగాజండర్ యొకక ఎరా యొకక మూడు వందల తొమ్మి దవ
స్ంవతస రంలో, అగస్టస్ ప్రజలందరూ వారి స్వ ంత దేశంలో రనుా
విధంచబడాలని ఒక శాస్న్ననిా ప్రచురించాడు.
5 కాబట్టట యోసేపు లేచి, తన భారయ మరియతో కలిసి యెరూషలేముకు వెళ్లి,
అతను మరియు అతని కుటంబం తన పితరుల రటటణంలో రనుా
విధంచబడాలని బేత్లిహేముకు వచాా డు.
6 మరియు వారు గుహ దగ గరిర వచిా నపుు డు, మేరీ యోసేపుతో తన
ిడడను కనే స్మయం వచిా ందని ఒపుు కుంది, మరియు ఆమె నగరానిర
వెళ్ళ లేకపోయంది మరియు "మనం ఈ గుహలోర వెళ్
ద ం" అని చెపిు ంది.
7 ఆ స్మయంలో సూరుయ డు అస్తమ్మంచడానిర చాలా దగ గరలో ఉన్నా డు.
8 అయతే యోసేపు ఆమెను మంప్తసానిని తీసుకురావడానిర
తొందరరడా
డ డు. మరియు అతను యెరూషలేముకు చెందిన ఒక హెప్ీ
స్త్రతని చూసినపుు డు, అతను ఆమెతో, “మంచి స్త్రత, ఇకక ిర రంి, ఆ
గుహలోర వెళ్ిమని ప్పారిథంచంి, అకక డ మీరు బయటకు
తీసుకురావడానిర సిదధంగా ఉనా స్త్రతని చూసా
త రు.
9 సూరాయ స్తమయం తరువాత, వృద్ధధరాలు మరియు ఆమెతో పాట జోసెఫ్
గుహకు చేరుకున్నా రు, మరియు వారిదదరూ దానిలోర వెళ్
ి రు.
10 మరియు ఇదిగో, అది దీపాలతో మరియు కవ్వవ త్తతల కాంతి కంటే
గొరు ది మరియు సూరుయ ని కాంతి కంటే గొరు ది.
11 ఆ తరావ త శిశువును బటటలతో చుట్టట, తన తలిి సెయంట్ మేరీ
రొముి లను పీలుస్తంది.
12 వారిదదరూ ఈ వెలుగును చూసినపుు డు ఆశా రయ పోయారు. వృద్ధధరాలు
సెయంట్ మేరీని అిగంది, నువువ ఈ ిడడకు తలిివా?
13 సెయంట్ మేరీ బద్ధలిచిా ంది, ఆమె.
14 దానిర వృద్ధధరాలు, “నువువ మ్మగత్ స్త్రతల కంటే చాలా భినా ంగా
ఉన్నా వు.
15 సెయంట్ మేరీ, “న్న కుమారునిర స్మానమైన పిలివాడు లేడు, అతని
తలిిర స్మానమైన స్త్రత కూడా లేద్ధ.
16 వృద్ధధరాలు, “ఓ న్న లేడీ, నేను శాశవ తమైన ప్రతిఫలానిా పందేంద్ధకు
ఇకక ిర వచాా ను.
17 అపుు డు మా లేడీ, సెయంట్ మేరీ, ఆమెతో, “శిశువు మీద నీ చేత్తలు
వేయు; ఆమె చేసిన తరావ త, ఆమె పూరితగా మారింది.
18 ఆమె బయట్టర వెళుత్తండగా, “ఇక నుంి, న్న జీవితంలోని అనిా
రోజులలో, నేను ఈ శిశువుకు సేవకునిగా ఉంటాను.
19 దీని తరువాత, గొప్ెల కారరులు వచిా , అగా ని తయారు చేసి, వారు
చాలా స్ంతోషిసుతనా పుు డు, రరలోకపు సైనయ ం వారిర ప్రతయ క్షమై,
స్రోవ నా తమైన దేవుణ్ణి స్త
సుతతిసూ
త మరియు ఆరాధసూ
త వచిా ంది.
20 మరియు గొప్ెల కారరులు అదే రనిలో నిమగా మై ఉనా ంద్ధన, ఆ
స్మయంలో గుహ మహిమానివ తమైన ఆలయంలా అనిపించింది,
ఎంద్ధకంటే దేవదూతలు మరియు మనుష్యయ ల న్నలుకలు ెండూ కలిసి
దేవుణ్ణి ఆరాధంచడానిర మరియు మహిమరరచడానిర, ప్రభువైన ప్ీసుత
జననం కారణంగా.
21 అయతే వృదధ హీప్ూ స్త్రత ఈ స్ు షటమైన అద్ధు త్లనిా ంట్టనీ
చూసినపుు డు, ఆమె దేవుణ్ణి స్త
సుతతిసూ
త , “దేవా, ఇప్శాయేలు దేవా, లోక
రక్షకుని పుటటకను న్న కళుళ చూసినంద్ధకు నేను నీకు కృతజఞతలు
త్లలుపుత్తన్నా ను.
అధ్యా యం 2
1 మరియు అతని సునా తి స్మయం వచిా నపుు డు, అంటే ఎనిమ్మదవ
రోజు, ఆ శిశువుకు సునా తి చేయమని ధరి శాస్త్స్తం ఆజ్ఞ
ఞ పించింది, వారు
గుహలో అతనిర సునా తి చేసారు.
2 మరియు వృదధ హీప్ూ స్త్రత ముందరి చరాి నిా తీసుకుంది (ఇతరులు
ఆమె న్నభి తీగను తీసుకున్నా రని చెబుత్రు), మరియు దానిని పాత
సైు కెన్నర్డనూనెతో కూిన అలబాస్టర్ బాక్స స్త
లో భప్దరరిచారు.
3 మరియు ఆమెకు మాదకప్దవాయ ల వాయ పారి అయన ఒక కుమారుడు
ఉన్నా డు, అతనితో ఆమె చెపిు ంది, "జ్ఞప్గతతగా ఉండు, ఈ సునిా పింి
లేరనం అముి కోవద్ధద;
4 ఇపుు డు పాపిని అయన మరియ స్ంపాదించిన ఆ అలబాస్టర్ పెట్టట ఇది,
మరియు దానిలోని తైలానిా మన ప్రభువైన యేసుప్ీసుత తలపై మరియు
పాదాలపై పోసి, ఆమె తల వెంప్టకలతో త్తిచిపెట్టటంది.
5 రది రోజుల తరావ త వారు అతనిని యెరూషలేముకు తీసుకువెళ్
ి రు,
మరియు అతను పుట్టటన నలభైవ రోజున వారు అతనిని యెహోవా
స్నిా ధలో ఉంచి, మోషే ధరి శాస్త్స్తం ప్రకారం అతనిర తగన అరు ణలు
స్మరిు ంచారు. గరాు నిా త్లరిచిన పురుష్యడు దేవునిర రరిశుద్ధధడు
అనబడత్డు.
6 ఆ స్మయంలో వృదధ సిమ్మయోన్ అతని తలిి సెయంట్ మేరీ ది వరిజన్
అతనిని తన చేత్తలో
ి ర తీసుకువెళ్లినపుు డు, అతను కాంతి స్త
స్తంభంలా
ప్రకాశిసుతన్నా డని చూశాడు మరియు చూడగానే గొరు ఆనందంతో
నింిపోయంది.
7 మరియు దేవదూతలు అతని చుట్ట
ట నిలబి, అతనిని ఆరాధంచారు,
రాజు యొకక కారలాదారులు అతని చుట్ట
ట నిలబి ఉన్నా రు.
8 అపుు డు సిమ్మయోను సెయంట్ మేరీ దగ గరిర వెళ్లి, ఆమె వైపు తన
చేత్తలు చాచి, ప్రభువైన ప్ీసుతతో ఇలా అన్నా డు: ఓ న్న ప్రభువా, నీ
సేవకుడు నీ మాట ప్రకారం శాంతితో వెళ్లిపోత్డు.
9 స్మస్త జనముల రక్షణ కరకు నీవు సిదధరరచిన నీ కృరను న్న కనుా లు
చూచితివి; ప్రజలందరిీ వెలుగు, నీ ప్రజలైన ఇప్శాయేలు మహిమ.
10 ప్రవక త హన్నా కూడా దగ గరకు వచిా , దేవునిర స్త
సుతతిసూ
త , మరియ
ఆనందానిా జరుపుకుంది.
అధ్యా యం 3
1 మరియు హేరోద్ధ రాజు కాలంలో యూదయలోని బేత్లిహేములో
ప్రభువైన యేసు జనిి ంచినపుు డు అది జరిగంది. జొరాడాష్టట ప్రవచనం
ప్రకారం, స్త
జ్ఞ
ఞ నులు తూరుు నుంి జెరూస్లేంకు వచిా , బంగారం, సుగంధ
ప్దవాయ లు మరియు మ్మప్రా అనే అరు ణలను తమతో తీసుకువచాా రు
మరియు అతనిర పూజలు చేసి, వారి కానుకలను అతనిర స్మరిు ంచారు.
2 అపుు డు లేడీ మేరీ శిశువుకు చుటటబిన అతని బటటలలో ఒకదానిని
తీసుకని, ఒక ఆశీరావ దానిర బద్ధలుగా వారిర ఇచిా ంది, వారు ఆమె నుంి
అతయ ంత గొరు బహుమతిగా రవ కరించారు.
3 మరియు అదే స్మయంలో, ఆ నక్షప్తం రూరంలో ఒక దేవదూత వారిర
కనిపించాడు, అది వారి ప్రయాణానిర ముంద్ధ వారిర మారగదరశ కంగా
ఉంది. వారు తమ సంత దేశానిర తిరిగ వచేా వరకు అనుస్రించిన కాంతి.
4 వారు తిరిగ వచిా నపుు డు వారి రాజులు మరియు అధరత్తలు వారి
వదదకు వచిా , వారు ఏమ్మ చూశారు మరియు ఏమ్మ చేసారు? వారు ఎలాంట్ట
ప్రయాణం మరియు తిరిగ వచాా రు? వారు రోడుడపై ఏ కంపెనీని కలిగ
ఉన్నా రు?
5 అయతే వారు సెయంట్ మేరీ వారిర ఇచిా న వస్త్సా
త నిా తయారు చేశారు,
దాని కారణంగా వారు వింద్ధ చేసుకున్నా రు.
6 మరియు వారు తమ దేశంలోని ఆచారం ప్రకారం అగా ని తయారు చేసి,
దానిని పూజంచారు.
7 మరియు దానిలో బటటను వేయగా, అగా దానిని తీసికని ఉంచెను.
8 మరియు మంటలు ఆరిు వేయబినపుు డు, వారు మంటను త్కనటి,
గాయరడకుండా బటటను బయటకు తీశారు.
9 అపుు డు వారు దానిని ముద్ధదపెటటకని, వారి తలలపై మరియు వారి
కళ్ిపై పెటటకని, "ఇది నిస్స ందేహమైన స్తయ ము, మరియు అగా దానిని
కాలా లేక దానిని కాలా లేకపోవుట నిజంగా ఆశా రయ కరమైనది.
10 అపుు డు వారు దానిని తీసికని, గొరు గౌరవముతో దానిని తమ
ధనములలో ఉంచిరి.
అధ్యా యం 4
1 హేరోద్ధ, స్త
జ్ఞ
ఞ నులు తన దగ గరకు తిరిగ రాకుండా ఆలస్య ం చేశారని
ప్గహించి, యాజకులను మరియు స్త
జ్ఞ
ఞ నులను పిలిచి, “ప్ీసుత ఏ ప్రదేశంలో
పుటా
ట లో న్నకు చెరు ంి?
2 మరియు వారు యూదయలోని బేత్లిహేములో ప్రత్తయ తతరమ్మచిా నపుు డు,
అతడు ప్రభువైన యేసుప్ీసుత మరణము గురించి తన మనసుస లో
ఆలోచించడం ప్పారంభించాడు.
3 అయతే ప్రభువు దూత నిప్దలో యోసేపుకు ప్రతయ క్షమై, “లేచి,
పిలివాిని, అతని తలిిని తీసుకని, కోి కూయగానే ఈజపుటకు వెళుి”
అన్నా డు. కాబట్టట అతను లేచి వెళ్ళ డు.
4 మరియు అతడు తన ప్రయాణమును గూరిా ఆలోచించుకనుచుండగా,
ఉదయము అతనిర వచెా ను.
5 ప్రయాణంలో జీను నడుములు విరిగపోయాయ.
6 ఇపుు డు అతను ఒక గొరు నగరానిర చేరుకున్నా డు, అంద్ధలో ఒక
విప్గహం ఉంది, ఈజపుటలోని ఇతర విప్గహాలు మరియు దేవతలు తమ
అరు ణలను మరియు ప్రమాణాలను తీసుకువచాా రు.
7 ఈ విప్గహం దగ గర ఒక యాజకుడు దానిర రరిచరయ చేసూ
త ఉన్నా డు,
సాత్ను ఆ విప్గహం గురించి మాటా
ి ినపుు డలా
ి , అతను ఈజపుట మరియు
ఆ దేశాల నివాసులతో చెపిు న విషయాలు చెపాు డు.
8 ఈ పూజ్ఞరిర మూడేళ్ళ వయసునా ఒక కడుకు ఉన్నా డు, అతను చాలా
విచిప్తమైన మాటలు మాటా
ి డేవాడు, అతను చాలా వింతగా మాటా
ి డేవాడు,
మరియు దెయాయ లు అతనిని రటటకునా పుు డు, అతను చూసిన వారిపై
రాళుళ విసురుతూ తన బటటలు చింపుకని నగా ంగా తిరిగాడు.
9 ఆ విప్గహానిర స్మీరంలోనే రటటణంలోని స్ప్తం ఉంది, అంద్ధలో జోసెఫ్
మరియు సెయంట్ మేరీ వచిా , ఆ స్ప్తంలోర మారినపుు డు,
నగరవాసులందరూ ఆశా రయ పోయారు.
10 మరియు విప్గహాల న్నయ యాధకారులు మరియు పూజ్ఞరులు అందరూ ఆ
విప్గహం ముంద్ధ స్మావేశమై, అకక డ విచారించి, “మన దేశమంతటా
రిన ఈ దిప్గాు ంతి మరియు భయం ఏమ్మట్ట?
11 ఆ విప్గహం వారితో, “త్లలియని దేవుడు ఇకక డకు వచాా డు, ఆయనే
నిజమైన దేవుడు; లేదా దైవారాధనకు అరుుడైన అతడు తరు మెవరూ
లేరు; ఎంద్ధకంటే అతను నిజంగా దేవుని కుమారుడే.
12 ఆయన ీరితర ఈ దేశం వణ్ణరపోయంది, ఆయన రాకతో అది ఇపుు డు
కలకలం, దిప్గాు ంతి కలిగంది. మరియు మనమే అతని శర త యొకక
గొరు తన్ననిా చూసి భయరడుత్తన్నా ము.
13 మరియు అదే క్షణంలో ఈ విప్గహం రిపోయంది, మరియు అతని
రతనంతో ఈజపుట నివాసులందరూ, ఇతరులే కాకుండా, కలిసి రరిగెత్త రు.
14 అయతే పూజ్ఞరి కడుకు స్ప్తంలోర వెళుత్తనా పుు డు అతనిర
సాధారణ రుగి త వచిా నపుు డు, అకక డ జోసెఫ్ మరియు సెయంట్
మేరీని చూశాడు, వీరిని మ్మగలిన వారందరూ విిచిపెట్టట విిచిపెటా
ట రు.
15 మరియు లేడీ సెయంట్ మేరీ ప్ీసుత ప్రభువు బటటలు ఉతిర, వాట్టని ఒక
స్త
స్తంభానిర ఆరబెటటడానిర వేలాడదీసినపుు డు, దెయయ ం రట్టటన బాలుడు
వాట్టలో ఒకదానిా తీసివేసి, అతని తలపై పెటటకున్నా డు.
16 మరియు ప్రసుతతం అతని నోట్ట నుంి దయాయ లు బయటకు రావడం
ప్పారంభించాయ మరియు కాకులు మరియు పాముల ఆకారంలో
ఎగరిపోయాయ.
17 అరు ట్టనుంి ఆ బాలుడు ప్రభువైన ప్ీసుత శర త
తో స్వ స్థత పంది, తనను
స్వ స్థరరిచిన ప్రభువుకు కృతజఞత్సుతత్తలు చెలిించడం మొదలుపెటా
ట డు.
18 అతని తంప్ి అతని పూరవ స్త
సిథతిర తిరిగ రావడానిా చూసి, “న్న
కుమారుడా, నీకు ఏమ్మ జరిగంది, మరియు మీరు ఏ విధంగా
నయమయాయ రు?
19 కడుకు జవాిచాా డు, “దయాయ లు ననుా రటటకునా పుు డు, నేను
స్ప్తంలోర వెళ్ళ ను, అకక డ ఒక అబాా యతో చాలా అందమైన స్త్రత
కనిపించింది, ఆమె తన బటటలు ఉతిర, ఒక స్త
స్తంభానిర వేలాడదీసింది.
20 వాట్టలో ఒకట్ట నేను తీసుకుని న్న తలపై పెటటకున్నా ను, వెంటనే
దయాయ లు ననుా వదిలి పారిపోయాయ.
21 దానిర తంప్ి చాలా స్ంతోషించి, “న్న కుమారుడా, బహుశా ఈ బాలుడు
ఆకాశాలను భూమ్మని స్ృషిటంచిన స్జీవుడైన దేవుని కుమారుడే కావచుా .
22 అతను మా మధయ కు వచిా న వెంటనే, విప్గహం విరిగపోయంది,
మరియు దేవతలందరూ రిపోయారు మరియు గొరు శర త
తో న్నశనం
చేశారు.
23 ఈజపుట నుంి నేను న్న కడుకును పిలిచాను అనే ప్రవచనం అపుు డు
నెరవేరింది.
అధ్యా యం 5
1 యోసేపు మరియలు విప్గహం రిపోయ ధవ ంస్మైపోయందని విని
భయంతో వణుకు పుట్టట ఇలా అన్నా రు: “మేము ఇప్శాయేలు దేశంలో
ఉనా పుు డు, హేరోద్ధ యేసును చంపాలనుకున్నా డు, దాని కోస్ం
అందరినీ చంపాడు. బేత్లిహెమస్త
లోని శిశువులు మరియు ఆ రరిస్రాలు.
2 ఈజపిియనుి ఈ విప్గహం విరిగ రిపోయందని వినడానిర వసేత, మనలిా
అగా తో కాలిా వేసా
త రు తరు ఎటవంట్ట స్ందేహం లేద్ధ.
3 అంద్ధచేత వారు దంగల రహస్య ప్రదేశాలకు వెళ్ళ రు, వారు
ప్రయాణీకుల బంిలను మరియు వారి ద్ధసుతలను దోచుకుని, వారిని
బంధంచి తీసుకువెళ్
ి రు.
4 ఈ దంగలు తమ రాకలో గొరు సైనయ ం మరియు అనేక గుప్రాలు ఉనా
రాజు శబదం మరియు అతని స్వ ంత నగరం నుంి అతను వసుతనా పుు డు
బాకాలు ఊదడం వంట్ట గొరు శబదం విన్నా రు, దాని వలి వారు తమ దోపిి
మొత్తనిా విిచిపెటటడానిర చాలా భయరిపోయారు. వాట్టని వెనుక,
మరియు తవ ర లో దూరంగా స్త
్లి.
5 ఖైదీలు లేచి, ఒకరి బంధాలను ఒకరు విపిు , ఒకక కక రు తమ బాయ గులు
తీసుకుని వెళ్లళ పోయ, జోసెఫ్ మరియలు తమ వదదకు రావడం చూసి, “ఆ
రాజు ఎకక డున్నా డు, దంగలు ఎవరి దగ గరిర వచిా న శబదం విన్నా రు?” అని
అిగారు. , మరియు మమి లిా విిచిపెట్టట, ఇపుు డు మనం సురక్షితంగా
బయట్టర వచాా మా?
6 యోసేపు, “అతను మన తరావ త వసా
త డు.
అధ్యా యం 6
1 అపుు డు వారు మరొక చోట్టర వెళ్ళ రు, అకక డ ఒక స్త్రత దెయయ ం రట్టటంది,
మరియు తిరుగుబాటదారుని శపించే సాత్ను అతని నివాసానిా
తీసుకున్నా డు.
2 ఒక రాప్తి, ఆమె నీళుళ తీసుకురావడానిర వెళ్లళ నపుు డు, ఆమె తన
బటటలు వేసుకోలేకపోయంది లేదా ఏ ఇంట్లినూ ఉండలేకపోయంది. కానీ
వారు ఆమెను గొలుసులు లేదా ప్త్డులతో కట్టటనపుు డలా
ి , ఆమె వాట్టని
ప్బేక్ చేసి, ఎడారి ప్రదేశాలకు వెళ్లి, కనిా సారుి రోడుి దాట్టన చోట మరియు
చరిా యారుడలలో నిలబి పురుష్యలపై రాళుళ విసురుత్తంది.
3 సెయంట్ మేరీ ఈ మనిషిని చూసినపుు డు, ఆమె జ్ఞలిరింది. సాత్ను
ప్రసుతతం ఆమెను విిచిపెట్టట, ఒక యువకుని రూరంలో పారిపోయ, "నీ
వలి, మేరీ మరియు నీ కడుకు వలి న్నకు అయోయ " అని చెపాు డు.
4 కాబట్టట ఆ స్త్రత తన వేదన నుంి విముర త పందింది; కానీ తనను త్ను
నగా ంగా భావించి, ఆమె సిగుగరడుతూ, ఎవరినీ చూడకుండా, తన బటటలు
వేసుకుని, ఇంట్టర వెళ్లి, తన తంప్ిర మరియు బంధువులకు తన కేసు
గురించి వివరించింది, వారు నగరంలో అత్తయ తతమంగా ఉనా ంద్ధన,
సెయంట్స్త
ను ఆదరించారు. మేరీ మరియు జోసెఫ్ అతయ ంత గౌరవంతో.
5 మరుస్ట్ట రోజు ఉదయం, దారిర కావలసిన సామాప్గని పంది, వారి
నుంి వెళ్లి, దాదాపు సాయంప్తం వేరొక రటటణానిర చేరుకున్నా రు, అకక డ
వివాహం జరగబోత్తంది. కానీ సాత్ను కళ్లు మరియు కంతమంది
మాంప్తికుల అభాయ సాల వలి వధువు నోరు విప్ు ంత మూగగా
మారిపోయంది.
6 కానీ ఈ మూగ వధువు లేడీ సెయంట్ మేరీ రటటణంలోర ప్రవేశించడం
మరియు ప్రభువైన ప్ీసుతను తన చేత్తలో
ి ర తీసుకువెళ్ిడం చూసినపుు డు,
ఆమె తన చేత్తలను ప్ీసుత ప్రభువు వైపుకు చాచి, అతనిని తన చేత్తలో
ి ర
తీసుకుంది మరియు అతనిని చాలా తరచుగా కౌగలించుకుంది. అతనిని
ముద్ధదపెటటకుంది, నిరంతరం అతనిని కదిలిసుతంది మరియు అతనిని
తన శరీరానిర నొరక ంది.
7 వెంటనే ఆమె న్నలుక తీగ త్లగపోయంది, ఆమె చెవులు
త్లరుచుకున్నా య, మరియు ఆమె తనను పునరుదధరించిన దేవునిర
స్త
సుతతించడం ప్పారంభించింది.
8 కాబట్టట ఆ రాప్తి ఆ రటటణ నివాసులలో దేవుడు మరియు ఆయన
దూతలు తమ మధయ కు దిగవచాా రని భావించిన వారిలో చాలా స్ంతోషం
కలిగంది.
9 ఈ స్త
స్థలంలో వారు మూడు రోజులు నివసించారు, గొరు గౌరవంతో
మరియు అద్ధు తమైన వినోదంతో స్మావేశమయాయ రు.
10 మరియు ప్రజలు దారిర కావలసిన వసుతవులను స్మకూరిా నంద్ధన,
వారు బయలుదేరి, మరొక రటటణానిర వెళ్
ి రు, అకక డ వారు బస్
చేయడానిర ఇషటరడత్రు, ఎంద్ధకంటే అది ప్రసిదధ ప్రదేశం.
11 ఈ నగరంలో ఒక పెదదమనుష్యరాలు ఉంది, ఆమె ఒకరోజు సాా నం
చేయడానిర నదిర దిగవసుతండగా, ఇదిగో శపించిన సాత్ను పాము
రూరంలో ఆమెపైర దూకడం చూసింది.
12 మరియు ఆమె పతితకడుపు చుట్ట
ట మిచాడు, మరియు ప్రతి రాప్తి
ఆమె మీద రడుకున్నా డు.
13 ఈ స్త్రత లేడీ సెయంట్ మేరీని మరియు ఆమె వక్షస్థలంలో ఉనా
ప్రభువైన ప్ీసుతను చూసి, లేడీ సెయంట్ మేరీని తనకు
ముద్ధదపెటటకోవడానిర మరియు తన చేత్తలో
ి ర తీసుకువెళ్ిమని కోరింది.
14 ఆమె స్మి తించి, ఆ స్త్రత ిడడను తరలించిన వెంటనే, సాత్ను
ఆమెను విిచిపెట్టట పారిపోయాడు, ఆ తరావ త ఆ స్త్రత అతనిా చూడలేద్ధ.
15 దీనితో పరుగువారందరూ స్రోవ నా త దేవుణ్ణి స్త
సుతతించారు, మరియు ఆ
స్త్రత వారిర పుషక లమైన మేలును అందించింది.
16 మరుస్ట్ట రోజు అదే స్త్రత ప్రభువైన యేసును కడగడానిర రరిమళ్లంచే
నీరు త్లచిా ంది. మరియు ఆమె అతనిని కిగనపుు డు, ఆమె నీట్టని
కాపాింది.
17 మరియు అకక డ ఒక అమాి య కుష్య
ట వాయ ధతో త్లలిగా ఉంది, ఆమె ఈ
నీళ్ితో చిలకరించి, కిగన వెంటనే ఆమె కుష్య
ట వాయ ధ నుంి శుప్భరింది.
18 కాబట్టట ప్రజలు నిస్స ందేహంగా జోసెఫ్ మరియు మేరీ అని అన్నా రు,
మరియు అబాా య దేవుళుళ , ఎంద్ధకంటే వారు మనుష్యలలా
కనిపించరు.
19 వాళుళ వెళ్లళ పోవడానిర సిదధరడుత్తండగా, కుష్యు వాయ ధతో
బాధరడుత్తనా ఆ అమాి య వచిా , తమతో పాట వెళ్ళ డానిర
అనుమతించమని కోరింది. కాబట్టట వారు అంగీకరించారు, మరియు
అమాి య వారితో పాట వెళ్లళ ంది. వారు ఒక నగరానిర వచాా రు, అంద్ధలో
ఒక గొరు రాజు రాజభవనం ఉంది మరియు అతని ఇలుి స్ప్త్నిర చాలా
దూరంలో లేద్ధ.
20 వారు ఇకక డే ఉంిపోయారు, ఆ అమాి య ఒకరోజు యువరాజు భారయ
వదదకు వెళ్లి, ఆమె ద్ధుఃఖంతో మరియు ద్ధుఃఖంతో ఉనా స్త
సిథతిలో
కనిపించినపుు డు, ఆమె కనీా ళ్ికు కారణానిా అిగంది.
21 ఆమె, “న్న మూలుగులు చూసి ఆశా రయ పోవద్ధద, ఎంద్ధకంటే నేను చాలా
ద్ధరదృషటంలో ఉన్నా ను, దాని గురించి ఎవరిీ చెరు డానిర నేను
సాహసించను.
22 అయతే, ఆ అమాి య చెపిు ంది, మీరు మీ వయ ర త
గత ఫిరాయ ద్ధను న్నకు
అరు గసేత, బహుశా నేను మీకు దానిర రరిష్కక రం కనుగొనవచుా .
23 కాబట్టట నువువ , ఆ రహసాయ నిా దాచిపెటట, స్జీవంగా ఉనా ఎవరిీ
కనిపెటటకుండా ఉండు అని యువరాజు భారయ చెపిు ంది.
24 పెదద రాజ్ఞయ లకు రాజుగా రరిపాలించే ఈ యువరాజును నేను వివాహం
చేసుకున్నా ను మరియు అతనిర న్న దావ రా స్ంత్నం కలగకముందే
అతనితో చాలా కాలం జీవించాను.
25 దీరఘకాలం నేను అతని దావ రా గరు ం దాలాా ను, కానీ అయోయ ! నేను
కుష్యు రోగ కుమారుని కనెను; అతను చూసినపుు డు, అతను తన స్వ ంతం
చేసుకోలేడు, కానీ న్నతో ఇలా అన్నా డు:
26 మీరు అతనిని చంప్యంి లేదా అలాంట్ట చోట ఉనా నరుస ల
వదదకు రంరంి, అతని గురించి ఎపుు డూ వినబడద్ధ. మరియు ఇపుు డు
మ్మమి లిా మీరు జ్ఞప్గతతగా చూసుకోంి; నేను నినుా ఇక చూడను.
27 కాబట్టట ఇకక డ నేను దౌరాు గయ మైన మరియు దయనీయమైన
రరిసిథత్తలను విచారిసుతన్నా ను. అయోయ , న్న కడుకు! అయోయ , న్న భరత!
నేను దానిని మీకు వెలిించాన్న?
28 ఆ అమాి య, “మీ వాయ ధర మంద్ధ దరిరంది, నేను మీకు వాగాదనం
చేసుతన్నా ను, ఎంద్ధకంటే నేను కూడా కుష్యు రోగగా ఉన్నా ను, కానీ దేవుడు
ననుా శుప్భరరిచాడు, లేడీ మేరీ కుమారుడైన యేసు అని కూడా
పిలుసా
త రు.
29 ఆ దేవుడు ఎకక డున్నా డో, ఎవరి గురించి చెపాు డో ఆ స్త్రత అడగగా,
అతను మీతో కూడా అదే ఇంట్ల
ి ఉంటన్నా డు.
30 అయతే ఇది ఎలా అవుత్తంది? ఆమె చెపిు ంది; అతను ఎకక డ? ఇదిగో,
జోసెఫ్ మరియు మేరీ అనే అమాి య బద్ధలిచాా రు; మరియు వారితో
ఉనా శిశువును యేసు అని పిలుసా
త రు మరియు న్న వాయ ధ మరియు హింస్
నుంి ననుా విిపించినది ఆయనే.
31 అయతే ఆమె చెప్ు దేమ్మటంటే, మీ కుష్య
ట వాయ ధ నుంి మీరు శుదిధ
అయాయ రు? అది న్నకు చెరు లేదా?
32 ఎంద్ధకు కాద్ధ? అమాి య చెపిు ంది; నేను అతని శరీరం కిగన
నీళ్ిను తీసుకుని, న్న మీద పోసుకున్నా ను, న్న కుష్య
ట వాయ ధ మాయమైంది.
33 అపుు డు యువరాజు భారయ లేచి వారిని ఆదరించి, పెదద మనుష్యల
మధయ జోసెఫ్స్త
కు గొరు వింద్ధ చేసింది.
34 మరియు మరుస్ట్ట రోజు ప్రభువైన యేసును కడగడానిర రరిమళ్ం
పూసిన నీట్టని తీసుకని, ఆ తరావ త ఆమె తనతో తీసుకువచిా న తన
కడుకుపై అదే నీట్టని పోసింది, మరియు ఆమె కడుకు కుష్య
ట వాయ ధ నుంి
వెంటనే శుదిధ అయాయ డు.
35 అపుు డు ఆమె దేవునిర కృతజఞత్సుతత్తలు పాి, “యేసూ, నినుా కనా
తలిి ధనుయ రాలు!
36 నీ దేహము కడుగబిన నీళ్ితో నీతో స్మాన స్వ భావముగల
మనుష్యయ లను నీవు స్వ స్థరరచుచున్నా వా?
37 ఆ తరావ త ఆమె లేడీ మేరీర చాలా పెదద బహుమత్తలు అందించింది
మరియు ఊహించలేని గౌరవంతో ఆమెను రంపించింది.
అధ్యా యం 7
వారు తరువాత మరొక నగరానిర వచాా రు మరియు అకక డ బస్
చేయాలనే ఆలోచన కలిగ ఉన్నా రు.
2 దాని ప్రకారం వారు కతతగా పెళ్ియన ఒక వయ ర త ఇంట్టర వెళ్
ి రు, కానీ
మంప్తగాళ్ిప్రభావంతో అతని భారయ ను ఆనందించలేకపోయారు.
3 అయతే వారు ఆ రాప్తి అతని ఇంట్ల
ి బస్ చేయగా, ఆ వయ ర తతన రుగి త
నుంి విముర తపందాడు.
4 మరియు వారు తమ ప్రయాణంలో ముంద్ధకు వెళ్ళ డానిర ఉదయానేా
పారింగ్ చేసుతనా పుు డు, కతత వివాహిత్తడు వారిని అడుడకున్నా డు
మరియు వారిర గొరు వినోదానిా అందించాడా?
5 అయతే మరుస్ట్ట రోజు ముంద్ధకు వెళ్లి, వారు మరొక నగరానిర వచాా రు,
ముగుగరు స్త్రతలు ఒక నిరిదషట స్మాధ నుంి చాలా ఏడుపుతో వెళుతన్నా రు.
6 సెయంట్ మేరీ వారిని చూసినపుు డు, ఆమె వారి తోడుగా ఉనా
అమాి యతో ఇలా చెపిు ంది, "వెళ్లి వారిని విచారించంి, వారిర ఏమ్మ
జరిగంది మరియు వారిర ఏమ్మ జరిగంది?"
7 ఆ అమాి య వారిని అిగనపుు డు, వారు ఆమెకు స్మాధానం
చెరు లేద్ధ, కానీ మీరు ఎవరు, ఎకక ిర వెళుతన్నా రు అని మళ్లి ఆమెను
అిగారు. ఎంద్ధకంటే రగలు చాలా కాలం గిచిపోయంది, మరియు
రాప్తి దగ గరగా ఉంది.
8 మేము ప్రయాణీకులం, బస్ చేయడానిర స్ప్తం కోస్ం చూసుతన్నా ం అని
ఆ అమాి య చెపిు ంది.
9 వాళుి, “మాతో పాట వెళ్లి మాతో బస్ చేయ” అన్నా రు.
10 తరావ త వారు వారిని వెంబించి, అనిా రకాల ఫరిా చర్స్త
లతో చకక గా
అమరా బిన కతత ఇంట్ల
ి ర ప్రవేశించారు.
11 ఇపుు డు చలికాలం వచిా ంది, ఆ అమాి య ఈ స్త్రతలు ఉనా పారిర్స్త
లోర
వెళ్లి, వారు మునురట్టలాగే ఏడుసూ
త , విలపిసూ
త కనిపించింది.
12 వారి దగ గర ఒక మూయ ల్ నిలుచుని, రటటతో కరు బి ఉంది, మరియు
అతని మెడ నుంి నలిమల కాలర్ వేలాడుతూ, వారు ముద్ధదపెటటకుని,
ఆహారం ఇసుతన్నా రు.
13 అయతే ఆ అమాి య, “స్త్రతలారా, ఎంత అందంగా ఉంది! వారు
కనీా ళ్ితో స్మాధానమ్మసూ
త , “మీరు చూసే ఈ మూయ ల్ మా స్దరుడు,
మేము ఈ తలిి నుంి పుటా
ట డు.
14 ఎంద్ధకంటే, మా న్ననా చనిపోయ, మాకు చాలా పెదద ఆసితని
విిచిపెట్టటనపుు డు, మాకు ఈ స్దరుడు మాప్తమే ఉన్నా డు, మరియు
అతనిర స్రిపోయే వయ ర త
ని స్ంపాదించడానిర మేము ప్రయతిా ంచాము,
మరియు అతను ఇతర పురుష్యలతో వివాహం చేసుకోవాలని
భావించినపుు డు, కంతమంది అసూయతో మరియు మతిసిథమ్మతం లేని
స్త్రత అతనిర మంప్తముగుధలను చేసింది. మన స్త
జ్ఞ
ఞ నం.
15 మరియు మేము, ఒక రాప్తి, రగట్ట ముంద్ధ, ఇంట్ట తలుపులు
మూసివేయబినపుు డు, మా స్దరుడు ఇపుు డు మీరు చూసుతనా టిగా
గాిదగా మారా బడా
డ డు.
16 మరియు మమి లిా ఓదారా డానిర తంప్ి లేరని మీరు చూసే
విచారకరమైన స్త
సిథతిలో మేము ప్రరంచంలోని స్త
జ్ఞ
ఞ నులకు, మంప్తగాళ్ళ కు
మరియు దైవజుఞలందరిీ దరఖాసుత చేసాము, కాని వారు మాకు సేవ
చేయలేద్ధ.
17 కాబట్టట మనం తరచుగా ద్ధుఃఖంతో అణచివేయబినపుు డు, మేము
లేచి, ఈ తలిితో కలిసి మా తంప్ి స్మాధర వెళ్
త ము, అకక డ మేము
తగనంతగా ఏిా నపుు డు ఇంట్టర తిరిగ వసా
త ము.
18 ఆ అమాి య అది విని, “ధైరయ ంగా ఉండు, నీ భయాలు మానుకో, నీ
బాధలకు నీ దగ గరే, నీ ఇంట్లినూ, నీ ఇంట్లినూ ఉన్నా , నీకు మంద్ధ ఉంది.
19 నేను కూడా కుష్యు రోగనే; కానీ నేను ఈ స్త్రతని మరియు ఆమెతో ఉనా ఈ
చినా శిశువును చూసినపుు డు, దీని ప్రు యేసు, నేను అతని తలిి
అతనిని కిగన నీట్టతో న్న శరీరానిా చలా
ి ను, మరియు నేను ప్రసుతతం
బాగురడా
డ ను.
20 మరియు మీ బాధలో మీకు ఉరశమనం కలిగంచే సామరథయ ం కూడా
ఆయనకు ఉందని న్నకు ఖచిా తంగా త్లలుసు. అంద్ధచేత, లేచి, న్న
యజమానురాలు మేరీ వదదకు వెళుి, మరియు మీరు ఆమెను మీ స్వ ంత
పారిర్స్త
లోర తీసుకువచిా నపుు డు, రహసాయ నిా ఆమెకు త్లలియజేయంి,
అదే స్మయంలో, మీ కేసును కరుణ్ణంచమని ఆమెను తీప్వంగా
వేడుకుంటన్నా రు.
21 ఆ అమాి య ప్రస్ంగం వినా స్త్రతలు వెంటనే లేడీ సెయంట్ మేరీ
దగ గరకు వెళ్లి, ఆమెకు తమను త్ము రరిచయం చేసుకని, ఆమె ముంద్ధ
కూరొా ని ఏడాా రు.
22 మరియు, "ఓ మా లేడీ సెయంట్ మేరీ, మీ రరిచారికలను క్షమ్మంచంి,
మా కుటంబానిర పెదదలు ఎవరూ లేరు, మనకంటే పెదదవారు లేరు; తంప్ి,
లేదా స్దరుడు మా ముంద్ధ లోరలిర మరియు బయట్టర వెళ్ికూడద్ధ.
23 అయతే మీరు చూసే ఈ మూయ ల్ మా స్హోదరుడు, మంప్తవిదయ
దావ రా ఎవరో స్త్రత మీరు చూసే ఈ స్త
సిథతిర తీసుకచాా రు.
24 ఇకక డ సెయంట్ మేరీ వారి విషయంలో ద్ధుఃఖంచబింది, మరియు
యేసు ప్రభువును తీసుకని, గాిద వెనుక భాగంలో ఉంచింది.
25 మరియు ఆమె కుమారునితో, ఓ యేసుప్ీసుత, నీ అసాధారణ శర తప్రకారం
ఈ కంఠసుథిని పునరుదధరించు (లేదా స్వ స్థరరచు) మరియు అతనిర
పూరవ ం వలె మళ్లి మనిషి మరియు హేత్తబదధమైన జీవి ఆకారానిా కలిగ
ఉండేటటి ఇవవ ంి.
26 ఇది లేడీ సెయంట్ మేరీ దావ రా చాలా తకుక వగా ఉంది, కానీ మూయ ల్
వెంటనే మానవ రూరంలోర వెళ్లి ఎటవంట్ట వైకలయ ం లేకుండా
యువకుిగా మారింది.
27 అపుు డు అతను మరియు అతని తలిి మరియు స్దరీమణులు లేడీ
సెయంట్ మేరీని ఆరాధంచారు మరియు ిడడను తలపైర ఎత్తతకుని,
వారు అతనిని ముద్ధదపెటటకుని, "ఓ యేసు, ఓ లోక రక్షకుడా, నీ తలిి
ధనుయ రాలు! నినుా చూసి స్ంతోషించే కళుళ ధనయ మైనవి.
28 అపుు డు స్దరీమణులిదదరూ తమ తలిితో ఇలా అన్నా రు: “నిజమే మా
స్దరుడు ప్రభువైన యేసుప్ీసుత స్హాయంతో, మరియ మరియు ఆమె
కుమారుని గురించి మాకు చెపిు న ఆ అమాి య దయ వలి తన పూరవ పు
ఆకృతిర తిరిగ వచాా డు.
29 మరియు మా స్దరుడు అవివాహిత్తడు కాబట్టట, మేము అతని
సేవకుడైన ఈ అమాి యర అతనిని పెంిి చేయడం స్రైనది.
30 వారు ఈ విషయంలో మేరీని స్ంప్రదించి, ఆమె స్మి తించగా, వారు
ఈ అమాి యర ఘనంగా పెళ్లి చేశారు.
31 కాబట్టట వారి ద్ధుఃఖము స్ంతోషముగాను, వారి ద్ధుఃఖము ఉలా
ి స్ముగాను
మారినంద్ధన వారు స్ంతోషించుట ప్పారంభించారు. మరియు
కంకణాలతో వారి అతయ ంత ధనిక వేషధారణలో ఉలా
ి స్ంగా మరియు
పాడటానిర.
32 తరావ త వారు దేవుణ్ణి మహిమరరుసూ
త , “దావీద్ధ కుమారుడైన యేసు,
ద్ధుఃఖానిా ఆనందంగా, ద్ధుఃఖానిా ఆనందంగా మారేా వాడా!
33 ఆ తరావ త యోసేపు మరియ అకక డ రది రోజులు ఉంి, ఆ ప్రజల
నుంి గొరు గౌరవం పంది వెళ్లిపోయారు.
34 వారు వారి నుంి సెలవు తీసుకని ఇంట్టర తిరిగ వచిా నపుు డు, వారు
ఏడాా రు,
35 కానీ ముఖయ ంగా అమాి య.
అధ్యా యం 8
1 వారి ప్రయాణంలో వారు ఎడారి దేశంలోర వచాా రు, మరియు అది
దంగల బారిన రి ఉందని చెరు బింది. కాబట్టట జోసెఫ్ మరియు
సెయంట్ మేరీ రాప్తి దాని గుండా వెళ్ళ డానిర సిదధమయాయ రు.
2 వాళుళ వెళ్
త ండగా, దారిలో ఇదదరు దంగలు నిప్దిసుతండటం చూశారు,
వారితో పాట వారితో కలిసి ఉనా అనేకమంది దంగలు కూడా
నిప్దిసుతన్నా రు.
3 ఈ ఇదదరి ప్రుి టైటస్ మరియు డుమాకస్; మరియు టైటస్
డుమాకస్స్త
తో ఇలా అన్నా డు: మా కంపెనీ వారి గురించి ఏమీ
ప్గహించకుండా ఉండేలా వారిని నిశశ బదంగా వెళ్ినివవ మని నేను నినుా
వేడుకుంటన్నా ను.
4 అయతే డుమాకస్ నిరాకరించడంతో, టైటస్ మళ్లి, “నేను నీకు నలభై
రూకలు ఇసా
త ను, అతను నోరు త్లరవకుండా, శబదం చేయకుండా
మాటా
ి డటానిర అతను ఇచిా న న్న నికటటను త్కటటగా తీసుకోంి.
5 లేడీ సెయంట్ మేరీ, ఈ దంగ వారి రటి చూపిన దయను చూసినపుు డు,
ఆమె అతనితో ఇలా చెపిు ంది: ప్రభువైన దేవుడు నినుా తన కుి వైపున
చేరుా కుంటాడు మరియు నీ పాపాలను క్షమ్మంచును.
6 అపుు డు యేసు ప్రభువు తన తలిితో ఇలా అన్నా డు: “ఓ తల్లి, ముపైు
స్ంవతస రాలు గిచిన తరావ త, యూద్ధలు యెరూషలేములో ననుా
సిలువ వేసా
త రు.
7 మరియు ఈ ఇదదరు దంగలు న్నతో పాట సిలువపై ఒకే స్మయంలో
ఉంటారు, న్న కుి వైపున తీత్త, న్న ఎడమ వైపున డుమకస్, అరు ట్ట
నుంి తీత్త న్నకు ముంద్ధగా స్వ రాగనిర వెళ్
త డు.
8 మరియు ఆమె, "ఓ న్న కుమారుడా, ఇది నీ భాగయ ం కాకూడదని దేవుడు
అనుమతించాడు, వారు అనేక విప్గహాలు ఉనా నగరానిర వెళ్ళ రు. వారు
దాని దగ గరకు రాగానే ఇసుక కండలుగా మారిపోయాయ.
9 అంద్ధచేత వారు ఇపుు డు మటారియా అని పిలువబడే ఆ జ్ఞమచెటట
దగ గరకు వెళ్
ి రు.
10 మరియు మాత్రియాలో ప్రభువైన యేసు ఒక బావిని పుట్టటంచాడు,
దానిలో సెయంట్ మేరీ తన కోటను కడుగుత్డు.
11 మరియు ప్రభువైన యేసు నుంి ప్రవహించిన చెమట నుంి ఆ
దేశంలో ఒక బాలస మ ఉతు తిత అవుత్తంది లేదా పెరుగుత్తంది.
12 అకక ి నుంి వారు మెంఫిస్స్త
కు వెళ్లి ఫరోను చూసి, ఈజపుటలో మూడు
స్ంవతస రాలు నివసించారు.
13 మరియు ప్రభువైన యేసు ఈజపుటలో చాలా అద్ధు త్లు చేసాడు, అవి
శైశవ సువారతలో లేదా రరిపూరిత యొకక సువారతలో కనుగొనబడలేద్ధ.
14 మూడు స్ంవతస రాల తరావ త అతను ఈజపుట నుంి తిరిగ వచాా డు,
అతను యూదా దగ గరిర వచిా నపుు డు, యోసేపు లోరలిర వెళ్ిడానిర
భయరడా
డ డు.
15 హేరోద్ధ చనిపోయాడని, అతని కుమారుడైన అెక లాస్ అతనిర
బద్ధలుగా రాజయాయ డని విని భయరడా
డ డు.
16 అతడు యూదాకు వెళ్లినపుు డు, దేవుని దూత అతనిర ప్రతయ క్షమై, ఓ
యోసేపు, నజరేత్త రటటణంలోర వెళ్లి అకక డ ఉండు అన్నా డు.
17 అనిా దేశాలకు ప్రభువుగా ఉనా ఆయనను అనేక దేశాలలో వెనుకకు
మరియు ముంద్ధకు తీసుకెళ్ిడం నిజంగా వింతగా ఉంది.
అధ్యా యం 9
1 తరావ త వారు బేత్లిహేమ రటటణంలోర వచిా నపుు డు, అకక డ చాలా
నిరాశాజనకమైన విఘాత్లను వారు కనుగొన్నా రు, వాట్టని చూడటం
దావ రా పిలిలకు చాలా ఇబా ందిగా మారింది, వారిలో ఎకుక వ మంది
మరణ్ణంచారు.
2 అకక డ ఒక స్త్రత అన్నరోగయ ంతో ఉనా కడుకును కలిగ ఉంది, ఆమె అతను
మరణ దశలో ఉనా పుు డు, లేడీ సెయంట్ మేరీ వదదకు తీసుకువచిా ంది,
ఆమె యేసుప్ీసుతను కడుగుత్తనా పుు డు ఆమెను చూసింది.
3 అపుు డు ఆ స్త్రత, “ఓ న్న లేడీ మేరీ, అతయ ంత భయంకరమైన నొపిు తో
బాధరడుత్తనా ఈ న్న కడుకు వైపు చూడు.
4 ఆమె విని సెయంట్ మేరీ, “నేను న్న కడుకును కిగన నీళ్ిలో కంచెం
తీసుకుని అతని మీద చలుి.
5 అపుు డు ఆమె సెయంట్ మేరీ ఆజ్ఞ
ఞ పించినటిగా ఆ నీట్టలో కంచెం
తీసుకుని, తన కుమారునిపై చలిింది, అతని తీప్వమైన నొపిు తో
విసిగపోయ, నిప్దలోర జ్ఞరుకున్నా డు. మరియు అతను కదిదగా
నిప్దపోయన తరావ త, బాగా మేల్కక న్నా డు మరియు కోలుకున్నా డు.
6 ఈ విజయానిర తలిి చాలా స్ంతోషించి, సెయంట్ మేరీ వదదకు తిరిగ
వెళ్లళ ంది, మరియు సెయంట్ మేరీ ఆమెతో, "ఈ నీ కడుకును నయం
చేసిన దేవునిర స్త
సుతతించంి" అని చెపిు ంది.
7 అదే స్త
స్థలంలో మరొక స్త్రత ఉంది, ఆమె పరుగువారు, ఆమె కుమారుడు
ఇపుు డు స్వ స్థత పందాడు.
8 ఈ స్త్రత కడుకు అదే వాయ ధతో బాధరడుత్తన్నా డు మరియు అతని కళుళ
దాదాపు మూసుకుని ఉన్నా య మరియు ఆమె అతని కోస్ం రగలు
మరియు రాప్తి విలపిస్తంది.
9 కోలుకునా ఆ ిడడ తలిి ఆమెతో ఇలా చెపిు ంది: “నేను న్న కడుకు
మరణ వేదనలో ఉనా పుు డు సెయంట్ మేరీ దగ గరకు నీ కడుకుని
తీసుకచిా నటి నువువ నీ కడుకును ఎంద్ధకు ఆమె దగ గరకు
తీసుకురావడం లేద్ధ. మరియు ఆమె కుమారుడైన యేసు దేహానిా కిగన
నీళ్ితో అతడు స్వ స్థత పందాడా?
10 ఆ స్త్రత ఆమె చెప్ు ది విని, ఆమె కూడా వెళ్లి, అదే నీళ్ిను త్లచిా , దానితో
తన కడుకును కిగ, అతని శరీరం మరియు అతని కళుళ వెంటనే పూరవ
స్త
సిథతిర వచాా య.
11 మరియు ఆమె తన కడుకును సెయంట్ మేరీ వదదకు తీసుకువచిా ,
అతని కేసును ఆమెకు త్లరిచినపుు డు, ఆమె తన కడుకు ఆరోగయ ం
బాగురినంద్ధకు దేవునిర కృతజఞతలు చెరు మని మరియు ఏమ్మ
జరిగందో ఎవరిీ చెరు వదదని ఆమెకు ఆజ్ఞ
ఞ పించింది.
అధ్యా యం 10
1 అదే రటటణంలో ఒక వయ ర త
ర ఇదదరు భారయ లు ఉన్నా రు, వారిర ఒక కడుకు
అన్నరోగయ ంతో ఉన్నా డు. వారిలో ఒకరి ప్రు మేరీ మరియు ఆమె కడుకు
ప్రు కాలేబు.
2 ఆమె లేచి, తన కుమారుిని తీసుకని, యేసు తలిి అయన లేడీ
సెయంట్ మేరీ వదదకు వెళ్లి, ఆమెకు చాలా అందమైన తివాచీని అందించి,
"ఓ మై లేడీ మేరీ న్న ఈ కాెు ట్స్త
ను రవ కరించు, దానిర బద్ధలుగా న్నకు ఒక
చినా కాెు ట్ ఇవువ " అని చెపిు ంది. swaddling గుడడ.
3 దానిర మేరీ అంగీకరించింది, కాలేబు తలిి పోయనపుు డు, ఆమె తన
కుమారునిర ఆ వస్త్స్తంతో ఒక కోట చేసి, అతనిర తొిగంది, మరియు
అతని వాయ ధ నయమైంది. కానీ మరో భారయ కడుకు చనిపోయాడు.
4 ఇకక డ వారిదదరి మధయ కుటంబం యొకక వాయ పారానిా మలుపుల వారీగా
చేయడంలో తేడా వచిా ంది.
5 కాలేబు తలిి మరియ వంత్త వచిా నపుు డు, ఆమె రొట్టటలు కాలా డానిర
పయయ ని వేి చేసి, భోజనం తీసుకురావడానిర వెళ్లళ నపుు డు, ఆమె తన
కడుకు కాలేబును పయయ దగ గర విిచిపెట్టటంది.
6 మరొక భారయ , ఆమె ప్రతయ రిథ, ఒంటరిగా ఉండటం చూసి, అతనిని చాలా
వేిగా ఉనా పయయ లో రడవేసి, ఆపై వెళ్లిపోయాడు.
7 మేరీ తిరిగ వచిా నపుు డు, తన కడుకు కాలేబ్ నవువ తూ ఓవెన్ మధయ లో
రడుకుని ఉండటం మరియు పయయ ఇంతకు ముంద్ధ వేి చేయని
విధంగా చలిగా ఉండటం చూసి, తన ప్రతయ రిథ ఇతర భారయ అతనిా
అగా లో రడవేసిందని త్లలుసుకుంది.
8 ఆమె అతనిని బయటకు తీసుకెళ్లళ నపుు డు, ఆమె లేడీ సెయంట్ మేరీ
వదదకు అతనిని తీసుకువెళ్లళ , ఆమెకు కథ చెపిు ంది, ఆమెకు ఆమె
స్మాధానం చెపిు ంది, "నిశశ బదంగా ఉండు, మీరు ఈ విషయం
త్లలియజేయకూడదని నేను ఆందోళ్న చెంద్ధత్తన్నా ను.
9 ఆ తరావ త ఆమె ప్రతయ రిథ, మరో భారయ , బావి దగ గర నీళుళ
తోడుకుంటండగా, కాలేబు బావి దగ గర ఆడుకుంటండగా, ఎవరూ దగ గర
లేకపోవడం చూసి, అతనిా తీసుకెళ్లి బావిలో రడేసింది.
10 కందరు మనుష్యయ లు బావిలో నుంి నీళుళ తేవడానిర వచిా నపుు డు,
ఆ బాలుడు నీట్ట పైభాగాన కూరుా ంిపోవుట చూచి, ప్త్ళ్ితో అతనిని
బయటకు లాగ, ఆ ిడడను చూచి మ్మరక లి ఆశా రయ రి దేవుణ్ణి స్త
సుతతించిరి.
11 అపుు డు తలిి వచిా అతనిని తీసుకని లేడీ సెయంట్ మేరీ వదదకు
తీసుకువెళ్లి, విలపిసూ
త , “ఓ మై లేడీ, న్న ప్రతయ రిథన్న కడుకును ఏమ్మ చేసాడో
మరియు ఆమె అతనిా ఎలా బావిలో రడవేసిందో చూడంి, నేను
చేయను” అని చెపిు ంది. ప్రశా కానీ ఒక సారి లేదా మరొకసారి ఆమె
అతని మరణానిర స్ందరు ం అవుత్తంది.
12 సెయంట్ మేరీ ఆమెకు జవాిచిా ంది, మీ గాయరిన కారణానిా
దేవుడు స్మరిథసా
త డు.
13 ఆ ప్రకారం కనిా రోజుల తరావ త, ఇతర భారయ నీరు తోడేంద్ధకు బావి
వదదకు వచిా నపుు డు, ఆమె పాదం త్డులో చికుక కుంది, తదావ రా ఆమె
బావిలో తలప్రంద్ధలుగా రిపోయంది, మరియు ఆమెకు స్హాయం
చేయడానిర రరిగెతితన వారు ఆమె పుప్ె విరిగపోయ కనిపించారు.
ఎముకలు గాయమయాయ య.
14 కాబట్టట ఆమె ఒక చెడడ ముగంపుకు వచిా ంది, మరియు రచయత యొకక
మాట ఆమెలో నెరవేరింది, వారు ఒక బావిని తవావ రు మరియు లోత్త
చేసారు, కానీ వారు సిదధం చేసిన గొయయ లో రడా
డ రు.
అధ్యా యం 11
1 ఆ నగరంలో మరో స్త్రతర కూడా ఇదదరు కడుకులు అన్నరోగయ ంతో ఉన్నా రు.
2 మరియు ఒకరు చనిపోయనపుు డు, మరొకరు చనిపోయే దశలో ఉన్నా రు,
ఆమె తన చేత్తలను లేడీ సెయంట్ మేరీ వదదకు తీసుకుంది మరియు
కనీా ళ్ివరదతో ఆమెను ఉదేదశించి ఇలా చెపిు ంది:
3 ఓ న్న లేడీ, న్నకు స్హాయం చేసి ఉరశమనం కలిగంచు; ఎంద్ధకంటే
న్నకు ఇదదరు కుమారులు ఉన్నా రు, ఒకరిని నేను ఇపుు డే పాతిపెటా
ట ను,
మరొకరు మరణ దశలో ఉన్నా రని నేను చూసుతన్నా ను, ఇదిగో నేను దేవుని
నుంి ఎంత ప్శదధగా దయ పంద్ధత్తన్నా ను మరియు అతనిని
ప్పారిథసుతన్నా ను.
4 అపుు డు ఆమె, “ఓ ప్రభూ, నీవు దయగలవాడవు, దయగలవాడవు,
దయగలవాడవు; నీవు న్నకు ఇదదరు కుమారులను ఇచాా వు; వాట్టలో
ఒకదానిని నీవు తీసుకున్నా వు, ఓ ననుా ఈ మరొకట్టని విిచిపెటట.
5 సెయంట్ మేరీ ఆమె ద్ధుఃఖం యొకక గొరు తన్ననిా ప్గహించి, ఆమెపై
జ్ఞలిరి, “నీ కడుకును న్న కడుకు మంచం మీద ఉంచి, అతని బటటలు
కపిు ఉంచు.
6 మరియు ఆమె అతనిని ప్ీసుత రడుకునా మంచం మీద ఉంచినపుు డు,
అతని కళుళ కేవలం మరణంతో మూసుకుపోయాయ. ప్రభువైన
యేసుప్ీసుత వస్త్సా
త ల వాస్న బాలుిర చేరిన వెంటనే, అతని కళుళ త్లరిచి,
పెదద స్వ రంతో తన తలిిని పిలిచి, అతను రొట్టట కోస్ం అిగాడు మరియు
అతను దానిని రవ కరించినపుు డు, అతను దానిని పీలుా కున్నా డు.
7 అపుు డు అతని తలిి, “ఓ లేడీ మేరీ, దేవుని శకుతలు నీలో నివసిసా
త యని
ఇపుు డు నేను నిశా యంచుకున్నా ను, తదావ రా నీ కడుకు తనలాంట్ట
పిలిలను తన వస్త్సా
త లను త్రన వెంటనే నయం చేయగలడు.
8 ఈ విధంగా స్వ స్థత పందిన ఈ బాలుడు సువారతలో బరోతలోమూయ అని
పిలువబడా
డ డు.
అధ్యా యం 12
1 మళ్లి ఒక కుష్యు రోగ ఉనా స్త్రత, యేసు తలిి అయన సెయంట్ మేరీ
దగ గరకు వెళ్లి, “ఓ మై లేడీ, న్నకు స్హాయం చేయ” అని చెపిు ంది.
2 సెయంట్ మేరీ స్మాధానమ్మచిా ంది, మీరు ఏ స్హాయం కోరుకుంటారు?
అది బంగారమా, వెంిన్న, లేక నీ శరీరము కుష్యు రోగము నయమగున్న?
3 ఇది న్నకు ఎవరు ఇవవ గలరు అని స్త్రత చెపిు ంది?
4 సెయంట్ మేరీ ఆమెకు, “నేను న్న కడుకు యేసును కిగ, రడుకోబెటేట
వరకు కంచెం ఆగంి.
5 ఆ స్త్రత తనకు ఆజ్ఞ
ఞ పించినటి వేచి ఉంది; మరియ యేసును మంచం
మీద రడుకోబెట్టట, తన శరీరానిా కిగన నీళ్ిను ఆమెకు ఇచిా , “కంచెం
నీళుళ తీసుకుని నీ శరీరం మీద పోసుకో;
6 అది చేసిన తరావ త, ఆమె వెంటనే శుదధమై, దేవుణ్ణి స్త
సుతతిసూ
త , ఆయనకు
కృతజఞతలు చెపిు ంది.
7 ఆమె తనతో మూడు రోజులు నివసించిన తరావ త ఆమె వెళ్లిపోయంది.
8 మరియు ఆమె రటటణంలోర వెళ్లళ నపుు డు, ఆమె మరొక యువరాజు
కుమాెతను వివాహం చేసుకునా ఒక యువరాజును చూసింది.
9 కానీ అతను ఆమెను చూడడానిర వచిా నపుు డు, అతను ఆమె కళ్ి మధయ
నక్షప్తంలా కుష్య
ట వాయ ధ స్ంకేత్లను ప్గహించాడు మరియు ఆ తరావ త
వివాహం రద్ధద చేయబిందని మరియు చెలిదని ప్రకట్టంచాడు.
10 ఈ స్త
సిథతిలో ఉనా ఈ వయ కుతలను ఆ స్త్రత చూసినపుు డు, చాలా ద్ధుఃఖంతో,
మరియు విసా
త రంగా కనీా ళుి కారా డం, ఆమె వారి ఏడుపు కారణానిా
అిగంది.
11 వారు, “మా రరిసిథత్తలను విచారించకు; ఎంద్ధకంటే మనం మన
ద్ధరదృష్కటనిా ఏ వయ ర త
కైన్న చెపుు కోగలుగుత్తన్నా ము.
12 అయనరు ట్టీ, ఆమె వారి రరిసిథతిని తనకు త్లలియజేయమని ఒతితి
చేసి, వారిని కోరింది, బహుశా ఆమె వారిని ఒక రరిష్కక రానిర
మళ్లించగలదని త్లలియజేసారు.
13 వారు ఆ యువతిని ఆమెకు చూపించినపుు డు, ఆమె కళ్ి మధయ
కనిపించిన కుష్య
ట వాయ ధ స్ంకేత్లు,
14 ఆమె, “ఈ స్త
స్థలంలో మీరు చూసుతనా నేనూ అదే వాయ ధతో
బాధరడుత్తన్నా ను, మరియు ఏదో రని మీద బేత్లిహేముకు
వెళుత్తనా పుు డు, నేను ఒక గుహలోర వెళ్లి, మరియ అనే స్త్రతని చూశాను,
ఆమెకు యేసు అనే కుమారుడు ఉన్నా డు.
15 ఆమె న్నకు కుష్యు రోగగా ఉండడం చూసి, న్న గురించి చింతించి, తన
కడుకు శరీరానిా కిగన నీళ్ితో న్నకు ఇచిా ంది. దానితో నేను న్న దేహానిా
చలుికని శుప్భంగా ఉన్నా ను.
16 అపుు డు ఆ స్త్రతలు, “మ్మస్త్సెటస్, నువువ మాతో పాట వెళ్లి, లేడీ సెయంట్
మేరీని మాకు చూపిసా
త వా?
17 దానిర ఆమె స్మి తించగా, వారు లేడీ సెయంట్ మేరీ వదదకు వెళ్
ి రు,
వారితో చాలా గొరు బహుమత్తలు తీసుకున్నా రు.
18 వారు లోరలిర వచిా తమ కానుకలను ఆమెకు అందించినపుు డు, వారు
తమతో పాట త్లచిా న వాట్టని ఆ కుష్యు రోగ యువతిర చూపించారు.
19 అపుు డు సెయంట్ మేరీ ఇలా చెపిు ంది, “ప్రభువైన యేసుప్ీసుత
యొకక దయ మీపై ఉంటంది;
20 మరియు ఆమె యేసుప్ీసుత దేహానిా కిగన నీళ్ిలో కంచెం వారిర ఇచిా ,
వాయ ధప్గసుతిని దానితో కడగమని చెపిు ంది. వారు చేసిన తరావ త, ఆమె
ప్రసుతతం నయమైంది;
21 కాబట్టట వాళుి, అకక డునా వాళ్ింత్ దేవుణ్ణి స్త
సుతతించారు. మరియు
స్ంతోషముతో నింిపోయ, వారు తమ స్వ ంత రటటణమునకు తిరిగ వెళ్లి,
ఆ నిమ్మతతము దేవునిర స్త
సుతతించిరి.
22 అపుు డు యువరాజు తన భారయ నయమైందని విని, ఆమెను ఇంట్టర
తీసుకెళ్లి, తన భారయ ఆరోగయ ం బాగురినంద్ధకు దేవునిర కృతజఞతలు
త్లలుపుతూ ెండవ వివాహం చేసుకున్నా డు.
అధ్యా యం 13
1 సాత్ను చేత పీింరబిన ఒక అమాి య కూడా ఉంది;
2 ఆ శారప్గస్తమైన ఆతి ఆమెకు ప్డాగన్ ఆకారంలో తరచుగా కనిపించి,
ఆమెను మ్మంగడానిర మొగుగచూపుతూ, ఆమె రక తమంత్ పీలిా , చనిపోయన
కళేబరంలా కనిపించింది.
3 ఆమె తన తలర చుటటకని వచిా నపుు డలా
ి , “అయోయ , అయోయ , ఆ
ద్ధరాి రగపు ప్డాగన్ నుంి ననుా విిపించే వారు ఎవరూ కనిపించలేద్ధ!”
అని కేకలు వేసింది.
4 ఆమె తంప్ి మరియు తలిి, మరియు ఆమె చుట్ట
ట ఉనా వారందరూ
మరియు ఆమెను చూసారు, ఆమె గురించి ద్ధుఃఖంచారు మరియు
ఏడాా రు.
5 మరియు అకక డునా వారందరూ ఆమె విలపిసూ
త , “న్న స్హోదరులారా,
సేా హిత్తలారా, ఈ హంతకుి నుంి ననుా విిపించగలవాెవవ రూ
లేరా?
6 అపుు డు కుష్య
ట రోగం నయం అయన యువరాజు కుమాెత ఆ అమాి య
ఫిరాయ ద్ధ విని, తన కోట పైర వెళ్లి, ఆమె తలపై చేత్తలు తిపుు కుని, కనీా ట్ట
వరదను కురిపించడం చూసి, అందరినీ చూసింది. ఆమె గురించి బాధలో
ఉనా ప్రజలు.
7 అపుు డు ఆమె ఆ వయ ర తయొకక భరతను, “అతని భారయ తలిి ప్బతిర ఉందా?”
అని అిగంది. ఆమె తంప్ి మరియు తలిి ఇదదరూ జీవించి ఉన్నా రని
అతను ఆమెకు చెపాు డు.
8 అపుు డు ఆమె తన తలిిని తన దగ గరకు రంరమని ఆజ్ఞ
ఞ పించింది: ఆమె
రావడం చూసి, “ఈ ఆడపిలి నీ కూత్తరా?” అని అిగంది. ఆమె
మూలుగుతూ, విలపిసూ
త , అవును, మేడమ, నేను ఆమెను భరించాను.
9 యువరాజు కుమాెత, “ఆమె కేసు రహసాయ నిా న్నకు త్లలియజేయంి,
ఎంద్ధకంటే నేను కుష్యు రోగనని మీతో అంగీకరిసుతన్నా ను, అయతే
యేసుప్ీసుత తలిి అయన లేడీ మేరీ ననుా స్వ స్థరరిచింది.
10 మరియు మీ కుమాెత తిరిగ పూరవ స్త
సిథతిర రావాలని మీరు కోరుకుంటే,
ఆమెను బేత్లిహేముకు తీసుకెళ్లళ , యేసు తలిియైన మరియను
విచారించంి మరియు మీ కుమాెత నయం చేయబడుత్తందనే
స్ందేహం లేద్ధ. ఎంద్ధకంటే నేను ప్రశిా ంచడం లేద్ధ కానీ మీరు మీ
కుమాెతకోలుకునా ంద్ధకు చాలా ఆనందంతో ఇంట్టర వసా
త రు.
11 ఆమె మాటా
ి ిన వెంటనే, ఆమె లేచి, తన కుమాెతతో నియమ్మంచబిన
స్త
స్థలానిర, మరియ వదదకు వెళ్లి, తన కుమాెతవిషయం ఆమెకు చెపిు ంది.
12 సెయంట్ మేరీ ఆమె కథ వినా పుు డు, ఆమె తన కడుకు యేసు
శరీరానిా కిగన నీట్టలో కంచెం ఆమెకు ఇచిా , తన కుమాెత శరీరంపై
పోయమని చెపిు ంది.
13 అలాగే ఆమె ప్రభువైన జీస్స్ వస్త్సా
త లలో ఒకదానిని ఆమెకు ఇచిా , “ఈ
బటటను తీసుకుని, నీ శప్త్తవుని చూసినపుు డలా
ి అతనిర చూపించు.
మరియు ఆమె వారిని శాంతితో రంపింది.
14 వారు ఆ రటటణానిా విిచిపెట్టట ఇంట్టర తిరిగ వచిా న తరావ త, సాత్ను
ఆమెను రటటకోలేని స్మయం వచిా ంది, అదే స్మయంలో శారప్గస్తమైన
ఆతి ఆమెకు ఒక పెదద ప్డాగన్ ఆకారంలో కనిపించింది మరియు అతనిని
చూసిన అమాి య భయరింది. .
15 తలిి ఆమెతో, “భయరడకు కుమాెత; అతను నీ దగ గరిర వచేా వరకు
అతనిా ఒంటరిగా ఉండనివవ ంి! అపుు డు లేడీ మేరీ మాకు ఇచిా న
సావ ిింగ్ స్త
కాి స్త
ని అతనిర చూపించంి మరియు మేము ఈవెంట్స్త
ను
చూసా
త ము.
16 అపుు డు సాత్ను భయంకరమైన ప్డాగన్ లాగా వసుతన్నా డు, ఆ
అమాి య శరీరం భయంతో వణ్ణరపోయంది.
17 అయతే ఆమె తన తలపైన, తన కళ్ికు చుటటకని, అతనిర చూపిన
వెంటనే, ఆ గుడడ నుంి మంటలు మరియు మండుత్తనా బొగుగలు
వెలువి, ప్డాగన్ మీద రడా
డ య.
18 ఓ! ఇది ఎంత గొరు అద్ధు తం, ఇది జరిగంది: ప్డాగన్ లార్డ జీస్స్
యొకక వస్త్సా
త నిా చూసిన వెంటనే, అగా బయటకు వెళ్లి అతని తలపై
మరియు కళ్ళ పై చెలా
ి చెద్ధరుగా ఉంది; యేసు, మరియ కుమారుడా, నేను
నీ నుంి ఎకక ిర పారిపోవాలి అని పెదద స్వ రంతో అరిచాడు.
19 అతడు చాలా భయరి వెనరక తిరిగ ఆ అమాి యని విిచిపెటా
ట డు.
20 మరియు ఆమె ఈ కష్కటల నుంి విముర త పందింది మరియు దేవునిర
మరియు ఆమెతో కలిసి అద్ధు తం చేయడంలో ఉనా వారందరిీ
స్త
సుతత్తలు మరియు కృతజఞతలు పాింది.
Telugu - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Telugu - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Telugu - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUpper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUkrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTwi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTurkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTurkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxScottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdfEnglish - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
 
Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tibetan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tibetan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTibetan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tibetan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Thai - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Thai - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfThai - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Thai - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Telugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Telugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTelugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Telugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tatar - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tatar - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTatar - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tatar - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tajik - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tajik - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTajik - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tajik - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tahitian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tahitian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTahitian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tahitian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Arabic - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Arabic - The Precious Blood of Jesus Christ.pptxArabic - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Arabic - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
 

Telugu - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf

  • 1. యేసు క్రీసుు శైశవదశలో మొదటి సువార్ు 1 వ అధ్యా యము 1 ప్రధాన యాజకుడైన జోసెఫ్ పుస్తకంలో ఈ ప్రంది వృత్త ంత్లను మేము కనుగొన్నా ము, దీనిని కందరు కైఫాలు పిలిచారు 2 యేసు త్ను ఊయలలో ఉనా పుు డు కూడా తన తలిితో ఇలా అన్నా డు: 3 మేరీ, నేను దేవుని కుమారుడనైన యేసును, గాప్ియేలు దేవదూత నీకు చెపిు న దాని ప్రకారం నీవు చెపిు న మాటను లోక రక్షణ కరకు న్న తంప్ి ననుా రంపాడు. 4 అలెగాజండర్ యొకక ఎరా యొకక మూడు వందల తొమ్మి దవ స్ంవతస రంలో, అగస్టస్ ప్రజలందరూ వారి స్వ ంత దేశంలో రనుా విధంచబడాలని ఒక శాస్న్ననిా ప్రచురించాడు. 5 కాబట్టట యోసేపు లేచి, తన భారయ మరియతో కలిసి యెరూషలేముకు వెళ్లి, అతను మరియు అతని కుటంబం తన పితరుల రటటణంలో రనుా విధంచబడాలని బేత్లిహేముకు వచాా డు. 6 మరియు వారు గుహ దగ గరిర వచిా నపుు డు, మేరీ యోసేపుతో తన ిడడను కనే స్మయం వచిా ందని ఒపుు కుంది, మరియు ఆమె నగరానిర వెళ్ళ లేకపోయంది మరియు "మనం ఈ గుహలోర వెళ్ ద ం" అని చెపిు ంది. 7 ఆ స్మయంలో సూరుయ డు అస్తమ్మంచడానిర చాలా దగ గరలో ఉన్నా డు. 8 అయతే యోసేపు ఆమెను మంప్తసానిని తీసుకురావడానిర తొందరరడా డ డు. మరియు అతను యెరూషలేముకు చెందిన ఒక హెప్ీ స్త్రతని చూసినపుు డు, అతను ఆమెతో, “మంచి స్త్రత, ఇకక ిర రంి, ఆ గుహలోర వెళ్ిమని ప్పారిథంచంి, అకక డ మీరు బయటకు తీసుకురావడానిర సిదధంగా ఉనా స్త్రతని చూసా త రు. 9 సూరాయ స్తమయం తరువాత, వృద్ధధరాలు మరియు ఆమెతో పాట జోసెఫ్ గుహకు చేరుకున్నా రు, మరియు వారిదదరూ దానిలోర వెళ్ ి రు. 10 మరియు ఇదిగో, అది దీపాలతో మరియు కవ్వవ త్తతల కాంతి కంటే గొరు ది మరియు సూరుయ ని కాంతి కంటే గొరు ది. 11 ఆ తరావ త శిశువును బటటలతో చుట్టట, తన తలిి సెయంట్ మేరీ రొముి లను పీలుస్తంది. 12 వారిదదరూ ఈ వెలుగును చూసినపుు డు ఆశా రయ పోయారు. వృద్ధధరాలు సెయంట్ మేరీని అిగంది, నువువ ఈ ిడడకు తలిివా? 13 సెయంట్ మేరీ బద్ధలిచిా ంది, ఆమె. 14 దానిర వృద్ధధరాలు, “నువువ మ్మగత్ స్త్రతల కంటే చాలా భినా ంగా ఉన్నా వు. 15 సెయంట్ మేరీ, “న్న కుమారునిర స్మానమైన పిలివాడు లేడు, అతని తలిిర స్మానమైన స్త్రత కూడా లేద్ధ. 16 వృద్ధధరాలు, “ఓ న్న లేడీ, నేను శాశవ తమైన ప్రతిఫలానిా పందేంద్ధకు ఇకక ిర వచాా ను. 17 అపుు డు మా లేడీ, సెయంట్ మేరీ, ఆమెతో, “శిశువు మీద నీ చేత్తలు వేయు; ఆమె చేసిన తరావ త, ఆమె పూరితగా మారింది. 18 ఆమె బయట్టర వెళుత్తండగా, “ఇక నుంి, న్న జీవితంలోని అనిా రోజులలో, నేను ఈ శిశువుకు సేవకునిగా ఉంటాను. 19 దీని తరువాత, గొప్ెల కారరులు వచిా , అగా ని తయారు చేసి, వారు చాలా స్ంతోషిసుతనా పుు డు, రరలోకపు సైనయ ం వారిర ప్రతయ క్షమై, స్రోవ నా తమైన దేవుణ్ణి స్త సుతతిసూ త మరియు ఆరాధసూ త వచిా ంది. 20 మరియు గొప్ెల కారరులు అదే రనిలో నిమగా మై ఉనా ంద్ధన, ఆ స్మయంలో గుహ మహిమానివ తమైన ఆలయంలా అనిపించింది, ఎంద్ధకంటే దేవదూతలు మరియు మనుష్యయ ల న్నలుకలు ెండూ కలిసి దేవుణ్ణి ఆరాధంచడానిర మరియు మహిమరరచడానిర, ప్రభువైన ప్ీసుత జననం కారణంగా. 21 అయతే వృదధ హీప్ూ స్త్రత ఈ స్ు షటమైన అద్ధు త్లనిా ంట్టనీ చూసినపుు డు, ఆమె దేవుణ్ణి స్త సుతతిసూ త , “దేవా, ఇప్శాయేలు దేవా, లోక రక్షకుని పుటటకను న్న కళుళ చూసినంద్ధకు నేను నీకు కృతజఞతలు త్లలుపుత్తన్నా ను. అధ్యా యం 2 1 మరియు అతని సునా తి స్మయం వచిా నపుు డు, అంటే ఎనిమ్మదవ రోజు, ఆ శిశువుకు సునా తి చేయమని ధరి శాస్త్స్తం ఆజ్ఞ ఞ పించింది, వారు గుహలో అతనిర సునా తి చేసారు. 2 మరియు వృదధ హీప్ూ స్త్రత ముందరి చరాి నిా తీసుకుంది (ఇతరులు ఆమె న్నభి తీగను తీసుకున్నా రని చెబుత్రు), మరియు దానిని పాత సైు కెన్నర్డనూనెతో కూిన అలబాస్టర్ బాక్స స్త లో భప్దరరిచారు. 3 మరియు ఆమెకు మాదకప్దవాయ ల వాయ పారి అయన ఒక కుమారుడు ఉన్నా డు, అతనితో ఆమె చెపిు ంది, "జ్ఞప్గతతగా ఉండు, ఈ సునిా పింి లేరనం అముి కోవద్ధద; 4 ఇపుు డు పాపిని అయన మరియ స్ంపాదించిన ఆ అలబాస్టర్ పెట్టట ఇది, మరియు దానిలోని తైలానిా మన ప్రభువైన యేసుప్ీసుత తలపై మరియు పాదాలపై పోసి, ఆమె తల వెంప్టకలతో త్తిచిపెట్టటంది. 5 రది రోజుల తరావ త వారు అతనిని యెరూషలేముకు తీసుకువెళ్ ి రు, మరియు అతను పుట్టటన నలభైవ రోజున వారు అతనిని యెహోవా స్నిా ధలో ఉంచి, మోషే ధరి శాస్త్స్తం ప్రకారం అతనిర తగన అరు ణలు స్మరిు ంచారు. గరాు నిా త్లరిచిన పురుష్యడు దేవునిర రరిశుద్ధధడు అనబడత్డు. 6 ఆ స్మయంలో వృదధ సిమ్మయోన్ అతని తలిి సెయంట్ మేరీ ది వరిజన్ అతనిని తన చేత్తలో ి ర తీసుకువెళ్లినపుు డు, అతను కాంతి స్త స్తంభంలా ప్రకాశిసుతన్నా డని చూశాడు మరియు చూడగానే గొరు ఆనందంతో నింిపోయంది. 7 మరియు దేవదూతలు అతని చుట్ట ట నిలబి, అతనిని ఆరాధంచారు, రాజు యొకక కారలాదారులు అతని చుట్ట ట నిలబి ఉన్నా రు. 8 అపుు డు సిమ్మయోను సెయంట్ మేరీ దగ గరిర వెళ్లి, ఆమె వైపు తన చేత్తలు చాచి, ప్రభువైన ప్ీసుతతో ఇలా అన్నా డు: ఓ న్న ప్రభువా, నీ సేవకుడు నీ మాట ప్రకారం శాంతితో వెళ్లిపోత్డు. 9 స్మస్త జనముల రక్షణ కరకు నీవు సిదధరరచిన నీ కృరను న్న కనుా లు చూచితివి; ప్రజలందరిీ వెలుగు, నీ ప్రజలైన ఇప్శాయేలు మహిమ. 10 ప్రవక త హన్నా కూడా దగ గరకు వచిా , దేవునిర స్త సుతతిసూ త , మరియ ఆనందానిా జరుపుకుంది. అధ్యా యం 3 1 మరియు హేరోద్ధ రాజు కాలంలో యూదయలోని బేత్లిహేములో ప్రభువైన యేసు జనిి ంచినపుు డు అది జరిగంది. జొరాడాష్టట ప్రవచనం ప్రకారం, స్త జ్ఞ ఞ నులు తూరుు నుంి జెరూస్లేంకు వచిా , బంగారం, సుగంధ ప్దవాయ లు మరియు మ్మప్రా అనే అరు ణలను తమతో తీసుకువచాా రు మరియు అతనిర పూజలు చేసి, వారి కానుకలను అతనిర స్మరిు ంచారు. 2 అపుు డు లేడీ మేరీ శిశువుకు చుటటబిన అతని బటటలలో ఒకదానిని తీసుకని, ఒక ఆశీరావ దానిర బద్ధలుగా వారిర ఇచిా ంది, వారు ఆమె నుంి అతయ ంత గొరు బహుమతిగా రవ కరించారు. 3 మరియు అదే స్మయంలో, ఆ నక్షప్తం రూరంలో ఒక దేవదూత వారిర కనిపించాడు, అది వారి ప్రయాణానిర ముంద్ధ వారిర మారగదరశ కంగా ఉంది. వారు తమ సంత దేశానిర తిరిగ వచేా వరకు అనుస్రించిన కాంతి. 4 వారు తిరిగ వచిా నపుు డు వారి రాజులు మరియు అధరత్తలు వారి వదదకు వచిా , వారు ఏమ్మ చూశారు మరియు ఏమ్మ చేసారు? వారు ఎలాంట్ట ప్రయాణం మరియు తిరిగ వచాా రు? వారు రోడుడపై ఏ కంపెనీని కలిగ ఉన్నా రు? 5 అయతే వారు సెయంట్ మేరీ వారిర ఇచిా న వస్త్సా త నిా తయారు చేశారు, దాని కారణంగా వారు వింద్ధ చేసుకున్నా రు. 6 మరియు వారు తమ దేశంలోని ఆచారం ప్రకారం అగా ని తయారు చేసి, దానిని పూజంచారు. 7 మరియు దానిలో బటటను వేయగా, అగా దానిని తీసికని ఉంచెను. 8 మరియు మంటలు ఆరిు వేయబినపుు డు, వారు మంటను త్కనటి, గాయరడకుండా బటటను బయటకు తీశారు. 9 అపుు డు వారు దానిని ముద్ధదపెటటకని, వారి తలలపై మరియు వారి కళ్ిపై పెటటకని, "ఇది నిస్స ందేహమైన స్తయ ము, మరియు అగా దానిని కాలా లేక దానిని కాలా లేకపోవుట నిజంగా ఆశా రయ కరమైనది. 10 అపుు డు వారు దానిని తీసికని, గొరు గౌరవముతో దానిని తమ ధనములలో ఉంచిరి. అధ్యా యం 4 1 హేరోద్ధ, స్త జ్ఞ ఞ నులు తన దగ గరకు తిరిగ రాకుండా ఆలస్య ం చేశారని ప్గహించి, యాజకులను మరియు స్త జ్ఞ ఞ నులను పిలిచి, “ప్ీసుత ఏ ప్రదేశంలో పుటా ట లో న్నకు చెరు ంి? 2 మరియు వారు యూదయలోని బేత్లిహేములో ప్రత్తయ తతరమ్మచిా నపుు డు, అతడు ప్రభువైన యేసుప్ీసుత మరణము గురించి తన మనసుస లో ఆలోచించడం ప్పారంభించాడు. 3 అయతే ప్రభువు దూత నిప్దలో యోసేపుకు ప్రతయ క్షమై, “లేచి, పిలివాిని, అతని తలిిని తీసుకని, కోి కూయగానే ఈజపుటకు వెళుి” అన్నా డు. కాబట్టట అతను లేచి వెళ్ళ డు. 4 మరియు అతడు తన ప్రయాణమును గూరిా ఆలోచించుకనుచుండగా, ఉదయము అతనిర వచెా ను. 5 ప్రయాణంలో జీను నడుములు విరిగపోయాయ. 6 ఇపుు డు అతను ఒక గొరు నగరానిర చేరుకున్నా డు, అంద్ధలో ఒక విప్గహం ఉంది, ఈజపుటలోని ఇతర విప్గహాలు మరియు దేవతలు తమ అరు ణలను మరియు ప్రమాణాలను తీసుకువచాా రు. 7 ఈ విప్గహం దగ గర ఒక యాజకుడు దానిర రరిచరయ చేసూ త ఉన్నా డు, సాత్ను ఆ విప్గహం గురించి మాటా ి ినపుు డలా ి , అతను ఈజపుట మరియు ఆ దేశాల నివాసులతో చెపిు న విషయాలు చెపాు డు.
  • 2. 8 ఈ పూజ్ఞరిర మూడేళ్ళ వయసునా ఒక కడుకు ఉన్నా డు, అతను చాలా విచిప్తమైన మాటలు మాటా ి డేవాడు, అతను చాలా వింతగా మాటా ి డేవాడు, మరియు దెయాయ లు అతనిని రటటకునా పుు డు, అతను చూసిన వారిపై రాళుళ విసురుతూ తన బటటలు చింపుకని నగా ంగా తిరిగాడు. 9 ఆ విప్గహానిర స్మీరంలోనే రటటణంలోని స్ప్తం ఉంది, అంద్ధలో జోసెఫ్ మరియు సెయంట్ మేరీ వచిా , ఆ స్ప్తంలోర మారినపుు డు, నగరవాసులందరూ ఆశా రయ పోయారు. 10 మరియు విప్గహాల న్నయ యాధకారులు మరియు పూజ్ఞరులు అందరూ ఆ విప్గహం ముంద్ధ స్మావేశమై, అకక డ విచారించి, “మన దేశమంతటా రిన ఈ దిప్గాు ంతి మరియు భయం ఏమ్మట్ట? 11 ఆ విప్గహం వారితో, “త్లలియని దేవుడు ఇకక డకు వచాా డు, ఆయనే నిజమైన దేవుడు; లేదా దైవారాధనకు అరుుడైన అతడు తరు మెవరూ లేరు; ఎంద్ధకంటే అతను నిజంగా దేవుని కుమారుడే. 12 ఆయన ీరితర ఈ దేశం వణ్ణరపోయంది, ఆయన రాకతో అది ఇపుు డు కలకలం, దిప్గాు ంతి కలిగంది. మరియు మనమే అతని శర త యొకక గొరు తన్ననిా చూసి భయరడుత్తన్నా ము. 13 మరియు అదే క్షణంలో ఈ విప్గహం రిపోయంది, మరియు అతని రతనంతో ఈజపుట నివాసులందరూ, ఇతరులే కాకుండా, కలిసి రరిగెత్త రు. 14 అయతే పూజ్ఞరి కడుకు స్ప్తంలోర వెళుత్తనా పుు డు అతనిర సాధారణ రుగి త వచిా నపుు డు, అకక డ జోసెఫ్ మరియు సెయంట్ మేరీని చూశాడు, వీరిని మ్మగలిన వారందరూ విిచిపెట్టట విిచిపెటా ట రు. 15 మరియు లేడీ సెయంట్ మేరీ ప్ీసుత ప్రభువు బటటలు ఉతిర, వాట్టని ఒక స్త స్తంభానిర ఆరబెటటడానిర వేలాడదీసినపుు డు, దెయయ ం రట్టటన బాలుడు వాట్టలో ఒకదానిా తీసివేసి, అతని తలపై పెటటకున్నా డు. 16 మరియు ప్రసుతతం అతని నోట్ట నుంి దయాయ లు బయటకు రావడం ప్పారంభించాయ మరియు కాకులు మరియు పాముల ఆకారంలో ఎగరిపోయాయ. 17 అరు ట్టనుంి ఆ బాలుడు ప్రభువైన ప్ీసుత శర త తో స్వ స్థత పంది, తనను స్వ స్థరరిచిన ప్రభువుకు కృతజఞత్సుతత్తలు చెలిించడం మొదలుపెటా ట డు. 18 అతని తంప్ి అతని పూరవ స్త సిథతిర తిరిగ రావడానిా చూసి, “న్న కుమారుడా, నీకు ఏమ్మ జరిగంది, మరియు మీరు ఏ విధంగా నయమయాయ రు? 19 కడుకు జవాిచాా డు, “దయాయ లు ననుా రటటకునా పుు డు, నేను స్ప్తంలోర వెళ్ళ ను, అకక డ ఒక అబాా యతో చాలా అందమైన స్త్రత కనిపించింది, ఆమె తన బటటలు ఉతిర, ఒక స్త స్తంభానిర వేలాడదీసింది. 20 వాట్టలో ఒకట్ట నేను తీసుకుని న్న తలపై పెటటకున్నా ను, వెంటనే దయాయ లు ననుా వదిలి పారిపోయాయ. 21 దానిర తంప్ి చాలా స్ంతోషించి, “న్న కుమారుడా, బహుశా ఈ బాలుడు ఆకాశాలను భూమ్మని స్ృషిటంచిన స్జీవుడైన దేవుని కుమారుడే కావచుా . 22 అతను మా మధయ కు వచిా న వెంటనే, విప్గహం విరిగపోయంది, మరియు దేవతలందరూ రిపోయారు మరియు గొరు శర త తో న్నశనం చేశారు. 23 ఈజపుట నుంి నేను న్న కడుకును పిలిచాను అనే ప్రవచనం అపుు డు నెరవేరింది. అధ్యా యం 5 1 యోసేపు మరియలు విప్గహం రిపోయ ధవ ంస్మైపోయందని విని భయంతో వణుకు పుట్టట ఇలా అన్నా రు: “మేము ఇప్శాయేలు దేశంలో ఉనా పుు డు, హేరోద్ధ యేసును చంపాలనుకున్నా డు, దాని కోస్ం అందరినీ చంపాడు. బేత్లిహెమస్త లోని శిశువులు మరియు ఆ రరిస్రాలు. 2 ఈజపిియనుి ఈ విప్గహం విరిగ రిపోయందని వినడానిర వసేత, మనలిా అగా తో కాలిా వేసా త రు తరు ఎటవంట్ట స్ందేహం లేద్ధ. 3 అంద్ధచేత వారు దంగల రహస్య ప్రదేశాలకు వెళ్ళ రు, వారు ప్రయాణీకుల బంిలను మరియు వారి ద్ధసుతలను దోచుకుని, వారిని బంధంచి తీసుకువెళ్ ి రు. 4 ఈ దంగలు తమ రాకలో గొరు సైనయ ం మరియు అనేక గుప్రాలు ఉనా రాజు శబదం మరియు అతని స్వ ంత నగరం నుంి అతను వసుతనా పుు డు బాకాలు ఊదడం వంట్ట గొరు శబదం విన్నా రు, దాని వలి వారు తమ దోపిి మొత్తనిా విిచిపెటటడానిర చాలా భయరిపోయారు. వాట్టని వెనుక, మరియు తవ ర లో దూరంగా స్త ్లి. 5 ఖైదీలు లేచి, ఒకరి బంధాలను ఒకరు విపిు , ఒకక కక రు తమ బాయ గులు తీసుకుని వెళ్లళ పోయ, జోసెఫ్ మరియలు తమ వదదకు రావడం చూసి, “ఆ రాజు ఎకక డున్నా డు, దంగలు ఎవరి దగ గరిర వచిా న శబదం విన్నా రు?” అని అిగారు. , మరియు మమి లిా విిచిపెట్టట, ఇపుు డు మనం సురక్షితంగా బయట్టర వచాా మా? 6 యోసేపు, “అతను మన తరావ త వసా త డు. అధ్యా యం 6 1 అపుు డు వారు మరొక చోట్టర వెళ్ళ రు, అకక డ ఒక స్త్రత దెయయ ం రట్టటంది, మరియు తిరుగుబాటదారుని శపించే సాత్ను అతని నివాసానిా తీసుకున్నా డు. 2 ఒక రాప్తి, ఆమె నీళుళ తీసుకురావడానిర వెళ్లళ నపుు డు, ఆమె తన బటటలు వేసుకోలేకపోయంది లేదా ఏ ఇంట్లినూ ఉండలేకపోయంది. కానీ వారు ఆమెను గొలుసులు లేదా ప్త్డులతో కట్టటనపుు డలా ి , ఆమె వాట్టని ప్బేక్ చేసి, ఎడారి ప్రదేశాలకు వెళ్లి, కనిా సారుి రోడుి దాట్టన చోట మరియు చరిా యారుడలలో నిలబి పురుష్యలపై రాళుళ విసురుత్తంది. 3 సెయంట్ మేరీ ఈ మనిషిని చూసినపుు డు, ఆమె జ్ఞలిరింది. సాత్ను ప్రసుతతం ఆమెను విిచిపెట్టట, ఒక యువకుని రూరంలో పారిపోయ, "నీ వలి, మేరీ మరియు నీ కడుకు వలి న్నకు అయోయ " అని చెపాు డు. 4 కాబట్టట ఆ స్త్రత తన వేదన నుంి విముర త పందింది; కానీ తనను త్ను నగా ంగా భావించి, ఆమె సిగుగరడుతూ, ఎవరినీ చూడకుండా, తన బటటలు వేసుకుని, ఇంట్టర వెళ్లి, తన తంప్ిర మరియు బంధువులకు తన కేసు గురించి వివరించింది, వారు నగరంలో అత్తయ తతమంగా ఉనా ంద్ధన, సెయంట్స్త ను ఆదరించారు. మేరీ మరియు జోసెఫ్ అతయ ంత గౌరవంతో. 5 మరుస్ట్ట రోజు ఉదయం, దారిర కావలసిన సామాప్గని పంది, వారి నుంి వెళ్లి, దాదాపు సాయంప్తం వేరొక రటటణానిర చేరుకున్నా రు, అకక డ వివాహం జరగబోత్తంది. కానీ సాత్ను కళ్లు మరియు కంతమంది మాంప్తికుల అభాయ సాల వలి వధువు నోరు విప్ు ంత మూగగా మారిపోయంది. 6 కానీ ఈ మూగ వధువు లేడీ సెయంట్ మేరీ రటటణంలోర ప్రవేశించడం మరియు ప్రభువైన ప్ీసుతను తన చేత్తలో ి ర తీసుకువెళ్ిడం చూసినపుు డు, ఆమె తన చేత్తలను ప్ీసుత ప్రభువు వైపుకు చాచి, అతనిని తన చేత్తలో ి ర తీసుకుంది మరియు అతనిని చాలా తరచుగా కౌగలించుకుంది. అతనిని ముద్ధదపెటటకుంది, నిరంతరం అతనిని కదిలిసుతంది మరియు అతనిని తన శరీరానిర నొరక ంది. 7 వెంటనే ఆమె న్నలుక తీగ త్లగపోయంది, ఆమె చెవులు త్లరుచుకున్నా య, మరియు ఆమె తనను పునరుదధరించిన దేవునిర స్త సుతతించడం ప్పారంభించింది. 8 కాబట్టట ఆ రాప్తి ఆ రటటణ నివాసులలో దేవుడు మరియు ఆయన దూతలు తమ మధయ కు దిగవచాా రని భావించిన వారిలో చాలా స్ంతోషం కలిగంది. 9 ఈ స్త స్థలంలో వారు మూడు రోజులు నివసించారు, గొరు గౌరవంతో మరియు అద్ధు తమైన వినోదంతో స్మావేశమయాయ రు. 10 మరియు ప్రజలు దారిర కావలసిన వసుతవులను స్మకూరిా నంద్ధన, వారు బయలుదేరి, మరొక రటటణానిర వెళ్ ి రు, అకక డ వారు బస్ చేయడానిర ఇషటరడత్రు, ఎంద్ధకంటే అది ప్రసిదధ ప్రదేశం. 11 ఈ నగరంలో ఒక పెదదమనుష్యరాలు ఉంది, ఆమె ఒకరోజు సాా నం చేయడానిర నదిర దిగవసుతండగా, ఇదిగో శపించిన సాత్ను పాము రూరంలో ఆమెపైర దూకడం చూసింది. 12 మరియు ఆమె పతితకడుపు చుట్ట ట మిచాడు, మరియు ప్రతి రాప్తి ఆమె మీద రడుకున్నా డు. 13 ఈ స్త్రత లేడీ సెయంట్ మేరీని మరియు ఆమె వక్షస్థలంలో ఉనా ప్రభువైన ప్ీసుతను చూసి, లేడీ సెయంట్ మేరీని తనకు ముద్ధదపెటటకోవడానిర మరియు తన చేత్తలో ి ర తీసుకువెళ్ిమని కోరింది. 14 ఆమె స్మి తించి, ఆ స్త్రత ిడడను తరలించిన వెంటనే, సాత్ను ఆమెను విిచిపెట్టట పారిపోయాడు, ఆ తరావ త ఆ స్త్రత అతనిా చూడలేద్ధ. 15 దీనితో పరుగువారందరూ స్రోవ నా త దేవుణ్ణి స్త సుతతించారు, మరియు ఆ స్త్రత వారిర పుషక లమైన మేలును అందించింది. 16 మరుస్ట్ట రోజు అదే స్త్రత ప్రభువైన యేసును కడగడానిర రరిమళ్లంచే నీరు త్లచిా ంది. మరియు ఆమె అతనిని కిగనపుు డు, ఆమె నీట్టని కాపాింది. 17 మరియు అకక డ ఒక అమాి య కుష్య ట వాయ ధతో త్లలిగా ఉంది, ఆమె ఈ నీళ్ితో చిలకరించి, కిగన వెంటనే ఆమె కుష్య ట వాయ ధ నుంి శుప్భరింది. 18 కాబట్టట ప్రజలు నిస్స ందేహంగా జోసెఫ్ మరియు మేరీ అని అన్నా రు, మరియు అబాా య దేవుళుళ , ఎంద్ధకంటే వారు మనుష్యలలా కనిపించరు. 19 వాళుళ వెళ్లళ పోవడానిర సిదధరడుత్తండగా, కుష్యు వాయ ధతో బాధరడుత్తనా ఆ అమాి య వచిా , తమతో పాట వెళ్ళ డానిర అనుమతించమని కోరింది. కాబట్టట వారు అంగీకరించారు, మరియు అమాి య వారితో పాట వెళ్లళ ంది. వారు ఒక నగరానిర వచాా రు, అంద్ధలో ఒక గొరు రాజు రాజభవనం ఉంది మరియు అతని ఇలుి స్ప్త్నిర చాలా దూరంలో లేద్ధ. 20 వారు ఇకక డే ఉంిపోయారు, ఆ అమాి య ఒకరోజు యువరాజు భారయ వదదకు వెళ్లి, ఆమె ద్ధుఃఖంతో మరియు ద్ధుఃఖంతో ఉనా స్త సిథతిలో కనిపించినపుు డు, ఆమె కనీా ళ్ికు కారణానిా అిగంది. 21 ఆమె, “న్న మూలుగులు చూసి ఆశా రయ పోవద్ధద, ఎంద్ధకంటే నేను చాలా ద్ధరదృషటంలో ఉన్నా ను, దాని గురించి ఎవరిీ చెరు డానిర నేను సాహసించను.
  • 3. 22 అయతే, ఆ అమాి య చెపిు ంది, మీరు మీ వయ ర త గత ఫిరాయ ద్ధను న్నకు అరు గసేత, బహుశా నేను మీకు దానిర రరిష్కక రం కనుగొనవచుా . 23 కాబట్టట నువువ , ఆ రహసాయ నిా దాచిపెటట, స్జీవంగా ఉనా ఎవరిీ కనిపెటటకుండా ఉండు అని యువరాజు భారయ చెపిు ంది. 24 పెదద రాజ్ఞయ లకు రాజుగా రరిపాలించే ఈ యువరాజును నేను వివాహం చేసుకున్నా ను మరియు అతనిర న్న దావ రా స్ంత్నం కలగకముందే అతనితో చాలా కాలం జీవించాను. 25 దీరఘకాలం నేను అతని దావ రా గరు ం దాలాా ను, కానీ అయోయ ! నేను కుష్యు రోగ కుమారుని కనెను; అతను చూసినపుు డు, అతను తన స్వ ంతం చేసుకోలేడు, కానీ న్నతో ఇలా అన్నా డు: 26 మీరు అతనిని చంప్యంి లేదా అలాంట్ట చోట ఉనా నరుస ల వదదకు రంరంి, అతని గురించి ఎపుు డూ వినబడద్ధ. మరియు ఇపుు డు మ్మమి లిా మీరు జ్ఞప్గతతగా చూసుకోంి; నేను నినుా ఇక చూడను. 27 కాబట్టట ఇకక డ నేను దౌరాు గయ మైన మరియు దయనీయమైన రరిసిథత్తలను విచారిసుతన్నా ను. అయోయ , న్న కడుకు! అయోయ , న్న భరత! నేను దానిని మీకు వెలిించాన్న? 28 ఆ అమాి య, “మీ వాయ ధర మంద్ధ దరిరంది, నేను మీకు వాగాదనం చేసుతన్నా ను, ఎంద్ధకంటే నేను కూడా కుష్యు రోగగా ఉన్నా ను, కానీ దేవుడు ననుా శుప్భరరిచాడు, లేడీ మేరీ కుమారుడైన యేసు అని కూడా పిలుసా త రు. 29 ఆ దేవుడు ఎకక డున్నా డో, ఎవరి గురించి చెపాు డో ఆ స్త్రత అడగగా, అతను మీతో కూడా అదే ఇంట్ల ి ఉంటన్నా డు. 30 అయతే ఇది ఎలా అవుత్తంది? ఆమె చెపిు ంది; అతను ఎకక డ? ఇదిగో, జోసెఫ్ మరియు మేరీ అనే అమాి య బద్ధలిచాా రు; మరియు వారితో ఉనా శిశువును యేసు అని పిలుసా త రు మరియు న్న వాయ ధ మరియు హింస్ నుంి ననుా విిపించినది ఆయనే. 31 అయతే ఆమె చెప్ు దేమ్మటంటే, మీ కుష్య ట వాయ ధ నుంి మీరు శుదిధ అయాయ రు? అది న్నకు చెరు లేదా? 32 ఎంద్ధకు కాద్ధ? అమాి య చెపిు ంది; నేను అతని శరీరం కిగన నీళ్ిను తీసుకుని, న్న మీద పోసుకున్నా ను, న్న కుష్య ట వాయ ధ మాయమైంది. 33 అపుు డు యువరాజు భారయ లేచి వారిని ఆదరించి, పెదద మనుష్యల మధయ జోసెఫ్స్త కు గొరు వింద్ధ చేసింది. 34 మరియు మరుస్ట్ట రోజు ప్రభువైన యేసును కడగడానిర రరిమళ్ం పూసిన నీట్టని తీసుకని, ఆ తరావ త ఆమె తనతో తీసుకువచిా న తన కడుకుపై అదే నీట్టని పోసింది, మరియు ఆమె కడుకు కుష్య ట వాయ ధ నుంి వెంటనే శుదిధ అయాయ డు. 35 అపుు డు ఆమె దేవునిర కృతజఞత్సుతత్తలు పాి, “యేసూ, నినుా కనా తలిి ధనుయ రాలు! 36 నీ దేహము కడుగబిన నీళ్ితో నీతో స్మాన స్వ భావముగల మనుష్యయ లను నీవు స్వ స్థరరచుచున్నా వా? 37 ఆ తరావ త ఆమె లేడీ మేరీర చాలా పెదద బహుమత్తలు అందించింది మరియు ఊహించలేని గౌరవంతో ఆమెను రంపించింది. అధ్యా యం 7 వారు తరువాత మరొక నగరానిర వచాా రు మరియు అకక డ బస్ చేయాలనే ఆలోచన కలిగ ఉన్నా రు. 2 దాని ప్రకారం వారు కతతగా పెళ్ియన ఒక వయ ర త ఇంట్టర వెళ్ ి రు, కానీ మంప్తగాళ్ిప్రభావంతో అతని భారయ ను ఆనందించలేకపోయారు. 3 అయతే వారు ఆ రాప్తి అతని ఇంట్ల ి బస్ చేయగా, ఆ వయ ర తతన రుగి త నుంి విముర తపందాడు. 4 మరియు వారు తమ ప్రయాణంలో ముంద్ధకు వెళ్ళ డానిర ఉదయానేా పారింగ్ చేసుతనా పుు డు, కతత వివాహిత్తడు వారిని అడుడకున్నా డు మరియు వారిర గొరు వినోదానిా అందించాడా? 5 అయతే మరుస్ట్ట రోజు ముంద్ధకు వెళ్లి, వారు మరొక నగరానిర వచాా రు, ముగుగరు స్త్రతలు ఒక నిరిదషట స్మాధ నుంి చాలా ఏడుపుతో వెళుతన్నా రు. 6 సెయంట్ మేరీ వారిని చూసినపుు డు, ఆమె వారి తోడుగా ఉనా అమాి యతో ఇలా చెపిు ంది, "వెళ్లి వారిని విచారించంి, వారిర ఏమ్మ జరిగంది మరియు వారిర ఏమ్మ జరిగంది?" 7 ఆ అమాి య వారిని అిగనపుు డు, వారు ఆమెకు స్మాధానం చెరు లేద్ధ, కానీ మీరు ఎవరు, ఎకక ిర వెళుతన్నా రు అని మళ్లి ఆమెను అిగారు. ఎంద్ధకంటే రగలు చాలా కాలం గిచిపోయంది, మరియు రాప్తి దగ గరగా ఉంది. 8 మేము ప్రయాణీకులం, బస్ చేయడానిర స్ప్తం కోస్ం చూసుతన్నా ం అని ఆ అమాి య చెపిు ంది. 9 వాళుి, “మాతో పాట వెళ్లి మాతో బస్ చేయ” అన్నా రు. 10 తరావ త వారు వారిని వెంబించి, అనిా రకాల ఫరిా చర్స్త లతో చకక గా అమరా బిన కతత ఇంట్ల ి ర ప్రవేశించారు. 11 ఇపుు డు చలికాలం వచిా ంది, ఆ అమాి య ఈ స్త్రతలు ఉనా పారిర్స్త లోర వెళ్లి, వారు మునురట్టలాగే ఏడుసూ త , విలపిసూ త కనిపించింది. 12 వారి దగ గర ఒక మూయ ల్ నిలుచుని, రటటతో కరు బి ఉంది, మరియు అతని మెడ నుంి నలిమల కాలర్ వేలాడుతూ, వారు ముద్ధదపెటటకుని, ఆహారం ఇసుతన్నా రు. 13 అయతే ఆ అమాి య, “స్త్రతలారా, ఎంత అందంగా ఉంది! వారు కనీా ళ్ితో స్మాధానమ్మసూ త , “మీరు చూసే ఈ మూయ ల్ మా స్దరుడు, మేము ఈ తలిి నుంి పుటా ట డు. 14 ఎంద్ధకంటే, మా న్ననా చనిపోయ, మాకు చాలా పెదద ఆసితని విిచిపెట్టటనపుు డు, మాకు ఈ స్దరుడు మాప్తమే ఉన్నా డు, మరియు అతనిర స్రిపోయే వయ ర త ని స్ంపాదించడానిర మేము ప్రయతిా ంచాము, మరియు అతను ఇతర పురుష్యలతో వివాహం చేసుకోవాలని భావించినపుు డు, కంతమంది అసూయతో మరియు మతిసిథమ్మతం లేని స్త్రత అతనిర మంప్తముగుధలను చేసింది. మన స్త జ్ఞ ఞ నం. 15 మరియు మేము, ఒక రాప్తి, రగట్ట ముంద్ధ, ఇంట్ట తలుపులు మూసివేయబినపుు డు, మా స్దరుడు ఇపుు డు మీరు చూసుతనా టిగా గాిదగా మారా బడా డ డు. 16 మరియు మమి లిా ఓదారా డానిర తంప్ి లేరని మీరు చూసే విచారకరమైన స్త సిథతిలో మేము ప్రరంచంలోని స్త జ్ఞ ఞ నులకు, మంప్తగాళ్ళ కు మరియు దైవజుఞలందరిీ దరఖాసుత చేసాము, కాని వారు మాకు సేవ చేయలేద్ధ. 17 కాబట్టట మనం తరచుగా ద్ధుఃఖంతో అణచివేయబినపుు డు, మేము లేచి, ఈ తలిితో కలిసి మా తంప్ి స్మాధర వెళ్ త ము, అకక డ మేము తగనంతగా ఏిా నపుు డు ఇంట్టర తిరిగ వసా త ము. 18 ఆ అమాి య అది విని, “ధైరయ ంగా ఉండు, నీ భయాలు మానుకో, నీ బాధలకు నీ దగ గరే, నీ ఇంట్లినూ, నీ ఇంట్లినూ ఉన్నా , నీకు మంద్ధ ఉంది. 19 నేను కూడా కుష్యు రోగనే; కానీ నేను ఈ స్త్రతని మరియు ఆమెతో ఉనా ఈ చినా శిశువును చూసినపుు డు, దీని ప్రు యేసు, నేను అతని తలిి అతనిని కిగన నీట్టతో న్న శరీరానిా చలా ి ను, మరియు నేను ప్రసుతతం బాగురడా డ ను. 20 మరియు మీ బాధలో మీకు ఉరశమనం కలిగంచే సామరథయ ం కూడా ఆయనకు ఉందని న్నకు ఖచిా తంగా త్లలుసు. అంద్ధచేత, లేచి, న్న యజమానురాలు మేరీ వదదకు వెళుి, మరియు మీరు ఆమెను మీ స్వ ంత పారిర్స్త లోర తీసుకువచిా నపుు డు, రహసాయ నిా ఆమెకు త్లలియజేయంి, అదే స్మయంలో, మీ కేసును కరుణ్ణంచమని ఆమెను తీప్వంగా వేడుకుంటన్నా రు. 21 ఆ అమాి య ప్రస్ంగం వినా స్త్రతలు వెంటనే లేడీ సెయంట్ మేరీ దగ గరకు వెళ్లి, ఆమెకు తమను త్ము రరిచయం చేసుకని, ఆమె ముంద్ధ కూరొా ని ఏడాా రు. 22 మరియు, "ఓ మా లేడీ సెయంట్ మేరీ, మీ రరిచారికలను క్షమ్మంచంి, మా కుటంబానిర పెదదలు ఎవరూ లేరు, మనకంటే పెదదవారు లేరు; తంప్ి, లేదా స్దరుడు మా ముంద్ధ లోరలిర మరియు బయట్టర వెళ్ికూడద్ధ. 23 అయతే మీరు చూసే ఈ మూయ ల్ మా స్హోదరుడు, మంప్తవిదయ దావ రా ఎవరో స్త్రత మీరు చూసే ఈ స్త సిథతిర తీసుకచాా రు. 24 ఇకక డ సెయంట్ మేరీ వారి విషయంలో ద్ధుఃఖంచబింది, మరియు యేసు ప్రభువును తీసుకని, గాిద వెనుక భాగంలో ఉంచింది. 25 మరియు ఆమె కుమారునితో, ఓ యేసుప్ీసుత, నీ అసాధారణ శర తప్రకారం ఈ కంఠసుథిని పునరుదధరించు (లేదా స్వ స్థరరచు) మరియు అతనిర పూరవ ం వలె మళ్లి మనిషి మరియు హేత్తబదధమైన జీవి ఆకారానిా కలిగ ఉండేటటి ఇవవ ంి. 26 ఇది లేడీ సెయంట్ మేరీ దావ రా చాలా తకుక వగా ఉంది, కానీ మూయ ల్ వెంటనే మానవ రూరంలోర వెళ్లి ఎటవంట్ట వైకలయ ం లేకుండా యువకుిగా మారింది. 27 అపుు డు అతను మరియు అతని తలిి మరియు స్దరీమణులు లేడీ సెయంట్ మేరీని ఆరాధంచారు మరియు ిడడను తలపైర ఎత్తతకుని, వారు అతనిని ముద్ధదపెటటకుని, "ఓ యేసు, ఓ లోక రక్షకుడా, నీ తలిి ధనుయ రాలు! నినుా చూసి స్ంతోషించే కళుళ ధనయ మైనవి. 28 అపుు డు స్దరీమణులిదదరూ తమ తలిితో ఇలా అన్నా రు: “నిజమే మా స్దరుడు ప్రభువైన యేసుప్ీసుత స్హాయంతో, మరియ మరియు ఆమె కుమారుని గురించి మాకు చెపిు న ఆ అమాి య దయ వలి తన పూరవ పు ఆకృతిర తిరిగ వచాా డు. 29 మరియు మా స్దరుడు అవివాహిత్తడు కాబట్టట, మేము అతని సేవకుడైన ఈ అమాి యర అతనిని పెంిి చేయడం స్రైనది. 30 వారు ఈ విషయంలో మేరీని స్ంప్రదించి, ఆమె స్మి తించగా, వారు ఈ అమాి యర ఘనంగా పెళ్లి చేశారు. 31 కాబట్టట వారి ద్ధుఃఖము స్ంతోషముగాను, వారి ద్ధుఃఖము ఉలా ి స్ముగాను మారినంద్ధన వారు స్ంతోషించుట ప్పారంభించారు. మరియు కంకణాలతో వారి అతయ ంత ధనిక వేషధారణలో ఉలా ి స్ంగా మరియు పాడటానిర. 32 తరావ త వారు దేవుణ్ణి మహిమరరుసూ త , “దావీద్ధ కుమారుడైన యేసు, ద్ధుఃఖానిా ఆనందంగా, ద్ధుఃఖానిా ఆనందంగా మారేా వాడా! 33 ఆ తరావ త యోసేపు మరియ అకక డ రది రోజులు ఉంి, ఆ ప్రజల నుంి గొరు గౌరవం పంది వెళ్లిపోయారు.
  • 4. 34 వారు వారి నుంి సెలవు తీసుకని ఇంట్టర తిరిగ వచిా నపుు డు, వారు ఏడాా రు, 35 కానీ ముఖయ ంగా అమాి య. అధ్యా యం 8 1 వారి ప్రయాణంలో వారు ఎడారి దేశంలోర వచాా రు, మరియు అది దంగల బారిన రి ఉందని చెరు బింది. కాబట్టట జోసెఫ్ మరియు సెయంట్ మేరీ రాప్తి దాని గుండా వెళ్ళ డానిర సిదధమయాయ రు. 2 వాళుళ వెళ్ త ండగా, దారిలో ఇదదరు దంగలు నిప్దిసుతండటం చూశారు, వారితో పాట వారితో కలిసి ఉనా అనేకమంది దంగలు కూడా నిప్దిసుతన్నా రు. 3 ఈ ఇదదరి ప్రుి టైటస్ మరియు డుమాకస్; మరియు టైటస్ డుమాకస్స్త తో ఇలా అన్నా డు: మా కంపెనీ వారి గురించి ఏమీ ప్గహించకుండా ఉండేలా వారిని నిశశ బదంగా వెళ్ినివవ మని నేను నినుా వేడుకుంటన్నా ను. 4 అయతే డుమాకస్ నిరాకరించడంతో, టైటస్ మళ్లి, “నేను నీకు నలభై రూకలు ఇసా త ను, అతను నోరు త్లరవకుండా, శబదం చేయకుండా మాటా ి డటానిర అతను ఇచిా న న్న నికటటను త్కటటగా తీసుకోంి. 5 లేడీ సెయంట్ మేరీ, ఈ దంగ వారి రటి చూపిన దయను చూసినపుు డు, ఆమె అతనితో ఇలా చెపిు ంది: ప్రభువైన దేవుడు నినుా తన కుి వైపున చేరుా కుంటాడు మరియు నీ పాపాలను క్షమ్మంచును. 6 అపుు డు యేసు ప్రభువు తన తలిితో ఇలా అన్నా డు: “ఓ తల్లి, ముపైు స్ంవతస రాలు గిచిన తరావ త, యూద్ధలు యెరూషలేములో ననుా సిలువ వేసా త రు. 7 మరియు ఈ ఇదదరు దంగలు న్నతో పాట సిలువపై ఒకే స్మయంలో ఉంటారు, న్న కుి వైపున తీత్త, న్న ఎడమ వైపున డుమకస్, అరు ట్ట నుంి తీత్త న్నకు ముంద్ధగా స్వ రాగనిర వెళ్ త డు. 8 మరియు ఆమె, "ఓ న్న కుమారుడా, ఇది నీ భాగయ ం కాకూడదని దేవుడు అనుమతించాడు, వారు అనేక విప్గహాలు ఉనా నగరానిర వెళ్ళ రు. వారు దాని దగ గరకు రాగానే ఇసుక కండలుగా మారిపోయాయ. 9 అంద్ధచేత వారు ఇపుు డు మటారియా అని పిలువబడే ఆ జ్ఞమచెటట దగ గరకు వెళ్ ి రు. 10 మరియు మాత్రియాలో ప్రభువైన యేసు ఒక బావిని పుట్టటంచాడు, దానిలో సెయంట్ మేరీ తన కోటను కడుగుత్డు. 11 మరియు ప్రభువైన యేసు నుంి ప్రవహించిన చెమట నుంి ఆ దేశంలో ఒక బాలస మ ఉతు తిత అవుత్తంది లేదా పెరుగుత్తంది. 12 అకక ి నుంి వారు మెంఫిస్స్త కు వెళ్లి ఫరోను చూసి, ఈజపుటలో మూడు స్ంవతస రాలు నివసించారు. 13 మరియు ప్రభువైన యేసు ఈజపుటలో చాలా అద్ధు త్లు చేసాడు, అవి శైశవ సువారతలో లేదా రరిపూరిత యొకక సువారతలో కనుగొనబడలేద్ధ. 14 మూడు స్ంవతస రాల తరావ త అతను ఈజపుట నుంి తిరిగ వచాా డు, అతను యూదా దగ గరిర వచిా నపుు డు, యోసేపు లోరలిర వెళ్ిడానిర భయరడా డ డు. 15 హేరోద్ధ చనిపోయాడని, అతని కుమారుడైన అెక లాస్ అతనిర బద్ధలుగా రాజయాయ డని విని భయరడా డ డు. 16 అతడు యూదాకు వెళ్లినపుు డు, దేవుని దూత అతనిర ప్రతయ క్షమై, ఓ యోసేపు, నజరేత్త రటటణంలోర వెళ్లి అకక డ ఉండు అన్నా డు. 17 అనిా దేశాలకు ప్రభువుగా ఉనా ఆయనను అనేక దేశాలలో వెనుకకు మరియు ముంద్ధకు తీసుకెళ్ిడం నిజంగా వింతగా ఉంది. అధ్యా యం 9 1 తరావ త వారు బేత్లిహేమ రటటణంలోర వచిా నపుు డు, అకక డ చాలా నిరాశాజనకమైన విఘాత్లను వారు కనుగొన్నా రు, వాట్టని చూడటం దావ రా పిలిలకు చాలా ఇబా ందిగా మారింది, వారిలో ఎకుక వ మంది మరణ్ణంచారు. 2 అకక డ ఒక స్త్రత అన్నరోగయ ంతో ఉనా కడుకును కలిగ ఉంది, ఆమె అతను మరణ దశలో ఉనా పుు డు, లేడీ సెయంట్ మేరీ వదదకు తీసుకువచిా ంది, ఆమె యేసుప్ీసుతను కడుగుత్తనా పుు డు ఆమెను చూసింది. 3 అపుు డు ఆ స్త్రత, “ఓ న్న లేడీ మేరీ, అతయ ంత భయంకరమైన నొపిు తో బాధరడుత్తనా ఈ న్న కడుకు వైపు చూడు. 4 ఆమె విని సెయంట్ మేరీ, “నేను న్న కడుకును కిగన నీళ్ిలో కంచెం తీసుకుని అతని మీద చలుి. 5 అపుు డు ఆమె సెయంట్ మేరీ ఆజ్ఞ ఞ పించినటిగా ఆ నీట్టలో కంచెం తీసుకుని, తన కుమారునిపై చలిింది, అతని తీప్వమైన నొపిు తో విసిగపోయ, నిప్దలోర జ్ఞరుకున్నా డు. మరియు అతను కదిదగా నిప్దపోయన తరావ త, బాగా మేల్కక న్నా డు మరియు కోలుకున్నా డు. 6 ఈ విజయానిర తలిి చాలా స్ంతోషించి, సెయంట్ మేరీ వదదకు తిరిగ వెళ్లళ ంది, మరియు సెయంట్ మేరీ ఆమెతో, "ఈ నీ కడుకును నయం చేసిన దేవునిర స్త సుతతించంి" అని చెపిు ంది. 7 అదే స్త స్థలంలో మరొక స్త్రత ఉంది, ఆమె పరుగువారు, ఆమె కుమారుడు ఇపుు డు స్వ స్థత పందాడు. 8 ఈ స్త్రత కడుకు అదే వాయ ధతో బాధరడుత్తన్నా డు మరియు అతని కళుళ దాదాపు మూసుకుని ఉన్నా య మరియు ఆమె అతని కోస్ం రగలు మరియు రాప్తి విలపిస్తంది. 9 కోలుకునా ఆ ిడడ తలిి ఆమెతో ఇలా చెపిు ంది: “నేను న్న కడుకు మరణ వేదనలో ఉనా పుు డు సెయంట్ మేరీ దగ గరకు నీ కడుకుని తీసుకచిా నటి నువువ నీ కడుకును ఎంద్ధకు ఆమె దగ గరకు తీసుకురావడం లేద్ధ. మరియు ఆమె కుమారుడైన యేసు దేహానిా కిగన నీళ్ితో అతడు స్వ స్థత పందాడా? 10 ఆ స్త్రత ఆమె చెప్ు ది విని, ఆమె కూడా వెళ్లి, అదే నీళ్ిను త్లచిా , దానితో తన కడుకును కిగ, అతని శరీరం మరియు అతని కళుళ వెంటనే పూరవ స్త సిథతిర వచాా య. 11 మరియు ఆమె తన కడుకును సెయంట్ మేరీ వదదకు తీసుకువచిా , అతని కేసును ఆమెకు త్లరిచినపుు డు, ఆమె తన కడుకు ఆరోగయ ం బాగురినంద్ధకు దేవునిర కృతజఞతలు చెరు మని మరియు ఏమ్మ జరిగందో ఎవరిీ చెరు వదదని ఆమెకు ఆజ్ఞ ఞ పించింది. అధ్యా యం 10 1 అదే రటటణంలో ఒక వయ ర త ర ఇదదరు భారయ లు ఉన్నా రు, వారిర ఒక కడుకు అన్నరోగయ ంతో ఉన్నా డు. వారిలో ఒకరి ప్రు మేరీ మరియు ఆమె కడుకు ప్రు కాలేబు. 2 ఆమె లేచి, తన కుమారుిని తీసుకని, యేసు తలిి అయన లేడీ సెయంట్ మేరీ వదదకు వెళ్లి, ఆమెకు చాలా అందమైన తివాచీని అందించి, "ఓ మై లేడీ మేరీ న్న ఈ కాెు ట్స్త ను రవ కరించు, దానిర బద్ధలుగా న్నకు ఒక చినా కాెు ట్ ఇవువ " అని చెపిు ంది. swaddling గుడడ. 3 దానిర మేరీ అంగీకరించింది, కాలేబు తలిి పోయనపుు డు, ఆమె తన కుమారునిర ఆ వస్త్స్తంతో ఒక కోట చేసి, అతనిర తొిగంది, మరియు అతని వాయ ధ నయమైంది. కానీ మరో భారయ కడుకు చనిపోయాడు. 4 ఇకక డ వారిదదరి మధయ కుటంబం యొకక వాయ పారానిా మలుపుల వారీగా చేయడంలో తేడా వచిా ంది. 5 కాలేబు తలిి మరియ వంత్త వచిా నపుు డు, ఆమె రొట్టటలు కాలా డానిర పయయ ని వేి చేసి, భోజనం తీసుకురావడానిర వెళ్లళ నపుు డు, ఆమె తన కడుకు కాలేబును పయయ దగ గర విిచిపెట్టటంది. 6 మరొక భారయ , ఆమె ప్రతయ రిథ, ఒంటరిగా ఉండటం చూసి, అతనిని చాలా వేిగా ఉనా పయయ లో రడవేసి, ఆపై వెళ్లిపోయాడు. 7 మేరీ తిరిగ వచిా నపుు డు, తన కడుకు కాలేబ్ నవువ తూ ఓవెన్ మధయ లో రడుకుని ఉండటం మరియు పయయ ఇంతకు ముంద్ధ వేి చేయని విధంగా చలిగా ఉండటం చూసి, తన ప్రతయ రిథ ఇతర భారయ అతనిా అగా లో రడవేసిందని త్లలుసుకుంది. 8 ఆమె అతనిని బయటకు తీసుకెళ్లళ నపుు డు, ఆమె లేడీ సెయంట్ మేరీ వదదకు అతనిని తీసుకువెళ్లళ , ఆమెకు కథ చెపిు ంది, ఆమెకు ఆమె స్మాధానం చెపిు ంది, "నిశశ బదంగా ఉండు, మీరు ఈ విషయం త్లలియజేయకూడదని నేను ఆందోళ్న చెంద్ధత్తన్నా ను. 9 ఆ తరావ త ఆమె ప్రతయ రిథ, మరో భారయ , బావి దగ గర నీళుళ తోడుకుంటండగా, కాలేబు బావి దగ గర ఆడుకుంటండగా, ఎవరూ దగ గర లేకపోవడం చూసి, అతనిా తీసుకెళ్లి బావిలో రడేసింది. 10 కందరు మనుష్యయ లు బావిలో నుంి నీళుళ తేవడానిర వచిా నపుు డు, ఆ బాలుడు నీట్ట పైభాగాన కూరుా ంిపోవుట చూచి, ప్త్ళ్ితో అతనిని బయటకు లాగ, ఆ ిడడను చూచి మ్మరక లి ఆశా రయ రి దేవుణ్ణి స్త సుతతించిరి. 11 అపుు డు తలిి వచిా అతనిని తీసుకని లేడీ సెయంట్ మేరీ వదదకు తీసుకువెళ్లి, విలపిసూ త , “ఓ మై లేడీ, న్న ప్రతయ రిథన్న కడుకును ఏమ్మ చేసాడో మరియు ఆమె అతనిా ఎలా బావిలో రడవేసిందో చూడంి, నేను చేయను” అని చెపిు ంది. ప్రశా కానీ ఒక సారి లేదా మరొకసారి ఆమె అతని మరణానిర స్ందరు ం అవుత్తంది. 12 సెయంట్ మేరీ ఆమెకు జవాిచిా ంది, మీ గాయరిన కారణానిా దేవుడు స్మరిథసా త డు. 13 ఆ ప్రకారం కనిా రోజుల తరావ త, ఇతర భారయ నీరు తోడేంద్ధకు బావి వదదకు వచిా నపుు డు, ఆమె పాదం త్డులో చికుక కుంది, తదావ రా ఆమె బావిలో తలప్రంద్ధలుగా రిపోయంది, మరియు ఆమెకు స్హాయం చేయడానిర రరిగెతితన వారు ఆమె పుప్ె విరిగపోయ కనిపించారు. ఎముకలు గాయమయాయ య. 14 కాబట్టట ఆమె ఒక చెడడ ముగంపుకు వచిా ంది, మరియు రచయత యొకక మాట ఆమెలో నెరవేరింది, వారు ఒక బావిని తవావ రు మరియు లోత్త చేసారు, కానీ వారు సిదధం చేసిన గొయయ లో రడా డ రు. అధ్యా యం 11 1 ఆ నగరంలో మరో స్త్రతర కూడా ఇదదరు కడుకులు అన్నరోగయ ంతో ఉన్నా రు.
  • 5. 2 మరియు ఒకరు చనిపోయనపుు డు, మరొకరు చనిపోయే దశలో ఉన్నా రు, ఆమె తన చేత్తలను లేడీ సెయంట్ మేరీ వదదకు తీసుకుంది మరియు కనీా ళ్ివరదతో ఆమెను ఉదేదశించి ఇలా చెపిు ంది: 3 ఓ న్న లేడీ, న్నకు స్హాయం చేసి ఉరశమనం కలిగంచు; ఎంద్ధకంటే న్నకు ఇదదరు కుమారులు ఉన్నా రు, ఒకరిని నేను ఇపుు డే పాతిపెటా ట ను, మరొకరు మరణ దశలో ఉన్నా రని నేను చూసుతన్నా ను, ఇదిగో నేను దేవుని నుంి ఎంత ప్శదధగా దయ పంద్ధత్తన్నా ను మరియు అతనిని ప్పారిథసుతన్నా ను. 4 అపుు డు ఆమె, “ఓ ప్రభూ, నీవు దయగలవాడవు, దయగలవాడవు, దయగలవాడవు; నీవు న్నకు ఇదదరు కుమారులను ఇచాా వు; వాట్టలో ఒకదానిని నీవు తీసుకున్నా వు, ఓ ననుా ఈ మరొకట్టని విిచిపెటట. 5 సెయంట్ మేరీ ఆమె ద్ధుఃఖం యొకక గొరు తన్ననిా ప్గహించి, ఆమెపై జ్ఞలిరి, “నీ కడుకును న్న కడుకు మంచం మీద ఉంచి, అతని బటటలు కపిు ఉంచు. 6 మరియు ఆమె అతనిని ప్ీసుత రడుకునా మంచం మీద ఉంచినపుు డు, అతని కళుళ కేవలం మరణంతో మూసుకుపోయాయ. ప్రభువైన యేసుప్ీసుత వస్త్సా త ల వాస్న బాలుిర చేరిన వెంటనే, అతని కళుళ త్లరిచి, పెదద స్వ రంతో తన తలిిని పిలిచి, అతను రొట్టట కోస్ం అిగాడు మరియు అతను దానిని రవ కరించినపుు డు, అతను దానిని పీలుా కున్నా డు. 7 అపుు డు అతని తలిి, “ఓ లేడీ మేరీ, దేవుని శకుతలు నీలో నివసిసా త యని ఇపుు డు నేను నిశా యంచుకున్నా ను, తదావ రా నీ కడుకు తనలాంట్ట పిలిలను తన వస్త్సా త లను త్రన వెంటనే నయం చేయగలడు. 8 ఈ విధంగా స్వ స్థత పందిన ఈ బాలుడు సువారతలో బరోతలోమూయ అని పిలువబడా డ డు. అధ్యా యం 12 1 మళ్లి ఒక కుష్యు రోగ ఉనా స్త్రత, యేసు తలిి అయన సెయంట్ మేరీ దగ గరకు వెళ్లి, “ఓ మై లేడీ, న్నకు స్హాయం చేయ” అని చెపిు ంది. 2 సెయంట్ మేరీ స్మాధానమ్మచిా ంది, మీరు ఏ స్హాయం కోరుకుంటారు? అది బంగారమా, వెంిన్న, లేక నీ శరీరము కుష్యు రోగము నయమగున్న? 3 ఇది న్నకు ఎవరు ఇవవ గలరు అని స్త్రత చెపిు ంది? 4 సెయంట్ మేరీ ఆమెకు, “నేను న్న కడుకు యేసును కిగ, రడుకోబెటేట వరకు కంచెం ఆగంి. 5 ఆ స్త్రత తనకు ఆజ్ఞ ఞ పించినటి వేచి ఉంది; మరియ యేసును మంచం మీద రడుకోబెట్టట, తన శరీరానిా కిగన నీళ్ిను ఆమెకు ఇచిా , “కంచెం నీళుళ తీసుకుని నీ శరీరం మీద పోసుకో; 6 అది చేసిన తరావ త, ఆమె వెంటనే శుదధమై, దేవుణ్ణి స్త సుతతిసూ త , ఆయనకు కృతజఞతలు చెపిు ంది. 7 ఆమె తనతో మూడు రోజులు నివసించిన తరావ త ఆమె వెళ్లిపోయంది. 8 మరియు ఆమె రటటణంలోర వెళ్లళ నపుు డు, ఆమె మరొక యువరాజు కుమాెతను వివాహం చేసుకునా ఒక యువరాజును చూసింది. 9 కానీ అతను ఆమెను చూడడానిర వచిా నపుు డు, అతను ఆమె కళ్ి మధయ నక్షప్తంలా కుష్య ట వాయ ధ స్ంకేత్లను ప్గహించాడు మరియు ఆ తరావ త వివాహం రద్ధద చేయబిందని మరియు చెలిదని ప్రకట్టంచాడు. 10 ఈ స్త సిథతిలో ఉనా ఈ వయ కుతలను ఆ స్త్రత చూసినపుు డు, చాలా ద్ధుఃఖంతో, మరియు విసా త రంగా కనీా ళుి కారా డం, ఆమె వారి ఏడుపు కారణానిా అిగంది. 11 వారు, “మా రరిసిథత్తలను విచారించకు; ఎంద్ధకంటే మనం మన ద్ధరదృష్కటనిా ఏ వయ ర త కైన్న చెపుు కోగలుగుత్తన్నా ము. 12 అయనరు ట్టీ, ఆమె వారి రరిసిథతిని తనకు త్లలియజేయమని ఒతితి చేసి, వారిని కోరింది, బహుశా ఆమె వారిని ఒక రరిష్కక రానిర మళ్లించగలదని త్లలియజేసారు. 13 వారు ఆ యువతిని ఆమెకు చూపించినపుు డు, ఆమె కళ్ి మధయ కనిపించిన కుష్య ట వాయ ధ స్ంకేత్లు, 14 ఆమె, “ఈ స్త స్థలంలో మీరు చూసుతనా నేనూ అదే వాయ ధతో బాధరడుత్తన్నా ను, మరియు ఏదో రని మీద బేత్లిహేముకు వెళుత్తనా పుు డు, నేను ఒక గుహలోర వెళ్లి, మరియ అనే స్త్రతని చూశాను, ఆమెకు యేసు అనే కుమారుడు ఉన్నా డు. 15 ఆమె న్నకు కుష్యు రోగగా ఉండడం చూసి, న్న గురించి చింతించి, తన కడుకు శరీరానిా కిగన నీళ్ితో న్నకు ఇచిా ంది. దానితో నేను న్న దేహానిా చలుికని శుప్భంగా ఉన్నా ను. 16 అపుు డు ఆ స్త్రతలు, “మ్మస్త్సెటస్, నువువ మాతో పాట వెళ్లి, లేడీ సెయంట్ మేరీని మాకు చూపిసా త వా? 17 దానిర ఆమె స్మి తించగా, వారు లేడీ సెయంట్ మేరీ వదదకు వెళ్ ి రు, వారితో చాలా గొరు బహుమత్తలు తీసుకున్నా రు. 18 వారు లోరలిర వచిా తమ కానుకలను ఆమెకు అందించినపుు డు, వారు తమతో పాట త్లచిా న వాట్టని ఆ కుష్యు రోగ యువతిర చూపించారు. 19 అపుు డు సెయంట్ మేరీ ఇలా చెపిు ంది, “ప్రభువైన యేసుప్ీసుత యొకక దయ మీపై ఉంటంది; 20 మరియు ఆమె యేసుప్ీసుత దేహానిా కిగన నీళ్ిలో కంచెం వారిర ఇచిా , వాయ ధప్గసుతిని దానితో కడగమని చెపిు ంది. వారు చేసిన తరావ త, ఆమె ప్రసుతతం నయమైంది; 21 కాబట్టట వాళుి, అకక డునా వాళ్ింత్ దేవుణ్ణి స్త సుతతించారు. మరియు స్ంతోషముతో నింిపోయ, వారు తమ స్వ ంత రటటణమునకు తిరిగ వెళ్లి, ఆ నిమ్మతతము దేవునిర స్త సుతతించిరి. 22 అపుు డు యువరాజు తన భారయ నయమైందని విని, ఆమెను ఇంట్టర తీసుకెళ్లి, తన భారయ ఆరోగయ ం బాగురినంద్ధకు దేవునిర కృతజఞతలు త్లలుపుతూ ెండవ వివాహం చేసుకున్నా డు. అధ్యా యం 13 1 సాత్ను చేత పీింరబిన ఒక అమాి య కూడా ఉంది; 2 ఆ శారప్గస్తమైన ఆతి ఆమెకు ప్డాగన్ ఆకారంలో తరచుగా కనిపించి, ఆమెను మ్మంగడానిర మొగుగచూపుతూ, ఆమె రక తమంత్ పీలిా , చనిపోయన కళేబరంలా కనిపించింది. 3 ఆమె తన తలర చుటటకని వచిా నపుు డలా ి , “అయోయ , అయోయ , ఆ ద్ధరాి రగపు ప్డాగన్ నుంి ననుా విిపించే వారు ఎవరూ కనిపించలేద్ధ!” అని కేకలు వేసింది. 4 ఆమె తంప్ి మరియు తలిి, మరియు ఆమె చుట్ట ట ఉనా వారందరూ మరియు ఆమెను చూసారు, ఆమె గురించి ద్ధుఃఖంచారు మరియు ఏడాా రు. 5 మరియు అకక డునా వారందరూ ఆమె విలపిసూ త , “న్న స్హోదరులారా, సేా హిత్తలారా, ఈ హంతకుి నుంి ననుా విిపించగలవాెవవ రూ లేరా? 6 అపుు డు కుష్య ట రోగం నయం అయన యువరాజు కుమాెత ఆ అమాి య ఫిరాయ ద్ధ విని, తన కోట పైర వెళ్లి, ఆమె తలపై చేత్తలు తిపుు కుని, కనీా ట్ట వరదను కురిపించడం చూసి, అందరినీ చూసింది. ఆమె గురించి బాధలో ఉనా ప్రజలు. 7 అపుు డు ఆమె ఆ వయ ర తయొకక భరతను, “అతని భారయ తలిి ప్బతిర ఉందా?” అని అిగంది. ఆమె తంప్ి మరియు తలిి ఇదదరూ జీవించి ఉన్నా రని అతను ఆమెకు చెపాు డు. 8 అపుు డు ఆమె తన తలిిని తన దగ గరకు రంరమని ఆజ్ఞ ఞ పించింది: ఆమె రావడం చూసి, “ఈ ఆడపిలి నీ కూత్తరా?” అని అిగంది. ఆమె మూలుగుతూ, విలపిసూ త , అవును, మేడమ, నేను ఆమెను భరించాను. 9 యువరాజు కుమాెత, “ఆమె కేసు రహసాయ నిా న్నకు త్లలియజేయంి, ఎంద్ధకంటే నేను కుష్యు రోగనని మీతో అంగీకరిసుతన్నా ను, అయతే యేసుప్ీసుత తలిి అయన లేడీ మేరీ ననుా స్వ స్థరరిచింది. 10 మరియు మీ కుమాెత తిరిగ పూరవ స్త సిథతిర రావాలని మీరు కోరుకుంటే, ఆమెను బేత్లిహేముకు తీసుకెళ్లళ , యేసు తలిియైన మరియను విచారించంి మరియు మీ కుమాెత నయం చేయబడుత్తందనే స్ందేహం లేద్ధ. ఎంద్ధకంటే నేను ప్రశిా ంచడం లేద్ధ కానీ మీరు మీ కుమాెతకోలుకునా ంద్ధకు చాలా ఆనందంతో ఇంట్టర వసా త రు. 11 ఆమె మాటా ి ిన వెంటనే, ఆమె లేచి, తన కుమాెతతో నియమ్మంచబిన స్త స్థలానిర, మరియ వదదకు వెళ్లి, తన కుమాెతవిషయం ఆమెకు చెపిు ంది. 12 సెయంట్ మేరీ ఆమె కథ వినా పుు డు, ఆమె తన కడుకు యేసు శరీరానిా కిగన నీట్టలో కంచెం ఆమెకు ఇచిా , తన కుమాెత శరీరంపై పోయమని చెపిు ంది. 13 అలాగే ఆమె ప్రభువైన జీస్స్ వస్త్సా త లలో ఒకదానిని ఆమెకు ఇచిా , “ఈ బటటను తీసుకుని, నీ శప్త్తవుని చూసినపుు డలా ి అతనిర చూపించు. మరియు ఆమె వారిని శాంతితో రంపింది. 14 వారు ఆ రటటణానిా విిచిపెట్టట ఇంట్టర తిరిగ వచిా న తరావ త, సాత్ను ఆమెను రటటకోలేని స్మయం వచిా ంది, అదే స్మయంలో శారప్గస్తమైన ఆతి ఆమెకు ఒక పెదద ప్డాగన్ ఆకారంలో కనిపించింది మరియు అతనిని చూసిన అమాి య భయరింది. . 15 తలిి ఆమెతో, “భయరడకు కుమాెత; అతను నీ దగ గరిర వచేా వరకు అతనిా ఒంటరిగా ఉండనివవ ంి! అపుు డు లేడీ మేరీ మాకు ఇచిా న సావ ిింగ్ స్త కాి స్త ని అతనిర చూపించంి మరియు మేము ఈవెంట్స్త ను చూసా త ము. 16 అపుు డు సాత్ను భయంకరమైన ప్డాగన్ లాగా వసుతన్నా డు, ఆ అమాి య శరీరం భయంతో వణ్ణరపోయంది. 17 అయతే ఆమె తన తలపైన, తన కళ్ికు చుటటకని, అతనిర చూపిన వెంటనే, ఆ గుడడ నుంి మంటలు మరియు మండుత్తనా బొగుగలు వెలువి, ప్డాగన్ మీద రడా డ య. 18 ఓ! ఇది ఎంత గొరు అద్ధు తం, ఇది జరిగంది: ప్డాగన్ లార్డ జీస్స్ యొకక వస్త్సా త నిా చూసిన వెంటనే, అగా బయటకు వెళ్లి అతని తలపై మరియు కళ్ళ పై చెలా ి చెద్ధరుగా ఉంది; యేసు, మరియ కుమారుడా, నేను నీ నుంి ఎకక ిర పారిపోవాలి అని పెదద స్వ రంతో అరిచాడు. 19 అతడు చాలా భయరి వెనరక తిరిగ ఆ అమాి యని విిచిపెటా ట డు. 20 మరియు ఆమె ఈ కష్కటల నుంి విముర త పందింది మరియు దేవునిర మరియు ఆమెతో కలిసి అద్ధు తం చేయడంలో ఉనా వారందరిీ స్త సుతత్తలు మరియు కృతజఞతలు పాింది.