Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 2013 он

3,651 views

Published on

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 2013 он

 • Be the first to comment

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 2013 он

 1. 1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 2013 он 2012 оны 12 сарын 26 Улаанбаатар, Монгол Улс
 2. 2. БХБ-ын сайд/ТЕЗ/-ын багцын 2013 оны батлагдсан төсөвД/д Зардлын ангилал Батлагдсан төсөв /сая.төг/ 1 Хөрөнгө оруулалтын зардал 186,327.0 2 Урсгал зардал 14,792.3 3 Гадаад төслийн зээлээс 51,205.2 санхүүжих зардал НИЙТ ДҮН 252,324.5БХБ-ын сайд/ТЕЗ/-ын багцын 2013 оны батлагдсан төсвийн 73.8 хувийг хөрөнгөоруулалтын зардалд, 5.8 хувийг байгууллагуудын урсгал зардалд, 20.2 хувийгсалбарт хэрэгжиж буй төслүүдийн зээлийг санхүүжүүлэхээр тус тус батлагдсанбайна.
 3. 3. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 2010-2013 сая.төг Барилга, хот байгуулалтын салбарын хөрөнгө оруулалт нь 2010 онд улсын төсвийн нийт хөрөнгө оруулалтын 6,7%-ийг, 2011 онд 7,7%-ийг, 2012 онд 4.8%-ийг, 2013 онд 12 хувийг тус тус эзэлж байна. Салбарын 2013 оны хөрөнгө оруулалтын зардал өмнөх оноос 2,3 дахин өссөн байна.
 4. 4. 2013 онд Барилга, хотбайгуулалтын салбарт нийт118 төсөл, арга хэмжээхэрэгжихээс 48.1 тэрбумтөгрөгийн өртөг бүхий 44төсөл арга хэмжээ нь ондамжин хэрэгжих ба үлдсэн138.2 тэрбум төгрөгийн өртөгбүхий 74 төсөл, арга хэмжээнь 2013 оноос шинээрхэрэгжиж эхлэхээр байна.
 5. 5. Худалдан авах ажиллагааны газраар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ Нийт хөрөнгө оруулалтын 57,6 хувийг Худалдан авах ажиллагааны газраар зохион байгуулуу- лахаар Барилга, хот байгуулалтын сайд, Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2012 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 67/27 дугаар хамтарсан тушаалыг батлуулаад байна.
 6. 6. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардлын ангилал 2013 оны батлагдсан төсвийн 94.1%-ийг салбарын хөрөнгө оруулалтанд, 0.4%-ийг их засварт, 3.9-%-ийг тоног төхөөрөмж худалдан авахад, 1.6- %-ийг зураг төсөл боловсруулахад тус тус зарцуулахаар байна.
 7. 7. Хөрөнгө оруулалт /салбараар/ 2013 оны нийт хөрөнгө оруулалтын 65 хувийг орон сууц инженерийн дэд бүтцийн, 17 хувийг хот байгуулалт, газрын харилцааны, 8 хувийг гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төслүүдийн дотоод эх үүсвэрт, 10 хувийг барилга, барилгын материалын салбарт зарцуулахаар батлагдсан байна. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарт хэрэгжих 120.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 66 төсөл арга хэмжээний 86.3% буюу 99.8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 57 төсөл арга хэмжээ нь орон нутагт, 13.7% буюу 20.8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 9 төсөл арга хэмжээ нь Улаанбаатар хотод хэрэгжинэ. Хот байгуулалт, газрын харилцааны салбарт хэрэгжих 34.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 31 төсөл арга хэмжээний 74.1% буюу 21.1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 23 төсөл арга хэмжээ нь орон нутагт, 12.9% буюу 7.5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 4төсөл арга хэмжээ нь Улаанбаатар хотод, 13% буюу 5.5 тэрбум төгрөгийн 4 төсөл арга хэмжээ улсын хэмжээнд хэрэгжинэ.
 8. 8. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарт хэрэгжүүлэх томоохон төсөл, арга хэмжээнүүдД/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил Эхлэх, дуусах Төсөвт 2013 онд хугацаа өртөг санхүүжих 1 "Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөр" /Орон нутагт/ 2013 35 000 35 000 2 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн гол дэд бүтэц /Дархан/ 2013 3 000 3 000 3 Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжид 2-р тунгаагуур 2 ширхэг, биоцөөрөм 2013-2014 8 519.2 4 248.5 барих /Улаанбаатар/ 4 Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн 2013-2015 8 600 3 000 өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багахангай/ 5 10 аймгийн төвийн инженерийн байгууламж шугам сүлжээг шинэчлэх, шинээр 2013-2015 50 000 20 000 байгуулах /Архангай, Баянхонгор, Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий, Дархан-Уул, Орхон/ 6 Улаанбаатар хотын гэр хороололд бохир усны шугам, бага хүчин чадлын цэвэрлэх 2013-2015 15 000 3 000 байгууламж шинээр барих /Улаанбаатар/ 7 Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын цех /УБ/ 2013-2014 13 000 2 000 8 Түрээсийн 396 айлын орон сууц, гадна инженерийн шугам сүлжээний хамт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 10 дугаар хороо 150 айлын орон сууц 2, Баянгол 2013-2015 23 947 5 000 дүүрэг, 20 дугаар хороо 96 айлын орон сууц / 9 Шархад, Амгалан орчмын бохир ус татан зайлуулах ариутгах татуургын шугам 2013-2014 2 013 1 000 сүлжээ/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/10 8, 9, 10, 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах Дэнжийн-1000 хорооллын ус, хангамж, 2013-2014 3 123.1 1 123.1 ариутгах татуургын гадна шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Чингэлтэй/11 Ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж суурилуулах 2013-2014 1 800 90012 Орон нутгийн нийтийн аж ахуйн тусгай зориулалтын машин механизм, тоног 2013-2015 6 000 1 000 төхөөрөмж13 Орон нутгийн нийтийн аж ахуйн байгууллагуудад усны тоолуурын лабораторийн тоног 2013 600 600 төхөөрөмж нийлүүлэх14 Аймаг болон нийслэлийн цэвэр усны төв шугаман дээр тоолуур суурилуулах 2013-2015 4 227 1 00015 ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах 2013 3 055 3 055
 9. 9. УЛААНБААТАР ХОТОД БАРИГДАХ ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛЛУУДЫН БАЙРШИЛ
 10. 10. УЛААНБААТАР ХОТОД БАРИГДАХ ШИНЭ ХОРООЛЛЫН ДЭД БҮТЦИЙН ХАНГАМЖ
 11. 11. “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зарим төсөл, арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл /276.9 тэрбум төгрөг/• Буянт-Ухаа хороолол: - цахилгааны дэд станц, хуваарилах байгууламж, шугам сүлжээ, - цэвэр усны эх үүсвэр 20 ш гүний худаг, V=2800х2 м3-ийн 2 ш усан сан, насос станц, - 20 000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламж, - цэвэр, бохир усны гол болон салбар шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төвүүд.• Баянголын амны орон сууцны хороолол: - Цахилгааны хуваарилах байгууламж, шугам сүлжээ, - Гандирс хорооллоос Бортолгой хүртэл 5383м дулааны гол шугам, өргөх нас. станц, - цэвэр, бохир усны салбар шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төвүүд. • Шинэ Яармаг орон сууцны хороолол: - ТЭЦ-4-өөс Шинэ Яармаг хороолол хүртэл Ф800х2-ийн 4,5 км дулааны гол шугам, - цэвэр усны15.0 км гол шугам, бохир усны 14 км гол шугам, - Цахилгааны хуваарилах байгууламж, шугам сүлжээ, - цэвэр, бохир усны салбар шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төвүүд. • Орон сууцны VII, XIV, МҮОНРТ-ийн хороолол - цахилгааны "14-р хороолол" дэд станц, хуваарилах байгууламж, шугам сүлжээ, - XIV хорооллын дулаан, цэвэр, бохир усны гол шугам, насос станц, усан сан • Берлин Эко, Ирээдүй орон сууцны хороолол: - Цахилгааны дэд өртөө, хуваарилах байгууламж, шугам сүлжээ, - дулаан, цэвэр, бохир усны гол шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төвүүд. • Улаанбаатар хотод: - Буянт-Ухаа, Нисэх, Яармагийн үерийн далан, - Төв цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл шинэчлэлт.
 12. 12. Хот байгуулалт, газрын харилцааны салбарт хэрэгжүүлэх томоохон төсөл, арга хэмжээнүүд Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил Эхлэх, дуусах Төсөвт 2013 онд хугацаа өртөг санхүүжих 1 Монгол Улсын Хүн амын нутагшил, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл /Улсын 2013 1 500 1 500 хэмжээнд/ 2 Стратегийн ач хобогдол бүхий ашигт малтмалын орд газруудыг түшиглэн хөгжих хот, 2012-2015 1 740 515 тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах 3 Ханх, Зэлтэр боомтуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Гашуунсухайт, Шивээхүрэн, 2012-2013 2 000 1 710 Боршоо хилийн боомтуудын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 4 Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн суурь мэдээллийг буй болгох/Улсын 2012-2016 15 000 2 875 хэмжээнд/ 5 Шинээр тавигдахаар төлөвлөж буй төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 2011-2014 14 140,2 5 504 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх 6 Сайншанд аж үйлдвэрийн цогцолбор болон Багануурын үйлдвэрлэл-технологийн 2013 1 000 1 000 паркийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах 7 Дархан хотыг "Жишиг хот" болгон хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр 2013 800 800 боловсруулах 8 21 аймгийн төвийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах 2013-2014 3 570 2 160 9 2 аймгийн төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх (Баян-Өлгий, 2013 1 590 1 590 Сэлэнгэ) 10 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, инженерийн дэд бүтэц /Улаанбаатар/ 2013 5 000 5 000 11 Замын-Үүд. Алтанбулаг хилийн боомтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах 2013 600 600 12 Хөшигийн хөндийд баригдах олон улсын шинэ нисэх буудлыг даган бий болох хотын 2013 500 500 хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах 13 Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг хамарсан геодезийн цэг, тэмдэгтийн тооллого хийх 2013-2014 1 500 700 14 "Газрын кадастрын мэдээллийн сан"-г солбицолын нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх 2013-2015 9 000 1 000 15 Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах /Улаанбаатар/ 2013-2015 3 000 500
 13. 13. Хот байгуулалт, газрын харилцааны салбарт хэрэгжүүлэх томоохон төсөл, арга хэмжээнүүд Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил Эхлэх, дуусах Төсөвт 2013 онд хугацаа өртөг санхүүжих 16 Нийслэл, аймгийн төв, улсын чанартай авто замын дагуух Монгол Улсын иргэнд 2013-2015 5 000 1 000 өмчлүүлэх боломжтой газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах 17 Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын дагуу бүсчлэл, инженер 2013-2014 2 500 1 000 геологи, газар хөдлөлийн мужлалын нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах 18 GPS-ийн /GNSS/ байнгын ажиглалтын станц байгуулах (Баян-Өлгий, Өмнөговь, 2013-2017 936,2 252 Сэлэнгэ, Дорноговь) 19 Өндрийн сүлжээний давтан хэмжилт, 2-р ангийн нивелирдлэг хийх. 2013-2015 6 538,7 1 000
 14. 14. Õîòæèëò ýð÷èìòýé ÿâàãäàæ áàéãàà áîëîí èðýýä¿éòýé хот , ñóóðèí ãàçðóóäûã õºãæ¿¿ëýõ2 1 аймгийн төв хотуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг олон улсын жишигтхүрг эн шинэчилэх, хэсэг чилсэн ерөнхий т өлөвлөг өөг боловсруулах УЛААНГОМ УВС Алтанбулаг ӨЛГИЙ МӨРӨН СҮХБААТАРБАЯН-ӨЛГИЙ ХӨВСГӨЛ ОРХОНСЭЛЭНГЭ ДАРХАН ЭРДЭНЭТ БУЛГАН ДАРХАН-УУЛ ХОВД БУЛГАН Баянгол Зүүнхараа ХЭНТИЙ ЗАВХАН Тосонцэнгэл Борнуур ЧОЙБАЛСАН Жаргалант УЛААНБА ÀТАР АРХАНГАЙ УЛИАСТАЙ Баянчандмань ӨНДӨРХААН ДОРНОД ЦЭЦЭРЛЭГ Лүн ХОВД ТӨВ ЗУУНМОД Хархорин Эрдэнэсант АЛТАЙ Хужирт ГОВЬСҮМБЭР БАРУУН-УРТ БАЯНХОНГОР ЧОЙР Уянга АРВАЙХЭЭР СҮХБААТАР ӨВӨРХАНГАЙ Эрдэнэдалай Эрдэнэцагаан Бичигт ГОВЬ-АЛТАЙ МАНДАЛГОВЬ Онгон Баянгол ДУНДГОВЬ САЙНШАНД БАЯНХОНГОР Мандал-Овоо ДОРНОГОВЬ Цогт-Овоо Булган Ханхонгор Манлай Замын-Үүд ДАЛАНЗАДГАД Сэврэй Цогтцэций Баяндалай Гурвантэс Ноён Ханбогд ӨМНӨГОВЬ Баян-Овоо Гашуун Сухайт Хамтран ажиллах байгууллагууд : Франц улсын “A hity p e ” г рупп rc Япон улсын ЖАЙКА байг ууллаг а АНУ, БНСУ, Синг апур улсын компаниуд
 15. 15. Õîòæèëò ýð÷èìòýé ÿâàãäàæ áàéãàà áîëîí èðýýä¿éòýé хот , ñóóðèí ãàçðóóäûã õºãæ¿¿ëýõСт рат ег ийн ач холбог дол бүхий ашиг т малт малын орд г азруудыг т үшиг лэнхөг жих хот , т осг оны ерөнхий т өлөвлөг өө боловсруулах /2 0 1 2 -2 0 1 6 он/ Нийслэл: Багануур хот Өмнөг овь аймаг : Ханбогд , Цогтцэций , Гурвантэс Хэнт ий аймаг : Бор -Өндөр Говьсүмбэр аймаг : Шивээговь Баян-Өлг ий аймаг : Ногооннуур Дорног овь аймаг : Мандах Дорнод аймаг : Дашбалбар Сэлэнг э аймаг : Хүдэр Хөвсг өл аймаг : Алаг -Эрдэнэ
 16. 16. Õîòæèëò ýð÷èìòýé ÿâàãäàæ áàéãàà áîëîí èðýýä¿éòýé хот , ñóóðèí ãàçðóóäûã õºãæ¿¿ëýõ Байнг ын үйл ажиллаг аат ай хилийн боомт уудын ерөнхий т өлөвлөг өө боловсруулах /2 0 1 2 -2 0 1 4 он/ Боршоо Ханх Алтанбулаг Цагааннуур ЗэлтэрБулган Бичигт Бургастай Замын-Үү д Шивээхү рэн Гашуунсухайт Ханги
 17. 17. Барилга, барилгын материалын салбарт хэрэгжүүлэх томоохон төсөл, арга хэмжээнүүд Сая.төг Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил Эхлэх, дуусах Төсөвт 2013 онд хугацаа өртөг санхүүжих 1 Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд 2013-2014 18 000 5 000 үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах 2 Улаанбаатар хотын барилгын материалын төв лабораторийн тоног төхөөрөмж 2013-2015 5 968,5 2 000
 18. 18. Гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслүүд /дотоод эх үүсвэртэй нь/• АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар" төсөл /Монголын талын хөрөнгө/• АХБ-ны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжил" төсөл /Монголын талын хөрөнгө/• БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Орон сууцны хороолол" төсөл /Монголын талын хөрөнгө/, /Улаанбаатар/• Япон Улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах төслийн Монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар, Гачуурт/• БНЧехУлсын хөрөнгө оруулалтаар эргэн төлөгдөх нөхцлөөр хэрэгжүүлэх "Евро Эко Төгөл" төсөл /Орхон/• Францын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төслийн Монголын талын хөрөнгө /Орхон, Эрдэнэт/• Шинэ Яармагийн орон сууцны хорооллын цэвэр усны насос станц, усан сан, гүний худгийн гадна цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /10кВ/ татах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/
 19. 19. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×