Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Descartes_Meditacions metafísiques

3,436 views

Published on

 • Be the first to comment

Descartes_Meditacions metafísiques

 1. 1. Meditacions Metafísiques René Descartes A partir de la traducció de R. Veciana . Ed. 1984 Àngels Baldó
 2. 2. MEDITATIONES PRIMA PHILOSOPHIA  Recerca de la fonamentació del coneixement  Dubte metòdic: aplicació a la metafísica i a les ciènciesDE  Intuïció del “cogito”SC  Demostració de l’existència de DéuAR  Fonamentació de les veritats de la ciències en la bondatTE divina.S 2 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 3. 3. Quines coses poden ser revocades pel dubte.  El dubte metòdicMEDITACIÓPRIMERA 3 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 4. 4. Pressuposits teòrics 1. Separació de teoria i praxiME a) Mètode invers en la pràctica: assimilar el probable alD veritableITA b) Moral provisionalCI 2. Distinció entre voluntat infinita (llibertat) i entenimentÓ finit (determinació) 3. Finitud humana respecte de la infinitud divina iPR necessitat de purificació de l’errorIME 4. Contingència de les veritats de les ciències i de lesRA matemàtiques, les quals es basen en l’omnipotència divina. 4 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 5. 5. Orígens del dubte 1. Infantesa: etapa pre-racional. Falsa “ineuente aetate” ésM traduït per «des dels meus primers anys »ED 2. Experiència de l’error. Falses creences « fa temps queIT m’he adonat »AC 3. Acte de voluntat « un cop a la vida » decontruir els errorsIÓ i fonamentar el sistema del saber.PRIMERA 5 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 6. 6. Arguments del dubte Dubte metòdic, no escèpticM 1. Dubte sobre les dades del sentits: desconfiança de les dadesE d’experiència sensible.DI 2. Argument de la follia. Aplicada a les dades sensibles que esTA resisteixen al dubte.CI 3. Argument del somni. Impossibilitat de distingir entre somni iÓ vigília. 4. Argument del déu enganyador “deus deceptor”. Atès el caràcter analític i no sintètic de les matemàtiques, aquestesPR són més resistents als dubte. Però Déu, segons la ideaI comuna, ens ha fet fal·libles.ME 5. Culminació del procés: dubte hiperbòlic (artifici del “geniRA maligne”) que condueix cap a l’epokhé escèptica. Permet mantenir el dubte 6 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 7. 7. De la natura de l’esperit humà, i que és més fàcil de conèixer que el cos.  El “cogito”MEDITACIÓSEGONA 7 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 8. 8. Primera evidència: «cogito ergo sum» 1. Cogito: resistència al dubte hiperbòlic. El jo ésM a) Primera evidència i certesa de la mentE b) Primer principiDI c) Primera proposició certa (“jo penso, jo sóc”)TA d) Veritable natura de la mentCI e) Criteri d’evidènciaÓ 2. Distinció ment-cos (anàlisi de les nocions simples). Dualisme cartesiàSE 3. Enumeració de les facultats de la ment: pensament, voluntat,G imaginació i sentits.ONA 4. L’aparença exterior: anàlisi del tros de cera. “el món exterior” es capta amb la ment. Distinció entre substància i accidents. Qualitats primàries vs secundàries. Mecanicisme. 8 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 9. 9. De Déu, que existeix  DéuMEDITACIÓTERCERA 9 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 10. 10. De Déu, que existeix 1. Establiment del criteri d’evidència 2. Examen dels continguts de la ment: distinció entre actes mentalsME a) Idees o representacions de les coses però no totes tenen la mateixa realitatD objectiva.I b) VolicionsTA c) JudicisCI 3. Examen de les idees i de la seva existència objectivaÓ 1. Adventícies: semblen venir de fora 2. Factícies: semblen fetes per invenció de la ment 3. Innates: sembles connaturalsT 4. Demostració de l’existència de Déu.ER a) Prova “a posteriori” basada en que les idees tenen “realitat objectiva” Idea deC substància infinita.E b) Prova “a posteriori” basada en Déu com a causa del joRA c) Corol·lari de les demostracions: superioritat de la substància infinita sobre la finita. “Veracitat divina”. d) Distinció entre l’ordre de descobriment i l’ordre de fonamentació de veritats. 10 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 11. 11. Del veritable i el falsME  La naturalesa de l’errorDITACIÓQUARTA 11 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 12. 12. La naturalesa de l’error 1. Teoria de l’error. Finitud de lenteniment humà: error iME pecat.DI 2. Llibertat. Ens acosta a la divinitat. Som lliures quanTA podem triar una cosa i la seva contrària (indiferènciaCIÓ respecte a aquests contraris)QUARTA 12 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 13. 13. De l’essència de les coses materials; i de bell nou, de Déu, que existeix.  Les entitats materials i DéuMEDITACIÓCINQUENA 13 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 14. 14. Les entitats materials i Déu 1. Demostració de l’existència de Déu per la seva natura.ME a) Argument ontològic. L’ésser perfecte no pot ser pensat comDI a no-existent.TA 2. Veracitat divina.CI a) L’ordre de fonamentació no es correspon amb l’ordre deÓ descobriment. b) Fonament del coneixement i de la ciència. El fonament de laCI possibilitat de la primera evidència és la prèvia existència deN Déu. (crítica d’Arnauld  “cercle cartesià”)QUENA 14 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 15. 15. De l’existència de les coses materials i de la distinció real entre l’ànima oi el cos de l’home.  La deducció de l’exterioritatMEDITACIÓSISENA 15 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012
 16. 16. La deducció de l’exterioritat 1. El món. La ciència mecanicista. L’existència d’ideesM adventícies implica la necesitat d’un origen, el qual no ésED atribuïble a la subjectivitat. Descartes rebutja la naturalesaIT material de Déu o que en sigui l’origen.AC 2. Interacció entre cos i ment (no és vàlid el símil platònicIÓ de l’ànima com a pilot de la nau) però són substàncies distintes, el cos és matèria i, per tant, divisible; la ment, no. El funcionament del cos s’explica per lleis mecàniques.SI 3. Conclusió: coneixement de la causa dels errors. AraSE considera el dubte hiperbòlic, no només exagerat, sinóNA ridícul. Cal reconèixer que Déu no és enganyador però que l’ésser humà és finit i fal·lible. 16 Meditacions de filosofia primera – René Descartes 04/02/2012

×