SlideShare a Scribd company logo
1 of 94
Download to read offline
‫پایگاه‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬‫پایگاه‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬
‫علمی‬ ‫های‬ ‫داده‬‫علمی‬ ‫های‬ ‫داده‬
‫اصنافی‬ ‫امیررضا‬ ‫دکتر‬
‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫علم‬ ‫گروه‬ ‫استادیار‬
‫بهشتی‬
aasnafi@gmail.com
‫اطلعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫اهمیت‬‫اطلعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫اهمیت‬
‫بانکهای‬ ‫و‬ ‫پایگاهها‬ ‫از‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫در‬
:‫مثل‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زیادی‬ ‫اطلعاتی‬
‫یا‬ ‫اتوبوس‬ ‫حرکت‬ ‫برنامه‬ ،‫تلفنها‬ ‫فهرست‬
‫بایگانی‬ ‫زونکن‬ ،‫کتابخانه‬ ‫فهرست‬ ،‫قطار‬
‫مدارک‬
‫دهه‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫توسسعه‬ ‫و‬ ‫رشسد‬ ‫بسا‬1990‫شیوه‬
.‫کرد‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ ‫اطلعاتی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫های‬
‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫یافست‬ ‫افزایسش‬ ‫دسسترسی‬ ‫نقاط‬
.‫رفت‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫تقریبا‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫مکانی‬
‫و‬ ،‫اطلعاتی‬ ‫پایگاههای‬ ‫روزافزون‬ ‫سد‬‫س‬‫رش‬ ‫سا‬‫س‬‫ب‬
‫مراكزاطلع‬ ‫و‬ ‫هركتابخانه‬ ‫بنيادين‬ ‫ازوظايف‬ ‫يكي‬
.‫است‬ ‫مناسب‬ ‫اطلعات‬ ‫انتخاب‬ ،‫رساني‬
‫تحت‬ ،‫آن‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫تمام‬
.‫باشد‬  ‫مي‬ ‫مناسب‬ ‫اطلعاتي‬ ‫منابع‬ ‫تأثيرانتخاب‬
‫يكي‬ ‫همواره‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫اي‬ ‫كارساده‬ ‫منابع‬ ‫انتخاب‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫دركتابخانه‬ ‫عمده‬ ‫هاي‬ ‫ازدغدغه‬
.‫است‬ ‫بوده‬ ‫رساني‬ ‫مراكزاطلع‬
‫درفناوريهاي‬ ‫گسترده‬ ‫تحولت‬ ‫پيدايش‬ ‫با‬
‫افزايش‬ ‫توجهي‬ ‫قابل‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ،‫اطلعاتي‬
‫نرم‬ ‫مهارتهای‬‫نرم‬ ‫مهارتهای‬
Today’s librarians having professional
degrees in library and information
science is not sufficient unlike in the
past. There is demand for librarians
having multidimensional aptitude in the
areas of technical work, administrative
work and also in providing user
oriented services along with soft skills.
Soft SkillsSoft Skills
‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬
‫برای‬ ‫معیارهایی‬ ‫سد‬‫س‬‫کردن‬ ‫سعی‬‫س‬‫س‬ ‫پژوهشگران‬
‫عالمانه‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫فراهم‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫ارزیابی‬
.‫شود‬ ‫اقدام‬ ‫پایگاهها‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫پایگاه‬ ‫روزآمدی‬ ‫بسامد‬ :‫پایگاه‬ ‫بودن‬ ‫سد‬‫س‬‫روزآم‬
.‫است‬ ‫چگونه‬
‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫چندین‬ ‫همزمان‬ ‫استفاده‬
‫پایگاه‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫امکان‬
‫رکوردها‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫امکان‬
‫ایمیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫چاپی‬ ‫نسخه‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬
(‫پیتی‬ ‫)سرندی‬ ‫تورق‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫جستجوی‬ ‫امکان‬
‫راحت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫گذار‬ ‫و‬ ‫گشت‬
‫آنلین‬ ‫و‬ ‫آفلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫راهنمای‬
‫تزاروس‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫کلیدواژه‬ ‫معرفی‬
‫آلرت‬ ‫یا‬ ‫جاری‬ ‫رسانی‬ ‫اگاهی‬ ‫خدمات‬ ‫امکان‬
‫بولی‬ ‫عملگرهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬
‫تورق‬ ‫یا‬ ‫مجلت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫وجود‬
‫آنها‬ ‫در‬
،‫ربط‬ ‫اسساس‬ ‫بر‬ ‫رکوردهسا‬ ‫سسازی‬ ‫مرتسب‬ ‫امکان‬
‫استناد‬ ‫میزان‬ ‫یا‬ ‫انتشار‬ ‫سال‬
‫کاربرپسند‬ ‫نمایش‬
‫منابع‬ ‫فهرست‬ ‫یا‬ ‫چکیده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬
‫توجه‬ ،‫تخصصی‬ ‫یا‬ ‫عمومی‬ :‫موضوعی‬ ‫پوشش‬
‫اطلعاتی‬ ‫نیاز‬ ‫به‬
‫مالکیت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫دسترسی‬
‫از‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫ي‬ ‫مجموعه‬ ‫هر‬ ،‫كلي‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫به‬ ‫حتي‬ ،‫باشد‬ ‫كه‬ ‫قالبي‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬
.‫ناميد‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ،‫چاپي‬ ‫صورت‬
‫و‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫المعارف‬ ‫)دايرة‬
،‫استارجز‬ ‫فدرو‬ ،‫كتابداري‬2004.(
‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬
‫اطلعات)شمنت‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫المعارف‬ ‫دايره‬
2002‫اطلعاتي“را‬ ‫”پايگاه‬ ‫تعريف‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫(نيز‬
‫كه‬ ‫هائي‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫يافته‬ ‫سازمان‬ ‫اي‬ ‫مجموعه‬
‫و‬ ‫دانسته‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫ايجاد‬
‫)نرم‬ ‫را‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ديگر‬ ‫تعريفي‬ ‫در‬
‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ونگهداري‬ ‫ايجاد‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫افزاري‬
.‫است‬ ‫رود(دانسته‬ ‫مي‬ ‫كار‬
‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬
‫ذخيره‬ ‫كامپيوتري‬ ‫فايل‬ ‫يك‬ ‫روي‬ ‫كه‬ ‫اطلعاتي‬
‫ي‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫نزديك‬ ‫يا‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬
‫قابل‬ ‫الكترونيكي‬ ‫هاي‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پايانه‬
‫اطلعاتي‬ ‫است.پايگاه‬ ‫دسترسي‬
‫باشد‬ ‫چاپي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫حتي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬.
‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مجموع‬ ‫در‬
‫سازمان‬ ،‫است‬ ‫اطلعات‬ ‫دارای‬ ،‫اطلعاتی‬
،‫جستجوست‬ ‫و‬ ‫بازیابی‬ ‫قابل‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫دهی‬
‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬
‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬
‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫مهمترين‬ ،‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫اين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
: ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اطلعاتي‬
1.(‫)آدلیس‬ ‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬
2.(‫ایران‬ ‫آمار‬ ‫)مرکز‬ ‫عددي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬
3.(‫سرچ‬ ‫)پیک‬ ‫تصويري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬
4.(‫)پادکست‬ ‫صوتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬
‫لتین‬ ‫اشتراکی‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬‫لتین‬ ‫اشتراکی‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬
‫فارسی‬ ‫و‬‫فارسی‬ ‫و‬
‫مجلت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫الگوهاي‬‫مجلت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫الگوهاي‬
‫الکترونيکي‬‫الکترونيکي‬
1(‫آزاد؛‬ ‫دسترسي‬ ‫الگوي‬2(‫الگوي‬
‫انفرادي؛‬ ‫دسترسي‬3(‫دسترسي‬ ‫الگوي‬
‫سازماني؛‬
‫بهره‬ ،‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫الگوي‬ ‫در‬‌‫گيران‬
‫مي‬‌‫گاه‬ ‫و‬ ‫هزينه‬ ‫پرداخت‬ ‫بدون‬ ‫توانند‬
‫مجله‬ ‫مقالت‬ ‫به‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ازطريق‬
.‫يابند‬ ‫دسترسي‬
‫فرد‬ ‫هر‬ ،‫انفرادي‬ ‫دسترسي‬ ‫الگوي‬ ‫در‬
‫بايد‬ ‫الکترونيکي‬ ‫مجله‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬
‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬
‫جهاني‬ ‫اقدام‬ ‫يك‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬ ‫جنبش‬
‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫آوري‬ ‫فراهم‬ ‫براي‬
‫چاپ‬ ‫پيش‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫مجلت‬ ‫مقالت‬
.‫آنهاست‬
‫ب‬‫دسترسي‬ ‫آثار‬ ،‫هدف‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫نيل‬ ‫راي‬
‫رايگان‬ ‫و‬ ‫پيوسته‬ ،‫ديجيتالي‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫آزاد‬
‫ناشي‬ ‫تهاي‬ ‫محدودي‬ ‫بسياري‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬
.‫هستند‬ ‫مبرا‬ ‫مجوزها‬ ‫و‬ ‫مؤلف‬ ‫حق‬ ‫از‬
31
‫صورت‬ ‫به‬ ‫رايگان‬ ‫سترسي‬ ‫د‬ ‫بش‬ ‫جن‬ ‫شد‬ ‫ر‬
‫كلن‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫ههه‬‫ب‬ ‫هه‬‫ه‬‫هخ‬‫پاس‬ ‫در‬ ،‫هيه‬‫ئ‬‫جز‬
.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫علمي‬ ‫مجلت‬ ‫از‬ ‫بسياري‬
‫و‬ ‫نوين‬ ‫فناوريهاي‬ ‫ظهور‬ ‫با‬ ،‫حال‬ ‫ين‬ ‫ا‬ ‫با‬
‫و‬ ‫گردآوري‬ ،‫افزاري‬ ‫نرم‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬
.‫شوند‬ ‫مي‬ ‫تر‬‫ارزان‬ ،‫مي‬‫عل‬ ‫اطلعات‬ ‫يع‬‫توز‬
‫اين‬ ‫رايگان‬ ‫ههرسي‬‫ه‬‫هت‬‫دس‬ ‫مزاياي‬ ‫از‬ ‫هيهه‬‫يك‬
‫مؤسسات‬ ‫در‬ ‫هه‬‫ه‬‫ها‬‫ه‬ ‫ههه‬‫ن‬‫كتابخا‬ ‫هههه‬‫ك‬ ‫هتههه‬‫اس‬
‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ه‬‫ه‬‫هه‬‫ك‬ ‫هيهه‬‫مناطق‬ ‫در‬ ‫هاه‬‫ي‬ ‫هره‬‫ت‬‫كوچك‬
،‫هستند‬ ‫محروم‬ ‫صادي‬ ‫اقت‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫جهان‬
‫علمی‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬‫علمی‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬‫شیوه‬‫شیوه‬
‫های‬‫های‬
1.‫در‬ ‫علمی‬ ‫مقاله‬ ‫انتشار‬ ‫وسیله‬ ‫به‬‫های‬ ‫مجله‬
‫آزاد‬ ‫دسترسی‬)Open Access Journals:(‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬
) ‫طلیی‬ ‫راه‬ ‫یا‬ ‫طلیی‬ ‫جاده‬ ‫عنوان‬Golden Road(
.‫شود‬ ‫می‬ ‫تعبیر‬
2.‫مجله‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫های‬ ‫مقاله‬ ‫واسپاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫های‬ ‫واسپارگاه‬ ‫یا‬ ‫آرشیوها‬ ‫در‬ ‫کاغذی‬ ‫های‬
) ‫الکترونیکی‬Repository:(‫راه‬ ‫یا‬ ‫سبز‬ ‫جاده‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬
) ‫سبز‬Green Road. (‫به‬ ‫ها‬ ‫واسپارگاه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعبیر‬
: . :‫موضوعی‬ ‫واسپارگاه‬ ‫الف‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫دو‬
) ‫خاص‬ ‫حوزه‬ ‫یک‬ ‫در‬E-LIS‫کتابداری؛‬ ‫حوزه‬ ‫در‬arXiv
(‫فیزیک‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
‫علمی‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬‫علمی‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬......
‫های‬ ‫شیوه‬‫های‬ ‫شیوه‬
: .‫یک‬ ‫علمی‬ ‫آثار‬ ‫سازمانی‬ ‫واسپارگاه‬ ‫ب‬
،‫گردآوری‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫دانشگاه‬
.‫مانند‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬
.‫کانادا‬ ‫کلگری‬ ‫دانشگاه‬ ‫واسپارگاه‬
3) - .‫آرشیوی‬ ‫خود‬ ‫طریق‬ ‫از‬Self-
archiving- (‫در‬ ‫مقاله‬ ‫ناشری‬ ‫خود‬ ‫یا‬
.‫شخصی‬ ‫وبگاه‬
‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫تعريف‬‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫تعريف‬
) ‫يانگ‬ ‫و‬ ‫سماير‬ ‫فا‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫بق‬ ‫ط‬2000(‫مجلت‬ ،
]‫رايگان‬ ‫هيهه‬‫الكترونيك‬1[‫مجلت‬ ‫ازانواع‬ ‫يكي‬
‫ازطريق‬ ‫ه‬‫ه‬‫ها‬‫تنه‬ ‫هههه‬‫ك‬ ‫هده‬‫ن‬‫باش‬ ‫هيهه‬‫م‬ ‫هيهه‬‫الكترونيك‬
‫وجه،براي‬ ‫ههه‬‫ن‬‫هرگو‬ ‫هتهه‬‫پرداخ‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ،‫هته‬‫ن‬‫اينتر‬
‫مي‬ ‫ههتهههرسي‬‫دس‬ ‫ههله‬‫ب‬‫قا‬ ‫ههههه‬‫جامع‬ ‫افراد‬ ‫تمام‬
.‫به‬ ‫نيازي‬ ،‫هيهه‬‫الكترونيك‬ ‫مجلت‬ ‫نوع‬ ‫هنه‬‫ي‬‫ا‬ ‫باشند‬
.‫ندارند‬ ‫شدن‬ ‫آبونمان‬
‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫اهميت‬‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫اهميت‬
‫به‬ ‫رايگان‬ ‫هتهههرسي‬‫ه‬‫دس‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫از‬ ‫هيهه‬‫ه‬‫يك‬
‫مجلت‬ ‫به‬ ‫ههتهههرسي‬‫دس‬ ،‫ههيهه‬‫علم‬ ‫اطلعات‬
.‫است‬ ‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬
‫مؤلفه‬ ‫از‬ ‫كي‬‫ي‬ ‫خود‬ ‫كه‬ ‫هي‬‫دانشگا‬ ‫مؤلفان‬ ‫ثر‬‫اك‬
‫دسترسي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هستند‬ ‫علمي‬ ‫ارتباطات‬ ‫هاي‬
.‫دارند‬ ‫مثبت‬ ‫هه‬‫ه‬‫هر‬‫نظ‬ ،‫هيهه‬‫علم‬ ‫هاي‬ ‫ههه‬‫ت‬‫ياف‬ ‫ههه‬‫ب‬ ‫آزاد‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫رايگان‬ ‫كي‬‫الكتروني‬ ‫مجلت‬
‫يكي‬ ‫و‬ ‫مي‬‫عل‬ ‫ارتباطات‬ ‫براي‬ ‫ني‬‫جها‬ ‫يط‬‫مح‬ ‫يك‬
.‫آيند‬ ‫درمي‬ ‫علمي‬ ‫نشرمنابع‬ ‫ازسكوهاي‬
‫بخش‬ ‫را‬ ‫رايگان‬ ‫مجلت‬ ‫توان‬ ‫هيهه‬‫م‬ ‫هكه‬‫ن‬‫اي‬ ‫همهه‬‫ه‬
‫مورد‬ ‫كه‬ ‫هه‬‫ه‬‫هت‬‫دانس‬ ‫هيهه‬‫علم‬ ‫هعه‬‫ب‬‫ازمنا‬ ‫اي‬ ‫ههه‬‫ه‬‫هت‬‫برجس‬
‫قرار‬ ‫دانشگاهي‬ ‫هفه‬‫ل‬‫مخت‬ ‫هاي‬ ‫ههه‬‫ت‬‫رش‬ ‫ههفاده‬‫ه‬‫هت‬‫اس‬
.‫گيرند‬ ‫مي‬
‫افراد‬ ‫تمام‬ ‫دردسترس‬ ‫مجلت‬ ‫اين‬
‫و‬ ‫راحتي‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫قراردارند‬
‫انتقال‬ ‫و‬ ‫توزيع‬ ،‫برداري‬ ‫نسخه‬ ‫به‬ ‫آزادانه‬
.‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫بپردازند‬ ‫آنها‬
‫درقالب‬ ‫ازنشراينترنتي‬ ‫عيني‬ ‫نمود‬ ‫يك‬
‫ازميان‬ ‫موجب‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫الكترونيكي‬
‫مكاني‬ ‫و‬ ‫زماني‬ ‫موانع‬ ‫شدن‬ ‫برداشته‬
‫ازراه‬ ‫دسترسي‬ ‫و‬ ‫مقالت‬ ‫بازيابي‬ ‫جهت‬
.‫باشند‬ ‫مي‬ ‫آنها‬ ‫دوربه‬
‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫مزایای‬‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫مزایای‬
‫رایگان‬‫رایگان‬
‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬ ‫اصل‬ ‫رعایت‬
.‫خوانندگان‬
‫های‬ ‫مجله‬ ‫خوانندگان‬ ‫تعداد‬ ‫بودن‬ ‫بال‬
.‫چاپی‬ ‫های‬ ‫مجله‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬
.‫چاپ‬ ‫تیراژ‬ ‫محدودیت‬ ‫نداشتن‬
‫آزاد‬ ‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫مجله‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬
.‫خوانندگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگران‬ ‫برای‬
‫تحولت‬ ‫آخرین‬ ‫با‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫همگامی‬
‫انتشار‬ ‫سرعت‬ ‫بودن‬ ‫بال‬ ‫و‬ ‫نشر‬ ‫دنیای‬
‫مجلت‬ ‫از‬ ‫كننده‬ ‫استفاده‬ ‫گروههاي‬‫مجلت‬ ‫از‬ ‫كننده‬ ‫استفاده‬ ‫گروههاي‬
‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬
:‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫سندگان‬ ‫نوي‬
.‫شوند‬ ‫مي‬ ‫آثارآنها‬ ‫انتشارگسترده‬ ‫سبب‬
:‫مي‬ ‫هه‬‫ه‬‫هب‬‫ه‬‫موج‬ ‫مجلت‬ ‫هنه‬‫ه‬‫ي‬‫ا‬ ‫خوانندگان‬
‫به‬ ‫سهولت‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫كه‬ ‫ند‬ ‫شو‬
‫پيدا‬ ‫دسترسي‬ ‫نظرخود‬ ‫مورد‬ ‫مقالت‬
.‫كنند‬
:‫مي‬ ‫هقه‬‫ي‬‫طر‬ ‫هنه‬‫ي‬‫ازا‬ ‫ه‬‫ه‬‫ها‬‫آنه‬ ‫هاهه‬‫ه‬ ‫ههه‬‫ن‬‫كتابخا‬
‫براي‬ ‫ها‬ ‫ههه‬‫ن‬‫هزي‬ ‫هتهه‬‫پرداخ‬ ‫بحران‬ ‫هده‬‫ن‬‫توان‬
‫مجوزاستفاده‬ ‫سأله‬‫نيزم‬ ‫و‬ ‫مي‬‫عل‬ ‫مجلت‬
‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‌‌‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫هاي‬‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫هاي‬
‫آزاد‬‫آزاد‬
‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫مالی‬ ‫تأمین‬
‫مجله‬ ‫از‬ ‫بسياري‬‌‫دسترسي‬ ‫علمي‬ ‫هاي‬
‫علمي‬ ‫انجمن‬ ‫يا‬ ‫سازمان‬ ‫يك‬ ‫به‬ ،‫آزاد‬
‫وابسته‬‌‫هزينه‬ ‫و‬ ‫اند‬‌‫توزيع‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫هاي‬
‫انجمن‬ ‫يا‬ ‫نهاد‬ ‫همان‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫نيز‬ ‫آنها‬
‫مي‬ ‫تأمين‬‌.‫مجله‬ ‫برخي‬ ‫شود‬‌‫هاي‬
.‫هستند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫رايگان‬ ،‫دانشگاهي‬
‫مجله‬ ‫الكترونيكي‬ ‫نسخه‬ ،‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
]‫ايران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬15[‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬
‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‌‌‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫هاي‬‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫هاي‬
‫آزاد‬‫آزاد‬
‫تبليغاتي‬ ‫آگهي‬ ‫درج‬
‫نشريه‬ ‫ها‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫در‬‌‫رسانه‬ ‫علمي‬ ‫هاي‬
‫مناسبي‬‫آنها‬ ‫مخاطبان‬ ‫به‬ ‫محصولت‬ ‫تبليغ‬ ‫براي‬
.‫شاهد‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫هستند‬‫نشر‬
‫در‬ ‫پزشكي‬ ‫جديد‬ ‫تجهيزات‬ ‫تبليغاتي‬ ‫آگهيهاي‬
‫مجله‬‌‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫علمي‬ ‫هاي‬‫بوده‬‌.‫در‬ ‫تبليغات‬ ‫ايم‬
‫حوزه‬ ‫برخي‬‌‫مي‬ ‫ها‬‌‫براي‬ ‫خوبي‬ ‫درآمد‬ ‫منبع‬ ‫تواند‬
‫نشر‬‫مجله‬‌.‫اين‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫هاي‬
‫نشريه‬‌‫مي‬ ‫ها‬‌] ‫به‬ ‫توان‬14[British Medical
Journal‫نشريه‬ ‫از‬ ‫يكي‬‌‫حوزه‬ ‫در‬ ‫معتبر‬ ‫هاي‬
‫بخشي‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫اشاره‬ ،‫پزشكي‬‫هزينه‬ ‫از‬‌‫خود‬ ‫هاي‬
‫مي‬ ‫تأمين‬ ‫آگهي‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫را‬‌.‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫كند‬
‫اين‬ ‫مطالب‬ ‫تمام‬‫سال‬ ‫پايان‬ ‫تا‬ ‫نشريه‬2004
‫ابتداي‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫بود؛‬ ‫رايگان‬2005‫استفاده‬
‫كنندگان‬‫از‬ ‫برخي‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬ ‫ناچارند‬
)‫مقاله‬ ‫شامل‬ ‫البته‬ ‫كه‬ ‫آن‬ ‫مطالب‬‌‫پژوهشي‬ ‫هاي‬
‫نمي‬‌(‫بپردازند‬ ‫اشتراك‬ ‫حق‬ ‫شود‬.
‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‌‌‫نشر‬ ‫هاي‬‫نشر‬ ‫هاي‬
‫آزاد‬ ‫دسترسي‬‫آزاد‬ ‫دسترسي‬
‫مؤلف‬ ‫توسط‬ ‫هزينه‬ ‫پرداخت‬
‫رايجترين‬ ‫از‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شيوه‬ ‫اين‬ ‫در‬
‫مقاله‬ ‫نشر‬ ‫بابت‬ ‫را‬ ‫مبلغي‬ ‫مؤلفان‬ ،‫هاست‬ ‫شيوه‬
‫مي‬ ‫مجله‬ ‫به‬ ‫خود‬‌‫شيوه‬ ‫اين‬ ‫حاميان‬ .‫پردازند‬
‫مقاله‬ ‫انتشار‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫مؤلفان‬ ‫اين‬ ‫معتقدند‬
‫به‬ ‫خود‬ ‫علمي‬ ‫دستاورد‬ ‫شناساندن‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬
‫اثر‬ ‫حفظ‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫علمي‬ ‫اعتبار‬ ‫تأييد‬ ،‫ديگران‬
‫اين‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫آيندگان‬ ‫براي‬ ‫خود‬‌‫از‬ ‫دور‬ ‫رو‬
،‫اهداف‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫نيل‬ ‫ازاي‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫نيست‬ ‫منطق‬
‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‌‌‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫هاي‬‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫هاي‬
‫آزاد‬‫آزاد‬
‫نظير‬ ‫خصوصي‬ ‫ناشران‬ ‫برخي‬ ‫اخيرا‬
]«‫»اشپرينگر‬13‫نشر‬ ‫شيوه‬ ‫آزمون‬ ‫براي‬ ‫نيز‬ [
‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫حق‬ ‫مؤلف‬ ‫به‬ ،‫آزاد‬ ‫دسترسي‬‌‫تا‬ ‫دهند‬
‫حق‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫نشر‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫ميان‬
‫مؤلف‬ ‫كه‬ ‫صورتي‬ ‫در‬ .‫كند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫يكي‬ ‫اشتراك‬
‫مقاله‬ ‫به‬ ‫عمومي‬ ‫رايگان‬ ‫دسترسي‬ ‫خواهان‬‌‫اش‬
‫اش‬ ‫مقاله‬ ‫پذيرش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫مبلغي‬ ،‫باشد‬
‫مي‬ ‫ناشر‬ ‫به‬ ‫مجله‬ ‫داوران‬ ‫توسط‬‌‫ناشر‬ ‫و‬ ‫پردازد‬
‫عموم‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫الكترونيكي‬ ‫دسترسي‬
‫نويسنده‬ ‫تمايل‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫گذارد‬ ‫مي‬ ‫آزاد‬
‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬
‫مجله‬ ‫بودن‬ ‫روزآمد‬
‫مقالت‬ ‫نويسندگان‬ ‫نام‬ ‫بودن‬ ‫مشخص‬
‫مقالت‬ ‫بودن‬ ‫متن‬ ‫تمام‬
‫مشخص‬ ‫عنوان‬ ‫داشتن‬
‫انتشار‬ ‫سال‬ ‫بودن‬ ‫مشخص‬
‫مقالت‬ ‫براي‬ ‫مآخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬
‫مجله‬
‫پيشين‬ ‫هاي‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫بايگاني‬ ‫داشتن‬
‫مجله‬
‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬
‫مجله‬ ‫مقالت‬ ‫براي‬ ‫چكيده‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬
‫درمجله‬ ‫جستجو‬ ‫امكان‬
‫مقالت‬ ‫سريع‬ ‫بارگذاري‬
‫مقالت‬ ‫شدن‬ ‫داوري‬
‫مشخص‬ ‫دامنه‬ ‫و‬ ‫نشاني‬ ‫داشتن‬
‫پست‬ ‫ازطريق‬ ‫مجله‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫برقراري‬ ‫امكان‬
‫الكترونيكي‬
‫مجله‬ ‫روزآمدسازي‬ ‫درزمينه‬ ‫رساني‬ ‫آگاهي‬ ‫خدمات‬
‫تحريريه‬ ‫هيأت‬ ‫داشتن‬
‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬
‫مجله‬ ‫كننده‬ ‫پشتيباني‬ ‫مؤسسه‬ ‫يا‬ ‫ناشر،سازمان‬
‫مقالت‬ ‫نويسندگان‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫برقراري‬ ‫امكان‬
‫الكترونيكي‬ ‫پست‬ ‫ازطريق‬
‫نمايه‬ ‫درابزارهاي‬ ‫مقالت‬ ‫شدن‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫نمايه‬
‫موجود‬ ‫نويسي‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫سازي‬
‫انتشارمجلت‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫تداوم‬
‫و‬ ‫مقالت‬ ‫نويسندگان‬ ‫درمورد‬ ‫اطلعات‬ ‫وجود‬
‫آنان‬ ‫وابستگي‬
‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
‫رایگان‬‫رایگان‬
‫رایگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬‫رایگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬
‫مراتب‬ ‫بهه‬ ‫وب‬ ‫درمحيهط‬ ‫رايگان‬ ‫الكترونيكهي‬ ‫مجلت‬ ‫يافتهن‬
‫عمده‬ ‫نقش‬ ‫كتابداران‬ .‫است‬ ‫چاپي‬ ‫مجلت‬ ‫دشوارترازيافتهن‬
‫و‬ ‫غيررايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫ازمجلت‬ ‫استفاده‬ ‫درگسترش‬ ‫را‬ ‫اي‬
.‫دارند‬ ‫رايگان‬
‫بايهد‬ ‫آنهها‬‫را‬ ‫کاربران‬‫اطلعاتي‬ ‫تورم‬ ‫بها‬ ‫ازروبروشدن‬
‫يكپارچه‬ ‫صهورت‬ ‫بهه‬ ‫كهه‬ ‫وب‬ ‫صهفحه‬ ‫يهك‬ ‫وجود‬ .‫برحذردارند‬
‫كاربران‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫غیررایگان‬ ‫و‬ ‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬
‫سريعتر‬ ‫و‬ ‫بهتهر‬ ‫هرچهه‬ ‫دسهترسي‬ ‫در‬ ‫توانهد‬ ‫مهي‬ ‫دههد‬ ‫قرار‬
‫يكي‬ .‫باشد‬ ‫كارآمد‬ ‫نظرشان‬ ‫مورد‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫پژوهشگران‬
‫ساختن‬ ‫پذير‬ ‫دسترس‬ ‫جهت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫ابزارهايي‬ ‫از‬
‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫ويژهه‬ ‫بهه‬ ‫و‬ ‫الكترونيكهي‬ ‫مجلت‬
]‫پورتالها‬ ‫يا‬ ‫درگاهها‬ ،‫نمود‬ ‫استفاده‬1.‫هستند‬ [
]1[Portals
‫ازدرگاه‬ ‫كاربردي‬ ‫تعريف‬ ‫يك‬‫ازدرگاه‬ ‫كاربردي‬ ‫تعريف‬ ‫يك‬
‫تحت‬ ‫سسايت‬ ‫ازيسك‬ ‫اسست‬ ‫عبارت‬ ‫ال‬ً ‫ع‬ ‫عم‬ ‫درگاه‬ ‫يسك‬
‫يك‬ ‫درباره‬ ‫اطالعات‬ ‫جهان‬ ‫به‬ ‫معبرورود‬ ‫كه‬ ‫وب‬
‫امكان‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫درگاه‬ ‫يك‬ .‫است‬ ‫خاص‬ ‫مطلب‬
‫را‬ ‫اي‬ ‫عالهقه‬ ‫مورد‬ ‫موضوعسي‬ ‫سسايت‬ ‫بسه‬ ‫ورود‬
‫درگاه‬ ‫يك‬ .‫نمايد‬ ‫فراهم‬‫براي‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫يافتن‬
‫است‬ ‫مواردي‬ ‫شامل‬ ‫ا‬َ ‫نوع‬ .‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫كاربرآسان‬
‫ماننسد‬‫گروههاي‬ ،‫وگپ‬ ‫گفتگسو‬ ،‫الكترونيكسي‬ ‫پسست‬
.‫موتوركاوش‬ ‫يك‬ ،‫مهمترازهمه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آگهي‬ ،‫بحث‬
‫راحتي‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫كاربركمك‬ ‫به‬ ‫مجموعه‬ ‫اين‬
‫درتمام‬ ‫سرگرداني‬ ‫و‬ ‫گردش‬ ‫جاي‬ ‫سه‬‫س‬‫ب‬ ،‫تمام‬
DOAJ 78 LIS Journals
Genamics(91794 titles both OA Non-O(
http://www.journ
55
56
57
58
59
www.archive.orgwww.archive.org
60
www.archive.orgwww.archive.org
61
www.archive.orgwww.archive.org
62
‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫نیز‬ ‫رایگان‬ ‫سپردنگاههای‬ ‫طرفی‬ ‫از‬
‫فراهم‬ ‫را‬ ‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫منابع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مجل ت‬
.‫سازند‬ ‫می‬‫و‬ ‫آزاد‬ ‫اطلاعا ت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫تسهیل‬ ‫جهت‬
،‫یکپارچه‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫پایگاههای‬ ،‫اعلمی‬
‫فراهم‬ ‫را‬ ‫اطلاعا ت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬
‫و‬ ‫جامعیت‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫سپردنگاهها‬ ‫این‬ .‫سازند‬
‫است‬ ‫بهتر‬ .‫باشند‬ ‫موثق‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫اطلاعا ت‬ ‫دربرگیرنده‬
‫و‬ ‫باشند‬ ‫موضواعی‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫سپردنگاهها‬ ‫این‬ ‫که‬
‫اتخاذ‬ ‫آنها‬ ‫درون‬ ‫اطلاعا ت‬ ‫تدوین‬ ‫جهت‬ ‫خاصی‬ ‫سیاست‬
‫های‬ ‫قاره‬ ‫در‬ ‫سپردنگاهها‬ ‫پراکندگی‬ ‫درصد‬ .‫شود‬
:‫شود‬ ‫می‬ ‫نمایان‬ ‫زیر‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬
‫دو.او.ای.آر‬ ‫اوپن‬
‫از‬ ‫موضواعی‬ ‫راهنمای‬ ‫یک‬ ،‫پایگاه‬ ‫این‬
‫است‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫و‬ ‫دانشگاهی‬ ‫آزاد‬ ‫سپردنگاههای‬
‫از‬ ‫که‬2006.‫شد‬ ‫ریزی‬ ‫پایه‬ ‫لند‬ ‫دانشگاه‬ ‫توسط‬
‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اطلاعا ت‬ ‫افزودن‬ ‫جهت‬ ‫پایگاه‬ ‫این‬
‫سایتهایی‬ ‫ل‬ً ‫س‬ ‫معمو‬ ‫و‬ ‫زند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫خود‬
‫آن‬ ‫هدف‬ .‫پذیرد‬ ‫نمی‬ ‫دارند‬ ‫اعبور‬ ‫کلمه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬
‫و‬ ‫دانشگاهی‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫رشد‬ ‫بررسی‬
‫از‬ ‫مستند‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫سیاهه‬ ‫آوری‬ ‫فراهم‬
.‫است‬ ‫آزاد‬ ‫سپردنگاههای‬
76
77
78
79
‫جورنال‬ ‫مگا‬‫جورنال‬ ‫مگا‬
Over 10,000 journal publishers
Publishing more than 25,000 journals
1.5 million articles per year
 Aims to publish any article that meets the test
of scientific rigour.
– Technically sound in method and conclusions
– Peer review
 Eschews any measure of importance or
impact in its editorial and peer review
process.
– no need for conceptual advance, novelty or impact
– negative results are accepted
– results with a narrow community of interest.
PLOS ONEPLOS ONELaunched in December 2006
In 2007 published 1,231 articles
 Today largest journal in the World
– published over 60,000 articles
In 2012
– 23,464 articles published
– 60,000 reviewers from 154 countries
– 4000 articles from Chinese authors
– Over 2% of content in Pubmed
– >30,000 articles in 2013
PLOS ONEPLOS ONE criteria forcriteria for
publicationpublication The study presents the results of primary
scientific research.
 Results reported have not been published
elsewhere.
 Experiments, statistics, and other analyses
are performed to a high technical standard
and are described in sufficient detail.
 Conclusions are presented in an appropriate
fashion and are supported by the data.
 The article is presented in an intelligible
fashion and is written in standard English.
Published by Nature Publishing Group
Publishes in all areas of the natural
sciences
Impact factor 2.93, Acceptance rate
55%
fee USD 1,350.
Launched in 2011 (over 2500 papers
published)
– Currently over 200 papers per month
Cascades articles from other Nature
journals.
))Mega) - journalsMega) - journals
 AIP Advances (AIP) Impact factor 1.35, fee USD 1,350
 BMJ Open (BMJ) Impact Factor 1.58, fee UKL 1,500
 Open Biology (Royal Society), fee USD 0
 Cell Reports (Cell Press) fee USD 5000
 Biology Open ( Company of Biologists) fee USD 1,350
 Springer Plus (Springer) fee USD 1135
 Sage Open (Sage) fee USD 99
 F1000 Research (Faculty of 1000) fee USD 1000
PeerJPeerJ An Open Access, peer-reviewed, scholarly
journal.
– Launched in 2013
 Operates a 'Lifetime Membership' model.
– 3 Membership tiers, each conferring different
rights.
– Starting at USD 99.00
 Encourages Open Peer-Review
– authors given the option to post the full peer-
review history of their submission alongside their
published article
 157 articles published in 2013 (Sept)
PLOS CurrentsPLOS Currents PLOS Currents is an innovative, online
publication channel, peer-reviewed;
citable; publicly archived in PubMed.
A single, integrated direct-authoring
and publishing platform - complete
control over the formatting and
appearance of Author published work.
Streamlined peer review process
Submission reviewed in a matter of
days and published immediately after
editorial acceptance
Hindawi PublishingHindawi Publishing Publishing company based in Cairo,
Egypt.
In 2012, published more than 22,000
articles with total revenue of about
$13m.
This is about $600 per published
article.
results for the first half of 2012 show
revenues of $6.3m with a net profit of
$3.3m.
Profit margin of 52%. Much better than
Profit marginsProfit margins Elsevier: £724m on revenue of £2b —
36%
Springer‘s Science+Business Media:
£294m on revenue of £866m — 33.9%
John Wiley & Sons: $106m on revenue
of $253m — 42%
Academic division of Informa plc:
£47m on revenue of £145m — 32.4%
Apple’s best ever reported profit
margin was 24%. Exxon makes 6.5%.
Chinese authorsChinese authors
According to SCI
–In 2011, authors of 9.5% of scientific
papers indexed in SCI.
–More than a million papers published in
last decade.
Salaries, grants and promotions tied
to publication in SCI journals
Nearly 20% of papers published in
PLOS One in 2012
Beall's List of PredatoryBeall's List of Predatory
PublishersPublishers
Provision of funding to meet OA
costs has encouraged growth of new
OA journals
Last year's list included 23
publishers
and this year's has over 225,
evidence of the rapid growth in the
number of predatory journals and
publishers.
What authors need to look forWhat authors need to look for Serious reviewers? feedback from a qualified journal
editor?
Good copyediting? Self-archiving rights?
Effective distribution and active promotion of the journal?
A definite/known/knowable target audience?
Print-on-demand or print issue options?
Clear and attractive publication contracts?
Suitably-measured/meaningful impact factors? Indexed
journals?
Active link referencing? Supplementary data storage?
Reader feedback management?
SciELOSciELO
The database contains journals from
over 15 different countries in free
and universal access, full-text
format.
1.069Journals
30.190journal issues
444.056articles
Nearly 10,000,000 citations
Article-Level MetricsArticle-Level Metrics
Citations
–ISI, Scopus, Google Scholar, PubMed
Central, CrossRef
Article usage
–Page views, downloads
Media and blog coverage about the
article
Social tools
–Social bookmarks e.g. Connotea,

More Related Content

What's hot

چکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندجچکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندجparvaneh tavakoli
 
تحلیل احساسات شبکه اجتماعی متن کاوی نظرکاوی حامد عزیزی تهران جنوب
تحلیل احساسات شبکه اجتماعی متن کاوی نظرکاوی حامد عزیزی تهران جنوبتحلیل احساسات شبکه اجتماعی متن کاوی نظرکاوی حامد عزیزی تهران جنوب
تحلیل احساسات شبکه اجتماعی متن کاوی نظرکاوی حامد عزیزی تهران جنوبHamed Azizi
 
تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی
تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعیتحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی
تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعیHamed Azizi
 
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناختمدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناختMaryam Moghadami
 
Library of basic science research institute
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research instituteNekoAtarzade
 

What's hot (7)

چکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندجچکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندج
 
تحلیل احساسات شبکه اجتماعی متن کاوی نظرکاوی حامد عزیزی تهران جنوب
تحلیل احساسات شبکه اجتماعی متن کاوی نظرکاوی حامد عزیزی تهران جنوبتحلیل احساسات شبکه اجتماعی متن کاوی نظرکاوی حامد عزیزی تهران جنوب
تحلیل احساسات شبکه اجتماعی متن کاوی نظرکاوی حامد عزیزی تهران جنوب
 
تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی
تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعیتحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی
تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی
 
Persian dspace
Persian dspacePersian dspace
Persian dspace
 
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناختمدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
 
Library of basic science research institute
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research institute
 
شبکه های اجتماعی علمی
شبکه های اجتماعی علمیشبکه های اجتماعی علمی
شبکه های اجتماعی علمی
 

Viewers also liked

Presence of iranian librarians in ELIS repository
Presence of iranian librarians in ELIS repositoryPresence of iranian librarians in ELIS repository
Presence of iranian librarians in ELIS repositoryShahid Beheshti University
 
درنگی بر پایگاه های اطلاعاتی
درنگی بر پایگاه های اطلاعاتیدرنگی بر پایگاه های اطلاعاتی
درنگی بر پایگاه های اطلاعاتیShahid Beheshti University
 
Oracle Basics and Architecture
Oracle Basics and ArchitectureOracle Basics and Architecture
Oracle Basics and ArchitectureSidney Chen
 
Oracle Architecture
Oracle ArchitectureOracle Architecture
Oracle ArchitectureNeeraj Singh
 
Oracle Database Overview
Oracle Database OverviewOracle Database Overview
Oracle Database Overviewhonglee71
 
Oracle architecture ppt
Oracle architecture pptOracle architecture ppt
Oracle architecture pptDeepak Shetty
 

Viewers also liked (7)

Presence of iranian librarians in ELIS repository
Presence of iranian librarians in ELIS repositoryPresence of iranian librarians in ELIS repository
Presence of iranian librarians in ELIS repository
 
درنگی بر پایگاه های اطلاعاتی
درنگی بر پایگاه های اطلاعاتیدرنگی بر پایگاه های اطلاعاتی
درنگی بر پایگاه های اطلاعاتی
 
NoSQL databases
NoSQL databasesNoSQL databases
NoSQL databases
 
Oracle Basics and Architecture
Oracle Basics and ArchitectureOracle Basics and Architecture
Oracle Basics and Architecture
 
Oracle Architecture
Oracle ArchitectureOracle Architecture
Oracle Architecture
 
Oracle Database Overview
Oracle Database OverviewOracle Database Overview
Oracle Database Overview
 
Oracle architecture ppt
Oracle architecture pptOracle architecture ppt
Oracle architecture ppt
 

Similar to ارزیابی بانکهای اطلاعاتی

Library of basic science research institute
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research instituteNekoAtarzade
 
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docxAliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docxfahime aliaskari
 
آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی
آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامیآموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی
آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامیYahya Eyvazi
 
Ketabkhane takhsosi bargh
Ketabkhane takhsosi barghKetabkhane takhsosi bargh
Ketabkhane takhsosi barghnaegesminaei
 
Social library, Social OPAC, SOPAC, Social cataloging
Social library, Social OPAC, SOPAC, Social catalogingSocial library, Social OPAC, SOPAC, Social cataloging
Social library, Social OPAC, SOPAC, Social catalogingAlireza Noruzi
 
مجلات الکترونیکی رایگان
مجلات الکترونیکی رایگانمجلات الکترونیکی رایگان
مجلات الکترونیکی رایگانasnafi
 
Herat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User ManualHerat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User ManualAbdul Rahman Sherzad
 
Institutional repositories منابع دانش سازمانی مخازن سازمانی
Institutional repositories منابع دانش سازمانی مخازن سازمانیInstitutional repositories منابع دانش سازمانی مخازن سازمانی
Institutional repositories منابع دانش سازمانی مخازن سازمانیIman Narimani
 
Searching techniq farsi
Searching techniq farsiSearching techniq farsi
Searching techniq farsiMina Haqiqi
 
داده های واقعی یا منابع ارجاع آماده
داده های واقعی یا منابع ارجاع آمادهداده های واقعی یا منابع ارجاع آماده
داده های واقعی یا منابع ارجاع آمادهMonirehArani
 
Science Direct Show2
Science Direct Show2Science Direct Show2
Science Direct Show2Saeid Nezareh
 

Similar to ارزیابی بانکهای اطلاعاتی (20)

Open access workshop
Open access workshopOpen access workshop
Open access workshop
 
Power
PowerPower
Power
 
کتاب osint
کتاب osintکتاب osint
کتاب osint
 
Osint second edition
Osint second edition Osint second edition
Osint second edition
 
Library of basic science research institute
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research institute
 
Altmetrics
AltmetricsAltmetrics
Altmetrics
 
Altmetrics
AltmetricsAltmetrics
Altmetrics
 
Intro
IntroIntro
Intro
 
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docxAliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
 
آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی
آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامیآموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی
آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی
 
Ketabkhane takhsosi bargh
Ketabkhane takhsosi barghKetabkhane takhsosi bargh
Ketabkhane takhsosi bargh
 
Social library, Social OPAC, SOPAC, Social cataloging
Social library, Social OPAC, SOPAC, Social catalogingSocial library, Social OPAC, SOPAC, Social cataloging
Social library, Social OPAC, SOPAC, Social cataloging
 
مجلات الکترونیکی رایگان
مجلات الکترونیکی رایگانمجلات الکترونیکی رایگان
مجلات الکترونیکی رایگان
 
Herat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User ManualHerat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User Manual
 
+ Ontology 07 01 1398
+ Ontology 07 01 1398+ Ontology 07 01 1398
+ Ontology 07 01 1398
 
+ Ontology 07 01 1398
+ Ontology 07 01 1398+ Ontology 07 01 1398
+ Ontology 07 01 1398
 
Institutional repositories منابع دانش سازمانی مخازن سازمانی
Institutional repositories منابع دانش سازمانی مخازن سازمانیInstitutional repositories منابع دانش سازمانی مخازن سازمانی
Institutional repositories منابع دانش سازمانی مخازن سازمانی
 
Searching techniq farsi
Searching techniq farsiSearching techniq farsi
Searching techniq farsi
 
داده های واقعی یا منابع ارجاع آماده
داده های واقعی یا منابع ارجاع آمادهداده های واقعی یا منابع ارجاع آماده
داده های واقعی یا منابع ارجاع آماده
 
Science Direct Show2
Science Direct Show2Science Direct Show2
Science Direct Show2
 

More from Shahid Beheshti University

More from Shahid Beheshti University (13)

Sbu pr report
Sbu pr reportSbu pr report
Sbu pr report
 
Digital scholarship
Digital scholarshipDigital scholarship
Digital scholarship
 
Present ifla2018
Present ifla2018Present ifla2018
Present ifla2018
 
نظریه ارتباطی شانون و ویور
نظریه ارتباطی شانون و ویورنظریه ارتباطی شانون و ویور
نظریه ارتباطی شانون و ویور
 
ویروسهای رایانه ای
ویروسهای رایانه ایویروسهای رایانه ای
ویروسهای رایانه ای
 
نشست کتابخوان دانشگاه شاهد
نشست کتابخوان دانشگاه شاهدنشست کتابخوان دانشگاه شاهد
نشست کتابخوان دانشگاه شاهد
 
Cloud library
Cloud libraryCloud library
Cloud library
 
Weblogging by Iranian Librarians
Weblogging by Iranian Librarians Weblogging by Iranian Librarians
Weblogging by Iranian Librarians
 
Introduction to Academic Genealogy
Introduction to Academic GenealogyIntroduction to Academic Genealogy
Introduction to Academic Genealogy
 
مقایسه سایت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
مقایسه سایت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاهمقایسه سایت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
مقایسه سایت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
 
Analysis on link networks of iran municipal websites
Analysis on link networks of iran municipal websitesAnalysis on link networks of iran municipal websites
Analysis on link networks of iran municipal websites
 
گزينش وارزيابي پايگاه اطلاعاتي
گزينش وارزيابي پايگاه اطلاعاتيگزينش وارزيابي پايگاه اطلاعاتي
گزينش وارزيابي پايگاه اطلاعاتي
 
مرجع شناسی عمومی لاتین1
مرجع شناسی عمومی لاتین1مرجع شناسی عمومی لاتین1
مرجع شناسی عمومی لاتین1
 

ارزیابی بانکهای اطلاعاتی

 • 1. ‫پایگاه‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬‫پایگاه‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫داده‬‫علمی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫اصنافی‬ ‫امیررضا‬ ‫دکتر‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫علم‬ ‫گروه‬ ‫استادیار‬ ‫بهشتی‬ aasnafi@gmail.com
 • 2. ‫اطلعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫اهمیت‬‫اطلعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫اهمیت‬ ‫بانکهای‬ ‫و‬ ‫پایگاهها‬ ‫از‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ :‫مثل‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زیادی‬ ‫اطلعاتی‬ ‫یا‬ ‫اتوبوس‬ ‫حرکت‬ ‫برنامه‬ ،‫تلفنها‬ ‫فهرست‬ ‫بایگانی‬ ‫زونکن‬ ،‫کتابخانه‬ ‫فهرست‬ ،‫قطار‬ ‫مدارک‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫توسسعه‬ ‫و‬ ‫رشسد‬ ‫بسا‬1990‫شیوه‬ .‫کرد‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ ‫اطلعاتی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫یافست‬ ‫افزایسش‬ ‫دسسترسی‬ ‫نقاط‬ .‫رفت‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫تقریبا‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫مکانی‬ ‫و‬ ،‫اطلعاتی‬ ‫پایگاههای‬ ‫روزافزون‬ ‫سد‬‫س‬‫رش‬ ‫سا‬‫س‬‫ب‬
 • 3. ‫مراكزاطلع‬ ‫و‬ ‫هركتابخانه‬ ‫بنيادين‬ ‫ازوظايف‬ ‫يكي‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫اطلعات‬ ‫انتخاب‬ ،‫رساني‬ ‫تحت‬ ،‫آن‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫تمام‬ .‫باشد‬  ‫مي‬ ‫مناسب‬ ‫اطلعاتي‬ ‫منابع‬ ‫تأثيرانتخاب‬ ‫يكي‬ ‫همواره‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫اي‬ ‫كارساده‬ ‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دركتابخانه‬ ‫عمده‬ ‫هاي‬ ‫ازدغدغه‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫رساني‬ ‫مراكزاطلع‬ ‫درفناوريهاي‬ ‫گسترده‬ ‫تحولت‬ ‫پيدايش‬ ‫با‬ ‫افزايش‬ ‫توجهي‬ ‫قابل‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ،‫اطلعاتي‬
 • 4. ‫نرم‬ ‫مهارتهای‬‫نرم‬ ‫مهارتهای‬ Today’s librarians having professional degrees in library and information science is not sufficient unlike in the past. There is demand for librarians having multidimensional aptitude in the areas of technical work, administrative work and also in providing user oriented services along with soft skills.
 • 6. ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬ ‫برای‬ ‫معیارهایی‬ ‫سد‬‫س‬‫کردن‬ ‫سعی‬‫س‬‫س‬ ‫پژوهشگران‬ ‫عالمانه‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫فراهم‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫ارزیابی‬ .‫شود‬ ‫اقدام‬ ‫پایگاهها‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پایگاه‬ ‫روزآمدی‬ ‫بسامد‬ :‫پایگاه‬ ‫بودن‬ ‫سد‬‫س‬‫روزآم‬ .‫است‬ ‫چگونه‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫چندین‬ ‫همزمان‬ ‫استفاده‬
 • 7. ‫پایگاه‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫امکان‬ ‫رکوردها‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫امکان‬ ‫ایمیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫چاپی‬ ‫نسخه‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬ (‫پیتی‬ ‫)سرندی‬ ‫تورق‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫جستجوی‬ ‫امکان‬ ‫راحت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫گذار‬ ‫و‬ ‫گشت‬ ‫آنلین‬ ‫و‬ ‫آفلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫راهنمای‬ ‫تزاروس‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫کلیدواژه‬ ‫معرفی‬
 • 8. ‫آلرت‬ ‫یا‬ ‫جاری‬ ‫رسانی‬ ‫اگاهی‬ ‫خدمات‬ ‫امکان‬ ‫بولی‬ ‫عملگرهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫تورق‬ ‫یا‬ ‫مجلت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫وجود‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ،‫ربط‬ ‫اسساس‬ ‫بر‬ ‫رکوردهسا‬ ‫سسازی‬ ‫مرتسب‬ ‫امکان‬ ‫استناد‬ ‫میزان‬ ‫یا‬ ‫انتشار‬ ‫سال‬ ‫کاربرپسند‬ ‫نمایش‬ ‫منابع‬ ‫فهرست‬ ‫یا‬ ‫چکیده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫توجه‬ ،‫تخصصی‬ ‫یا‬ ‫عمومی‬ :‫موضوعی‬ ‫پوشش‬ ‫اطلعاتی‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫مالکیت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫دسترسی‬
 • 9. ‫از‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫ي‬ ‫مجموعه‬ ‫هر‬ ،‫كلي‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫حتي‬ ،‫باشد‬ ‫كه‬ ‫قالبي‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ .‫ناميد‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ،‫چاپي‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫المعارف‬ ‫)دايرة‬ ،‫استارجز‬ ‫فدرو‬ ،‫كتابداري‬2004.( ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬
 • 10. ‫اطلعات)شمنت‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫المعارف‬ ‫دايره‬ 2002‫اطلعاتي“را‬ ‫”پايگاه‬ ‫تعريف‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫(نيز‬ ‫كه‬ ‫هائي‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫يافته‬ ‫سازمان‬ ‫اي‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫دانسته‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫ايجاد‬ ‫)نرم‬ ‫را‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫ديگر‬ ‫تعريفي‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ونگهداري‬ ‫ايجاد‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫افزاري‬ .‫است‬ ‫رود(دانسته‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬
 • 11. ‫ذخيره‬ ‫كامپيوتري‬ ‫فايل‬ ‫يك‬ ‫روي‬ ‫كه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫ي‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫نزديك‬ ‫يا‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫قابل‬ ‫الكترونيكي‬ ‫هاي‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پايانه‬ ‫اطلعاتي‬ ‫است.پايگاه‬ ‫دسترسي‬ ‫باشد‬ ‫چاپي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫حتي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬. ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ،‫است‬ ‫اطلعات‬ ‫دارای‬ ،‫اطلعاتی‬ ،‫جستجوست‬ ‫و‬ ‫بازیابی‬ ‫قابل‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬‫اطلعاتي‬ ‫پايگاه‬ ‫تعريف‬
 • 12. ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ ‫مهمترين‬ ،‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫اين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ : ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اطلعاتي‬ 1.(‫)آدلیس‬ ‫متني‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ 2.(‫ایران‬ ‫آمار‬ ‫)مرکز‬ ‫عددي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ 3.(‫سرچ‬ ‫)پیک‬ ‫تصويري‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬ 4.(‫)پادکست‬ ‫صوتي‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬ ‫پايگاه‬
 • 13. ‫لتین‬ ‫اشتراکی‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬‫لتین‬ ‫اشتراکی‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫فارسی‬ ‫و‬‫فارسی‬ ‫و‬
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30. ‫مجلت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫الگوهاي‬‫مجلت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫الگوهاي‬ ‫الکترونيکي‬‫الکترونيکي‬ 1(‫آزاد؛‬ ‫دسترسي‬ ‫الگوي‬2(‫الگوي‬ ‫انفرادي؛‬ ‫دسترسي‬3(‫دسترسي‬ ‫الگوي‬ ‫سازماني؛‬ ‫بهره‬ ،‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫الگوي‬ ‫در‬‌‫گيران‬ ‫مي‬‌‫گاه‬ ‫و‬ ‫هزينه‬ ‫پرداخت‬ ‫بدون‬ ‫توانند‬ ‫مجله‬ ‫مقالت‬ ‫به‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ازطريق‬ .‫يابند‬ ‫دسترسي‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ،‫انفرادي‬ ‫دسترسي‬ ‫الگوي‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ‫الکترونيکي‬ ‫مجله‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬
 • 31. ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬ ‫جهاني‬ ‫اقدام‬ ‫يك‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬ ‫جنبش‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫آوري‬ ‫فراهم‬ ‫براي‬ ‫چاپ‬ ‫پيش‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫مجلت‬ ‫مقالت‬ .‫آنهاست‬ ‫ب‬‫دسترسي‬ ‫آثار‬ ،‫هدف‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫نيل‬ ‫راي‬ ‫رايگان‬ ‫و‬ ‫پيوسته‬ ،‫ديجيتالي‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫ناشي‬ ‫تهاي‬ ‫محدودي‬ ‫بسياري‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ .‫هستند‬ ‫مبرا‬ ‫مجوزها‬ ‫و‬ ‫مؤلف‬ ‫حق‬ ‫از‬ 31
 • 32. ‫صورت‬ ‫به‬ ‫رايگان‬ ‫سترسي‬ ‫د‬ ‫بش‬ ‫جن‬ ‫شد‬ ‫ر‬ ‫كلن‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫ههه‬‫ب‬ ‫هه‬‫ه‬‫هخ‬‫پاس‬ ‫در‬ ،‫هيه‬‫ئ‬‫جز‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫علمي‬ ‫مجلت‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫و‬ ‫نوين‬ ‫فناوريهاي‬ ‫ظهور‬ ‫با‬ ،‫حال‬ ‫ين‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گردآوري‬ ،‫افزاري‬ ‫نرم‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫تر‬‫ارزان‬ ،‫مي‬‫عل‬ ‫اطلعات‬ ‫يع‬‫توز‬ ‫اين‬ ‫رايگان‬ ‫ههرسي‬‫ه‬‫هت‬‫دس‬ ‫مزاياي‬ ‫از‬ ‫هيهه‬‫يك‬ ‫مؤسسات‬ ‫در‬ ‫هه‬‫ه‬‫ها‬‫ه‬ ‫ههه‬‫ن‬‫كتابخا‬ ‫هههه‬‫ك‬ ‫هتههه‬‫اس‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ه‬‫ه‬‫هه‬‫ك‬ ‫هيهه‬‫مناطق‬ ‫در‬ ‫هاه‬‫ي‬ ‫هره‬‫ت‬‫كوچك‬ ،‫هستند‬ ‫محروم‬ ‫صادي‬ ‫اقت‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫جهان‬
 • 33. ‫علمی‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬‫علمی‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬‫شیوه‬‫شیوه‬ ‫های‬‫های‬ 1.‫در‬ ‫علمی‬ ‫مقاله‬ ‫انتشار‬ ‫وسیله‬ ‫به‬‫های‬ ‫مجله‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬)Open Access Journals:(‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ) ‫طلیی‬ ‫راه‬ ‫یا‬ ‫طلیی‬ ‫جاده‬ ‫عنوان‬Golden Road( .‫شود‬ ‫می‬ ‫تعبیر‬ 2.‫مجله‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫های‬ ‫مقاله‬ ‫واسپاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫واسپارگاه‬ ‫یا‬ ‫آرشیوها‬ ‫در‬ ‫کاغذی‬ ‫های‬ ) ‫الکترونیکی‬Repository:(‫راه‬ ‫یا‬ ‫سبز‬ ‫جاده‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ) ‫سبز‬Green Road. (‫به‬ ‫ها‬ ‫واسپارگاه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعبیر‬ : . :‫موضوعی‬ ‫واسپارگاه‬ ‫الف‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ) ‫خاص‬ ‫حوزه‬ ‫یک‬ ‫در‬E-LIS‫کتابداری؛‬ ‫حوزه‬ ‫در‬arXiv (‫فیزیک‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
 • 34. ‫علمی‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬‫علمی‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬...... ‫های‬ ‫شیوه‬‫های‬ ‫شیوه‬ : .‫یک‬ ‫علمی‬ ‫آثار‬ ‫سازمانی‬ ‫واسپارگاه‬ ‫ب‬ ،‫گردآوری‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫دانشگاه‬ .‫مانند‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ .‫کانادا‬ ‫کلگری‬ ‫دانشگاه‬ ‫واسپارگاه‬ 3) - .‫آرشیوی‬ ‫خود‬ ‫طریق‬ ‫از‬Self- archiving- (‫در‬ ‫مقاله‬ ‫ناشری‬ ‫خود‬ ‫یا‬ .‫شخصی‬ ‫وبگاه‬
 • 35. ‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫تعريف‬‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫تعريف‬ ) ‫يانگ‬ ‫و‬ ‫سماير‬ ‫فا‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫بق‬ ‫ط‬2000(‫مجلت‬ ، ]‫رايگان‬ ‫هيهه‬‫الكترونيك‬1[‫مجلت‬ ‫ازانواع‬ ‫يكي‬ ‫ازطريق‬ ‫ه‬‫ه‬‫ها‬‫تنه‬ ‫هههه‬‫ك‬ ‫هده‬‫ن‬‫باش‬ ‫هيهه‬‫م‬ ‫هيهه‬‫الكترونيك‬ ‫وجه،براي‬ ‫ههه‬‫ن‬‫هرگو‬ ‫هتهه‬‫پرداخ‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ،‫هته‬‫ن‬‫اينتر‬ ‫مي‬ ‫ههتهههرسي‬‫دس‬ ‫ههله‬‫ب‬‫قا‬ ‫ههههه‬‫جامع‬ ‫افراد‬ ‫تمام‬ .‫به‬ ‫نيازي‬ ،‫هيهه‬‫الكترونيك‬ ‫مجلت‬ ‫نوع‬ ‫هنه‬‫ي‬‫ا‬ ‫باشند‬ .‫ندارند‬ ‫شدن‬ ‫آبونمان‬
 • 36. ‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫اهميت‬‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫اهميت‬ ‫به‬ ‫رايگان‬ ‫هتهههرسي‬‫ه‬‫دس‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫از‬ ‫هيهه‬‫ه‬‫يك‬ ‫مجلت‬ ‫به‬ ‫ههتهههرسي‬‫دس‬ ،‫ههيهه‬‫علم‬ ‫اطلعات‬ .‫است‬ ‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مؤلفه‬ ‫از‬ ‫كي‬‫ي‬ ‫خود‬ ‫كه‬ ‫هي‬‫دانشگا‬ ‫مؤلفان‬ ‫ثر‬‫اك‬ ‫دسترسي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هستند‬ ‫علمي‬ ‫ارتباطات‬ ‫هاي‬ .‫دارند‬ ‫مثبت‬ ‫هه‬‫ه‬‫هر‬‫نظ‬ ،‫هيهه‬‫علم‬ ‫هاي‬ ‫ههه‬‫ت‬‫ياف‬ ‫ههه‬‫ب‬ ‫آزاد‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫رايگان‬ ‫كي‬‫الكتروني‬ ‫مجلت‬ ‫يكي‬ ‫و‬ ‫مي‬‫عل‬ ‫ارتباطات‬ ‫براي‬ ‫ني‬‫جها‬ ‫يط‬‫مح‬ ‫يك‬ .‫آيند‬ ‫درمي‬ ‫علمي‬ ‫نشرمنابع‬ ‫ازسكوهاي‬ ‫بخش‬ ‫را‬ ‫رايگان‬ ‫مجلت‬ ‫توان‬ ‫هيهه‬‫م‬ ‫هكه‬‫ن‬‫اي‬ ‫همهه‬‫ه‬ ‫مورد‬ ‫كه‬ ‫هه‬‫ه‬‫هت‬‫دانس‬ ‫هيهه‬‫علم‬ ‫هعه‬‫ب‬‫ازمنا‬ ‫اي‬ ‫ههه‬‫ه‬‫هت‬‫برجس‬ ‫قرار‬ ‫دانشگاهي‬ ‫هفه‬‫ل‬‫مخت‬ ‫هاي‬ ‫ههه‬‫ت‬‫رش‬ ‫ههفاده‬‫ه‬‫هت‬‫اس‬ .‫گيرند‬ ‫مي‬
 • 37. ‫افراد‬ ‫تمام‬ ‫دردسترس‬ ‫مجلت‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫راحتي‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫قراردارند‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫توزيع‬ ،‫برداري‬ ‫نسخه‬ ‫به‬ ‫آزادانه‬ .‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫بپردازند‬ ‫آنها‬ ‫درقالب‬ ‫ازنشراينترنتي‬ ‫عيني‬ ‫نمود‬ ‫يك‬ ‫ازميان‬ ‫موجب‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مكاني‬ ‫و‬ ‫زماني‬ ‫موانع‬ ‫شدن‬ ‫برداشته‬ ‫ازراه‬ ‫دسترسي‬ ‫و‬ ‫مقالت‬ ‫بازيابي‬ ‫جهت‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫آنها‬ ‫دوربه‬
 • 38. ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫مزایای‬‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫مزایای‬ ‫رایگان‬‫رایگان‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬ ‫اصل‬ ‫رعایت‬ .‫خوانندگان‬ ‫های‬ ‫مجله‬ ‫خوانندگان‬ ‫تعداد‬ ‫بودن‬ ‫بال‬ .‫چاپی‬ ‫های‬ ‫مجله‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬ .‫چاپ‬ ‫تیراژ‬ ‫محدودیت‬ ‫نداشتن‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫مجله‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ .‫خوانندگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگران‬ ‫برای‬ ‫تحولت‬ ‫آخرین‬ ‫با‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫همگامی‬ ‫انتشار‬ ‫سرعت‬ ‫بودن‬ ‫بال‬ ‫و‬ ‫نشر‬ ‫دنیای‬
 • 39. ‫مجلت‬ ‫از‬ ‫كننده‬ ‫استفاده‬ ‫گروههاي‬‫مجلت‬ ‫از‬ ‫كننده‬ ‫استفاده‬ ‫گروههاي‬ ‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ :‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫سندگان‬ ‫نوي‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫آثارآنها‬ ‫انتشارگسترده‬ ‫سبب‬ :‫مي‬ ‫هه‬‫ه‬‫هب‬‫ه‬‫موج‬ ‫مجلت‬ ‫هنه‬‫ه‬‫ي‬‫ا‬ ‫خوانندگان‬ ‫به‬ ‫سهولت‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫كه‬ ‫ند‬ ‫شو‬ ‫پيدا‬ ‫دسترسي‬ ‫نظرخود‬ ‫مورد‬ ‫مقالت‬ .‫كنند‬ :‫مي‬ ‫هقه‬‫ي‬‫طر‬ ‫هنه‬‫ي‬‫ازا‬ ‫ه‬‫ه‬‫ها‬‫آنه‬ ‫هاهه‬‫ه‬ ‫ههه‬‫ن‬‫كتابخا‬ ‫براي‬ ‫ها‬ ‫ههه‬‫ن‬‫هزي‬ ‫هتهه‬‫پرداخ‬ ‫بحران‬ ‫هده‬‫ن‬‫توان‬ ‫مجوزاستفاده‬ ‫سأله‬‫نيزم‬ ‫و‬ ‫مي‬‫عل‬ ‫مجلت‬
 • 40. ‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‌‌‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫هاي‬‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫هاي‬ ‫آزاد‬‫آزاد‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫مالی‬ ‫تأمین‬ ‫مجله‬ ‫از‬ ‫بسياري‬‌‫دسترسي‬ ‫علمي‬ ‫هاي‬ ‫علمي‬ ‫انجمن‬ ‫يا‬ ‫سازمان‬ ‫يك‬ ‫به‬ ،‫آزاد‬ ‫وابسته‬‌‫هزينه‬ ‫و‬ ‫اند‬‌‫توزيع‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫هاي‬ ‫انجمن‬ ‫يا‬ ‫نهاد‬ ‫همان‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫نيز‬ ‫آنها‬ ‫مي‬ ‫تأمين‬‌.‫مجله‬ ‫برخي‬ ‫شود‬‌‫هاي‬ .‫هستند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫رايگان‬ ،‫دانشگاهي‬ ‫مجله‬ ‫الكترونيكي‬ ‫نسخه‬ ،‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ]‫ايران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬15[‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬
 • 41. ‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‌‌‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫هاي‬‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫هاي‬ ‫آزاد‬‫آزاد‬ ‫تبليغاتي‬ ‫آگهي‬ ‫درج‬ ‫نشريه‬ ‫ها‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫در‬‌‫رسانه‬ ‫علمي‬ ‫هاي‬ ‫مناسبي‬‫آنها‬ ‫مخاطبان‬ ‫به‬ ‫محصولت‬ ‫تبليغ‬ ‫براي‬ .‫شاهد‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫هستند‬‫نشر‬ ‫در‬ ‫پزشكي‬ ‫جديد‬ ‫تجهيزات‬ ‫تبليغاتي‬ ‫آگهيهاي‬ ‫مجله‬‌‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫علمي‬ ‫هاي‬‫بوده‬‌.‫در‬ ‫تبليغات‬ ‫ايم‬ ‫حوزه‬ ‫برخي‬‌‫مي‬ ‫ها‬‌‫براي‬ ‫خوبي‬ ‫درآمد‬ ‫منبع‬ ‫تواند‬ ‫نشر‬‫مجله‬‌.‫اين‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫هاي‬ ‫نشريه‬‌‫مي‬ ‫ها‬‌] ‫به‬ ‫توان‬14[British Medical Journal‫نشريه‬ ‫از‬ ‫يكي‬‌‫حوزه‬ ‫در‬ ‫معتبر‬ ‫هاي‬ ‫بخشي‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫اشاره‬ ،‫پزشكي‬‫هزينه‬ ‫از‬‌‫خود‬ ‫هاي‬ ‫مي‬ ‫تأمين‬ ‫آگهي‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫را‬‌.‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫كند‬ ‫اين‬ ‫مطالب‬ ‫تمام‬‫سال‬ ‫پايان‬ ‫تا‬ ‫نشريه‬2004 ‫ابتداي‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫بود؛‬ ‫رايگان‬2005‫استفاده‬ ‫كنندگان‬‫از‬ ‫برخي‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬ ‫ناچارند‬ )‫مقاله‬ ‫شامل‬ ‫البته‬ ‫كه‬ ‫آن‬ ‫مطالب‬‌‫پژوهشي‬ ‫هاي‬ ‫نمي‬‌(‫بپردازند‬ ‫اشتراك‬ ‫حق‬ ‫شود‬.
 • 42. ‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‌‌‫نشر‬ ‫هاي‬‫نشر‬ ‫هاي‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسي‬‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫مؤلف‬ ‫توسط‬ ‫هزينه‬ ‫پرداخت‬ ‫رايجترين‬ ‫از‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شيوه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫نشر‬ ‫بابت‬ ‫را‬ ‫مبلغي‬ ‫مؤلفان‬ ،‫هاست‬ ‫شيوه‬ ‫مي‬ ‫مجله‬ ‫به‬ ‫خود‬‌‫شيوه‬ ‫اين‬ ‫حاميان‬ .‫پردازند‬ ‫مقاله‬ ‫انتشار‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫مؤلفان‬ ‫اين‬ ‫معتقدند‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫علمي‬ ‫دستاورد‬ ‫شناساندن‬ ‫جستجوي‬ ‫در‬ ‫اثر‬ ‫حفظ‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫علمي‬ ‫اعتبار‬ ‫تأييد‬ ،‫ديگران‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫آيندگان‬ ‫براي‬ ‫خود‬‌‫از‬ ‫دور‬ ‫رو‬ ،‫اهداف‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫نيل‬ ‫ازاي‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫نيست‬ ‫منطق‬
 • 43. ‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‫هزينه‬ ‫تأمين‬ ‫راههاي‬‌‌‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫هاي‬‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫هاي‬ ‫آزاد‬‫آزاد‬ ‫نظير‬ ‫خصوصي‬ ‫ناشران‬ ‫برخي‬ ‫اخيرا‬ ]«‫»اشپرينگر‬13‫نشر‬ ‫شيوه‬ ‫آزمون‬ ‫براي‬ ‫نيز‬ [ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫حق‬ ‫مؤلف‬ ‫به‬ ،‫آزاد‬ ‫دسترسي‬‌‫تا‬ ‫دهند‬ ‫حق‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫نشر‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫نشر‬ ‫ميان‬ ‫مؤلف‬ ‫كه‬ ‫صورتي‬ ‫در‬ .‫كند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫يكي‬ ‫اشتراك‬ ‫مقاله‬ ‫به‬ ‫عمومي‬ ‫رايگان‬ ‫دسترسي‬ ‫خواهان‬‌‫اش‬ ‫اش‬ ‫مقاله‬ ‫پذيرش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫مبلغي‬ ،‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ناشر‬ ‫به‬ ‫مجله‬ ‫داوران‬ ‫توسط‬‌‫ناشر‬ ‫و‬ ‫پردازد‬ ‫عموم‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫الكترونيكي‬ ‫دسترسي‬ ‫نويسنده‬ ‫تمايل‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫گذارد‬ ‫مي‬ ‫آزاد‬
 • 44. ‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬ ‫مجله‬ ‫بودن‬ ‫روزآمد‬ ‫مقالت‬ ‫نويسندگان‬ ‫نام‬ ‫بودن‬ ‫مشخص‬ ‫مقالت‬ ‫بودن‬ ‫متن‬ ‫تمام‬ ‫مشخص‬ ‫عنوان‬ ‫داشتن‬ ‫انتشار‬ ‫سال‬ ‫بودن‬ ‫مشخص‬ ‫مقالت‬ ‫براي‬ ‫مآخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫مجله‬ ‫پيشين‬ ‫هاي‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫بايگاني‬ ‫داشتن‬ ‫مجله‬
 • 45. ‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬ ‫مجله‬ ‫مقالت‬ ‫براي‬ ‫چكيده‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫درمجله‬ ‫جستجو‬ ‫امكان‬ ‫مقالت‬ ‫سريع‬ ‫بارگذاري‬ ‫مقالت‬ ‫شدن‬ ‫داوري‬ ‫مشخص‬ ‫دامنه‬ ‫و‬ ‫نشاني‬ ‫داشتن‬ ‫پست‬ ‫ازطريق‬ ‫مجله‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫برقراري‬ ‫امكان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجله‬ ‫روزآمدسازي‬ ‫درزمينه‬ ‫رساني‬ ‫آگاهي‬ ‫خدمات‬ ‫تحريريه‬ ‫هيأت‬ ‫داشتن‬
 • 46. ‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬ ‫مجله‬ ‫كننده‬ ‫پشتيباني‬ ‫مؤسسه‬ ‫يا‬ ‫ناشر،سازمان‬ ‫مقالت‬ ‫نويسندگان‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫برقراري‬ ‫امكان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫پست‬ ‫ازطريق‬ ‫نمايه‬ ‫درابزارهاي‬ ‫مقالت‬ ‫شدن‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫نمايه‬ ‫موجود‬ ‫نويسي‬ ‫چكيده‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫انتشارمجلت‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫مقالت‬ ‫نويسندگان‬ ‫درمورد‬ ‫اطلعات‬ ‫وجود‬ ‫آنان‬ ‫وابستگي‬
 • 47. ‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫الکترونیکی‬ ‫مجلت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫رایگان‬‫رایگان‬
 • 48. ‫رایگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬‫رایگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫مراتب‬ ‫بهه‬ ‫وب‬ ‫درمحيهط‬ ‫رايگان‬ ‫الكترونيكهي‬ ‫مجلت‬ ‫يافتهن‬ ‫عمده‬ ‫نقش‬ ‫كتابداران‬ .‫است‬ ‫چاپي‬ ‫مجلت‬ ‫دشوارترازيافتهن‬ ‫و‬ ‫غيررايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫ازمجلت‬ ‫استفاده‬ ‫درگسترش‬ ‫را‬ ‫اي‬ .‫دارند‬ ‫رايگان‬ ‫بايهد‬ ‫آنهها‬‫را‬ ‫کاربران‬‫اطلعاتي‬ ‫تورم‬ ‫بها‬ ‫ازروبروشدن‬ ‫يكپارچه‬ ‫صهورت‬ ‫بهه‬ ‫كهه‬ ‫وب‬ ‫صهفحه‬ ‫يهك‬ ‫وجود‬ .‫برحذردارند‬ ‫كاربران‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫غیررایگان‬ ‫و‬ ‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫سريعتر‬ ‫و‬ ‫بهتهر‬ ‫هرچهه‬ ‫دسهترسي‬ ‫در‬ ‫توانهد‬ ‫مهي‬ ‫دههد‬ ‫قرار‬ ‫يكي‬ .‫باشد‬ ‫كارآمد‬ ‫نظرشان‬ ‫مورد‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫پژوهشگران‬ ‫ساختن‬ ‫پذير‬ ‫دسترس‬ ‫جهت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫ابزارهايي‬ ‫از‬ ‫رايگان‬ ‫الكترونيكي‬ ‫مجلت‬ ‫ويژهه‬ ‫بهه‬ ‫و‬ ‫الكترونيكهي‬ ‫مجلت‬ ]‫پورتالها‬ ‫يا‬ ‫درگاهها‬ ،‫نمود‬ ‫استفاده‬1.‫هستند‬ [ ]1[Portals
 • 49. ‫ازدرگاه‬ ‫كاربردي‬ ‫تعريف‬ ‫يك‬‫ازدرگاه‬ ‫كاربردي‬ ‫تعريف‬ ‫يك‬ ‫تحت‬ ‫سسايت‬ ‫ازيسك‬ ‫اسست‬ ‫عبارت‬ ‫ال‬ً ‫ع‬ ‫عم‬ ‫درگاه‬ ‫يسك‬ ‫يك‬ ‫درباره‬ ‫اطالعات‬ ‫جهان‬ ‫به‬ ‫معبرورود‬ ‫كه‬ ‫وب‬ ‫امكان‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫درگاه‬ ‫يك‬ .‫است‬ ‫خاص‬ ‫مطلب‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫عالهقه‬ ‫مورد‬ ‫موضوعسي‬ ‫سسايت‬ ‫بسه‬ ‫ورود‬ ‫درگاه‬ ‫يك‬ .‫نمايد‬ ‫فراهم‬‫براي‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫يافتن‬ ‫است‬ ‫مواردي‬ ‫شامل‬ ‫ا‬َ ‫نوع‬ .‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫كاربرآسان‬ ‫ماننسد‬‫گروههاي‬ ،‫وگپ‬ ‫گفتگسو‬ ،‫الكترونيكسي‬ ‫پسست‬ .‫موتوركاوش‬ ‫يك‬ ،‫مهمترازهمه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آگهي‬ ،‫بحث‬ ‫راحتي‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫كاربركمك‬ ‫به‬ ‫مجموعه‬ ‫اين‬ ‫درتمام‬ ‫سرگرداني‬ ‫و‬ ‫گردش‬ ‫جاي‬ ‫سه‬‫س‬‫ب‬ ،‫تمام‬
 • 50. DOAJ 78 LIS Journals
 • 51. Genamics(91794 titles both OA Non-O( http://www.journ
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55. 55
 • 56. 56
 • 57. 57
 • 58. 58
 • 59. 59
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68.
 • 69.
 • 70.
 • 71.
 • 72.
 • 73. ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫نیز‬ ‫رایگان‬ ‫سپردنگاههای‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫رایگان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫منابع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مجل ت‬ .‫سازند‬ ‫می‬‫و‬ ‫آزاد‬ ‫اطلاعا ت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫تسهیل‬ ‫جهت‬ ،‫یکپارچه‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫پایگاههای‬ ،‫اعلمی‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫اطلاعا ت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫جامعیت‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫سپردنگاهها‬ ‫این‬ .‫سازند‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫باشند‬ ‫موثق‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫اطلاعا ت‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫موضواعی‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫سپردنگاهها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اتخاذ‬ ‫آنها‬ ‫درون‬ ‫اطلاعا ت‬ ‫تدوین‬ ‫جهت‬ ‫خاصی‬ ‫سیاست‬ ‫های‬ ‫قاره‬ ‫در‬ ‫سپردنگاهها‬ ‫پراکندگی‬ ‫درصد‬ .‫شود‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫نمایان‬ ‫زیر‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬
 • 74. ‫دو.او.ای.آر‬ ‫اوپن‬ ‫از‬ ‫موضواعی‬ ‫راهنمای‬ ‫یک‬ ،‫پایگاه‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫و‬ ‫دانشگاهی‬ ‫آزاد‬ ‫سپردنگاههای‬ ‫از‬ ‫که‬2006.‫شد‬ ‫ریزی‬ ‫پایه‬ ‫لند‬ ‫دانشگاه‬ ‫توسط‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اطلاعا ت‬ ‫افزودن‬ ‫جهت‬ ‫پایگاه‬ ‫این‬ ‫سایتهایی‬ ‫ل‬ً ‫س‬ ‫معمو‬ ‫و‬ ‫زند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫خود‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ .‫پذیرد‬ ‫نمی‬ ‫دارند‬ ‫اعبور‬ ‫کلمه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫دانشگاهی‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫رشد‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫مستند‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫سیاهه‬ ‫آوری‬ ‫فراهم‬ .‫است‬ ‫آزاد‬ ‫سپردنگاههای‬
 • 75.
 • 76. 76
 • 77. 77
 • 78. 78
 • 79. 79
 • 80. ‫جورنال‬ ‫مگا‬‫جورنال‬ ‫مگا‬ Over 10,000 journal publishers Publishing more than 25,000 journals 1.5 million articles per year
 • 81.  Aims to publish any article that meets the test of scientific rigour. – Technically sound in method and conclusions – Peer review  Eschews any measure of importance or impact in its editorial and peer review process. – no need for conceptual advance, novelty or impact – negative results are accepted – results with a narrow community of interest.
 • 82. PLOS ONEPLOS ONELaunched in December 2006 In 2007 published 1,231 articles  Today largest journal in the World – published over 60,000 articles In 2012 – 23,464 articles published – 60,000 reviewers from 154 countries – 4000 articles from Chinese authors – Over 2% of content in Pubmed – >30,000 articles in 2013
 • 83. PLOS ONEPLOS ONE criteria forcriteria for publicationpublication The study presents the results of primary scientific research.  Results reported have not been published elsewhere.  Experiments, statistics, and other analyses are performed to a high technical standard and are described in sufficient detail.  Conclusions are presented in an appropriate fashion and are supported by the data.  The article is presented in an intelligible fashion and is written in standard English.
 • 84. Published by Nature Publishing Group Publishes in all areas of the natural sciences Impact factor 2.93, Acceptance rate 55% fee USD 1,350. Launched in 2011 (over 2500 papers published) – Currently over 200 papers per month Cascades articles from other Nature journals.
 • 85. ))Mega) - journalsMega) - journals  AIP Advances (AIP) Impact factor 1.35, fee USD 1,350  BMJ Open (BMJ) Impact Factor 1.58, fee UKL 1,500  Open Biology (Royal Society), fee USD 0  Cell Reports (Cell Press) fee USD 5000  Biology Open ( Company of Biologists) fee USD 1,350  Springer Plus (Springer) fee USD 1135  Sage Open (Sage) fee USD 99  F1000 Research (Faculty of 1000) fee USD 1000
 • 86. PeerJPeerJ An Open Access, peer-reviewed, scholarly journal. – Launched in 2013  Operates a 'Lifetime Membership' model. – 3 Membership tiers, each conferring different rights. – Starting at USD 99.00  Encourages Open Peer-Review – authors given the option to post the full peer- review history of their submission alongside their published article  157 articles published in 2013 (Sept)
 • 87. PLOS CurrentsPLOS Currents PLOS Currents is an innovative, online publication channel, peer-reviewed; citable; publicly archived in PubMed. A single, integrated direct-authoring and publishing platform - complete control over the formatting and appearance of Author published work. Streamlined peer review process Submission reviewed in a matter of days and published immediately after editorial acceptance
 • 88. Hindawi PublishingHindawi Publishing Publishing company based in Cairo, Egypt. In 2012, published more than 22,000 articles with total revenue of about $13m. This is about $600 per published article. results for the first half of 2012 show revenues of $6.3m with a net profit of $3.3m. Profit margin of 52%. Much better than
 • 89. Profit marginsProfit margins Elsevier: £724m on revenue of £2b — 36% Springer‘s Science+Business Media: £294m on revenue of £866m — 33.9% John Wiley & Sons: $106m on revenue of $253m — 42% Academic division of Informa plc: £47m on revenue of £145m — 32.4% Apple’s best ever reported profit margin was 24%. Exxon makes 6.5%.
 • 90. Chinese authorsChinese authors According to SCI –In 2011, authors of 9.5% of scientific papers indexed in SCI. –More than a million papers published in last decade. Salaries, grants and promotions tied to publication in SCI journals Nearly 20% of papers published in PLOS One in 2012
 • 91. Beall's List of PredatoryBeall's List of Predatory PublishersPublishers Provision of funding to meet OA costs has encouraged growth of new OA journals Last year's list included 23 publishers and this year's has over 225, evidence of the rapid growth in the number of predatory journals and publishers.
 • 92. What authors need to look forWhat authors need to look for Serious reviewers? feedback from a qualified journal editor? Good copyediting? Self-archiving rights? Effective distribution and active promotion of the journal? A definite/known/knowable target audience? Print-on-demand or print issue options? Clear and attractive publication contracts? Suitably-measured/meaningful impact factors? Indexed journals? Active link referencing? Supplementary data storage? Reader feedback management?
 • 93. SciELOSciELO The database contains journals from over 15 different countries in free and universal access, full-text format. 1.069Journals 30.190journal issues 444.056articles Nearly 10,000,000 citations
 • 94. Article-Level MetricsArticle-Level Metrics Citations –ISI, Scopus, Google Scholar, PubMed Central, CrossRef Article usage –Page views, downloads Media and blog coverage about the article Social tools –Social bookmarks e.g. Connotea,