SlideShare a Scribd company logo

Persian dspace

چرا از دی اسپیس فارسی توسعه یافته توسط یابش استفاده کنیم؟! مزیت های داشتن نرم افازر کتابخانه ی دیجیتال دی اسپیس چیست؟

1 of 5
Download to read offline
‫کنید‬‫حساب‬‫ما‬‫ی‬‫تجربه‬‫و‬‫تخصص‬‫روی‬‫انید‬‫و‬‫ت‬‫می‬‫دیجیتال‬‫ی‬‫کتابخانه‬‫نیز‬‫و‬‫سازمانی‬،‫انشگاهی‬‫د‬‫منابع‬‫مدیریت‬‫قوی‬‫ی‬‫سامانه‬‫یک‬‫اشتن‬‫د‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬.
1)‫دانشگاه‬ ‫(انتشارات‬ ‫منابع‬ ‫.مخزن‬
1.1‫ها‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬
1.1‫دانشگاه‬ ‫مجالت‬
1.1‫پژوهشگران‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫مقاالت‬
1.1‫کتاب‬‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫های‬
1.1‫اسالیدها‬‫وفیلم‬‫های‬‫درسی‬‫و‬‫آزمایشگاهی‬
1.1‫دیتاست‬‫های‬‫آزمایشگاهی‬
1‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬ .
1.1)‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اطالعاتی(دقیقا‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬
1.1‫غی‬ ‫و‬ ‫التین‬ ‫کتابی‬ ‫منابع‬‫دیگر‬ ‫های‬ ‫فرمت‬ ‫و‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ره‬
1.1‫تاکنون‬ ‫دانشگاه‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫مقاالت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫مقاالت‬
1.1.... ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ، ‫استانداردها‬
: ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫عالی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬
‫است‬ ‫تأثیرگذار‬ ‫وبومتریک‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫منابع‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫اسکالر‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫عالی‬ ‫شدن‬ ‫ایندکس‬
)‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫ارتقاء‬ ‫باید‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫فقط‬ ‫است‬ ‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫افزار‬ ‫(نرم‬ ‫منابع‬ ‫نامحدود‬ ‫تعداد‬
‫ج‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫المان‬ ‫کردن‬ ‫فیلتر‬ ‫قابلیت‬‫ستجو‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬
‫کاربرد‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫قابلیتهای‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫کلی‬ ‫بصورت‬
‫باش‬ ‫می‬ ‫سازمانی‬ ‫و‬ ‫دانشگاهی‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فرمت‬ ‫پذیرش‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ،‫د‬
‫می‬ ‫کمک‬ ‫بسیار‬ ‫کاربرپسند‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫کاربری‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫هم‬ ‫دانشگاه‬ ‫تا‬ ‫کند‬
.‫را‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫خارجی‬ ‫منابع‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫داخلی‬ ‫منابع‬
‫یابش‬ ‫توسط‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫سیستم‬ ‫مزایای‬
1.‫مبت‬ ‫و‬ ‫یکپارچه‬ ‫سیستم‬)‫اینترانت‬ ‫چه‬ ‫اینترنت‬ ‫(چه‬ ‫وب‬ ‫بر‬ ‫نی‬
2.‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نیم‬ ‫یوزر‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دسترسی‬ ‫مدیریت‬‫م‬ ‫کتابخانه‬ ‫مدیر‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫یعنی‬ :‫را‬ ‫منابع‬ ‫یکسری‬ ‫یتواند‬‫پی‬ ‫آی‬ ‫بصورت‬ ‫سازمان‬ ‫کل‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫پسورد‬ ‫و‬ ‫یوزر‬ ‫تعریف‬ ‫بصورت‬ ‫دسترسی‬ ‫افراد‬ ‫یکسری‬ ‫برای‬
3.‫باشد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نهایت‬ ‫بی‬ ‫سیستم‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬
4.‫مجموعه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫واریز‬ ‫آیتم‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫دسترسی‬ ‫مدیریت‬‫است‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫سیستم‬ ‫تمام‬ ‫یا‬
5.‫تداخل‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫مدیران‬ ‫تعدد‬
6.‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫یابش‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫یکباره‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انبوه‬ ‫کردن‬ ‫واریز‬ ‫امکان‬‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫بسادگی‬ ‫کاربردی‬ ‫ی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫خاص‬
7.‫اخت‬ ‫کامال‬ ‫فیلدهای‬ ‫تولید‬ ‫امکان‬‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ )‫مشتری‬ ‫خود‬ ‫(توسط‬ ‫مشتری‬ ‫ی‬ ‫خواسته‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ها‬ ‫فراداده‬ ‫در‬ ‫صاصی‬‫فیلدها‬‫شوند‬ ‫تولید‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نهایت‬ ‫بی‬
8.‫به‬ ‫بستگی‬ ‫باشد‬ ‫شمار‬ ‫بی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫واریز‬ ‫تعداد‬‫منابع‬‫دار‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫یافته‬ ‫اختصاص‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬‫د‬
9.)‫سیستم‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫تزریق‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫فصول‬ ‫بصورت‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫یک‬ ‫(مثال‬ ‫شود‬ ‫پیسوت‬ ‫فایل‬ ‫نامحدودی‬ ‫تعداد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فراداده‬ ‫هر‬ ‫به‬
11.‫نیازها‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫ظاهر‬ ‫امکان‬
11.)‫سرچ‬ ‫تکست‬ ‫(فول‬ ‫منابع‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫سرچ‬ ‫امکان‬–‫نیاز‬‫دارد‬ ‫باالتر‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫به‬
12.‫ها‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نامحدود‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬‫مشتری‬ ‫ی‬
13.‫محتواها‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫داخلی‬ ‫صفحات‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬
14.)... ‫و‬ ‫استانداردها‬ ،‫(مجالت‬ ‫بسامد‬ ‫داری‬ ‫منابع‬ ‫برای‬ ‫آرشیو‬ ‫سیستم‬ ‫ساخت‬ ‫امکان‬
15.‫نتایج‬ ‫کردن‬ ‫فیلتر‬ ‫فیلدهای‬ ‫افزودن‬ ‫امکان‬‫انت‬ ‫آزادانه‬ ‫کامال‬ ‫بصورت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫(مشتری‬‫خ‬‫یک‬ ‫که‬ ‫نتایج‬ ‫فیلتر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫اب‬‫ی‬)‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫هایی‬ ‫شاخص‬ ‫چه‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬
16.)...‫و‬ ‫ها‬ ‫عکس‬ ،‫ها‬ ‫دیتاست‬ ،‫کتاب‬ ،‫صوت‬ ،‫اسالید‬ ،‫ویدئو‬ ،‫مجله‬ ،‫مقاله‬ ،‫نامه‬ ‫(پایان‬ ‫محتوایی‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫پذیرش‬ ‫قابلیت‬
17.‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫کامال‬ ‫ی‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫سرچ‬ ‫قابلیت‬
18.‫ساخت‬‫درون‬ ‫فرم‬‫کاربران‬ ‫خاص‬ ‫منابع‬ ‫سفارش‬ ‫جهت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬
19.‫قا‬‫و‬ ‫اکسل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫گرفتن‬ ‫خروجی‬ ‫بلیت‬RIS‫اف‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫دهی‬ ‫ارجاع‬ ‫قابلیت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫(جهت‬‫ز‬‫ا‬)‫پژوهشی‬ ‫مدیریت‬ ‫رهای‬
21.‫سا‬ ‫فعال‬ ‫امکان‬‫زی‬RSS‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫تازه‬ ‫منابع‬ ‫رسانی‬ ‫خبر‬ ‫برای‬
‫با‬‫اهنمایی‬‫ر‬‫و‬‫مشاوره‬‫هرگونه‬‫جهت‬
18101110190
.‫بگیرید‬‫تماس‬
PersianDspace.ir
YaBeSH.ir
‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫نمونه‬:
‫ایران‬ ‫فضایی‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ‫سازمانی‬ ‫آرشیو‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬‫دانشکده‬‫نفت‬‫آبادان‬
‫علمی‬ ‫مجالت‬ ‫سامانه‬-‫مپنا‬ ‫تجاری‬
‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫پایگاه‬
‫بیرجند‬
‫دانشگاه‬ ‫دیجیتال‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬‫عل‬‫وم‬
‫پزشکی‬‫گیالن‬
‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬:
‫عربی‬ ‫منابع‬ ‫استانداردها‬ ‫مهندسی‬ ‫منابع‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫تجاری‬ ‫علمی‬ ‫مجالت‬
‫ت‬‫یابش‬‫با‬‫ماس‬
09151105285
05136628301
EandD.ir@gmail.com
yabesh.ir
‫اطالعات‬‫فنی‬‫و‬‫بیشتر‬‫درباره‬‫ی‬‫دی‬‫اسپیس‬‫فارسی‬‫را‬‫در‬persiandspace.ir.‫بخوانید‬

Recommended

جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchersجعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchersYaBeSH KelassUp
 
Sciexplore 2017 سای اکسپلور
Sciexplore 2017 سای اکسپلورSciexplore 2017 سای اکسپلور
Sciexplore 2017 سای اکسپلورYaBeSH KelassUp
 
Library of basic science research institute
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research instituteNekoAtarzade
 
کلان داده کاربردها و چالش های آن
کلان داده کاربردها و چالش های آنکلان داده کاربردها و چالش های آن
کلان داده کاربردها و چالش های آنHamed Azizi
 
آموزش نرم افزار مندلی
آموزش نرم افزار مندلیآموزش نرم افزار مندلی
آموزش نرم افزار مندلیTabakhan54
 

More Related Content

What's hot

Library of the national institute of genetic engineering and biotechnology
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnologyLibrary of the national institute of genetic engineering and biotechnology
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnologymohadasfatemipour
 
آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی
آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامیآموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی
آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامیYahya Eyvazi
 
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمیScientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمیYaBeSH KelassUp
 
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامیپایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامیAli Mirarab
 
Herat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User ManualHerat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User ManualAbdul Rahman Sherzad
 
ارزیابی بانکهای اطلاعاتی
ارزیابی بانکهای اطلاعاتیارزیابی بانکهای اطلاعاتی
ارزیابی بانکهای اطلاعاتیShahid Beheshti University
 
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوسمعرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوسAidin Azari
 
آشنایی با کراس مارک
آشنایی با کراس مارکآشنایی با کراس مارک
آشنایی با کراس مارکAidin Azari
 
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت هاScientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت هاYaBeSH KelassUp
 
Ketabkhane takhsosi bargh
Ketabkhane takhsosi barghKetabkhane takhsosi bargh
Ketabkhane takhsosi barghnaegesminaei
 

What's hot (13)

Library of the national institute of genetic engineering and biotechnology
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnologyLibrary of the national institute of genetic engineering and biotechnology
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnology
 
آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی
آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامیآموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی
آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی
 
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمیScientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
 
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامیپایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی
 
Herat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User ManualHerat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User Manual
 
ارزیابی بانکهای اطلاعاتی
ارزیابی بانکهای اطلاعاتیارزیابی بانکهای اطلاعاتی
ارزیابی بانکهای اطلاعاتی
 
Text mining
Text miningText mining
Text mining
 
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوسمعرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
 
آشنایی با کراس مارک
آشنایی با کراس مارکآشنایی با کراس مارک
آشنایی با کراس مارک
 
CMS
CMSCMS
CMS
 
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت هاScientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
 
Open access journals workshop in IRANDOC
Open access journals workshop in IRANDOCOpen access journals workshop in IRANDOC
Open access journals workshop in IRANDOC
 
Ketabkhane takhsosi bargh
Ketabkhane takhsosi barghKetabkhane takhsosi bargh
Ketabkhane takhsosi bargh
 

Similar to Persian dspace

طراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریtarasad
 
Library of basic science research institute
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research instituteNekoAtarzade
 
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دوم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دومآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دوم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دومfaradars
 
برنامه تولید محتوا و ساخت عکس و چت با هوش مصنوعی فارسی زال
برنامه تولید محتوا و ساخت عکس و چت با هوش مصنوعی فارسی زالبرنامه تولید محتوا و ساخت عکس و چت با هوش مصنوعی فارسی زال
برنامه تولید محتوا و ساخت عکس و چت با هوش مصنوعی فارسی زالashkanzayeromali
 
تجارت الکترونبکی با opencart
تجارت الکترونبکی با opencartتجارت الکترونبکی با opencart
تجارت الکترونبکی با opencartYashar Esmaildokht
 
Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)danesh hamara
 
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬Yashar Esmaildokht
 
13940305-NetManagementOS_ver1.5
13940305-NetManagementOS_ver1.513940305-NetManagementOS_ver1.5
13940305-NetManagementOS_ver1.5Ehsan Khanahmadi
 
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle  نوشته مهندس اسمعیل دختOracle  نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دختYashar Esmaildokht
 
Science Direct Show2
Science Direct Show2Science Direct Show2
Science Direct Show2Saeid Nezareh
 
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docxAliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docxfahime aliaskari
 

Similar to Persian dspace (20)

طراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتری
 
Lug
LugLug
Lug
 
Library of basic science research institute
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research institute
 
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دوم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دومآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دوم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دوم
 
ips/ids
ips/idsips/ids
ips/ids
 
برنامه تولید محتوا و ساخت عکس و چت با هوش مصنوعی فارسی زال
برنامه تولید محتوا و ساخت عکس و چت با هوش مصنوعی فارسی زالبرنامه تولید محتوا و ساخت عکس و چت با هوش مصنوعی فارسی زال
برنامه تولید محتوا و ساخت عکس و چت با هوش مصنوعی فارسی زال
 
grid
gridgrid
grid
 
تجارت الکترونبکی با opencart
تجارت الکترونبکی با opencartتجارت الکترونبکی با opencart
تجارت الکترونبکی با opencart
 
Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)
 
Package management
Package managementPackage management
Package management
 
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
 
Supervisor
SupervisorSupervisor
Supervisor
 
virsh vmware
virsh vmwarevirsh vmware
virsh vmware
 
13940305-NetManagementOS_ver1.5
13940305-NetManagementOS_ver1.513940305-NetManagementOS_ver1.5
13940305-NetManagementOS_ver1.5
 
Beowolf
BeowolfBeowolf
Beowolf
 
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle  نوشته مهندس اسمعیل دختOracle  نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
 
Zfs and btrfs
Zfs and btrfsZfs and btrfs
Zfs and btrfs
 
Science Direct Show2
Science Direct Show2Science Direct Show2
Science Direct Show2
 
Rbdmap ceph realease 0.2
Rbdmap ceph realease 0.2Rbdmap ceph realease 0.2
Rbdmap ceph realease 0.2
 
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docxAliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
 

More from YaBeSH KelassUp

About library and information science startups
About library and information science startupsAbout library and information science startups
About library and information science startupsYaBeSH KelassUp
 
status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا...
 status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا... status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا...
status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا...YaBeSH KelassUp
 
15 best dissertation databases find thesis or dissertation
15 best dissertation databases find thesis or dissertation15 best dissertation databases find thesis or dissertation
15 best dissertation databases find thesis or dissertationYaBeSH KelassUp
 
Hack and security for libraries and librarians
Hack and security for libraries and librariansHack and security for libraries and librarians
Hack and security for libraries and librariansYaBeSH KelassUp
 
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران YaBeSH KelassUp
 
Top 11 research engine and bibliographic databases
Top 11 research engine and bibliographic databasesTop 11 research engine and bibliographic databases
Top 11 research engine and bibliographic databasesYaBeSH KelassUp
 
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گامTen steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گامYaBeSH KelassUp
 
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینس
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینسWos statistic || آمارهای وب آو ساینس
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینسYaBeSH KelassUp
 
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوس
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوسScopus statistic || آمارهای اسکوپوس
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوسYaBeSH KelassUp
 

More from YaBeSH KelassUp (16)

About library and information science startups
About library and information science startupsAbout library and information science startups
About library and information science startups
 
status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا...
 status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا... status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا...
status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا...
 
Data librarian
Data librarianData librarian
Data librarian
 
Ebooks find in 10 steps
Ebooks find in 10 stepsEbooks find in 10 steps
Ebooks find in 10 steps
 
15 best dissertation databases find thesis or dissertation
15 best dissertation databases find thesis or dissertation15 best dissertation databases find thesis or dissertation
15 best dissertation databases find thesis or dissertation
 
About persian dspace.ir
About persian dspace.irAbout persian dspace.ir
About persian dspace.ir
 
50skills
50skills50skills
50skills
 
15skills
15skills15skills
15skills
 
Hack and security for libraries and librarians
Hack and security for libraries and librariansHack and security for libraries and librarians
Hack and security for libraries and librarians
 
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
 
Top 11 research engine and bibliographic databases
Top 11 research engine and bibliographic databasesTop 11 research engine and bibliographic databases
Top 11 research engine and bibliographic databases
 
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گامTen steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
 
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینس
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینسWos statistic || آمارهای وب آو ساینس
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینس
 
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوس
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوسScopus statistic || آمارهای اسکوپوس
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوس
 
بوم جستجو 2.0
بوم جستجو 2.0بوم جستجو 2.0
بوم جستجو 2.0
 
Research 2.0
Research 2.0Research 2.0
Research 2.0
 

Persian dspace

  • 1. ‫کنید‬‫حساب‬‫ما‬‫ی‬‫تجربه‬‫و‬‫تخصص‬‫روی‬‫انید‬‫و‬‫ت‬‫می‬‫دیجیتال‬‫ی‬‫کتابخانه‬‫نیز‬‫و‬‫سازمانی‬،‫انشگاهی‬‫د‬‫منابع‬‫مدیریت‬‫قوی‬‫ی‬‫سامانه‬‫یک‬‫اشتن‬‫د‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬. 1)‫دانشگاه‬ ‫(انتشارات‬ ‫منابع‬ ‫.مخزن‬ 1.1‫ها‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ 1.1‫دانشگاه‬ ‫مجالت‬ 1.1‫پژوهشگران‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫مقاالت‬ 1.1‫کتاب‬‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫های‬ 1.1‫اسالیدها‬‫وفیلم‬‫های‬‫درسی‬‫و‬‫آزمایشگاهی‬ 1.1‫دیتاست‬‫های‬‫آزمایشگاهی‬
  • 2. 1‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬ . 1.1)‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اطالعاتی(دقیقا‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ 1.1‫غی‬ ‫و‬ ‫التین‬ ‫کتابی‬ ‫منابع‬‫دیگر‬ ‫های‬ ‫فرمت‬ ‫و‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ره‬ 1.1‫تاکنون‬ ‫دانشگاه‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫مقاالت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫مقاالت‬ 1.1.... ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ، ‫استانداردها‬ : ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫عالی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫تأثیرگذار‬ ‫وبومتریک‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫منابع‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫اسکالر‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫عالی‬ ‫شدن‬ ‫ایندکس‬ )‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫ارتقاء‬ ‫باید‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫فقط‬ ‫است‬ ‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫افزار‬ ‫(نرم‬ ‫منابع‬ ‫نامحدود‬ ‫تعداد‬ ‫ج‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫المان‬ ‫کردن‬ ‫فیلتر‬ ‫قابلیت‬‫ستجو‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫کاربرد‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫قابلیتهای‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫کلی‬ ‫بصورت‬ ‫باش‬ ‫می‬ ‫سازمانی‬ ‫و‬ ‫دانشگاهی‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فرمت‬ ‫پذیرش‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ،‫د‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫بسیار‬ ‫کاربرپسند‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫کاربری‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫هم‬ ‫دانشگاه‬ ‫تا‬ ‫کند‬ .‫را‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫خارجی‬ ‫منابع‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫داخلی‬ ‫منابع‬
  • 3. ‫یابش‬ ‫توسط‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫سیستم‬ ‫مزایای‬ 1.‫مبت‬ ‫و‬ ‫یکپارچه‬ ‫سیستم‬)‫اینترانت‬ ‫چه‬ ‫اینترنت‬ ‫(چه‬ ‫وب‬ ‫بر‬ ‫نی‬ 2.‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نیم‬ ‫یوزر‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دسترسی‬ ‫مدیریت‬‫م‬ ‫کتابخانه‬ ‫مدیر‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫یعنی‬ :‫را‬ ‫منابع‬ ‫یکسری‬ ‫یتواند‬‫پی‬ ‫آی‬ ‫بصورت‬ ‫سازمان‬ ‫کل‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫پسورد‬ ‫و‬ ‫یوزر‬ ‫تعریف‬ ‫بصورت‬ ‫دسترسی‬ ‫افراد‬ ‫یکسری‬ ‫برای‬ 3.‫باشد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نهایت‬ ‫بی‬ ‫سیستم‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ 4.‫مجموعه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫واریز‬ ‫آیتم‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫دسترسی‬ ‫مدیریت‬‫است‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫سیستم‬ ‫تمام‬ ‫یا‬ 5.‫تداخل‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫مدیران‬ ‫تعدد‬ 6.‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫یابش‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫یکباره‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انبوه‬ ‫کردن‬ ‫واریز‬ ‫امکان‬‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫بسادگی‬ ‫کاربردی‬ ‫ی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫خاص‬ 7.‫اخت‬ ‫کامال‬ ‫فیلدهای‬ ‫تولید‬ ‫امکان‬‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ )‫مشتری‬ ‫خود‬ ‫(توسط‬ ‫مشتری‬ ‫ی‬ ‫خواسته‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ها‬ ‫فراداده‬ ‫در‬ ‫صاصی‬‫فیلدها‬‫شوند‬ ‫تولید‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نهایت‬ ‫بی‬ 8.‫به‬ ‫بستگی‬ ‫باشد‬ ‫شمار‬ ‫بی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫واریز‬ ‫تعداد‬‫منابع‬‫دار‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫یافته‬ ‫اختصاص‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬‫د‬ 9.)‫سیستم‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫تزریق‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫فصول‬ ‫بصورت‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫یک‬ ‫(مثال‬ ‫شود‬ ‫پیسوت‬ ‫فایل‬ ‫نامحدودی‬ ‫تعداد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فراداده‬ ‫هر‬ ‫به‬ 11.‫نیازها‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫ظاهر‬ ‫امکان‬ 11.)‫سرچ‬ ‫تکست‬ ‫(فول‬ ‫منابع‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫سرچ‬ ‫امکان‬–‫نیاز‬‫دارد‬ ‫باالتر‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫به‬ 12.‫ها‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نامحدود‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬‫مشتری‬ ‫ی‬ 13.‫محتواها‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫داخلی‬ ‫صفحات‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ 14.)... ‫و‬ ‫استانداردها‬ ،‫(مجالت‬ ‫بسامد‬ ‫داری‬ ‫منابع‬ ‫برای‬ ‫آرشیو‬ ‫سیستم‬ ‫ساخت‬ ‫امکان‬ 15.‫نتایج‬ ‫کردن‬ ‫فیلتر‬ ‫فیلدهای‬ ‫افزودن‬ ‫امکان‬‫انت‬ ‫آزادانه‬ ‫کامال‬ ‫بصورت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫(مشتری‬‫خ‬‫یک‬ ‫که‬ ‫نتایج‬ ‫فیلتر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫اب‬‫ی‬)‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫هایی‬ ‫شاخص‬ ‫چه‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ 16.)...‫و‬ ‫ها‬ ‫عکس‬ ،‫ها‬ ‫دیتاست‬ ،‫کتاب‬ ،‫صوت‬ ،‫اسالید‬ ،‫ویدئو‬ ،‫مجله‬ ،‫مقاله‬ ،‫نامه‬ ‫(پایان‬ ‫محتوایی‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫پذیرش‬ ‫قابلیت‬ 17.‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫کامال‬ ‫ی‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫سرچ‬ ‫قابلیت‬ 18.‫ساخت‬‫درون‬ ‫فرم‬‫کاربران‬ ‫خاص‬ ‫منابع‬ ‫سفارش‬ ‫جهت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ 19.‫قا‬‫و‬ ‫اکسل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫گرفتن‬ ‫خروجی‬ ‫بلیت‬RIS‫اف‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫دهی‬ ‫ارجاع‬ ‫قابلیت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫(جهت‬‫ز‬‫ا‬)‫پژوهشی‬ ‫مدیریت‬ ‫رهای‬ 21.‫سا‬ ‫فعال‬ ‫امکان‬‫زی‬RSS‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫تازه‬ ‫منابع‬ ‫رسانی‬ ‫خبر‬ ‫برای‬ ‫با‬‫اهنمایی‬‫ر‬‫و‬‫مشاوره‬‫هرگونه‬‫جهت‬ 18101110190 .‫بگیرید‬‫تماس‬ PersianDspace.ir YaBeSH.ir
  • 4. ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫نمونه‬: ‫ایران‬ ‫فضایی‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ‫سازمانی‬ ‫آرشیو‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬‫دانشکده‬‫نفت‬‫آبادان‬ ‫علمی‬ ‫مجالت‬ ‫سامانه‬-‫مپنا‬ ‫تجاری‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫پایگاه‬ ‫بیرجند‬ ‫دانشگاه‬ ‫دیجیتال‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬‫عل‬‫وم‬ ‫پزشکی‬‫گیالن‬
  • 5. ‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬: ‫عربی‬ ‫منابع‬ ‫استانداردها‬ ‫مهندسی‬ ‫منابع‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫تجاری‬ ‫علمی‬ ‫مجالت‬ ‫ت‬‫یابش‬‫با‬‫ماس‬ 09151105285 05136628301 EandD.ir@gmail.com yabesh.ir ‫اطالعات‬‫فنی‬‫و‬‫بیشتر‬‫درباره‬‫ی‬‫دی‬‫اسپیس‬‫فارسی‬‫را‬‫در‬persiandspace.ir.‫بخوانید‬