SlideShare a Scribd company logo

سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه

پاورپوینت جلسه چهاردهم سیستمهای اطلاعات مدیریت، براساس کتاب کنت لاودن

1 of 13
Download to read offline
‫چهاردهم‬ ‫فصل‬
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
1
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اهمیت‬
•‫یا‬ ‫بوده‬ ‫ناموفق‬ ‫خود‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سیستم‬ ‫اگر‬
،‫باشد‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫آن‬ ‫ایجاد‬ ‫هزینه‬
‫برای‬ ‫منفعتی‬ ‫هیچ‬ ‫آنها‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬
‫برای‬ ‫که‬ ‫مشکلی‬ ‫حل‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫سازمان‬
‫بود‬ ‫نخواهد‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫آن‬ ‫رفع‬.
•‫هماهنگی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مدیریت‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫جدید‬ ‫سیستم‬ ‫ایجاد‬
‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عامل‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫شیوه‬ ‫شود؛‬ ‫انجام‬ ‫کافی‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫آن‬ ‫نتایج‬.
•‫ی‬‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫دانش‬ ‫داشتن‬‫های‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫سیستمهای‬
‫بسزایی‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫شکست‬ ‫یا‬ ‫موفقیت‬ ‫دالیل‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬
‫است‬ ‫برخوردار‬.
‫سیستمها‬ ‫شکست‬ ‫و‬ ‫ناتمام‬ ‫های‬‫پروژه‬
•‫سیستم‬ ‫تولید‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬‫مناسب‬ ‫مدیریت‬ ‫بدون‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫منجر‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫زیر‬ ‫نتایج‬:
.1‫شده‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫بودجه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫های‬‫هزینه‬
.2‫غیرمنتظره‬ ‫زمانی‬ ‫لغزش‬
.3‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫فنی‬ ‫کارایی‬
.4‫شده‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫منافع‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬.
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اهداف‬
•‫پروژه‬:‫برای‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫ای‬‫دنباله‬
‫مشخص‬ ‫تجاری‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
•‫پروژه‬ ‫مدیریت‬:‫و‬ ‫ابزارها‬ ،‫مهارتها‬ ،‫دانش‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬
‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫تکنیکهای‬‫اهداف‬‫در‬ ‫پروژه‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬
‫محدوده‬‫بودجه‬‫و‬‫زمان‬‫شده‬ ‫تعیین‬.
•‫ارزیابی‬ ،‫کارها‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫شامل‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫فعالیتهای‬
‫سازماندهی‬ ،‫کارها‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫برآورد‬ ،‫خطر‬
،‫وظایف‬ ‫تخصیص‬ ،‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫کسب‬ ،‫کارها‬
‫پیشرفت‬ ‫گزارش‬ ‫دریافت‬ ،‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫کنترل‬ ،‫فعالیتها‬ ‫هدایت‬
‫نتایج‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬.
•‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اصلی‬ ‫متغیر‬ ‫پنج‬:
.1‫محدوده‬:‫شود‬ ‫انجام‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬
‫شود‬ ‫انجام‬ ‫نباید‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬ ‫و‬.
.2‫زمان‬:‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫میزان‬
.3‫هزینه‬:‫محیط‬ ،‫افزار‬‫نرم‬ ،‫افزار‬‫سخت‬ ،‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫هزینه‬
‫و‬ ‫کار‬...
.4‫کیفیت‬:‫چه‬ ‫تا‬ ‫نهایی‬ ‫نتیجه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شاخصی‬
‫برآورده‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫مدیریت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫اهداف‬ ‫اندازه‬
‫سازد‬‫می‬.
.5‫خطر‬:‫کنند‬‫می‬ ‫تهدید‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫که‬ ‫ای‬‫بالقوه‬ ‫مشکالت‬.
‫پروژه‬ ‫انتخاب‬
•‫با‬ ‫خود‬ ‫کارایی‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫معموال‬ ‫ها‬‫شرکت‬
‫شوند‬‫می‬ ‫روبرو‬ ‫متفاوتی‬ ‫و‬ ‫متعدد‬ ‫پروژه‬ ‫پیشنهادهای‬.
•‫را‬ ‫هایی‬‫پروژه‬ ،‫پیشنهادها‬ ‫ی‬‫مجموعه‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫سازمانها‬
‫که‬ ‫کنند‬ ‫انتخاب‬‫منافع‬ ‫بیشترین‬‫همراه‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫باشند‬ ‫داشته‬.

Recommended

سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیریYashar Gorgani
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانیسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانیYashar Gorgani
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتیYashar Gorgani
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروز
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروزسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروز
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروزYashar Gorgani
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سوم: سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها و استراتژی‌ها
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سوم: سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها و استراتژی‌هاسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سوم: سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها و استراتژی‌ها
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سوم: سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها و استراتژی‌هاYashar Gorgani
 
Tasmimgiri(demo)(madsg.com)
Tasmimgiri(demo)(madsg.com)Tasmimgiri(demo)(madsg.com)
Tasmimgiri(demo)(madsg.com)reyhaneh akbari
 
طرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیطرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیAli Reza Hashemi Nekoo
 
طرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیطرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیAli Reza Hashemi Nekoo
 

More Related Content

Similar to سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه

Information Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianSoheil Akbarzade
 
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهAmir Darajeh
 
Persian Document ITBSC
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSCHamideh Iraj
 
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachRisk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachAlireza Chalekaee
 
Software Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overviewSoftware Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overviewsoftwareacademy
 
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»همکاران سیستم
 
strategic cost leadership management
 strategic cost leadership management strategic cost leadership management
strategic cost leadership managementAli Reza Bakhshi
 
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...Muhibullah Aman
 
Introduction to Risk management
Introduction to Risk managementIntroduction to Risk management
Introduction to Risk managementKianoosh Alesheikh
 
Modiriatamalkardchist
ModiriatamalkardchistModiriatamalkardchist
ModiriatamalkardchistReza Maleki
 
Customer relationship management
Customer relationship managementCustomer relationship management
Customer relationship managementamir mehdi ghane
 

Similar to سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه (20)

Information Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management Persian
 
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
 
Biz dev presentation 4
Biz dev presentation 4Biz dev presentation 4
Biz dev presentation 4
 
Persian Document ITBSC
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSC
 
Msf Project Managment 2006 Part 2
Msf Project Managment 2006  Part 2Msf Project Managment 2006  Part 2
Msf Project Managment 2006 Part 2
 
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachRisk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach
 
last cost eng.
last cost eng.last cost eng.
last cost eng.
 
Introduction to CRM
Introduction to CRMIntroduction to CRM
Introduction to CRM
 
Pre-Implementation
Pre-ImplementationPre-Implementation
Pre-Implementation
 
Software Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overviewSoftware Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overview
 
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
 
Biz dev presentation 2
Biz dev presentation 2Biz dev presentation 2
Biz dev presentation 2
 
مدیریت کیفیت داده
مدیریت کیفیت دادهمدیریت کیفیت داده
مدیریت کیفیت داده
 
Internal assessment
Internal assessmentInternal assessment
Internal assessment
 
strategic cost leadership management
 strategic cost leadership management strategic cost leadership management
strategic cost leadership management
 
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
 
Introduction to Risk management
Introduction to Risk managementIntroduction to Risk management
Introduction to Risk management
 
Modiriatamalkardchist
ModiriatamalkardchistModiriatamalkardchist
Modiriatamalkardchist
 
Csp criteria
Csp  criteriaCsp  criteria
Csp criteria
 
Customer relationship management
Customer relationship managementCustomer relationship management
Customer relationship management
 

سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه

 • 2. ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اهمیت‬ •‫یا‬ ‫بوده‬ ‫ناموفق‬ ‫خود‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سیستم‬ ‫اگر‬ ،‫باشد‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫آن‬ ‫ایجاد‬ ‫هزینه‬ ‫برای‬ ‫منفعتی‬ ‫هیچ‬ ‫آنها‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مشکلی‬ ‫حل‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫بود‬ ‫نخواهد‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫آن‬ ‫رفع‬. •‫هماهنگی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مدیریت‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫جدید‬ ‫سیستم‬ ‫ایجاد‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عامل‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫شیوه‬ ‫شود؛‬ ‫انجام‬ ‫کافی‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫آن‬ ‫نتایج‬. •‫ی‬‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫دانش‬ ‫داشتن‬‫های‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫سیستمهای‬ ‫بسزایی‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫شکست‬ ‫یا‬ ‫موفقیت‬ ‫دالیل‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬.
 • 3. ‫سیستمها‬ ‫شکست‬ ‫و‬ ‫ناتمام‬ ‫های‬‫پروژه‬ •‫سیستم‬ ‫تولید‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬‫مناسب‬ ‫مدیریت‬ ‫بدون‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫زیر‬ ‫نتایج‬: .1‫شده‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫بودجه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫های‬‫هزینه‬ .2‫غیرمنتظره‬ ‫زمانی‬ ‫لغزش‬ .3‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫فنی‬ ‫کارایی‬ .4‫شده‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫منافع‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬.
 • 4. ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اهداف‬ •‫پروژه‬:‫برای‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫ای‬‫دنباله‬ ‫مشخص‬ ‫تجاری‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ •‫پروژه‬ ‫مدیریت‬:‫و‬ ‫ابزارها‬ ،‫مهارتها‬ ،‫دانش‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫تکنیکهای‬‫اهداف‬‫در‬ ‫پروژه‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫محدوده‬‫بودجه‬‫و‬‫زمان‬‫شده‬ ‫تعیین‬. •‫ارزیابی‬ ،‫کارها‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫شامل‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫فعالیتهای‬ ‫سازماندهی‬ ،‫کارها‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫برآورد‬ ،‫خطر‬ ،‫وظایف‬ ‫تخصیص‬ ،‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫کسب‬ ،‫کارها‬ ‫پیشرفت‬ ‫گزارش‬ ‫دریافت‬ ،‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫کنترل‬ ،‫فعالیتها‬ ‫هدایت‬ ‫نتایج‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬.
 • 5. •‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اصلی‬ ‫متغیر‬ ‫پنج‬: .1‫محدوده‬:‫شود‬ ‫انجام‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫نباید‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬ ‫و‬. .2‫زمان‬:‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫میزان‬ .3‫هزینه‬:‫محیط‬ ،‫افزار‬‫نرم‬ ،‫افزار‬‫سخت‬ ،‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫کار‬... .4‫کیفیت‬:‫چه‬ ‫تا‬ ‫نهایی‬ ‫نتیجه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شاخصی‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫مدیریت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫اهداف‬ ‫اندازه‬ ‫سازد‬‫می‬. .5‫خطر‬:‫کنند‬‫می‬ ‫تهدید‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫که‬ ‫ای‬‫بالقوه‬ ‫مشکالت‬.
 • 6. ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ •‫با‬ ‫خود‬ ‫کارایی‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫معموال‬ ‫ها‬‫شرکت‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫روبرو‬ ‫متفاوتی‬ ‫و‬ ‫متعدد‬ ‫پروژه‬ ‫پیشنهادهای‬. •‫را‬ ‫هایی‬‫پروژه‬ ،‫پیشنهادها‬ ‫ی‬‫مجموعه‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫سازمانها‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫انتخاب‬‫منافع‬ ‫بیشترین‬‫همراه‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬.
 • 7. ‫سازمان‬ ‫تجاری‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سیستمهای‬ ‫طرح‬ •‫ارزش‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سیستمهای‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫سازمانها‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اطالعاتی‬ ‫هایی‬‫سیستم‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫نیازمند‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫سطح‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پشتیبانی‬ ‫آنها‬ ‫تجاری‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫استراتژیک‬ ‫سیستمهای‬. •،‫سیستم‬ ‫تولید‬ ‫گیری‬‫جهت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫نقشه‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫سیستم‬ ‫موقعیت‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫نهفته‬ ‫منطق‬‫جدید‬ ‫سیستمهای‬ ،‫فعلی‬ ‫های‬ ‫را‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫برنامه‬ ،‫مدیریت‬ ‫استراتژی‬ ،‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬. •‫نشان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫درمورد‬ ‫ای‬‫بیانیه‬ ‫شامل‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫دهد‬‫می‬: •‫خواهد‬ ‫پشتیبانی‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کرد‬.
 • 8. ‫اطالعاتی‬ ‫سیستمهای‬ ‫تجاری‬ ‫ارزش‬ •‫پشتیبانی‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژیک‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ،‫سازد‬ ‫برآورده‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫اطالعاتی‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫نیازمند‬. •‫مسئله‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مالی‬ ‫منظر‬ ‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫ارزش‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫بازدهی‬‫است‬. •‫برای‬ ‫تولید‬ ‫گسترش‬ ‫سازمانها‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫تجهیزات‬ ‫سازی‬‫نوین‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫تقاضای‬ ‫سازی‬‫برآورده‬ ‫هاست‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫تولید‬. •‫مدلهای‬‫ای‬‫سرمایه‬ ‫بندی‬‫بودجه‬‫هستند‬ ‫متعددی‬ ‫تکنیکهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫ارزش‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مدت‬ ‫بلندت‬.
 • 9. •‫های‬‫پروژه‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫سرمایه‬ ‫بندی‬‫بودجه‬ ‫اصلی‬ ‫مدلهای‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬: •‫بازپرداخت‬ ‫روش‬:‫بازپرداخت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫ی‬‫محاسبه‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫بازپرداخت‬ ‫سالهای‬ ‫تعداد‬=‫ساالنه‬ ‫ورودی‬ ‫نقدی‬ ‫جریان‬/ ‫اصلی‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ •‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫نرخ‬(ROI):‫از‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫درآمد‬ ‫از‬ ‫برآوردی‬ ‫پروژه‬ ‫خالص‬ ‫سود‬=‫مفید‬ ‫عمر‬( /‫استهالک‬–‫کل‬ ‫هزینه‬–‫کل‬ ‫سود‬) ‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫نرخ‬=‫اولیه‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫کل‬/‫خالص‬ ‫سود‬ •‫فعلی‬ ‫خالص‬ ‫ارزش‬:‫عایدی‬ ‫و‬ ‫سپرده‬ ‫با‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫مقایسه‬ ‫آینده‬ ‫فعلی‬ ‫خالص‬ ‫ارزش‬=‫اولیه‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫هزینه‬–‫فعلی‬ ‫ارزش‬
 • 10. ‫پروژه‬ ‫خطرات‬ ‫مدیریت‬ •‫کنند‬‫می‬ ‫تهدید‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫که‬ ‫ای‬‫بالقوه‬ ‫مشکالت‬. •‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫متاثر‬ ‫پروژه‬ ‫خطر‬ ‫سطح‬: ‫پروژه‬ ‫اندازه‬:‫باشد‬ ‫بزرگتر‬ ‫پروژه‬ ‫چه‬ ‫هر‬–،‫افراد‬ ،‫پول‬ ‫متاثر‬ ‫واحدهای‬ ‫تعداد‬ ،‫تیم‬ ‫اندازه‬–‫خواهد‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫ریسک‬ ‫بود‬. ‫پروژه‬ ‫ساختار‬:،‫هستند‬ ‫سرراست‬ ‫و‬ ‫شفاف‬ ‫ساختمند‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫کرد؛‬ ‫تعریف‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫های‬‫خروجی‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫خود‬ ‫عقیده‬ ‫اینکه‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ،‫خواهند‬‫می‬ ‫چه‬ ‫دانند‬‫می‬ ‫کاربران‬ ‫است‬ ‫صفر‬ ‫تقریبا‬ ‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫را‬.‫بسیار‬ ‫ریسک‬ ‫هایی‬‫پروژه‬ ‫چنین‬ ‫تعریف‬ ‫آنها‬ ‫های‬‫نیازمندی‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫هایی‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کمتری‬ ‫هستند‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫دائما‬ ‫و‬ ‫نشده‬. ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫تجربه‬:‫واحد‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اگر‬
 • 11. ‫رسمی‬ ‫کنترل‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ •‫برای‬ ‫رسمی‬ ‫کنترل‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫ابزارهای‬ ‫به‬ ‫مناسبی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مستندسازی‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫کار‬. •‫گانت‬ ‫نمودار‬‫هر‬ ‫اتمام‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫تاریخهای‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یک‬. •‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫بندی‬‫زمان‬ ‫نمایانگر‬ ‫بصری‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫گانت‬ ‫نمودار‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫ایجاد‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫وظایف‬ ‫آنهاست‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬. •‫افقی‬ ‫خط‬‫پاره‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫آن‬ ‫طول‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نمایش‬ ‫است‬ ‫مربوطه‬ ‫وظیفه‬ ‫انجام‬. •‫تاخیر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫ی‬‫نحوه‬ ،‫وظایف‬ ‫بین‬ ‫وابستگی‬ ‫گانت‬ ‫نمودار‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫وظایف‬ ‫اجرای‬ ‫ترکیب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وظایف‬ ‫سایر‬ ‫بر‬ ‫وظیفه‬ ‫یک‬