SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
1
‫کارت‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫برای‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬
IT Balanced Scorecard
‫ایرج‬ ‫حمیده‬
about.me/HamidehIraj
‫خواه‬ ‫نجفی‬ ‫سحر‬
‫چکیده‬
‫برای‬ ‫که‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫سازمانها‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫فعالیتهای‬ ‫سنجش‬‫بار‬ ‫نخستین‬
‫در‬‫دهه‬0991‫شد‬ ‫معرفی‬،‫می‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابزارهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫انجام‬ ‫برای‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬‫الزم‬ ‫کاری‬ ‫چنین‬‫درک‬ ‫است‬
‫سفارشی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بتوانیم‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫منطق‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫درستی‬
.‫کنیم‬‫دی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬.‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫دی‬
1-‫معرفی‬‫کارت‬‫متوازن‬ ‫امتیازی‬
‫دهه‬ ‫در‬ ‫نورتون‬ ‫و‬ ‫کاپالن‬1991‫مفهوم‬‫کارت‬‫شاخص‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫نباید‬ ‫سازمان‬ ‫ارزیابی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫ایده‬ .‫کردند‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬‫مالی‬ ‫های‬
.‫بگیرد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫نوآوری‬ ‫توان‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫فرایندهای‬ ،‫مشریان‬ ‫رضایت‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫این‬‫جام‬ ‫درک‬ ‫که‬ ‫کند‬‫از‬ ‫را‬ ‫عی‬
.‫آورند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫الیه‬ ‫سه‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫جنبه‬ ‫چهار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬:‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ای‬
1.‫ماموریت‬
2.‫(تولید‬ ‫اهداف‬‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫محصوالت‬)
3.‫شاخص‬‫ها‬)‫جدید‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫مالی‬ ‫گردش‬ ‫(درصد‬
(Van Grembergen, Saull,&De Haes, 2014)
2
2-‫معرفی‬‫کارت‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫برای‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫بروگن‬ ‫فان‬ ‫و‬ ‫گرمبرگن‬ ‫فان‬1991‫روش‬ ‫یک‬ITBSC‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ‫تعالی‬ ،‫محوری‬ ‫آینده‬ ،‫محوری‬ ‫مشتری‬ ‫جنبه‬ ‫چهار‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫طراحی‬
‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬.‫گرفت‬‫واحد‬ ‫که‬ ‫داشتند‬ ‫اعتقاد‬ ‫آنها‬IT‫ده‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫سنجش‬ ‫بنابراین‬ ‫است‬ ‫داخلی‬ ‫نده‬IT.‫باشد‬‫این‬
‫می‬ ‫تعریف‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جنبه‬ ‫چهار‬:‫شوند‬
‫محوری‬ ‫مشتری‬:‫از‬ ‫کاربر‬ ‫ارزیابی‬IT.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬
‫محوری‬ ‫آینده‬:‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬IT‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫در‬.‫دهد‬
‫عملیاتی‬ ‫تعالی‬:‫در‬ ‫شده‬ ‫بکارگرفته‬ ‫فرایندهای‬IT‫نرم‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫افزارها‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشارکت‬:‫سرمایه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ارزشی‬‫در‬ ‫گذاری‬IT.‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬
‫الیه‬ ‫سه‬ ‫ساختار‬‫ای‬‫روش‬ ‫این‬:‫است‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫مهم‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ITBSC‫شاخص‬ ‫بین‬ ‫معلولی‬ ‫و‬ ‫علت‬ ‫روابط‬.‫هاست‬‫پرسنل‬ ‫هرچه‬ ‫مثال‬ ‫برای‬IT‫سیستم‬ ، )‫محوری‬ ‫آینده‬ ( ‫ببینند‬ ‫آموزش‬ ‫وبهتر‬ ‫بیشتر‬
‫می‬ ‫طراحی‬ ‫بهتری‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫ها‬‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ، )‫عملیاتی‬ ‫(تعالی‬ ‫شوند‬IT‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫ارزش‬ ‫تولید‬ ‫در‬‫کسب‬ ‫مشارکت‬ ( ‫شود‬‫و‬
‫ک‬ ‫طور‬ ‫همان‬ )‫کار‬:‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫ه‬
‫بین‬ ‫رابطه‬ITBSC‫و‬BSC.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬‫هم‬ITBSC‫هم‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ITBSC‫توانمندسازهای‬ ‫عملیات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ITBSC
‫خود‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫استراتژیک‬ITBSC‫برای‬ ‫توانمندسازی‬ ‫استراتژیک‬BSC.‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
3
(Van Grembergen, Saull& ,De Haes, 2014)
3-‫ضرورت‬‫استفاده‬‫از‬IT BSC
‫مدیران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫دهه‬ ‫در‬IT‫سمت‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬IT‫با‬ ‫باید‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫یک‬
.‫شود‬ ‫همسو‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫سازمانها‬ ‫اتکای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫شتاب‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬
‫واحد‬IT.‫است‬ ‫شده‬ ‫بیشتر‬‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫از‬ ‫ارزش‬ ‫کسب‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫بنابراین‬IT.‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تمرکز‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫ریسکهای‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬
‫دهه‬ ‫از‬1911‫فناوری‬ ‫سنجش‬‫شاخص‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬.‫شد‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫ابعاد‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫مالی‬ ‫های‬
(The IT Balanced Scorecard: A Roadmap to Effective Governance of a Shared Services IT Organization, 2000)
(Keyes, 2005)
4-‫در‬ ‫مشترک‬ ‫ساختاری‬ ‫ویژگیهای‬IT BSC‫مختلف‬ ‫های‬
‫مدیران‬ ‫شورای‬IT‫سال‬ ‫در‬2113‫بر‬ ‫مروری‬ITBSC:‫است‬ ‫مشترک‬ ‫زیر‬ ‫ساختاری‬ ‫ویژگی‬ ‫شش‬ ‫آنها‬ ‫ترین‬ ‫پیشرفته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫موجود‬ ‫های‬
1.‫سادگی‬‫در‬‫نمایش‬‫و‬‫ارائه‬:‫با‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اسکورکاردها‬ ‫بهترین‬11‫تا‬21‫آمده‬ ‫شاخص‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫غیرفنی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬.‫اند‬
2.‫ارتباطات‬‫مشخص‬‫با‬‫استراتژی‬‫فناوری‬‫اطالعات‬:‫باشد‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫استراتژیک‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫اسکورکارد‬‫و‬‫پیگیری‬ ‫به‬
.‫کند‬ ‫کمک‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کلیدی‬ ‫اهداف‬ ‫در‬ ‫پیشرفت‬
3.‫تع‬‫هد‬‫مدیریت‬:‫هم‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬ ‫هم‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مشارکنت‬ ‫اسکورکارد‬ ‫تدوین‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬
.‫آن‬ ‫نگهداشت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫هم‬
4.‫تعریف‬‫شاخصهایی‬‫که‬‫در‬‫سطح‬‫سازمان‬‫استاندارد‬‫شده‬‫باشد‬:‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫جمعی‬ ‫توافق‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫روی‬
‫باشد‬.
5.‫قابلیت‬‫جزئی‬‫شدن‬(Drill-Down)‫روی‬‫شاخص‬‫ها‬‫و‬‫رسیدن‬‫به‬‫شاخص‬‫های‬‫رده‬‫پایین‬‫تر‬:‫باالی‬ ‫سطح‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬
‫ب‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫ریزشدن‬ ‫قابلیت‬ ‫اید‬‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫تر‬‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫روندها‬.‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫تر‬
6.‫مرتبط‬‫بودن‬‫با‬‫حقوق‬‫و‬‫دستمزد‬‫مدیران‬:‫دستمزد‬ ‫و‬ ‫حقوق‬.‫باشد‬ ‫مرتبط‬ ‫آنها‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫مدیران‬
‫همچنین‬5:‫گرفتند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫گروه‬
1.‫مالی‬ ‫عملکرد‬:‫هزینه‬‫های‬IT‫پروژه‬ ‫پیشرفت‬ ،‫سرویس‬ ‫سطح‬ ‫قالب‬ ‫در‬‫غیره‬ ‫و‬ ‫ها‬
2.‫پروژه‬ ‫عملکرد‬:‫شاخص‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مثالی‬‫می‬ ‫ها‬‫سرمایه‬ ‫از‬ ‫درصدی‬ ‫تواند‬‫گذاری‬‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬IT‫از‬ ‫درصدی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫منتهی‬ ‫درآمد‬ ‫به‬ ‫که‬
‫سرمایه‬‫خدمات‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫در‬ ‫گذاری‬IT.‫است‬ ‫شده‬ ‫منجر‬
3.‫عملیاتی‬ ‫عملکرد‬:‫شاخص‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬ ‫بجای‬‫شاخص‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫روزانه‬ ‫عملیات‬ ‫های‬‫محور‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫خالصه‬ ‫های‬‫قابل‬ ‫مثل‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬‫یت‬
‫یا‬ ‫عملیات‬ ‫پیک‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫دسترسی‬uptime.‫کلیدی‬ ‫فرایندهای‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫سرورها‬
4.‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬:‫شاخص‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬‫در‬ ‫انسانی‬ ‫سرمایه‬ ‫مدیریت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ها‬IT‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫نگهداشت‬ ،‫کارکنان‬ ‫رضایت‬ ‫مثل‬ ‫است‬
‫واحد‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫جذابیت‬IT‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫پتانسیل‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬ ‫نگهداشت‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫شاخص‬ .‫کار‬ ‫جویندگان‬ ‫برای‬‫استفاد‬ ‫مورد‬ ‫قسمت‬ ‫این‬‫قرار‬ ‫ه‬
.‫گیرد‬
4
5.‫کاربران‬ ‫رضایت‬:.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫بازخورد‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫شاخص‬
‫کنندگان‬ ‫پیاده‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫و‬ITBSC:‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫شاخص‬ ‫گروه‬ ‫دو‬
1.‫اطالعات‬ ‫امنیت‬:‫شاخص‬ ‫این‬‫نقاط‬ ‫پایش‬ ‫ها‬‫سیاست‬ ‫ردگیری‬ ‫و‬ ‫ضعف‬.‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫و‬ ‫کنشی‬ ‫های‬‫از‬ ‫درصدی‬ ‫مثل‬
‫می‬ ‫کار‬ ‫امنیتی‬ ‫استانداردهای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫خارجی‬ ‫شرکای‬ ‫از‬ ‫درصدی‬ ‫و‬ ‫بینند‬ ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫امنیت‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫که‬ ‫کارکنان‬.‫کنند‬
2.‫سازمانی‬ ‫آمادگی‬:‫شاخص‬‫اد‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سیستمهاست‬ ‫از‬ ‫درصدی‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫های‬( ‫شرکتها‬ ‫غام‬merge‫و‬acquisition)
‫شده‬ ‫یکپارچه‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فرآیندها‬ ‫بازمهندسی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫فرایندها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫و‬ ‫اند‬
(Keyes, 2005)
5-‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫فرآیند‬ITBSC
‫شرکت‬Bowne & Co.‫سال‬ ‫در‬1991‫یک‬ITBSC:‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ایجاد‬ ‫مراحل‬ .‫کرد‬ ‫طراحی‬
1.‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫اولیه‬ ‫آموزش‬IT
2.‫استراتژی‬ ‫مستمر‬ ‫کردن‬ ‫همسو‬
3.‫شاخص‬ ‫انتخاب‬‫ها‬
4.‫شاخص‬ ‫تعریف‬‫ها‬
5.‫شاخص‬ ‫مالکیت‬ ‫تعیین‬
6.‫جمع‬‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫آوری‬
1.‫امتیازی‬ ‫روش‬ ‫مرور‬
(Keyes, 2005)
6-‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سطوح‬ITBSC
1.‫کالن‬ ‫سطح‬‫یا‬‫سازمانی‬ ‫سطح‬
2.‫خرد‬ ‫سطح‬‫یا‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫سیستم‬ ‫مثل‬ ( ‫سیستم‬ ‫سطح‬‫یا‬ERP)
( ‫بروتون‬2113)( ‫وایز‬ ‫و‬ ‫روزمن‬ ‫و‬1999‫می‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫نشان‬ )‫وایز‬ ‫و‬ ‫روزمن‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ‫هم‬ ‫سیستم‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫تواند‬
‫ا‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫از‬:‫کردند‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫صالح‬
1.‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫ارزیابی‬ERP
2.‫مستمر‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ERP
‫جنبه‬ ‫شامل‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫بعد‬ ‫چهار‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫فرایندهای‬ ،‫مشتری‬ ،‫مالی‬ ‫های‬‫برای‬ ‫را‬ ‫پنجمی‬ ‫بعد‬ ،ERP‫کردند‬ ‫اضافه‬
.‫است‬ ‫پروژه‬ ‫بعد‬ ‫که‬‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫بحرانی‬ ‫مسیر‬ ‫تعیین‬ ‫مثل‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫تمامی‬ ‫بعد‬ ‫این‬‫بی‬ ‫تاکنون‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫وایز‬ ‫و‬ ‫روزمن‬ .‫دهد‬‫بر‬ ‫شتر‬
‫جنبه‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫های‬ERP‫خاص‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫کار‬ERP‫می‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬‫جنبه‬ ‫بر‬ ‫دهد‬‫و‬ ‫مشتری‬ ‫مثل‬ ‫دیگر‬ ‫های‬
‫نوآور‬.‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ‫هم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫ی‬‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫(نوآوری‬ ‫آخر‬ ‫جنبه‬)‫انعطاف‬ ‫استتقرار‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫راههای‬ ‫چون‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬‫پذیر‬ERP‫مشخص‬ ‫را‬
‫می‬.‫کند‬
‫نمونه‬‫یک‬ ‫از‬ ‫ای‬BSC‫سیستم‬ ‫برای‬ERP:‫است‬ ‫آمده‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬
5
(Keyes, 2005)
1-‫نمونه‬‫ای‬‫از‬ITBSC
( ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫مارتینسونز‬1999)‫برای‬ ‫جنبه‬ ‫چهار‬ITBSC‫واحد‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫آنها‬ ‫استدالل‬ .‫کردند‬ ‫پیشنهاد‬IT‫نه‬ ‫است‬ ‫داخلی‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫معموال‬
‫پروژه‬ ‫و‬ ‫خارجی‬‫د‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫سازمان‬ ‫منافع‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫منافع‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫معموال‬ ‫ها‬‫یک‬ ‫ر‬‫بازار‬
.‫بزرگ‬
1.)‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫(دیدگاه‬ ‫محوری‬ ‫کاربر‬
‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬ :‫ماموریت‬
‫کار‬ ‫نیازهای‬ ‫کردن‬ ‫برآورده‬ ،‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫حوزه‬ ‫فرصتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫نزد‬ ‫خوب‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫نگهداست‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ :‫اهداف‬‫ب‬‫ران‬
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫برتر‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نهایی‬IT‫شدن‬ ‫شناخته‬
2.)‫مدیریت‬ ‫(دیدگاه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬:
‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ :‫ماموریت‬‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫ارزش‬
‫پروژه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ،‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫نزد‬ ‫خوب‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫نگهداست‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ :‫اهداف‬‫های‬IT‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫ارزش‬‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ،‫کنند‬‫های‬
IT‫ثالث‬ ‫شرکتهای‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫مناسب‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫و‬
3.)‫عملیاتی‬ ‫(دیدگاه‬ ‫داخلی‬ ‫فرایندهای‬:
‫محصوالت‬ ‫تحویل‬ :‫ماموریت‬‫خدمات‬ ‫و‬IT‫موثر‬ ‫و‬ ‫کارا‬ ‫شکل‬ ‫به‬
‫پیش‬ :‫اهداف‬‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ،‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫درخواستهای‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫و‬ ‫بینی‬IT‫عملیات‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ،
‫نرم‬ ‫نگهداشت‬ ‫و‬‫افزارهای‬IT‫نرم‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ،‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫افزار‬IT‫مقرو‬ ‫آموزش‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ،‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫ن‬
4.)‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫(دیدگاه‬ ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬:
‫چالش‬ ‫برای‬ ‫شدن‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ :‫ماموریت‬‫آینده‬ ‫های‬
‫پیش‬ :‫اهداف‬‫مشکالت‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫بینی‬IT‫مهارتهای‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ،‫کنند‬ ‫بروز‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬IT‫مستمر‬ ‫بروزرسانی‬ ،‫آموزش‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫سخت‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫تکنولوژی‬ ‫روی‬ ‫پژوهش‬ ‫انجام‬ ،‫افزار‬‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬
‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اصل‬ ‫سه‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ITBSC:‫کردند‬ ‫پیشنهاد‬
1.‫معلولی‬ ‫و‬ ‫علت‬ ‫رابطه‬
2.‫کافی‬ ‫عملکردی‬ ‫های‬ ‫محرک‬
3.‫مالی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
(Keyes, 2005)
6
‫بندی‬ ‫جمع‬)‫شخصی‬ ‫(نظر‬
‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬. ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫یکپارچه‬ ،‫جامع‬ ‫نگرشی‬ ‫ایجاد‬
‫را‬ ‫مشترکی‬ ‫زبان‬ ‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫برقرار‬ ‫ومعلولی‬ ‫علت‬ ‫روابط‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫ارتباطند‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫منطقی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شاخصهایی‬ ‫ایجاد‬ ‫طور‬ ‫همین‬‫ب‬‫ارتباط‬ ‫رای‬
‫می‬ ‫فراهم‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬‫و‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫مبنایی‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫شاخص‬ ‫دیگر‬ ‫ویژگیهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫هستند‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫فرایندهای‬ ‫بهبود‬
‫با‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫آنهاست‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫وجود‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬drill-down‫و‬ ‫بسنجیم‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫بتوانیم‬ ‫شاخص‬ ‫یک‬ ‫روی‬
‫کنی‬ ‫استفاده‬ ‫مشکل‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫یابی‬ ‫مساله‬ ‫برای‬ ‫بتوانیم‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬.‫م‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چالشهایی‬‫کارت‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫سازی‬ ‫کمی‬‫و‬ ‫امتیازی‬
‫شاخص‬ ‫طراحی‬‫مناسب‬ ‫های‬‫است‬‫مختلف‬ ‫نفعان‬ ‫ذی‬ ‫که‬.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫توافق‬ ‫آن‬ ‫روی‬
‫منابع‬
Keyes, J. (2005). Chapter 4: Aligning IT to Organizational Strategy. In Implementing The It Balanced
Scorecard : Aligning It With Corporate Strategy. Auerbach Publications.
The IT Balanced Scorecard: A Roadmap to Effective Governance of a Shared Services IT Organization.
(2000). Retrieved from ISACA: http://www.isaca.org/JOURNAL/PAST-ISSUES/2000/VOLUME-
2/Pages/The-IT-Balanced-Scorecard-A-Roadmap-to-Effective-Governance-of-a-Shared-
Services-IT-Organization.aspx
Van Grembergen, W., Saull, R., & De Haes, S. (2014, 09). Linking the IT Balanced Scorecard to the
Business Objectives at a Major Canadian Financial group. Journal of Information Technology
Case and Application Research, 5(1). Retrieved from
http://www.antwerpmanagementschool.be/media/287506/linking%20it%20scorecard%20t
o%20bus%20objectives%20can.pdf

More Related Content

Similar to Persian Document ITBSC

داشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیhodais pirdadeh
 
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
 
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟Kaveh Radi
 
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهAmir Darajeh
 
Interoperability maturity model (Iran)
 Interoperability maturity model (Iran) Interoperability maturity model (Iran)
Interoperability maturity model (Iran)Hanieh Kashfi
 
شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با ب...
شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با ب...شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با ب...
شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با ب...Amir Ebrahimkhani
 
2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali Razi2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali RaziAli Moghadam
 
How to create a successful business in biotechnology
How to create a successful business in biotechnologyHow to create a successful business in biotechnology
How to create a successful business in biotechnologyHosein Godazi
 
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenSoftware methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenMohammad Kadkhodaei
 
Information Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianSoheil Akbarzade
 
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانAmir Mahjoorian
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهYashar Gorgani
 
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیان
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیانBIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیان
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیانAmir Mahjoorian
 

Similar to Persian Document ITBSC (20)

ITIL Foundation
ITIL FoundationITIL Foundation
ITIL Foundation
 
داشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالی
 
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
 
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
 
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
 
IT Service Management
IT Service ManagementIT Service Management
IT Service Management
 
ITIL Foundation
ITIL FoundationITIL Foundation
ITIL Foundation
 
Interoperability maturity model (Iran)
 Interoperability maturity model (Iran) Interoperability maturity model (Iran)
Interoperability maturity model (Iran)
 
شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با ب...
شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با ب...شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با ب...
شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با ب...
 
2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali Razi2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali Razi
 
Agile & BABOK | By Ali Razi
Agile & BABOK | By Ali RaziAgile & BABOK | By Ali Razi
Agile & BABOK | By Ali Razi
 
How to create a successful business in biotechnology
How to create a successful business in biotechnologyHow to create a successful business in biotechnology
How to create a successful business in biotechnology
 
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenSoftware methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
 
Information Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management Persian
 
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
 
Tqm
TqmTqm
Tqm
 
Internal assessment
Internal assessmentInternal assessment
Internal assessment
 
last cost eng.
last cost eng.last cost eng.
last cost eng.
 
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیان
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیانBIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیان
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیان
 

More from Hamideh Iraj

Understanding Students' Engagement with Personalised Feedback Messages
Understanding Students' Engagement with Personalised Feedback MessagesUnderstanding Students' Engagement with Personalised Feedback Messages
Understanding Students' Engagement with Personalised Feedback MessagesHamideh Iraj
 
The alignment of e commerce strategies with corporate strategy a case study
The alignment of e commerce strategies with corporate strategy a case studyThe alignment of e commerce strategies with corporate strategy a case study
The alignment of e commerce strategies with corporate strategy a case studyHamideh Iraj
 
The story of learning in university an introduction to connectivism
The story of learning in university an introduction to connectivismThe story of learning in university an introduction to connectivism
The story of learning in university an introduction to connectivismHamideh Iraj
 
Persian presentation risk management in it projects
Persian presentation risk management in it projectsPersian presentation risk management in it projects
Persian presentation risk management in it projectsHamideh Iraj
 
Persian presentation causal comparative research method
Persian presentation causal comparative research methodPersian presentation causal comparative research method
Persian presentation causal comparative research methodHamideh Iraj
 
Persian presentation applying knowledge based education to reach knowledge ...
Persian presentation  applying knowledge based education to reach knowledge ...Persian presentation  applying knowledge based education to reach knowledge ...
Persian presentation applying knowledge based education to reach knowledge ...Hamideh Iraj
 
Persian presentation the dance of change
Persian presentation  the dance of changePersian presentation  the dance of change
Persian presentation the dance of changeHamideh Iraj
 
Membean word roots
Membean word rootsMembean word roots
Membean word rootsHamideh Iraj
 
Persian presentation understanding the roi of change management
Persian presentation understanding the roi of change management Persian presentation understanding the roi of change management
Persian presentation understanding the roi of change management Hamideh Iraj
 
Persian notes four paradigms of information systems development
Persian notes four paradigms of information systems developmentPersian notes four paradigms of information systems development
Persian notes four paradigms of information systems developmentHamideh Iraj
 
Persian presentation maintenance and repair in cement industry
Persian presentation  maintenance and repair in cement industryPersian presentation  maintenance and repair in cement industry
Persian presentation maintenance and repair in cement industryHamideh Iraj
 
Servqual Theory - persian
Servqual Theory - persianServqual Theory - persian
Servqual Theory - persianHamideh Iraj
 
Organizational Learning - Persian
Organizational Learning - PersianOrganizational Learning - Persian
Organizational Learning - PersianHamideh Iraj
 
Expectation confirmation Theory - persian
Expectation confirmation Theory - persianExpectation confirmation Theory - persian
Expectation confirmation Theory - persianHamideh Iraj
 
Evaluation theories conclusion - English
Evaluation theories conclusion - EnglishEvaluation theories conclusion - English
Evaluation theories conclusion - EnglishHamideh Iraj
 
Organizational learning - English
Organizational learning - EnglishOrganizational learning - English
Organizational learning - EnglishHamideh Iraj
 
Expectation confirmation theory -English
Expectation confirmation theory -EnglishExpectation confirmation theory -English
Expectation confirmation theory -EnglishHamideh Iraj
 
The delone and mclean model of information systems success
The delone and mclean model of information systems successThe delone and mclean model of information systems success
The delone and mclean model of information systems successHamideh Iraj
 
Persian presentation knowledge management foundations infrastructure, mecha...
Persian presentation  knowledge management foundations infrastructure, mecha...Persian presentation  knowledge management foundations infrastructure, mecha...
Persian presentation knowledge management foundations infrastructure, mecha...Hamideh Iraj
 
English presentation- knowledge management foundations infrastructure, mechan...
English presentation- knowledge management foundations infrastructure, mechan...English presentation- knowledge management foundations infrastructure, mechan...
English presentation- knowledge management foundations infrastructure, mechan...Hamideh Iraj
 

More from Hamideh Iraj (20)

Understanding Students' Engagement with Personalised Feedback Messages
Understanding Students' Engagement with Personalised Feedback MessagesUnderstanding Students' Engagement with Personalised Feedback Messages
Understanding Students' Engagement with Personalised Feedback Messages
 
The alignment of e commerce strategies with corporate strategy a case study
The alignment of e commerce strategies with corporate strategy a case studyThe alignment of e commerce strategies with corporate strategy a case study
The alignment of e commerce strategies with corporate strategy a case study
 
The story of learning in university an introduction to connectivism
The story of learning in university an introduction to connectivismThe story of learning in university an introduction to connectivism
The story of learning in university an introduction to connectivism
 
Persian presentation risk management in it projects
Persian presentation risk management in it projectsPersian presentation risk management in it projects
Persian presentation risk management in it projects
 
Persian presentation causal comparative research method
Persian presentation causal comparative research methodPersian presentation causal comparative research method
Persian presentation causal comparative research method
 
Persian presentation applying knowledge based education to reach knowledge ...
Persian presentation  applying knowledge based education to reach knowledge ...Persian presentation  applying knowledge based education to reach knowledge ...
Persian presentation applying knowledge based education to reach knowledge ...
 
Persian presentation the dance of change
Persian presentation  the dance of changePersian presentation  the dance of change
Persian presentation the dance of change
 
Membean word roots
Membean word rootsMembean word roots
Membean word roots
 
Persian presentation understanding the roi of change management
Persian presentation understanding the roi of change management Persian presentation understanding the roi of change management
Persian presentation understanding the roi of change management
 
Persian notes four paradigms of information systems development
Persian notes four paradigms of information systems developmentPersian notes four paradigms of information systems development
Persian notes four paradigms of information systems development
 
Persian presentation maintenance and repair in cement industry
Persian presentation  maintenance and repair in cement industryPersian presentation  maintenance and repair in cement industry
Persian presentation maintenance and repair in cement industry
 
Servqual Theory - persian
Servqual Theory - persianServqual Theory - persian
Servqual Theory - persian
 
Organizational Learning - Persian
Organizational Learning - PersianOrganizational Learning - Persian
Organizational Learning - Persian
 
Expectation confirmation Theory - persian
Expectation confirmation Theory - persianExpectation confirmation Theory - persian
Expectation confirmation Theory - persian
 
Evaluation theories conclusion - English
Evaluation theories conclusion - EnglishEvaluation theories conclusion - English
Evaluation theories conclusion - English
 
Organizational learning - English
Organizational learning - EnglishOrganizational learning - English
Organizational learning - English
 
Expectation confirmation theory -English
Expectation confirmation theory -EnglishExpectation confirmation theory -English
Expectation confirmation theory -English
 
The delone and mclean model of information systems success
The delone and mclean model of information systems successThe delone and mclean model of information systems success
The delone and mclean model of information systems success
 
Persian presentation knowledge management foundations infrastructure, mecha...
Persian presentation  knowledge management foundations infrastructure, mecha...Persian presentation  knowledge management foundations infrastructure, mecha...
Persian presentation knowledge management foundations infrastructure, mecha...
 
English presentation- knowledge management foundations infrastructure, mechan...
English presentation- knowledge management foundations infrastructure, mechan...English presentation- knowledge management foundations infrastructure, mechan...
English presentation- knowledge management foundations infrastructure, mechan...
 

Persian Document ITBSC

 • 1. 1 ‫کارت‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫برای‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ IT Balanced Scorecard ‫ایرج‬ ‫حمیده‬ about.me/HamidehIraj ‫خواه‬ ‫نجفی‬ ‫سحر‬ ‫چکیده‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫سازمانها‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫فعالیتهای‬ ‫سنجش‬‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫در‬‫دهه‬0991‫شد‬ ‫معرفی‬،‫می‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابزارهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫انجام‬ ‫برای‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬‫الزم‬ ‫کاری‬ ‫چنین‬‫درک‬ ‫است‬ ‫سفارشی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بتوانیم‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫منطق‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫درستی‬ .‫کنیم‬‫دی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬.‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫دی‬ 1-‫معرفی‬‫کارت‬‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫نورتون‬ ‫و‬ ‫کاپالن‬1991‫مفهوم‬‫کارت‬‫شاخص‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫نباید‬ ‫سازمان‬ ‫ارزیابی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫ایده‬ .‫کردند‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬‫مالی‬ ‫های‬ .‫بگیرد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫نوآوری‬ ‫توان‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫فرایندهای‬ ،‫مشریان‬ ‫رضایت‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫این‬‫جام‬ ‫درک‬ ‫که‬ ‫کند‬‫از‬ ‫را‬ ‫عی‬ .‫آورند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫الیه‬ ‫سه‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫جنبه‬ ‫چهار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬:‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ای‬ 1.‫ماموریت‬ 2.‫(تولید‬ ‫اهداف‬‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫محصوالت‬) 3.‫شاخص‬‫ها‬)‫جدید‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫مالی‬ ‫گردش‬ ‫(درصد‬ (Van Grembergen, Saull,&De Haes, 2014)
 • 2. 2 2-‫معرفی‬‫کارت‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫برای‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫بروگن‬ ‫فان‬ ‫و‬ ‫گرمبرگن‬ ‫فان‬1991‫روش‬ ‫یک‬ITBSC‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ‫تعالی‬ ،‫محوری‬ ‫آینده‬ ،‫محوری‬ ‫مشتری‬ ‫جنبه‬ ‫چهار‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫طراحی‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬.‫گرفت‬‫واحد‬ ‫که‬ ‫داشتند‬ ‫اعتقاد‬ ‫آنها‬IT‫ده‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫سنجش‬ ‫بنابراین‬ ‫است‬ ‫داخلی‬ ‫نده‬IT.‫باشد‬‫این‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جنبه‬ ‫چهار‬:‫شوند‬ ‫محوری‬ ‫مشتری‬:‫از‬ ‫کاربر‬ ‫ارزیابی‬IT.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫محوری‬ ‫آینده‬:‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬IT‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫در‬.‫دهد‬ ‫عملیاتی‬ ‫تعالی‬:‫در‬ ‫شده‬ ‫بکارگرفته‬ ‫فرایندهای‬IT‫نرم‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫افزارها‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشارکت‬:‫سرمایه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ارزشی‬‫در‬ ‫گذاری‬IT.‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫الیه‬ ‫سه‬ ‫ساختار‬‫ای‬‫روش‬ ‫این‬:‫است‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ITBSC‫شاخص‬ ‫بین‬ ‫معلولی‬ ‫و‬ ‫علت‬ ‫روابط‬.‫هاست‬‫پرسنل‬ ‫هرچه‬ ‫مثال‬ ‫برای‬IT‫سیستم‬ ، )‫محوری‬ ‫آینده‬ ( ‫ببینند‬ ‫آموزش‬ ‫وبهتر‬ ‫بیشتر‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫بهتری‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫ها‬‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ، )‫عملیاتی‬ ‫(تعالی‬ ‫شوند‬IT‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫ارزش‬ ‫تولید‬ ‫در‬‫کسب‬ ‫مشارکت‬ ( ‫شود‬‫و‬ ‫ک‬ ‫طور‬ ‫همان‬ )‫کار‬:‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫بین‬ ‫رابطه‬ITBSC‫و‬BSC.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬‫هم‬ITBSC‫هم‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ITBSC‫توانمندسازهای‬ ‫عملیات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ITBSC ‫خود‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫استراتژیک‬ITBSC‫برای‬ ‫توانمندسازی‬ ‫استراتژیک‬BSC.‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
 • 3. 3 (Van Grembergen, Saull& ,De Haes, 2014) 3-‫ضرورت‬‫استفاده‬‫از‬IT BSC ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫دهه‬ ‫در‬IT‫سمت‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬IT‫با‬ ‫باید‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ .‫شود‬ ‫همسو‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫سازمانها‬ ‫اتکای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫شتاب‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫واحد‬IT.‫است‬ ‫شده‬ ‫بیشتر‬‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫از‬ ‫ارزش‬ ‫کسب‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫بنابراین‬IT.‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تمرکز‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫ریسکهای‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫دهه‬ ‫از‬1911‫فناوری‬ ‫سنجش‬‫شاخص‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬.‫شد‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫ابعاد‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫مالی‬ ‫های‬ (The IT Balanced Scorecard: A Roadmap to Effective Governance of a Shared Services IT Organization, 2000) (Keyes, 2005) 4-‫در‬ ‫مشترک‬ ‫ساختاری‬ ‫ویژگیهای‬IT BSC‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مدیران‬ ‫شورای‬IT‫سال‬ ‫در‬2113‫بر‬ ‫مروری‬ITBSC:‫است‬ ‫مشترک‬ ‫زیر‬ ‫ساختاری‬ ‫ویژگی‬ ‫شش‬ ‫آنها‬ ‫ترین‬ ‫پیشرفته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫موجود‬ ‫های‬ 1.‫سادگی‬‫در‬‫نمایش‬‫و‬‫ارائه‬:‫با‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اسکورکاردها‬ ‫بهترین‬11‫تا‬21‫آمده‬ ‫شاخص‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫غیرفنی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬.‫اند‬ 2.‫ارتباطات‬‫مشخص‬‫با‬‫استراتژی‬‫فناوری‬‫اطالعات‬:‫باشد‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫استراتژیک‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫اسکورکارد‬‫و‬‫پیگیری‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫کمک‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کلیدی‬ ‫اهداف‬ ‫در‬ ‫پیشرفت‬ 3.‫تع‬‫هد‬‫مدیریت‬:‫هم‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬ ‫هم‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مشارکنت‬ ‫اسکورکارد‬ ‫تدوین‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ .‫آن‬ ‫نگهداشت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫هم‬ 4.‫تعریف‬‫شاخصهایی‬‫که‬‫در‬‫سطح‬‫سازمان‬‫استاندارد‬‫شده‬‫باشد‬:‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫جمعی‬ ‫توافق‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫روی‬ ‫باشد‬. 5.‫قابلیت‬‫جزئی‬‫شدن‬(Drill-Down)‫روی‬‫شاخص‬‫ها‬‫و‬‫رسیدن‬‫به‬‫شاخص‬‫های‬‫رده‬‫پایین‬‫تر‬:‫باالی‬ ‫سطح‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫ب‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫ریزشدن‬ ‫قابلیت‬ ‫اید‬‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫تر‬‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫روندها‬.‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫تر‬ 6.‫مرتبط‬‫بودن‬‫با‬‫حقوق‬‫و‬‫دستمزد‬‫مدیران‬:‫دستمزد‬ ‫و‬ ‫حقوق‬.‫باشد‬ ‫مرتبط‬ ‫آنها‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫مدیران‬ ‫همچنین‬5:‫گرفتند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫گروه‬ 1.‫مالی‬ ‫عملکرد‬:‫هزینه‬‫های‬IT‫پروژه‬ ‫پیشرفت‬ ،‫سرویس‬ ‫سطح‬ ‫قالب‬ ‫در‬‫غیره‬ ‫و‬ ‫ها‬ 2.‫پروژه‬ ‫عملکرد‬:‫شاخص‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مثالی‬‫می‬ ‫ها‬‫سرمایه‬ ‫از‬ ‫درصدی‬ ‫تواند‬‫گذاری‬‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬IT‫از‬ ‫درصدی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫منتهی‬ ‫درآمد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سرمایه‬‫خدمات‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫در‬ ‫گذاری‬IT.‫است‬ ‫شده‬ ‫منجر‬ 3.‫عملیاتی‬ ‫عملکرد‬:‫شاخص‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬ ‫بجای‬‫شاخص‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫روزانه‬ ‫عملیات‬ ‫های‬‫محور‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫خالصه‬ ‫های‬‫قابل‬ ‫مثل‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬‫یت‬ ‫یا‬ ‫عملیات‬ ‫پیک‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫دسترسی‬uptime.‫کلیدی‬ ‫فرایندهای‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫سرورها‬ 4.‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬:‫شاخص‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬‫در‬ ‫انسانی‬ ‫سرمایه‬ ‫مدیریت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ها‬IT‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫نگهداشت‬ ،‫کارکنان‬ ‫رضایت‬ ‫مثل‬ ‫است‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫جذابیت‬IT‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫پتانسیل‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬ ‫نگهداشت‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫شاخص‬ .‫کار‬ ‫جویندگان‬ ‫برای‬‫استفاد‬ ‫مورد‬ ‫قسمت‬ ‫این‬‫قرار‬ ‫ه‬ .‫گیرد‬
 • 4. 4 5.‫کاربران‬ ‫رضایت‬:.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫بازخورد‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫شاخص‬ ‫کنندگان‬ ‫پیاده‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫و‬ITBSC:‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫شاخص‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ 1.‫اطالعات‬ ‫امنیت‬:‫شاخص‬ ‫این‬‫نقاط‬ ‫پایش‬ ‫ها‬‫سیاست‬ ‫ردگیری‬ ‫و‬ ‫ضعف‬.‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫و‬ ‫کنشی‬ ‫های‬‫از‬ ‫درصدی‬ ‫مثل‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫امنیتی‬ ‫استانداردهای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫خارجی‬ ‫شرکای‬ ‫از‬ ‫درصدی‬ ‫و‬ ‫بینند‬ ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫امنیت‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫که‬ ‫کارکنان‬.‫کنند‬ 2.‫سازمانی‬ ‫آمادگی‬:‫شاخص‬‫اد‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سیستمهاست‬ ‫از‬ ‫درصدی‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫های‬( ‫شرکتها‬ ‫غام‬merge‫و‬acquisition) ‫شده‬ ‫یکپارچه‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فرآیندها‬ ‫بازمهندسی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫فرایندها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫و‬ ‫اند‬ (Keyes, 2005) 5-‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫فرآیند‬ITBSC ‫شرکت‬Bowne & Co.‫سال‬ ‫در‬1991‫یک‬ITBSC:‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ایجاد‬ ‫مراحل‬ .‫کرد‬ ‫طراحی‬ 1.‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫اولیه‬ ‫آموزش‬IT 2.‫استراتژی‬ ‫مستمر‬ ‫کردن‬ ‫همسو‬ 3.‫شاخص‬ ‫انتخاب‬‫ها‬ 4.‫شاخص‬ ‫تعریف‬‫ها‬ 5.‫شاخص‬ ‫مالکیت‬ ‫تعیین‬ 6.‫جمع‬‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫آوری‬ 1.‫امتیازی‬ ‫روش‬ ‫مرور‬ (Keyes, 2005) 6-‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سطوح‬ITBSC 1.‫کالن‬ ‫سطح‬‫یا‬‫سازمانی‬ ‫سطح‬ 2.‫خرد‬ ‫سطح‬‫یا‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫سیستم‬ ‫مثل‬ ( ‫سیستم‬ ‫سطح‬‫یا‬ERP) ( ‫بروتون‬2113)( ‫وایز‬ ‫و‬ ‫روزمن‬ ‫و‬1999‫می‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫نشان‬ )‫وایز‬ ‫و‬ ‫روزمن‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ‫هم‬ ‫سیستم‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫ا‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫از‬:‫کردند‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫صالح‬ 1.‫سیستمهای‬ ‫استقرار‬ ‫ارزیابی‬ERP 2.‫مستمر‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ERP ‫جنبه‬ ‫شامل‬ ‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫بعد‬ ‫چهار‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫فرایندهای‬ ،‫مشتری‬ ،‫مالی‬ ‫های‬‫برای‬ ‫را‬ ‫پنجمی‬ ‫بعد‬ ،ERP‫کردند‬ ‫اضافه‬ .‫است‬ ‫پروژه‬ ‫بعد‬ ‫که‬‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫بحرانی‬ ‫مسیر‬ ‫تعیین‬ ‫مثل‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫تمامی‬ ‫بعد‬ ‫این‬‫بی‬ ‫تاکنون‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫وایز‬ ‫و‬ ‫روزمن‬ .‫دهد‬‫بر‬ ‫شتر‬ ‫جنبه‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫های‬ERP‫خاص‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫کار‬ERP‫می‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬‫جنبه‬ ‫بر‬ ‫دهد‬‫و‬ ‫مشتری‬ ‫مثل‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫نوآور‬.‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ‫هم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫ی‬‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫(نوآوری‬ ‫آخر‬ ‫جنبه‬)‫انعطاف‬ ‫استتقرار‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫راههای‬ ‫چون‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬‫پذیر‬ERP‫مشخص‬ ‫را‬ ‫می‬.‫کند‬ ‫نمونه‬‫یک‬ ‫از‬ ‫ای‬BSC‫سیستم‬ ‫برای‬ERP:‫است‬ ‫آمده‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬
 • 5. 5 (Keyes, 2005) 1-‫نمونه‬‫ای‬‫از‬ITBSC ( ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫مارتینسونز‬1999)‫برای‬ ‫جنبه‬ ‫چهار‬ITBSC‫واحد‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫آنها‬ ‫استدالل‬ .‫کردند‬ ‫پیشنهاد‬IT‫نه‬ ‫است‬ ‫داخلی‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫معموال‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫خارجی‬‫د‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫سازمان‬ ‫منافع‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫منافع‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫معموال‬ ‫ها‬‫یک‬ ‫ر‬‫بازار‬ .‫بزرگ‬ 1.)‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫(دیدگاه‬ ‫محوری‬ ‫کاربر‬ ‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬ :‫ماموریت‬ ‫کار‬ ‫نیازهای‬ ‫کردن‬ ‫برآورده‬ ،‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫حوزه‬ ‫فرصتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫نزد‬ ‫خوب‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫نگهداست‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ :‫اهداف‬‫ب‬‫ران‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫برتر‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نهایی‬IT‫شدن‬ ‫شناخته‬ 2.)‫مدیریت‬ ‫(دیدگاه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬: ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ :‫ماموریت‬‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫ارزش‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ،‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫نزد‬ ‫خوب‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫نگهداست‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ :‫اهداف‬‫های‬IT‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫ارزش‬‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ،‫کنند‬‫های‬ IT‫ثالث‬ ‫شرکتهای‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫مناسب‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫و‬ 3.)‫عملیاتی‬ ‫(دیدگاه‬ ‫داخلی‬ ‫فرایندهای‬: ‫محصوالت‬ ‫تحویل‬ :‫ماموریت‬‫خدمات‬ ‫و‬IT‫موثر‬ ‫و‬ ‫کارا‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫پیش‬ :‫اهداف‬‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ،‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫درخواستهای‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫و‬ ‫بینی‬IT‫عملیات‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ، ‫نرم‬ ‫نگهداشت‬ ‫و‬‫افزارهای‬IT‫نرم‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ،‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫افزار‬IT‫مقرو‬ ‫آموزش‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ،‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫ن‬ 4.)‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫(دیدگاه‬ ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬: ‫چالش‬ ‫برای‬ ‫شدن‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ :‫ماموریت‬‫آینده‬ ‫های‬ ‫پیش‬ :‫اهداف‬‫مشکالت‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫بینی‬IT‫مهارتهای‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ،‫کنند‬ ‫بروز‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬IT‫مستمر‬ ‫بروزرسانی‬ ،‫آموزش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سخت‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫تکنولوژی‬ ‫روی‬ ‫پژوهش‬ ‫انجام‬ ،‫افزار‬‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اصل‬ ‫سه‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ITBSC:‫کردند‬ ‫پیشنهاد‬ 1.‫معلولی‬ ‫و‬ ‫علت‬ ‫رابطه‬ 2.‫کافی‬ ‫عملکردی‬ ‫های‬ ‫محرک‬ 3.‫مالی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ (Keyes, 2005)
 • 6. 6 ‫بندی‬ ‫جمع‬)‫شخصی‬ ‫(نظر‬ ‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬‫متوازن‬ ‫امتیازی‬ ‫کارت‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬. ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫یکپارچه‬ ،‫جامع‬ ‫نگرشی‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫مشترکی‬ ‫زبان‬ ‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫برقرار‬ ‫ومعلولی‬ ‫علت‬ ‫روابط‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫ارتباطند‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫منطقی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شاخصهایی‬ ‫ایجاد‬ ‫طور‬ ‫همین‬‫ب‬‫ارتباط‬ ‫رای‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬‫و‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫مبنایی‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫شاخص‬ ‫دیگر‬ ‫ویژگیهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫هستند‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫فرایندهای‬ ‫بهبود‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫آنهاست‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫وجود‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬drill-down‫و‬ ‫بسنجیم‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫بتوانیم‬ ‫شاخص‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫کنی‬ ‫استفاده‬ ‫مشکل‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫یابی‬ ‫مساله‬ ‫برای‬ ‫بتوانیم‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬.‫م‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چالشهایی‬‫کارت‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫سازی‬ ‫کمی‬‫و‬ ‫امتیازی‬ ‫شاخص‬ ‫طراحی‬‫مناسب‬ ‫های‬‫است‬‫مختلف‬ ‫نفعان‬ ‫ذی‬ ‫که‬.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫توافق‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫منابع‬ Keyes, J. (2005). Chapter 4: Aligning IT to Organizational Strategy. In Implementing The It Balanced Scorecard : Aligning It With Corporate Strategy. Auerbach Publications. The IT Balanced Scorecard: A Roadmap to Effective Governance of a Shared Services IT Organization. (2000). Retrieved from ISACA: http://www.isaca.org/JOURNAL/PAST-ISSUES/2000/VOLUME- 2/Pages/The-IT-Balanced-Scorecard-A-Roadmap-to-Effective-Governance-of-a-Shared- Services-IT-Organization.aspx Van Grembergen, W., Saull, R., & De Haes, S. (2014, 09). Linking the IT Balanced Scorecard to the Business Objectives at a Major Canadian Financial group. Journal of Information Technology Case and Application Research, 5(1). Retrieved from http://www.antwerpmanagementschool.be/media/287506/linking%20it%20scorecard%20t o%20bus%20objectives%20can.pdf