SlideShare a Scribd company logo

Risk management in construction projects a knowlege _ based approach

1 of 12
Download to read offline
‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬ ( ‫پژوهشی‬ ‫علمی‬ ‫مقاله‬‫علمی‬ ‫اطلاعات‬) ‫ایران‬ ‫دانشگاهی‬ ‫جهاد‬
‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫محور‬ ‫دانش‬ ‫رویکرد‬ ،‫ساختمانی‬ ‫های‬
‫صادقی‬ ‫میثم‬1*‫کایی‬ ‫چاله‬ ‫علیرضا‬ ،2‫خانزادی‬ ‫مصطفی‬ ،3
1-‫آریان‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫موسسه‬ ،‫ساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫گرایش‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجوی‬‫بابل‬
Meysam.sadeghi.007@gmail.com
2-‫ر‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ،‫ساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫گرایش‬ ‫عمران‬ ‫شته‬a_chalekaee@civileng.iust.ac.ir
3-‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ،‫عمران‬ ‫مهندسی‬ ‫دکترای‬ ،‫استادیار‬Khanzadi@iust.ac.ir
:‫چکیده‬
‫نقش‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫اصلی‬ ‫های‬،‫پروژه‬‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫در‬ ‫حال‬‫صورتی‬‫از‬ ‫خوب‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫یک‬ ‫که‬
‫ناکار‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬ ‫وظیفه‬ ‫این‬ ‫نشود‬ ‫اعمال‬ ‫پروژه‬ ‫کار‬ ‫ابتدای‬‫می‬ ‫آمد‬‫مستلزم‬ ‫کارآمد‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ .‫شود‬
‫نظام‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬‫و‬ ‫مند‬‫مهم‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫تر‬‫است‬ ‫تجربه‬.‫پروژه‬‫پیمانکار‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫قبلی‬ ‫های‬
‫اق‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫به‬‫نمی‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫دامات‬‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫منفی‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫این‬‫این‬ .‫شود‬
‫پروژه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫مشکلات‬ ‫پژوهش‬‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫محور‬ ‫دانش‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫ساختمانی‬ ‫های‬
‫و‬ ‫داده‬‫بر‬ ‫روش‬ ‫یک‬‫سه‬ ‫مدل‬ ‫اساس‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫گانه‬‫بخ‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ،‫دهد‬‫است‬ ‫پژوهی‬ ‫تلاش‬ ‫از‬ ‫شی‬‫در‬ ‫که‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬.‫باشد‬
‫نتیجه‬ ‫یک‬‫آن‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫اولیه‬ ‫ی‬‫است‬‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬‫پروژه‬‫عمده‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ناکافی‬ ‫همچنان‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬‫ی‬
‫مو‬ ‫این‬‫می‬ ‫انتظار‬ .‫است‬ ‫دانش‬ ‫فقدان‬ ،‫قعیت‬‫عملکرد‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫اجازه‬ ‫پیمانکاران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫پیشنهادی‬ ‫رویکرد‬ ‫کاربرد‬ ‫رود‬
‫تلاش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬.‫دهند‬ ‫توسعه‬ ‫بهینه‬ ‫های‬
‫واژه‬:‫کلیدی‬ ‫های‬،‫ریسک‬‫مدیریت‬،،‫دانش‬‫بهترین‬‫ارزیابی‬ ،‫شیوه‬.
1)‫مقدمه‬
‫می‬ ‫نشان‬ ‫ادبیات‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫ناکارآمدی‬ ‫از‬ ‫مملوء‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬
‫تابع‬‫می‬ ‫متاثر‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫سال‬ .‫سازد‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ،‫متمادی‬ ‫های‬‫با‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫وکیفیت‬ ‫نموده‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫ضعیف‬ ‫نتایج‬ ‫که‬ ‫تقلیلی‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.‫بود‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫کند‬
‫کـــــار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ریسک‬ ‫زمانی‬ ‫اغلب‬ ‫مثلا‬‫ریسک‬ ‫از‬ ‫جامعی‬ ‫تحلیــــل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مصارف‬ ‫برد‬‫یک‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫وکنترل‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫پروژه‬‫پروژه‬ ‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫پس‬ .‫دهند‬‫می‬ ‫پایان‬ ‫فراوان‬ ‫تاخیر‬ ‫و‬ ‫گزاف‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫ها‬.‫یابد‬
‫نظام‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫لازم‬ ‫وکارآمد‬ ‫موثر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬‫و‬ ‫مند‬‫مهم‬ ‫همه‬ ‫از‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫تر‬‫انواع‬ ‫در‬ ‫تجربه‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬‫این‬ ‫مثلا‬‫ک‬‫ه‬‫نشده‬ ‫مشاهده‬ ‫رویدادهای‬ ‫نیازمند‬ ‫مدیریت‬‫در‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬
‫می‬ ‫حاصل‬ ‫اتفاقات‬ ‫این‬ ‫رخداد‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫عملیات‬‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫اتفاقاتی‬ ‫تخمین‬ ‫یا‬ ‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫شود‬.‫باشد‬
‫فقد‬‫بی‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫علیه‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫اقدامات‬ ‫نبود‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫موثر‬ ‫مدیریت‬ ‫ان‬‫ثباتی‬‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫منفی‬ ‫پیامدهای‬ ،‫ها‬
،‫عوامل‬ ‫دیگر‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ارتباطی‬ ‫خطرات‬ ‫یا‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫محیطی‬ ‫خطر‬ ‫علیه‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫اقدامات‬ ‫فقدان‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫پروژه‬
‫چشمگی‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫عملیات‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫به‬ ‫منجر‬‫هزینه‬ ‫ر‬‫می‬ ‫ها‬.‫شود‬‫شرکت‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫اولیه‬ ‫پژوهش‬‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬
‫فعالیت‬ ،‫ساختمانی‬‫نظام‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مند‬‫نمی‬ ‫اعمال‬ ‫ها‬‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫آن‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬
‫می‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫منفی‬.‫شود‬]1[‫که‬ ‫پژوهشی‬ ‫علاوه‬ ‫به‬‫پالما‬1(2002‫اد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ )‫و‬ ‫عاها‬‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نظرهای‬ ‫اختلاف‬
‫پروژه‬‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ) ‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ( ‫طرفین‬ ‫از‬ ‫هیچکدام‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫چند‬ ‫رخداد‬ ،‫داد‬ ‫انجام‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬‫تلفیق‬
‫می‬ ‫نظرها‬ ‫اختلاف‬ ‫و‬ ‫ادعاها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫عمده‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫نکرده‬.‫داد‬ ‫انعکاس‬ ‫را‬ ‫باشد‬
‫گسترده‬ ‫پژوهش‬‫فراهم‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫است‬ ‫آمده‬‫روش‬ ‫به‬‫این‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫ناکارآمد‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫های‬
‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫انجام‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دانشی‬ ‫فقدان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫فقدان‬ ‫موقعیت‬
‫پروژه‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫پژوهش‬ ‫یعنی‬ ،‫شود‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫پیمانک‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫کند‬‫بهبود‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫عامل‬ ‫ار‬
‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫مشکلات‬ ‫بررسی‬ ‫درصدد‬ ‫پیشنهادی‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬
‫پروژه‬ ‫در‬‫نظام‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫محور‬ ‫دانش‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬‫که‬ ‫پژوهشی‬ ‫تلاش‬ ‫یک‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫مند‬
‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫آن‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دانش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫های‬
‫شرکت‬ ‫ساختمانی‬‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫تلاش‬ ‫بهترین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫بهبود‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫دستورکار‬ ‫در‬ ‫کشورهاست‬ ‫های‬‫و‬ ‫ها‬
‫عوامل‬ ‫ارائه‬ ‫قابلیت‬ ،‫روش‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ارزشیابی‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬‫شناسایی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫توسعه‬
‫چالش‬‫از‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫نکرده‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫اساسی‬ ‫بر‬ ‫دانش‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫تجربه‬ ‫طریق‬‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫می‬ ‫بدست‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫آید‬
‫ی‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫درجه‬ ‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫پیمانکار‬ ‫ا‬‫بهینه‬ ‫تلاش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تابع‬ ‫یک‬ ‫دهد‬
‫پروژه‬ ‫تفهیم‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تابع‬ ‫این‬ ‫عملکرد‬ ‫دوم‬ ‫درجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫توسعه‬‫موجب‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫نوظهوری‬ .‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫جدید‬ ‫های‬
‫سازمان‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫بررسی‬ ‫محوری‬ ‫دانش‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تابع‬ ‫است‬ ‫شده‬‫ها‬‫شرکت‬ ‫و‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬
‫توسعه‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫یعنی‬‫در‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫بکار‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بتوان‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دهی‬
.‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫فعلی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تابع‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫بتواند‬ ‫نهایت‬
1
Palma
‫می‬ ‫انتظار‬‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫مدل‬ ‫نمونه‬ ‫رود‬‫می‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬ ‫این‬‫سیستم‬ ‫پیشرفت‬ ‫اساس‬ ،‫یابد‬‫های‬
‫سازمان‬ ‫در‬ ‫وکارآمد‬ ‫موثر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫اتخاذ‬ ‫را‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫دانشی‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫قرارگیرد‬ ‫کند‬
‫می‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬‫شرکت‬ ‫به‬ ‫شود‬‫کم‬ ‫داشتند‬ ‫رسمی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تابع‬ ‫یک‬ ‫قبلا‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫ک‬
‫می‬‫رهنمون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫بهینه‬ ‫تلاش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫مدل‬ ‫های‬‫که‬ ‫ای‬
.‫دهند‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫قبلا‬
‫بخش‬‫مدل‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫رویکرد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اصلی‬ ‫مسائل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مبحثی‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫های‬
‫را‬ ‫دانش‬‫می‬ ‫ارائه‬‫می‬ ‫توصیف‬ ‫پژوهش‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫تلاش‬ ‫سپس‬ .‫دهند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫اولیه‬ ‫نتایج‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬.‫گیرند‬
2‫پیشینه‬ )
1-2‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ )2
‫سازمان‬ ‫در‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫مسلما‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬،‫هستند‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫روشنی‬ ‫ریسک‬ ‫حامل‬ ‫که‬ ‫ها‬]2[‫وجود‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬
‫همزمان‬ ‫اما‬ .‫دارد‬.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نهفته‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫فرصتی‬‫و‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫بین‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پیوندی‬ ‫ریسک‬
]3[‫هیلسون‬ ‫همـــچنانکه‬3‫می‬ ‫اشاره‬: ‫کند‬
"‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ریسکی‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫همان‬ ‫ریسک‬.‫نیست‬ ‫گیری‬"
‫چند‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫ریسک‬‫وجهی‬‫است‬]4[‫آسیب‬ ‫رخداد‬ ‫احتمال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫زا‬‫اهداف‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫می‬ ‫متاثر‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫آن‬.‫کند‬]5[‫فرصت‬ ‫حاوی‬ ‫همچنین‬ ‫ریسک‬ .‫ندارد‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫منفی‬ ‫نتایج‬ ‫همیشه‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬‫هایی‬
‫در‬ ‫اما‬ ‫هستند‬‫ریسک‬ ‫اغلب‬ ‫حقیقت‬‫می‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫منفی‬ ‫نتایج‬ ‫ها‬‫افرا‬ ‫شود‬‫جنبه‬ ‫تنها‬ ‫د‬‫ریسک‬ ‫منفی‬ ‫ی‬‫در‬ ‫را‬‫نظر‬
.‫بگیرند‬]3[
‫است‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫مکمل‬ ‫بخش‬ ‫مدیریت‬ ‫امروزه‬]2[‫سخت‬ ‫که‬‫فعالیت‬ ‫ترین‬‫ریسک‬ ‫تعیین‬ ‫های‬‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫های‬
‫اولویت‬.‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫این‬ ‫بندی‬]6[‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫مدیران‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کلیدی‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫امر‬ ‫این‬
‫برای‬.‫است‬ ‫ضروری‬ ‫نمونه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬]2[
‫روش‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫فرآیند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫تا‬ ‫آن‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬
.‫شود‬ ‫تعریف‬]8[.‫است‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫وکنترل‬ ‫ارزیابی‬ ‫شناسایی‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫اولیه‬ ‫هدف‬ ‫پس‬]9[
،‫کل‬ ‫در‬:‫است‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫شامل‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬
1‫ریسک‬ ‫طراحی‬ )
2‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ )
3) ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫ّی‬‫م‬‫ک‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ( ‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬ )
4‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ )
5‫ریسک‬ ‫واکنش‬ )
6‫ریسک‬ ‫انعکاس‬ )
2
Risk management
3
Hillson
2‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫ثبت‬ )]5[
‫دهه‬ ‫درچهار‬‫ساختم‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫چشمگیری‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫پژوهش‬ ،‫گذشته‬ ‫ی‬،‫است‬ ‫رشدکرده‬ ‫انی‬]10[‫زیرا‬
‫پروژه‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫ریسک‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬‫گیرند‬]11[‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫و‬‫طرفین‬ ‫درگیری‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫رسد‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ذاتا‬ ‫ریسک‬ ‫این‬ ) ‫طراح‬ ‫و‬ ‫پیمانکار‬ ،‫مالک‬ ( ‫قرارداد‬]12[‫دو‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬‫چشم‬‫امکان‬ ‫انداز‬‫از‬ :‫است‬ ‫پذیر‬
‫ط‬ ‫یک‬،‫پروژه‬ ‫مالک‬ ‫رف‬‫پروژه‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫سهامدار‬ ‫یک‬ ‫که‬‫است‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬]13[‫وجود‬ ‫پیمانکار‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬
‫می‬ ‫کسب‬ ‫ریسک‬ ‫پوشش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫افزوده‬ ‫سودهای‬ ‫عادت‬ ‫طبق‬ ‫پیمانکار‬ .‫دارد‬‫محدودتر‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫حاشیه‬ ‫که‬ ‫همچنان‬ .‫کنند‬
‫می‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫بلندتری‬ ‫تاثیر‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ .‫شود‬]5[‫دوگ‬ ‫این‬‫روبروست‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫نامشابهی‬ ‫رفتارهای‬ ‫روه‬
‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫رویارویی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫موقعیت‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫طرفی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫امتحانات‬ ‫و‬.‫شوند‬]14[
‫نظام‬‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫د‬ ‫تمرکز‬ ‫ریسک‬ ‫ّی‬‫م‬‫ک‬ ‫تحلیل‬ ‫بر‬ ‫شوند‬.‫ارند‬‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫اما‬‫اجازه‬ ‫ها‬
‫پروژه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫وکمبودهای‬ ‫جبرانی‬ ‫اقدامات‬ ،‫مسائل‬ ،‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫دوباره‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫نمی‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫های‬.‫دهد‬]15[‫فوربز‬4‫و‬
‫محدودی‬ ‫تعداد‬ ‫کاربرد‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫صنعت‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫نشان‬ ‫همکارانش‬ ‫دیگر‬
‫تکنیک‬ ‫از‬‫های‬‫تکنیک‬ ‫تمامی‬ ‫هرچند‬ .‫است‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫موقعیت‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬‫و‬ ‫لیونز‬ ‫مثلا‬ .‫نیستند‬ ‫مناسب‬ ‫ها‬
‫اسکیتمور‬5‫مشکل‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬‫رایج‬ ‫گروهی‬ ‫گشایی‬‫است‬ ‫ساختمانی‬ ‫مهندسی‬ ‫درصنعت‬ ‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫تکنیک‬ ‫ترین‬
‫روش‬ ‫که‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مکرر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬ ‫کمیتی‬ ‫های‬‫گ‬‫یک‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫فوربز‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫یرد‬
‫تکنیک‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫ماتریس‬‫محیط‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬‫ارائه‬ ‫ریسک‬ ‫ازمدیریت‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬
.‫دادند‬‫تکنیک‬ ‫این‬‫هوش‬ ‫شامل‬ ‫ها‬.‫است‬ ... ‫و‬ ‫تصمیم‬ ‫حساسیت،گراف‬ ‫تحلیل‬ ،‫احتمالات‬ ‫تحلیل‬ ،‫تجزیه‬ ،‫مصنوعی‬]16[
‫الذ‬ ‫فوق‬ ‫ناکارآمدی‬‫پروژه‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫سزایی‬ ‫به‬ ‫تاثیر‬ ،‫کر‬‫اهـداف‬ ‫بـرای‬ ‫محدودیت‬ ‫نوعی‬ ‫ریسک‬ ،‫ساختمانی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫وکیفیت‬ ‫محیط‬ ‫هزینه‬ ،‫زمان‬ ،‫اولیه‬.‫کند‬]15[،‫مشـتری‬ ‫بـرای‬ ‫سـرمایه‬ ‫انـدک‬ ‫برگشـت‬ ،‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ‫یعنی‬
‫می‬ ... ‫و‬ ‫پیمانکار‬ ‫دستمزد‬ ‫کاهش‬‫پـر‬ ‫ریسـک‬ ‫مخـابره‬ ‫این‬ ‫برخلاف‬ .‫شود‬‫می‬ ‫ناپایـدار‬ ‫و‬ ‫نـاق‬ ،‫ضـعیف‬ ،‫سـاختمانی‬ ‫وژه‬‫و‬ ‫شـود‬
‫اسـتراتژی‬ ‫و‬ ‫محتاطانه‬ ‫اقدامات‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫مشترکی‬ ‫درک‬ ‫پروژه‬ ‫اعضاء‬ ‫همچنین‬‫های‬
.‫نیستند‬ ‫جبرانی‬]15[
‫چیگ‬6‫بر‬ ‫را‬ ‫اطلاعاتی‬ ‫مبنای‬ ،‫شود‬ ‫اعمال‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬‫داده‬ ‫ای‬‫فراهم‬ ‫ّی‬‫م‬‫ک‬ ‫های‬
‫می‬‫را‬ ‫تصمیمات‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫اطلاعات‬ ‫از‬ ‫بالایی‬ ‫کیفیت‬ ‫است‬ ‫لازم‬ ‫اما‬ ‫کند‬‫بر‬‫اتخاذ‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫اطلاعات‬ ‫اساس‬
‫پررا‬ ‫همچنین‬ .‫نمایند‬2‫ساختار‬ ‫طرفین‬ ،‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫بیان‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬
‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫باید‬‫تجربه‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫واقعی‬ ‫سناریوهای‬ ‫همانند‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫زیرا‬ ،‫کنند‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫پیوسته‬ ‫آموزشی‬
‫می‬ ‫محسوب‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مهمی‬ ‫بخش‬ ‫ساختمانی‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫مدیریت‬ ‫پس‬ .‫بیاموزند‬‫بنابراین‬ ،‫شوند‬
‫م‬ ‫فرآیند‬ ‫ناکارآمدی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬.‫است‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫لازم‬ ‫ریسک‬ ‫دیریت‬
4
Forbes
5
Lyons and Skitmore
6
Schieg
7
Perera
‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫توسعه‬ ‫چگونگی‬ ‫شناسایی‬ ،‫پروژه‬ ‫پایانی‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫ناکافی‬ ‫مدیریت‬ ‫تاثیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پس‬
‫شرکت‬ ‫در‬‫آنها‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫اقداماتی‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬
‫شوند‬ ‫پیشنهاد‬‫می‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ..‫است‬ ‫ریسک‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫کند‬
2-2‫ریسک‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ )8
‫مدل‬‫نظام‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫ریسک‬ ‫بلوغ‬ ‫های‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫قیاسی‬ ‫ارزیابی‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مند‬‫کنند‬]12[‫پیوسته‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬
.‫است‬ ‫سازمان‬ ‫کنونی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫عمیقی‬ ‫درک‬ ‫نیازمند‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازمانی‬]18[‫در‬ ‫یعنی‬ ،‫دارد‬ ‫تکاملی‬ ‫ماهیت‬ ،‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫یک‬
‫می‬ ‫افزایش‬ ‫دیگر‬ ‫ی‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫پیچیدگی‬ ‫سطح‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مراحلی‬ ‫از‬ ‫شماری‬ ‫بردارنده‬.‫یابد‬]19[‫ویژه‬ ‫به‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫قابلیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابزاری‬ ‫ریسک‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬]20[‫در‬ ‫پژوهشی‬
‫مدل‬ ‫زمینه‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫بلوغ‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫دهد‬‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫بلوغ‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫صرفه‬ ‫شاهد‬ ‫اند‬
.‫هستند‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫برنامه‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫قابلیت‬ ‫افزایش‬ ،‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬]21[‫مدل‬‫زیادی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫بلوغ‬ ‫های‬
.‫داد‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هیلسون‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬]22[‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫روشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫مولف‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫در‬
‫می‬ ‫معرفی‬ ‫شرکت‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬ ‫مرجعی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیرت‬ ‫برای‬ ‫رسمی‬ ‫رویکرد‬‫شامل‬ ‫مدل‬ ‫این‬ .‫کند‬
4‫می‬ ‫بلوغ‬ ‫سطح‬‫طبیعی‬ ‫و‬ ‫عادی‬ ،‫سطحی‬ ،‫ابتدایی‬ :‫باشد‬]22[‫وک‬ ‫تجربه‬ ،‫فرآیند‬ ،‫فرهنگ‬ ‫ویژگی‬ ‫چهار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬‫مقایسه‬ ‫اربرد‬
‫می‬‫سال‬ ‫در‬ .‫شوند‬1999‫کنسولگری‬ ‫های‬ ‫سرویس‬HVR‫مدل‬ ،RMM9‫ارائه‬ ‫بود‬ ‫هیلسون‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫اشتقاقی‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫پروژه‬
.‫دادند‬]20[‫سال‬ ‫در‬2002‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫پژوهشی‬ ‫نکات‬ ،‫هیلسون‬ ‫دیوید‬ ‫شامل‬ ‫محققان‬ ‫از‬ ‫گروهی‬‫به‬ ‫را‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کردند‬
‫مدل‬10RMMM‫تو‬ )‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫بلوغ‬ ‫(مدل‬‫و‬ ‫نداد‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫مدل‬ ‫ساختار‬ ‫افراد‬ ‫همکاری‬ .‫دادند‬ ‫سعه‬‫اولیه‬ ‫تعاریف‬ ‫تنها‬
‫درسال‬ .‫شد‬ ‫کامل‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫گسترش‬ ‫سطح‬ ‫هر‬2004‫رن‬ ‫و‬ ‫لیو‬11،‫ابتدایی‬ ‫ارزیابی‬ ‫سطح‬ ‫چهار‬ ‫با‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ،
‫بهینه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ،‫تعریف‬ ،‫تکرار‬.‫دادند‬ ‫ارائه‬ ‫سازی‬]23[‫برر‬ ‫بعد‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫را‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫مولفان‬‫مدل‬ ‫ساختار‬ ‫همان‬ ‫و‬ ‫نمودند‬ ‫سی‬
‫تفاوت‬ ‫حفظ‬ ‫با‬ ،‫سطح‬ ‫پنج‬ ‫با‬ ‫را‬.‫دادند‬ ‫ارائه‬ ‫مدل‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬]22[‫درسال‬2006‫هیجدن‬12‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ،
‫سال‬2002‫آن‬ ‫به‬ ‫ساختار‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫پنجم‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ،‫نمودند‬ ‫تعریف‬ ‫آن‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سطح‬ ‫چهار‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫بدون‬ ‫را‬
‫ویژگی‬ ‫این‬ .‫افزودند‬‫می‬ ‫اعمال‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ‫بر‬.‫دارد‬ ‫تمرکز‬ ‫شود‬]24[‫هستند‬ ‫ابزارهایی‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫تمامی‬
‫می‬ ‫اجازه‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫که‬‫فرآیند‬ ‫دهند‬‫شناسایی‬ ‫فرایند‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫رسمی‬ ‫های‬
‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫ریسک‬ ‫فرآیندهای‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫کنند‬ ‫تعیین‬ ‫سپس‬ .‫کنند‬‫طرح‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫و‬ ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫کافی‬‫را‬ ‫اقداماتی‬ ‫های‬
.‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫ارتقاء‬ ‫یا‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬]25[
3-2‫دانش‬ ‫مدیریت‬13
‫پراسک‬ ‫و‬ ‫مارشال‬ ‫نظرات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬14،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ناکافی‬ ‫مطالعات‬ ،‫دارند‬ ‫زیربنایی‬ ‫دلیل‬ ‫سه‬‫دانش‬ ،‫ناکارآمد‬ ‫فرهنگ‬ :
‫وکنترل‬ ‫نشده‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمانی‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫مولفان‬ ‫این‬ .‫ناموثر‬ ‫های‬‫شکست‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دهند‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬
8
Maturity models
9
Project Risk Maturity Model
10
Risk Management Maturity Model
11
Yeo and Ren
12
Heijden
13
Knowledge Management
‫می‬ ‫مدیرت‬ ‫سازمان‬ ‫دانش‬ ‫آن‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشی‬ ،‫وآن‬‫اطلاعات‬ ‫فقدان‬ ‫مشکل‬ ‫دائما‬ ‫ریسک‬ ‫مدیرت‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ .‫شود‬
‫می‬ ‫دانش‬ ‫ازفقدان‬ ‫مشکلی‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫دریافت‬ ‫پس‬ .‫باشد‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ،‫دانش‬
‫می‬ ‫ایفا‬ ‫مهارتی‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫بالقوه‬ ‫قادر‬ ‫یک‬‫ظرفیت‬ ‫و‬ ‫کند‬‫اشتراک‬ ‫شیوه‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫گروه‬‫ابزار‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫گذاری‬
‫می‬ ‫توسعه‬ ‫آنها‬ ‫کاربردی‬.‫دهد‬]26[
‫ای‬ ،‫تعابیر‬ ،‫مفاهیم‬ ،‫ها‬ ‫رویه‬ ،‫حقایق‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ،‫اشخاص‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اطلاعات‬ ‫همان‬ ‫دانش‬‫ده‬‫پردازش‬ ‫مشاهدات‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫می‬‫شود‬]22[‫داده‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫و‬‫ها‬،‫ارزش‬ ،‫اقدامات‬ ،‫تجارب‬‫بافت‬ ،‫معیارها‬ ،‫اعتقادات‬ ،‫ها‬‫فراهم‬ ‫کارشناسی‬ ‫بینش‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫می‬.‫آورد‬]28[
‫تاکچی‬ ‫و‬ ‫توناکا‬15‫انس‬ ‫فعالیت‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫تعهدات‬ ‫و‬ ‫اعتقادات‬ ‫با‬ ‫قوی‬ ‫بسیار‬ ‫پیوندی‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫نشان‬ ‫نیز‬‫ان‬
‫ارزش‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ‫به‬‫می‬ ‫ها‬.‫دارد‬ ‫شود‬]29[‫از‬ ‫صحیح‬ ‫درک‬ ‫با‬ ( ‫قرارگیرند‬ ‫افراد‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ،‫اطلاعات‬
‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫فردی‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ) ‫ها‬ ‫واقعیت‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫تعبیر‬ ‫و‬ ‫نبایدها‬ ‫و‬ ‫بایدها‬.‫شوند‬]30[،‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ،‫دانش‬ ‫این‬ ‫سپس‬
‫دیگ‬ ‫و‬ ‫متن،گرافیک،کلمات‬ ‫شکل‬ ‫به‬‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫اطلاعات‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ،‫سمبلیک‬ ‫نمادهای‬ ‫ر‬.‫شود‬]22[
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دانش‬ ‫مدیرت‬ ‫چیستی‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫رویکرد‬ ‫چندین‬‫چن‬ ‫و‬ ‫سو‬16‫نظام‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ،‫مند‬
‫تصمیم‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫تعریف‬ ‫شده‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬‫عملیا‬ ‫انجام‬ ،‫گیری‬‫انعکاس‬ ‫و‬ ‫ت‬
‫می‬ ‫بهبود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫نتایج‬.‫بخشد‬]31[‫می‬ ‫همچنین‬‫که‬ ‫است‬ ‫روشی‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬
‫سازمان‬ ،‫روش‬ ‫بدان‬‫می‬ ‫ها‬،‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫توانند‬.‫یابند‬ ‫دست‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بکارگیرند‬ ‫و‬ ‫کسب‬]32[‫هدف‬ ‫بنابراین‬
‫و‬ ‫رشد‬ ‫ایجاد‬ ،‫سازمان‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیرت‬‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫دانش‬ ‫اعمال‬ ،‫سطوح‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ،‫عملکرد‬ ‫تداوم‬
‫روش‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫ترکیب‬ ،‫شرایط‬،‫همیارانه‬ ‫های‬‫که‬ ‫است‬ ‫مستمر‬ ‫یادگیری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مربوط‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬
‫می‬ ‫بیرونی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ‫تجارت‬ ‫موجب‬.‫شود‬]33[
،‫است‬ ‫محور‬ ‫دانش‬ ‫صنعت‬ ‫یک‬ ‫ساختمانی‬ ‫صنعت‬]33[‫ز‬‫فعالیت‬ ‫اجرای‬ ‫یرا‬‫توانایی‬ ‫و‬ ‫کارشناسی‬ ‫تجربه‬ ‫مستلزم‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫مساله‬ ‫حل‬]34[‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫اجرای‬ ‫بنابراین‬]35[‫این‬ ‫و‬
‫می‬ ‫رویکرد‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫در‬ ‫صنعت‬ ‫به‬ ‫تواند‬.‫کند‬]36[
‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫دانش‬ ‫اغلب‬‫پروژه‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫می‬ ‫کسب‬ ‫آنها‬ ‫های‬‫که‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫شوند.در‬
‫می‬ ‫تولید‬ ‫جدید‬ ‫دانش‬‫می‬ ‫توصیف‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫چگونگی‬ ‫دلیل‬ ‫شود‬.‫شود‬]32[‫می‬ ‫توصیف‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دانشی‬‫شود‬
‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫جدید‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫گزارشی‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫کنند‬‫تغییر‬ ‫یا‬ ‫انصراف‬ ،‫بازنشستگی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬
‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫افراد‬.‫رود‬]38[‫پیامد‬ ‫انعکاس‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫برانگیز‬ ‫مساله‬ ‫موضوع‬ ‫این‬‫عمل‬ ‫یک‬ ‫درست‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫امکانپذیر‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬]34[‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫متدهای‬ ‫فقدان‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬‫دا‬ ‫گذاری‬‫نش‬
‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫حیاتی‬ ‫منابع‬ ،‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫تولید‬‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫عملکرد‬ ‫چنین‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫رود‬
‫می‬.‫گیرد‬]30[‫تصمیم‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫این‬‫قرار‬ ‫الشعاع‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫مدیریت‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫گیری‬
‫می‬.‫دهد‬]31[‫بخش‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫اجرای‬ ‫بنابراین‬‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬]35[‫نوآوری‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫زیرا‬
.‫نماید‬ ‫شایانی‬ ‫کمک‬ ‫صنعتی‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫و‬]36[
14
Marshall and Prusak
15
Nonaka and Takeuchi
16
Hsu and Shen

Recommended

The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...Alireza Chalekaee
 
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsIntegrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsAlireza Chalekaee
 
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Mohammad Birjandy,PMP
 
100 de curiozitati despre lumea in care traim | www.mototol.ro |
100 de curiozitati despre lumea in care traim | www.mototol.ro |100 de curiozitati despre lumea in care traim | www.mototol.ro |
100 de curiozitati despre lumea in care traim | www.mototol.ro |Mototol Romania
 
Inspirational
InspirationalInspirational
InspirationalDarla4229
 
Steps of the History
Steps of the HistorySteps of the History
Steps of the HistoryBHV Education
 

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Cell structure
Cell structureCell structure
Cell structure
 
SpellTtown
SpellTtownSpellTtown
SpellTtown
 
Pesteri | www.mototol.ro |
Pesteri | www.mototol.ro |Pesteri | www.mototol.ro |
Pesteri | www.mototol.ro |
 
Bangla Slide Share 2
Bangla Slide Share 2Bangla Slide Share 2
Bangla Slide Share 2
 
Mercedes C Class Cabriolet, S Class Cabriolet India Launch - Press Release
Mercedes C Class Cabriolet, S Class Cabriolet India Launch - Press ReleaseMercedes C Class Cabriolet, S Class Cabriolet India Launch - Press Release
Mercedes C Class Cabriolet, S Class Cabriolet India Launch - Press Release
 
Rolling bearing
Rolling bearingRolling bearing
Rolling bearing
 
Pathopart2
Pathopart2Pathopart2
Pathopart2
 
Pathopart6
Pathopart6Pathopart6
Pathopart6
 
Guía de números cuánticos
Guía de números cuánticosGuía de números cuánticos
Guía de números cuánticos
 
Cell Structure And Function
Cell Structure And FunctionCell Structure And Function
Cell Structure And Function
 

Similar to Risk management in construction projects a knowlege _ based approach

Introduction to Risk management
Introduction to Risk managementIntroduction to Risk management
Introduction to Risk managementKianoosh Alesheikh
 
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟PMPiran
 
Persian presentation risk management in it projects
Persian presentation risk management in it projectsPersian presentation risk management in it projects
Persian presentation risk management in it projectsHamideh Iraj
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهYashar Gorgani
 
Information Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianSoheil Akbarzade
 
بروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsali seyedi zadeh
 
Methods & Models of Business Strategy
Methods & Models of Business StrategyMethods & Models of Business Strategy
Methods & Models of Business StrategyMehrdad Mahdavian
 
Tools and Techniques for Project Risk Management
Tools and Techniques for Project Risk ManagementTools and Techniques for Project Risk Management
Tools and Techniques for Project Risk ManagementMohammad Hossein Karami
 
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ریسک پروژهمدیریت ریسک پروژه
مدیریت ریسک پروژهMorteza Safari
 
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...Muhibullah Aman
 
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟PMPiran
 
Interoperability maturity model (Iran)
 Interoperability maturity model (Iran) Interoperability maturity model (Iran)
Interoperability maturity model (Iran)Hanieh Kashfi
 
Equipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction projectBabak Farahmand Shad
 
Change Management Procedure (Base File)
Change Management Procedure (Base File)Change Management Procedure (Base File)
Change Management Procedure (Base File)Damoon Nozari
 

Similar to Risk management in construction projects a knowlege _ based approach (20)

Introduction to Risk management
Introduction to Risk managementIntroduction to Risk management
Introduction to Risk management
 
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟
 
Persian presentation risk management in it projects
Persian presentation risk management in it projectsPersian presentation risk management in it projects
Persian presentation risk management in it projects
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
 
Information Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management Persian
 
بروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbs
 
Methods & Models of Business Strategy
Methods & Models of Business StrategyMethods & Models of Business Strategy
Methods & Models of Business Strategy
 
DATA
DATADATA
DATA
 
Tools and Techniques for Project Risk Management
Tools and Techniques for Project Risk ManagementTools and Techniques for Project Risk Management
Tools and Techniques for Project Risk Management
 
RIECO
RIECORIECO
RIECO
 
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ریسک پروژهمدیریت ریسک پروژه
مدیریت ریسک پروژه
 
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
 
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
 
Hse ms
Hse msHse ms
Hse ms
 
Interoperability maturity model (Iran)
 Interoperability maturity model (Iran) Interoperability maturity model (Iran)
Interoperability maturity model (Iran)
 
performance evaluation
performance evaluationperformance evaluation
performance evaluation
 
last cost eng.
last cost eng.last cost eng.
last cost eng.
 
Equipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction project
 
برنامه ریزی
برنامه ریزیبرنامه ریزی
برنامه ریزی
 
Change Management Procedure (Base File)
Change Management Procedure (Base File)Change Management Procedure (Base File)
Change Management Procedure (Base File)
 

Risk management in construction projects a knowlege _ based approach

 • 1. ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬ ( ‫پژوهشی‬ ‫علمی‬ ‫مقاله‬‫علمی‬ ‫اطلاعات‬) ‫ایران‬ ‫دانشگاهی‬ ‫جهاد‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫محور‬ ‫دانش‬ ‫رویکرد‬ ،‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫صادقی‬ ‫میثم‬1*‫کایی‬ ‫چاله‬ ‫علیرضا‬ ،2‫خانزادی‬ ‫مصطفی‬ ،3 1-‫آریان‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫موسسه‬ ،‫ساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫گرایش‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجوی‬‫بابل‬ Meysam.sadeghi.007@gmail.com 2-‫ر‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ،‫ساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫گرایش‬ ‫عمران‬ ‫شته‬a_chalekaee@civileng.iust.ac.ir 3-‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ،‫عمران‬ ‫مهندسی‬ ‫دکترای‬ ،‫استادیار‬Khanzadi@iust.ac.ir :‫چکیده‬ ‫نقش‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫اصلی‬ ‫های‬،‫پروژه‬‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫در‬ ‫حال‬‫صورتی‬‫از‬ ‫خوب‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ناکار‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬ ‫وظیفه‬ ‫این‬ ‫نشود‬ ‫اعمال‬ ‫پروژه‬ ‫کار‬ ‫ابتدای‬‫می‬ ‫آمد‬‫مستلزم‬ ‫کارآمد‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ .‫شود‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬‫و‬ ‫مند‬‫مهم‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫تر‬‫است‬ ‫تجربه‬.‫پروژه‬‫پیمانکار‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫اق‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫به‬‫نمی‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫دامات‬‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫منفی‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫این‬‫این‬ .‫شود‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫مشکلات‬ ‫پژوهش‬‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫محور‬ ‫دانش‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫داده‬‫بر‬ ‫روش‬ ‫یک‬‫سه‬ ‫مدل‬ ‫اساس‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫گانه‬‫بخ‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ،‫دهد‬‫است‬ ‫پژوهی‬ ‫تلاش‬ ‫از‬ ‫شی‬‫در‬ ‫که‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬.‫باشد‬ ‫نتیجه‬ ‫یک‬‫آن‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫اولیه‬ ‫ی‬‫است‬‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬‫پروژه‬‫عمده‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ناکافی‬ ‫همچنان‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬‫ی‬ ‫مو‬ ‫این‬‫می‬ ‫انتظار‬ .‫است‬ ‫دانش‬ ‫فقدان‬ ،‫قعیت‬‫عملکرد‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫اجازه‬ ‫پیمانکاران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫پیشنهادی‬ ‫رویکرد‬ ‫کاربرد‬ ‫رود‬ ‫تلاش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬.‫دهند‬ ‫توسعه‬ ‫بهینه‬ ‫های‬ ‫واژه‬:‫کلیدی‬ ‫های‬،‫ریسک‬‫مدیریت‬،،‫دانش‬‫بهترین‬‫ارزیابی‬ ،‫شیوه‬.
 • 2. 1)‫مقدمه‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ادبیات‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫ناکارآمدی‬ ‫از‬ ‫مملوء‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫تابع‬‫می‬ ‫متاثر‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫سال‬ .‫سازد‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ،‫متمادی‬ ‫های‬‫با‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫وکیفیت‬ ‫نموده‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫ضعیف‬ ‫نتایج‬ ‫که‬ ‫تقلیلی‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.‫بود‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫کـــــار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ریسک‬ ‫زمانی‬ ‫اغلب‬ ‫مثلا‬‫ریسک‬ ‫از‬ ‫جامعی‬ ‫تحلیــــل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مصارف‬ ‫برد‬‫یک‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫وکنترل‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫پروژه‬‫پروژه‬ ‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫پس‬ .‫دهند‬‫می‬ ‫پایان‬ ‫فراوان‬ ‫تاخیر‬ ‫و‬ ‫گزاف‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫ها‬.‫یابد‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫لازم‬ ‫وکارآمد‬ ‫موثر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬‫و‬ ‫مند‬‫مهم‬ ‫همه‬ ‫از‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫تر‬‫انواع‬ ‫در‬ ‫تجربه‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬‫این‬ ‫مثلا‬‫ک‬‫ه‬‫نشده‬ ‫مشاهده‬ ‫رویدادهای‬ ‫نیازمند‬ ‫مدیریت‬‫در‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫اتفاقات‬ ‫این‬ ‫رخداد‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫عملیات‬‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫اتفاقاتی‬ ‫تخمین‬ ‫یا‬ ‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫شود‬.‫باشد‬ ‫فقد‬‫بی‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫علیه‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫اقدامات‬ ‫نبود‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫موثر‬ ‫مدیریت‬ ‫ان‬‫ثباتی‬‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫منفی‬ ‫پیامدهای‬ ،‫ها‬ ،‫عوامل‬ ‫دیگر‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ارتباطی‬ ‫خطرات‬ ‫یا‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫محیطی‬ ‫خطر‬ ‫علیه‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫اقدامات‬ ‫فقدان‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫پروژه‬ ‫چشمگی‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫عملیات‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫به‬ ‫منجر‬‫هزینه‬ ‫ر‬‫می‬ ‫ها‬.‫شود‬‫شرکت‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫اولیه‬ ‫پژوهش‬‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ،‫ساختمانی‬‫نظام‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مند‬‫نمی‬ ‫اعمال‬ ‫ها‬‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫آن‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫منفی‬.‫شود‬]1[‫که‬ ‫پژوهشی‬ ‫علاوه‬ ‫به‬‫پالما‬1(2002‫اد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ )‫و‬ ‫عاها‬‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نظرهای‬ ‫اختلاف‬ ‫پروژه‬‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ) ‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ( ‫طرفین‬ ‫از‬ ‫هیچکدام‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫چند‬ ‫رخداد‬ ،‫داد‬ ‫انجام‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬‫تلفیق‬ ‫می‬ ‫نظرها‬ ‫اختلاف‬ ‫و‬ ‫ادعاها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫عمده‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫نکرده‬.‫داد‬ ‫انعکاس‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫گسترده‬ ‫پژوهش‬‫فراهم‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫است‬ ‫آمده‬‫روش‬ ‫به‬‫این‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫ناکارآمد‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫انجام‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دانشی‬ ‫فقدان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫فقدان‬ ‫موقعیت‬ ‫پروژه‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫پژوهش‬ ‫یعنی‬ ،‫شود‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫پیمانک‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫کند‬‫بهبود‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫عامل‬ ‫ار‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫مشکلات‬ ‫بررسی‬ ‫درصدد‬ ‫پیشنهادی‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬‫نظام‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫محور‬ ‫دانش‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬‫که‬ ‫پژوهشی‬ ‫تلاش‬ ‫یک‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫مند‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫آن‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دانش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫های‬ ‫شرکت‬ ‫ساختمانی‬‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫تلاش‬ ‫بهترین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫بهبود‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫دستورکار‬ ‫در‬ ‫کشورهاست‬ ‫های‬‫و‬ ‫ها‬ ‫عوامل‬ ‫ارائه‬ ‫قابلیت‬ ،‫روش‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ارزشیابی‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬‫شناسایی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫توسعه‬ ‫چالش‬‫از‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫نکرده‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫اساسی‬ ‫بر‬ ‫دانش‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تجربه‬ ‫طریق‬‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫می‬ ‫بدست‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫آید‬ ‫ی‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫درجه‬ ‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫پیمانکار‬ ‫ا‬‫بهینه‬ ‫تلاش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تابع‬ ‫یک‬ ‫دهد‬ ‫پروژه‬ ‫تفهیم‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تابع‬ ‫این‬ ‫عملکرد‬ ‫دوم‬ ‫درجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫توسعه‬‫موجب‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫نوظهوری‬ .‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫بررسی‬ ‫محوری‬ ‫دانش‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تابع‬ ‫است‬ ‫شده‬‫ها‬‫شرکت‬ ‫و‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫توسعه‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫یعنی‬‫در‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫بکار‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بتوان‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دهی‬ .‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫فعلی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تابع‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫بتواند‬ ‫نهایت‬ 1 Palma
 • 3. ‫می‬ ‫انتظار‬‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫مدل‬ ‫نمونه‬ ‫رود‬‫می‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬ ‫این‬‫سیستم‬ ‫پیشرفت‬ ‫اساس‬ ،‫یابد‬‫های‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫وکارآمد‬ ‫موثر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫اتخاذ‬ ‫را‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫دانشی‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫قرارگیرد‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬‫شرکت‬ ‫به‬ ‫شود‬‫کم‬ ‫داشتند‬ ‫رسمی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تابع‬ ‫یک‬ ‫قبلا‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫ک‬ ‫می‬‫رهنمون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫بهینه‬ ‫تلاش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫مدل‬ ‫های‬‫که‬ ‫ای‬ .‫دهند‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫قبلا‬ ‫بخش‬‫مدل‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫رویکرد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اصلی‬ ‫مسائل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مبحثی‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫های‬ ‫را‬ ‫دانش‬‫می‬ ‫ارائه‬‫می‬ ‫توصیف‬ ‫پژوهش‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫تلاش‬ ‫سپس‬ .‫دهند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫اولیه‬ ‫نتایج‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬.‫گیرند‬ 2‫پیشینه‬ ) 1-2‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ )2 ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫مسلما‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬،‫هستند‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫روشنی‬ ‫ریسک‬ ‫حامل‬ ‫که‬ ‫ها‬]2[‫وجود‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫همزمان‬ ‫اما‬ .‫دارد‬.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نهفته‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫فرصتی‬‫و‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫بین‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پیوندی‬ ‫ریسک‬ ]3[‫هیلسون‬ ‫همـــچنانکه‬3‫می‬ ‫اشاره‬: ‫کند‬ "‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ریسکی‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫همان‬ ‫ریسک‬.‫نیست‬ ‫گیری‬" ‫چند‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫ریسک‬‫وجهی‬‫است‬]4[‫آسیب‬ ‫رخداد‬ ‫احتمال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫زا‬‫اهداف‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متاثر‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫آن‬.‫کند‬]5[‫فرصت‬ ‫حاوی‬ ‫همچنین‬ ‫ریسک‬ .‫ندارد‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫منفی‬ ‫نتایج‬ ‫همیشه‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬‫هایی‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫هستند‬‫ریسک‬ ‫اغلب‬ ‫حقیقت‬‫می‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫منفی‬ ‫نتایج‬ ‫ها‬‫افرا‬ ‫شود‬‫جنبه‬ ‫تنها‬ ‫د‬‫ریسک‬ ‫منفی‬ ‫ی‬‫در‬ ‫را‬‫نظر‬ .‫بگیرند‬]3[ ‫است‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫مکمل‬ ‫بخش‬ ‫مدیریت‬ ‫امروزه‬]2[‫سخت‬ ‫که‬‫فعالیت‬ ‫ترین‬‫ریسک‬ ‫تعیین‬ ‫های‬‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫اولویت‬.‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫این‬ ‫بندی‬]6[‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫مدیران‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کلیدی‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫برای‬.‫است‬ ‫ضروری‬ ‫نمونه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬]2[ ‫روش‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫فرآیند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫تا‬ ‫آن‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ .‫شود‬ ‫تعریف‬]8[.‫است‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫وکنترل‬ ‫ارزیابی‬ ‫شناسایی‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫اولیه‬ ‫هدف‬ ‫پس‬]9[ ،‫کل‬ ‫در‬:‫است‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫شامل‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ 1‫ریسک‬ ‫طراحی‬ ) 2‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ) 3) ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫ّی‬‫م‬‫ک‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ( ‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬ ) 4‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ) 5‫ریسک‬ ‫واکنش‬ ) 6‫ریسک‬ ‫انعکاس‬ ) 2 Risk management 3 Hillson
 • 4. 2‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫ثبت‬ )]5[ ‫دهه‬ ‫درچهار‬‫ساختم‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫چشمگیری‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫پژوهش‬ ،‫گذشته‬ ‫ی‬،‫است‬ ‫رشدکرده‬ ‫انی‬]10[‫زیرا‬ ‫پروژه‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫ریسک‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬‫گیرند‬]11[‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫و‬‫طرفین‬ ‫درگیری‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫رسد‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ذاتا‬ ‫ریسک‬ ‫این‬ ) ‫طراح‬ ‫و‬ ‫پیمانکار‬ ،‫مالک‬ ( ‫قرارداد‬]12[‫دو‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬‫چشم‬‫امکان‬ ‫انداز‬‫از‬ :‫است‬ ‫پذیر‬ ‫ط‬ ‫یک‬،‫پروژه‬ ‫مالک‬ ‫رف‬‫پروژه‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫سهامدار‬ ‫یک‬ ‫که‬‫است‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬]13[‫وجود‬ ‫پیمانکار‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫ریسک‬ ‫پوشش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫افزوده‬ ‫سودهای‬ ‫عادت‬ ‫طبق‬ ‫پیمانکار‬ .‫دارد‬‫محدودتر‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫حاشیه‬ ‫که‬ ‫همچنان‬ .‫کنند‬ ‫می‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫بلندتری‬ ‫تاثیر‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ .‫شود‬]5[‫دوگ‬ ‫این‬‫روبروست‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫نامشابهی‬ ‫رفتارهای‬ ‫روه‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫رویارویی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫موقعیت‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫طرفی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫امتحانات‬ ‫و‬.‫شوند‬]14[ ‫نظام‬‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫د‬ ‫تمرکز‬ ‫ریسک‬ ‫ّی‬‫م‬‫ک‬ ‫تحلیل‬ ‫بر‬ ‫شوند‬.‫ارند‬‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫اما‬‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫وکمبودهای‬ ‫جبرانی‬ ‫اقدامات‬ ،‫مسائل‬ ،‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫دوباره‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫نمی‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫های‬.‫دهد‬]15[‫فوربز‬4‫و‬ ‫محدودی‬ ‫تعداد‬ ‫کاربرد‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫صنعت‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫نشان‬ ‫همکارانش‬ ‫دیگر‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬‫های‬‫تکنیک‬ ‫تمامی‬ ‫هرچند‬ .‫است‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫موقعیت‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬‫و‬ ‫لیونز‬ ‫مثلا‬ .‫نیستند‬ ‫مناسب‬ ‫ها‬ ‫اسکیتمور‬5‫مشکل‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬‫رایج‬ ‫گروهی‬ ‫گشایی‬‫است‬ ‫ساختمانی‬ ‫مهندسی‬ ‫درصنعت‬ ‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫تکنیک‬ ‫ترین‬ ‫روش‬ ‫که‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مکرر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬ ‫کمیتی‬ ‫های‬‫گ‬‫یک‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫فوربز‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫یرد‬ ‫تکنیک‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫ماتریس‬‫محیط‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬‫ارائه‬ ‫ریسک‬ ‫ازمدیریت‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬ .‫دادند‬‫تکنیک‬ ‫این‬‫هوش‬ ‫شامل‬ ‫ها‬.‫است‬ ... ‫و‬ ‫تصمیم‬ ‫حساسیت،گراف‬ ‫تحلیل‬ ،‫احتمالات‬ ‫تحلیل‬ ،‫تجزیه‬ ،‫مصنوعی‬]16[ ‫الذ‬ ‫فوق‬ ‫ناکارآمدی‬‫پروژه‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫سزایی‬ ‫به‬ ‫تاثیر‬ ،‫کر‬‫اهـداف‬ ‫بـرای‬ ‫محدودیت‬ ‫نوعی‬ ‫ریسک‬ ،‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫وکیفیت‬ ‫محیط‬ ‫هزینه‬ ،‫زمان‬ ،‫اولیه‬.‫کند‬]15[،‫مشـتری‬ ‫بـرای‬ ‫سـرمایه‬ ‫انـدک‬ ‫برگشـت‬ ،‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ‫یعنی‬ ‫می‬ ... ‫و‬ ‫پیمانکار‬ ‫دستمزد‬ ‫کاهش‬‫پـر‬ ‫ریسـک‬ ‫مخـابره‬ ‫این‬ ‫برخلاف‬ .‫شود‬‫می‬ ‫ناپایـدار‬ ‫و‬ ‫نـاق‬ ،‫ضـعیف‬ ،‫سـاختمانی‬ ‫وژه‬‫و‬ ‫شـود‬ ‫اسـتراتژی‬ ‫و‬ ‫محتاطانه‬ ‫اقدامات‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫مشترکی‬ ‫درک‬ ‫پروژه‬ ‫اعضاء‬ ‫همچنین‬‫های‬ .‫نیستند‬ ‫جبرانی‬]15[ ‫چیگ‬6‫بر‬ ‫را‬ ‫اطلاعاتی‬ ‫مبنای‬ ،‫شود‬ ‫اعمال‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬‫داده‬ ‫ای‬‫فراهم‬ ‫ّی‬‫م‬‫ک‬ ‫های‬ ‫می‬‫را‬ ‫تصمیمات‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫اطلاعات‬ ‫از‬ ‫بالایی‬ ‫کیفیت‬ ‫است‬ ‫لازم‬ ‫اما‬ ‫کند‬‫بر‬‫اتخاذ‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫اطلاعات‬ ‫اساس‬ ‫پررا‬ ‫همچنین‬ .‫نمایند‬2‫ساختار‬ ‫طرفین‬ ،‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫بیان‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫باید‬‫تجربه‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫واقعی‬ ‫سناریوهای‬ ‫همانند‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫زیرا‬ ،‫کنند‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫پیوسته‬ ‫آموزشی‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مهمی‬ ‫بخش‬ ‫ساختمانی‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫مدیریت‬ ‫پس‬ .‫بیاموزند‬‫بنابراین‬ ،‫شوند‬ ‫م‬ ‫فرآیند‬ ‫ناکارآمدی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬.‫است‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫لازم‬ ‫ریسک‬ ‫دیریت‬ 4 Forbes 5 Lyons and Skitmore 6 Schieg 7 Perera
 • 5. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫توسعه‬ ‫چگونگی‬ ‫شناسایی‬ ،‫پروژه‬ ‫پایانی‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫ناکافی‬ ‫مدیریت‬ ‫تاثیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پس‬ ‫شرکت‬ ‫در‬‫آنها‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫اقداماتی‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫شوند‬ ‫پیشنهاد‬‫می‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ..‫است‬ ‫ریسک‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫کند‬ 2-2‫ریسک‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ )8 ‫مدل‬‫نظام‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫ریسک‬ ‫بلوغ‬ ‫های‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫قیاسی‬ ‫ارزیابی‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مند‬‫کنند‬]12[‫پیوسته‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫سازمان‬ ‫کنونی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫عمیقی‬ ‫درک‬ ‫نیازمند‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازمانی‬]18[‫در‬ ‫یعنی‬ ،‫دارد‬ ‫تکاملی‬ ‫ماهیت‬ ،‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫دیگر‬ ‫ی‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫پیچیدگی‬ ‫سطح‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مراحلی‬ ‫از‬ ‫شماری‬ ‫بردارنده‬.‫یابد‬]19[‫ویژه‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫قابلیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابزاری‬ ‫ریسک‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬]20[‫در‬ ‫پژوهشی‬ ‫مدل‬ ‫زمینه‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫بلوغ‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫دهد‬‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫بلوغ‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫صرفه‬ ‫شاهد‬ ‫اند‬ .‫هستند‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫برنامه‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫قابلیت‬ ‫افزایش‬ ،‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬]21[‫مدل‬‫زیادی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫بلوغ‬ ‫های‬ .‫داد‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هیلسون‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬]22[‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫روشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫مولف‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫شرکت‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬ ‫مرجعی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیرت‬ ‫برای‬ ‫رسمی‬ ‫رویکرد‬‫شامل‬ ‫مدل‬ ‫این‬ .‫کند‬ 4‫می‬ ‫بلوغ‬ ‫سطح‬‫طبیعی‬ ‫و‬ ‫عادی‬ ،‫سطحی‬ ،‫ابتدایی‬ :‫باشد‬]22[‫وک‬ ‫تجربه‬ ،‫فرآیند‬ ،‫فرهنگ‬ ‫ویژگی‬ ‫چهار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬‫مقایسه‬ ‫اربرد‬ ‫می‬‫سال‬ ‫در‬ .‫شوند‬1999‫کنسولگری‬ ‫های‬ ‫سرویس‬HVR‫مدل‬ ،RMM9‫ارائه‬ ‫بود‬ ‫هیلسون‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫اشتقاقی‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ .‫دادند‬]20[‫سال‬ ‫در‬2002‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫پژوهشی‬ ‫نکات‬ ،‫هیلسون‬ ‫دیوید‬ ‫شامل‬ ‫محققان‬ ‫از‬ ‫گروهی‬‫به‬ ‫را‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫مدل‬10RMMM‫تو‬ )‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫بلوغ‬ ‫(مدل‬‫و‬ ‫نداد‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫مدل‬ ‫ساختار‬ ‫افراد‬ ‫همکاری‬ .‫دادند‬ ‫سعه‬‫اولیه‬ ‫تعاریف‬ ‫تنها‬ ‫درسال‬ .‫شد‬ ‫کامل‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫گسترش‬ ‫سطح‬ ‫هر‬2004‫رن‬ ‫و‬ ‫لیو‬11،‫ابتدایی‬ ‫ارزیابی‬ ‫سطح‬ ‫چهار‬ ‫با‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ، ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ،‫تعریف‬ ،‫تکرار‬.‫دادند‬ ‫ارائه‬ ‫سازی‬]23[‫برر‬ ‫بعد‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫را‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫مولفان‬‫مدل‬ ‫ساختار‬ ‫همان‬ ‫و‬ ‫نمودند‬ ‫سی‬ ‫تفاوت‬ ‫حفظ‬ ‫با‬ ،‫سطح‬ ‫پنج‬ ‫با‬ ‫را‬.‫دادند‬ ‫ارائه‬ ‫مدل‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬]22[‫درسال‬2006‫هیجدن‬12‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ، ‫سال‬2002‫آن‬ ‫به‬ ‫ساختار‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫پنجم‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ،‫نمودند‬ ‫تعریف‬ ‫آن‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سطح‬ ‫چهار‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ .‫افزودند‬‫می‬ ‫اعمال‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ‫بر‬.‫دارد‬ ‫تمرکز‬ ‫شود‬]24[‫هستند‬ ‫ابزارهایی‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫که‬‫فرآیند‬ ‫دهند‬‫شناسایی‬ ‫فرایند‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫رسمی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫ریسک‬ ‫فرآیندهای‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫کنند‬ ‫تعیین‬ ‫سپس‬ .‫کنند‬‫طرح‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫و‬ ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫کافی‬‫را‬ ‫اقداماتی‬ ‫های‬ .‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫ارتقاء‬ ‫یا‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬]25[ 3-2‫دانش‬ ‫مدیریت‬13 ‫پراسک‬ ‫و‬ ‫مارشال‬ ‫نظرات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬14،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ناکافی‬ ‫مطالعات‬ ،‫دارند‬ ‫زیربنایی‬ ‫دلیل‬ ‫سه‬‫دانش‬ ،‫ناکارآمد‬ ‫فرهنگ‬ : ‫وکنترل‬ ‫نشده‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمانی‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫مولفان‬ ‫این‬ .‫ناموثر‬ ‫های‬‫شکست‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دهند‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ 8 Maturity models 9 Project Risk Maturity Model 10 Risk Management Maturity Model 11 Yeo and Ren 12 Heijden 13 Knowledge Management
 • 6. ‫می‬ ‫مدیرت‬ ‫سازمان‬ ‫دانش‬ ‫آن‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشی‬ ،‫وآن‬‫اطلاعات‬ ‫فقدان‬ ‫مشکل‬ ‫دائما‬ ‫ریسک‬ ‫مدیرت‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫دانش‬ ‫ازفقدان‬ ‫مشکلی‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫دریافت‬ ‫پس‬ .‫باشد‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ،‫دانش‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫مهارتی‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫بالقوه‬ ‫قادر‬ ‫یک‬‫ظرفیت‬ ‫و‬ ‫کند‬‫اشتراک‬ ‫شیوه‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫گروه‬‫ابزار‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫گذاری‬ ‫می‬ ‫توسعه‬ ‫آنها‬ ‫کاربردی‬.‫دهد‬]26[ ‫ای‬ ،‫تعابیر‬ ،‫مفاهیم‬ ،‫ها‬ ‫رویه‬ ،‫حقایق‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ،‫اشخاص‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اطلاعات‬ ‫همان‬ ‫دانش‬‫ده‬‫پردازش‬ ‫مشاهدات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫می‬‫شود‬]22[‫داده‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫و‬‫ها‬،‫ارزش‬ ،‫اقدامات‬ ،‫تجارب‬‫بافت‬ ،‫معیارها‬ ،‫اعتقادات‬ ،‫ها‬‫فراهم‬ ‫کارشناسی‬ ‫بینش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫می‬.‫آورد‬]28[ ‫تاکچی‬ ‫و‬ ‫توناکا‬15‫انس‬ ‫فعالیت‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫تعهدات‬ ‫و‬ ‫اعتقادات‬ ‫با‬ ‫قوی‬ ‫بسیار‬ ‫پیوندی‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫نشان‬ ‫نیز‬‫ان‬ ‫ارزش‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ‫به‬‫می‬ ‫ها‬.‫دارد‬ ‫شود‬]29[‫از‬ ‫صحیح‬ ‫درک‬ ‫با‬ ( ‫قرارگیرند‬ ‫افراد‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ،‫اطلاعات‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫فردی‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ) ‫ها‬ ‫واقعیت‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫تعبیر‬ ‫و‬ ‫نبایدها‬ ‫و‬ ‫بایدها‬.‫شوند‬]30[،‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ،‫دانش‬ ‫این‬ ‫سپس‬ ‫دیگ‬ ‫و‬ ‫متن،گرافیک،کلمات‬ ‫شکل‬ ‫به‬‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫اطلاعات‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ،‫سمبلیک‬ ‫نمادهای‬ ‫ر‬.‫شود‬]22[ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دانش‬ ‫مدیرت‬ ‫چیستی‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫رویکرد‬ ‫چندین‬‫چن‬ ‫و‬ ‫سو‬16‫نظام‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ،‫مند‬ ‫تصمیم‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫تعریف‬ ‫شده‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬‫عملیا‬ ‫انجام‬ ،‫گیری‬‫انعکاس‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫نتایج‬.‫بخشد‬]31[‫می‬ ‫همچنین‬‫که‬ ‫است‬ ‫روشی‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫سازمان‬ ،‫روش‬ ‫بدان‬‫می‬ ‫ها‬،‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫توانند‬.‫یابند‬ ‫دست‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بکارگیرند‬ ‫و‬ ‫کسب‬]32[‫هدف‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫ایجاد‬ ،‫سازمان‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیرت‬‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫دانش‬ ‫اعمال‬ ،‫سطوح‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ،‫عملکرد‬ ‫تداوم‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫ترکیب‬ ،‫شرایط‬،‫همیارانه‬ ‫های‬‫که‬ ‫است‬ ‫مستمر‬ ‫یادگیری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مربوط‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫می‬ ‫بیرونی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ‫تجارت‬ ‫موجب‬.‫شود‬]33[ ،‫است‬ ‫محور‬ ‫دانش‬ ‫صنعت‬ ‫یک‬ ‫ساختمانی‬ ‫صنعت‬]33[‫ز‬‫فعالیت‬ ‫اجرای‬ ‫یرا‬‫توانایی‬ ‫و‬ ‫کارشناسی‬ ‫تجربه‬ ‫مستلزم‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫مساله‬ ‫حل‬]34[‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫اجرای‬ ‫بنابراین‬]35[‫این‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫رویکرد‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫در‬ ‫صنعت‬ ‫به‬ ‫تواند‬.‫کند‬]36[ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫دانش‬ ‫اغلب‬‫پروژه‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫می‬ ‫کسب‬ ‫آنها‬ ‫های‬‫که‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫شوند.در‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫جدید‬ ‫دانش‬‫می‬ ‫توصیف‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫چگونگی‬ ‫دلیل‬ ‫شود‬.‫شود‬]32[‫می‬ ‫توصیف‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دانشی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫جدید‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫گزارشی‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫کنند‬‫تغییر‬ ‫یا‬ ‫انصراف‬ ،‫بازنشستگی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫افراد‬.‫رود‬]38[‫پیامد‬ ‫انعکاس‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫برانگیز‬ ‫مساله‬ ‫موضوع‬ ‫این‬‫عمل‬ ‫یک‬ ‫درست‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫امکانپذیر‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬]34[‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫متدهای‬ ‫فقدان‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬‫دا‬ ‫گذاری‬‫نش‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫حیاتی‬ ‫منابع‬ ،‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫تولید‬‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫عملکرد‬ ‫چنین‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬.‫گیرد‬]30[‫تصمیم‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫این‬‫قرار‬ ‫الشعاع‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫مدیریت‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫گیری‬ ‫می‬.‫دهد‬]31[‫بخش‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫اجرای‬ ‫بنابراین‬‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬]35[‫نوآوری‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫زیرا‬ .‫نماید‬ ‫شایانی‬ ‫کمک‬ ‫صنعتی‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫و‬]36[ 14 Marshall and Prusak 15 Nonaka and Takeuchi 16 Hsu and Shen
 • 7. 3‫پژوهشی‬ ‫مشکل‬ ) ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سوالاتی‬:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫شود‬ 1‫ساختمان‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫اکنون‬ ‫که‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫اقدامات‬ ‫بهترین‬ )‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫های‬‫می‬ ‫اعمال‬ ‫ساختمانی‬‫و‬ ‫کدامند‬ ‫شود‬ ‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫چیلی‬ ‫فعلی‬ ‫اقدامات‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫قیاسی‬ ‫وضعیت‬ 2‫می‬ ‫چگونه‬ )‫شرکت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫اقدامات‬ ‫توان‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫نمود؟‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫ساختاری‬ ‫های‬ 3‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫کارآمد‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫دانشی‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ )‫نی‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫های‬‫است؟‬ ‫از‬ 4‫آن‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫دانش‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ )‫نظام‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬‫قرار‬ ‫همگان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫مند‬ ‫داد؟‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ادبیاتی‬ ‫شامل‬ ‫پژوهش‬ ‫روش‬‫می‬ ‫مرور‬ ‫را‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫های‬‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مدیریت‬‫عملکرد‬ ‫موقعیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫ریسک‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫ساختمانی‬ ‫پروژه‬‫ارزیابی‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ادبیاتی‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫کارشناسی‬ ‫پنل‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ابزار‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫هم‬ .‫شود‬ ‫اعتبار‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬.‫شدند‬ ‫اعمال‬ ‫شرکت‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫ابتدائا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سنجی‬ ‫شکل‬1‫روشی‬‫برای‬‫ا‬‫رزیابی‬‫عملکرد‬‫مدیریت‬‫ریسک‬‫یک‬‫سازمان‬‫و‬‫مقایسه‬‫آن‬‫با‬‫مدیریت‬ ‫معیار‬‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫های‬ ‫شکاف‬ ‫پرکردن‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫تمارین‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫کاربرد‬ ‫همچنین‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ ‫ریسک‬.‫شود‬
 • 8. ‫شکل‬2‫با‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫اختصاص‬ ‫برای‬ ‫نموداری‬‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫وقفه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬‫پنل‬ ‫توسط‬ ‫ها‬‫می‬ ‫معتبر‬ ‫کارشناسی‬ ‫های‬‫به‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫پایان‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫شرکت‬‫می‬ ‫اعمال‬ ‫ها‬‫می‬ ‫مجاز‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اقدامات‬ ‫مدل‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫آزمایش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫شود‬:‫کند‬1‫تاریخی‬ ‫اطلاعات‬ ‫حفظ‬ )2‫و‬ ‫هدایت‬ ) ‫عملک‬ ‫توسعه‬‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫رد‬3‫تابع‬ ‫بلوغ‬ ‫انعکاس‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ) ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬4‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫سطوح‬ ‫اساس‬ ‫،بر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫آموزش‬ ‫توانایی‬ )‫کارکنان‬ ‫های‬5‫یک‬ ‫ایجاد‬ ) ‫موردی‬ ‫منطق‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬6‫ساختا‬ ‫ایجاد‬ )‫لازمه‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫اجرایی‬ ‫ر‬2‫حمایت‬ ‫توسعه‬ )‫ها‬ ‫رویه‬ ‫و‬‫مدل‬ ‫برای‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬ 4‫اولیه‬ ‫نتایج‬ ) : ‫است‬ ‫اصلی‬ ‫عنصر‬ ‫دو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مدل‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫ابتدایی‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫پژوهش‬ ‫اینجا‬ ‫تا‬ 1‫(شکل‬ ‫است‬ ‫دوموضوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ابعاد‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫ارزیابی‬ ‫عوامل‬ )3) 2‫آن‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ارزیابی‬ ‫سطوح‬ )
 • 9. ‫شکل‬3‫؛‬ ‫هاوارد‬ ( ‫آنها‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫کلیدی‬ ‫عوامل‬2113) ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫ادبیات‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫اطلاعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ارزیابی‬ ‫سطوح‬‫مطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ارزیابی‬ ‫سطوح‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫آزمایش‬ ‫پایلوت‬.‫اند‬‫از‬ ‫گروهی‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابعادی‬ ‫و‬ ‫عوامل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پرسشنامه‬ ‫یک‬ ‫اعمال‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ ‫دامنه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫کارشناسان‬.‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تائید‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬ ‫شرکت‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ،‫نهایی‬ ‫هدف‬‫قرارگیرد‬ ‫ها‬‫ر‬ ‫بدین‬ .) ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ (،‫وش‬ ‫شرکت‬ ‫مدیریت‬‫پرسشنامه‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬.‫دریابند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫بلوغ‬ ‫سطوح‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬‫ارزیابی‬ ‫ثبت‬ ‫همچنین‬‫های‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫مدیر‬ ‫قبلی‬‫مد‬ ‫را‬ ‫بهبودی‬ ‫عملیات‬ ‫اجرای‬ ‫اساس‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫مقایسه‬ ‫گذشته‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فعلی‬ ‫عملکرد‬ ‫سازد‬ ‫همچنان‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬2‫می‬‫می‬ ‫سازماندهی‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ،‫بینیم‬‫اقدامات‬ ‫بهبود‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ .‫باشد‬ ‫شرکت‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫شکاف‬ ‫نوع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬‫اساس‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫رود‬ ‫درس‬ ‫و‬ ‫تجربیات‬‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫هایی‬.‫باشد‬ ‫جدید‬ ‫های‬ 5‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ) ‫ا‬ ‫مختصری‬ ‫توصیف‬ ‫مقاله‬ ‫این‬‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫محور‬ ‫دانش‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫درصدد‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫پژوهش‬ ‫تلاش‬ ‫ز‬ ‫پروژه‬ ‫در‬‫انگیزه‬ .‫است‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬،‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫ی‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫کاربرد‬‫بهبود‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ .‫است‬ ‫پیمانکاران‬ ‫و‬ ‫مالکان‬ ‫برای‬ ‫عملکرد‬ ‫این‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫پیمانکاران‬ ‫و‬ ‫مالکان‬ ‫به‬‫یک‬ ‫کند‬ ‫نظام‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫رسمی‬ ‫و‬ ‫مند‬.‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫نحو‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫تر‬
 • 10. ‫ویژگی‬‫اولیه‬ ‫تعاریف‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سطح‬ ‫هر‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫سطح‬1: ‫سازمان‬‫در‬‫مورد‬‫نیاز‬‫مدیریت‬‫ریسک‬‫و‬‫فقدان‬‫یک‬‫رویکرد‬‫منظم‬‫ب‬‫رای‬‫رویارویی‬‫با‬‫خطر‬‫آگاه‬‫نیست‬.‫معمولا‬‫سازمان‬‫حتی‬‫در‬ ‫مدیریت‬‫پروژه‬‫ضعیف‬‫است‬.‫موفقیت‬‫در‬‫این‬‫نوع‬‫سازمان‬‫ها‬‫بستگی‬‫به‬‫ویژگی‬‫های‬‫شخصی‬‫دارد‬‫نه‬‫به‬‫خود‬.‫سازمان‬ ‫بعد‬‫از‬‫رخداد‬‫مسائل‬‫واکنش‬‫نشان‬،‫میدهد‬‫هیچ‬‫رخداد‬‫منطقی‬‫وجود‬.‫ندارد‬ ‫تلاشی‬‫برای‬‫یادگیری‬‫از‬‫پروژه‬‫های‬‫قبلی‬‫یا‬‫کاربرد‬‫درس‬‫هایی‬‫که‬‫آموخت‬‫شده‬‫است‬‫به‬‫منظور‬‫آماده‬‫سازی‬‫ناپایداری‬.‫ها‬ ‫سطح‬2: ‫هرچند‬‫سازمان‬‫تا‬‫درجه‬‫ای‬‫در‬‫مزایای‬ ‫مورد‬‫بالقوه‬RM‫آگاه‬‫اما‬ ،‫است‬‫این‬‫امر‬‫هر‬‫پروژه‬‫ای‬‫را‬‫به‬‫طور‬‫موثر‬‫و‬‫کارآمد‬‫اجرایی‬ ‫نمی‬.‫کند‬ ‫سازمان‬‫می‬‫داند‬‫که‬‫باید‬‫از‬‫خطاهای‬‫گذشته‬‫درس‬‫بیاموزد‬‫اما‬‫ای‬‫ن‬‫دانش‬‫رسمی‬‫نیست‬‫و‬‫احتمال‬‫کاربرد‬‫آن‬‫محدود‬.‫است‬ ‫روشی‬‫برای‬‫اشتراک‬‫اطلاعات‬‫حاصل‬‫از‬‫پروژه‬‫های‬‫سازمان‬‫وجود‬.‫ندارد‬ ‫فرآیند‬‫ها‬‫و‬‫سیستم‬‫اساسی‬‫برای‬‫مدیریت‬‫ریسک‬‫وجود‬.‫ندارد‬ ‫سازمان‬GR‫را‬‫به‬‫طور‬‫طبیعی‬‫از‬‫طریق‬‫تعدادی‬‫از‬‫اشخاص‬‫پروژه‬‫اعمال‬‫می‬.‫کند‬ ‫سطح‬3: ‫سازمان‬‫یک‬‫سیست‬‫م‬RM‫را‬‫توسعه‬‫و‬‫اجرا‬‫می‬.‫کند‬ ‫پروژه‬‫ها‬‫قبلا‬‫آزمایش‬‫می‬،‫شوند‬‫به‬‫ویژه‬‫برای‬‫شناسایی‬‫بحران‬‫هر‬‫پروژه‬‫جدید‬‫موفقیت‬‫های‬‫پروژه‬‫های‬‫قبلی‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫تکرار‬ .‫کرد‬ ‫در‬‫کل‬‫مزایای‬RM‫درسطوح‬‫بالاتر‬‫سازمان‬‫درک‬‫می‬.‫شوند‬ ‫پروژه‬‫ها‬‫افراد‬‫با‬‫مهارت‬RM‫را‬‫استخدام‬‫می‬‫کنند‬‫که‬‫منابع‬‫ک‬‫افی‬‫موجود‬‫برای‬‫این‬‫فرآیند‬‫را‬‫داشته‬.‫باشند‬ ،‫احتمال‬‫تاثیر‬‫و‬‫شدت‬‫رویدادهای‬‫ریسک‬‫به‬‫صورت‬‫کیفی‬‫اندازه‬‫گیری‬‫می‬.‫شوند‬ ‫سطح‬4: ‫مزایای‬RM‫در‬‫هر‬‫سطحی‬‫از‬‫سازمان‬‫درک‬‫می‬.‫شود‬ ‫یک‬‫فرآیند‬‫استاندارد‬‫برای‬RM‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫برای‬‫یک‬‫پروژه‬‫خاص‬‫کافی‬‫است‬.‫یک‬‫رویداد‬‫فعال‬‫برای‬RM‫وج‬.‫دارد‬ ‫ود‬ ‫فعالیت‬‫های‬RM‫برای‬‫سهامداران‬‫درونی‬‫و‬‫بیرونی‬‫گسترده‬‫شده‬.‫اند‬ ‫استراتژی‬‫های‬‫متنوع‬‫و‬‫همچنین‬‫نتایج‬RM‫اجرا‬‫و‬‫دسته‬‫بندی‬‫می‬.‫شوند‬ ‫مرحله‬‫ی‬‫تحلیل‬‫نتایج‬‫در‬‫این‬‫سطح‬.‫است‬ ‫سطح‬5: ‫سازمان‬‫قادر‬‫است‬‫خود‬‫را‬‫تطبیق‬‫دهد‬.‫تیم‬‫را‬‫قدرتمند‬‫و‬ ‫سازد‬‫آنرا‬‫بر‬‫اساس‬‫پر‬‫وتکل‬‫های‬‫شرکت‬‫سازماندهی‬‫می‬‫کند‬‫تا‬ ‫خطرات‬‫سیستم‬‫را‬‫کاهش‬.‫دهد‬ ‫بهبود‬‫مکرر‬‫و‬‫نوآوری‬RM‫بر‬‫یک‬‫اساس‬‫منظم‬‫انجام‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫با‬‫تکنولوژی‬‫عای‬‫جدید‬‫افزایش‬‫می‬.‫یابد‬ ‫سازمان‬‫یک‬‫طرح‬RM‫تلفیقی‬‫را‬‫با‬‫اهداف‬‫معین‬‫تعریف‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫از‬‫مقیاس‬‫های‬‫کیفی‬‫و‬‫کمی‬‫استفاده‬‫می‬.‫کند‬
 • 11. ‫اعضا‬‫تیم‬‫مایل‬‫به‬‫تعدیل‬‫خطر‬‫و‬‫فرصت‬‫هایی‬‫با‬‫رویکرد‬‫فعال‬‫و‬‫یک‬‫محیط‬‫پیرامونی‬‫هستند‬‫که‬‫کار‬‫گروهی‬‫را‬‫افزایش‬ ‫می‬.‫دهد‬ ‫تلفیق‬‫و‬‫همکاری‬‫بین‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫موسساتی‬‫و‬‫دیگر‬‫شبکه‬‫های‬‫سهامداری‬‫وجود‬.‫دارد‬ : ‫منابع‬ [1]. Wolbers, M. (2009). Application of risk management in public works organizations in Chile. Bachelor Thesis. University of Twente & Pontificia Universidad Católica de Chile. [2]. Olsson, R. (2007). In search of opportunity management: Is the risk management process enough? International Journal of ProjectManagement,25(8),745-752. Del Caño A., & De la Cruz, M. P. (2002). Integrated methodology for project risk management. Journal of Construction Engineering and Management ASCE 128(6):473-485 [3]. Hillson, D. (2011). Dealing with business uncertainty. Unloaded from: http://www.risk- doctor.com/briefings. Baloi, P. & Price, A. (2003). Modelling global risk factors affecting construction cost performance. International Journal of Project Management, 21(4), 261–269. [4]. Wang, S., Dulaimi, M. & Aguria, Y. (2004). Risk management framework for construction projects in developing countries. Construction Management and Economics, 22(3), 237-252. [5]. Baloi, P. & Price, A. (2003). Modelling global risk factors affecting construction cost performance. International Journal of Project Management, 21(4), 261–269. Yu, Z. (2002). Integrated risk management under deregulation. Power Engineering Society Summer Meeting, IEEE, 3, 1251-1255. [6]. Anderson, S. (2009). Risk Identification and Assessment. PMI Virtual Library. [7]. Perera, J. & Holsomback, J. (2005). An integrated risk management tool and process, Aerospace Conference, 2005 IEEE , vol., no., pp.129-136, 5-12 March. Baloi, P. & Price, A. (2003). Modelling global risk factors affecting construction cost performance. International Journal of Project Management, 21(4), 261–269. Alali, B. and Pinto, A. (2009). Project, systems and risk management processes interactions. Management of Engineering & Technology.PICMET 2009 - Portland International Conference on , vol., no., pp.1377,1386, 2- 6 Aug. 2009. [8]. Tohidi, H. (2011). The Role of Risk Management in IT systems of organizations. Procedia - Computer Science Journal, Vol. 3, pp.881-887. [9]. Lee, E., Park, Y. & Shin, J. (2009). Large engineering project risk management using a Bayesian belief network, Expert Systems with Applications: An International Journal, v.36 n.3, 5880-5887, April. [10]. Forbes, D., Smith, S. & Horner, M. (2008). Tools for selecting appropriate risk management techniques in the built environment.Construction Management and Economics. 26, 1241-1250. [11]. Schieg, M. (2006). Risk Management in Construction Project Management. Journal of Business Economics and Management, VII (2), 77-83. [12]. El-Sayegh, S. (2008). Risk Management and Allocation in the UAE Construction Industry.International. Journal of Project Management, 26(4),431-438. [13]. Bride, D., & Volm, J. (2009). Perceptions of Owners in German Construction Projects: Congruence with project risk theory. Construction Management and Economics, 27(11), 1059-1071. [14]. Kartam, N., & Kartam, S. (2001). Risk and its Management in the Kuwaiti Construction Industry: A contractors’ perspective. International Journal of Project Management, 19(6), 325-335 [15]. Tah, J. y Carr, V. (2001). Knowledge-Based Approach to Construction Project Risk Management. Journal of Computing in Civil Engineering,15(3), 170-177. [16]. Visser, K., & Joubert, P. (2008). Risk Assessment Modelling for the South African Construction Industry. PICMET’08 Conference, Cape Town,South Africa.
 • 12. [17]. Demir, C and I. Kocabas, (2010). Project Management Maturity Model (PMMM) in educational organizations in Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 9, pp. 1641-1645 [18]. Brookes, N & Clark, R. (2009). Using Maturity Models to Improve Project Management Practice. POMS 20th Annual Conference. POMS,May 1-4, Orlando, Florida USA. [19]. Serna, M. (2012). Maturity Model of Knowledge Management in the Interpretativist Perspective. International Journal of Information Management, Vol. 32, No. 4, pp. 365-371. [20]. Hopkinson, M. (2011). The Project Risk Maturity Model. Gower Published Limited, Surrey, England. [21]. Korbel, A. & Benedict, R. (2007). Application of the Project Management Maturity Model to Drive Organisational Improvement in aState Owned Corporation. Unloaded from:http://www.aipm.com.au/documents/3G/Korbel_Benedict_PMMM-driving-Org-Imp.pdf. [22]. Yeo, K. & Ren, Y. (2009). Risk Management Capability Maturity Model for Complex Product Systems (CoPS) Projects. System Engineering,12(4), 275-294. [22]. Yeo, K. & Ren, Y. (2009). Risk Management Capability Maturity Model for Complex Product Systems (CoPS) Projects. System Engineering,12(4), 275-294. [23]. Yeo, K. & Ren, Y. (2004). Risk management capability maturity model for complex product systems (CoPS) projects, International Engineering Management Conference 2004, p. 807-811. [24]. Heijden, van der, W.L.F. (2006). Risicomanagement in de aderen? Master Thesis. University of Twente. [25]. Hillson, D. (1997). Towards a Risk Maturity Model. The International Journal of Project & Business Risk Management, 1(1), 35-45. Hopkinson, M. (2011). The Project Risk Maturity Model. Gower Published Limited, Surrey, England [26]. Rodriguez, E. & Edwards, J. (2008). Before and after modeling: Risk knowledge management is required. 6th Annual Premier GlobalEvent on ERM, Chicago, IL. [27]. Alavi, M., & Leidner, D. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-136. [28]. Davenport, T., & Prusak, L. (2001). Conocimiento en acción: Cómo las organizaciones manejan lo que saben (Knowledge in action: how organizations manage what they know). Prentice Hall, Buenos Aires. [29]. Paiva, E., Roth, A., & Fensterseifer, J. (2007). Organizational knowledge and the manufacturing strategy process: A resource-based view analysis. Journal of Operations Management, 26(1), 115-132. [30]. Wu, S., Kagioglou, M., Aouad, G., Lee, A., Cooper, R. & Fleming, A. (2004). A project knowledge management tool for the construction industry. International Journal of IT in Architecture, Engineering and Construction, 2(2), 79-90. [31]. Sommerville, J., & Craig, N. (2006). Implementing IT in Construction. Taylor and Francis, Gran Bretaña. [32]. Al-Ghassani, A., Kamara, J., Anumba, C., & Carrillo, P. (2006). Prototype system for knowledge problem definition. Journal of Construction Engineering and Management, 132(5), 516-524. [33]. Bourdreau, A. & Couillard, G. (1999). System integration and knowledge management. Information System Management, 16(4), 1-9. [34]. Anumba, J. C., Egbu, C. & Carrillo, P. (2005). Knowledge Management in Construction. First Edition, Blackwell Publishing Ltd. [35]. Carrillo, P., & Chinowsky, P. (2006). Exploiting knowledge management: The engineering and construction perspective. Journal of Management in Engineering, 22(1), 2-10. [36]. Kamara, J., Augenbroe, G., Anumba, C., & Carrillo, M. (2002). Knowledge management in the architecture, engineering and construction industry. Construction Innovation: Information, Process, Management, 2(1), 53-67. [37]. Maqsood, T. (2006). The Role of Knowledge Management in Supporting Innovation and Learning in Construction. Doctoral thesis, School of Business Information Technology, RMIT University. [38]. Kivrak, S., Arslan, G., Dikmen, I., & Birgonul, T. (2008). Capturing Knowledge in Construction Projects: Knowledge platform forContractors. Journal of Management in Engineering, 24(2), 87-95.