Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima Macarompis

Could be in Elementary and High School

  • Be the first to comment

Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima Macarompis

  1. 1. Banghay-Aralin sa pagtuturo ng FilipinoPara sa Ikatlong TaonInihanda ni: MACAROMPIS, ALKHIMA M.I. LayuninPagkatapos ng punto, inaasahan ang mga mag-aaral na:a. Baybayin ang kahulugan ng Maikling Kuwento;b. Isa-isahin ang Sangkap ng Maikling Kuwento; atc. Isa-isahin ang Uri ng Maikling Kuwento.Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kalikasang Handog ng MayKapalII. Paksang Aralin“Maikling Kuwento”Pinagmulan: Wika at Panitikan para sa Mataas na Paaralan nina Ailene G. Baisa-Julian, Nestor S. Lontoc at Mary Grace G. del Rosario. IkalawangEdisyon. (Pahina 43-46)III. KagamitanCartolina, Pentel PenApproach: DeductiveIV. PamaraanGawain ng Guro Gawain ng mag-aaraA. PanimulaMagandang Umaga mga mag-aaral. Maganda Umaga din po Bb.Alkhima.Mag dasal muna tayo. Opo Bb. Alkhima.B. AsignaturaNag bigay ba ako ng asignatura ninyo? Opo Bb. Alkhima.Sige. Ipasa sa unahan.C. RepasuhinAno nga yong tinalakay natin kahapon? Tungkol po sa element ng tula.Ok. Anu-ano nga ulit yong mga element ng Tula? Sukat, tugma, Tayutay,larawang- diwa atsimbolismo.
  2. 2. Magaling!D. PaglalahadAng maikling kuwento ay isang masiningNa anyo ng panitikang may isang kaniktalan.Ang paglalarawan at paglalahad ditto ay madali,maikli, at masining kaya’t sa isang upuan o sasandaling panahon lamang ay agad itongmatutunghayan, mababasa at kapupulutan ng pananabik,aliw, at maging-aral.May iba’t ibang sangkap ang maikling kuwento.Ilan sa mga ito ay ang sumusunod: Tauhan, Tagpuan,Banghay, Pananalita at tema.Ano ang kahulugan ng mga ito? Tauhan ay tumutukoy sapangunahing tauhan at angiba pang nasasangkot sa mgapangyayari sa kuwento.Tagpuan –ito angpinangyayarihan ng kuwentokasama na ang panahon kungkalian ito naganap.Banghay ay mgapangyayaring nagaganap omagaganap sa kuwento mulasa simula hanggang s wakas.Pananalita ito ang buhay atdiwa ng mga tauhan at ngmga pangyayari s kuwento.Tema Tema ito ang paksa okaisipang hangad maibahaging manunulat sa mgamambabasa.Dumako naman tayo sa uri nito.Ano ang unang uri ng maikling kuwentoAt ano ang ibig-sabihin nito? Kuwento ng katutubongKulay. Binibigyan diin ang
  3. 3. kapaligiran at mga pananamitng mga tauhan at ang uri ngpamumuhay at hanapbuhayng mga tao sa nasasabingpook.Ikalawa naman ang Kuwento ng Pakikipag-Sapalaran. Ano ibig-sabihin nito? Ito’y nasa balangkas ngpangyayari at wala sa tauhanang kawilihan o interes sakuwentong ito.Pangatlo ang Kuwento ng Kababalaghan.Ito ang mga di-kapani-paniwalang pangyayaribukod pa sa mga katatakutan ang siyang diinng kwentong ito.Ano ang pang-apat na uri ng Maikling Kuwento? Kuwento ng Tauhan.Sa kuwentong Tauhan ay ang interes at diin ay nasaPangunahing tauhan.Pang-lima ay ang Kuwento ng Katatawa.Ano ibig-sabihin nito? Ang diin ng kuwentong ito’ymagpatawa at bigyang-aliwang mambabasa.Pang-anim ang Kuwento ng Pag-ibig.Ang diwa ng kuwento ay ukol sa pag-iibiganNg pangunahing tauhan at ng kanyang katambalNa katauhan.Pang pito ang Kuwento ng Kaisipan o Sikolohiko.Sa kuwentong ito sinisikap pasukin ang kasuluk-Sulukang pag-iisip ng tauhan at ilahad ito sa mgamambabasa.Pang-walo ang kuwento ng Talino. Ang kuwentongIto ay punumpuno ng suliraning hahamon sa katalinuhanNg babasa.Pang-siyam ang Kuwento ng Pampagkakataon.Kuwentong isinulat para sa isang tiyak na pangyayariGaya ng pasko, Bagong-Taon, at iba pa.At ang huli ay Kuwento ng Kapaligiran. Kuwentongang paksa ay mga pangyayaring mahalaga sa lipunan.Naintindihan? Opo Bb. Alkhima.
  4. 4. E. PangkalahatanAno ang kahulugan ngMaikling Kuwento? Ang maikling kuwento ayisang masining na anyo ngpanitikang may isangkaniktalan. Ang paglalarawanat paglalahad ditto ay madali,maikli, at masining kaya’t saisang upuan o sa sandalingpanahon lamang ay agaditong matutunghayan,mababasa at kapupulutan ngpananabik, aliw, at maging-aral.Anu-ano ang mga sangkap ngMaikling Kuwento? Ang mga sangkap ngmaikling kuwento ay angsumusunod: Tauhan,Tagpuan, Banghay,Pananalita at tema.Anu-ano naman ang mga Uri ng MaiklingKuwento? Kuwento ng katutubongKulay, Kuwento ngPakikipag-Sapalaran,Kuwento ng Kababalaghan,Kuwento ng Tauhan,Kuwento ng Katatawa,Kuwento ng Pag-ibig,Kuwento ng Kaisipan oSikolohiko, kuwento ngTalino, Kuwento ngPampagkakataon at Kuwentong Kapaligiran.Magaling!V. EbalwasyonPillin sa hanay B kung anong uri ng Maikling Kuwento ang tinutukoy sa hanay A. Titiklamang ang isulat sa patlang.
  5. 5. A B______1. Ang balangkas ng pangyayari ang binibigyang a. kababalaghanDiin ng kuwentong ito. b. kapaligiran______2. Ang kuwentong ito ay nakapagpapatawa sa mga c. katatawananManonood or mambabasa. d. katutubong kulay______3. Ang tauhan ang binibigyang-diin ditto. e. pag-ibig______4. Hilig ito ng mga bata, nakatuon ito sa mga f. pakikipagsapalaranbagay na mahirap paniwalaan. g. pampagkataon______5. Ito ay kuwentong nagbibigay-diin sa kultura h. sikolohikoNg isang lugar o pangkat. i. talino______6. Ang kuwentong ito ay tungkol sa mga j. tauhanPangyayari sa kapaligiran.______7. Ito ang kuwentong humahamon sa talino ng mambabasa._____8. Ang kuwentong ito ay tungkol sa dalwang taong nagmamahalan._____9. Ang kuwentong ito ay nasa isip ng pangunahing tauhan._____10. Kuwento naman ito hinggil sa isang partikular na okasyon.VI. AsignaturaMagbasa ng isang uri ng maikling kuwentong gusting-gusto mo. Gumawa ng buodhinggil dito saka ipaliwanag sa papel kung bakit ito ang paborito mong uri ng kuwento.

×