Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka - powołano zespoły zadaniowy i doradczy

1,695 views

Published on

Prezydent Włocławka powołał dwa zespoły – zadaniowy i doradczy ds. rewitalizacji miasta. Zespół zadaniowy będzie przede wszystkim wdrażać Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka do 2015 roku, w tym przygotowywać niezbędne materiały i dokumenty potrzebne do jego wdrażania. Zespół będzie monitorować projekty wskazane do realizacji przy wsparciu środkami unijnymi, a następnie sprawdzać, w jaki sposób są one realizowane. Członkowie zespołu będą prowadzić debaty i konsultacje nt. nowej koncepcji rewitalizacji, organizować i brać udział w dyskusjach dotyczących rewitalizacji Śródmieścia. Ponadto będą przedstawiać wnioski i propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych, a także działań społecznych w zakresie rewitalizacji. Zadaniem zespołu doradczego składającego się z przedstawicieli różnych środowisk, będzie doradzanie w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w obszarze rewitalizacji. Zespół będzie miał za zadanie przedstawiać wnioski i propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych i działań społecznych. Osoby należące do tego zespołu będą spotykać się z mieszkańcami miasta. Będą także doradzać przy aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Składy osobowe zespołów opublikowane są w zarządzeniach Prezydenta nr 38 i 39 z 2011 roku (dostępne w BIP na stronie internetowej: www.bip.um.wlocl.pl/index.php?sit=1026).

Published in: Investor Relations
 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka - powołano zespoły zadaniowy i doradczy

 1. 1. Spotkanie inauguracyjne Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek oraz Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek powołanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Włocławek Włocławek, 21.03.2011r. REWITALIZACJA WŁOCŁAWKA
 2. 2. Projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 – 2013 Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy. Działanie 7.1. – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Działanie 7.2. – Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych
 3. 3. <ul><li>Rewitalizacja Zielonego Rynku </li></ul><ul><li>przebudowano nawierzchnię jezdni, chodników, placu imprez masowych i parkingu; </li></ul><ul><li>na przebudowanym skwerze przy Urzędzie Miasta zainstalowano fontannę oraz zaaranżowano nową zieleń; </li></ul><ul><li>zrewitalizowany obszar wyposażono w elementy małej architektury, w tym m.in.: ławki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery. </li></ul><ul><li>Projekt zrealizowany. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – </li></ul><ul><li>Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów </li></ul><ul><li>budowa ciągu komunikacyjno –spacerowego wzdłuż Bulwarów; </li></ul><ul><li>budowa parkingu przy ul. Ogniowej; </li></ul><ul><li>budowa ścieżek rowerowych i oświetlenia; </li></ul><ul><li>urządzenie placów zabaw dla dzieci; </li></ul><ul><li>przygotowanie terenów do lokalizacji obiektów gastronomicznych oraz punktów małej gastronomii; </li></ul><ul><li>wykonanie szaty roślinnej; </li></ul><ul><li>Projekt w trakcie realizacji. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” </li></ul><ul><li>element II </li></ul><ul><li>budowa infrastruktury technicznej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem; </li></ul><ul><li>przebudowa nawierzchni chodników i jezdni na ulicach Tumskiej, Gdańskiej, Zamczej, Matebudy, Wiślanej i Bednarskiej; </li></ul><ul><li>budowa parkingu dla autobusów i miejsc postojowych dla aut osobowych; </li></ul><ul><li>wykonanie aranżacji plastycznej w nawiązaniu do turystycznej funkcji terenu. </li></ul><ul><li>Projekt w trakcie realizacji. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Rozbudowa i przebudowa Teatru </li></ul><ul><li>Impresaryjnego im. W. Gniazdowskiego </li></ul><ul><li>nadbudowa sali widowiskowej; </li></ul><ul><li>zamontowanie mostów oświetleniowych; </li></ul><ul><li>rozbudowa zaplecza scenicznego; </li></ul><ul><li>wymiana stropu i dachu nad salą widowiskową; </li></ul><ul><li>wymiana podłogi i foteli; </li></ul><ul><li>prace termomodernizacyjne; </li></ul><ul><li>dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. </li></ul><ul><li>Projekt w trakcie przygotowania do realizacji. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Przebudowa budynku Stara Remiza przy </li></ul><ul><li>ul. Żabiej 8a na potrzeby kulturalno – </li></ul><ul><li>społeczne </li></ul><ul><li>restauracja i termomodernizacja elewacji zewnętrznej; </li></ul><ul><li>wymiana stolarki okiennej; </li></ul><ul><li>dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych; </li></ul><ul><li>wymiana posadzek w pomieszczeniach; </li></ul><ul><li>instalacja wentylacji mechanicznej; </li></ul><ul><li>wzmocnienie zabezpieczeń p. poż. </li></ul><ul><li>Projekt w trakcie przygotowania do realizacji. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a </li></ul><ul><li>na Centrum Organizacji Pozarządowych </li></ul><ul><li>i Wolontariatu </li></ul><ul><li>Powstanie: </li></ul><ul><li>sala szkoleniowa na ok. 100 osób; </li></ul><ul><li>sala seminaryjna na ok. 50 osób; </li></ul><ul><li>pomieszczenia: biurowe, magazynowe oraz inne wynikające z potrzeb działalności Centrum. </li></ul><ul><li>Projekt w trakcie przygotowania do realizacji. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Monitoring Miasta Włocławek - etap I </li></ul><ul><li>zainstalowanie kamer w obszarze priorytetowym w zakresie bezpieczeństwa, w tym na: Placu Wolności, Zielonym Rynku, ul. 3 Maja, Starym Rynku, Bulwarach; </li></ul><ul><li>docelowo zakłada się objąć monitoringiem wszystkie miejsca niebezpieczne w mieście, a szczególnie w Śródmieściu. </li></ul><ul><li>Projekt w trakcie przygotowania do realizacji. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Rewitalizacja Starego Miasta </li></ul><ul><li>„ Ku Wiśle” – Stary Rynek </li></ul><ul><li>budowa ciągów pieszych, schodów terenowych i infrastruktury technicznej na Starym Rynku i w ulicach Maślana i Św. Jana; </li></ul><ul><li>urządzenie zieleni; </li></ul><ul><li>wprowadzenie małej architektury; </li></ul><ul><li>wbudowanie w nawierzchnię placu informacji o obiektach niegdyś stojących w danym miejscu; </li></ul><ul><li>przebudowa oświetlenia i odwodnienie terenu. </li></ul><ul><li>Projekt w trakcie przygotowania do realizacji. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Centrum Kultury „Browar B” – adaptacja </li></ul><ul><li>do nowych funkcji społeczno-gospodarczych </li></ul><ul><li>obiektów poprzemysłowych we Włocławku </li></ul><ul><li>ul. Bechiego-Łęgska </li></ul><ul><li>przebudowa, rozbudowa i kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie zachowanych zabytkowych obiektów; </li></ul><ul><li>budowa sali zajęciowej z muzyki i tańca; </li></ul><ul><li>budowa sal warsztatowych i dydaktycznych; </li></ul><ul><li>budowa sali teatralnej; </li></ul><ul><li>budowa czytelni. </li></ul><ul><li>Projekt w trakcie realizacji. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Remont budynku Inspektoratu ZUS we Włocławku ul. Plac Wolności 18/19 </li></ul><ul><li>remont oraz wymiana istniejącego </li></ul><ul><li>pokrycia dachowego; </li></ul><ul><li>częściowa wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej z przystosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych; </li></ul><ul><li>wykonanie nowej elewacji budynku wraz z ociepleniem; </li></ul><ul><li>dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych (korytarze, drzwi). </li></ul><ul><li>Projekt w trakcie reali zacji. </li></ul>
 13. 13. <ul><ul><li>„ Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki miasta Włocławek” </li></ul></ul><ul><ul><li>Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o . o. </li></ul></ul><ul><li>wybudowanie sieci ciepłowniczej o długości ponad 3 km; </li></ul><ul><li>budowa 31 węzłów cieplnych; </li></ul><ul><li>podłączenie do nowej sieci ok. 300 lokali zamieszkałych przez ok. 1000 mieszkańców. </li></ul><ul><li>Projekt w trakcie realizacji. </li></ul>
 14. 14. Budynki / przestrzenie zrewitalizowane przez inne podmioty
 15. 15. Adaptacja do nowych funkcji społeczno – gospodarczych obiektów poprzemysłowych
 16. 16. Restauracja sakralnych obiektów zabytkowych: Katedra, Dzwonnica, kościół św. Witalisa
 17. 17. „ Willa Miejska” przy Bechiego z adaptacją na siedzibę przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego
 18. 18. Budowa / przebudowa / restauracja kamienic w Śródmieściu: 3 Maja, Piekarska, Królewiecka
 19. 19. Budynki, przestrzenie wymagające przebudowy / zagospodarowania / remontów
 20. 20. <ul><li>Rewitalizacja historycznego Placu Wolności </li></ul><ul><li>Przebudowa istniejącego zagospodarowania placu w zakresie zieleni, małej architektury, w tym: </li></ul><ul><li>wymiana ławek, koszy oraz usunięcie przypadkowych i szpecących elementów, </li></ul><ul><li>założe nie iluminacji; </li></ul><ul><li>wymiana oświetlenia ulicznego; </li></ul><ul><li>likwidacja barier architektonicznych . </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Rewaloryzacja Parku </li></ul><ul><li>im. H. Sienkiewicza </li></ul><ul><li>gruntowna przebudowa i odnowienie szaty </li></ul><ul><li>roślinnej; </li></ul><ul><li>przebudowa nawierzchni istniejących </li></ul><ul><li>6 mostków; </li></ul><ul><li>wybudowanie nowych nawierzchni ciągów </li></ul><ul><li>pieszych i rowerowych; </li></ul><ul><li>budowa placów zabaw, altan parkowych i stołów </li></ul><ul><li>piknikowych, miejsc do grillowania; </li></ul><ul><li>wybudowanie boiska i skate parku. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” w obszarze </li></ul><ul><li>od Starego Rynku do ul. Bechiego </li></ul><ul><li>Budowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa nawierzchni w ulicach: </li></ul><ul><li>Łegskiej; </li></ul><ul><li>Browarnej; </li></ul><ul><li>Szpichlernej; </li></ul><ul><li>Towarowej; </li></ul><ul><li>Bechiego. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Remont i adaptacja budynku przy ul. Cyganka 1/3 na potrzeby kulturalno - społeczne </li></ul><ul><li>Prace remontowe, w tym: </li></ul><ul><li>renowacja elewacji; </li></ul><ul><li>ocieplenie i wymiana dachu; </li></ul><ul><li>wymiana okien i drzwi; </li></ul><ul><li>restauracja pomieszczeń wewnętrznych z adaptacją na funkcje kulturalne i społeczne; </li></ul><ul><li>instalacje wewnętrzne. </li></ul>
 24. 24. Renowacja kamienic w obszarze Starego Miasta

×