Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spotkanie konsultacyjne - Strategia województwa kujawsko -pomorskiego

764 views

Published on

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Spotkanie konsultacyjne - Strategia województwa kujawsko -pomorskiego

 1. 1. Spotkanie konsultacyjneStrategia województwa kujawsko -pomorskiego Włocławek, dnia 22 listopada 2012 r. 1
 2. 2. Sytuacja społeczno - gospodarcza Włocławka Sytuacja demograficzna: Spadek liczby ludności miasta Włocławek o 2 087 osób (1,76 %) od 2007 r. (w którym liczba ludności wynosiła 118 432 osoby) do 2011 r. (116 345 osób) Ujemny przyrost naturalny - najwyższą wartość ubytku naturalnego odnotowano w roku 2007 (176 osób) oraz w 2011 (212 osób). Ujemne saldo migracji - różnica między napływem a odpływem ludności z terenu miasta wyniosła 2288 osób. W roku 2007 roku z miasta wyemigrowało 662 osób, a w 2011 roku 477. Systematyczny wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym zmniejszaniu się odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym oraz w wieku produkcyjnym od 2007 roku. W 2011 roku liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 19 467 (16,73%) osób, w wieku produkcyjnym 75 323 (64,74%) osób, a poprodukcyjnym 21 555 (18,53%) osób. 2
 3. 3. Sytuacja społeczno - gospodarcza Włocławka Bezrobocie: Stopa bezrobocia na terenie Włocławka, ale też regionu i kraju na przestrzeni lat 2007-2012 wykazuje tendencję rosnącą. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP we Włocławku na koniec 2011 roku wyniosła 10 425 osób. Osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy stanowią średnio około 42% wszystkich zarejestrowanych. Wśród nich największy udział mają osoby niepracujące ponad 2 lata - w 2007 roku - 71%, a w 2011 roku - 58%. Około 41% ogółu bezrobotnych stanowi grupa ludzi w wieku 18-34 lat. Liczba bezrobotnych w wieku do 25 roku życia w 2011 roku wyniosła 1576 osób (15% wszystkich pozostających bez pracy). 3
 4. 4. Sytuacja społeczno - gospodarcza Włocławka Przedsiębiorczość: W końcu 2011 roku we Włocławku działalność prowadziło 11 765 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, przy znaczącej przewadze ilościowej przedsiębiorstw sektora prywatnego (97,5% wszystkich przedsiębiorstw w 2011 roku) nad publicznym. 1200 1166 1167 1100 1038 1050 1011 podmioty wpisane do 1000 rejestru REGON na 10 tys. ludności 900 2007 2008 2009 2010 2011 Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła w 2011 roku 1 011. Dla województwa kujawsko – pomorskiego wskaźnik ten wynosi 879, a dla Polski 1 004. W latach 2007-2011 liczba podmiotów gospodarczych we Włocławku skurczyła się o prawie 15%. 4
 5. 5. Strategia Rozwoju Włocławka na lata do 2013 roku z perspektywą 2020 r.Cele strategiczne:I. Poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej miasta i jego mieszkańcówII. Dostosowanie układu komunikacyjnego do potrzeb rozwojowych miastaIII. Poprawa wizerunku architektonicznego i przestrzennegoIV. Budowa społeczeństwa informacyjnegoV. Wykorzystanie walorów przyrodniczych otoczenia miastaVI. Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności miasta jako ośrodka rozwoju subregionalnegoVII. Poprawa warunków zdrowotnych i ochrony środowiska 5
 6. 6. Zadania zrealizowane i realizowane W zakresie priorytetu I. Poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej miasta i jego mieszkańców wydatkowana kwota - 130 806 341,96 PLN, w tym: Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny za kwotę 32 801 970,91 PLN, przy dofinansowaniu 15 858 434,71 PLN; Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości za kwotę 20 137 718,19 PLN, przy dofinansowaniu 11 679 248,44 PLN; Zwiększenie zdolności poręczeniowej funduszu Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. za kwotę 7 225 953,76 PLN, przy dofinansowaniu 7 225953,76 PLN; 6
 7. 7. Zadania zrealizowane i realizowane Monitoring Śródmieścia Włocławka – etap I za kwotę 1 418 851,91 PLN, przy dofinansowaniu 988 056,98 PLN; Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu za kwotę 1 762 928,26 PLN, przy dofinansowaniu 650 695,34 PLN; Przebudowa budynku Stara Remiza przy ul. Żabiej 8 na potrzeby kulturalno - społeczne za kwotę 2 286 582,16 PLN, przy dofinansowaniu 1 486 189,24 PLN; Moje Boisko – Orlik 2012 – budowa 5 boisk za kwotę 6 084 136,00 PLN, przy dofinansowaniu ok. 2 000 000 PLN; Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego za kwotę 20 588 200,77 PLN; Budowa stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego za kwotę 38 500 000,00 PLN 7
 8. 8. Zadania zrealizowane i realizowane W zakresie priorytetu II. Dostosowanie układu komunikacyjnego do potrzeb rozwojowych miasta wydatkowana kwota - 298 243 611,60 PLN, w tym: Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek za kwotę 204 977 744,18 PLN, przy dofinansowaniu 164 397 225,58 PLN; Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – Przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej za kwotę 57 978 378,56 PLN przy dofinansowaniu 26 034 120,86 PLN; Przebudowa drogi wojewódzkiej Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o dł. 950 m za kwotę 6 000 000,00 PLN, przy dofinansowaniu 2 106 750,00 PLN; Przebudowa ul. Bulwary im. M. J. Piłsudskiego za kwotę 5 960 703,00 PLN; Utwardzenia dróg gruntowych, przebudowa dróg powiatowych i gminnych, budowa dróg gminnych w latach 2010-2012 (42,53 km) za kwotę 23 326 785,86 PLN. 8
 9. 9. Zadania zrealizowane i realizowane W zakresie priorytetu III. Poprawa wizerunku architektonicznego i przestrzennego wydatkowana kwota - 34 571 547,35 PLN, w tym: Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów za kwotę 12 479 195,89 PLN, przy dofinansowaniu 6 383 435,41 PLN; Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – Rewitalizacja Zielonego Rynku za kwotę 9 807 969,68 PLN, przy dofinansowaniu 6 252 731,17 PLN; Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” – element I i II za kwotę 12 284 381,78 PLN, przy dofinansowaniu 5 466 297,30 PLN. 9
 10. 10. Zadania zrealizowane i realizowane W zakresie priorytetu IV. Budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkowana kwota - 1 052 442,00 PLN, w tym: Internet „oknem na świat” dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka za kwotę 651 334,20 PLN, przy dofinansowaniu 553 634,07 PLN; Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej za kwotę 401 107,80 PLN, przy dofinansowaniu 300 830,85 PLN 10
 11. 11. Zadania zrealizowane i realizowane W zakresie priorytetu V.Wykorzystanie walorów przyrodniczych otoczenia miasta wydatkowana kwota - 39 979 010,10 PLN, w tym: Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego za kwotę 4 679 010,10 PLN, przy dofinansowaniu 2 523 169,92 PLN; Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle za kwotę 35 300 000,00 PLN, przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 8 000 000 PLN. 11
 12. 12. Zadania zrealizowane i realizowane W zakresie priorytetu VI. Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności miasta jako ośrodka rozwoju subregionalnego Wydatkowana kwota 47 525 952,48 PLN, w tym: Centrum Kultury „Browar B” – adaptacja do nowych funkcji społeczno – gospodarczych obiektów poprzemysłowych we Włocławku ul. Bechiego - Łęgska za kwotę 33 857 401,44 PLN, przy dofinansowaniu 18 469 752,37 PLN; Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku za kwotę 13 668 551,04 PLN, przy dofinansowaniu 7 787 003,32 PLN. 12
 13. 13. Cele tematyczne projektu rozporządzenia ogólnego KE na lata 2014-20201. wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;2. zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych;3. podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury;4. wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;5. promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;6. ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów;7. promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;8. wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;9. wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;10. inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie;11. wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 13
 14. 14. Zadania rządowe i samorządu województwa I. Zadania rządowe: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Przebudowa drogi krajowej nr 62 od granic miasta Włocławek do węzła autostradowego Włocławek Zachód II. Zadania samorządu województwa: Zapewnienie sprawnej komunikacji Włocławka z węzłem autostradowym Brzezie 14
 15. 15. Zadania własne Gminy Miasto Włocławek W zakresie celu tematycznego 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych:Przy wykorzystaniu środków krajowych: Przebudowa drogi krajowej nr 62 od ronda przy tamie do ronda Falbanka.Przy wykorzystaniu środków RPO WK-P: Połączenie Al. Królowej Jadwigi z ul. Toruńską nr 1, poprzez budowę ulic łączących:  ul. Kruszyńską z ul. Kaliską;  ul. Kaliską z ul. Wiejską;  ul. Wiejską z ul. Kapitulną;  ul. Obwodową od ul. Wienieckiej z ul. Toruńską. Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej. 15
 16. 16. Zadania własne Gminy Miasto Włocławek W zakresie celu tematycznego 6Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobówPrzy wykorzystaniu środków RPO WK-P: Odnowa Parku im. H. Sienkiewicza Mieszkalnictwo w Śródmieściu – ul. 3 Maja Zagospodarowanie turystyczne Zalewu Włocławskiego – etap II Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” kontynuacja - etap III i IV Rewitalizacja Placu Wolności 16
 17. 17. Zadania własne Gminy Miasto WłocławekZadania planowane do realizacji w formule PPP: Dworzec PKP/PKS; Zagospodarowanie Słodowa - tereny rekreacyjne – korty tenisowe, plaża letnia, ścianki wspinaczkowe. 17
 18. 18. Spotkanie konsultacyjneStrategia województwa kujawsko – pomorskiego Dziękuję za uwagę 22.11.2012 r. 18

×