Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OFERTA INWESTYCYJNA - TERENY INWESTYCYJNE "PAPIEŻKA"

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

OFERTA INWESTYCYJNA - TERENY INWESTYCYJNE "PAPIEŻKA"

  1. 1. OFERTA INWESTYCYJNA GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK TERENY INWESTYCYJNE „PAPIEŻKA” Lokalizacja /położenie Tereny inwestycjne „Papieżka” są to tereny położone w przemysłowej dzielnicy miasta, w sąsiedztwie z następującymi firmami: Bydgoska Centrala Materiałów Budowlanych „BCMB”, EkoPackers Sp.j. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Geobis Przedsiębiorstwo Handlowe, Agrotex Sp.zo.o., Flormet Sp.zo.o., Sanitec Koło Sp.z o.o., Zakład Budowlany Waldemar Boś, DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o. Teren jest dobrze skomunikowany, leży w sąsiedztwie drogi krajowej nr 62 – wjazd od strony Płocka, drogi krajowej nr 67 – wjazd od strony Lipna, droga krajowa nr 1 – Chopina - Aleja Kazimierza Wielkiego (droga krajowa nr 62) – wjazd od Torunia i Łodzi Powierzchnia ogólna Ok. 10 ha Forma własności Gmina Miasto Włocławek Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek Skarb Państwa Forma zbycia praw Sprzedaż terenów będących własnością Gminy Miasto Włocławek w drodze postępowania przetargowego Sprzedaż użytkowania wieczystego terenów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek w drodze postępowania przetargowego. Przeznaczenie zgodne z planem Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na mocy uchwały Nr XLIII/119/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2010 roku, który zakłada następujące przeznaczenie terenu: 1) przeznaczenie podstawowe: przemysł, produkcja, zabudowa składowa i magazynowa 2) przeznaczenie uzupełniające: a) usługi; b)garaże ( w tym wielopoziomowe), zabudowa gospodarcza
  2. 2. c) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, budowle i urządzenia związane z obsługą elektroenergetyczną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej d) zieleń izolacyjna Teren jest dobrze skomunikowany, leży w sąsiedztwie drogi krajowej nr 62 – wjazd od strony Płocka, drogi krajowej nr 67 – wjazd od strony Lipna, droga krajowa nr 1 – Chopina - Aleja Kazimierza Wielkiego (droga krajowa nr 62) – wjazd od Torunia i Łodzi. Ponadto Dostępność komunikacyjna w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się bocznica kolejowa. Teren zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skomunikowany będzie systemem wewnętrznych dróg publicznych. ENERGIA ELEKTRYCZNA Odległość sieci lub Sieć zlokalizowana w pasie drogowym ul. Papieżka , konieczność rozdzielni od granicy budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych działki GAZ Odległość sieci lub Sieć zlokalizowana w pasie drogowym ul. Papieżka, konieczność stacji redukcyjnej od budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych granicy działki Uzbrojenie terenu WODA GOSPODARCZA Odległość sieci granicy działki od Sieć zlokalizowana w pasie drogowym ul. Papieżka, konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych WODA POŻAROWA Odległość sieci granicy działki KANALIZACJA SANITARNA od Sieć zlokalizowana w pasie drogowym ul. Papieżka, konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych
  3. 3. Odległość sieci od Sieć zlokalizowana w pasie drogowym ul. Papieżka, konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych granicy działki Ograniczenia środowiska wynikające Wsparcie dla przedsiębiorców z ochrony Wszystkie inwestycje przemysłowe zgodnie z przepisami prawa muszą ograniczyć swoją uciążliwość do granicy działek. POMOC DE MINIMIS (zwolnienie od podatku od nieruchomości) Uchwała Nr XXVIII/30/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 70, poz. 1321) Cena gruntu Wartość gruntu może zostać oszacowana na wniosek inwestora dla konkretnych działek. Kontakt Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek Wydział Rozwoju Miasta Centrum Obsługi Inwestora tel.: (54) 414 42 30, fax: (54) 411 36 00 www.wloclawek.pl/strefa coi@um.wloclawek.pl

×