Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Włocławek, dnia 08.10.2014 r. 
OFERTA INWESTYCYJNA 
GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK 
WŁOCŁAWSKA STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 
PAR...
Przeznaczenie zgodne z planem 
Teren Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park 
Przemysłowo-Technologiczny jest obj...
Odległość sieci od 
granicy działki 
Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy 
działek – konieczność budo...
Odległość sieci od 
granicy działki 
Na granicy działki w określonych przez projektanta lokalizacjach 
z włączeniem do stu...
Wsparcie dla przedsiębiorców 
1. POMOC DE MINIMIS (zwolnienie od podatku od nieruchomości) 
Uchwała Nr XXVIII/30/09 Rady M...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWSKA STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO – PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

844 views

Published on

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
WŁOCŁAWSKA STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO –
PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWSKA STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO – PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

  1. 1. Włocławek, dnia 08.10.2014 r. OFERTA INWESTYCYJNA GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWSKA STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO – PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY Lokalizacja /położenie Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo- Technologiczny są to tereny położone w sąsiedztwie dużych zakładów przemysłowych, tj. Anwil SA, PV Prefabet Kluczbork SA oraz Indorama Ventures Poland Sp. z o. o., uzbrojone w infrastrukturę techniczną, w pełni przygotowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Powierzchnia ogólna Działki nr: 4/52 – 1,4658 ha, 4/53 – 0,25 ha, 4/54 – 1,9815 ha, 4/35 – 3,1167 ha, 4/37 – 2,4376 ha, 4/40 – 2,5461 ha, 4/49 - 1,4850 ha, 4/48 – 1,4 ha Forma własności Własność Gminy Miasto Włocławek Forma zbycia praw Sprzedaż: Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. Dzierżawa: - na okres 10 lat, po upływie tego okresu istnieje możliwość nabycia nieruchomości na własność bezprzetargowo na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę, - stawka czynszu dzierżawnego wynosi 0,30 zł/m²/m-c (brutto) i obowiązuje do 2015 roku, od 2016 roku będzie wzrastać o wskaźnik inflacji. Leasing: - nabycie prawa własności po okresie 10 lat leasingu, - wysokość rat leasingowych ustalana na podstawie wartości nieruchomości obowiązującej w dniu zawierania umowy, - suma rat leasingowych zostanie zaliczona w poczet kwoty ostatecznego wykupu nieruchomości.
  2. 2. Przeznaczenie zgodne z planem Teren Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na mocy uchwały Nr XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku, który zakłada następujące przeznaczenie terenu: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny przemysłowe, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) zabudowa magazynowa i składy; b) usługi. Dostępność komunikacyjna Strefa za pośrednictwem ul. Wiklinowej posiada bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 91 (odległość – ok. 4 km) oraz zjazdem z autostrady A 1 – węzeł Włocławek - Północ (odległość – ok. 11 km). W przyszłości dla polepszenia bezpośredniego skomunikowania Strefy z drogą krajową nr 91 istnieje możliwość przebudowy ul. Mikanowskiej. Ponadto w pobliżu (w odległości ok. 5 km od Strefy) znajduje się bocznica kolejowa. Uzbrojenie terenu ENERGIA ELEKTRYCZNA Odległość sieci lub rozdzielni od granicy działki 3 lokalizacje stacji rozdzielczo-transformatorowych GSZ, ST1 i ST2 z transformatorami po 2x 1000 kVA Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy działek – konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych Napięcie 10 /0,4 kV (zasilanie z Anwil) Dostępna moc Sumaryczna 5 MVA (wg warunków Anwil) GAZ Odległość sieci lub stacji redukcyjnej od granicy działki Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy działek – konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych Średnica rury/ciśnienie gazu Średnica rury: 63, 110, 125, 160 Ciśnienie gazu: 0,25 MPa Dostępna ilość ok. 1375 Nm3/h WODA GOSPODARCZA
  3. 3. Odległość sieci od granicy działki Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy działek – konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych Średnica rury/ciśnienie wody Średnica rury:  Sieć wodociągowa gospodarcza w ulicy 8KD-D: 110, 160, 180, 200  Sieć wodociągowa w ulicy 9 KD-D: 160, 180, 200  Sieć wodociągowa gospodarcza w ulicy 10 KD-D: 180, 200  Sieć wodociągowa gospodarcza w ulicy Wiklinowej: 110, 200  Sieć wodociągowa gospodarcza na terenie Anwilu: 225 Ciśnienie wody:  Minimalne – 0,25 MPa,  Normalne – 0,3 – 0,4 MPa,  Maksymalne – 0,5 MPa. Dostępna ilość 52 l/s (187,2 m3/h) WODA POŻAROWA Odległość sieci od granicy działki Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy działek – konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych Średnica rury/ciśnienie wody Średnica rury:  Sieć wodociągowa p.poż. w ulicy 8 KD-D: 160, 200  Sieć wodociągowa p.poż. w ulicy 9KD-D: 200  Sieć wodociągowa p.poż. w ulicy 10KD-D: 200  Sieć wodociągowa p.poż. w ulicy Wiklinowej: 110, 200  Sieć wodociągowa p.poż na terenie Anwilu: 250 Ciśnienie wody:  Minimalne – 0,5 MPa,  Normalne – 0,55 – 0,70 MPa,  Maksymalne – do 1,2 MPa. Dostępna ilość ok. 30 l/s (108 m3/h) KANALIZACJA SANITARNA
  4. 4. Odległość sieci od granicy działki Na granicy działki w określonych przez projektanta lokalizacjach z włączeniem do studni na kanałach głównych (zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą) Średnica rury Średnica rury:  Kanalizacja sanitarna w drodze 8KD-D: 200, 300  Kanalizacja sanitarna w drodze 9KD-D: 200  Kanalizacja sanitarna w drodze 10KD-D: 200 Kanalizacja sanitarna w ulicy Wiklinowej: 200, 300 Ograniczenie zrzutu ścieków – ilościowe i jakościowe Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe 42 l/s (ilość ścieków przepompowanych) 151,2 m3/h (ruraż kanalizacji) ODPROWADZANIE WÓD DESZCZOWYCH Z TERENU – CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WÓD Wody deszczowe z terenu Strefy odprowadzane są poprzez system podczyszczania do rzeki Wisły. W skład urządzeń do odprowadzania ścieków deszczowych do rzeki Wisły wchodzą: 1. Kanał z rur Witros fi 1000 mm (74 m), 2. Studnie redukcyjne fi 2,0 m (5 szt.), 3. Wylot żelbetowy, dokowy fi 1000 mm, 4. Rów odpływowy wraz z umocnieniami (224 m), Wszystkie urządzenie są bezobsługowe (tzn. nie wymagają stałej obsługi). Rozdział przepływu na nominalny – kierowany na podczyszczalnię i maksymalny – kierowany na bypass odbywać się będzie samoczynnie w komorze przelewowej, a równomierny podział na trzy ciągi oczyszczające w komorze rozdziału. Zaprojektowane separatory są separatorami bezfiltrowymi i nie wymagają systematycznego przepłukiwania. Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska Wszystkie inwestycje przemysłowe zgodnie z przepisami prawa muszą ograniczyć swoją uciążliwość do granicy działek. Specjalna strefa ekonomiczna Rozporządzenie Rady Ministrów rozszerzające obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny (Dz. U. z dnia 14 stycznia 2013 r. poz. 58)
  5. 5. Wsparcie dla przedsiębiorców 1. POMOC DE MINIMIS (zwolnienie od podatku od nieruchomości) Uchwała Nr XXVIII/30/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 70, poz. 1321) – obowiązująca do dnia 30 czerwca 2014 r. Obecnie przygotowywany jest nowy projekt uchwały. 2. POMOC REGIONALNA (zwolnienie od podatku od nieruchomości) Uchwała Nr XXIV/170/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2012 r. poz. 1870) – obowiązująca do dnia 30 czerwca 2014 r. Obecnie przygotowywany jest nowy projekt uchwały. 3. POMOC REGIONALNA (zwolnienie od podatku dochodowego) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych - obowiązujące dla zezwoleń wydanych do dnia 30 czerwca 2014 r. Obecnie przygotowywany jest nowy projekt rozporządzenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 maksymalna intensywność pomocy regionalnej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 35% (55% dla małych przedsiębiorstw i 45% dla średnich przedsiębiorstw). Cena gruntu Określenie wartości gruntu dla konkretnych działek może nastąpić na wniosek inwestora, na podstawie każdorazowo sporządzanego operatu szacunkowego. Kontakt Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek Wydział Rozwoju Miasta Centrum Obsługi Inwestora tel.: (54) 414 42 30, fax: (54) 411 36 00 www.wloclawek.pl/strefa coi@um.wloclawek.pl

×