Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Włocławski Informator Kulturalny styczeń 2015 - 2

502 views

Published on

Włocławski Informator Kulturalny styczeń 2015

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Włocławski Informator Kulturalny styczeń 2015 - 2

  1. 1. . , _ . mm . 3; „, . . . . . - . . _ „Mm „ , „ , _ . . umam „wmmnwvlusżnw " F'“"`^"°""*'°"“°5“V5W'4“°“'“J°°'“°“V „mmmm muw? srmunanuu . mmvnsnn- , . mwmw. „„„_„„_ „„„m„„, „„„„„„m-„„„m, „` m. ,„. ..„„. ..„. ... .mma„. „.. .,„„„. .„. „„„„. „.. . œcxmnnaim „W, Łknsumuwllslznownumvsln uamrmw s mwmwMmww-zw-Mv-wwmw-mswwunm çxašpwrwarurłtünęwamkmzmwtmrvskuWysléhnwąnwtartvsxvr, nan. .mnp. n`mmmxmnm„u„v. „w. „„„„. ,„m pm. „., „„„. „m, „m ~ a w w~mm'~w= w»wwnmw~' „ mwmmwamqagmmumammmąw #Wrslxlœwyuxvxnzràrzmäwauœälmmnfélàf. _ _mi „„„„„„„, „,„„„, -= v=rw= -~~v= ~' „ , ., m, ś= ~°: -:~„W* _. .„„„„mmnmmms~ . _ wt- ww “ un„‹. n›„„m. wm nnuvńuvrvwnswninmixmkńüńvwmdl Stmwremminzxwnešü. ꛄ„yu„. „wr; ‹e„-a` „m„„. „` „mrą SIIDVĘIVIŃĆ' Pàmuxvämwmiüunmrävmñxwvwwununa › - „m” amw. : ą „J-'mwunnzuçšwœurœä wnmmmwäuauuą łiusszcunv - na: ( masci m: :: mr iawsmpsansmœnmłnmwmnuwwvmänwuvámm 3„„„„„, „„„„„„„„„„„„_„„, „_, „„, _„„, „gc : :L: :V. E:`: ;L": ;“ mxwswxwvavmmmskw»wmv-u , „„. .„. „.. „.. „.ą„. .„„m m m. „s. „„. „„. „.. „rz. .„„. .„„n. „ms. ę„mç ' ' w* mvh»mnwvm-mwuuwämaäwœmwnhumh “""“°“'"“ Mxmuuśmixaafvsknnvzv-ęxávw4nmarwšłvzh| mluax udxbwwasuwelwemnnwęsuiwmwvnuuväšüeœnnuœdv mnmmąąawm. .mgu. ,zmą„. mum„mmmnxmm- smtęmdxishwmunnuxvm. uzMeLrve'xpävlvvqd»qw‹ x uumuęruwmmn muqmrummmmnns-K-muwwru. m. z. pmmwavaœmntawxnwzxlvmrmœxpsllnœ n zę a mnw: „w samam ruun twemu: Hanbun mmm ` wa , ›anamxmœm wm. ..mumm. u„„. ..„. a„; . mmm; „m„. wm„, mmx„ux nzwvluavvwalurukmetwmxnrwr ›wyzywam ; q w„„„. „„„nx. .-„w mwmw. mm ntm . . - ' „msn Hymn „. 1.. ... . . mmaumm mmm umywa» vmaxwnwęmmu ! Hamy grmwwaw-Anxm osroakunwnazlwkuluwwtmmNumanuma „x „wma „ ihvawrsmmsxwsnęuemnvsázuumzwam~ . m uumšmmna. . . ›muw n: „w „. . ; xmumnmxmmxqwm„u„. „„. „wmxe„. m.„. .„; „›. a nanm_ . . _ ` . „„. =.. .Z„„„„„. ą„. „„m. s~ _, "`_ _ _“{“'“ _ „W `„„„ _„ Ä, , k_ lkhmm-prvtglnh : nmmálmunubwázhvxunmsmmng = -._a„. „gm. ,„u= _n§mrs„›ę}n ügwàwääwnmzušgäae , ymmmgfjffj m ` ; mmmä ü„„, _„„„; „„„. `,„a M $_„_„, _„„__„ml„„„„„„„„„„ : :ath-en ämhgyugv. mmww : :nnn . n. mm m . „. .. , . . ... ` W . „m m. „„„„„„. . e( qguA mmm „w Wlilülšg m? " vn: mn „mg 532M? ? _ é, '„, ęx; :,"}: ,mg. „n_, _„_-„; „„ -w„. „m. „„. ..„"„š. a„„. .'š'my„. mmamxmaawœsn , „ „ Lhäámám-ääaàáäñáfälšämälis-m? ?' . &In; m" w: . _mmyxäkáhim , mxmwammœuhnmmm munmmmm „„„„„. „„. „„„„„, .„ „Mm „Wmk mmwääęœłzoœuümàäęäuwšämwnmmw» mmmw„„~„„. „.me„mmm, muxą‹qwn. m„ . ,awmwi„r„„„„„„ęy`_„mmmm_„mwmw n huammuréxmhmnnœmxwnrmmnącumxnućhdnnun; ` W„m_„uawbwm_`„_m„Mmmmm_ n_ „„'„_`_M_„_ń_ mi wcmmv- nm u . swym mmm ! wmnkann/ mn-weHIvm-: mwumŁuwmuwwx-nuvm . mmnąnuguns. mamrmšwamiépwvmqzw, '“'“””'“`””°°'“"“`“'“'%”““'°°"”? ““P'“'“"'“"'“ ma wnw-um . .ą „m W M "" > J" P'§e““"°„““"*ä*“? '"'"'“"'”'“P““*“""'“"“ . „.‹. ..„-„„mu. „ „w mmmmnąmumm. . „ m »gag azzuslnmamumhnvnnnapwnxgpłggygqąwpwérçjlk sm - . „ , m maam sunwvhżüliublnn „. ›.. „=„›„. „„. .„„m. a„. kw. g.. „.s„„. m.„„m„k__„ _ www_ a 711mg Wmg}g; ;gr„çm„§g„§m§; § wmv „mus rnnšmmrvrxvm mmm a . LWA WIRY! HERNIKLGVH MATRYCY I KUIĘDNIEV' . ymmm „W bnmrundmnmri „„. ,„. m.„„. „›. „ ` ar am. rw„. .m. „„. „„. m„„„xsa „mwąmm unenxarizrtedqmvš : œmy. wsam: ta: wzxzsmœwwzezhnunsnvizh , „.„„, „„„„, „ „ ` mn. „,. „„„„. .., „„ ą k 4m N. .w n . w „ ww_ 7, v vcggm „. „„„„„„. , . .. „ . „ „ „wu „A an ›a wę . Samm z; W.a. „.„. ».ą„„„. „„, „.„„ &mxmmm 'anunmprxv-Inrümlhwlekari'summa mle a s. „„„„„„. .. „w numlawd: w. „m, „m m. .. w „z ąvommmqugggqgxw' VłIWSIgWPśI a PHŃEWW"mmivmtvülvunanmvuxœmxmwœm „ . „„, „„„. „.x”x w”. „` „‹„”„„(. . ' w m. w„Śxyšfäwiááàvmušfew. „n"š„kąufäinäšar himm( amam'vçazgięwśtvnnzuriuęńWäPiiäšlVmMil ms. „.„w„w. „z„„„„„„„m7zm z „„W„g„„„ W Z, ünąaukwęwmmmnmummnäąąmm`waü`›w - . gm g ›wnm ›mwmw ms- w m Wm. ; wi" . m.„„„„„. „m„„, „ „w . w: : v05 nan mmp: : »wmawiac m n . ç ggggggglgmàęg„mmm, m„mą„šm„ ~ . a „ W e v ° ~ . .„„„. „.. ... „r. „„. :„. „„. .„„„„„„„ I . watman hamstwa-ammana wwwnnwu ma w ›wav p” 1m ILmŻŚĹŻViäa. 533131;: Śš'Ä-'v“sn"„ĹĹ'„x”zĹm""Ä; MŚ” “w " W” WSNĹ”ŚĹ"“¶”ÄI“JÄÄĆŚ„TVĆ'T°"MMSĘŚŻĆŚz . „,. „.. m„mms. ągmęn„z. a.. .;„. „w. ąw, z v m. „. m.. ..„. „„. .„„ ›mpmmm„nwm. u.„m„x„„. .uwm. . knàunmjwgl KMW_ ušmmhw . axesnmm wnbllnvm Juha! wmn „w" -hnu1imuw‹| sz= xrm_xaxama'. ux : uranium '9'Ä“§F'"E'! !' 'Il . OLŻOIS „ . . , ' 23. FI A ' Ewnelhońœstfa A GNŚSTYKA Świątecznej ; „„. .„. ..„„K„„m. „„m„„„„mą. ~ pomocy GODNAOP lUDZI w PODESZIYM WIEKU

×