Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พรหมวิหารธรรมของผู้ประสานงานคุณภาพ

840 views

Published on

  • Be the first to comment

พรหมวิหารธรรมของผู้ประสานงานคุณภาพ

  1. 1. พรหมวิหารธรรมผู้ประสานงานคุณภาพ สุรเดช ศรีอังกูรศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่าฉาง
  2. 2. เมตตาเมตตา คือ ความเมตตาในงานคุณภาพ มองว่า สิงที่เกิดขึ้นมิใช่ตัวเค้า ตัวเรา ตัว ่ เค้า คือมองว่าเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในองค์กรมิใช่ภาระที่เราต้องให้ความช่วยเหลือ การให้ความรู้ การประสานงานต่างๆ แต่คือสิ่งที่เราเต็มใจที่จะทาให้ ให้ความหวัง ให้กาลังใจ ให้อภัยแก่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆ ในองค์กร บนเส้นทางการพัฒนา เพราะ เป้าหมายคือเป้าหมายเดียวกัน คือคุณภาพที่จะเกิดขึ้นในองค์กร สาหรับ ตัวเรา ก็ต้องให้อภัยตนเอง ให้กาลังใจตนเอง เรามิใช่ซปเปอร์แมนที่ทาได้ ถูกต้องและ ุ สมหวังทั้งหมด เรายังทาผิดได้ คิดพลาดได้ ล้มเหลว ผิดหวังได้ อย่าท้อแท้แต่จง ลุกขึ้นสู้ใหม่ นีคือความเมตตาที่ให้แก่ตัวเราและผู้อื่นครับ ่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่าฉาง
  3. 3. กรุณากรุณา คือหวังให้ผู้อื่นเป็นสุข มองว่าสิ่งที่เราทา สิ่งที่เราคิด จะช่วยให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องในองค์กรสามารถทางานได้มีคุณภาพมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น ประสานงาน กันได้ดีมากขึนและที่สาคัญก่อให้เกิดความรักและผูกพันกันมากขึ้น เพราะเมื่อทา ้ ได้ดงนี้ ผู้รับบริการของเราก็จะได้รับคุณภาพ และความปลอดภัยในทีสุด เราเคย ั ่ สังเกตไหมครับ ยามที่หวังให้ผู้อื่นมีความสุข ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามความสุขนั้น จะย้อนกลับมาหาเราเสมอและจะทาให้เรามีแรงกาย และแรงใจที่จะที่สร้าง ความสุขต่อไปครับศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่าฉาง
  4. 4. มุทิตามุทิตา คือความยินดีเมื่อผูอื่นเป็นสุข การพัฒนาคุณภาพสิ่งทีพบบ่อยๆคือ ้ ่ ผู้ประสานงานคุณภาพต้องได้รับการร้องขอในสิ่งต่างๆ จากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ใน เส้นทางการพัฒนา เราอย่าได้คิดว่านั่นคือสิ่งที่รบกวนเรา เวลาของเรา แต่ควรที่ จะยินดีว่าสิ่งที่เราทานั้นจะทาให้ผู้อื่นเป็นสุข และการพัฒนาคุณภาพสามารถที่จะ เดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น เพราะในท้ายทีสุดสิ่งที่ดี ที่ได้เกิดขึ้นจะตกแก่ ่ ผู้รับบริการในที่สุด อีกประการหนึ่ง จงยินดี จงร่วมชื่นชมเมื่อผู้อื่น หน่วยงานอื่น ประสบความสาเร็จในเส้นทางการพัฒนา และเราลองเอาตัวอย่างดีๆที่เกิดขึ้นมา ปรับใช้ เมื่อนันเราอาจพบเส้นทางที่เราตามหาอยู่ครับ ้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่าฉาง
  5. 5. อุเบกขาอุเบกขา คือการวางใจเป็นกลาง ผู้ประสานงานคุณภาพนั้นไม่สามารถเลือกได้ ครับว่าต้องทางานกับหัวหน้าหรือพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ ที่มีลักษณะต้องตา ต้องใจเรา แต่เราต้องสามารถทางานร่วมกับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร เพราะการพัฒนา คุณภาพมิได้เกิดจากคนในกลุ่มที่เราต้องตาต้องใจ แต่เกิดจากเราทุกคนในองค์กร ที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันให้เส้นทางการพัฒนาประสบความสาเร็จในที่สุด และที่ สาคัญอย่าเสียใจ หรือท้อแท้มากเกินไปจนทาให้เราไม่มีแรงลุกขึ้น แต่จงอดทน อดกลั้น จงคิดว่าเราอาจเดินทางผิด แล้วทางที่ถูกคืออะไร นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดต่อ และแก้ไข และเมื่อมีความสาเร็จเกิดขึ้น ก็อย่าได้ชะล่าใจ พัฒนาให้ดียงขึ้นไปครับ ิ่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่าฉาง
  6. 6. ความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพนั้น มิได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากวันแล้ววันเล่า ที่เราผู้ประสานงานคุณภาพ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อดทน อดกลั้น ช่วยเหลือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในองค์กรให้องค์กรของเรามีคุณภาพและปลอดภัยครับ Suradet sri

×