Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Andres Oopkaup, Diana Beltadze: REGREL esimese prooviloenduse tulemused isikute ning pere- ja leibkondade kohta

746 views

Published on

Statistikaamet tutvustas täna, 28. detsembril milline on registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) prooviloenduse tulemuste põhjal isikute ning pere- ja leibkondade andmete olemasolu ja kvaliteet registrites.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Andres Oopkaup, Diana Beltadze: REGREL esimese prooviloenduse tulemused isikute ning pere- ja leibkondade kohta

 1. 1. Andres Oopkaup, Statistikaameti peadirektor Diana Beltadze, REGREL projektijuht Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) esimese prooviloenduse tulemused isikute ning pere- ja leibkondade kohta Pressikonverents Statistikaametis 28.12.2016
 2. 2. Loenduse eesmärk  Rahva ja eluruumide loenduse eesmärk on eelduste loomine teadmistepõhisele strateegilisele ja ruumilisele planeerimisele ning poliitikate kujundamisele.  Loenduse tulemusena on avalikkus, teadusasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, ettevõtjad ning rahvusvahelised organisatsioonid varustatud kvaliteetse infoga riigi rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, paiknemise, rände, eluruumide ja elamistingimuste kohta. 28.12.2016
 3. 3. Uurimisobjektid  isikud  leibkonnad/perekonnad  eluruumid Loendusi tehakse maailma riikides vähemalt iga kümne aasta järel. 28.12.2016
 4. 4. Registripõhine rahva ja eluruumide loendus (REGREL)  REGREL puhul saadakse kogu teave loendatavate kohta registritest (riiklikud andmekogud).  Registripõhine loendus peab vastama rahvusvahelistele nõuetele:  kõikne,  fikseeritud loendusmomendiga,  kõigi loendatavate objektide suhtes ühetaoline. 28.12.2016
 5. 5. Vabariigi Valitsuse kinnitatud REGREL ajakava ja ülesanded 28.12.2016 2019 IIprooviloendus 2021–2022 REGREL läbiviimine ja tulemuste avaldamine 2016 Iprooviloendus 1. REGREL metoodika testimine ja täiendamine 2. Statistika tootmisliini optimeerimine 3. Andmekogudes andmekvaliteedi parandamine ja aadressiandmete süsteemi (ADS) juurutamine REGREL ettevalmistus 2010–2020
 6. 6. Mida näitas REGRELi esimene prooviloendus?  REGRELi esimene prooviloendus oli edukas.  Registripõhine rahva ja eluruumide loendus on teostatav ja loenduse ettevalmistus on olnud sihipärane.  Metoodika on testitud ja töötab.  Praktiliselt kõik loenduseks vajalikud andmed on registrites olemas.  Esimese prooviloenduse eesmärgiks seatud kohustuslikud tunnuseid sai registrite andmete põhjal moodustada. 28.12.2016
 7. 7. Murekohad  Registreeritud ja tegeliku elukoha andmed erinevad. Kui elukoht ei vasta tegelikkusele, ei saa partnereid õigesti määrata ja leibkondade struktuur läheb paigast ära (nt tekib palju üksikvanemate leibkondi).  Prooviloenduse ajal polnud registrites hõivatute kohta töökoha ja ameti andmeid. 28.12.2016
 8. 8. Prooviloendus on tehtud, mis edasi? Selgitada välja, kas uute administratiivsete andmete kasutusele võtmine aitab vähendada probleemset olukorda, kus eri registrites elaniku registreeritud ja tegeliku elukoha andmed erinevad. 28.12.2016
 9. 9. REGREL esimese prooviloenduse tulemused isikute ning pere- ja leibkondade kohta Loendusmoment: 31.12.2015 28.12.2016
 10. 10. Rahva ja eluruumide loendusega isikute kohta kogutavad andmed 28.12.2016 Tuletamata andmed (saab otse registrist) Tuletatud andmed (statistikaamet tuletab eri registrite andmeid kasutades vastavad tunnused)  Alaline elukoht  Sugu  Vanus  Kodakondsus  Paikkond  Kogurahvastik  Perekonnaseis  Tavaleibkonna tüüp
 11. 11. 28.12.2016 Isikutunnused (1) RR EHR ADS PKR KIR TOR EHIS EMSR MKR ARIREG EMPIS ETR KIRST KR RKOARR SAP STAR E-toimik KMAIS KOPIS KVKR Liiklusregister RETS SPR REL2011 Alaline elukoht Sugu Vanus Seaduslik perekonnaseis Sünniriik/-koht Kodakondsus Elukoht aasta enne loendust Leibkonnaliikmete seosed Töökoha asukoht Hetke hõiveseisund Amet Majandusharu Tööalane staatus
 12. 12. 28.12.2016 Isikutunnused (2) RR EHR ADS PKR KIR TOR EHIS EMSR MKR ARIREG EMPIS ETR KIRST KR RKOARR SAP STAR E-toimik KMAIS KOPIS KVKR Liiklusregister RETS SPR REL2011 Haridustase Riiki saabumise aasta Leibkondade valduse staatus Kogurahvastik Paikkond Seisund leibkonnas Seisund perekonnas Tuumperekonna tüüp Tuumperekonna suurus Tavaleibkonna tüüp Tavaleibkonna suurus Rahvus Emakeel
 13. 13. Kuidas määratakse loendusel isikuid, leibkondi ja eluruume?  Isikute üldkogum – residentsuse indeks  Leibkondade üldkogum – aadressipõhine leibkond  Eluruumide üldkogum – aadressiandmete süsteem ja ehitisregister 28.12.2016
 14. 14. Rahvaarv 28.12.2016 1,280,000 1,290,000 1,300,000 1,310,000 1,320,000 1,330,000 1,340,000 1,350,000 1,360,000 1,370,000 1/01/2012 1/01/2013 1/01/2014 1/01/2015 1/01/2016 RRi rahvaarv Uus metoodika SA rahvaarv
 15. 15. Leibkondade üldkogum 28.12.2016 Inimeste arv Osatähtsus, % Leibkondade arv Tavaleibkond 1 254 705 95,3 527 443 Asutusleibkonda 12 320 0,9 – Elukoht KOVi tasemel 47 358 3,6 19 500b Elukoht teadmata 1 561 0,1 500b Kokku 1 315 944 100,0 a Asutusleibkondade liikmeid leibkondadesse ei jagata. b Hinnanguline arv.
 16. 16. Omavalitsusüksuse täpsusega registreeritud elukohaga elanikud 28.12.2016 Hiiu maakond Saare maakond Rapla maakond Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Harju maakond Lääne maakond Kogu Eesti Järva maakond Tartu maakond Põlva maakond Viljandi maakond Võru maakond Pärnu maakond Valga maakond 0 1 2 3 4 5 6 7 %
 17. 17. Miks on vaja ajakohaseid andmeid registritesse?  Registreeritud elukoht mõjutab enim loendustunnuseid:  alaline elukoht (KOV tase, eluruumi tase)  paikkond  seisund perekonnas  tuumperekonna tüüp  tavaleibkonna tüüp  leibkonna valduse staatus  omandi liik 28.12.2016
 18. 18. Tuumperekonnad tüübi järgi 28.12.2016 0 10 20 30 40 50 60 Üksikisade perekonnad Üksikemade perekonnad Registreerimata kooselus paaride perekonnad Abielupaaride perekonnad % REL2000 REL2011 REGREL esimene prooviloendus
 19. 19. Üksikvanema pere osatähtsus, REL2011 28.12.2016 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %
 20. 20. Riiklike andmekogude andmekvaliteedi võrdlus aastatel 2013 ja 2016 28.12.2016
 21. 21. Isiku-, leibkonna ja eluruumi tunnused 2013. aastal (allikas: REGRELi metoodikaprojekt) Hinnang Tunnused A – täielik Sugu, vanus, sünniriik, kodakondsus B – osaline Hõiveseisund, tööalane seisund Kasulik pind/tubade arv, eluruumi hoone tüüp C – piiratud Alaline elukoht, välismaal elamine ja riiki saabumise aasta, eelmine elukoht, leibkonnaliikmete vahelised seosed, leibkondade valduse staatus, majanduse tegevusala Eluaseme korraldus, eluruumi tüüp, eluaseme korraldus, tavaeluruumide valduslik olukord, eluruumide kasutamise alus, omandisuhe, elanike arv eluruumis, eluruumi tehnilised tunnused (veevarustussüsteem, tualettruum, pesemisvõimalus, kütmistüüp, ehituse aeg) D – puudub Amet, töökoha asukoht 28.12.2016
 22. 22. Isiku-, leibkonna ja eluruumi tunnused 2016. aastal (allikas: REGRELi esimene prooviloendus) 28.12.2016 Hinne Tunnus 5 (väga hea) sugu, vanus, seaduslik perekonnaseis, sünniriik, kodakondsus, kogurahvastik, rahvus, emakeel, eluruumi asukoht, eluruumid hoonetüübi järgi 4 tööalane staatus, haridustase, eluruumitüüp, elanike arv eluruumis, kasulik põrandapind, eluaseme tubade arv, veevarustussüsteem, tualettruum, küttetüüp, eluaseme asustustiheduse standard 3 (rahuldav) alaline elukoht aasta enne loendust, hõiveseisund, majandusharu, riiki saabumise aasta, seisund leibkonnas, tavaleibkonna suurus, tuumperekonna suurus, elukorraldus, tavaeluruumide valdusõigus, vannituba 2 eluruumid ehitusaja järgi 1 (kasin) alaline elukoht, leibkonna valduse staatus, paikkond, seisund perekonnas, tuumperekonna tüüp, tavaleibkonna tüüp, omandi liik
 23. 23. Prooviloenduse tulemuste kokkuvõte  Prooviloendus õnnestus.  Esimese prooviloenduse kõik üldkogumid ja prooviloenduse eesmärgiks seatud kohustuslikud tunnused sai moodustada.  Suurim töö on tehtud üldkogumite metoodika väljatöötamisega.  Pärast REL 2011 on suurim samm REGRELi ettevalmistuses olnud riiklikes andmekogudes aadressiandmete standardi kasutuselevõtt. See on teinud elukoha ja eluruumide sidumise oluliselt lihtsamaks. 28.12.2016
 24. 24. 28.12.2016

×