Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد

227 views

Published on

در این ارائه سعی شده ابتدا به صورت اجمالی وضع کنونی، اهداف و دستاوردهای دولت در استفاده، ترویج و توسعهٔ نرم‌افزار آزاد در ایران تحلیل شود. در "شناخت جایگاه دولت و جامعه در حمایت از نرم‌افزار آزاد" این اهداف با واقعیت مقایسه شده و در نهایت "راهکار پیشنهادی" نوشته شده است.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد

  1. 1. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫بنیاد‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫نقش‬ – ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ – ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬۱۳‫اسفند‬۱۳۹۳ ‫کشور‬‫در‬ ‫باز‬‫آزاد/متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫بکارگیری‬ ‫توسعه‬ ‫اندیشی‬‫هم‬ ‫نشست‬
  2. 2. ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫نقش‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ – ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫بکارگیری‬ ‫توسعه‬ ‫اندیشی‬‫هم‬ ‫نشست‬ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ۱‫دولت‬ ‫دستاوردهای‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ . ۲.‫سازی‬‫جهانی‬ ۳‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫جایگاه‬ ‫شناخت‬ . ۴‫پیشنهادی‬ ‫راهکار‬ .
  3. 3. ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫نقش‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ – ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫بکارگیری‬ ‫توسعه‬ ‫اندیشی‬‫هم‬ ‫نشست‬ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ‫دولت‬ ‫دستاوردهای‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ترویج‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬
  4. 4. ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫نقش‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ – ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫بکارگیری‬ ‫توسعه‬ ‫اندیشی‬‫هم‬ ‫نشست‬ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اوبونتو‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
  5. 5. ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫نقش‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ – ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫بکارگیری‬ ‫توسعه‬ ‫اندیشی‬‫هم‬ ‫نشست‬ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ترویج‬ ‫ها‬‫همایش‬ ‫برگزاری‬ ‫ل

×