معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار خودتطبیق

S. M. Masoud Sadrnezhaad
S. M. Masoud SadrnezhaadStudent at Student at Sharif University of Technology
٢١ ‫از‬ ١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬
‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪۀ‬ - ‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬
:‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬
‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬
‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬
١٣٩٨ ‫آذر‬ ٣٠
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ١
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
Rainbow ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮﺳﺶ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬
Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢
‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫آن‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
٢‫ﻣﻠﻮن‬ ‫ﮐﺎرﻧﮕﯽ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ١‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ‬ :‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ‬ ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻣﺤﻞ‬ ◀
(‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫)ﺷﺶ‬ ١٣٩٢ ‫ﺧﺮداد‬ :‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻦ‬ ‫ﺷﺮوع‬ ◀
CMU ABLE Software User Agreement :‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﭘﺮواﻧﮥ‬ ◀
github.com/cmu-able/rainbow :‫ﮐﺪ‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ◀
cs.cmu.edu/~able/self-adaptation.html :‫ﭘﺮوژه‬ ‫وﺑﺴﺎﯾﺖ‬ ◀
١
Institute for Software Research
٢
Carnegie Mellon University
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮﺳﺶ‬
‫از‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮔﯿﺮد؟‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫آوردن‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی‬ ◀
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬
‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮐﺮد؟‬
‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫را‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮﺳﺶ‬
‫از‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮔﯿﺮد؟‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫آوردن‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی‬ ◀
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬
‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮐﺮد؟‬
‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫را‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮﺳﺶ‬
‫از‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮔﯿﺮد؟‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫آوردن‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی‬ ◀
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬
‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮐﺮد؟‬
‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫را‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮﺳﺶ‬
‫از‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮔﯿﺮد؟‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫آوردن‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی‬ ◀
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬
‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮐﺮد؟‬
‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫را‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮﺳﺶ‬
‫از‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮔﯿﺮد؟‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫آوردن‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی‬ ◀
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬
‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
‫ﮐﺮد؟‬
‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫را‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬
‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ◀
‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ◀
‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻼح‬
‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ،‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺗﺮ‬‫راﺣﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ◀
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﭘﺎﯾﮥ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬
‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ‬
‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮﻫﺎ‬ ،‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اراﺋﮥ‬ ◀
‫رود‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫داﻣﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬
‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ◀
‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ◀
‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻼح‬
‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ،‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺗﺮ‬‫راﺣﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ◀
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﭘﺎﯾﮥ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬
‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ‬
‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮﻫﺎ‬ ،‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اراﺋﮥ‬ ◀
‫رود‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫داﻣﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬
‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ◀
‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ◀
‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻼح‬
‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ،‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺗﺮ‬‫راﺣﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ◀
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﭘﺎﯾﮥ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬
‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ‬
‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮﻫﺎ‬ ،‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اراﺋﮥ‬ ◀
‫رود‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫داﻣﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬
‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ◀
‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ◀
‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻼح‬
‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ،‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺗﺮ‬‫راﺣﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ◀
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﭘﺎﯾﮥ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬
‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ‬
‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮﻫﺎ‬ ،‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اراﺋﮥ‬ ◀
‫رود‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫داﻣﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬
‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ◀
‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ◀
‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻼح‬
‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ،‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺗﺮ‬‫راﺣﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ◀
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﭘﺎﯾﮥ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬
‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ‬
‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮﻫﺎ‬ ،‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اراﺋﮥ‬ ◀
‫رود‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫داﻣﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬
‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ◀
‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ◀
‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻼح‬
‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ،‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺗﺮ‬‫راﺣﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ◀
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﭘﺎﯾﮥ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬
‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ‬
‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮﻫﺎ‬ ،‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اراﺋﮥ‬ ◀
‫رود‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫داﻣﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
٣‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ :‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫روش‬ ◀
:‫اﺟﺮا‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬ ◀
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺑﺎﻻی‬ ‫در‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬
‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫اﻋﻤﺎل‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ‬
‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ‬ ‫از‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‬ ◀
:‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫رﻓﺘﻪ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﯽ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫زﺑﺎن‬ ◀
Java 84.4%
Perl 2.7%
C 2.6%
PHP 2.2%
Assembly 1.9%
Python 1.7%
4.5% ‫ﻫﺎ‬‫زﺑﺎن‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬
٣
model-based self-adaptation
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬ :‫ﺷﮑﻞ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬
(Architecture Evaluator) ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ارزﯾﺎب‬ ◀
‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫اﮔﺮ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺪودۀ‬ ‫در‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن‬
.‫ﺧﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮا‬ ‫را‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ (‫ﺷﻮد‬ ‫داده‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﻧﻘﺾ‬ ‫)ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‬
(Adaption Manager) ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫)ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ،‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﯾﮏ‬
.‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ (‫اﺳﺖ‬‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻨﻌﮑﺲ‬
(Strategy Executor) ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺠﺮی‬ ◀
‫اﺟﺮا‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋی‬ ،‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫در‬ ‫اﺛﺮﮔﺬار‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬
.‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬
(Model Manager) ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀
‫ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬
.‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫روز‬ ‫ﺑﻪ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬
(Architecture Evaluator) ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ارزﯾﺎب‬ ◀
‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫اﮔﺮ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺪودۀ‬ ‫در‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن‬
.‫ﺧﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮا‬ ‫را‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ (‫ﺷﻮد‬ ‫داده‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﻧﻘﺾ‬ ‫)ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‬
(Adaption Manager) ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫)ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ،‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﯾﮏ‬
.‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ (‫اﺳﺖ‬‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻨﻌﮑﺲ‬
(Strategy Executor) ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺠﺮی‬ ◀
‫اﺟﺮا‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋی‬ ،‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫در‬ ‫اﺛﺮﮔﺬار‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬
.‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬
(Model Manager) ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀
‫ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬
.‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫روز‬ ‫ﺑﻪ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬
(Architecture Evaluator) ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ارزﯾﺎب‬ ◀
‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫اﮔﺮ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺪودۀ‬ ‫در‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن‬
.‫ﺧﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮا‬ ‫را‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ (‫ﺷﻮد‬ ‫داده‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﻧﻘﺾ‬ ‫)ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‬
(Adaption Manager) ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫)ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ،‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﯾﮏ‬
.‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ (‫اﺳﺖ‬‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻨﻌﮑﺲ‬
(Strategy Executor) ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺠﺮی‬ ◀
‫اﺟﺮا‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋی‬ ،‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫در‬ ‫اﺛﺮﮔﺬار‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬
.‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬
(Model Manager) ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀
‫ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬
.‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫روز‬ ‫ﺑﻪ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬
(Architecture Evaluator) ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ارزﯾﺎب‬ ◀
‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫اﮔﺮ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺪودۀ‬ ‫در‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن‬
.‫ﺧﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮا‬ ‫را‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ (‫ﺷﻮد‬ ‫داده‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﻧﻘﺾ‬ ‫)ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‬
(Adaption Manager) ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫)ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ،‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﯾﮏ‬
.‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ (‫اﺳﺖ‬‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻨﻌﮑﺲ‬
(Strategy Executor) ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺠﺮی‬ ◀
‫اﺟﺮا‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋی‬ ،‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫در‬ ‫اﺛﺮﮔﺬار‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬
.‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬
(Model Manager) ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀
‫ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬
.‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫روز‬ ‫ﺑﻪ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ۴‫اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫در‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ◀
.‫ﺷﻮد‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻦ‬ ‫ﮐﺪام‬ ‫روی‬ ‫ﺑﻔﻬﻤﺪ‬ Rainbow ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ◀
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺪﻟﯽ‬ ◀
.‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ۵
Acme ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫اﻓﺰاری‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻻ‬‫ﻣﻌﻤﻮ‬ ◀
‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫از‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮرات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ◀
.‫دﻫﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
۴
deployment
.‫اﺳﺖ‬‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻣﻠﻮن‬ ‫ﮐﺎرﻧﮕﯽ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫در‬ ‫ﮐﻪ‬ (ADL) ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬۵
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﺷﻮد‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ◀
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋی‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ◀
.‫ﺷﻮد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬
.‫ﮐﻨﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی‬ :۶‫ﻫﺎ‬‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ◀
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻪ‬ ٨‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻧﻮﯾﺲ‬‫ﭘﺮدازه‬ :٧‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮕﺮدﻫﺎ‬ ◀
.‫ﺷﻮﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ :‫ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ◀
.‫ﺷﻮد‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﮐﺪام‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬
۶
gauges
٧
tactics and strategies
٨
script
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬
(target) ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ◀
.‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﻗﺮار‬ targets ‫ﭘﻮﺷﮥ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻫﺪف‬ ◀
(model) ‫ﻣﺪل‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬ ◀
‫ﻣﺘﻌﺪد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‬ ◀
١٠
‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ،٩
‫اﺑﺰارﻫﺎ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬ ◀
.‫ﺷﻮﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ rainbow.properties ‫ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺪل‬ ◀
(probe) ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬ ◀
‫اﺟﺮا‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫وﺳﺎﯾﻠﯽ‬ ◀
‫ﺟﺎوا‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫و‬ ١١
‫ﻫﺎ‬‫ﻧﻮﯾﺲ‬‫ﭘﺮدازه‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎی‬ :‫ﮐﺎوﺷﮕﺮ‬ ‫اﻧﻮاع‬ ◀
‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫از‬ system ‫ﭘﻮﺷﮥ‬ ‫در‬ probes.yml ‫ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫در‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ◀
.‫ﺷﻮد‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬
٩
utilities
١٠
environment
١١
script-based
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ١٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬
(gauge) ‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬ ◀
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫آﻣﺪه‬‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫اﻧﺘﺰاع‬ ◀
.‫ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫روی‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮراﺗﯽ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫ﺧﺮوﺟﯽ‬ ◀
:‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ‫اﻧﻮاع‬ ◀
.‫ﮐﻨﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫را‬ ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ◀
.‫ﮐﻨﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ◀
.‫ﮐﻨﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺪام‬‫ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ◀
.‫ﺷﻮد‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﭘﻮﺷﮥ‬ ‫در‬ gauges.yml ‫ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫در‬ ‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ◀
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬
(effector) ‫اﺛﺮﮔﺬار‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬ ◀
.‫دﻫﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷﻮد‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺪی‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻧﻮﯾﺲ‬‫ﭘﺮدازه‬ ◀
‫ﺳﯿﺎه‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫دادن‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮔﺰار‬‫ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻼ‬‫ﻣﺜ‬
.‫ﮐﻨﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺻﺎدر‬ ١٢
‫ﻣﺠﺮﯾﺎن‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮراﺗﯽ‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫اﺛﺮﮔﺬار‬ ◀
.‫ﺷﻮﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺛﺮﮔﺬارﻫﺎ‬ ◀
.‫ﺷﻮﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫از‬ system ‫ﭘﻮﺷﮥ‬ ‫در‬ effectors.yml ‫ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫در‬ ‫اﺛﺮﮔﺬارﻫﺎ‬ ◀
(stitch) ‫ﺑﺨﯿﻪ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬ ◀
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺨﯿﻪ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬ Acme ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫ﮐﻪ‬ Rainbow ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ◀
.‫ﮐﻨﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬
.‫ﺷﻮﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫از‬ stitch ‫ﭘﻮﺷﮥ‬ ‫در‬ .s ‫ﭘﺴﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺨﯿﻪ‬ ◀
١٢
executors
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ١۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫داﮐﺮ‬ ‫ﻧﺼﺐ‬
‫ﮔﯿﺘﻬﺎب‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬
git clone https://github.com/cmu-able/rainbow.git
cd rainbow
‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫داﮐﺮ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ‬ ‫ﻧﺼﺐ‬
sudo apt install -y docker.io
sudo docker build -t rainbow -build .
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ١۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺷﺪه‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ‬ ‫داﮐﺮ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻧﺼﺐ‬
‫داﮐﺮ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ‬
sudo docker build -t cmuable/rainbow -example -f
deployments/rainbow -example/Dockerfile .
.‫ﺳﺎزد‬‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ SWIM ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺣﺎوی‬ Rainbow ‫از‬ ‫ای‬‫ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ای‬‫ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫داﮐﺮ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﯾﻦ‬
‫داﮐﺮ‬ ‫ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ‬ ‫اﺟﺮای‬
sudo docker run -it --rm -p 6901:6901 --hostname rainbow
-example cmuable/rainbow -example
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ١۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ١٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫وارد‬ http://localhost:6901 ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ‬ ‫در‬ ‫داﮐﺮ‬ ‫ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮورﮔﺮ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬
.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫وارد‬ vncpassword ‫را‬ ‫ﻋﺒﻮر‬ ‫رﻣﺰ‬ .‫ﺷﻮﯾﺪ‬
‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ١٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮۀ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫آن‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ١٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫وب‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺳﺎز‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﯾﮏ‬
A Simulator of Web Infrastructure and Management (SWIM)
‫وب‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ای‬‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ◀
Docker Hub ‫ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺰن‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ‬ ◀
hub.docker.com/r/gabrielmoreno/swim :‫ﻧﺸﺎﻧﯽ‬
github.com/cps-sei/swim :‫ﮐﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ◀
‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ SWIM ‫در‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی‬ :‫ﺷﮑﻞ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫آن‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬
٢١ ‫از‬ ٢٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
٢١ ‫از‬ ٢١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
☺ .‫ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﻗﺘﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺳﭙﺎس‬ ‫ﺑﺎ‬
Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
1 of 33

Recommended

آدرس سایت تک برگ by
آدرس سایت تک برگ آدرس سایت تک برگ
آدرس سایت تک برگ miladdel
51 views12 slides
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری... by
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...S. M. Masoud Sadrnezhaad
8 views45 slides
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ... by
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
130 views24 slides
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌... by
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...S. M. Masoud Sadrnezhaad
69 views25 slides
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ... by
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
139 views23 slides
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی by
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییS. M. Masoud Sadrnezhaad
110 views25 slides

More Related Content

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad

حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده by
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهحوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهS. M. Masoud Sadrnezhaad
58 views16 slides
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی by
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیمعرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیS. M. Masoud Sadrnezhaad
436 views16 slides
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن by
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنبی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنS. M. Masoud Sadrnezhaad
125 views85 slides
Git Version Control System Part 2 by
 Git Version Control System Part 2 Git Version Control System Part 2
Git Version Control System Part 2S. M. Masoud Sadrnezhaad
203 views26 slides
Classroom Object Oriented Language (COOL) by
Classroom Object Oriented Language (COOL)Classroom Object Oriented Language (COOL)
Classroom Object Oriented Language (COOL)S. M. Masoud Sadrnezhaad
1.1K views18 slides
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود... by
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...S. M. Masoud Sadrnezhaad
322 views34 slides

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad(15)

حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده by S. M. Masoud Sadrnezhaad
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهحوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیمعرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS) by S. M. Masoud Sadrnezhaad
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانینمعرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد by S. M. Masoud Sadrnezhaad
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزادنقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه

معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار خودتطبیق

 • 1. ٢١ ‫از‬ ١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪۀ‬ - ‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ١٣٩٨ ‫آذر‬ ٣٠ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 2. Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ١ ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ Rainbow ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮﺳﺶ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬ Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫آن‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 3. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ٢‫ﻣﻠﻮن‬ ‫ﮐﺎرﻧﮕﯽ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ١‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ‬ :‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ‬ ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻣﺤﻞ‬ ◀ (‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫)ﺷﺶ‬ ١٣٩٢ ‫ﺧﺮداد‬ :‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻦ‬ ‫ﺷﺮوع‬ ◀ CMU ABLE Software User Agreement :‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﭘﺮواﻧﮥ‬ ◀ github.com/cmu-able/rainbow :‫ﮐﺪ‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ◀ cs.cmu.edu/~able/self-adaptation.html :‫ﭘﺮوژه‬ ‫وﺑﺴﺎﯾﺖ‬ ◀ ١ Institute for Software Research ٢ Carnegie Mellon University Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 4. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮔﯿﺮد؟‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫آوردن‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی‬ ◀ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫را‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 5. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮔﯿﺮد؟‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫آوردن‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی‬ ◀ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫را‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 6. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮔﯿﺮد؟‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫آوردن‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی‬ ◀ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫را‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 7. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮔﯿﺮد؟‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫آوردن‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی‬ ◀ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫را‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 8. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮔﯿﺮد؟‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫آوردن‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی‬ ◀ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫را‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ◀ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 9. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ◀ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ◀ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻼح‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ،‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺗﺮ‬‫راﺣﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ◀ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﭘﺎﯾﮥ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮﻫﺎ‬ ،‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اراﺋﮥ‬ ◀ ‫رود‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫داﻣﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 10. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ◀ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ◀ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻼح‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ،‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺗﺮ‬‫راﺣﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ◀ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﭘﺎﯾﮥ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮﻫﺎ‬ ،‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اراﺋﮥ‬ ◀ ‫رود‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫داﻣﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 11. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ◀ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ◀ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻼح‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ،‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺗﺮ‬‫راﺣﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ◀ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﭘﺎﯾﮥ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮﻫﺎ‬ ،‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اراﺋﮥ‬ ◀ ‫رود‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫داﻣﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 12. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ◀ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ◀ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻼح‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ،‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺗﺮ‬‫راﺣﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ◀ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﭘﺎﯾﮥ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮﻫﺎ‬ ،‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اراﺋﮥ‬ ◀ ‫رود‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫داﻣﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 13. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ◀ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ◀ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻼح‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ،‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺗﺮ‬‫راﺣﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ◀ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﭘﺎﯾﮥ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮﻫﺎ‬ ،‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اراﺋﮥ‬ ◀ ‫رود‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫داﻣﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 14. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ‬ ◀ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪود‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ◀ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻼح‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ،‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﺗﺮ‬‫راﺣﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ◀ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﭘﺎﯾﮥ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮﻫﺎ‬ ،‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫اراﺋﮥ‬ ◀ ‫رود‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫داﻣﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 15. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ٣‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‬ :‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫روش‬ ◀ :‫اﺟﺮا‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬ ◀ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺑﺎﻻی‬ ‫در‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪات‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫اﻋﻤﺎل‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ‬ ‫از‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‬ ◀ :‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫رﻓﺘﻪ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﯽ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫زﺑﺎن‬ ◀ Java 84.4% Perl 2.7% C 2.6% PHP 2.2% Assembly 1.9% Python 1.7% 4.5% ‫ﻫﺎ‬‫زﺑﺎن‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ٣ model-based self-adaptation Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 16. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬ :‫ﺷﮑﻞ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 17. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬ (Architecture Evaluator) ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ارزﯾﺎب‬ ◀ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫اﮔﺮ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺪودۀ‬ ‫در‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن‬ .‫ﺧﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮا‬ ‫را‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ (‫ﺷﻮد‬ ‫داده‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﻧﻘﺾ‬ ‫)ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‬ (Adaption Manager) ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫)ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ،‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﯾﮏ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ (‫اﺳﺖ‬‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻨﻌﮑﺲ‬ (Strategy Executor) ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺠﺮی‬ ◀ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋی‬ ،‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫در‬ ‫اﺛﺮﮔﺬار‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ (Model Manager) ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀ ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫روز‬ ‫ﺑﻪ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 18. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬ (Architecture Evaluator) ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ارزﯾﺎب‬ ◀ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫اﮔﺮ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺪودۀ‬ ‫در‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن‬ .‫ﺧﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮا‬ ‫را‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ (‫ﺷﻮد‬ ‫داده‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﻧﻘﺾ‬ ‫)ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‬ (Adaption Manager) ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫)ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ،‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﯾﮏ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ (‫اﺳﺖ‬‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻨﻌﮑﺲ‬ (Strategy Executor) ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺠﺮی‬ ◀ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋی‬ ،‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫در‬ ‫اﺛﺮﮔﺬار‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ (Model Manager) ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀ ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫روز‬ ‫ﺑﻪ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 19. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬ (Architecture Evaluator) ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ارزﯾﺎب‬ ◀ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫اﮔﺮ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺪودۀ‬ ‫در‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن‬ .‫ﺧﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮا‬ ‫را‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ (‫ﺷﻮد‬ ‫داده‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﻧﻘﺾ‬ ‫)ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‬ (Adaption Manager) ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫)ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ،‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﯾﮏ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ (‫اﺳﺖ‬‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻨﻌﮑﺲ‬ (Strategy Executor) ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺠﺮی‬ ◀ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋی‬ ،‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫در‬ ‫اﺛﺮﮔﺬار‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ (Model Manager) ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀ ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫روز‬ ‫ﺑﻪ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 20. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ MAPE-K ‫ﺣﻠﻘﮥ‬ ‫اﺟﺰای‬ (Architecture Evaluator) ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ارزﯾﺎب‬ ◀ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫اﮔﺮ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺪودۀ‬ ‫در‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن‬ .‫ﺧﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮا‬ ‫را‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ (‫ﺷﻮد‬ ‫داده‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﻧﻘﺾ‬ ‫)ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‬ (Adaption Manager) ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫)ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ،‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﯾﮏ‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ (‫اﺳﺖ‬‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻨﻌﮑﺲ‬ (Strategy Executor) ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺠﺮی‬ ◀ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋی‬ ،‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫در‬ ‫اﺛﺮﮔﺬار‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ (Model Manager) ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ◀ ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺪل‬ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫روز‬ ‫ﺑﻪ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 21. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ۴‫اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫در‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ◀ .‫ﺷﻮد‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻦ‬ ‫ﮐﺪام‬ ‫روی‬ ‫ﺑﻔﻬﻤﺪ‬ Rainbow ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ◀ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺪﻟﯽ‬ ◀ .‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ۵ Acme ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫اﻓﺰاری‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻻ‬‫ﻣﻌﻤﻮ‬ ◀ ‫را‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫از‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮرات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ◀ .‫دﻫﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ۴ deployment .‫اﺳﺖ‬‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻣﻠﻮن‬ ‫ﮐﺎرﻧﮕﯽ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫در‬ ‫ﮐﻪ‬ (ADL) ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬۵ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 22. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ◀ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋی‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ◀ .‫ﺷﻮد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ .‫ﮐﻨﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی‬ :۶‫ﻫﺎ‬‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ◀ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻪ‬ ٨‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻧﻮﯾﺲ‬‫ﭘﺮدازه‬ :٧‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮕﺮدﻫﺎ‬ ◀ .‫ﺷﻮﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ :‫ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ◀ .‫ﺷﻮد‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﮐﺪام‬ ‫ﮐﻪ‬‫اﯾﻦ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ۶ gauges ٧ tactics and strategies ٨ script Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 23. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬ (target) ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ◀ .‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﻗﺮار‬ targets ‫ﭘﻮﺷﮥ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻫﺪف‬ ◀ (model) ‫ﻣﺪل‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬ ◀ ‫ﻣﺘﻌﺪد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‬ ◀ ١٠ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ،٩ ‫اﺑﺰارﻫﺎ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬ ◀ .‫ﺷﻮﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ rainbow.properties ‫ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺪل‬ ◀ (probe) ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬ ◀ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫وﺳﺎﯾﻠﯽ‬ ◀ ‫ﺟﺎوا‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫و‬ ١١ ‫ﻫﺎ‬‫ﻧﻮﯾﺲ‬‫ﭘﺮدازه‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎی‬ :‫ﮐﺎوﺷﮕﺮ‬ ‫اﻧﻮاع‬ ◀ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫از‬ system ‫ﭘﻮﺷﮥ‬ ‫در‬ probes.yml ‫ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫در‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ◀ .‫ﺷﻮد‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ٩ utilities ١٠ environment ١١ script-based Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 24. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ١٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬ (gauge) ‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬ ◀ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫آﻣﺪه‬‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫اﻧﺘﺰاع‬ ◀ .‫ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫روی‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮراﺗﯽ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫ﺧﺮوﺟﯽ‬ ◀ :‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ‫اﻧﻮاع‬ ◀ .‫ﮐﻨﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫را‬ ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎ‬ ‫از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ◀ .‫ﮐﻨﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ◀ .‫ﮐﻨﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺪام‬‫ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ◀ .‫ﺷﻮد‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﭘﻮﺷﮥ‬ ‫در‬ gauges.yml ‫ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫در‬ ‫ﺳﻨﺠﻪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ◀ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 25. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ Rainbow ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬ (effector) ‫اﺛﺮﮔﺬار‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬ ◀ .‫دﻫﻨﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷﻮد‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫روی‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺪی‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻧﻮﯾﺲ‬‫ﭘﺮدازه‬ ◀ ‫ﺳﯿﺎه‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫دادن‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮔﺰار‬‫ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻼ‬‫ﻣﺜ‬ .‫ﮐﻨﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺻﺎدر‬ ١٢ ‫ﻣﺠﺮﯾﺎن‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮراﺗﯽ‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫اﺛﺮﮔﺬار‬ ◀ .‫ﺷﻮﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺛﺮﮔﺬارﻫﺎ‬ ◀ .‫ﺷﻮﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫از‬ system ‫ﭘﻮﺷﮥ‬ ‫در‬ effectors.yml ‫ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫در‬ ‫اﺛﺮﮔﺬارﻫﺎ‬ ◀ (stitch) ‫ﺑﺨﯿﻪ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ‬ ◀ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺨﯿﻪ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫و‬ Acme ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫ﮐﻪ‬ Rainbow ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ◀ .‫ﮐﻨﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ .‫ﺷﻮﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫از‬ stitch ‫ﭘﻮﺷﮥ‬ ‫در‬ .s ‫ﭘﺴﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺨﯿﻪ‬ ◀ ١٢ executors Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 26. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ١۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫داﮐﺮ‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﮔﯿﺘﻬﺎب‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ git clone https://github.com/cmu-able/rainbow.git cd rainbow ‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫داﮐﺮ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ sudo apt install -y docker.io sudo docker build -t rainbow -build . Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 27. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ١۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ‬ ‫داﮐﺮ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫داﮐﺮ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ sudo docker build -t cmuable/rainbow -example -f deployments/rainbow -example/Dockerfile . .‫ﺳﺎزد‬‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ SWIM ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺣﺎوی‬ Rainbow ‫از‬ ‫ای‬‫ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ای‬‫ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫داﮐﺮ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫داﮐﺮ‬ ‫ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ‬ ‫اﺟﺮای‬ sudo docker run -it --rm -p 6901:6901 --hostname rainbow -example cmuable/rainbow -example Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 28. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ١۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 29. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ١٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫وارد‬ http://localhost:6901 ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ‬ ‫در‬ ‫داﮐﺮ‬ ‫ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮورﮔﺮ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ .‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫وارد‬ vncpassword ‫را‬ ‫ﻋﺒﻮر‬ ‫رﻣﺰ‬ .‫ﺷﻮﯾﺪ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 30. ‫آن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ١٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮۀ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 31. ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫آن‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ١٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫وب‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺳﺎز‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﯾﮏ‬ A Simulator of Web Infrastructure and Management (SWIM) ‫وب‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺧﻮدﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ای‬‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ◀ Docker Hub ‫ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺰن‬ ‫روی‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ‬ ◀ hub.docker.com/r/gabrielmoreno/swim :‫ﻧﺸﺎﻧﯽ‬ github.com/cps-sei/swim :‫ﮐﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ◀ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ SWIM ‫در‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی‬ :‫ﺷﮑﻞ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 32. ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫آن‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫آﻣﻮزش‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ٢١ ‫از‬ ٢٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 33. ٢١ ‫از‬ ٢١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ☺ .‫ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﻗﺘﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺳﭙﺎس‬ ‫ﺑﺎ‬ Rainbow ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬ SWIM ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮی‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫زاده‬‫ﻪ‬‫اﻟ‬‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬