تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و استانداردها برای فرایندهای مهندسی نرم‌افزار و مدیریت فناوری اطلاعات و فرایندهای حرفه

S. M. Masoud Sadrnezhaad
S. M. Masoud SadrnezhaadStudent at Student at Sharif University of Technology
١۵ ‫از‬ ١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫اﺟﻤﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺑﺮای‬
:‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬
‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪۀ‬ - ‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬
١٣٩٩ ‫ﺧﺮداد‬ ٢٠
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ١
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ٢
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬
ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬
ISO/IEC 330xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ٣
‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
١‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ :‫اول‬ ‫دورۀ‬ ◀
١٨٨٠ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﺣﺪود‬ ‫از‬ ‫آﻏﺎز‬ ◀
‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫روی‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ‬ ◀
‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫و‬ (‫ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﮥ‬ ‫)ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺪاری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ◀
٢‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ :‫دوم‬ ‫دورۀ‬ ◀
١٩٨٠ ‫ﺳﺎل‬ ‫از‬ ‫آﻏﺎز‬ ◀
٣
‫ﻓﮑﺮی‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ‬ ،‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ،‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ‬ ،‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺟﺰ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺣﻮزه‬ ◀
۶
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫اس‬‫ام‬‫ﭘﯽ‬ ‫و‬ ۵
‫ﻣﺘﻮازن‬ ‫اﻣﺘﯿﺎزی‬ ‫ﮐﺎرت‬ ،۴
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ◀
١
traditional measurement systems
٢
performance measurement systems (PMSs)
٣
intellectual capital
۴
performance measurement matrix
۵
balanced scorecard
۶
integrated dynamic performance measurement system
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
١‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ :‫اول‬ ‫دورۀ‬ ◀
١٨٨٠ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﺣﺪود‬ ‫از‬ ‫آﻏﺎز‬ ◀
‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫روی‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ‬ ◀
‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫و‬ (‫ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﮥ‬ ‫)ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺪاری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ◀
٢‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ :‫دوم‬ ‫دورۀ‬ ◀
١٩٨٠ ‫ﺳﺎل‬ ‫از‬ ‫آﻏﺎز‬ ◀
٣
‫ﻓﮑﺮی‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ‬ ،‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ،‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ‬ ،‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺟﺰ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺣﻮزه‬ ◀
۶
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫اس‬‫ام‬‫ﭘﯽ‬ ‫و‬ ۵
‫ﻣﺘﻮازن‬ ‫اﻣﺘﯿﺎزی‬ ‫ﮐﺎرت‬ ،۴
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ◀
١
traditional measurement systems
٢
performance measurement systems (PMSs)
٣
intellectual capital
۴
performance measurement matrix
۵
balanced scorecard
۶
integrated dynamic performance measurement system
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫رﺷﺪ‬ :‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫دورۀ‬ ◀
١٩٩٠ ‫دﻫﮥ‬ ‫از‬ ‫آﻏﺎز‬ ◀
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ٨
‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ٧
‫رﺳﻤﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اﻗﺘﺒﺎس‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ◀
١٠
(CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫و‬ ٩
(CMM) ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ◀
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫در‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ◀
← ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ← ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫روی‬ ‫ﮐﯿﺪ‬‫ﺗﺄ‬ ◀
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ← ‫اﻓﺰاری‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬
٧
formal
٨
model-based
٩
capability maturity model
١٠
capability maturity model integration
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫رﺷﺪ‬ :‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫دورۀ‬ ◀
١٩٩٠ ‫دﻫﮥ‬ ‫از‬ ‫آﻏﺎز‬ ◀
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ٨
‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ٧
‫رﺳﻤﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اﻗﺘﺒﺎس‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ◀
١٠
(CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫و‬ ٩
(CMM) ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ◀
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫در‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ◀
← ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ← ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫روی‬ ‫ﮐﯿﺪ‬‫ﺗﺄ‬ ◀
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ← ‫اﻓﺰاری‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬
٧
formal
٨
model-based
٩
capability maturity model
١٠
capability maturity model integration
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﮐﺎرآزﻣﻮدﮔﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮوﯾﺞ‬ ◀
١٢
‫ﻣﻠﻮن‬ ‫ﮐﺎرﻧﮕﯽ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫در‬ ١١
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ◀
١٣
‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ‬ ◀
١۴
‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ‬ ◀
‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺳﻮدﻣﻨﺪی‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ‬ ◀
‫اﺿﺎﻓﯽ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ◀
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ‬ ◀
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫درﺳﺖ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد‬ ◀
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ◀
‫ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫در‬ ‫ﺿﻌﻒ‬ ◀
١١
Software Engineering Institute (SEI)
١٢
Carnegie Mellon University (CMU)
١٣
Project Management Institute (PMI)
١۴
ITSqc (IT Services Qualification Center)
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﮐﺎرآزﻣﻮدﮔﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮوﯾﺞ‬ ◀
١٢
‫ﻣﻠﻮن‬ ‫ﮐﺎرﻧﮕﯽ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫در‬ ١١
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ◀
١٣
‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ‬ ◀
١۴
‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ‬ ◀
‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺳﻮدﻣﻨﺪی‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ‬ ◀
‫اﺿﺎﻓﯽ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ◀
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ‬ ◀
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫درﺳﺖ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد‬ ◀
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ◀
‫ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫در‬ ‫ﺿﻌﻒ‬ ◀
١١
Software Engineering Institute (SEI)
١٢
Carnegie Mellon University (CMU)
١٣
Project Management Institute (PMI)
١۴
ITSqc (IT Services Qualification Center)
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
(CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ای‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ◀
‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫ﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬ ◀
‫دوﻟﺖ‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫در‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫و‬ ١۵‫آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫دﻓﺎع‬ ‫وزارت‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫دﻟﯿﻞ‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﺧﺘﺮاع‬ ‫ﺛﺒﺖ‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀
١۶‫آی‬‫ام‬‫ام‬‫ﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ◀
٢٠١٨ ‫در‬ ٢٫٠ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫و‬ ٢٠١٠ ‫در‬ ١٫٣ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫و‬ ٢٠٠٠ ‫در‬ ١٫٠٢ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ◀
١٩٩٧ ‫ﺗﺎ‬ ١٩٨٧ ‫از‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ (CMM) ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺑﻪ‬ ◀
١۵
United States Department of Defense
١۶
CMMI Institute
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
(CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ای‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ◀
‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫ﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬ ◀
‫دوﻟﺖ‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫در‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫و‬ ١۵‫آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫دﻓﺎع‬ ‫وزارت‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫دﻟﯿﻞ‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﺧﺘﺮاع‬ ‫ﺛﺒﺖ‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀
١۶‫آی‬‫ام‬‫ام‬‫ﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ◀
٢٠١٨ ‫در‬ ٢٫٠ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫و‬ ٢٠١٠ ‫در‬ ١٫٣ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫و‬ ٢٠٠٠ ‫در‬ ١٫٠٢ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ◀
١٩٩٧ ‫ﺗﺎ‬ ١٩٨٧ ‫از‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ (CMM) ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺑﻪ‬ ◀
١۵
United States Department of Defense
١۶
CMMI Institute
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
(CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ای‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ◀
‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫ﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬ ◀
‫دوﻟﺖ‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫در‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫و‬ ١۵‫آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫دﻓﺎع‬ ‫وزارت‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫دﻟﯿﻞ‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﺧﺘﺮاع‬ ‫ﺛﺒﺖ‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀
١۶‫آی‬‫ام‬‫ام‬‫ﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ◀
٢٠١٨ ‫در‬ ٢٫٠ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫و‬ ٢٠١٠ ‫در‬ ١٫٣ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫و‬ ٢٠٠٠ ‫در‬ ١٫٠٢ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ◀
١٩٩٧ ‫ﺗﺎ‬ ١٩٨٧ ‫از‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ (CMM) ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺑﻪ‬ ◀
١۵
United States Department of Defense
١۶
CMMI Institute
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
(CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬
‫دﯾﮕﺮ‬‫ﯾﮏ‬ ‫روی‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی‬ ‫ﻧﻤﻮدار‬ :‫ﺷﮑﻞ‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
(CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ،‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫و‬ ‫ﻫﺪاﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻣﺪﻋﯽ‬ ◀
١٫٣ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻫﺎی‬‫زﻣﯿﻨﻪ‬ ◀
‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀
(CMMI-DEV) ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ CMMI
‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀
(CMMI-SVC) ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ CMMI
‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺗﻬﯿﮥ‬ ◀
(CMMI-ACQ) ‫ﺗﻬﯿﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ CMMI
٢٫٠ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫در‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ١٫٣ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫زﻣﯿﻨﮥ‬ ‫ﺳﻪ‬ ‫ادﻏﺎم‬ ◀
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺑﺎزﻧﻤﻮد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺳﻄﺢ‬
‫ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫و‬ ‫وﻣﺮج‬‫ﭘﺮﻫﺮج‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﻗﺘﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬
‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ «‫»ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬
‫ﭘﯿﺸﯿﻦ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﺗﮑﺮار‬ ‫دﺷﻮاری‬
(initial) ‫آﻏﺎزﯾﻦ‬ ١
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺑﺎزﻧﻤﻮد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺳﻄﺢ‬
‫ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫و‬ ‫وﻣﺮج‬‫ﭘﺮﻫﺮج‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﻗﺘﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬
‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ «‫»ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬
‫ﭘﯿﺸﯿﻦ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﺗﮑﺮار‬ ‫دﺷﻮاری‬
(initial) ‫آﻏﺎزﯾﻦ‬ ١
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫رﯾﺰی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ،‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ،‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬
‫ﺷﺪه‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬
(managed)
٢
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺑﺎزﻧﻤﻮد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺳﻄﺢ‬
‫ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫و‬ ‫وﻣﺮج‬‫ﭘﺮﻫﺮج‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﻗﺘﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬
‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ «‫»ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬
‫ﭘﯿﺸﯿﻦ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﺗﮑﺮار‬ ‫دﺷﻮاری‬
(initial) ‫آﻏﺎزﯾﻦ‬ ١
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫رﯾﺰی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ،‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ،‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬
‫ﺷﺪه‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬
(managed)
٢
‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫ﻃﻮر‬‫ﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ،‫درک‬ ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬
‫ﻫﺎ‬‫روش‬ ‫و‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎ‬ ،‫ﻫﺎ‬‫روﯾﻪ‬ ،‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدۀ‬ ‫ﻧﻬﺎدﯾﻨﮕﯽ‬
‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬
(defined)
٣
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺑﺎزﻧﻤﻮد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺳﻄﺢ‬
‫ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫و‬ ‫وﻣﺮج‬‫ﭘﺮﻫﺮج‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﻗﺘﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬
‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ «‫»ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬
‫ﭘﯿﺸﯿﻦ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﺗﮑﺮار‬ ‫دﺷﻮاری‬
(initial) ‫آﻏﺎزﯾﻦ‬ ١
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫رﯾﺰی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ،‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ،‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬
‫ﺷﺪه‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬
(managed)
٢
‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫ﻃﻮر‬‫ﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ،‫درک‬ ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬
‫ﻫﺎ‬‫روش‬ ‫و‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎ‬ ،‫ﻫﺎ‬‫روﯾﻪ‬ ،‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدۀ‬ ‫ﻧﻬﺎدﯾﻨﮕﯽ‬
‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬
(defined)
٣
‫ﮐﻤﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻣﺎری‬ ‫ﻃﻮر‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫دﻻﯾﻞ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬
‫ﯽ‬‫ﻤ‬‫ﮐ‬ ِ‫ﺖ‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾ‬
quantitatively)
(managed
۴
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺑﺎزﻧﻤﻮد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺳﻄﺢ‬
‫ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫و‬ ‫وﻣﺮج‬‫ﭘﺮﻫﺮج‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﻗﺘﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬
‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ «‫»ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬
‫ﭘﯿﺸﯿﻦ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﺗﮑﺮار‬ ‫دﺷﻮاری‬
(initial) ‫آﻏﺎزﯾﻦ‬ ١
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫رﯾﺰی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ،‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ،‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬
‫ﺷﺪه‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬
(managed)
٢
‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫ﻃﻮر‬‫ﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ،‫درک‬ ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬
‫ﻫﺎ‬‫روش‬ ‫و‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎ‬ ،‫ﻫﺎ‬‫روﯾﻪ‬ ،‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدۀ‬ ‫ﻧﻬﺎدﯾﻨﮕﯽ‬
‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬
(defined)
٣
‫ﮐﻤﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻣﺎری‬ ‫ﻃﻮر‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫دﻻﯾﻞ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬
‫ﯽ‬‫ﻤ‬‫ﮐ‬ ِ‫ﺖ‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾ‬
quantitatively)
(managed
۴
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻧﻮآوراﻧﮥ‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰاﯾﺸﯽ‬ ،‫ﻣﺪاوم‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬
‫روﻧﺪ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ‫اﻫﺪاﻓﯽ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺷﺎﯾﻊ‬ ‫ﻋﻠﻞ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫روی‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ‬
‫ﺳﺎزی‬‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫درﺣﺎل‬
(optimizing)
۵
CMMI ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﭘﻨﺞ‬ :‫ﺟﺪول‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬
ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬
ISO/IEC 330xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ‬‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ◀
١٧
(‫)اﯾﺰو‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ‬‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ◀
١٨
(IEC) ‫اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ‬‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ◀
١٩
(IEEE) ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮق‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ◀
‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ◀
ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ◀
ISO/IEC 330xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ◀
١٧
International Organization for Standardization (ISO)
١٨
International Electrotechnical Commission (IEC)
١٩
The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬
ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬
ISO/IEC 330xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬
ISO/IEC 15504 ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ◀
«‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ - ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫»ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬
٢٠
«‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫»ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ‫ﻧﺎم‬‫ﺑﻪ‬ IEC ‫و‬ ISO ‫ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﮥ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻬﯿﻪ‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮای‬ ٢١
‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﻣﺪل‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫ﭼﺮﺧﮥ‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬ ISO/IEC 12207 ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫از‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻣﺸﺘﻖ‬
(CMM) ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫و‬ Trillium ‫و‬ Bootstrap ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫و‬
... ◀
٢٠
Software Process Improvement and Capability Determination (SPICE)
٢١
reference model
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬
ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬
ISO/IEC 330xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ١٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
ISO/IEC 330xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬
ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ◀
ISO/IEC 33001 ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ◀
«‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬‫اﺻﻄﻼح‬ ‫و‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ - ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ - ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫»ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬
٢٠١۵ ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ◀
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ISO/IEC 33002
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ISO/IEC 33003
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ،‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ISO/IEC 33004
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫راﻫﻨﻤﺎی‬ ISO/IEC 33014
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ISO/IEC 33020
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫آزﻣﻮن‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﺪل‬ ISO/IEC 33063
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫روﺷﯽ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ◀
‫ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آن‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﮥ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫از‬ ‫ﻓﺮاﮔﯿﺮ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫درک‬ ‫درﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫و‬
‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﮐﻨﺎر‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ◀
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻟﺰوم‬ ◀
‫آن‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ‫ﺿﺮورت‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ادﺑﯿﺎت‬ ‫در‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫ﺗﻠﻔﯿﻖ‬ ◀
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ◀
‫و‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺣﻮزه‬ ‫از‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫و‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫در‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﺳﭙﺲ‬
‫ﮐﻨﻨﺪۀ‬‫ﻣﺘﺤﻮل‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻦ‬ ‫ﻣﺤﻮرﯾﺖ‬
‫ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ‬ ‫و‬ ‫دﻫﻨﺪه‬‫ﺧﺪﻣﺖ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺻﺮﻓ‬ ‫ﻧﻪ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
١۵ ‫از‬ ١۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
[١] Cestari, J. M. A. P. , Valle, A. M. D. , Lima, E. P. D. , & Santos, E. A. P. (2013).
Achieving maturity (and measuring performance) through model-based process
improvement. JISTEM-Journal of Information Systems and Technology
Management, 10(2), 339-356.
[٢] Tarhan, A. , Turetken, O. , & Reijers, H. A. (2016). Business process maturity
models: A systematic literature review. Information and Software Technology, 75,
122-134.
[٣] Neto, J. S. , CRISC, C. , Assessor, C. C. , Almeida, R. , Pinto, P. L. , & da Silva, M.
M. (2018). A COBIT 5 PAM Update Compliant With ISO/IEC 330xx Family.
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
١۵ ‫از‬ ١۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
☺ .‫ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﻗﺘﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺳﭙﺎس‬ ‫ﺑﺎ‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
1 of 24

Recommended

معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی by
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیمعرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیS. M. Masoud Sadrnezhaad
436 views16 slides
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌... by
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...S. M. Masoud Sadrnezhaad
69 views25 slides
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ... by
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
139 views23 slides
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده by
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهحوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهS. M. Masoud Sadrnezhaad
58 views16 slides
Zana Amiri's1 C.V by
Zana Amiri's1 C.VZana Amiri's1 C.V
Zana Amiri's1 C.Vzana amiri
94 views2 slides
مراحل اجرایی تهیه صورتهای مالی تلفیقی by
مراحل اجرایی تهیه صورتهای مالی تلفیقیمراحل اجرایی تهیه صورتهای مالی تلفیقی
مراحل اجرایی تهیه صورتهای مالی تلفیقیAli Masoombeigi
15.6K views78 slides

More Related Content

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad

استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری... by
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...S. M. Masoud Sadrnezhaad
8 views45 slides
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی by
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییS. M. Masoud Sadrnezhaad
110 views25 slides
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه... by
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...S. M. Masoud Sadrnezhaad
108 views13 slides
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا by
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناچارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناS. M. Masoud Sadrnezhaad
120 views19 slides
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ... by
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
67 views33 slides
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن by
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنبی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنS. M. Masoud Sadrnezhaad
125 views85 slides

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad(18)

استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی by S. M. Masoud Sadrnezhaad
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا by S. M. Masoud Sadrnezhaad
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناچارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS) by S. M. Masoud Sadrnezhaad
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانینمعرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد by S. M. Masoud Sadrnezhaad
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزادنقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه

تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و استانداردها برای فرایندهای مهندسی نرم‌افزار و مدیریت فناوری اطلاعات و فرایندهای حرفه

 • 1. ١۵ ‫از‬ ١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫اﺟﻤﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺑﺮای‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪۀ‬ - ‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ١٣٩٩ ‫ﺧﺮداد‬ ٢٠ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 2. ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ١ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ٢ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ISO/IEC 330xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ٣ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 3. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ١‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ :‫اول‬ ‫دورۀ‬ ◀ ١٨٨٠ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﺣﺪود‬ ‫از‬ ‫آﻏﺎز‬ ◀ ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫روی‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ‬ ◀ ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫و‬ (‫ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﮥ‬ ‫)ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺪاری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ◀ ٢‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ :‫دوم‬ ‫دورۀ‬ ◀ ١٩٨٠ ‫ﺳﺎل‬ ‫از‬ ‫آﻏﺎز‬ ◀ ٣ ‫ﻓﮑﺮی‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ‬ ،‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ،‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ‬ ،‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺟﺰ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺣﻮزه‬ ◀ ۶ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫اس‬‫ام‬‫ﭘﯽ‬ ‫و‬ ۵ ‫ﻣﺘﻮازن‬ ‫اﻣﺘﯿﺎزی‬ ‫ﮐﺎرت‬ ،۴ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ◀ ١ traditional measurement systems ٢ performance measurement systems (PMSs) ٣ intellectual capital ۴ performance measurement matrix ۵ balanced scorecard ۶ integrated dynamic performance measurement system ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 4. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ١‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ :‫اول‬ ‫دورۀ‬ ◀ ١٨٨٠ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﺣﺪود‬ ‫از‬ ‫آﻏﺎز‬ ◀ ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫روی‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ‬ ◀ ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫و‬ (‫ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﮥ‬ ‫)ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺪاری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ◀ ٢‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ :‫دوم‬ ‫دورۀ‬ ◀ ١٩٨٠ ‫ﺳﺎل‬ ‫از‬ ‫آﻏﺎز‬ ◀ ٣ ‫ﻓﮑﺮی‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ‬ ،‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ،‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ‬ ،‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺟﺰ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺣﻮزه‬ ◀ ۶ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫اس‬‫ام‬‫ﭘﯽ‬ ‫و‬ ۵ ‫ﻣﺘﻮازن‬ ‫اﻣﺘﯿﺎزی‬ ‫ﮐﺎرت‬ ،۴ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ◀ ١ traditional measurement systems ٢ performance measurement systems (PMSs) ٣ intellectual capital ۴ performance measurement matrix ۵ balanced scorecard ۶ integrated dynamic performance measurement system ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 5. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫رﺷﺪ‬ :‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫دورۀ‬ ◀ ١٩٩٠ ‫دﻫﮥ‬ ‫از‬ ‫آﻏﺎز‬ ◀ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ٨ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ٧ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اﻗﺘﺒﺎس‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ◀ ١٠ (CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫و‬ ٩ (CMM) ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ◀ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫در‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ◀ ← ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ← ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫روی‬ ‫ﮐﯿﺪ‬‫ﺗﺄ‬ ◀ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ← ‫اﻓﺰاری‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ٧ formal ٨ model-based ٩ capability maturity model ١٠ capability maturity model integration ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 6. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫رﺷﺪ‬ :‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫دورۀ‬ ◀ ١٩٩٠ ‫دﻫﮥ‬ ‫از‬ ‫آﻏﺎز‬ ◀ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ٨ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ٧ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اﻗﺘﺒﺎس‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ◀ ١٠ (CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫و‬ ٩ (CMM) ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ◀ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫در‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ◀ ← ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ← ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫روی‬ ‫ﮐﯿﺪ‬‫ﺗﺄ‬ ◀ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ← ‫اﻓﺰاری‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ٧ formal ٨ model-based ٩ capability maturity model ١٠ capability maturity model integration ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 7. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﮐﺎرآزﻣﻮدﮔﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮوﯾﺞ‬ ◀ ١٢ ‫ﻣﻠﻮن‬ ‫ﮐﺎرﻧﮕﯽ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫در‬ ١١ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ◀ ١٣ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ‬ ◀ ١۴ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ‬ ◀ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺳﻮدﻣﻨﺪی‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ‬ ◀ ‫اﺿﺎﻓﯽ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ◀ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ‬ ◀ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫درﺳﺖ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد‬ ◀ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ◀ ‫ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫در‬ ‫ﺿﻌﻒ‬ ◀ ١١ Software Engineering Institute (SEI) ١٢ Carnegie Mellon University (CMU) ١٣ Project Management Institute (PMI) ١۴ ITSqc (IT Services Qualification Center) ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 8. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﮐﺎرآزﻣﻮدﮔﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮوﯾﺞ‬ ◀ ١٢ ‫ﻣﻠﻮن‬ ‫ﮐﺎرﻧﮕﯽ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫در‬ ١١ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ◀ ١٣ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ‬ ◀ ١۴ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ‬ ◀ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺳﻮدﻣﻨﺪی‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ‬ ◀ ‫اﺿﺎﻓﯽ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ◀ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ‬ ◀ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫درﺳﺖ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد‬ ◀ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ◀ ‫ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫در‬ ‫ﺿﻌﻒ‬ ◀ ١١ Software Engineering Institute (SEI) ١٢ Carnegie Mellon University (CMU) ١٣ Project Management Institute (PMI) ١۴ ITSqc (IT Services Qualification Center) ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 9. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ (CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ای‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ◀ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫ﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬ ◀ ‫دوﻟﺖ‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫در‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫و‬ ١۵‫آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫دﻓﺎع‬ ‫وزارت‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫دﻟﯿﻞ‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﺧﺘﺮاع‬ ‫ﺛﺒﺖ‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀ ١۶‫آی‬‫ام‬‫ام‬‫ﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ◀ ٢٠١٨ ‫در‬ ٢٫٠ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫و‬ ٢٠١٠ ‫در‬ ١٫٣ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫و‬ ٢٠٠٠ ‫در‬ ١٫٠٢ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ◀ ١٩٩٧ ‫ﺗﺎ‬ ١٩٨٧ ‫از‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ (CMM) ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺑﻪ‬ ◀ ١۵ United States Department of Defense ١۶ CMMI Institute ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 10. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ (CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ای‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ◀ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫ﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬ ◀ ‫دوﻟﺖ‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫در‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫و‬ ١۵‫آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫دﻓﺎع‬ ‫وزارت‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫دﻟﯿﻞ‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﺧﺘﺮاع‬ ‫ﺛﺒﺖ‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀ ١۶‫آی‬‫ام‬‫ام‬‫ﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ◀ ٢٠١٨ ‫در‬ ٢٫٠ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫و‬ ٢٠١٠ ‫در‬ ١٫٣ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫و‬ ٢٠٠٠ ‫در‬ ١٫٠٢ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ◀ ١٩٩٧ ‫ﺗﺎ‬ ١٩٨٧ ‫از‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ (CMM) ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺑﻪ‬ ◀ ١۵ United States Department of Defense ١۶ CMMI Institute ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 11. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ (CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ای‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ◀ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫ﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬ ◀ ‫دوﻟﺖ‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫در‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫و‬ ١۵‫آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫دﻓﺎع‬ ‫وزارت‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫دﻟﯿﻞ‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﺧﺘﺮاع‬ ‫ﺛﺒﺖ‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀ ١۶‫آی‬‫ام‬‫ام‬‫ﺳﯽ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﮥ‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ◀ ٢٠١٨ ‫در‬ ٢٫٠ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫و‬ ٢٠١٠ ‫در‬ ١٫٣ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫و‬ ٢٠٠٠ ‫در‬ ١٫٠٢ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ◀ ١٩٩٧ ‫ﺗﺎ‬ ١٩٨٧ ‫از‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ (CMM) ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺑﻪ‬ ◀ ١۵ United States Department of Defense ١۶ CMMI Institute ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 12. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ (CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬‫ﯾﮏ‬ ‫روی‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی‬ ‫ﻧﻤﻮدار‬ :‫ﺷﮑﻞ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 13. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ (CMMI) ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ،‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫و‬ ‫ﻫﺪاﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻣﺪﻋﯽ‬ ◀ ١٫٣ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻫﺎی‬‫زﻣﯿﻨﻪ‬ ◀ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀ (CMMI-DEV) ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ CMMI ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀ (CMMI-SVC) ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ CMMI ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺗﻬﯿﮥ‬ ◀ (CMMI-ACQ) ‫ﺗﻬﯿﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ CMMI ٢٫٠ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫در‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ١٫٣ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫زﻣﯿﻨﮥ‬ ‫ﺳﻪ‬ ‫ادﻏﺎم‬ ◀ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 14. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﻮد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫و‬ ‫وﻣﺮج‬‫ﭘﺮﻫﺮج‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﻗﺘﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ «‫»ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻦ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﺗﮑﺮار‬ ‫دﺷﻮاری‬ (initial) ‫آﻏﺎزﯾﻦ‬ ١ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 15. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﻮد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫و‬ ‫وﻣﺮج‬‫ﭘﺮﻫﺮج‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﻗﺘﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ «‫»ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻦ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﺗﮑﺮار‬ ‫دﺷﻮاری‬ (initial) ‫آﻏﺎزﯾﻦ‬ ١ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫رﯾﺰی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ،‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ،‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ (managed) ٢ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 16. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﻮد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫و‬ ‫وﻣﺮج‬‫ﭘﺮﻫﺮج‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﻗﺘﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ «‫»ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻦ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﺗﮑﺮار‬ ‫دﺷﻮاری‬ (initial) ‫آﻏﺎزﯾﻦ‬ ١ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫رﯾﺰی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ،‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ،‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ (managed) ٢ ‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫ﻃﻮر‬‫ﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ،‫درک‬ ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫روش‬ ‫و‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎ‬ ،‫ﻫﺎ‬‫روﯾﻪ‬ ،‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدۀ‬ ‫ﻧﻬﺎدﯾﻨﮕﯽ‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ (defined) ٣ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 17. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﻮد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫و‬ ‫وﻣﺮج‬‫ﭘﺮﻫﺮج‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﻗﺘﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ «‫»ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻦ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﺗﮑﺮار‬ ‫دﺷﻮاری‬ (initial) ‫آﻏﺎزﯾﻦ‬ ١ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫رﯾﺰی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ،‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ،‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ (managed) ٢ ‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫ﻃﻮر‬‫ﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ،‫درک‬ ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫روش‬ ‫و‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎ‬ ،‫ﻫﺎ‬‫روﯾﻪ‬ ،‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدۀ‬ ‫ﻧﻬﺎدﯾﻨﮕﯽ‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ (defined) ٣ ‫ﮐﻤﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻣﺎری‬ ‫ﻃﻮر‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫دﻻﯾﻞ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﯽ‬‫ﻤ‬‫ﮐ‬ ِ‫ﺖ‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾ‬ quantitatively) (managed ۴ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 18. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﻮد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫و‬ ‫وﻣﺮج‬‫ﭘﺮﻫﺮج‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﻗﺘﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ «‫»ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻦ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﺗﮑﺮار‬ ‫دﺷﻮاری‬ (initial) ‫آﻏﺎزﯾﻦ‬ ١ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫رﯾﺰی‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ،‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ،‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ (managed) ٢ ‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫رﺳﻤﯽ‬ ‫ﻃﻮر‬‫ﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ،‫درک‬ ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫روش‬ ‫و‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎ‬ ،‫ﻫﺎ‬‫روﯾﻪ‬ ،‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدۀ‬ ‫ﻧﻬﺎدﯾﻨﮕﯽ‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ (defined) ٣ ‫ﮐﻤﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻣﺎری‬ ‫ﻃﻮر‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫دﻻﯾﻞ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﯽ‬‫ﻤ‬‫ﮐ‬ ِ‫ﺖ‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾ‬ quantitatively) (managed ۴ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﻧﻮآوراﻧﮥ‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰاﯾﺸﯽ‬ ،‫ﻣﺪاوم‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ‫اﻫﺪاﻓﯽ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫و‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺷﺎﯾﻊ‬ ‫ﻋﻠﻞ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫روی‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫درﺣﺎل‬ (optimizing) ۵ CMMI ‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﭘﻨﺞ‬ :‫ﺟﺪول‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 19. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ISO/IEC 330xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ‬‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ◀ ١٧ (‫)اﯾﺰو‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ‬‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ◀ ١٨ (IEC) ‫اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ‬‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ◀ ١٩ (IEEE) ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮق‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ◀ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ◀ ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ◀ ISO/IEC 330xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ◀ ١٧ International Organization for Standardization (ISO) ١٨ International Electrotechnical Commission (IEC) ١٩ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 20. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ISO/IEC 330xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ISO/IEC 15504 ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ◀ «‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ - ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫»ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬ ٢٠ «‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫»ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬ ISO/IEC JTC 1/SC 7 ‫ﻧﺎم‬‫ﺑﻪ‬ IEC ‫و‬ ISO ‫ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﮥ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﺗﻬﯿﻪ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﺑﺮای‬ ٢١ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫ﭼﺮﺧﮥ‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬ ISO/IEC 12207 ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫از‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻣﺸﺘﻖ‬ (CMM) ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫و‬ Trillium ‫و‬ Bootstrap ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫از‬ ‫و‬ ... ◀ ٢٠ Software Process Improvement and Capability Determination (SPICE) ٢١ reference model ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 21. ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ISO/IEC 330xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ١٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ISO/IEC 330xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ISO/IEC 155xx ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ◀ ISO/IEC 33001 ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ◀ «‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬‫اﺻﻄﻼح‬ ‫و‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ - ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ - ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫»ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬ ٢٠١۵ ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ◀ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ISO/IEC 33002 ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ISO/IEC 33003 ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ،‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ISO/IEC 33004 ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫راﻫﻨﻤﺎی‬ ISO/IEC 33014 ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ISO/IEC 33020 ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫آزﻣﻮن‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﺪل‬ ISO/IEC 33063 ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 22. ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫روﺷﯽ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ◀ ‫ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آن‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﮥ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫از‬ ‫ﻓﺮاﮔﯿﺮ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫درک‬ ‫درﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﮐﻨﺎر‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ◀ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫در‬ ‫ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻟﺰوم‬ ◀ ‫آن‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ‫ﺿﺮورت‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ادﺑﯿﺎت‬ ‫در‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫ﺗﻠﻔﯿﻖ‬ ◀ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ◀ ‫و‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺣﻮزه‬ ‫از‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫و‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫در‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﺳﭙﺲ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪۀ‬‫ﻣﺘﺤﻮل‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻦ‬ ‫ﻣﺤﻮرﯾﺖ‬ ‫ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ‬ ‫و‬ ‫دﻫﻨﺪه‬‫ﺧﺪﻣﺖ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺻﺮﻓ‬ ‫ﻧﻪ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 23. ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ١۵ ‫از‬ ١۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ [١] Cestari, J. M. A. P. , Valle, A. M. D. , Lima, E. P. D. , & Santos, E. A. P. (2013). Achieving maturity (and measuring performance) through model-based process improvement. JISTEM-Journal of Information Systems and Technology Management, 10(2), 339-356. [٢] Tarhan, A. , Turetken, O. , & Reijers, H. A. (2016). Business process maturity models: A systematic literature review. Information and Software Technology, 75, 122-134. [٣] Neto, J. S. , CRISC, C. , Assessor, C. C. , Almeida, R. , Pinto, P. L. , & da Silva, M. M. (2018). A COBIT 5 PAM Update Compliant With ISO/IEC 330xx Family. ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 24. ١۵ ‫از‬ ١۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ☺ .‫ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﻗﺘﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺳﭙﺎس‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺪل‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻧﻈﺮی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬